7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 73/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 38/2006 van het Gemengd Comité van de EER van 10 maart 2006 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Beschikking nr. 2113/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) (2).

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2006 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Na artikel 2, lid 5, negende streepje van protocol 31 bij de Overeenkomst (Beschikking nr. 2256/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende substreepje ingevoegd:

„—

32005 D 2113: Beschikking nr. 2113/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 (PB L 344 van 27.12.2005, blz. 34).”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 147 van 1.6.2006, blz. 58.

(2)  PB L 344 van 27.12.2005, blz. 34.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.