31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/38


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 79/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) nr. 622/2012 van de Commissie van 11 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 641/2009 wat betreft het ecologisch ontwerp voor stand-alone natloper-circulatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De bijlagen II en IV bij de EER-overeenkomst dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk IV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 6e (Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„6f.

32012 R 0547: Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (PB L 165 van 26.6.2012, blz. 28).”.

2)

In punt 14 (Verordening (EG) nr. 641/2009 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32012 R 0622: Verordening (EU) nr. 622/2012 van de Commissie van 11 juli 2012 (PB L 180 van 12.7.2012, blz. 4).”.

Artikel 2

Bijlage IV bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 26f (Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„26 g.

32012 R 0547: Verordening (EU) nr. 547/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterpompen (PB L 165 van 26.6.2012, blz. 28).”.

2)

In punt 37 (Verordening (EG) nr. 641/2009 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32012 R 0622: Verordening (EU) nr. 622/2012 van de Commissie van 11 juli 2012 (PB L 180 van 12.7.2012, blz. 4).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 547/2012 en (EU) nr. 622/2012 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 165 van 26.6.2012, blz. 28.

(2)  PB L 180 van 12.7.2012, blz. 4.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.