25.11.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 349/26


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 71/2004

van 8 juni 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 102/2002 van 12 juli 2002 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad van 7 december 1998 inzake de werking van de interne markt wat het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

De resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 7 december 1998 betreffende het vrije verkeer van goederen (3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XX van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Volgende rubriek en punt worden ingevoegd na de rubriek „XX. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN — ALGEMEEN”:

„VERMELDE BESLUITEN

1.

398 R 2679: Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad van 7 december 1998 inzake de werking van de interne markt wat het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft (PB L 337 van 12.12.1998, blz. 8).”.

2)

De punten 1, 2, 3 en 4 worden respectievelijk 2, 3, 4 en 5.

3)

Na punt 5 (Beschikking 2001/893/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„6.

498 X 1212(01): Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 7 december 1998 betreffende het vrije verkeer van goederen (PB L 337 van 12.12.1998, blz. 10).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2679/98 en de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 7 december 1998 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 juni 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

S. GILLESPIE


(1)  PB L 298 van 31.10.2002, blz. 17.

(2)  PB L 337 van 12.12.1998, blz. 8.

(3)  PB L 337 van 12.12.1998, blz. 10.

(4)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


BIJLAGE

VERKLARING VAN DE EVA-STATEN

betreffende de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 7 december 1998 betreffende het vrije verkeer van goederen

(die een nieuw punt 6 in hoofdstuk XX (vrij verkeer van goederen — algemeen) van bijlage ii bij de EER-overeenkomst invoegt)

De EVA-staten verbinden zich ertoe al het mogelijke te doen om dezelfde verplichtingen als de EU-lidstaten na te leven bij de tenuitvoerlegging van de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 7 december 1998 betreffende het vrije verkeer van goederen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de opname in de overeenkomst van Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad van 7 december 1998 inzake de werking van de interne markt wat het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft

(waardoor een nieuw punt 1 in hoofdstuk XX (vrij verkeer van goederen — algemeen) van bijlage ii bij de EER-overeenkomst wordt ingevoegd)

De overeenkomstsluitende partijen zijn het erover eens dat de kwesties waarop Verordening (EG) nr. 2679/98 betrekking heeft, van belang zijn voor de voltooiing van de interne markt.

De partijen wensen daarom Verordening (EG) nr. 2679/98 toe te passen zoals opgenomen in de EER-overeenkomst.

Dit geldt onverminderd de afspraak dat justitie en binnenlandse zaken als zodanig buiten de werkingssfeer van de EER-overeenkomst vallen.