7.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 245/4


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 58/2006

van 2 juni 2006

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 118/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 30 september 2005 (1).

(2)

Besluit nr. 203 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 26 mei 2005 tot wijziging van Besluit nr. 170 van 11 juni 1998 betreffende het opstellen van de inventarissen bedoeld in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage VI bij de Overeenkomst wordt na punt 3.51 (Besluit nr. 170) het volgende punt ingevoegd:

„—

32005 D 0965: Besluit nr. 203 van 26 mei 2005 (PB L 349 van 31.12.2005, blz. 27).”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Besluit nr. 203 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2006, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2006.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

R. WRIGHT


(1)  PB L 339 van 22.12.2005, blz. 22.

(2)  PB L 349 van 31.12.2005, blz. 27.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.