17.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 129/27


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie

DE PARTIJEN:

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna „de Gemeenschap” genoemd, en

DE RUSSISCHE FEDERATIE,

GELEID DOOR DE WENS in het belang van een gestage ontwikkeling van economische, humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere banden de contacten tussen mensen te vergemakkelijken door de afgifte van visa aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie op basis van wederkerigheid te versoepelen,

GEZIEN de gezamenlijke verklaring die is opgesteld tijdens de top van Sint-Petersburg van 31 mei 2003, waarin wordt verklaard dat de Europese Unie en de Russische Federatie zijn overeengekomen de voorwaarden voor visumvrij reizen op lange termijn te onderzoeken,

BEVESTIGEND dat zij voornemens zijn een visumvrije regeling voor verkeer tussen de Russische Federatie en de Europese Unie tot stand te brengen,

INDACHTIG de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking van 24 juni 1994 waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en de Russische Federatie anderzijds,

GEZIEN de gezamenlijke verklaring van 27 april 2004 over de uitbreiding van de Europese Unie en over de betrekkingen tussen de Unie en Rusland, waarin wordt bevestigd dat de Europese Unie en de Russische Federatie voornemens zijn de afgifte van visa voor de burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie op basis van wederkerigheid te versoepelen en onderhandelingen te openen met het oog op het sluiten van een overeenkomst,

ERKENNEND dat deze versoepeling niet mag leiden tot illegale migratie en bijzondere aandacht bestedend aan veiligheid en overname,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Ierland en met het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, beide gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992 en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 25 maart 1957, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Ierland,

REKENING HOUDEND MET het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992 en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 25 maart 1957, en bevestigend dat de bepalingen van deze overeenkomst niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT HET VOLGENDE:

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

Deze overeenkomst is bedoeld om op basis van wederkerigheid de afgifte van visa voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen aan burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie te versoepelen.

Artikel 2

Algemene bepaling

1.   De bij deze overeenkomst geregelde soepelere afgifte van visa geldt voor burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie voor zover zij niet zijn vrijgesteld van de visumplicht op grond van de wet- en regelgeving van de Russische Federatie, de Gemeenschap of de lidstaten, deze overeenkomst of andere internationale overeenkomsten.

2.   Op kwesties die niet onder de bepalingen van deze overeenkomst vallen, zoals de weigering om een visum af te geven, de erkenning van reisdocumenten, het bewijs van voldoende bestaansmiddelen, inreisverboden en uitzettingsmaatregelen, is de nationale wetgeving van de Russische Federatie, de nationale wetgeving van de lidstaten of het Gemeenschapsrecht van toepassing.

Artikel 3

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a)

„lidstaat”: elke lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

b)

„burger van de Europese Unie”: een onderdaan van een lidstaat zoals bedoeld onder a);

c)

„burger van de Russische Federatie” een persoon die het burgerschap van de Russische Federatie bezit of heeft verworven overeenkomstig de nationale Russische wetgeving;

d)

„visum”: een machtiging/toestemming of beslissing van een lidstaat of de Russische Federatie die nodig is voor:

inreis voor een voorgenomen verblijf van ten hoogste 90 dagen in totaal in die lidstaat of in verscheidene lidstaten of in de Russische Federatie;

doorreis over het grondgebied van die lidstaat of van verscheidene lidstaten of van de Russische Federatie;

e)

„legaal verblijvende persoon”:

voor de Russische Federatie: een burger van de Europese Unie die in het bezit is van een vergunning voor tijdelijk verblijf, een verblijfstitel of een visum voor studie of werk voor een periode van meer dan 90 dagen in de Russische Federatie;

voor de Europese Unie: een burger van de Russische Federatie die op grond van het Gemeenschapsrecht of de nationale wetgeving toestemming heeft om meer dan 90 dagen op het grondgebied van een lidstaat te verblijven.

