22005A0517(02)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - Verklaringen

Publicatieblad Nr. L 124 van 17/05/2005 blz. 0022 - 0040


Overeenkomst

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd, en

DE REPUBLIEK ALBANIË, hierna "Albanië" genoemd,

VASTBESLOTEN hun samenwerking te versterken teneinde illegale immigratie effectiever te bestrijden,

VERLANGEND door middel van deze overeenkomst en op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en de veilige en ordelijke overdracht van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Albanië of een van de lidstaten van de Europese Unie en de doorgeleiding van dergelijke personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken,

BENADRUKKENDE dat deze overeenkomst geen afbreuk doet aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten van de Europese Unie en Albanië die voortvloeien uit het internationale recht en met name uit het Europese Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens, het Verdrag van 28 juli 1951, het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en de internationale instrumenten betreffende uitlevering,

OVERWEGENDE dat de bepalingen van deze overeenkomst die onder de werkingssfeer van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken, overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "lidstaat": alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken;

b) "onderdaan van een lidstaat": elke persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals gedefinieerd voor communautaire doeleinden;

c) "onderdaan van Albanië": elke persoon die de nationaliteit van Albanië bezit;

d) "onderdaan van een derde land": elke persoon met een andere nationaliteit dan die van Albanië of een van de lidstaten;

e) "staatloze persoon": een persoon die geen nationaliteit bezit;

f) "verblijfsvergunning": een door Albanië of een van de lidstaten afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die een persoon het recht geeft om op hun grondgebied te verblijven. Hieronder vallen niet de tijdelijke vergunningen om in verband met de behandeling van een asielverzoek of de aanvraag van een verblijfsvergunning op het grondgebied te verblijven;

g) "visum": een door Albanië of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen besluit dat nodig is om het grondgebied binnen te komen of door te reizen. Luchthaventransitvisa vallen hier niet onder.

AFDELING I

OVERNAMEVERPLICHTINGEN VOOR ALBANIË

Artikel 2

Overname van eigen onderdanen

1. Albanië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer kan worden aangetoond of op basis van verstrekt bewijsmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van Albanië.

Hetzelfde geldt voor personen aan wie na binnenkomst op het grondgebied van een lidstaat de Albanese nationaliteit is ontnomen of die daaraan hebben verzaakt, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van die lidstaat hebben ontvangen.

2. Albanië verstrekt de persoon van wie het de overname heeft aanvaard, indien nodig, onverwijld de voor zijn of haar terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verlengt Albanië binnen 14 kalenderdagen de geldigheidstermijn van het reisdocument of verstrekt zo nodig een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn. Indien Albanië niet binnen 14 kalenderdagen het reisdocument heeft afgegeven, de geldigheidstermijn heeft verlengd of zo nodig een nieuw reisdocument heeft verstrekt, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het standaardreisdocument van de Europese Unie voor verwijderingsdoeleinden [1].

Artikel 3

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Albanië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, wanneer wordt aangetoond of op basis van verstrekt bewijsmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen:

a) in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of geldige verblijfsvergunning afgegeven door Albanië, of

b) het grondgebied van de lidstaten zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis door het grondgebied van Albanië.

2. De in lid 1 bedoelde overnameplicht is niet van toepassing wanneer:

a) de onderdaan van een derde land of de staatloze slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven in Albanië, of

b) de verzoekende lidstaat aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon voor of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij:

- die persoon in het bezit is van een door Albanië afgegeven visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidstermijn, of

- het visum dat of de verblijfsvergunning die door de verzoekende lidstaat is afgegeven, is verkregen door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten.

3. Albanië verstrekt de persoon van wie het de overname heeft aanvaard, indien nodig, onverwijld de voor zijn of haar terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verlengt Albanië binnen 14 kalenderdagen de geldigheidstermijn van het reisdocument of verstrekt zo nodig een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn. Indien Albanië niet binnen 14 kalenderdagen het reisdocument heeft afgegeven, de geldigheidstermijn heeft verlengd of zo nodig een nieuw reisdocument heeft verstrekt, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het standaardreisdocument van de Europese Unie voor verwijderingsdoeleinden.

