18.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/115


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 123/2008

van 7 november 2008

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 108/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 26 september 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken (herschikking) (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de Overeenkomst opgenomen Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad (3) wordt bij Verordening (EG) nr. 295/2008 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

De tekst van punt 1 (Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad) komt als volgt te luiden:

32008 R 0295: Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 13).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

Liechtenstein is ervan vrijgesteld de krachtens deze verordening vereiste gegevens te verzamelen, behalve, overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder i), die betreffende de gedetailleerde module voor de structurele statistieken van de bedrijvendemografie.

Liechtenstein zal de vereiste gegevens voor de eerste maal verstrekken voor het jaar 2009.”.

2.

In punt 20c (Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32008 R 0295: Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 (PB L 97 van 9.4.2008, blz. 13).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 295/2008 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 november 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 7 november 2008.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Z.D.H. Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 309 van 20.11.2008, blz. 37.

(2)  PB L 97 van 9.4.2008, blz. 13.

(3)  PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.