Artikel 4

Bewijsstukken betreffende het doel van de reis

1.   Voor de hieronder genoemde categorieën burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie volstaan de volgende documenten als rechtvaardiging van het doel van de reis naar de andere partij:

a)

voor leden van officiële delegaties van de lidstaten, de Europese Unie of de Russische Federatie die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de Russische Federatie of één van de lidstaten worden gehouden:

een brief van een bevoegde instantie van een lidstaat of de Russische Federatie, of van een Europese instelling, waarin wordt bevestigd dat de aanvrager lid is van de delegatie die naar het grondgebied van de andere partij afreist om deel te nemen aan een hierboven bedoeld evenement, en een kopie van de officiële uitnodiging;

b)

voor zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties:

een schriftelijke uitnodiging van een in het gastland gevestigde rechtspersoon, onderneming, organisatie, of een bureau of filialen daarvan, van nationale of lokale autoriteiten van de Russische Federatie en de lidstaten of van organisatiecomités van handels- en industrietentoonstellingen, -conferenties en -symposia die worden gehouden op het grondgebied van de Russische Federatie of van een van de lidstaten;

c)

voor chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen tussen de Russische Federatie en de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de lidstaten of in de Russische Federatie:

een schriftelijke uitnodiging van de nationale vereniging (vakbond) van vervoerders van de Russische Federatie of van een nationale vereniging van vervoerders van een lidstaat die internationaal goederenvervoer over de weg verzorgt, waarin het doel, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

d)

voor het personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die tussen de lidstaten en de Russische Federatie reizen:

een schriftelijke uitnodiging van de bevoegde spoorwegmaatschappij van de Russische Federatie of een lidstaat waarin het doel, de duur en de frequentie van de reizen staan vermeld;

e)

voor journalisten:

een certificaat of ander document van een beroepsorganisatie waaruit blijkt dat de betrokken persoon een gekwalificeerd journalist is en een document van de werkgever van de betrokkene waarin staat vermeld dat de reis is bedoeld om journalistiek werk te verrichten;

f)

voor deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie om deel te nemen aan deze activiteiten;

g)

voor scholieren, studenten, postdoctoraal studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden, inclusief in het kader van uitwisselingsprogramma's en andere aan de school gerelateerde activiteiten:

een schriftelijke uitnodiging of een inschrijvingsbewijs van de gastuniversiteit, -academie, -instelling, -college of -school, of een studentenkaart of inschrijvingsbewijs van de te volgen cursussen;

h)

voor deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden:

een schriftelijke uitnodiging van de gastorganisatie: bevoegde instanties, nationale sportfederaties van de lidstaten of van de Russische Federatie en het Nationaal Olympisch Comité van de Russische Federatie of dat van een van de lidstaten;

i)

voor deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden:

een schriftelijke uitnodiging van het hoofd van het stadsbestuur/de burgemeester van deze steden;

j)

voor naaste familieleden — echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen), ouders (inclusief voogden), grootouders en kleinkinderen — die op bezoek gaan bij burgers van de Europese Unie of van de Russische Federatie die legaal in de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten verblijven:

een schriftelijke uitnodiging van de gastheer of -vrouw;

k)

voor bezoekers van militaire of civiele begraafplaatsen:

een officieel document waaruit blijkt dat het graf bestaat en blijft voortbestaan en dat er sprake is van een familierelatie of een andere relatie tussen de visumaanvrager en de overledene.

2.   De in lid 1 bedoelde schriftelijke uitnodiging moet de volgende onderdelen bevatten:

a)

voor degene die wordt uitgenodigd: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, nummer van het identiteitsbewijs, tijdstip en doel van de reis, aantal inreizen en naam van minderjarige kinderen die met de uitgenodigde persoon meereizen;

b)

voor degene die uitnodigt: voor- en achternaam en adres, of

c)

voor de rechtspersoon, onderneming of organisatie die uitnodigt: volledige naam en adres en

indien de uitnodiging afkomstig is van een organisatie: naam en positie van de persoon die de uitnodiging ondertekent;

indien de uitnodiging afkomstig is van een in een lidstaat gevestigde rechtspersoon of onderneming of een bureau of filiaal daarvan: het in de betrokken lidstaat wettelijk voorgeschreven registratienummer;

indien de uitnodiging afkomstig is van een in de Russische Federatie gevestigde rechtspersoon of onderneming of een bureau of filiaal daarvan: het fiscale identificatienummer.

3.   Voor de in lid 1 genoemde categorieën burgers worden alle soorten visa verstrekt volgens de vereenvoudigde procedure en zijn geen andere door de wetgeving van de overeenkomstsluitende partijen voorgeschreven vormen van motivering, uitnodiging of validering betreffende het doel van de reis nodig.

Artikel 5

Afgifte van meervoudige visa

1.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en de Russische Federatie verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar aan de volgende categorieën burgers:

a)

leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties in de uitoefening van hun functie, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht; de geldigheidsduur blijft beperkt tot hun ambtstermijn, indien deze minder dan vijf jaar beloopt;

b)

echtgenoten en kinderen (inclusief adoptiekinderen) die jonger zijn dan 21 jaar of ten laste komen van de aanvrager, die op bezoek gaan bij burgers van de Europese Unie of de Russische Federatie die legaal in de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten verblijven; de geldigheidsduur blijft beperkt tot de looptijd van de verblijfsvergunning.

