23.10.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 279/15


BESLUIT Nr. 1/2007 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EU-MEXICO

van 14 juni 2007

betreffende bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

(2007/676/EG)

DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU-Mexico van 23 maart 2000 (1) (hierna „Besluit nr. 2/2000”), en met name bijlage III bij dit besluit betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking;

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 bevat de regels van oorsprong voor producten uit het grondgebied van de partijen bij de overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig gemeenschappelijke verklaring V bij Besluit nr. 2/2000 zou de Gemengde Commissie onderzoeken of de bij de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II A vastgestelde regels ook na 30 juni 2003 geldig moesten zijn indien de economische omstandigheden die aanleiding hadden gegeven tot het vaststellen van deze regels voortduurden. Op 22 maart 2004 heeft de Gemengde Commissie EU-Mexico haar goedkeuring gehecht aan Besluit nr. 1/2004 (2) tot verlenging van de geldigheid van de bij de aantekeningen 2 en 3 in aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 vastgestelde regels van oorsprong tot 30 juni 2006.

(3)

Met het oog op de continuïteit van de bij Besluit nr. 2/2000 vastgestelde wederzijdse voordelen wordt het passend geacht de geldigheid van de bij de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II A van bijlage III bij dat besluit vastgestelde regels van oorsprong te verlengen.

(4)

Overeenkomstig gemeenschappelijke verklaring VI bij Besluit nr. 2/2000 verlengt de Gemengde Commissie de bij aantekening 4 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 vastgestelde oorsprongsregels tot na 31 december 2002, namelijk tot het tijdstip waarop de lopende ronde van de multilaterale besprekingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is voltooid.

(5)

Bij Besluit nr. 1/2002 van de Gemengde Commissie EU-Mexico van 20 december 2002 (3) werd de geldigheid van de bij aantekening 4 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 vastgestelde oorsprongsregels verlengd tot 31 december 2004. De onderhandelingen in het kader van de WTO zijn tot op heden niet voltooid, hetgeen betekent dat de geldigheid van deze oorsprongsregels opnieuw moet worden verlengd met het oog op de continuïteit van de bij Besluit nr. 2/2000 vastgestelde wederzijdse voordelen.

(6)

De methode van toewijzing van de in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 genoemde jaarlijkse contingenten voor producten, ingedeeld onder de GS (geharmoniseerd systeem) posten 5208 tot en met 5212, 5407 en 5408, 5512 tot en met 5516, 5801, 5806 en 5811, die uit de Gemeenschap naar Mexico worden uitgevoerd, moet worden gewijzigd van een veilingssysteem tot een systeem dat gebaseerd is op de chronologische volgorde van de aanvragen om de toegang tot deze contingenten te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat ze beter worden benut.

(7)

De methode van toewijzing van de in aantekening 9 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 genoemde jaarlijkse contingenten voor producten, ingedeeld onder de GS-posten 6402, 6403 en 6404, die uit de Gemeenschap naar Mexico worden uitgevoerd, moet worden gewijzigd van een veilingssysteem tot een systeem dat gebaseerd is op de chronologische volgorde van de aanvragen om de toegang tot deze contingenten te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat ze beter worden benut.

(8)

De oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 1904 moet worden gewijzigd om het gebruik van niet van oorsprong zijnde maïs van de soort Zea indurata mogelijk te maken bij de vervaardiging van producten van deze post.

(9)

De oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 7601 moet worden gewijzigd om de verwerving van de oorsprong door middel van verschillende fabricageprocessen mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

De oorsprongsregels in de aantekeningen 2 en 3 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 zijn tot en met 30 juni 2009 van toepassing in plaats van de oorsprongsregels in aanhangsel II van bijlage III bij dat besluit.

Artikel 2

De oorsprongsregels in aantekening 4 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 zijn van toepassing tot de lopende ronde van de onderhandelingen in het kader van de WTO is voltooid in plaats van de oorsprongsregels in aanhangsel II van bijlage III bij dat besluit.

Artikel 3

1.   De voetnoten in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 betreffende producten die zijn ingedeeld onder de GS-posten 5208 tot en met 5212, 5407 en 5408, 5512 tot en met 5516, 5801, 5806 en 5811 worden vervangen door de voetnoten in bijlage I bij dit besluit.

2.   Een nieuwe aantekening 13 wordt toegevoegd aan aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000; de tekst hiervan is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 4

Aantekening 9 in aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 wordt vervangen door de aantekening in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 5

De oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 1904 wordt vervangen door de oorsprongsregel in bijlage III bij dit besluit.

Artikel 6

De oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 7601 wordt vervangen door de oorsprongsregel in bijlage IV bij dit besluit.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de datum dat partijen elkaar schriftelijk mededelen dat de daartoe vereiste wettelijke procedures zijn voltooid.

Artikel 1 is van toepassing met ingang van 1 juli 2006.

