26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/42


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 180/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 90/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

De overeenkomstsluitende partijen moeten aangemoedigd worden beter samen te werken met betrekking tot de activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, opgericht bij Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde samenwerking mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Na artikel 1, lid 7 (Onderzoek en technische ontwikkeling) van Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende ingevoegd:

„8.

De overeenkomstsluitende partijen zullen goede samenwerking tussen de bevoegde organisaties, instellingen en andere organen op hun grondgebied stimuleren wanneer die bijdraagt tot het versterken en verbreden van de samenwerking inzake de activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke onderneming Galileo (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (4).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 52.

(2)  PB L 138 van 28.5.2002, blz. 1.

(3)  32002 R 0876: Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 21 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Galileo.”.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.