18.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/1


Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

Na ondertekening op 21 december 2013 van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij hebben de Republiek Mauritius en de Europese Unie op respectievelijk 17 en 28 januari 2014 er kennis van gegeven dat zij de interne procedures met het oog op sluiting van de partnerschapsovereenkomst hebben afgerond.

De overeenkomst is bijgevolg krachtens artikel 17 op 28 januari 2014 in werking getreden.