Artikel 2 is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Gedaan te Brussel, 14 juni 2007.

Voor de Gemengde Commissie

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  PB L 157 van 30.6.2000, blz. 10 en PB L 245 van 29.9.2000, blz. 1 (bijlagen). Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 3/2004 van de Gemengde Commissie EU-Mexico (PB L 293 van 16.9.2004, blz. 15).

(2)  PB L 113 van 20.4.2004, blz. 60.

(3)  PB L 44 van 18.2.2003, blz. 97.


BIJLAGE I

(als bedoeld in artikel 3)

Voetnoten in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 betreffende producten ingedeeld onder de GS-posten 5208 tot en met 5212, 5407 en 5408, 5512 tot en met 5516, 5801, 5806 en 5811

Voetnoot bij de GS-posten 5208 tot en met 5212

De drukvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing bij uitvoer uit de Gemeenschap naar Mexico voor een jaarlijks contingent van in totaal 2 000 000 m2. Dit contingent wordt door Mexico toegewezen op chronologische volgorde van de aanvragen. Zie aantekening 13 van aanhangsel II A.

Voetnoot bij de GS-posten 5407 en 5408

De drukvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing bij uitvoer uit de Gemeenschap naar Mexico voor een jaarlijks contingent van in totaal 3 500 000 m2. Dit contingent wordt door Mexico toegewezen op chronologische volgorde van de aanvragen. Zie aantekening 13 van aanhangsel II A.

voetnoot bij de GS-posten 5512 tot en met 5516

De drukvoorschriften zijn uitsluitend van toepassing bij uitvoer uit de Gemeenschap naar Mexcio voor een jaarlijks contingent van in totaal 2 000 000 m2. Dit contingent wordt door Mexico toegewezen op chronologische volgorde van de aanvragen. Zie aantekening 13 van aanhangsel II A.

Voetnoot bij de GS-posten 5801, 5806 en 5811

Voor de GS-posten 5801, 5806 en 5811 zijn de drukvoorschriften uitsluitend van toepassing bij uitvoer uit de Gemeenschap naar Mexico voor een jaarlijks contingent van in totaal 500 000 m2. Dit contingent wordt door Mexico toegewezen op chronologische volgorde van de aanvragen. Zie aantekening 13 van aanhangsel II A.

Aantekening 13 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000

Aantekening 13

Mexico wijst de bij aanhangsel II vastgestelde jaarlijkse contingenten voor producten die zijn ingedeeld onder GS-posten 5208 tot en met 5212, 5407 en 5408, 5512 tot en met 5516, 5801, 5806 en 5811 toe op chronologische volgorde van de aanvragen.

De Gemengde Commissie onderzoekt de jaarlijkse contingenten opnieuw in 2009 om deze aan te passen in het licht van de ervaringen bij het beheer en de bilaterale handelsstromen.


BIJLAGE II

(als bedoeld in artikel 4)

Aantekening 9 van aanhangsel II A van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000

Aantekening 9

Voor GS-posten 6402, 6403 en 6404

GS-post

Omschrijving

Oorsprongverlenende be- of verwerking

(1)

(2)

(3) of (4)

6402 tot en met 6404

Schoeisel van kunststof, leer en textiel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen bedoeld bij post 6406

 

Deze regel verleent uitsluitend de oorsprong aan goederen die door de Gemeenschap naar Mexico worden uitgevoerd binnen de volgende jaarlijkse contingenten:

6402

120 000 paar

6403, alleen voor paren met een douanewaarde van meer dan 20 USD

250 000 (paar damesschoenen)

250 000 (paar herenschoenen)

125 000 (paar kinderschoenen)

6404

120 000 paar

Mexico wijst deze jaarlijkse contingenten toe op chronologische volgorde van de aanvragen.

De Gemengde Commissie onderzoekt in 2009 opnieuw de bij deze aantekening vastgestelde voorwaarden om deze eventueel aan te passen in het licht van de ervaring bij het beheer om te komen tot een doelmatig gebruik van de geboden handelsmogelijkheden.


BIJLAGE III

(als bedoeld in artikel 5)

Oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 1904

GS-post

Omschrijving

Oorsprongverlenende be- of verwerking

(1)

(2)

(3) of (4)

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 1806,

waarbij het gebruikte graan of meel (met uitzondering van harde tarwe en maïs van de soort Zea indurata, en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn,

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

 


BIJLAGE IV

(als bedoeld in artikel 6)

Oorsprongsregel in aanhangsel II van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 voor producten die zijn ingedeeld onder GS-post 7601

GS-post

Omschrijving

Oorsprongverlenende be- of verwerking

(1)

(2)

(3) of (4)

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging:

van materialen van ongeacht welke post behalve die van het product zelf,

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek, en

of

vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling van niet-gelegeerd aluminium of van resten en afval van aluminium