22003A0625(01)

Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies

Publicatieblad Nr. L 156 van 25/06/2003 blz. 0036 - 0044


Protocol

tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK ESTLAND,

anderzijds,

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

(1) De Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, hierna "de Europaovereenkomst" te noemen, is op 12 juni 1995 te Luxemburg ondertekend en is op 1 februari 1998 in werking getreden(1).

(2) In artikel 19, lid 4, van de Europaovereenkomst is bepaald dat de Gemeenschap en de Republiek Estland in de Associatieraad per product systematisch en op basis van wederkerigheid de mogelijkheden onderzoeken om elkaar verdere concessies te verlenen. Op deze basis zijn de partijen onderhandelingen aangegaan en hebben ze overeenstemming bereikt.

(3) Voor het eerst is in het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst(2) de preferentiële landbouwregeling van de Europaovereenkomst verbeterd in verband met de laatste uitbreiding van de Gemeenschap en de resultaten van de Uruguayronde in het kader van de GATT.

(4) Op 22 november 2000 en 31 januari 2002 zijn nog twee onderhandelingsrondes inzake de verbetering van concessies voor de handel in landbouwproducten afgerond.

(5) De Raad heeft, zijnerzijds op grond van Verordening (EG) nr. 1151/2002(3), besloten de uit de onderhandelingsronden van 2000 en 2002 voortvloeiende concessies van de Europese Gemeenschap met ingang van 1 juli 2002 op voorlopige basis toe te passen.

(6) De bovenstaande concessies worden bij de inwerkingtreding van dit protocol vervangen door de hierin vastgestelde concessies,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De regelingen voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de Republiek Estland zoals aangegeven in de bijlagen A(a) en A(b) bij dit protocol, komen in de plaats voor de regelingen die zijn vastgesteld in bijlage Vbis bedoeld in artikel 19, lid 2, zoals gewijzigd, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds.

Artikel 2

De bijlagen bij dit protocol zijn een onderdeel van dit protocol.

Dit protocol vormt een integrerend deel van de Europaovereenkomst.

Artikel 3

Dit protocol wordt door de Gemeenschap en de Republiek Estland goedgekeurd overeenkomstig hun eigen procedures. De overeenkomstsluitende partijen nemen de nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van dit protocol.

Artikel 4

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de kennisgeving van de overeenkomstsluitende partijen dat de procedures zoals bedoeld in artikel 3 zijn afgerond.

Onder tariefcontingenten vallende hoeveelheden goederen die vanaf 1 juli 2002 in het vrije verkeer worden gebracht in het kader van de concessies die zijn vastgesteld in bijlage A(b) van Verordening (EG) nr. 1151/2002, worden volledig afgeboekt op de hoeveelheden die zijn vastgesteld in bijlage A(b) bij het aangehechte protocol, behalve voor hoeveelheden waarvoor vóór 1 juli 2002 een invoercertificaat is afgegeven.

Artikel 5

Dit protocol wordt in tweevoud opgesteld in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Estse taal, alle taalversies zijnde gelijkelijk authentiek.

Hecho en Bruselas, el doce de junio de dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den tolve juni to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am zwölften Juni zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twelfth day of June in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le douze juin deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì dodici giugno duemilatre./Gedaan te Brussel, de twaalfde juni tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em doze de Junho de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tolfe juni tjugohundratre./Sölmitud Brüsselis kaheteistkümnendal juunil kahe tuhande kolmandal aastal.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2003156NL.003701.TIF">

Eesti Vabarrigi nimel

>PIC FILE= "L_2003156NL.003702.TIF">

(1) PB L 68 van 9.3.1998, blz. 3.

(2) PB L 29 van 3.2.1999, blz. 9.

(3) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 15.

BIJLAGE A(a)

Producten van oorsprong uit de Republiek Estland die in onbeperkte hoeveelheden tegen een preferentieel nultarief (0 % van MFN) in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd

GN-Code(1)

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0104

0106 19 10

0106 39 10

0204

0205

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 59

0210 99 60

0210 99 79

0210 99 80

0407 00 90

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

0703 10

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 10

0709 60 99

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711 40 00

0711 59 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40

0802 90 50

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0808 20 90

0809 40 90

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 60 00

0810 90 95

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 91

0813 50 99

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0901 90 90

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1001 90 10

1008 10 00

1008 20 00

1008 90 90

1102 90 90

1103 19 90

1103 20 90

1105 10 00

1105 20 00

1106 10 00

1106 30

1107

1108 20 00

1208 10 00

1209

1210

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1507

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512

1513

1514

1515

1516 10 10

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1517 10 90

1517 90 99

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1601 00 10

1602 10 00

1602 20 19

1602 20 90

1602 31

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 50 31

1602 50 39

1602 50 80

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

1703

1704 90 10

2001 10 00

2001 90 20

2001 90 50

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2004 10 10

2004 10 99

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2004 90 98

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

2006 00 99

2007 10 91

2007 10 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 98

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 19

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 40 11

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 91

2008 40 99

2008 50 11

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 14

2008 92 34

2008 92 38

2008 92 59

2008 92 74

2008 92 78

2008 92 93

2008 92 96

2008 92 98

2008 99 28

2008 99 37

2008 99 40

2008 99 45

2008 99 49

2008 99 55

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 50 10

2009 50 90

2009 71 10

2009 71 91

2009 71 99

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 96

2009 90 98

2204 30 10

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 91

2905 45 00

(1) Zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 279 van 23.10.2001, blz. 1).

BIJLAGE A(b)

Voor invoer van de volgende producten van oorsprong uit de Republiek Estland in de Gemeenschap gelden onderstaande concessies (MFN = recht voor meest begunstigde natie)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE BIJ BIJLAGE A(b)

Regelingen inzake minimuminvoerprijzen voor bepaalde soorten voor verwerking bestemd kleinfruit

1. Voor de volgende voor verwerking bestemde producten van oorsprong uit Estland zijn minimuminvoerprijzen vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. De minimuminvoerprijzen bedoeld in punt 1 worden per zending toegepast. Wanneer de in de douaneaangifte vermelde waarde lager is dan de minimuminvoerprijs, wordt een compenserend recht geheven dat gelijk is aan het verschil tussen de minimuminvoerprijs en de in de douaneaangifte vermelde waarde.

3. Wanneer de invoerprijzen van een onder deze bijlage vallend product een tendens vertonen die erop wijst dat deze prijzen op korte termijn onder het niveau van de minimuminvoerprijs kunnen dalen, stelt de Europese Commissie de autoriteiten van de Republiek Estland daarvan in kennis teneinde hen in staat te stellen corrigerende maatregelen te nemen.

4. Op verzoek van de Gemeenschap of van de Republiek Estland stelt de Associatieraad een onderzoek in naar de werking van het systeem of de herziening van de minimuminvoerprijzen. De Associatieraad neemt, indien nodig, passende besluiten.

5. Ter bevordering van het handelsverkeer en in het belang van alle betrokken partijen kan drie maanden voor de aanvang van elk verkoopseizoen in de Europese Gemeenschap een overlegvergadering worden georganiseerd. Dit overleg vindt plaats tussen de Europese Commissie en de belanghebbende verenigingen van Europese producenten van de betrokken producten, enerzijds, en de autoriteiten en verenigingen van producenten en exporteurs van al de geassocieerde exportlanden, anderzijds.

Tijdens deze overlegbijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over de marktsituatie voor kleinfruit, met inbegrip van, in het bijzonder, de ramingen van de productie, de voorraadsituatie, de prijsontwikkeling en de marktbeweging, alsmede over de maatregelen die moeten worden getroffen om vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming te brengen.