AFDELING II

OVERNAMEVERPLICHTINGEN VOOR DE GEMEENSCHAP

Artikel 4

Overname van eigen onderdanen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van Albanië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Albanië, wanneer wordt aangetoond of op basis van verstrekt bewijsmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van die lidstaat.

Hetzelfde geldt voor personen aan wie na binnenkomst op het grondgebied van Albanië de nationaliteit van een lidstaat is ontnomen of die daaraan hebben verzaakt, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van Albanië hebben ontvangen.

2. Een lidstaat verstrekt de persoon van wie hij de overname heeft aanvaard, indien nodig, onverwijld de voor zijn of haar terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verlengt de betrokken lidstaat binnen 14 kalenderdagen de geldigheidstermijn van het reisdocument of verstrekt hij zo nodig een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn. Indien de betrokken lidstaat niet binnen 14 kalenderdagen het reisdocument heeft afgegeven, de geldigheidstermijn heeft verlengd of zo nodig een nieuw reisdocument heeft verstrekt, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het Albanese certificaat voor verwijderingsdoeleinden [2].

Artikel 5

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van Albanië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overeenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Albanië, wanneer wordt aangetoond of op basis van verstrekt bewijsmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen:

a) in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte lidstaat, of

b) het grondgebied van Albanië zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis door het grondgebied van de aangezochte lidstaat.

2. De in lid 1 bedoelde overnameplicht is niet van toepassing wanneer:

a) de onderdaan van een derde land of de staatloze slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven in de aangezochte lidstaat, of

b) Albanië aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon voor of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij:

- die persoon in het bezit is van een door de aangezochte lidstaat afgegeven visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidstermijn, of

- het visum dat of de verblijfsvergunning die door Albanië is afgegeven, is verkregen door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten.

3. De in lid 1 vervatte overnameplicht rust op de lidstaat die een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven. Indien twee of meer lidstaten een visum of verblijfsvergunning hebben afgegeven, rust de in lid 1 bedoelde overnameplicht op de lidstaat die het document met de langste geldigheidstermijn heeft afgegeven of, indien een of meer daarvan reeds zijn vervallen, het document dat nog steeds geldig is. Indien alle documenten reeds zijn vervallen, rust de in lid 1 bedoelde overnameplicht op de lidstaat die het document met de meest recente vervaldatum heeft afgegeven. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden overgelegd, rust de in lid 1 bedoelde overnameplicht op de lidstaat waarvan het grondgebied op de meest recente datum is verlaten.

4. Een lidstaat verstrekt de persoon van wie hij de overname heeft aanvaard, indien nodig, onverwijld de voor zijn of haar terugkeer vereiste reisdocumenten met een geldigheidstermijn van ten minste zes maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verlengt de betrokken lidstaat binnen 14 kalenderdagen de geldigheidstermijn van het reisdocument of verstrekt hij zo nodig een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn. Indien de betrokken lidstaat niet binnen 14 kalenderdagen het reisdocument heeft afgegeven, de geldigheidstermijn heeft verlengd of zo nodig een nieuw reisdocument heeft verstrekt, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het Albanese certificaat voor verwijderingsdoeleinden.

AFDELING III

OVERNAMEPROCEDURE

Artikel 6

Beginsel

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 moet voor elke overdracht van een op grond van een verplichting zoals bedoeld in artikelen 2 tot en met 5, over te nemen persoon een overnameverzoek worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat.

2. In plaats van het overnameverzoek kan aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat, met inachtneming van een redelijke termijn vóór de terugkeer van de betrokken persoon, een schriftelijke mededeling worden gericht, mits de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument en, indien van toepassing, een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de aangezochte staat.

Artikel 7

Overnameverzoek

1. Het overnameverzoek moet, voorzover mogelijk, de volgende gegevens bevatten:

a) identiteitsgegevens van de over te nemen persoon (bijvoorbeeld voornamen, familienaam, geboortedatum en indien mogelijk geboorteplaats, naam van de vader, naam van de moeder en laatste verblijfplaats);

b) vermelding van de middelen waarmee het bewijs van of bewijsmateriaal inzake de nationaliteit, doorreis, het vervullen van de voorwaarden voor de overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen, illegale binnenkomst en verblijf zal worden geleverd.

2. Het overnameverzoek moet, voorzover mogelijk, ook de volgende inlichtingen bevatten:

a) een verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp of verzorging nodig kan hebben, op voorwaarde dat de betrokken persoon uitdrukkelijk met die verklaring heeft ingestemd;

b) andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen die voor de overdracht van de betrokken persoon nodig kunnen zijn.

3. Een gemeenschappelijk formulier voor overnameverzoeken is in bijlage 5 opgenomen.

Artikel 8

Bewijsmiddelen met betrekking tot de nationaliteit

1. Het bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 1 genoemde documenten, ook indien de geldigheidstermijn ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden voorgelegd, erkennen de lidstaten en Albanië de nationaliteit zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd. Het bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

2. Als bewijsmateriaal inzake de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kunnen met name de in bijlage 2 genoemde documenten dienen, ook indien de geldigheidstermijn ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, beschouwen de lidstaten en Albanië de nationaliteit als vastgesteld, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen. Als bewijsmateriaal inzake de nationaliteit kunnen geen valse documenten dienen.

3. Indien geen van de in bijlage 1 of bijlage 2 genoemde documenten kan worden overgelegd, neemt de bevoegde diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van Albanië of van de betrokken lidstaat op verzoek de nodige maatregelen om de over te nemen persoon onverwijld te ondervragen om zijn of haar nationaliteit vast te stellen.

Artikel 9

Bewijsmiddelen met betrekking tot onderdanen van derde landen en staatlozen

1. Het bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 3 vermelde bewijsmiddelen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Dit bewijs wordt door de lidstaten en Albanië zonder verder onderzoek erkend.

2. Als bewijsmateriaal dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen kunnen met name de in bijlage 4 vermelde bewijsmiddelen dienen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Wanneer dergelijk bewijsmateriaal wordt overgelegd, nemen de lidstaten en Albanië aan dat aan de voorwaarden is voldaan, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

3. Het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf wordt vastgesteld aan de hand van de reisdocumenten van de betrokken persoon waarin het voor het grondgebied van de verzoekende staat vereiste visum of een andere verblijfsvergunning ontbreekt. Een verklaring van de verzoekende staat waarin deze vaststelt dat de betrokken persoon niet in het bezit was van de nodige reisdocumenten, visum of verblijfsvergunning kan evenzo als bewijsmateriaal dienen inzake de illegale binnenkomst, aanwezigheid of verblijf.

Artikel 10

Termijnen

1. Het overnameverzoek moet bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat worden ingediend binnen één jaar nadat het de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat ter kennis is gekomen dat een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon niet of niet meer aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf voldoet. Indien er juridische of feitelijke belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt de termijn op verzoek van de verzoekende staat verlengd, doch uiterlijk totdat de belemmeringen zijn opgeheven.

2. Een overnameverzoek moet zonder uitstel en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen worden beantwoord; de afwijzing van een overnameverzoek moet worden gemotiveerd. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het overnameverzoek. Wordt binnen deze termijn niet geantwoord, dan wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

3. Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen, wordt de betrokken persoon zonder uitstel of binnen ten hoogste drie maanden overgedragen. Deze termijn kan op verzoek van de verzoekende staat worden verlengd met de tijd die nodig is om juridische of praktische belemmeringen op te heffen.

Artikel 11

Overdrachtmodaliteiten en wijze van vervoer

1. Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Albanië en de betrokken lidstaat schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats van binnenkomst, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante informatie.

2. Geen enkele wijze van vervoer, door de lucht, over land of over zee, is uitgesloten. De overdracht per vliegtuig is niet beperkt tot het gebruik van de nationale luchtvaartmaatschappijen van Albanië of de lidstaten en kan plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- of chartervluchten. In geval van begeleide overdracht mogen naast de gemachtigde personen van de verzoekende staat ook gemachtigde personen uit Albanië of een andere lidstaat de over te dragen persoon begeleiden.

Artikel 12

Onterechte overname

Een persoon die door een lidstaat is overgenomen, wordt door Albanië onverwijld teruggenomen en evenzo wordt een persoon die door Albanië is overgenomen, door een lidstaat onverwijld teruggenomen, indien binnen drie maanden na de overdracht van de betrokken persoon wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden van de artikelen 2 tot en met 5 niet is voldaan. In dergelijke gevallen wisselen de bevoegde autoriteiten van Albanië en de betrokken lidstaat tevens alle beschikbare gegevens uit met betrekking tot de werkelijke identiteit, de nationaliteit en de doorreisroute van de terug te nemen persoon.

AFDELING IV

DOORGELEIDING

Artikel 13

Beginselen

1. De lidstaten en Albanië beperken doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatlozen tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

2. Albanië staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatlozen over zijn grondgebied toe indien een lidstaat daarom verzoekt, en een lidstaat staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatlozen over zijn grondgebied toe indien Albanië daarom verzoekt, wanneer de verdere reis in eventuele andere staten van doorreis en de overname door de staat van bestemming verzekerd zijn.

3. Doorgeleiding kan door Albanië of een lidstaat worden geweigerd:

a) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze een reëel gevaar loopt in de staat van bestemming of een andere staat van doorreis te worden onderworpen aan marteling, aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, aan de doodstraf of aan vervolging op grond van zijn of haar ras, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging, of

b) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze in de aangezochte staat of in een andere staat van doorreis blootstaat aan strafvervolging of sancties, of

c) om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid, openbare orde of andere nationale belangen van de aangezochte staat.

4. Albanië of een lidstaat kan elke afgegeven vergunning intrekken indien zich later omstandigheden zoals bedoeld in lid 3 voordoen die de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele staten van doorreis of de overname door de staat van bestemming niet meer gewaarborgd is. In dat geval neemt de verzoekende staat de onderdaan van een derde land of de staatloze zo nodig onverwijld terug.

Artikel 14

Doorgeleidingsprocedure

1. Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat en moet de volgende inlichtingen bevatten:

a) type van doorgeleiding (door de lucht, over land of over zee); eventuele andere staten van doorreis en beoogde eindbestemming;

b) identiteitsgegevens van de betrokken persoon (bijvoorbeeld familienaam, voornaam, meisjesnaam, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of onder welke hij bekend staat, geboortedatum, geslacht en zo mogelijk geboorteplaats, nationaliteit, taal en aard en nummer van het reisdocument);

c) voorgenomen plaats van binnenkomst, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

d) een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende staat is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 13, lid 2, en dat er geen redenen bekend zijn voor een afwijzing op grond van artikel 13, lid 3.

Een gemeenschappelijk formulier voor doorgeleidingsverzoeken is in bijlage 6 opgenomen.

2. De aangezochte staat brengt de verzoekende staat binnen vijf kalenderdagen schriftelijk op de hoogte van de toelating, met bevestiging van de plaats van binnenkomst en het geplande tijdstip van toelating, of van de afwijzing van de toelating en de redenen daarvoor.

3. Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting om een luchthaventransitvisum aan te vragen.

4. De bevoegde autoriteiten van de aangezochte staat verlenen in onderling overleg steun aan de doorgeleiding, met name door toezicht op de betrokkenen, en stellen daartoe geschikte voorzieningen beschikbaar.

AFDELING V

KOSTEN

Artikel 15

Kosten van vervoer en doorgeleiding

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten om de aan de overname verbonden kosten van de over te nemen persoon of derde partijen terug te vorderen, komen alle vervoerskosten in verband met overname en doorgeleiding uit hoofde van deze overeenkomst tot aan de grens van de staat van eindbestemming ten laste van de verzoekende staat.

