21.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 223/33


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 42/2008

van 25 april 2008

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 1/2008 van het Gemengd Comité van de EER van 1 februari 2008 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 646/2007 van de Commissie van 12 juni 2007 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij slachtkuikens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1091/2005 (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2007/407/EG van de Commissie van 12 juni 2007 betreffende een geharmoniseerde monitoring van de antimicrobiële resistentie van salmonella bij pluimvee en varkens (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Beschikking 2007/411/EG van de Commissie van 14 juni 2007 tot vaststelling van een verbod op het in de handel brengen, voor welke toepassingen ook, van producten van runderen die vóór 1 augustus 1996 in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren of gehouden en tot vrijstelling van dergelijke dieren van bepaalde bestrijdings- en uitroeiingsmaatregelen als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 2005/598/EG (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Beschikking 2007/453/EG van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Beschikking 2007/570/EG van de Commissie van 20 augustus 2007 tot wijziging van Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) bij vis (6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EG) nr. 1091/2005 van de Commissie (7), die reeds in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Verordening (EG) nr. 646/2007 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(8)

De reeds in de Overeenkomst opgenomen Beschikking 2005/598/EG (8) wordt bij Beschikking 2007/411/EG ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt.

(9)

Bij Besluit nr. 133/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007 nam IJsland de besluiten over waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op levende dieren, andere dan vissen en aquicultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo’s en sperma.

(10)

De besluiten waarnaar in hoofdstuk I van bijlage I wordt verwezen, zijn voor IJsland van toepassing, tenzij bij een besluit wordt aangegeven dat dit voor IJsland niet van toepassing is. Derhalve moet voor bepaalde in de Overeenkomst op te nemen besluiten worden aangegeven dat zij niet voor IJsland van toepassing zijn.

(11)

Dit besluit is voor IJsland van toepassing met inachtneming van de overgangsperiode die is vermeld in punt 2 van de inleiding op hoofdstuk I van bijlage I voor de gebieden die voor de herziening van genoemd hoofdstuk bij Besluit nr. 133/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007 niet op IJsland van toepassing waren.

(12)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In deel 4.2 wordt onder de titel „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” in punt 55 (Beschikking 2003/634/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32007 D 0570: Beschikking 2007/570/EG van de Commissie van 20 augustus 2007 (PB L 217 van 22.8.2007, blz. 36).”.

2.

In deel 7.2 worden na punt 46 (Beschikking 2007/182/EG van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

„47.

32007 R 0646: Verordening (EG) nr. 646/2007 van de Commissie van 12 juni 2007 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij slachtkuikens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1091/2005 (PB L 151 van 13.6.2007, blz. 21).

48.

32007 D 0407: Beschikking 2007/407/EG van de Commissie van 12 juni 2007 betreffende een geharmoniseerde monitoring van de antimicrobiële resistentie van salmonella bij pluimvee en varkens (PB L 153 van 14.6.2007, blz. 26).

49.

32007 D 0453: Beschikking 2007/453/EG van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84).”.

3.

De tekst van punt 26 (Verordening (EG) nr. 1091/2005 van de Commissie) in deel 7.2 wordt geschrapt.

4.

In deel 7.2 wordt onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” de tekst van punt 41 (Beschikking 2005/598/EG van de Commissie) vervangen door:

32007 D 0411: Beschikking van de Commissie van 14 juni 2007 tot vaststelling van een verbod op het in de handel brengen, voor welke toepassingen ook, van producten van runderen die vóór 1 augustus 1996 in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren of gehouden en tot vrijstelling van dergelijke dieren van bepaalde bestrijdings- en uitroeiingsmaatregelen als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 2005/598/EG (PB L 155 van 15.6.2007, blz. 74).”.

5.

In deel 1.2 wordt in punt 133 (Beschikking 2007/16/EG van de Commissie) de zin „Dit besluit is voor IJsland niet van toepassing.” ingevoegd.

6.

In deel 3.2 wordt onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-LANDEN EN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” in de punten 35 (Beschikking 2007/123/EG van de Commissie), 36 (Beschikking 2006/800/EG van de Commissie), 37 (Beschikking 2006/802/EG van de Commissie), 38 (Beschikking 2007/18/EG van de Commissie), 39 (Beschikking 2007/19/EG van de Commissie) en 40 (Beschikking 2007/24/EG van de Commissie) de zin „Dit besluit is voor IJsland niet van toepassing.” ingevoegd.

7.

In deel 42 wordt onder „BESLUITEN WAARMEE DE EVA-STATEN EN HET TOEZICHTHOUDEND COMITÉ VAN DE EVA REKENING DIENEN TE HOUDEN” in punt 58 (Beschikking 2007/17/EG van de Commissie) de zin „Dit besluit is voor IJsland niet toepassing.” ingevoegd.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 646/2007 en de Beschikkingen 2007/407/EG, 2007/411/EG, 2007/453/EG en 2007/570/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 26 april 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (9).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 april 2008.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Alan SEATTER


(1)  PB L 154 van 12.6.2008, blz. 1.

(2)  PB L 151 van 13.6.2007, blz. 21.

(3)  PB L 153 van 14.6.2007, blz. 26.

(4)  PB L 155 van 15.6.2007, blz. 74.

(5)  PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84.

(6)  PB L 217 van 22.8.2007, blz. 36.

(7)  PB L 182 van 13.7.2005, blz. 3.

(8)  PB L 204 van 5.8.2005, blz. 22.

(9)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.