31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 81/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (1) moeten in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage VI bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage VI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 1 (Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad) en punt 2 (Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 R 1224: Verordening (EU) nr. 1224/2012 van de Commissie van 18 december 2012 (PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 1224/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (2).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 349 van 19.12.2012, blz. 45.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.