AFDELING VI

GEGEVENSBESCHERMING EN ONVERMINDERDE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 16

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van Albanië of een lidstaat. De verwerking en de behandeling van persoonsgegevens in een bepaald geval zijn onderworpen aan de wetgeving van Albanië en, wanneer de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie een bevoegde autoriteit van een lidstaat is, aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG [3] en de nationale wetgeving van die lidstaat die uit hoofde van deze richtlijn is vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing:

a) De persoonsgegevens moeten redelijk en rechtmatig worden verwerkt.

b) De persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst worden verkregen en mogen door de meedelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel.

c) De persoonsgegevens moeten toereikend, terzake dienend en niet excessief zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en/of vervolgens worden verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op:

- de identiteit van de betrokken persoon (bijvoorbeeld voornamen, familienaam, vroegere namen, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of onder welke hij bekend staat, geslacht, burgerlijke staat, plaats en datum van geboorte, huidige en eventuele vroegere nationaliteit);

- paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (nummer, geldigheidstermijn, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte);

- stopplaatsen en reisroutes;

- andere voor identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de overnamevereisten uit hoofde van deze overeenkomst dienstige gegevens.

d) De persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten zo nodig worden bijgewerkt.

e) De persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

f) De meedelende en de ontvangende autoriteit nemen alle maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor een passende rectificatie, uitwissing of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel, met name doordat de gegevens niet toereikend, terzake dienend of excessief zijn ten opzichte van het doel van de verwerking. Dit houdt tevens in dat van elke rectificatie, uitwissing of afscherming mededeling moet worden gedaan aan de andere partij.

g) Op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de meedelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten.

h) Persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande goedkeuring van de meedelende autoriteit vereist.

i) De meedelende en de ontvangende autoriteit zijn verplicht de mededeling en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

Artikel 17

Onverminderde toepasselijkheid

1. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten en Albanië die voortvloeien uit het internationale recht en met name uit het Europese Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens, het Verdrag van 28 juli 1951, het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en de internationale instrumenten betreffende uitlevering,

2. Niets in deze overeenkomst belet de terugkeer van een persoon volgens andere formele of informele regelingen.

AFDELING VII

TENUITVOERLEGGING EN TOEPASSING

Artikel 18

Gemengd Comité overname

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing en interpretatie van deze overeenkomst. Daartoe stellen zij een Gemengd Comité overname (hierna "het gemengd comité" genoemd) in, dat met name:

a) de toepassing van de overeenkomst volgt;

b) uitvoeringsbepalingen vaststelt die nodig zijn voor de uniforme uitvoering van de overeenkomst;

c) geregeld gegevens uitwisselt over de uitvoeringsprotocollen die door de afzonderlijke lidstaten en Albanië op grond van artikel 19 zijn opgesteld;

d) wijzigingen van de bijlagen van de overeenkomst voorstelt;

e) aanbevelingen doet voor wijziging van de overeenkomst.

2. De besluiten van het gemengd comité zijn bindend voor de partijen.

3. Het gemengd comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en Albanië. De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten.

4. Het gemengd comité komt wanneer nodig bijeen op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen.

5. Het gemengd comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

Uitvoeringsprotocollen

1. Albanië en een lidstaat kunnen uitvoeringsprotocollen opstellen die betrekking hebben op de regels inzake:

a) de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten, de plaatsen voor het overschrijden van de grenzen en de uitwisseling van contactpunten;

b) de voorwaarden voor begeleide terugkeer, met inbegrip van de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatlozen onder begeleiding;

c) andere middelen en documenten dan die vermeld in de bijlagen 1 tot en met 4.

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringsprotocollen treden niet eerder in werking dan nadat het Gemengd Comité overname, bedoeld in artikel 18, daarvan in kennis is gesteld.

3. Albanië stemt ermee in om alle bepalingen van een met een lidstaat gesloten uitvoeringsprotocol ook toe te passen in zijn betrekkingen met andere lidstaten, op verzoek van een lidstaat.

Artikel 20

Verhouding tot bilaterale overnameovereenkomsten of overnameregelingen van de lidstaten

De bepalingen van deze overeenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van alle bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, die op grond van artikel 19 tussen afzonderlijke lidstaten en Albanië zijn of kunnen worden gesloten.

AFDELING VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Territoriale toepassing

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 is deze overeenkomst van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en op het grondgebied van Albanië.

