22.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 339/8


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 111/2005

van 30 september 2005

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 76/2005 van het Gemengd Comité van de EER van 10 juni 2005 (1).

(2)

Richtlijn 2005/21/EG van de Commissie van 7 maart 2005 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (2) moet in de overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2005/27/EG van de Commissie van 29 maart 2005 tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen (3) moet in de overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage II bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 12 (Richtlijn 72/306/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32005 L 0021: Richtlijn 2005/21/EG van de Commissie van 7 maart 2005 (PB L 61 van 8.3.2005, blz. 25).”.

2)

Na punt 45zc (Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32005 L 0027: Richtlijn 2005/27/EG van de Commissie van 29 maart 2005 (PB L 81 van 30.3.2005, blz. 44).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Richtlijnen 2005/21/EG en 2005/27/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005, mits alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 september 2005.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

ZDH Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  PB L 268 van 13.10.2005, blz. 5.

(2)  PB L 61 van 8.3.2005, blz. 25.

(3)  PB L 81 van 30.3.2005, blz. 44.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.