22.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 304/51


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 67/2007

van 29 juni 2007

tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 74/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juni 2006 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) (2).

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2007 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 7, lid 5, van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32006 D 1639: Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15).”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2007.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Alan SEATTER


(1)  PB L 245 van 7.9.2006, blz. 45.

(2)  PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.