10.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 64/1


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 115/2004

van 6 augustus 2004

tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 90/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 8 juni 2004 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot de proefprojecten voor de participatie van jongeren.

(3)

Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden aangepast zodat deze uitgebreide samenwerking op 1 januari 2004 kan ingaan,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 4 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na lid 2i wordt het volgende lid ingevoegd:

„2j.

De EVA‐staten nemen, met ingang van 1 januari 2004, deel aan de communautaire acties met betrekking tot de volgende begrotingslijn van de algemene begroting van de Europese Unie voor begrotingsjaar 2004:

Begrotingsartikel 15.07.03:„Proefprojecten voor de participatie van jongeren”.”.

2)

De tekst van lid 3 wordt vervangen door:

„3.

Overeenkomstig artikel 82, lid 1, onder a), van de Overeenkomst dragen de EVA‐staten financieel bij aan de in de leden 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i en 2j, bedoelde programma's en acties.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER op grond van artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (2).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 6 augustus 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 349 van 25.11.2004, blz. 52.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.