22004X0203(01)

Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël

Publicatieblad Nr. L 029 van 03/02/2004 blz. 0014 - 0014


Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Associatieovereenkomst EG-Israël

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling die op 23 december 2003 in Brussel door de Gemeenschap en Israël is ondertekend, is op 23 december 2003 in werking getreden. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004. De overeenkomst is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L 346 van 31 december 2003 op bladzijde 65.