22003A1231(01)

Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Mozambique

Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/2003 blz. 0045 - 0047


Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Mozambique

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK MOZAMBIQUE, hierna "Mozambique" te noemen,

anderzijds,

hierna "de partijen" te noemen,

GELET OP de nauwe samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Mozambique, met name in het kader van de Overeenkomsten van Lomé en Cotonou, en op de wens van beide partijen deze betrekkingen te intensiveren,

GELET OP het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties,

ZICH BEWUST van het belang van de beginselen die zijn vastgelegd in de in 1995 tijdens de conferentie van de FAO goedgekeurde Gedragscode voor een verantwoorde visserij,

VASTBESLOTEN in beider belang samen te werken voor de instandhouding op lange termijn en de duurzame exploitatie van de maritieme biologische rijkdommen,

VERLANGENDE de voorwaarden en voorschriften vast te stellen voor de activiteiten en voor de samenwerking in het belang van beide partijen op visserijgebied,

ERVAN OVERTUIGD dat deze samenwerking de belangen van beide partijen en hun beider doelstellingen op economisch en sociaal gebied zal bevorderen,

VASTBERADEN te streven naar een nog nauwere economische samenwerking op visserijgebied en in de daarvan afhankelijke sectoren door de totstandbrenging en ontwikkeling van joint ventures met ondernemingen van beide partijen,

VASTBESLOTEN de samenwerking in de visserij en in de daarvan afhankelijke activiteiten te bevorderen,

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1

Bij deze overeenkomst worden de beginselen, regels en procedures vastgesteld inzake:

- de economische, financiële, technische en wetenschappelijke samenwerking op visserijgebied met het oog op de instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden en op de ontwikkeling van de Mozambikaanse visserijsector,

- de voorwaarden voor de toegang van de vissersvaartuigen van de Gemeenschap tot de wateren van Mozambique,

- de partnerschappen tussen ondernemingen voor de ontwikkeling, in het belang van beide partijen, van economische activiteiten in de visserijsector en van daarmee verband houdende activiteiten.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "Mozambikaanse autoriteiten": het ministerie van Visserij van de Republiek Mozambique;

b) "communautaire autoriteiten": de Commissie;

c) "vaartuig van de Gemeenschap": een vaartuig dat de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap voert en in de Gemeenschap is geregistreerd;

d) "joint venture": een commerciële vennootschap die in Mozambique is opgericht door nationale reders of ondernemingen van de partijen voor de uitoefening van activiteiten in de visserijsector of daarmee verband houdende activiteiten;

e) "gemengde commissie": een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van Mozambique, die is belast met het toezicht op de naleving en de interpretatie van de overeenkomst.

Artikel 3

1. Mozambique verbindt zich ertoe vaartuigen van de Gemeenschap in zijn visserijzone te laten vissen overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en van het aan de overeenkomst gehechte protocol en de bijlage.

2. De visserijactiviteiten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de in Mozambique geldende wetten en voorschriften.

Artikel 4

1. De Gemeenschap verbindt zich ertoe al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat haar vaartuigen de bepalingen van deze overeenkomst en de wetgeving inzake de uitoefening van de visserij in de wateren onder de jurisdictie van Mozambique in acht nemen.

2. De Mozambikaanse autoriteiten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging in voornoemde wetgeving.

Artikel 5

1. De Gemeenschap verleent Mozambique een financiële compensatie overeenkomstig de in het protocol en de bijlagen bij deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden en regelingen inzake de toegang tot de Mozambikaanse visgronden.

2. Deze financiële compensatie wordt jaarlijks verleend ter ondersteuning van de door Mozambique uitgevoerde programma's en acties inzake het beheer en de administratie van de visserij op en de instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden alsmede de ontwikkeling van de Mozambikaanse visserijsector.

Artikel 6

1. Bij ernstige gebeurtenissen, met uitzondering van natuurrampen, die de uitoefening van de visserij in de visserijzone van Mozambique verhinderen, kan de Commissie de betaling van de financiële compensatie na overleg tussen beide partijen opschorten.

2. Wanneer de omstandigheden zijn genormaliseerd, wordt de betaling van de financiële compensatie hervat nadat beide partijen hebben overlegd en in onderlinge overeenstemming hebben bevestigd dat onder de gegeven omstandigheden de visserij opnieuw normaal kan worden uitgeoefend.

3. De geldigheid van de overeenkomstig artikel 8 aan vaartuigen van de Gemeenschap verleende vergunningen wordt verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de opschorting van de visserijactiviteiten.

Artikel 7

1. Voor de uitoefening van visserijactiviteiten door vaartuigen van de Gemeenschap in de wateren van Mozambique geldt een vergunningenstelsel volgens de geldende Mozambikaanse wetgeving.

2. De procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor een vaartuig, de toepasselijke bedragen en de wijze van betaling door de reder zijn vermeld in de bijlage bij het protocol.

Artikel 8

1. Indien omwille van de instandhouding en bescherming van de visbestanden van Mozambique maatregelen worden goedgekeurd die van nadelige invloed kunnen zijn op de visserijactiviteiten van vaartuigen van de Gemeenschap in het kader van de overeenkomst, plegen de partijen overleg met het oog op de aanpassing van het protocol en de bijlagen.

2. Met inachtneming van de nationale wetgeving moeten de door de Mozambikaanse autoriteiten getroffen maatregelen om de visserij met het oog op de instandhouding van de visbestanden te reguleren, zijn gebaseerd op objectieve wetenschappelijke criteria. Dergelijke maatregelen moeten gelijkelijk voor vaartuigen van de Gemeenschap en voor andere vaartuigen gelden, onverminderd eventuele overeenkomsten tussen ontwikkelingslanden in hetzelfde geografische gebied, met name regelingen voor het vissen in elkaars wateren.

Artikel 9

1. De partijen bevorderen economische, technische en wetenschappelijke samenwerking in de visserijsector en verwante sectoren. De partijen plegen overleg om de verschillende maatregelen in het kader van de overeenkomst te coördineren.

2. De partijen bevorderen de uitwisseling van informatie over visserijtechnieken, vistuig, conserveringsmethoden en procédés voor de industriële verwerking van visserijproducten.

3. Beide partijen spannen zich in om gunstige omstandigheden te scheppen voor de betrekkingen tussen ondernemingen van de partijen op technisch, economisch en commercieel vlak.

4. De partijen verbinden zich ertoe om, hetzij rechtstreeks, hetzij in het kader van bevoegde internationale organisaties, het beheer en de instandhouding van de biologische rijkdommen in de Indische Oceaan te coördineren en het wetenschappelijk onderzoek terzake te vergemakkelijken.

Artikel 10

1. De partijen bevorderen de oprichting van joint ventures in het belang van beide partijen met het oog op de ontwikkeling van de visserij en de verwante activiteiten in Mozambique.

2. Bij de overdracht van vaartuigen van de Gemeenschap naar joint ventures en bij de oprichting van joint ventures in Mozambique dienen de geldende wetgeving van Mozambique en die van de Gemeenschap in acht te worden genomen.

Artikel 11

Er wordt een gemengde commissie opgericht die wordt belast met het toezicht op de toepassing van de overeenkomst. De belangrijkste taken van deze gemengde commissie zijn:

1. het controleren van de uitvoering, interpretatie en toepassing van de overeenkomst en met name van de uitvoering van de programma's en maatregelen als bedoeld in artikel 5 en als beschreven in het aan deze overeenkomst gehechte protocol;

2. het optreden als contactorgaan voor vraagstukken van gemeenschappelijk belang op visserijgebied;

3. het fungeren als forum voor de minnelijke schikking van eventuele geschillen betreffende de interpretatie of toepassing van de overeenkomst;

4. indien nodig het opnieuw beoordelen van de vangstmogelijkheden en, naar aanleiding daarvan, de financiële compensatie.

De gemengde commissie komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, afwisselend in Mozambique en in de Gemeenschap. Op verzoek van één van beide partijen kan zij een buitengewone vergadering beleggen.

Artikel 12

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op het grondgebied waarvoor het Verdrag tot oprichting van de Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag gestelde voorwaarden en, anderzijds, op het grondgebied van de Republiek Mozambique.

Artikel 13

1. De overeenkomst is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding; zij wordt telkens met drie jaar verlengd tenzij een van beide partijen haar ten minste zes maanden voor het einde van de eerste periode of van iedere volgende periode met schriftelijke kennisgeving opzegt.

2. Indien een van beide partijen de overeenkomst opzegt, treden beide partijen in onderhandeling.

Artikel 14

Het protocol en de bijlage vormen een integrerend deel van deze overeenkomst.

Artikel 15

Deze overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren in de Deense, Duitse, Engelse, Finse, Franse, Griekse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese, Spaanse en Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, treedt in werking op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn afgewikkeld.