11.1.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 8/10


Brief van de Europese Unie aan het Vorstendom Andorra tot kennisgeving van een technische wijziging die naar aanleiding van de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 en van Kroatië op 1 juli 2013 moet worden aangebracht in bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.

Vanwege de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 en van Kroatië op 1 juli 2013 moet in bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, een technische wijziging worden aangebracht op de in artikel 18, lid 2, eerste alinea, van die overeenkomst bepaalde wijze.

Volgens artikel 18, lid 2, eerste alinea, van de overeenkomst kan de lijst van bevoegde autoriteiten in bijlage I door eenvoudige kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij worden gewijzigd door, wat de in punt a) van die bijlage genoemde autoriteit betreft, het Vorstendom Andorra en door, wat de overige autoriteiten betreft, de Europese Gemeenschap.

Namens de Unie deel ik u mee dat de bevoegde autoriteiten voor Bulgarije, Roemenië en Kroatië als volgt luiden:

in Bulgarije: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите of zijn bevoegde vertegenwoordiger,

in Roemenië: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală of zijn bevoegde vertegenwoordiger,

in Kroatië: Ministar financija of zijn bevoegde vertegenwoordiger,

en dat deze vermeldingen aan bijlage I bij de overeenkomst moeten worden toegevoegd onder respectievelijk aa), ab) en ac) na de onder z) vermelde bevoegde autoriteiten.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Europese Unie

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal van het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie