22003D0478

2003/478/EG: Besluit nr. 2/2003 van de Associatieraad EU-Slowaakse Republiek van 30 april 2003 tot verlenging van het bij Besluit nr. 3/97 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Associatieraad tot de datum van toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 160 van 28/06/2003 blz. 0070 - 0071


Besluit nr. 2/2003 van de Associatieraad EU-Slowaakse Republiek

van 30 april 2003

tot verlenging van het bij Besluit nr. 3/97 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Associatieraad tot de datum van toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

(2003/478/EG)

DE ASSOCIATIERAAD,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De contactgroep als bedoeld in artikel 10 van Protocol nr. 2 bij de op 1 februari 1995 in werking getreden Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds(1), heeft op 28 oktober 2002 vergaderd en is overeengekomen aan de krachtens artikel 104 van de overeenkomst opgerichte Associatieraad aan te bevelen dat het in 1998 bij Besluit nr. 3/97 van de Associatieraad ingestelde systeem(2) van dubbele controle, verlengd bij Besluit nr. 1/1999(3) van de Associatieraad voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1999, bij Besluit nr. 1/2000(4) van de Associatieraad voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000, bij Besluit nr. 1/2001(5) van de Associatieraad voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001 en bij Besluit nr. 3/2002(6) van de Associatieraad voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2002, dient te worden verlengd voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Associatieraad tot de datum van toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.

(2) De Associatieraad, na alle desbetreffende informatie te hebben ontvangen, heeft ingestemd met deze aanbeveling,

BESLUIT:

Artikel 1

Het bij Besluit nr. 3/97 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle blijft van toepassing voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Associatieraad tot de datum van toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie. In de preambule en artikel 1, leden 1 en 3, van het besluit worden de verwijzingen naar de periode van "1 januari tot en met 31 december 2002" vervangen door verwijzingen naar de periode "vanaf 8 juli 2003 tot de datum van toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie".

Artikel 2

Goederen die met ingang van 1 januari 2003 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit naar de Gemeenschap worden verzonden, vallen buiten het toepassingsgebied van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de tiende dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 april 2003.

Voor de Associatieraad

De voorzitter

G. Papandreou

(1) PB L 359 van 31.12.1994, blz. 2.

(2) PB L 13 van 19.1.1998, blz. 71.

(3) PB L 36 van 10.2.1999, blz. 18.

(4) PB L 67 van 15.3.2000, blz. 36.

(5) PB L 35 van 6.2.2002, blz. 38.

(6) PB L 166 van 25.6.2002, blz. 22.