2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken.

Artikel 22

Inwerkingtreding, duur en opzegging

1. Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

2. Behoudens het bepaalde in lid 3 treedt deze overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in lid 1 bedoelde procedures zijn vervuld.

3. De artikelen 3 en 5 treden twee jaar na de in lid 2 bedoelde datum in werking.

4. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

5. Iedere overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst door officiële kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij opzeggen. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van genoemde kennisgeving.

Artikel 23

Bijlagen

De bijlagen 1 tot en met 6 maken een integrerend onderdeel uit van deze overeenkomst.

Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizendvijf, in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Albanese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

+++++ TIFF +++++

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

[1] Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaardreisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen (PB C 274 van 19.9.1996, blz. 18).

[2] Goedgekeurd bij instructie nr. 553 van 19 november 2003 van de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken inzake de afgifte door Albanese vertegenwoordigingen van een laissez-passer voor de terugkeer naar Albanië.

[3] Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31). Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

--------------------------------------------------

BIJLAGE 1

Gemeenschappelijke lijst van documenten waarvan de overlegging wordt beschouwd als bewijs van de nationaliteit

(Artikel 2, lid 1, artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1)

- Alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen)

- Alle soorten identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten)

- Militaire passen en zakboekjes

- Monsterboekjes en schippersbewijzen

- Nationaliteitsbewijzen en andere officiële documenten waaruit de nationaliteit blijkt.

--------------------------------------------------

BIJLAGE 2

Gemeenschappelijke lijst van documenten die kunnen dienen als bewijsmateriaal inzake de nationaliteit

(Artikel 2, lid 1, artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 1)

- Fotokopieën van in bijlage 1 genoemde documenten

- Rijbewijzen of fotokopieën daarvan

- Geboorteakten of fotokopieën daarvan

- Bedrijfspassen of fotokopieën daarvan

- Getuigenverklaringen

- Verklaringen van de betrokken persoon en de door hem gesproken taal, onder meer door middel van een officieel onderzoeksresultaat

- Andere documenten die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit van de betrokken persoon.

--------------------------------------------------

BIJLAGE 3

Gemeenschappelijke lijst van documenten die worden beschouwd als bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatlozen

(Artikel 3, lid 1, en artikel 5. lid 1)

- Inreis-/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokkene of andere bewijzen van inreis/uitreis (bijvoorbeeld foto's)

- Alle soorten documenten, certificaten en rekeningen (bijvoorbeeld hotelrekeningen, afspraken voor medische behandeling of ziekenhuisbehandeling, toegangspassen voor openbare en particuliere instellingen, autoverhuurcontracten, kredietkaartreçu's) waaruit duidelijk blijkt dat de betrokken persoon op het grondgebied van de aangezochte staat heeft verbleven

- Biljetten en/of passagierslijsten voor vlieg-, trein-, bus- of bootreizen waaruit de aanwezigheid van de betrokkene en zijn reisroute op het grondgebied van de aangezochte staat kunnen worden afgeleid

- Inlichtingen waaruit blijkt dat de betrokkene gebruik heeft gemaakt van de diensten van een reisbegeleider of reisbureau

- Officiële verklaringen van met name grensbeambten en andere personen die kunnen getuigen dat de betrokkene de grens heeft overschreden

- Officiële verklaringen van de betrokkene in gerechtelijke of administratieve procedures.

--------------------------------------------------

BIJLAGE 4

Gemeenschappelijke lijst van documenten die kunnen dienen als bewijsmateriaal dat is voldaan aan de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatlozen

(Artikel 3, lid 1, en artikel 5. lid 1)

- Omschrijving van de plaats waar en omstandigheden waaronder de betrokkene na binnenkomst van het grondgebied van de verzoekende staat is aangetroffen, verstrekt door de bevoegde autoriteiten van die staat

- Inlichtingen met betrekking tot de identiteit en/of het verblijf van een persoon die door een internationale organisatie zijn verstrekt

- Rapportage/bevestiging van de informatie door familieleden, reisgezellen en dergelijke

- Verklaringen van de betrokken persoon.

