27.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 298/25


BESLUIT Nr. 2/2006 VAN HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND

van 18 oktober 2006

tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer

(2006/728/EG)

HET COMITÉ LUCHTVERVOER GEMEENSCHAP/ZWITSERLAND,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, hierna genoemd „de Overeenkomst”, met name op artikel 23, lid 4,

BESLUIT:

Artikel 1

1.   Aan het einde van het bij artikel 1, lid 1, van Besluit nr. 1/2005 van het Comité Luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 12 juli 2005 (1) ingevoegde punt 5 (Beveiliging van de luchtvaart) van de bijlage bij de Overeenkomst, wordt het volgende ingevoegd:

„6.   Luchtverkeersbeheer”

2.   De nummering van punt 6 („Andere”) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt gewijzigd in 7.

Artikel 2

1.   Na de in artikel 1, lid 1, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 549/2004

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europese luchtruim („de kaderverordening”)

De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 6, 8, lid 1, 10, 11 en 12 zijn verleend.

Niettegenstaande de horizontale aanpassing in het eerste streepje van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer, zijn de verwijzingen naar de „lidstaten” in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 549/2004 of in de in dat artikel vermelde bepalingen van Besluit 1999/468/EG, niet van toepassing op Zwitserland.”.

2.   Na de in artikel 2, lid 1, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 550/2004

Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtvaartnavigatiedienstenverordening”)

De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig artikel 16, zoals hierna gewijzigd, zijn verleend.

Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:

a)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 2 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

b)

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

In leden 1 en 6 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

c)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 1 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

d)

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 1 wordt „en Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

e)

Artikel 16, lid 3, wordt vervangen door de volgende tekst:

„3.   De Commissie stelt de lidstaten en de dienstverlener, voorzover deze juridisch betrokken partij is, in kennis van haar besluit.”.”.

3.   Na de in artikel 2, lid 2, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 551/2004

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (de luchtruimverordening)

De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 2, 3, lid 5, en 10 zijn verleend.”.

4.   Na de in artikel 2, lid 3, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 552/2004

Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging („de interoperabiliteitsverordening”)

De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig de artikelen 4, 7 en 10, lid 3, zijn verleend.

Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt de verordening als volgt gelezen:

a)

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 2 wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

b)

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

In lid 4 wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.

c)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

In deel 3, tweede en laatste streepje, wordt „of Zwitserland” ingevoegd na „de Gemeenschap”.”.

5.   Na de in artikel 2, lid 4, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 2096/2005

Verordening (EG) nr. 2096/2005 van de Commissie van 20 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten

De Commissie geniet in Zwitserland de bevoegdheden die haar overeenkomstig artikel 9 zijn verleend.”.

6.   Na de in artikel 2, lid 5, van dit besluit vermelde invoeging wordt het volgende ingevoegd:

„Nr. 2150/2005

Verordening (EG) nr. 2150/2005 van de Commissie van 23 december 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor een flexibel gebruik van het luchtruim.”.

Artikel 3

1.   In punt 3 (Technische harmonisatie) van de bijlage bij de Overeenkomst wordt het volgende geschrapt:

„Nr. 93/65

Richtlijn 93/65/EEG van de Raad van 19 juli 1993 betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en van systemen voor luchtverkeersafhandeling

(Artikelen 1-5, 7-10)

Nr. 97/15

Richtlijn 97/15/EG van de Commissie van 25 maart 1997 tot bekrachtiging van Eurocontrol-normen en tot wijziging van Richtlijn 93/65/EEG van de Raad betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en van systemen voor luchtverkeersafhandeling

(Artikelen 1-4, 6)”.

Artikel 4

Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en de Officiële verzameling van bondswetgeving van Zwitserland. Het treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2006.

Voor het Gemengd Comité

Het Hoofd van de Delegatie van de Gemeenschap

Daniel CALLEJA CRESPO

Het Hoofd van de Zwitserse Delegatie

Raymond CRON


(1)  OJ L 210, 12.8.2005, p. 46.