28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/60


BESLUIT Nr. 1/2010 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-JORDANIË

van 16 september 2010

tot wijziging van artikel 15, lid 7, van Protocol nr. 3 bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

(2010/575/EU)

DE ASSOCIATIERAAD,

Gezien de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en met name artikel 39 van protocol 3 bij die overeenkomst,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 (1) bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd), kan onder bepaalde voorwaarden tot 31 december 2009 teruggave of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking worden verleend.

(2)

Teneinde het bedrijfsleven duidelijkheid, economische voorspelbaarheid op de lange termijn en rechtszekerheid te garanderen, zijn de partijen tot de overeenkomst overeengekomen om de toepassing van artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 bij de overeenkomst met drie jaar te verlengen met ingang van 1 januari 2010.

(3)

Voorts dienen de thans in Jordanië toepasselijke douanerechten te worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de in de Europese Unie geldende rechten.

(4)

Protocol nr. 3 bij de overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(5)

Aangezien artikel 15, lid 7, van protocol nr. 3 bij de overeenkomst ophoudt van toepassing te zijn op 31 december 2009, dient dit besluit van toepassing te zijn vanaf 1 januari 2010,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Lid 7 van artikel 15 van protocol nr. 3 bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking, wordt vervangen door:

„7.   Niettegenstaande lid 1 mag Jordanië, behalve voor producten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, regelingen toepassen voor de teruggave of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die van toepassing zijn op niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong, op voorwaarde dat:

a)

een douanerecht van 4 %, of een lager recht indien dit in Jordanië van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 25 tot en met 49 en 64 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld;

b)

een douanerecht van 8 %, of een lager recht indien dit in Jordanië van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.

Dit lid is tot en met 31 december 2012 van toepassing en kan in onderling overleg worden herzien.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Gedaan te Brussel, 16 september 2010.

Voor de Associatieraad EU-Jordanië

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 209 van 31.7.2006, blz. 31.

(2)  PB L 129 van 15.5.2002, blz. 3.