--------------------------------------------------

BIJLAGE 5

[Embleem van Albanië]

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Plaats en datum)

(Benaming van de verzoekende autoriteit)

Referentie:

............................................……………

Aan

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Benaming van de ontvangende autoriteit)

OVERNAMEVERZOEK

uit hoofde van artikel 7 van de Overeenkomst van 14 april 2005 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

A. Identiteitsgegevens

1. Volledige naam (onderstreep familienaam):

.............................................................

2. Meisjesnaam:

.............................................................

3. Geboortedatum en geboorteplaats:

.............................................................

Foto

4. Naam van vader en moeder:

.................................................................................................................................

5. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken enz.):

…………………………………………………………………………………….

6. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

....................................................................................................................……….

7. Nationaliteit en taal:

...................................................................................................................………..

8. Burgerlijke staat: gehuwd ongehuwd gescheiden weduwnaar/weduwe

Indien gehuwd: naam van echtgenoot/echtgenote: ………………………………

Namen en leeftijd van eventuele kinderen:

...........................................................................................

………….………………....…………………..........................

9. Laatste adres in de verzoekende staat:

..............................................................................................................……….......

+++++ TIFF +++++

B. Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de over te dragen persoon

1. Gezondheidstoestand

(bijvoorbeeld eventueel vermelding van bijzondere medische verzorging; Latijnse benaming van besmettelijke ziekte):

.................................................................................................................................

2. Gegevens over specifiek gevaar van de persoon

(bijvoorbeeld vermoeden van ernstig misdrijf, agressiviteit):

.................................................................................................................................

C. Bijgevoegde bewijsmiddelen

1. ...................................................................

(Type document)

........................................................................

(Volgnummer, datum en plaats van afgifte)

....................................................................

(Afgevende autoriteit)

........................................................................

(Vervaldatum)

2. ...................................................................

(Type document)

........................................................................

(Volgnummer, datum en plaats van afgifte)

....................................................................

(Afgevende autoriteit)

........................................................................

(Vervaldatum)

3. ...................................................................

(Type document)

........................................................................

(Volgnummer, datum en plaats van afgifte)

....................................................................

(Afgevende autoriteit)

........................................................................

(Vervaldatum)

4. ...................................................................

(Type document)

........................................................................

(Volgnummer, datum en plaats van afgifte)

....................................................................

(Afgevende autoriteit)

........................................................................

(Vervaldatum)

D. Opmerkingen

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................

(Handtekening van de verzoekende autoriteit) (Zegel/stempel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

BIJLAGE 6

[Embleem van Albanië]

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Plaats en datum)

(Benaming van de verzoekende autoriteit)

Referentie:

............................................……………

Aan

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Benaming van de ontvangende autoriteit)

DOORGELEIDINGSVERZOEK

uit hoofde van artikel 14 van de Overeenkomst van 14 april 2005 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

A. Identiteitsgegevens

1. Volledige naam (onderstreep familienaam):

.............................................................

2. Meisjesnaam:

.............................................................

3. Geboortedatum en geboorteplaats:

.............................................................

Foto

4. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken enz.):

.................................................................................................................................

5. Ook bekend als (vroegere namen, bijnamen of pseudoniemen):

............................................................................................................................................

6. Nationaliteit en taal:

............................................................................................................................................

7. Aard en nummer van het reisdocument:

............................................................................................................................................

+++++ TIFF +++++

B. Doorgeleiding

1. Aard van de doorgeleiding

door de lucht

over zee

over land

2. Staat van eindbestemming

……………………………………………………………………………………………………….

3. Eventuele andere doorreisstaten

……………………………………………………………………………………………………….

4. Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van doorreis en eventuele begeleiders

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

5. Toelating gewaarborgd in alle andere doorreisstaten en in de staat van eindbestemming

(artikel 13, lid 2)

Ja

Nee

6. Kennis van enige reden voor weigering van de doorreis

(artikel 13, lid 3)

Ja

Nee

C. Opmerkingen

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................

(Handtekening van de verzoekende autoriteit) (Zegel/stempel)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------