2.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en de Russische Federatie verstrekken meervoudige visa met een geldigheidsduur van maximaal een jaar aan de volgende categorieën burgers, mits deze in het voorafgaande jaar ten minste één visum hebben verkregen waarvan zij gebruik hebben gemaakt overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat en er redenen zijn om een meervoudig visum aan te vragen:

a)

leden van officiële delegaties van de lidstaten, de Europese Unie of de Russische Federatie die op officiële uitnodiging deelnemen aan officiële bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de Russische Federatie of één van de lidstaten worden gehouden;

b)

zakenlieden en vertegenwoordigers van bedrijfsorganisaties die regelmatig naar de Russische Federatie of de lidstaten reizen;

c)

chauffeurs die internationaal goederen- en personenvervoer verzorgen tussen de Russische Federatie en de lidstaten met voertuigen die zijn geregistreerd in de lidstaten of in de Russische Federatie;

d)

het personeel van wagons, koelwagons en locomotieven van internationale treinen die tussen de Russische Federatie en de lidstaten reizen;

e)

deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's, die regelmatig naar de Russische Federatie of de lidstaten reizen;

f)

deelnemers aan internationale sportevenementen en personen die hen beroepshalve begeleiden;

g)

journalisten;

h)

deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden.

3.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en de Russische Federatie verstrekken de in lid 2 genoemde personen meervoudige visa met een geldigheidsduur van ten minste twee en ten hoogste vijf jaar, mits deze personen in de voorafgaande twee jaar overeenkomstig de wetgeving inzake inreis en verblijf in de bezochte staat gebruik hebben gemaakt van het enkelvoudige visum voor één jaar en de redenen om een meervoudig visum aan te vragen nog steeds gelden.

4.   De in de leden 1 tot en met 3 bedoelde personen mogen in totaal ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten of in de Russische Federatie verblijven.

Artikel 6

Tarief voor het behandelen van een visumaanvraag

1.   Voor het behandelen van een visumaanvraag wordt 35 EUR in rekening gebracht.

Het hierboven genoemde bedrag kan worden aangepast volgens de procedure van artikel 15, lid 4.

2.   De partijen brengen 70 EUR in rekening voor het behandelen van een visumaanvraag indien de aanvrager de aanvraag en de bewijsstukken pas drie dagen voor het geplande vertrek heeft ingediend. Dit geldt niet voor de in lid 3, onder b) en e), en artikel 7, lid 3, bedoelde gevallen.

3.   Aan de volgende categorieën personen worden geen kosten in rekening gebracht voor de behandeling van een visumaanvraag:

a)

naaste familieleden — echtgenoten, kinderen (inclusief adoptiekinderen), ouders (inclusief voogden), grootouders en kleinkinderen — van burgers van de Europese Unie of de Russische Federatie die legaal in de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten verblijven;

b)

leden van officiële delegaties van de lidstaten, de Europese Unie of de Russische Federatie die op officiële uitnodiging deelnemen aan bijeenkomsten, overlegrondes, onderhandelingen of uitwisselingsprogramma's of aan evenementen die door intergouvernementele organisaties op het grondgebied van de Russische Federatie of één van de lidstaten worden gehouden;

c)

leden van nationale en regionale regeringen en parlementen, constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties, indien zij bij deze overeenkomst niet zijn vrijgesteld van de visumplicht;

d)

scholieren, studenten, postdoctoraal studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie- of opleidingsdoeleinden;

e)

gehandicapten en personen die hen indien nodig begeleiden;

f)

personen die documenten hebben overgelegd waaruit blijkt dat hun reis om humanitaire redenen noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een dringende medische behandeling te ondergaan, in welk geval de vrijstelling ook geldt voor degene die de betrokkene begeleidt, of om een begrafenis van een naast familielid bij te wonen of een ernstig ziek naast familielid te bezoeken;

g)

deelnemers aan internationale sportevenementen voor jongeren en degenen die hen begeleiden;

h)

deelnemers aan wetenschappelijke, culturele en artistieke activiteiten, inclusief universitaire en andere uitwisselingsprogramma's;

i)

deelnemers aan officiële uitwisselingsprogramma's van zustersteden.

Artikel 7

Duur van de behandeling van een visumaanvraag

1.   De diplomatieke en consulaire beroepsposten van de lidstaten en de Russische Federatie nemen binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag en de benodigde bewijsstukken een beslissing over de visumaanvraag.

2.   De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in individuele gevallen worden verlengd tot 30 kalenderdagen, met name wanneer nader onderzoek van de aanvraag nodig is.

3.   De periode voor het nemen van een beslissing over een visumaanvraag kan in dringende gevallen worden beperkt tot drie werkdagen of minder.

Artikel 8

Vertrek in geval van verloren of gestolen documenten

Burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie die hun identiteitsbewijs hebben verloren of van wie het identiteitsbewijs is gestolen tijdens hun verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten, kunnen dat grondgebied zonder visum of een andere machtiging verlaten met een geldig identiteitsbewijs dat is afgegeven door een diplomatieke of consulaire beroepspost van de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie.

Artikel 9

Verlenging van het visum in buitengewone omstandigheden

Van burgers van de Europese Unie en de Russische Federatie die door overmacht niet in staat zijn het grondgebied van de Russische Federatie respectievelijk de lidstaten binnen de in hun visum vermelde termijn te verlaten, wordt het visum kosteloos volgens de wetgeving van het gastland verlengd voor de periode die nodig is tot hun terugkeer naar hun eigen land.

Artikel 10

Registratieprocedures

De partijen komen overeen zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om de registratieprocedures te vereenvoudigen, teneinde de burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie recht te geven op gelijke behandeling bij registratieprocedures tijdens hun verblijf in de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie.

Artikel 11

Diplomatieke paspoorten

1.   Burgers van de Russische Federatie en de lidstaten die houder zijn van een geldig diplomatiek paspoort hebben geen visum nodig voor een inreis in, een uitreis uit of een doorreis over het grondgebied van de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie.

2.   De in lid 1 bedoelde burgers mogen ten hoogste 90 dagen per periode van 180 dagen op het grondgebied van de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie verblijven.

Artikel 12

Territoriale geldigheid van visa

Onverminderd nationale veiligheidsregels en -voorschriften van de Russische Federatie en de lidstaten en onverminderd EU-regels inzake visa met een beperkte territoriale geldigheid, hebben de burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie het recht om volgens dezelfde voorwaarden als de EU-burgers respectievelijk de Russische burgers op het grondgebied van de lidstaten respectievelijk de Russische Federatie te reizen.

Artikel 13

Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst

1.   De partijen richten een Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst op (hierna „het comité” genoemd) dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Russische Federatie. De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie, die wordt bijgestaan door deskundigen van de lidstaten.

2.   Het comité heeft met name de volgende taken:

a)

toezien op de toepassing van deze overeenkomst;

b)

wijzigingen van of toevoegingen aan deze overeenkomst voorstellen;

c)

nagaan of deze overeenkomst bij nieuwe toetredingen tot de Europese Unie moet worden gewijzigd en zo nodig voorstellen doen voor deze wijzigingen.

3.   Het comité komt zo vaak als nodig is op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen bijeen, maar ten minste eens per jaar.

4.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 14

Verband tussen deze overeenkomst en overeenkomsten tussen de lidstaten en de Russische Federatie

Zodra deze overeenkomst in werking treedt, heeft zij voorrang op de bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die zijn gesloten tussen de lidstaten en de Russische Federatie, voor zover de bepalingen daarvan betrekking hebben op aangelegenheden die bij deze overeenkomst worden geregeld.

Artikel 15

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de hierboven bedoelde procedures zijn voltooid.

2.   In afwijking van lid 1 treedt deze overeenkomst pas in werking op de datum van de inwerkingtreding van de overnameovereenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap indien dit later is dan de in lid 1 bedoelde datum.

3.   De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten, tenzij zij wordt opgezegd in overeenstemming met lid 6.

4.   Deze overeenkomst kan met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking nadat de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

5.   Elk van beide partijen kan deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten in verband met de openbare orde, de bescherming van de nationale veiligheid of de bescherming van de volksgezondheid. Het besluit tot opschorting wordt uiterlijk 48 uur voor de inwerkingtreding ervan meegedeeld aan de andere partij. De partij die de toepassing van de overeenkomst heeft opgeschort, stelt de andere partij in kennis van het feit dat de redenen voor de opschorting zijn vervallen zodra dit het geval is.

6.   Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Deze overeenkomst vervalt 90 dagen na ontvangst van deze kennisgeving.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Russische taal, waarbij al deze teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2