22002D0096(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 96/2002 van 12 juli 2002 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 298 van 31/10/2002 blz. 0001 - 0003


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 96/2002

van 12 juli 2002

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage I bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 79/2002(1).

(2) Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2001 houdende wijziging van Richtlijn 95/53/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding alsmede van de Richtlijnen 70/524/EEG, 96/25/EG en 1999/29/EG van de Raad inzake diervoeding(2) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(3) Richtlijn 2001/79/EG van de Commissie van 17 september 2001 tot wijziging van Richtlijn 87/153/EEG van de Raad tot vaststelling van richtsnoeren voor de beoordeling van toevoegingsmiddelen in diervoeding(3) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(4) Verordening (EG) nr. 2013/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een toevoegingsmiddel en de permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding(4) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(5) Verordening (EG) nr. 2205/2001 van de Commissie van 14 november 2001 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding, wat betreft de intrekking van de vergunning voor sommige toevoegingsmiddelen(5) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(6) Verordening (EG) nr. 2200/2001 van de Commissie van 17 oktober 2001 betreffende de voorlopige vergunningen voor toevoegingsmiddelen in de diervoeding(6) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(7) Verordening (EG) nr. 2380/2001 van de Commissie van 5 december 2001 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding(7) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(8) In Richtlijn 2001/79/EG wordt verwezen naar een definitie in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad(8) en naar Richtlijn 2000/33/EG van de Commissie(9), die niet in de overeenkomst zijn opgenomen maar waarvan de opname wordt overwogen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage I bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. In punt 1 (Richtlijn 70/524/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32001 R 2205: Verordening (EG) nr. 2205/2001 van de Commissie (PB L 297 van 15.11.2001, blz. 3).".

2. In de punten 1 (Richtlijn 70/524/EEG van de Raad), 14a (Richtlijn 96/25/EG van de Raad) en 31a (Richtlijn 95/53/EG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32001 L 0046: Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 55).".

3. In punt 2 (Richtlijn 87/153/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32001 L 0079: Richtlijn 2001/79/EG van de Commissie (PB L 267 van 6.10.2001, blz. 1)."

4. In punt 32 (Richtlijn 1999/29/EG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32001 L 0046: Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 55).".

5. Na punt 1v (Verordening (EG) nr. 1334/2001 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

"1w. 32001 R 2013: Verordening (EG) nr. 2013/2001 van de Commissie van 12 oktober 2001 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een toevoegingsmiddel en de permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (PB L 272 van 13.10.2001, blz. 24).

1x. 32001 R 2200: Verordening (EG) nr. 2200/2001 van de Commissie van 17 oktober 2001 betreffende de voorlopige vergunningen voor toevoegingsmiddelen in de diervoeding (PB L 299 van 15.11.2001, blz. 1).

1y. 32001 R 2380: Verordening (EG) nr. 2380/2001 van de Commissie van 5 december 2001 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (PB L 321 van 6.12.2001, blz. 18).".

6. De tekst van punt 1s (Verordening (EG) nr. 2697/2000 van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijnen 2001/46/EG en 2001/79/EG, en van Verordeningen (EG) nr. 2013/2001, (EG) nr. 2200/2001, (EG) nr. 2205/2001 en (EG) nr. 2380/2001 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 13 juli 2002, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER(10) hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2002.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

G. S. Gunnarsson

(1) PB L 266 van 3.10.2002, blz. 24.

(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 55.

(3) PB L 267 van 6.10.2001, blz. 1.

(4) PB L 272 van 13.10.2001, blz. 24.

(5) PB L 297 van 15.11.2001, blz. 3.

(6) PB L 299 van 15.11.2001, blz. 1.

(7) PB L 321 van 6.12.2001, blz. 18.

(8) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(9) PB L 136 van 8.6.2000, blz. 90.

(10) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.