17.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/35


PROTOCOL

betreffende de lidstaten die het Schengenacquis niet volledig toepassen

De lidstaten die gebonden zijn door het Schengenacquis maar nog geen Schengenvisa afgeven omdat zij in afwachting zijn van het daarvoor benodigde besluit van de Raad, verstrekken nationale visa die alleen geldig zijn op hun eigen grondgebied.

De Europese Gemeenschap neemt zo spoedig mogelijk maatregelen om de doorreis van houders van een Schengenvisum of een Schengenverblijfstitel over het grondgebied van de lidstaten die het Schengenacquis nog niet volledig toepassen, te vereenvoudigen.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 6, lid 2, van de overeenkomst, over het tarief voor de behandeling van een visumaanvraag

De partijen onderzoeken de toepassing van artikel 6, lid 2, van deze overeenkomst in het kader van het bij de overeenkomst opgerichte comité.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 11 van de overeenkomst, over diplomatieke paspoorten

Elk van beide partijen kan de overeenkomst volgens de procedure van artikel 15, lid 5, gedeeltelijk opschorten, met name artikel 11, indien de toepassing van artikel 11 wordt misbruikt door de andere partij of tot een bedreiging van de openbare veiligheid leidt.

Indien de toepassing van artikel 11 wordt opgeschort, voeren de partijen in het kader van het bij de overeenkomst opgerichte comité overleg om de problemen die tot de opschorting hebben geleid, op te lossen.

Beide partijen verklaren prioriteit te geven aan het goed beveiligen van diplomatieke paspoorten, in het bijzonder met behulp van biometrische identificatiemiddelen. Wat de Europese Unie betreft, zal dit worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 2252/2004.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende de afgifte van visa voor kort verblijf voor het bezoeken van militaire en civiele begraafplaatsen

De partijen komen overeen dat visa voor kort verblijf voor personen die een militaire of civiele begraafplaats bezoeken, maximaal 14 dagen geldig zijn.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende de harmonisatie van informatie over procedures voor de afgifte van visa voor kort verblijf en over de documenten die moeten worden overgelegd bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf

De partijen bij de overeenkomst erkennen het belang van transparantie voor visumaanvragers en zijn van mening dat passende maatregelen moeten worden getroffen:

in algemene zin, om voor visumaanvragers basisinformatie te verzorgen over de procedures en voorwaarden voor het aanvragen van een visum, de soorten visa en de geldigheid van verstrekte visa;

door elke partij, om een lijst van minimumvereisten op te stellen zodat visumaanvragers samenhangende en gelijkluidende basisinformatie krijgen en in principe dezelfde bewijsstukken moeten overleggen.

De hierboven bedoelde informatie moet op grote schaal worden verspreid (via informatieborden van consulaten, folders, websites, enz.).


Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Koninkrijk Denemarken

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op de procedures voor de afgifte van visa door de diplomatieke en consulaire beroepsposten van het Koninkrijk Denemarken.

Daarom is het wenselijk dat autoriteiten van het Koninkrijk Denemarken en de Russische Federatie onverwijld een bilaterale overeenkomst sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar is met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Ierland

De partijen nemen er nota van dat deze overeenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Ierland.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland en de Russische Federatie bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa.


Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

De partijen nemen nota van de nauwe betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, die met name voortvloeien uit de overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de betrokkenheid van deze twee staten bij de uivoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis.

Daarom is het wenselijk dat de autoriteiten van de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen en de Russische Federatie onverwijld bilaterale overeenkomsten sluiten over de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf, die vergelijkbaar zijn met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie.