22002A1230(01)

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds - Slotakte

Publicatieblad Nr. L 352 van 30/12/2002 blz. 0003 - 1450


Overeenkomst

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, hierna "lidstaten" genoemd, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK CHILI, hierna "Chili" genoemd,

anderzijds,

GELET OP de traditionele banden tussen de partijen en in het bijzonder gezien:

- hun gemeenschappelijk cultureel erfgoed en hun nauwe onderlinge historische, politieke en economische banden;

- hun volledige verbintenis tot eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens, als vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;

- hun gehechtheid aan de beginselen van de rechtsstaat en van goed bestuur;

- de noodzaak de economisch en sociale vooruitgang voor hun bevolking te bevorderen, daarbij rekening houdende met het beginsel van duurzame ontwikkeling en de vereisten van de bescherming van het milieu;

- de wenselijkheid het kader van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen die betrokken zijn bij het integratieproces in Latijns-Amerika te verbreden, teneinde bij te dragen tot een strategische associatie tussen de twee gebieden, zoals daarin is voorzien in de verklaring van de top van staatshoofden en regeringsleiders van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en de Europese Unie, vastgesteld in Rio de Janeiro op 28 juni 1999;

- het belang van versterking van de regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale vraagstukken van wederzijds belang, zoals dat reeds is vastgesteld in de gezamenlijke verklaring die deel uitmaakt van de kaderovereenkomst inzake samenwerking van 21 juni 1996 tussen de partijen, hierna de "kaderovereenkomst inzake samenwerking" genoemd;

- het belang dat de partijen hechten aan

- het coördineren van hun standpunten en het ondernemen van gezamenlijke initiatieven in toepasselijke internationale fora;

- de beginselen en waarden die zijn vastgelegd in de slotverklaring van de wereldtop inzake sociale ontwikkeling, die in maart 1995 in Kopenhagen is gehouden;

- de beginselen en regels die van toepassing zijn op de internationale handel, met name zoals deze zijn neergelegd in de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna "WTO" genoemd), en de noodzaak deze transparant en zonder discriminatie uit te voeren;

- de bestrijding van alle vormen van terrorisme, en hun verbintenis tot instelling van effectieve internationale mechanismen om het terrorisme uit te bannen;

- de wenselijkheid een culturele dialoog in te stellen teneinde tot een beter wederzijds begrip tussen de partijen te komen en de bestaande traditionele, culturele en natuurlijke banden tussen de burgers van beide partijen te bevorderen;

- het belang van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Chili van 20 december 1990 en van de kaderovereenkomst inzake samenwerking voor de ondersteuning en stimulering van de tenuitvoerlegging van deze processen en beginselen,

HEBBEN BESLOTEN DEZE OVEREENKOMST TE SLUITEN:

DEEL I

ALGEMENE EN INSTITUTIONELE BEPALINGEN

TITEL I

AARD EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1

Beginselen

1. De eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, en van het beginsel van de rechtsstaat, ligt ten grondslag aan het binnenlandse en het buitenlandse beleid van de partijen en is een essentieel element van deze overeenkomst.

2. Bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling en rechtvaardige verdeling van de voordelen die de associatie biedt, zijn leidende beginselen voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst.

3. De partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan het beginsel van goed bestuur.

Artikel 2

Doelstellingen en toepassingsgebied

1. Deze overeenkomst brengt een politieke en economische associatie tussen de partijen tot stand, die gebaseerd is op wederkerigheid, wederzijds belang en verdieping van de betrekkingen op alle toepasselijke gebieden.

2. Het associatieproces leidt tot toenemende verstandhouding en samenwerking tussen de partijen en is gestructureerd rond de instanties die bij de overeenkomst worden ingesteld.

3. Deze overeenkomst heeft in het bijzonder betrekking op politieke betrekkingen, handel, economie en financiën, wetenschap en technologie, sociale vraagstukken, cultuur en samenwerking. De overeenkomst kan worden uitgebreid tot andere door de partijen nader overeen te komen terreinen.

4. Overeenkomstig bovenstaande doelstellingen voorziet deze overeenkomst in:

a) intensivering van de politieke dialoog over bilaterale en internationale vraagstukken van wederzijds belang, die gevoerd wordt door middel van bijeenkomsten op verschillende niveaus;

b) versterking van de samenwerking op het gebied van de politieke betrekkingen, handel, economie en financiën, wetenschap en technologie, sociale vraagstukken, cultuur en samenwerking, alsmede andere gebieden van wederzijds belang;

c) uitbreiding van de deelname van de partijen aan kaderprogramma's, specifieke programma's en andere activiteiten van de andere partij, voor zover de interne procedures van iedere partij voor de toegang tot de betrokken programma's en activiteiten zulks toelaten, een en ander overeenkomstig het bepaalde in deel III;

d) uitbreiding en diversificatie van de bilaterale handelsbetrekkingen tussen de partijen, overeenkomstig de bepalingen van de WTO en de specifieke doelstellingen en bepalingen in deel IV.

TITEL II

INSTITUTIONEEL KADER

Artikel 3

Associatieraad

1. Er wordt een Associatieraad ingesteld, die toezicht houdt op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst. De Associatieraad komt op ministerieel niveau bijeen met regelmatige tussenpozen van niet meer dan twee jaar, en wanneer de omstandigheden zulks vereisen in buitengewone vergadering, indien de partijen daartoe gezamenlijk besluiten.

2. De Associatieraad behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen en alle andere bilaterale, multilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

3. De Associatieraad behandelt voorstellen en aanbevelingen van de partijen die strekken tot verbetering van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

Artikel 4

Samenstelling en reglement van orde

1. De Associatieraad bestaat uit enerzijds de voorzitter van de Raad van de Europese Unie, bijgestaan door de Secretaris-generaal/Hoge Vertegenwoordiger, de volgende voorzitter, andere leden van de Raad van de Europese Unie of hun vertegenwoordigers en leden van de Europese Commissie, en anderzijds de minister van Buitenlandse Zaken van Chili.

2. De Associatieraad stelt zijn reglement van orde vast.

3. De leden van de Associatieraad mogen regelingen treffen om zich te doen vertegenwoordigen, overeenkomstig de daartoe in het reglement van orde van de Associatieraad vast te stellen voorwaarden.

4. De Associatieraad wordt beurtelings voorgezeten door een lid van de Raad van de Europese Unie en de minister van Buitenlandse Zaken van Chili, zulks overeenkomstig het bepaalde in het reglement van orde van de Associatieraad.

Artikel 5

Beslissingsbevoegdheid

1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst heeft de Associatieraad beslissingsbevoegdheid in de gevallen die in de overeenkomst worden genoemd.

2. De besluiten van de Associatieraad zijn bindend voor de partijen, die voor de uitvoering ervan de nodige maatregelen treffen overeenkomstig de interne regelgeving van elke partij.

3. De Associatieraad kan tevens alle nuttige aanbevelingen doen.

4. De Associatieraad neemt besluiten en doet aanbevelingen bij overeenstemming tussen de partijen.

Artikel 6

Associatiecomité

1. De Associatieraad wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een Associatiecomité, dat bestaat uit enerzijds vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de Europese Unie en van de leden van de Europese Commissie en anderzijds vertegenwoordigers van de regering van Chili, gewoonlijk hogere ambtenaren.

2. Het Associatiecomité wordt belast met de algemene tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

3. De Associatieraad stelt het reglement van orde van het Associatiecomité vast.

4. Het Associatiecomité heeft beslissingsbevoegdheid in de gevallen waarin de overeenkomst voorziet en op de terreinen waarop de Associatieraad het Associatiecomité bevoegdheden heeft toegekend. In dat geval neemt het Associatiecomité zijn besluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

5. Het Associatiecomité komt als algemene regel eenmaal per jaar bijeen voor een algehele toetsing van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, beurtelings in Brussel en in Chili. De datum en de agenda worden tevoren door de partijen in onderling overleg vastgesteld. In onderling overleg kunnen buitengewone vergaderingen worden uitgeschreven op verzoek van een partij. Het voorzitterschap van het Associatiecomité wordt bij toerbeurt bekleed door vertegenwoordigers van de partijen.

Artikel 7

Speciale commissies

1. De Associatieraad wordt bij de uitvoering van zijn taken bijgestaan door de speciale commissies die bij deze overeenkomst worden ingesteld.

2. De Associatieraad kan besluiten tot instelling van speciale commissies.

3. De Associatieraad stelt een reglement van orde vast waarin de samenstelling en de werkwijze van deze commissies worden geregeld, voor zover deze overeenkomst daarin niet voorziet.

Artikel 8

Politieke dialoog

De politieke dialoog tussen de partijen wordt gevoerd binnen het kader waarin is voorzien in deel II.

Artikel 9

Parlementair Associatiecomité

1. Er wordt een Parlementair Associatiecomité opgericht. Dit dient als forum waar leden van het Europees Parlement en leden van het Chileens Nationaal Congres (Congreso Nacional de Chile) elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Het comité komt bijeen met door het comité zelf te bepalen tussenpozen.

2. Het Parlementair Associatiecomité bestaat uit enerzijds leden van het Europees Parlement en anderzijds leden van het Nationaal Congres van Chili.

3. Het Parlementair Associatiecomité stelt zijn reglement van orde vast.

4. Het Parlementair Associatiecomité wordt bij toerbeurt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Europees Parlement en een vertegenwoordiger van het Nationaal Congres van Chili, overeenkomstig in het reglement van orde vast te stellen bepalingen.

5. Het Parlementair Associatiecomité kan de Associatieraad om relevante inlichtingen over de tenuitvoerlegging van de overeenkomst verzoeken, en de Associatieraad verstrekt het Parlementair Associatiecomité de gevraagde informatie.

6. Het Parlementair Associatiecomité wordt ingelicht over de besluiten en aanbevelingen van de Associatieraad.

7. Het Parlementair Associatiecomité kan aanbevelingen doen aan de Associatieraad.

Artikel 10

Gemengd Raadgevend Comité

1. Er wordt een Gemengd Raadgevend Comité opgericht, dat tot taak heeft de Associatieraad bij te staan om de dialoog en de samenwerking tussen economische en maatschappelijke organisaties van de civiele samenleving in de Europese Unie en in Chili te bevorderen. De dialoog en de samenwerking betreffen alle economische en sociale aspecten van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en Chili die in de context van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst aan de orde komen. Het comité kan zijn standpunt uiten over vraagstukken die in dit verband aan de orde komen.

2. Het Gemengd Raadgevend Comité bestaat uit een gelijk aantal leden van enerzijds het Economisch en Sociaal Comité en anderzijds de daarmee overeenkomende instelling die zich in de Republiek Chili met economische en sociale aangelegenheden bezighoudt.

3. Het Gemengd Raadgevend Comité verricht zijn werkzaamheden op verzoek van de Associatieraad of op eigen initiatief, ter bevordering van de dialoog tussen de verschillende economische en maatschappelijke vertegenwoordigers.

4. Het Gemengd Raadgevend Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

Civiele samenleving

De partijen bevorderen regelmatige bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de civiele samenleving in de Europese Unie en in Chili, waaronder de academische gemeenschap en de sociale en economische partners, teneinde hen op de hoogte te houden over de uitvoering van de overeenkomst en advies in te winnen voor mogelijke verbetering daarvan.

DEEL II

POLITIEKE DIALOOG

Artikel 12

Doelstellingen

1. De partijen komen overeen hun regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang te versterken. Zij streven ernaar deze politieke dialoog te versterken en te verdiepen om de bij deze overeenkomst ingestelde associatie te consolideren.

2. De voornaamste doelstelling van de politieke dialoog tussen de partijen is het bevorderen, verspreiden, verder ontwikkelen en gezamenlijk verdedigen van de democratische waarden, zoals de eerbiediging van de mensenrechten, de vrijheid van het individu en de beginselen van de rechtsstaat, die aan de grondslag liggen van een democratische samenleving.

3. Met dit doel voor ogen bespreken de partijen gezamenlijke initiatieven, en wisselen zij daarover informatie uit, met betrekking tot alle vraagstukken van wederzijds belang en alle andere internationale vraagstukken, teneinde gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, in het bijzonder veiligheid, stabiliteit, democratie en regionale ontwikkeling.

Artikel 13

Mechanismen

1. De partijen komen overeen dat de politieke dialoog tussen hen gevoerd wordt door middel van:

a) regelmatige bijeenkomsten van staatshoofden en regeringsleiders;

b) periodieke bijeenkomsten van ministers van Buitenlandse Zaken;

c) bijeenkomsten van andere ministers voor het bespreken van aangelegenheden van wederzijds belang, wanneer de partijen menen dat deze bijeenkomsten tot nauwere betrekkingen zullen leiden;

d) jaarlijkse bijeenkomsten van hoge ambtenaren van beide partijen.

2. De partijen besluiten over de voor de bovengenoemde bijeenkomsten toe te passen procedures.

3. De in lid 1, onder b), genoemde periodieke bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken vinden plaats in het kader van de Associatieraad die bij artikel 3 wordt ingesteld, of bij andere overeen te komen gelegenheden van gelijkwaardig niveau.

4. De partijen maken tevens zo veel mogelijk gebruik van de diplomatieke kanalen.

Artikel 14

Samenwerking op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid

De partijen coördineren zo veel mogelijk hun standpunten en ondernemen gezamenlijke initiatieven in toepasselijke internationale fora, en werken samen op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Artikel 15

Samenwerking bij de bestrijding van terrorisme

De partijen komen overeen samen te werken bij het bestrijden van terrorisme, overeenkomstig internationale afspraken en hun respectieve wet- en regelgeving. Zij doen dit in het bijzonder:

a) in het kader van de volledige tenuitvoerlegging van resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en andere relevante resoluties van de Verenigde Naties, internationale afspraken en instrumenten;

b) door uitwisseling van informatie over terroristische groeperingen en de hen ondersteunende netwerken, overeenkomstig het internationale en binnenlandse recht;

c) door uitwisseling van inzichten over methoden om het terrorisme te bestrijden, onder meer op technisch gebied en wat betreft opleiding, en door uitwisseling van ervaringen met betrekking tot het voorkomen van terrorisme.

DEEL III

SAMENWERKING

Artikel 16

Algemene doelstellingen

1. De partijen brengen nauwe samenwerking tot stand, die onder meer gericht is op:

a) versterking van de institutionele capaciteit tot ondersteuning van de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden;

b) stimulering van sociale ontwikkeling, die samen moet gaan met economische ontwikkeling en bescherming van het milieu. De partijen kennen bijzondere prioriteit toe aan de eerbiediging van sociale basisrechten;

c) bevordering van productieve synergie, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geschapen voor handel en investeringen en concurrentievermogen en innovatie worden gestimuleerd;

d) intensivering en verbreding van de samenwerkingsacties met inachtneming van de associatiebetrekkingen tussen de partijen.

2. De partijen bevestigen opnieuw het belang van economische, financiële en technische samenwerking als middelen om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

TITEL I

ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 17

Industriële samenwerking

1. De industriële samenwerking ondersteunt en bevordert beleidsmaatregelen op industriegebied om de inspanningen van de partijen te ontwikkelen en te consolideren en een dynamische, geïntegreerde en gedecentraliseerde aanpak van het beheer van de industriële samenwerking tot stand te brengen, teneinde een klimaat te scheppen waarin de belangen van beide partijen worden gediend.

2. De kerndoelen zijn:

a) het bevorderen van contacten tussen bedrijven uit beide partijen teneinde sectoren van wederzijds belang te identificeren, met name wat betreft industriële samenwerking, overdracht van technologie, handel en investeringen;

b) stimulering en versterking van dialoog en uitwisseling van ervaring tussen netwerken van Europese en Chileense bedrijven;

c) bevordering van projecten op het gebied van industriële samenwerking, waaronder projecten die een uitvloeisel zijn van het proces van privatisering en openstelling van de Chileense economie. De projecten kunnen betrekking hebben op de totstandbrenging van vormen van infrastructuur met Europese investeringen door middel van industriële samenwerking tussen bedrijven;

d) versterking van innovatie, diversificatie, modernisering, ontwikkeling en productkwaliteit in het bedrijfsleven.

Artikel 18

Samenwerking inzake normen, technische regelgeving en procedures voor conformiteitsbeoordeling

1. Samenwerking op het gebied van normalisatie, technische regelgeving en conformiteitsbeoordeling is van groot belang om technische belemmeringen voor de handel terug te dringen en het ontstaan ervan te voorkomen, en het goede verloop van de liberalisering van de handel, zoals daarin wordt voorzien in deel IV, titel II, te waarborgen.

2. De samenwerking tussen de partijen bevordert hun inspanningen ten aanzien van:

a) samenwerking op regelgevingsgebied;

b) de verenigbaarheid van technische regelgeving op basis van internationale en Europese normen;

c) technische bijstand voor het opzetten van een netwerk van instanties voor conformiteitsbeoordeling die op niet-discriminatoire grondslag werken.

3. In de praktijk beoogt de samenwerking:

a) bevordering van alle maatregelen die de kloof tussen de partijen wat betreft conformiteitsbeoordeling en normalisatie kunnen helpen overbruggen;

b) onderlinge verlening van organisatorische ondersteuning door de partijen ter bevordering van de totstandkoming van regionale netwerken en instanties, en bevordering van de coördinatie van beleid om een gezamenlijke aanpak voor de toepassing van internationale en regionale normen en van vergelijkbare technische regelgeving en procedures voor conformiteitsbeoordeling te stimuleren;

c) aanmoediging van maatregelen om de systemen van de partijen voor de genoemde terreinen nader tot elkaar te brengen en hun compatibiliteit te verbeteren, zulks door transparantie, goede regelgevingspraktijken en bevordering van kwaliteitsnormen voor producten en handelspraktijken.

Artikel 19

Samenwerking met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf

1. De partijen streven naar een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf.

2. De samenwerking omvat onder meer:

a) technische bijstand;

b) conferenties, seminars, onderzoek naar industriële en technische mogelijkheden, deelname aan discussiebijeenkomsten en algemene en sectorale handelsbeurzen;

c) het bevorderen van contacten tussen bedrijven, het stimuleren van gezamenlijke investeringen en het tot stand brengen van gezamenlijke ondernemingen en informatienetwerken door middel van bestaande horizontale programma's;

d) het vergemakkelijken van de toegang tot kredieten, het verstrekken van informatie en het stimuleren van innovatie.

Artikel 20

Samenwerking op het gebied van diensten

Met inachtneming van de algemene WTO-overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) en binnen het kader van hun bevoegdheden steunen en intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking, overeenkomstig het groeiende belang van de dienstensector voor de ontwikkeling en groei van hun economieën. Gestreefd wordt naar sterkere samenwerking om de ontwikkeling en diversificatie van de productiviteit en de concurrentiepositie van de Chileense dienstensector te bevorderen. De partijen zullen nader bepalen op welke sectoren de samenwerking zal worden geconcentreerd, rekening houdende met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. De activiteiten worden met name gericht op het midden- en kleinbedrijf, om dit te helpen beter toegang te krijgen tot kapitaal en markttechnologieën. In dit verband wordt bijzondere aandacht geschonken aan bevordering van de handel tussen de partijen en derde landen.

Artikel 21

Stimulering van investeringen

1. De samenwerking moet de partijen helpen om, binnen het kader van hun bevoegdheden, een aantrekkelijk en stabiel klimaat voor wederzijdse investeringen tot stand te brengen.

2. De samenwerking omvat in het bijzonder:

a) totstandbrenging van mechanismen voor informatieverstrekking, identificatie en bekendmaking van investeringsregels en investeringsmogelijkheden;

b) ontwikkeling van een juridisch kader voor de partijen dat gunstig is voor investeringen, waar nodig door sluiting tussen de lidstaten en Chili van bilaterale overeenkomsten ter bescherming en stimulering van investeringen en ter vermijding van dubbele belastingheffing;

c) uitvoering van activiteiten op het gebied van technische bijstand voor opleidingsinitiatieven door de bevoegde instanties van de partijen;

d) ontwikkeling van uniforme vereenvoudigde administratieve procedures.

Artikel 22

Samenwerking op het gebied van energie

1. De samenwerking tussen de partijen beoogt de consolidering van hun economische betrekkingen in belangrijke sectoren als waterkracht, olie en gas, duurzame energiebronnen, technologie voor energiebesparing en elektrificatie van het platteland.

2. Doelstellingen van de samenwerking zijn onder meer:

a) uitwisseling van informatie in alle geschikte vormen, onder meer door de ontwikkeling van databanken voor gebruik door de instellingen van beide partijen, opleiding en conferenties;

b) overdracht van technologie;

c) diagnostisch onderzoek, vergelijkende analyse en tenuitvoerlegging van programma's door instellingen van beide partijen;

d) deelname van ondernemingen en overheidsinstellingen uit de twee regio's aan projecten voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke infrastructuur, met inbegrip van netwerken met andere landen in de regio;

e) sluiting van specifieke overeenkomsten op belangrijke gebieden van wederzijds belang, waar van toepassing;

f) bijstand aan Chileense instellingen die zich bezighouden met energievraagstukken en het formuleren van energiebeleid.

Artikel 23

Vervoer

1. De samenwerking wordt geconcentreerd op herstructurering en modernisering van de vervoerssystemen van Chili, verbetering van het personen- en goederenverkeer en verbetering van de toegang tot de markt voor het stads-, lucht-, zee-, rail- en wegvervoer door verbetering van het operationele en administratieve beheer en bevordering van de toepassing van exploitatienormen.

2. De samenwerking omvat onder meer:

a) uitwisseling van informatie over het beleid van de partijen, met name wat betreft stadsvervoer en koppeling en interoperabiliteit van multimodale vervoersnetwerken, alsmede andere terreinen van gemeenschappelijk belang;

b) opleidingsprogramma's op het gebied van economie, recht en technische onderwerpen voor het bedrijfsleven en voor hogere ambtenaren;

c) samenwerkingsprojecten gericht op overdracht van Europese technologieën op het gebied van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem GNSS en centra voor het openbaar stadsvervoer.

Artikel 24

Samenwerking op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling; sanitaire en fytosanitaire maatregelen

1. De samenwerking op dit terrein moet beleidsmaatregelen op landbouwgebied steunen en stimuleren, teneinde het streven van de partijen naar duurzame landbouw en agrarische en rurale ontwikkeling te bevorderen en te consolideren.

2. De samenwerking is met name gericht op capaciteitsopbouw, infrastructuur en overdracht van technologie. In dit verband wordt aandacht geschonken aan:

a) specifieke projecten voor ondersteuning van sanitaire en fytosanitaire maatregelen en maatregelen met betrekking tot milieu en voedselkwaliteit, rekening houdende met de wetgeving van de partijen en in overeenstemming met de regels van de WTO en andere internationale organisaties op dit terrein;

b) diversificatie en herstructurering van de agrarische sectoren;

c) uitwisseling van informatie, onder andere over de ontwikkeling van het landbouwbeleid van de partijen;

d) technische bijstand voor de verhoging van de productiviteit en de uitwisseling van alternatieve gewastechnologieën;

e) wetenschappelijke en technologische experimenten;

f) maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten en ter ondersteuning van handelspromotie;

g) technische bijstand ter versterking van de systemen voor sanitaire en fytosanitaire controle, teneinde zo veel mogelijk ondersteuning te bieden voor bevordering van overeenkomsten inzake equivalentie en wederzijdse erkenning.

Artikel 25

Visserij

1. Gezien het belang van het visserijbeleid voor hun onderlinge betrekkingen verbinden de partijen zich tot nauwere economische en technische samenwerking, die kan leiden tot bilaterale en/of multilaterale overeenkomsten inzake de visserij op volle zee.

2. Bovendien onderstrepen de partijen het belang dat zij hechten aan de naleving van de wederzijdse verbintenissen die vervat zijn in de door hen op 25 januari 2001 ondertekende regeling.

Artikel 26

Samenwerking op douanegebied

1. De partijen bevorderen en vergemakkelijken samenwerking tussen hun douaneorganisaties, teneinde te zorgen voor de verwezenlijking van de in artikel 79 genoemde doelstellingen, met name met het oog op vereenvoudiging van de douaneprocedures en vereenvoudiging van rechtmatige handel, met behoud van hun mogelijkheden tot controle.

2. Onverminderd de samenwerking die bij deze overeenkomst wordt ingesteld, verlenen de douaneautoriteiten elkaar bijstand overeenkomstig het protocol betreffende wederzijdse bijstand in douanezaken tussen de administratieve autoriteiten van 13 juni 2001 bij de kaderovereenkomst inzake samenwerking.

3. De samenwerking moet onder meer leiden tot:

a) verlening van technische bijstand, waar nodig mede inhoudende de organisatie van seminars en het aanbieden van stageplaatsen;

b) ontwikkeling en uitwisseling van beste praktijken;

c) verbetering en vereenvoudiging van douanekwesties die verband houden met markttoegang en oorsprongsregels en de daarop betrekking hebbende douaneregelingen.

Artikel 27

Statistische samenwerking

1. Het belangrijkste doel is de harmonisatie van methoden, waardoor de partijen gebruik kunnen maken van elkaars statistieken voor de handel in goederen en diensten, en in het algemeen voor elk onder de overeenkomst vallend gebied waarvoor statistieken kunnen worden opgesteld.

2. De samenwerking is vooral gericht op:

a) kwalificatie van statistische methoden, zodat de verkregen indicatoren voor de partijen vergelijkbaar zijn;

b) uitwisseling op wetenschappelijk en technisch gebied met instellingen voor statistiek in de lidstaten van de Europese Unie en met Eurostat;

c) statistisch onderzoek met het oog op de ontwikkeling van gemeenschappelijke methoden voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens;

d) organisatie van seminars en werkgroepen;

e) opleidingsprogramma's op het gebied van de statistiek, waaraan ook door andere landen in de regio kan worden deelgenomen.

Artikel 28

Samenwerking op milieugebied

1. Doel van de samenwerking is het bevorderen van behoud en verbetering van het milieu, het voorkomen van besmetting van en schade aan natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen, en het rationele gebruik daarvan in het streven naar duurzame ontwikkeling.

2. In dit verband zijn de volgende punten van bijzonder belang:

a) het verband tussen armoede en het milieu;

b) het milieueffect van economische activiteiten;

c) milieuproblemen en beheer van het bodemgebruik;

d) projecten ter versterking van de milieustructuren en het milieubeleid van Chili;

e) uitwisseling van informatie, technologie en ervaring, onder meer betreffende milieunormen en -modellen en opleiding en onderwijs op milieugebied;

f) milieuvoorlichting en milieueducatie om de betrokkenheid van burgers te vergroten;

g) technische bijstand en gezamenlijke regionale onderzoeksprogramma's.

Artikel 29

Bescherming van de consument

De samenwerking op dit gebied is gericht op de harmonisatie van de regelingen van de partijen voor de bescherming van de consument en dient voor zover mogelijk de volgende doelen te beogen:

a) betere onderlinge verenigbaarheid van de consumentenwetgeving, teneinde handelsbelemmeringen te voorkomen;

b) ontwikkeling van systemen voor wederzijdse informatieverstrekking over gevaarlijke goederen en onderlinge koppeling van die systemen (systemen voor snelle waarschuwing);

c) uitwisseling van informatie en van deskundigen en aanmoediging van samenwerking tussen de consumentenorganisaties van de partijen;

d) projecten voor opleiding en technische bijstand.

Artikel 30

Gegevensbescherming

1. De partijen komen overeen samen te werken op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, teneinde het beschermingsniveau te verhogen en belemmeringen te voorkomen voor handel waarbij overbrenging van persoonsgegevens noodzakelijk is.

2. In het kader van de samenwerking op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan technische bijstand worden verleend in de vorm van uitwisseling van informatie en uitwisseling van deskundigen en het opzetten van gezamenlijke programma's en projecten.

Artikel 31

Macro-economische dialoog

1. De partijen bevorderen de uitwisseling van informatie over hun macro-economisch beleid en macro-economische trends en uitwisseling van ervaringen op het gebied van de coördinatie van macro-economisch beleid in de context van regionale integratie.

2. Met dit doel voor ogen streven de partijen naar een diepgaander dialoog tussen hun autoriteiten over macro-economische aangelegenheden, teneinde ideeën en opinies uit te wisselen over vraagstukken als:

a) macro-economische stabilisatie;

b) consolidatie van de overheidsfinanciën;

c) fiscaal beleid;

d) monetair beleid;

e) financieel beleid en financiële regelgeving;

f) financiële integratie en openstelling van de kapitaalrekening;

g) wisselkoersbeleid;

h) internationale financiële architectuur en hervorming van het internationaal monetair stelsel;

i) coördinatie van het macro-economisch beleid.

3. De samenwerking wordt uitgevoerd door middel van:

a) bijeenkomsten van de macro-economische autoriteiten;

b) organisatie van seminars en conferenties;

c) aanbieding van opleidingsmogelijkheden indien daar vraag naar is;

d) uitvoering van studies naar vraagstukken van wederzijds belang.

Artikel 32

Intellectuele-eigendomsrechten

1. De partijen komen overeen elk naar eigen vermogen samen te werken ten aanzien van de uitoefening, de ondersteuning, de verspreiding, de stroomlijning, het beheer, de harmonisatie, de bescherming en de effectieve toepassing van intellectuele-eigendomsrechten, de voorkoming van schending van dergelijke rechten, de bestrijding van namaak en piraterij, en de oprichting en versterking van nationale organisaties voor controle op en bescherming van dergelijke rechten.

2. De technische samenwerking kan worden geconcentreerd op een of meer van de onderstaande activiteiten:

a) adviesverlening op wetgevingsgebied: commentaar op wetsontwerpen betreffende de algemene bepalingen en grondbeginselen van de in artikel 170 opgesomde internationale overeenkomsten, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, geografische aanduidingen, traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen, industriële ontwerpen, octrooien, schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, bescherming van niet openbaar gemaakte informatie, bestrijding van concurrentieverstorende gedragingen in licentieovereenkomsten, handhaving en andere aangelegenheden met betrekking tot de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten;

b) adviesverlening met betrekking tot de organisatie van de administratieve infrastructuur, zoals octrooibureaus, incasso-organisaties en dergelijke;

c) opleiding op het gebied van technieken voor administratie en beheer van intellectuele-eigendomsrechten;

d) specifieke opleiding van rechters en douane- en politiefunctionarissen met het oog op effectiever rechtshandhaving;

e) voorlichting voor het bedrijfsleven en de civiele samenleving.

Artikel 33

Overheidsopdrachten

De samenwerking tussen de partijen op dit terrein is gericht op de verlening van technische bijstand voor aangelegenheden in verband met overheidsopdrachten, met name op het niveau van gemeenten.

Artikel 34

Samenwerking op het gebied van toerisme

1. De partijen bevorderen samenwerking om het toerisme te ontwikkelen.

2. De samenwerking is met name gericht op:

a) projecten voor de ontwikkeling en consolidering van toeristische producten en diensten die van wederzijds belang zijn of die aantrekkelijk zijn voor andere markten van wederzijds belang;

b) consolidatie van de instroom van toeristen met verre bestemming;

c) versterking van de kanalen voor bevordering van het toerisme;

d) onderwijs en opleiding op toeristisch gebied;

e) technische bijstand en proefprojecten voor de ontwikkeling van toerisme voor speciale doelgroepen;

f) uitwisseling van informatie over bevordering van het toerisme, integrale planning van toeristische bestemmingen en de kwaliteit van de dienstverlening;

g) gebruikmaking van promotie-instrumenten om het toerisme op plaatselijk niveau te ontwikkelen.

Artikel 35

Samenwerking op het gebied van de mijnbouw

De partijen verbinden zich ertoe de samenwerking op het gebied van de mijnbouw te bevorderen, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten gericht op:

a) bevordering van de uitwisseling van informatie over en ervaring met schone technologieën voor de mijnbouw;

b) bevordering van gezamenlijke inspanningen om wetenschappelijke en technologische initiatieven op het gebied van de mijnbouw op te zetten.

TITEL II

WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

Artikel 36

Samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie

1. De samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie, die tot wederzijds voordeel van de partijen en overeenkomstig hun beleid wordt uitgevoerd, met name wat de regels voor het gebruik van uit onderzoek voortvloeiende intellectuele eigendom betreft, is gericht op:

a) beleidsdialoog en uitwisseling van wetenschappelijke en technologische informatie en ervaring op regionaal niveau, met name ten aanzien van beleid en programma's;

b) bevordering van duurzame banden tussen de wetenschapskringen van de Gemeenschap en van Chili;

c) intensivering van de activiteiten ter bevordering van innovatie en van contacten en overdracht van technologie tussen Chileense en Europese partners.

2. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van het menselijk potentieel, als reële, duurzame basis voor wetenschappelijke en technologische topprestaties, en de opbouw van permanente banden de tussen de wetenschappelijke en technologische gemeenschappen van de partijen, op zowel nationaal als regionaal niveau.

3. De volgende vormen van samenwerking worden aangemoedigd:

a) gezamenlijke projecten voor toegepast onderzoek op gebieden van gemeenschappelijk belang, met indien van toepassing actieve deelname van het bedrijfsleven;

b) uitwisselingen van onderzoekers ter bevordering van de voorbereiding van projecten, scholing op hoog niveau en onderzoek;

c) bijeenkomsten van wetenschappers ter bevordering van uitwisseling van informatie en interactie en tot vaststelling van gebieden voor gezamenlijk onderzoek;

d) stimulering van activiteiten in verband met prospectief wetenschappelijk en technologisch onderzoek die bijdragen tot de ontwikkeling van beide partijen op de lange termijn;

e) totstandbrenging van koppelingen tussen de openbare en de particuliere sector.

4. Voorts worden de evaluatie van gezamenlijke werkzaamheden en de verspreiding van resultaten bevorderd.

5. Instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en productieve sectoren, waaronder het midden- en kleinbedrijf, van beide partijen worden op gepaste wijze bij de samenwerking betrokken.

6. In het streven naar wetenschappelijk topprestaties van wederzijds voordeel bevorderen de partijen de deelname van hun entiteiten aan elkaars technologie- en ontwikkelingsprogramma's, overeenkomstig hun bepalingen inzake de deelname van rechtspersonen uit derde landen.

Artikel 37

Informatiemaatschappij, informatietechnologie en telecommunicatie

1. Informatietechnologie en communicatie zijn sleutelsectoren van de moderne samenleving, die van vitaal belang zijn voor de economische en sociale ontwikkeling en voor een soepele overgang naar de informatiemaatschappij.

2. De samenwerking op dit terrein beoogt met name de bevordering van:

a) de dialoog inzake de diverse aspecten van de informatiemaatschappij, waaronder het bevorderen van en het toezicht op de totstandbrenging daarvan;

b) samenwerking inzake regelgevings- en beleidsaspecten van telecommunicatie;

c) de uitwisseling van informatie over normen, conformiteitsbeoordeling en typegoedkeuring;

d) de verspreiding van nieuwe informatie- en telecommunicatietechnologieën;

e) gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en proefprojecten op het gebied van toepassingen van de informatiemaatschappij;

f) de uitwisseling en opleiding van met name jonge specialisten;

g) de uitwisseling en verspreiding van ervaringen die zijn opgedaan in het kader van overheidsinitiatieven waarin informatietechnologie wordt toegepast in maatschappelijk verband.

TITEL III

CULTUUR, ONDERWIJS EN AUDIOVISUELE MEDIA

Artikel 38

Onderwijs en opleiding

1. De partijen verlenen binnen de grenzen van hun bevoegdheden aanzienlijke steun aan kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, beroepsopleiding en permanente educatie. Binnen deze gebieden wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toegang tot het onderwijs voor kwetsbare sociale groepen, zoals gehandicapten, etnische minderheden en extreem armen.

2. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan gedecentraliseerde programma's die permanente banden tot stand brengen tussen gespecialiseerde instanties van beide partijen, waardoor bundeling en uitwisseling van ervaring en technische hulpbronnen kunnen worden gestimuleerd, alsmede mobiliteit van studerenden.

Artikel 39

Samenwerking op audiovisueel gebied

De partijen komen overeen de samenwerking op dit terrein te bevorderen, met name door opleidingsprogramma's voor de audiovisuele sector en de media, alsmede coproductie-, opleidings-, ontwikkelings- en distributieactiviteiten.

Artikel 40

Uitwisseling van informatie en samenwerking op cultureel gebied

1. Met het oog op de zeer nauwe culturele banden tussen de partijen moet de samenwerking op dit gebied, ook wat betreft informatie en contacten met de media, worden geïntensiveerd.

2. De doelstelling van dit artikel is het bevorderen van de uitwisseling van informatie en de samenwerking op cultureel gebied tussen de partijen, waarbij rekening wordt gehouden met bilaterale regelingen met de lidstaten.

3. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het stimuleren van gezamenlijke activiteiten op diverse gebieden, zoals pers, film en televisie, en het aanmoedigen van uitwisselingsregelingen voor jongeren.

4. De samenwerking kan zich onder meer op de volgende gebieden richten:

a) programma's voor wederzijdse informatie;

b) vertaling van literaire werken;

c) instandhouding en restauratie van monumenten;

d) opleiding;

e) culturele evenementen;

f) promotie van de plaatselijke cultuur;

g) cultureel management en productie;

h) andere gebieden.

TITEL IV

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING EN OPENBAAR BESTUUR

Artikel 41

Openbaar bestuur

1. De samenwerking op dit gebied richt zich op modernisering en decentralisatie van het openbaar bestuur en heeft betrekking op de algemene organisatorische efficiency en het juridische en institutionele kader, waarbij kan worden geleerd van de ervaring met de beste praktijken van beide partijen.

2. De samenwerking kan betrekking hebben op programma's van het volgende type:

a) modernisering van de overheid en het openbaar bestuur;

b) decentralisatie en versterking van regionale en plaatselijke overheden;

c) versterking van de civiele samenleving en de betrokkenheid ervan bij het proces van formulering van het overheidsbeleid;

d) programma's voor het scheppen van werkgelegenheid en voor beroepsopleiding;

e) projecten voor beheer en administratie van sociale diensten;

f) projecten voor ontwikkeling, volkshuisvesting op het platteland en grondbeheer;

g) programma's voor gezondheidszorg en basisonderwijs;

h) ondersteuning van de civiele samenleving en burgerinitiatieven;

i) andere programma's en projecten die bijdragen tot het bestrijden van armoede door het creëren van werkgelegenheid;

j) promotie van cultuur en de verschillende verschijningsvormen daarvan en versterking van culturele identiteiten.

3. De samenwerking op dit gebied krijgt gestalte door:

a) technische bijstand aan Chileense beleidsmakers en uitvoerende instanties, als onderdeel waarvan bijeenkomsten worden gehouden tussen personeel van de Europese instellingen en dat van de Chileense instellingen;

b) regelmatige uitwisseling van informatie in elke passende vorm, bijvoorbeeld via computernetwerken; bij alle uitwisseling van informatie wordt gezorgd voor bescherming van persoonlijke gegevens;

c) overdracht van knowhow;

d) voorbereidende studies en gezamenlijke implementatie van projecten, waarvoor beide partijen een vergelijkbare financiële inspanning leveren;

e) opleiding en organisatorische ondersteuning.

Artikel 42

Interinstitutionele samenwerking

1. De interinstitutionele samenwerking tussen de partijen moet leiden tot nauwere samenwerking tussen de betrokken instellingen.

2. Deel III van de overeenkomst voorziet daartoe in regelmatige bijeenkomsten tussen deze instellingen. De samenwerking dient zo breed mogelijk te zijn en onder meer het volgende in te houden:

a) maatregelen ter bevordering van regelmatige informatie-uitwisseling; dit houdt tevens gezamenlijke ontwikkeling van gecomputeriseerde communicatienetwerken in;

b) adviesverlening en opleiding;

c) overdracht van knowhow.

3. De partijen kunnen in overleg andere samenwerkingsgebieden overeenkomen.

TITEL V

SAMENWERKING OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 43

Sociale dialoog

De partijen erkennen dat:

a) met betrekking tot de levensomstandigheden en de integratie in de samenleving de deelname van de sociale partners moet worden bevorderd;

b) bijzondere aandacht moet worden geschonken aan het tegengaan van discriminatie bij de behandeling van onderdanen van een partij die legaal op het grondgebied van de andere partij verblijven.

Artikel 44

Samenwerking op sociaal gebied

1. De partijen erkennen het belang van sociale ontwikkeling, waarmee economische ontwikkeling hand in hand moet gaan. Zij kennen prioriteit toe aan het scheppen van werkgelegenheid en de eerbiediging van de fundamentele sociale rechten, met name door het steunen van de desbetreffende verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende onderwerpen als de vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen en het bestrijden van discriminatie, het afschaffen van dwangarbeid en kinderarbeid, alsmede gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

2. De samenwerking kan zich richten op alle gebieden die voor de partijen van belang zijn.

3. De maatregelen kunnen worden gecoördineerd met die van de lidstaten en de relevante internationale organisaties.

4. De partijen kennen prioriteit toe aan maatregelen gericht op:

a) bevordering van de menselijke ontwikkeling en bestrijding van armoede en sociale uitsluiting door het opzetten van innovatieve, reproduceerbare projecten waarbij kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen betrokken worden. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan gezinnen met een laag inkomen en aan gehandicapten;

b) bevordering van de deelname van vrouwen aan het proces van economische en sociale ontwikkeling en bevordering van specifieke programma's voor jongeren;

c) ontwikkeling en modernisering van de arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, maatschappelijk welzijn en arbeidszekerheid;

d) verbetering van de formulering en het beheer van het sociale beleid, waaronder sociale huisvesting, en verbetering van de toegang daartoe voor de begunstigden;

e) ontwikkeling van een efficiënt en rechtvaardig stelsel voor gezondheidszorg, dat gebaseerd is op het beginsel van solidariteit;

f) bevordering van beroepsopleiding en ontwikkeling van het menselijk potentieel;

g) bevordering van projecten en programma's die mogelijkheden bieden om werkgelegenheid te scheppen in zeer kleine bedrijven en het midden- en kleinbedrijf;

h) bevordering van programma's voor ruimtelijke ordening, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan gebieden die sociaal en ecologisch bijzonder kwetsbaar zijn;

i) bevordering van initiatieven die bijdragen tot sociale dialoog en totstandkoming van consensus;

j) bevordering van de eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de participatie van de burgers.

Artikel 45

Samenwerking op het gebied van gendervraagstukken

1. De samenwerking draagt bij tot de versterking van beleid dat en programma's die de gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen in alle sectoren van het politieke, economische, maatschappelijke en culturele leven beogen te verbeteren, te garanderen en te verbreden. De samenwerking draagt bij tot de verbetering van de toegang van vrouwen tot alle middelen die zij nodig hebben voor de volledige uitoefening van hun fundamentele rechten.

2. In het bijzonder dient de samenwerking bij te dragen tot de totstandkoming van een passend kader, zodat:

a) rekening kan worden gehouden met gendervraagstukken en aanverwante kwesties op alle niveaus op alle samenwerkingsterreinen, waaronder het macro-economisch beleid, macro-economische strategieën en ontwikkelingsacties;

b) positieve maatregelen ten gunste van vrouwen worden bevorderd.

TITEL VI

ANDERE SAMENWERKINGSGEBIEDEN

Artikel 46

Samenwerking ten aanzien van illegale migratie

1. De Gemeenschap en Chili komen overeen samen te werken teneinde illegale immigratie te voorkomen en controleren. Hiertoe geldt het volgende:

a) Chili verbindt zich ertoe Chileense onderdanen die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, op verzoek van die lidstaat zonder verdere formaliteiten over te nemen;

b) alle lidstaten verbinden zich ertoe personen die krachtens het Gemeenschapsrecht hun onderdanen zijn en die illegaal op het grondgebied van Chili verblijven, op verzoek van Chili zonder verdere formaliteiten over te nemen.

2. Voor dergelijke doeleinden verstrekken de lidstaten en Chili hun onderdanen passende identiteitsdocumenten.

3. De partijen komen overeen dat op verzoek een overeenkomst zal worden gesloten tussen Chili en de Europese Gemeenschap waarbij voor Chili en de lidstaten specifieke overnameverplichtingen worden geregeld, met inbegrip van de verplichting tot overname van onderdanen van andere landen en stateloze personen.

4. In afwachting van de sluiting van de in lid 3 bedoelde overeenkomst met de Gemeenschap stemt Chili ermee in op verzoek van een lidstaat met afzonderlijke lidstaten bilaterale overeenkomsten te sluiten waarbij specifieke overnameverplichtingen tussen Chili en de betrokken lidstaat worden geregeld, met inbegrip van de verplichting tot overname van onderdanen van andere landen en stateloze personen.

5. De Associatieraad onderzoekt welke andere gezamenlijke inspanningen voor de preventie van en de controle op illegale immigratie kunnen worden ondernomen.

Artikel 47

Samenwerking op het gebied van de bestrijding van drugs en georganiseerde criminaliteit

1. De partijen verbinden zich ertoe, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, via internationale organisaties en instanties hun inspanningen te coördineren en versterken ten aanzien van het voorkomen en terugdringen van de illegale productie van, de illegale handel in en het illegale gebruik van drugs en het witwassen van de opbrengsten van drugshandel en het bestrijden van hiermee verband houdende georganiseerde criminaliteit.

2. De partijen streven in hun samenwerking naar uitvoering van:

a) projecten voor de behandeling, de aanpassing en de heropneming in het gezinsleven, het maatschappelijk leven en het arbeidsproces van drugsverslaafden;

b) gezamenlijke opleidingsprogramma's met betrekking tot de voorkoming van het gebruik van en de handel in drugs en psychotrope stoffen en daarmee verband houdende criminaliteit;

c) gezamenlijke studie- en onderzoeksprogramma's die gebruik maken van methoden en indicatoren zoals die worden toegepast door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Inter-American Observatory of Drugs van de Organisatie van Amerikaanse Staten en andere nationale en internationale organisaties;

d) maatregelen en samenwerking gericht op terugdringing van het aanbod van drugs en psychotrope stoffen, in het kader van internationale overeenkomsten en verdragen op dit gebied die door de partijen bij deze overeenkomst zijn ondertekend en geratificeerd;

e) uitwisseling van informatie betreffende beleid, programma's, maatregelen en wetgeving met betrekking tot de productie van, de handel in en het gebruik van drugs en psychotrope stoffen;

f) uitwisseling van relevante informatie en vaststelling van passende normen met betrekking tot de bestrijding van witwassen, die vergelijkbaar zijn met die van de Europese Unie en de internationale instanties op dit gebied, zoals de Financial Action Task Force on Money Laundering;

g) maatregelen ter voorkoming van het misbruik van precursoren en chemische stoffen die essentieel zijn voor de illegale vervaardiging van drugs en psychotrope stoffen, die gelijkwaardig zijn met die van de Europese Gemeenschap en de bevoegde internationale instanties en in overeenstemming met de overeenkomst van 24 november 1998 tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili inzake precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt.

TITEL VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48

Betrokkenheid van de civiele samenleving bij de samenwerking

De partijen erkennen de aanvullende rol en de potentiële bijdrage van de civiele samenleving (sociale gesprekspartners en niet-gouvernementele organisaties) in het ontwikkelingsproces. Overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van elke partij kunnen actoren van de civiele samenleving:

a) worden ingelicht en bij overleg worden betrokken over samenwerkingsbeleid en samenwerkingsstrategieën, alsmede strategische prioriteiten, met name op terreinen die hen aangaan of rechtstreeks betreffen;

b) in aanmerking komen voor de verstrekking van financiële middelen, mits de binnenlandse voorschriften van elke partij zulks toestaan;

c) deelnemen aan de uitvoering van samenwerkingsprojecten en samenwerkingsprogramma's op gebieden die hen aangaan.

Artikel 49

Regionale samenwerking en regionale integratie

1. De partijen zetten alle bestaande samenwerkingsinstrumenten in ter bevordering van activiteiten voor de ontwikkeling van actieve onderlinge samenwerking tussen de partijen en de Mercado Común del Sur (Mercosur).

2. Deze samenwerking is een belangrijk element van de steun van de Gemeenschap voor de bevordering van de regionale integratie van de landen van het zuidelijke deel van Zuid-Amerika.

3. Voorrang krijgen activiteiten:

a) ter bevordering van handel en investeringen in de regio;

b) ter ontwikkeling van regionale samenwerking op milieugebied;

c) ter bevordering van de ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur die voor de economische ontwikkeling van de regio vereist is;

d) ter ontwikkeling van de regionale samenwerking op visserijgebied.

4. De partijen zullen tevens nauwer samenwerken op het gebied van regionale ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

5. Hiertoe kunnen de volgende activiteiten worden ondernomen:

a) gezamenlijk met regionale en plaatselijke autoriteiten uitgevoerde maatregelen op het gebied van economische ontwikkeling;

b) mechanismen voor de uitwisseling van informatie en knowhow.

Artikel 50

Trilaterale en biregionale samenwerking

1. De partijen erkennen de waarde van internationale samenwerking voor het bevorderen van rechtvaardige en duurzame ontwikkelingsprocessen en komen overeen een impuls te geven aan programma's voor trilaterale samenwerking en programma's met derde landen op gebieden van gemeenschappelijk belang.

2. Het bovenstaande is tevens van toepassing op biregionale samenwerking, in overeenstemming met de prioriteiten van de lidstaten en andere landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Artikel 51

Aanpassingsclausule

Geen mogelijkheden voor samenwerking die binnen de bevoegdheden van de partijen vallen moeten bij voorbaat worden uitgesloten. De partijen kunnen in het kader van het Associatiecomité de praktische mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking tot wederzijds voordeel.

Artikel 52

Samenwerking binnen het kader van de associatie

1. De samenwerking tussen de partijen moet bijdragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van deel III van deze overeenkomst door middel van vaststelling en ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsprogramma's die toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun betrekkingen als geassocieerde partners.

2. De deelname van elk van de partijen als geassocieerde partner aan kaderprogramma's, specifieke programma's en andere activiteiten van de andere partij wordt bevorderd, voor zover de interne voorschriften van iedere partij voor de toegang tot de betrokken programma's en activiteiten zulks toelaten.

3. De Associatieraad kan daartoe strekkende aanbevelingen doen.

Artikel 53

Middelen

1. Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de samenwerking die bij deze overeenkomst wordt ingesteld, verbinden de partijen zich ertoe binnen de grenzen van hun vermogen en via hun eigen kanalen passende middelen, waaronder financiële middelen, ter beschikking te stellen.

2. De partijen nemen alle passende maatregelen om de activiteiten van de Europese Investeringsbank in Chili te bevorderen en te faciliteren, met inachtneming van de procedures en financieringscriteria van de bank en overeenkomstig de wet- en regelgeving van de partijen, onverminderd de bevoegdheden van hun bevoegde autoriteiten.

Artikel 54

Specifieke taken van het Associatiecomité in verband met de samenwerking

1. Wanneer het Associatiecomité de taken uitvoert waarmee het krachtens deel III is belast, bestaat het uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van Chili die bevoegd zijn voor samenwerkingsaangelegenheden, gewoonlijk op het niveau van hoge ambtenaren.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 heeft het Associatiecomité in het bijzonder de volgende taken:

a) het verleent de Associatieraad bijstand bij het uitvoeren van zijn taken, wanneer deze betrekking hebben op samenwerking;

b) het oefent toezicht uit op de uitvoering van het door de partijen overeengekomen samenwerkingskader;

c) het doet aanbevelingen betreffende strategische samenwerking tussen de partijen, gericht op doelstellingen voor de lange termijn, strategische prioriteiten en specifieke gebieden waarop actie moet worden ondernomen, betreffende de indicatieve meerjarenprogramma's, waarin een omschrijving van de sectorale prioriteiten, specifieke doelstellingen, verwachte resultaten en indicatieve bedragen moet zijn vervat, en betreffende de jaarlijkse actieprogramma's;

d) het brengt regelmatig verslag uit aan de Associatieraad over de toepassing en de verwezenlijking van de doelstellingen en bepalingen van deel III.

DEEL IV

HANDEL EN AANVERWANTE ZAKEN

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 55

Doelstellingen

De doelstellingen van dit deel zijn:

a) geleidelijke wederzijdse liberalisering van de handel in goederen overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994);

b) facilitering van de handel in goederen door onder meer de overeengekomen bepalingen inzake douane en aanverwante zaken, normen, technische regelgeving en procedures voor conformiteitsbeoordeling, sanitaire en fytosanitaire maatregelen en de handel in wijn en gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken;

c) wederzijdse liberalisering van de handel in diensten overeenkomstig artikel V van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS);

d) verbetering van het onderlinge investeringsklimaat en met name de voorwaarden voor vestiging op basis van het beginsel van non-discriminatie;

e) liberalisering van lopende betalingen en kapitaalverkeer, overeenkomstig de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de internationale financiële instellingen en met inachtneming van de stabiliteit van de munten van de partijen;

f) effectieve wederzijdse openstelling van de markten voor overheidsopdrachten van de partijen;

g) passende en doeltreffende bescherming van de intellectuele eigendomsrechten volgens de strengste internationale normen;

h) instelling van een effectief mechanisme voor samenwerking op het gebied van de mededinging;

i) instelling van een effectief mechanisme voor het beslechten van geschillen.

Artikel 56

Douane-unies en vrijhandelszones

1. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst vormt een beletsel voor de handhaving of instelling van douane-unies, vrijhandelszones of andere regelingen tussen een partij en derde landen, mits de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen daardoor niet worden gewijzigd.

2. Op verzoek van een van hen plegen de partijen overleg in het Associatiecomité over overeenkomsten tot instelling of aanpassing van douane-unies of vrijhandelszones en, indien nodig, andere belangrijke vraagstukken in verband met de handelspolitiek van de partijen ten aanzien van derde landen. Een dergelijk overleg vindt met name plaats in geval van toetreding, zodat de wederzijdse belangen van de partijen in acht kunnen worden genomen.

TITEL II

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 57

Doelstelling

De handel in goederen wordt door de partijen geleidelijk en wederzijds geliberaliseerd gedurende een overgangsperiode die aanvangt bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst en artikel XXIV van de GATT 1994.

HOOFDSTUK I

AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN

Afdeling 1

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 58

Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende de afschaffing van douanerechten bij invoer zijn van toepassing op producten die van oorsprong zijn uit de ene partij en uitgevoerd worden naar de andere partij. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als van oorsprong beschouwd de producten die aan de in bijlage III vastgestelde oorsprongsregels voldoen.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk inzake de afschaffing van douanerechten bij uitvoer zijn van toepassing op alle goederen die uit de ene partij naar de andere partij worden uitgevoerd.

Artikel 59

Douanerechten

Onder douanerechten worden alle rechten en heffingen verstaan die worden opgelegd in verband met de invoer of de uitvoer van goederen, met inbegrip van alle aanvullende heffingen of belastingen met betrekking tot deze invoer of uitvoer, met uitzondering van:

a) interne belastingen of andere binnenlandse heffingen die overeenkomstig artikel 77 worden opgelegd;

b) antidumpingrechten of compenserende rechten die overeenkomstig artikel 78 worden opgelegd;

c) vergoedingen en andere heffingen die overeenkomstig artikel 63 worden opgelegd.

Artikel 60

Afschaffing van douanerechten

1. De douanerechten bij invoer tussen de partijen worden afgeschaft overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 64 tot en met 72.

2. De douanerechten bij uitvoer tussen de partijen worden afgeschaft met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

3. De basisdouanerechten waarop de opeenvolgende verlagingen overeenkomstig de artikelen 64 tot en met 72 worden toegepast, zijn voor elk product de rechten die in het schema voor rechtenafschaffing van elke partij zijn vastgesteld in de bijlagen I en II.

4. Indien een partij na de inwerkingtreding van deze overeenkomst en voor het einde van de overgangsperiode het door haar toegepaste meestbegunstigingsrecht verlaagt, is het schema voor rechtenafschaffing van die partij van toepassing op de verlaagde rechten.

5. De partijen verklaren zich bereid hun douanerechten sneller te verlagen dan het tempo waarin de artikelen 64 tot en met 72 voorzien, of anderszins de toegang tot hun grondgebied krachtens deze artikelen te verbeteren, indien hun algemene economische toestand en de toestand van de betrokken sector van de economie dit mogelijk maken. Een besluit van de Associatieraad ter bespoediging van de afschaffing van douanerechten of in verband met een andere verbetering van de markttoegangsvoorwaarden heeft voor het betrokken product voorrang boven de bepalingen van de artikelen 64 tot en met 72.

Artikel 61

Standstill

1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst worden in het handelsverkeer tussen de partijen geen nieuwe douanerechten ingesteld en worden de geldende rechten niet verhoogd.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Chili het bij artikel 12 van Wet nr. 18,525 ingestelde prijstranchestelsel, alsook stelsels die daarvoor in de plaats komen met betrekking tot producten die onder genoemde wet vallen, handhaven, mits dit stelsel wordt toegepast in overeenstemming met de rechten en verplichtingen van Chili krachtens de WTO-overeenkomst en zonder dat een gunstiger behandeling wordt toegekend aan de invoer uit derde landen, waaronder de landen waarmee Chili een overeenkomst als bepaald in artikel XXIV van de GATT van 1994 heeft gesloten of in de toekomst zal sluiten.

Artikel 62

Indeling van goederen

De indeling van goederen in het handelsverkeer tussen de partijen geschiedt overeenkomstig de tariefnomenclatuur van elke partij, in overeenstemming met het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (GS).

Artikel 63

Vergoedingen en andere heffingen

De in artikel 59 bedoelde vergoedingen en andere heffingen dienen beperkt te blijven tot de kosten bij benadering van de verleende diensten en mogen geen indirecte bescherming van binnenlandse producten of een belasting op de invoer of de uitvoer voor fiscale doeleinden beogen. De vergoedingen of heffingen dienen te worden vastgesteld volgens specifieke tarieven die overeenkomen met de reële waarde van de verleende diensten.

Afdeling 2

Afschaffing van douanerechten

Onderafdeling 2.1

Industrieproducten

Artikel 64

Toepassingsgebied

Deze onderafdeling is van toepassing op producten van de GS-hoofdstukken 25 tot en met 97 die niet onder de definitie van landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten in artikel 70 vallen.

Artikel 65

Douanerechten bij de invoer van industrieproducten van oorsprong uit Chili

De douanerechten bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I (schema voor rechtenafschaffing van de Gemeenschap) onder de categorieën "Year 0" (Jaar 0) en "Year 3" (Jaar 3) vermelde industrieproducten van oorsprong uit Chili worden afgeschaft overeenkomstig het volgende tijdschema, zodat deze douanerechten volledig zijn afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, respectievelijk op 1 januari 2006:

Percentage jaarlijkse tariefverlaging

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 66

Douanerechten op de invoer van industrieproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

De douanerechten bij de invoer in Chili van de in bijlage II (schema voor rechtenafschaffing van Chili) onder de categorieën "Year 0" (Jaar 0), "Year 5" (Jaar 5) en "Year 7" (Jaar 7) vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap worden afgeschaft overeenkomstig het volgende tijdschema, zodat deze douanerechten volledig zijn afgeschaft respectievelijk bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, op 1 januari 2008 en op 1 januari 2010:

Percentage jaarlijkse tariefverlaging

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Onderafdeling 2.2

Vis en visserijproducten

Artikel 67

Toepassingsgebied

Deze onderafdeling is van toepassing op vis en visserijproducten van GS-hoofdstuk 3, de GS-posten 1604 en 1605 en de GS-onderverdelingen 0511 91, 2301 20 en ex ex 1902 20 (1).

Artikel 68

Douanerechten bij de invoer van vis en visserijproducten van oorsprong uit Chili

1. De douanerechten bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I onder de categorieën "Year 0" (Jaar 0), "Year 4" (Jaar 4), "Year 7" (Jaar 7) en "Year 10" (Jaar 10) vermelde vis en visserijproducten van oorsprong uit Chili worden afgeschaft overeenkomstig het volgende tijdschema, zodat deze douanerechten volledig zijn afgeschaft respectievelijk bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, op 1 januari 2007, op 1 januari 2010 en op 1 januari 2013:

Percentage jaarlijkse tariefverlaging

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst worden voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde in bijlage I onder categorie "TQ" genoemde vis en visserijproducten van oorsprong uit Chili tariefcontingenten geopend overeenkomstig het bepaalde in de genoemde bijlage. Bij het beheer van deze contingenten wordt uitgegaan van het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Artikel 69

Douanerechten bij de invoer van vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

1. De douanerechten bij de invoer in Chili van de in bijlage II onder categorie "Year 0" (Jaar 0) vermelde vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst worden voor de invoer in Chili van bepaalde in bijlage II onder categorie "TQ" genoemde vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap tariefcontingenten geopend overeenkomstig het bepaalde in de genoemde bijlage. Bij het beheer van deze contingenten wordt uitgegaan van het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Onderafdeling 2.3

Landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten

Artikel 70

Toepassingsgebied

Deze onderafdeling is van toepassing op landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten die onder bijlage I bij de WTO-overeenkomst inzake de landbouw vallen.

Artikel 71

Douanerechten bij de invoer van landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Chili

1. De douanerechten bij de invoer in de Gemeenschap van de in bijlage I onder de categorieën "Year 0" (Jaar 0), "Year 4" (Jaar 4), "Year 7" (Jaar 7) en "Year 10" (Jaar 10) vermelde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Chili worden afgeschaft overeenkomstig het volgende tijdschema, zodat deze douanerechten volledig zijn afgeschaft respectievelijk bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, op 1 januari 2007, op 1 januari 2010 en op 1 januari 2013:

Percentage jaarlijkse tariefverlaging

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Ten aanzien van de in bijlage I onder de categorie "EP" vermelde landbouwproducten van oorsprong uit Chili die vallen onder de hoofdstukken 7 en 8 en de posten 2009 en 2204 30 van de gecombineerde nomenclatuur, waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een douanerecht ad valorem en een specifiek douanerecht voorziet, is de rechtenafschaffing uitsluitend van toepassing op het douanerecht ad valorem.

3. Ten aanzien van de in bijlage I onder de categorie "SP" vermelde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Chili waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een douanerecht ad valorem en een specifiek douanerecht voorziet, is de rechtenafschaffing uitsluitend van toepassing op het douanerecht ad valorem.

4. Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst staat de Gemeenschap de invoer in de Gemeenschap toe van de in bijlage I onder de categorie "R" vermelde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Chili tegen een douanerecht van 50 % van het basisdouanerecht.

5. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst worden voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde in bijlage I onder categorie "TQ" genoemde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Chili tariefcontingenten geopend overeenkomstig het bepaalde in de genoemde bijlage. Bij het beheer van deze contingenten wordt uitgegaan van het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld, of zoals in de Gemeenschap, op basis van een systeem van invoer- en uitvoervergunningen.

6. De tariefconcessies zijn niet van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van producten die in bijlage I onder categorie "PN" zijn vermeld, aangezien deze producten vallen onder in de Gemeenschap beschermde benamingen.

Artikel 72

Douanerechten bij de invoer van landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

1. De douanerechten bij de invoer in Chili van de in bijlage II onder de categorieën "Jaar 0", "Year 5" (Jaar 5) en "Year 10" (Jaar 10) vermelde landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap worden afgeschaft overeenkomstig het volgende tijdschema, zodat deze douanerechten volledig zijn afgeschaft respectievelijk bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, op 1 januari 2008 en op 1 januari 2013:

Percentage jaarlijkse tariefverlaging

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst worden voor de invoer in Chili van bepaalde in bijlage I onder categorie "TQ" genoemde landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap tariefcontingenten geopend overeenkomstig het bepaalde in de genoemde bijlage. Bij het beheer van deze contingenten wordt uitgegaan van het beginsel dat de aanvragen in chronologische volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Artikel 73

Urgentieclausule betreffende landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten

1. Indien, gegeven de bijzondere gevoeligheid van de landbouwmarkten, een product van een der partijen op het grondgebied van de andere partij in zodanig toegenomen hoeveelheden en onder zulke omstandigheden wordt ingevoerd dat dit voor de markt van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten van de andere partij tot ernstige schade of verstoring leidt of tot ernstige schade of verstoring dreigt te leiden, kan die partij, onverminderd het bepaalde in artikel 92 van deze overeenkomst en in artikel 5 van de WTO-overeenkomst inzake de landbouw, passende maatregelen nemen op de voorwaarden en volgens de procedures die in dit artikel zijn vastgesteld.

2. Indien de in lid 1 genoemde omstandigheden zich voordoen, kan de invoerende partij:

a) de verdere verlaging van de douanerechten voor het betrokken product waarin in deze titel wordt voorzien schorsen; of

b) de douanerechten voor het betrokken product verhogen tot een peil dat niet hoger is dan het laagste van de volgende rechten:

i) het meestbegunstigingsrecht; of

ii) het in artikel 60, lid 3, bedoelde basisdouanerecht.

3. Voor zij de maatregel als bedoeld in lid 2 toepast, legt de betrokken partij de zaak voor aan het Associatiecomité, dat een grondig onderzoek van de situatie verricht om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Indien de andere partij daarom verzoekt, voeren de partijen in het Associatiecomité overleg. Indien binnen dertig dagen na de datum van dat verzoek geen oplossing is gevonden, mogen vrijwaringsmaatregelen worden toegepast.

4. Indien door uitzonderlijke omstandigheden onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen, mag de invoerende partij als overgangsmaatregel voor ten hoogste 120 dagen de maatregelen nemen waarin in lid 2 is voorzien zonder dat aan de eisen van lid 3 is voldaan. Deze maatregelen mogen niet verder reiken dan wat strikt noodzakelijk is om de schade of de verstoring te beperken of te herstellen. De invoerende partij stelt de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis.

5. De maatregelen die krachtens dit artikel worden genomen, mogen niet verder reiken dan wat noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor de gerezen moeilijkheden. De partij die de maatregel treft, ziet erop toe dat het algehele niveau van de voor de landbouwsector toegekende preferenties in stand blijft. Om dit doel te bereiken, kunnen de partijen overeenkomen dat compensatie wordt geboden voor de ongunstige gevolgen van de maatregel voor hun handelsverkeer, ook gedurende de periode dat een krachtens lid 4 toegepaste overgangsmaatregel van kracht is.

De partijen voeren met het oog hierop overleg om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Indien binnen dertig dagen geen overeenstemming is bereikt, kan de betrokken exporterende partij na kennisgeving aan de Associatieraad de toepassing van in wezen gelijkwaardige concessies krachtens deze titel schorsen.

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

a) ernstige schade: een aanzienlijke algemene verslechtering van de positie van de gezamenlijke producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten in een partij;

b) dreiging van ernstige schade: ernstige schade die duidelijk op korte termijn zal optreden, waarbij wordt uitgegaan van feiten en niet slechts veronderstellingen, gissingen of de geringe kans dat een dergelijk situatie zich zal voordoen.

Artikel 74

Ontwikkelingsclausule

In het derde jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst beoordelen de partijen de situatie, waarbij zij rekening houden met het verloop van het handelsverkeer in landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten tussen de partijen, de bijzondere gevoeligheid van dergelijke producten en de ontwikkeling van het landbouwbeleid van beide partijen. De partijen onderzoeken in de Associatieraad per product systematisch en op basis van wederkerigheid de mogelijkheden om elkaar verdere concessies te verlenen met het oog op verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten en verwerkte landbouwproducten.

HOOFDSTUK II

NON-TARIFAIRE MAATREGELEN

Afdeling 1

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 75

Toepassingsgebied

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de handel in goederen tussen de partijen.

Artikel 76

Verbod op kwantitatieve beperkingen

Alle invoerverboden, uitvoerverboden en beperkingen in het handelsverkeer tussen de partijen, andere dan douanerechten en -heffingen, ongeacht of zij worden toegepast door middel van contingenten, invoervergunningen of uitvoervergunningen of andere maatregelen, worden bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst opgeheven. Dergelijke maatregelen worden niet opnieuw ingevoerd.

Artikel 77

Nationale behandeling op het gebied van interne belastingen en regelgeving(2)

1. Uit het grondgebied van de andere partij ingevoerde producten worden rechtstreeks noch onrechtstreeks aan hogere interne belastingen of andere interne heffingen onderworpen dan die welke rechtstreeks of onrechtstreeks op soortgelijke binnenlandse producten van toepassing zijn. Bovendien passen de partijen anderszins geen interne belastingen of andere interne heffingen toe om de binnenlandse productie te beschermen(3).

2. Uit het grondgebied van de andere partij ingevoerde producten krijgen geen minder gunstige behandeling dan soortgelijke binnenlandse producten ter zake van wetten, verordeningen en voorschriften in verband met de verkoop op de binnenlandse markt, het te koop aanbieden, de aankoop, het vervoer, de distributie of het gebruik van deze producten. Het bepaalde in dit lid vormt geen beletsel voor de toepassing van differentiële binnenlandse vervoerstarieven die uitsluitend berusten op de economische exploitatie van het vervoersmiddel en niet op de oorsprong van het product.

3. Geen van de partijen mag interne kwantitatieve regelingen inzake menging, be- of verwerking of gebruik van producten in bepaalde hoeveelheden of verhoudingen uitvaardigen of handhaven die rechtstreeks of onrechtstreeks vereisen dat een bepaalde hoeveelheid of een bepaald percentage van een onder de regeling vallend product van binnenlandse oorsprong moet zijn. Bovendien mag een partij niet op andere wijze interne kwantitatieve regelingen toepassen om de binnenlandse productie te beschermen(4).

4. De bepalingen van dit artikel vormen geen beletsel voor de toekenning van subsidies aan uitsluitend binnenlandse producenten, met inbegrip van betalingen aan binnenlandse producenten uit de opbrengsten van binnenlandse belastingen of heffingen die overeenkomstig de bepalingen van dit artikel worden toegepast en van subsidies in de vorm van aankopen van binnenlandse producten door de overheid.

5. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op wetten, voorschriften, procedures of praktijken inzake overheidsopdrachten, die uitsluitend onder de bepalingen van titel IV van dit deel vallen.

Afdeling 2

Antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen

Artikel 78

Antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen

Indien een partij constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping en/of tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidiëring plaatsvindt, kan zij passende maatregelen nemen overeenkomstig de WTO-overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 en de WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen.

Afdeling 3

Douane en daarmee verband houdende aangelegenheden

Artikel 79

Douane en daarmee verband houdende handelsaangelegenheden

1. Om de naleving van het in deze titel bepaalde inzake douane en met de handel verband houdende zaken te waarborgen en de legitieme handel te bevorderen, met inachtneming van de noodzaak van effectieve controle, verbinden de partijen zich tot:

a) samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende douanewetgeving en douaneregelingen;

b) toepassing van de voorschriften en procedures die door de partijen op bilateraal of multilateraal niveau zijn overeengekomen;

c) vereenvoudiging van de vereisten en formaliteiten voor de vrijgave en douanebehandeling van goederen, alsmede zo nauw mogelijke samenwerking ten aanzien van de vaststelling van procedures om opgave van invoer- en uitvoergegevens aan één enkele instantie mogelijk te maken; coördinatie tussen de douane en andere controlerende instanties, teneinde de overheidscontrole op invoer en uitvoer zo veel mogelijk door één instantie te laten uitvoeren;

d) samenwerking bij alle vraagstukken in verband met de oorsprongsregels en de daarop betrekking hebbende douaneprocedures;

e) samenwerking bij alle aangelegenheden in verband met de douanewaarde, overeenkomstig de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de GATT 1994, met name om tot gezamenlijke standpunten te komen over de toepassing van de criteria voor de bepaling van de douanewaarde, het gebruik van indicatieve of referentie-indexen, exploitatieaspecten en werkmethoden;

2. Teneinde de werkmethoden te verbeteren en de werkzaamheden van de douane transparant en efficiënt te doen verlopen, doen de partijen het volgende:

a) zij zien erop toe dat de strengste normen van integriteit worden nageleefd, door toepassing van maatregelen overeenkomstig de beginselen van de desbetreffende internationale overeenkomsten en instrumenten, zoals bepaald in de wetgeving van iedere partij;

b) zij nemen waar mogelijk verdere maatregelen om de opgave van gegevens in de bewijsstukken die de douane verlangt te beperken, te vereenvoudigen en te standaardiseren, zoals het gebruik van één document of bericht voor douaneaangifte en één document of bericht voor uitklaring, gebaseerd op internationale normen en zoveel mogelijk opgesteld aan de hand van beschikbare handelsinformatie;

c) zij werken waar mogelijk samen aan wetgevingsinitiatieven en operationele initiatieven met betrekking tot invoer en uitvoer en douaneprocedures, alsmede aan verbetering van de dienstverlening aan het bedrijfsleven;

d) zij werken waar van toepassing samen op het gebied van technische bijstand, ook inhoudende de organisatie van seminars en arbeidsbemiddeling;

e) zij werken samen aan de automatisering van de douaneprocedures en waar mogelijk aan de totstandbrenging van gemeenschappelijke normen;

f) zij passen internationale douanevoorschriften en -normen toe, waaronder indien mogelijk de hoofdpunten van de herziene overeenkomst van Kyoto inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures;

g) zij nemen zoveel mogelijk een gemeenschappelijk standpunt in in internationale organisaties die zich met douanevraagstukken bezighouden, zoals de WTO, de Werelddouaneorganisatie (WCO), de Verenigde Naties (VN) en de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (UNCTAD);

h) zij voorzien in effectieve en snelle procedures voor beroep tegen administratieve handelingen, uitspraken en besluiten van de douane en andere instanties die betrekking hebben op de invoer of de uitvoer van goederen, overeenkomstig artikel X van de GATT 1994;

i) zij werken waar mogelijk samen om overlading en doorvoer over hun grondgebied te vergemakkelijken.

3. De partijen komen overeen dat hun handels- en douanebepalingen en -procedures gebaseerd worden op:

a) wetgeving die geen onnodige last aan het bedrijfsleven oplegt, de bestrijding van fraude niet hindert en verdere voorzieningen biedt aan bedrijven die aan strenge criteria voldoen;

b) bescherming van legitieme handel door effectieve handhaving van de wettelijke voorschriften;

c) toepassing van moderne douanetechnieken, zoals risicoanalyse, vereenvoudigde procedures voor douaneafhandeling van goederen, controle achteraf, methoden voor bedrijfsboekhoudkundige controle, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van handelsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving van iedere partij. Elke partij neemt de nodige maatregelen om de effectiviteit van de methoden voor risicoanalyse te verzekeren;

d) transparante, efficiënte en waar mogelijk vereenvoudigde procedures, teneinde voor het bedrijfsleven de kosten te verminderen en de betrouwbaarheid te vergroten;

e) ontwikkeling van op informatietechnologie gebaseerde systemen voor zowel invoer als uitvoer, waarvan gebruik wordt gemaakt door bedrijven en de douanedienst, alsmede douanekantoren en andere instanties. Dergelijke systemen kunnen tevens voorzien in elektronische betaling van rechten, belastingen en andere heffingen;

f) voorschriften en procedures die voorzien in bindende uitspraken vooraf over tariefindeling en oorsprongsregels. Uitspraken kunnen te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, echter niet zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken onderneming of met terugwerkende kracht, tenzij de uitspraak is gedaan op basis van verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

g) bepalingen die in beginsel de invoer van goederen vergemakkelijken door toepassing van vereenvoudigde procedures en werkwijzen voor de afhandeling van formaliteiten vóór de aankomst van goederen;

h) invoerbepalingen die geen vereisten bevatten inzake inspectie vóór verzending, zoals bedoeld in de WTO-overeenkomst inzake inspectie voor verzending;

i) voorschriften die waarborgen dat geen onevenredige sancties worden opgelegd voor kleine overtredingen van de douanewetgeving en procedurele voorschriften, en dat de toepassing ervan niet leidt tot onnodige vertraging bij de douaneafhandeling, zulks overeenkomstig artikel VIII van de GATT 1994.

4. De partijen:

a) zijn het eens over de noodzaak tijdig te overleggen met het bedrijfsleven over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot wetsvoorstellen en algemene procedures op douanegebied. Elke partij stelt met dit doel voor ogen geschikte mechanismen in voor overleg tussen de douane en het bedrijfsleven;

b) zorgen voor zo mogelijk elektronische publicatie van en informatie over nieuwe wetgeving en algemene procedures op douanegebied en van wijzigingen daarvan, uiterlijk op het tijdstip dat deze wetgeving of deze procedures in werking treden. Zij zorgen er tevens voor dat algemene informatie die van belang is voor bedrijven, zoals de openingstijden van douanekantoren, onder meer aan grensovergangen en in havens, en contactpunten voor verzoeken om informatie, algemeen bekend worden gemaakt;

c) stimuleren samenwerking tussen het bedrijfsleven en de douane door gebruik van objectieve en publiekelijk toegankelijke memoranda van overeenstemming, op basis van de memoranda die door de WCO worden uitgevaardigd;

d) zien erop toe dat hun douanevoorschriften en -procedures en aanverwante voorschriften en procedures blijven voldoen aan de behoeften van handelaars en dat beste praktijken worden nagevolgd.

5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 verlenen de douanediensten van de partijen elkaar bijstand overeenkomstig het protocol betreffende wederzijdse bijstand in douanezaken tussen de administratieve autoriteiten van 13 juni 2001 bij de kaderovereenkomst inzake samenwerking.

Artikel 80

Douanewaarde

De WTO-overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de GATT 1994, zonder de voorbehouden waarin wordt voorzien in artikel 20 en in de punten 2, 3 en 4 van bijlage III bij die overeenkomst, is van toepassing op de voorschriften inzake douanewaarde voor het handelsverkeer tussen de partijen.

Artikel 81

Speciale commissie voor douanesamenwerking en oorsprongsregels

1. De partijen stellen een speciale commissie voor douanesamenwerking en regels van oorsprong in, samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen. De speciale commissie komt bijeen op een datum en met een agenda die vooraf door de partijen in onderling overleg zijn vastgesteld. Het voorzitterschap van de speciale commissie wordt door de partijen bij toerbeurt bekleed. De speciale commissie brengt verslag uit aan het Associatiecomité.

2. De speciale commissie heeft onder meer de volgende taken:

a) toezicht op de tenuitvoerlegging en het beheer van de artikelen 79 en 80 en bijlage III en andere douanebepalingen inzake markttoegang;

b) onderzoek naar en gedachtewisseling over alle problemen in verband met douanezaken, zoals oorsprongsregels en daarmee verband houdende douaneprocedures, algemene douaneprocedures, douanewaarde, tariefregelingen, douanenomenclatuur, douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken;

c) verbetering van de samenwerking op het gebied van ontwikkeling, toepassing en handhaving van oorsprongsregels en daarmee verband houdende douaneprocedures, algemene douaneprocedures en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken;

d) andere door de partijen overeen te komen onderwerpen.

3. Voor het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde taken kunnen de partijen overeenkomen ad hoc-bijeenkomsten te houden.

Artikel 82

Tenuitvoerlegging van de preferentiële behandeling

1. De partijen zijn van oordeel dat administratieve samenwerking cruciaal is voor de tenuitvoerlegging van en de controle op de preferenties die bij deze titel worden toegekend. Zij verbinden zich ertoe onregelmatigheden en fraude in verband met de oorsprong, ook wat de tariefindeling en de douanewaarde betreft, te bestrijden.

2. In verband hiermee kan een partij de preferentiële behandeling waarin deze titel voorziet voor een product of producten tijdelijk schorsen, indien deze partij voor dat product of die producten vaststelt dat door de andere partij systematisch geen administratieve medewerking wordt verleend of fraude is gepleegd.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder systematisch niet verlenen van administratieve medewerking verstaan:

a) het uitblijven van administratieve medewerking, zoals het niet verstrekken van de namen en adressen van de douane- of overheidsinstanties die belast zijn met de afgifte en de controle van certificaten van oorsprong, het niet verstrekken van specimina van stempels die in gebruik zijn voor het waarmerken van deze certificaten, of het niet mededelen van wijzigingen in deze gegevens;

b) systematisch ontoereikend of ondeugdelijk handelen bij de verificatie van de oorsprong van producten en de naleving van andere verplichtingen in het kader van bijlage III, of bij vaststelling of voorkoming van overtredingen van de oorsprongsregels;

c) systematisch weigeren om op verzoek van de andere partij controles achteraf van het bewijs van de oorsprong te verrichten en de resultaten daarvan tijdig mede te delen, of systematisch met onnodige vertraging op een dergelijk verzoek ingaan;

d) het niet verlenen of systematisch ontoereikend verlenen van administratieve medewerking bij onderzoek naar gedragingen die vermoedelijk fraude met betrekking tot de oorsprong inhouden. In dit verband kan door een partij fraude worden vermoed onder meer wanneer de invoer in het kader van deze overeenkomst van een product of van producten de gebruikelijke productie en exportcapaciteit van de andere partij in hoge mate overschrijden.

4. Wanneer een partij vaststelt dat er sprake is van systematisch niet verlenen van administratieve medewerking of het vermoeden van fraude dient zij, voor zij overgaat tot de tijdelijke schorsing waarin dit artikel voorziet, het Associatiecomité alle terzake doende informatie te verstrekken die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Tegelijkertijd publiceert zij in haar officiële publicatieblad een bericht aan de importeurs, waarin zij vermeldt voor welk product of welke producten het systematisch niet verlenen van administratieve medewerking of het vermoeden van fraude is vastgesteld. De juridische gevolgen van deze publicatie worden bepaald door de binnenlandse wetgeving van elke partij.

5. Binnen tien dagen na publicatie van de in lid 4 bedoelde informatie plegen de partijen overleg in het Associatiecomité. Indien de partijen niet binnen dertig dagen na de aanvang van dit overleg tot overeenstemming komen over een oplossing waarbij tijdelijke schorsing van de preferentiële behandeling kan worden vermeden, kan de betrokken partij de preferentiële behandeling van het betrokken product of de betrokken producten tijdelijk schorsen.

De tijdelijke schorsing mag niet verder strekken dan wat nodig is om de financiële belangen van de betrokken partij te beschermen.

6. Van tijdelijke schorsingen op grond van dit artikel wordt het Associatiecomité onmiddellijk na de vaststelling ervan in kennis gesteld. De schorsing mag gedurende ten hoogste zes maanden worden toegepast. Deze periode kan echter worden verlengd. In het Associatiecomité wordt hierover periodiek overleg gepleegd, in het bijzonder met het oog op afschaffing van de maatregelen zodra de omstandigheden zulks toelaten.

Afdeling 4

Normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures

Artikel 83

Doelstelling

Deze afdeling beoogt de handel in goederen te vergemakkelijken en te intensiveren door onnodige handelsbelemmeringen af te schaffen, met inachtneming van de legitieme doeleinden van de partijen en het beginsel van non-discriminatie als bedoeld in de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen.

Artikel 84

Toepassingsgebied

De bepalingen van deze afdeling hebben betrekking op normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures, zoals gedefinieerd in de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, en zijn van toepassing op de handel in goederen. Zij zijn niet van toepassing op de maatregelen in afdeling 5 van dit hoofdstuk. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op technische specificaties die zijn opgesteld door overheidsinstanties in het kader van overheidsopdrachten; deze worden behandeld in titel IV van dit deel van de overeenkomst.

Artikel 85

Definities

Voor de toepassing van deze afdeling gelden de definities die in bijlage I bij de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen zijn opgenomen. Het besluit van de Commissie technische handelsbelemmeringen van de WHO inzake de beginselen voor de ontwikkeling van internationale normen, richtsnoeren en aanbevelingen met betrekking tot de artikelen 2 en 5 en bijlage 3 van de overeenkomst is in dit verband eveneens van toepassing.

Artikel 86

Basisrechten en -verplichtingen

De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen en verbinden zich ertoe deze volledig ten uitvoer te leggen. In dit verband en in overeenstemming met de doelstellingen van deze afdeling dienen de samenwerkingsactiviteiten en samenwerkingsmaatregelen in het kader van deze afdeling bij te dragen tot verbetering en versterking van de tenuitvoerlegging van deze rechten en verplichtingen.

Artikel 87

Specifieke actie in het kader van deze overeenkomst

Om de doelstellingen van deze afdeling te verwezenlijken doen de partijen het volgende:

1. Zij intensiveren hun bilaterale samenwerking op het gebied van normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures, teneinde de toegang tot elkaars markten te vergemakkelijken door de wederzijdse bekendheid met, het begrip voor en de verenigbaarheid van elkaars systemen te versterken.

2. In het kader van hun bilaterale samenwerking streven zij ernaar te bepalen welke mechanismen of combinaties van mechanismen voor bepaalde vraagstukken of sectoren het meest geschikt zijn. Deze mechanismen omvatten aspecten van samenwerking op regelgevingsgebied, zoals onderlinge aanpassing en/of gelijkwaardigheid van technische voorschriften en normen, overneming van internationale normen, het vertrouwen op de conformiteitsverklaring van de leverancier en accreditering om instanties voor conformiteitsbeoordeling te kwalificeren, alsmede overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning.

3. Naarmate zij bij hun bilaterale samenwerking vooruitgang boeken, komen de partijen overeen welke specifieke regelingen moeten worden vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de overeengekomen mechanismen.

4. Te dien einde streven de partijen naar:

a) totstandkoming van gemeenschappelijke standpunten over goede regelgevingspraktijken, onder meer omvattende:

i) transparantie bij het opstellen, aannemen en toepassen van technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures;

ii) noodzaak en evenredigheid van de maatregelen op regelgevingsgebied en daarmee verband houdende conformiteitsbeoordelingsprocedures, met inbegrip van gebruik van de conformiteitsverklaring van de leverancier;

iii) gebruik van internationale normen als basis voor technische voorschriften, tenzij deze internationale normen ondoelmatig of ongeschikt zijn voor de verwezenlijking van de legitieme beoogde doelstellingen;

iv) handhaving van technische voorschriften en activiteiten op het gebied van markttoezicht;

v) de noodzakelijke technische infrastructuur voor metrologie, normalisatie, beproeving, certificering en accreditering ter ondersteuning van de technische voorschriften;

vi) mechanismen en methoden voor het toetsen van technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingsprocedures;

b) versterking van de samenwerking op regelgevingsgebied door bijvoorbeeld uitwisseling van informatie, ervaringen en gegevens, en van de wetenschappelijke en technische samenwerking, teneinde de kwaliteit en het niveau van de technische voorschriften te verbeteren en beter gebruik te maken van de beschikbare middelen op regelgevingsgebied;

c) compatibiliteit en/of gelijkwaardigheid van elkaars technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures;

d) bevordering en aanmoediging van bilaterale samenwerking tussen elkaars openbare en/of particuliere instanties voor metrologie, normalisatie, beproeving, certificering en accreditering;

e) bevordering en aanmoediging van volledige deelname aan internationale organisaties voor normalisatie en versterking van de rol van internationale normen als basis voor technische voorschriften;

f) intensivering van de bilaterale samenwerking in internationale organisaties en fora die actief zijn op het terrein dat door deze afdeling wordt bestreken.

Artikel 88

Commissie voor normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling

1. De partijen stellen een speciale commissie voor normen, technische voorschriften en conformiteitsbeoordeling in met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze afdeling. De speciale commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen. Het voorzitterschap wordt gezamenlijk bekleed door vertegenwoordigers van elk van de partijen. De speciale commissie komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, tenzij de partijen anders overeenkomen. De speciale commissie brengt verslag uit aan het Associatiecomité.

2. De speciale commissie kan elke aangelegenheid met betrekking tot de werking van deze afdeling behandelen. Zij heeft in het bijzonder de volgende taken en verantwoordelijkheden:

a) zij houdt toezicht op en toetst de tenuitvoerlegging en het beheer van deze afdeling. De speciale commissie stelt in dit verband een werkprogramma op voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze afdeling, in het bijzonder artikel 87;

b) zij biedt een forum voor discussie en uitwisseling van informatie over alle kwesties die met deze afdeling verband houden, met name ten aanzien van de systemen van de partijen voor technische voorschriften, normen en procedures voor conformiteitsbeoordeling, alsmede de ontwikkelingen in internationale organisaties op dit terrein;

c) zij biedt een forum voor overleg en het vinden van snelle oplossingen voor problemen die onnodige handelsbelemmeringen, als bedoeld in deze afdeling, tussen de partijen vormen of kunnen vormen;

d) zij stimuleert en bevordert en faciliteert anderszins de samenwerking tussen de openbare en/of particuliere instanties voor metrologie, normalisatie, beproeving, certificering en accreditering van de partijen;

e) zij onderzoekt alle middelen om de wederzijdse toegang tot de markten van de partijen en de werking van deze afdeling te verbeteren.

Afdeling 5

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Artikel 89

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

1. Deze afdeling heeft als doel het handelsverkeer tussen de partijen te vereenvoudigen op terreinen die verband houden met de sanitaire en fytosanitaire wetgeving, waarbij de volksgezondheid en de gezondheid van dieren en planten worden beschermd, door verdere tenuitvoerlegging van de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Voorts betreft deze afdeling overwegingen inzake normen voor het welzijn van dieren.

2. De doelstellingen van deze afdeling worden nagestreefd in het kader van de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing op de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen alsmede dierenwelzijn, die in bijlage IV is opgenomen.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 193 bestaat het Associatiecomité, wanneer het sanitaire of fytosanitaire maatregelen behandelt, uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van Chili die bevoegd zijn voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Het Associatiecomité draagt in dat geval de naam "Gemengd comité van beheer voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen". De taken van het comité zijn uitgewerkt in artikel 16 van bijlage IV.

4. Voor de toepassing van artikel 184 wordt overleg dat plaatsvindt op grond van artikel 16 van bijlage IV beschouwd als het in artikel 183 bedoelde overleg, tenzij de partijen anders besluiten.

Afdeling 6

Wijn en gedistilleerde dranken

Artikel 90

Wijn en gedistilleerde dranken

De overeenkomst inzake de handel in wijn en de overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken zijn opgenomen in bijlage V respectievelijk bijlage VI.

HOOFDSTUK III

UITZONDERINGEN

Artikel 91

Algemene uitzonderingsclausule

Onder het voorbehoud dat de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden toegepast dat zij een middel vormen tot willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie tussen partijen waar dezelfde omstandigheden gelden, of een verkapte beperking van de handel tussen de partijen, wordt niets in deze titel uitgelegd als een beletsel voor het nemen of toepassen door een partij van maatregelen die:

a) noodzakelijk zijn om de openbare zeden te beschermen;

b) noodzakelijk zijn om het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten te beschermen;

c) noodzakelijk zijn om de naleving te waarborgen van wetten of regelingen die niet onverenigbaar zijn met deze overeenkomst, met inbegrip van wetten of regelingen die betrekking hebben op de toepassing van douanevoorschriften, de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en het voorkomen van misleidende praktijken;

d) verband houden met de invoer of de uitvoer van goud of zilver;

e) betrekking hebben op de bescherming van nationaal bezit van kunstzinnige, geschiedkundige of oudheidkundige waarde;

f) betrekking hebben op de instandhouding van uitputbare natuurlijke hulpbronnen, mits de toepassing van zulke maatregelen met beperking van de binnenlandse productie of het binnenlandse verbruik gepaard gaat; of

g) betrekking hebben op voortbrengselen van gevangenisarbeid.

Artikel 92

Vrijwaringsclausule

1. Tenzij in dit artikel anders wordt bepaald, zijn de bepalingen van artikel XIX van de GATT 1994 en van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen van toepassing in de betrekkingen tussen de partijen. Het bepaalde in de leden 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 van dit artikel is uitsluitend van toepassing wanneer een partij een aanmerkelijk belang heeft als exporteur van het betrokken product, overeenkomstig het bepaalde in lid 10.

2. Een partij die een vrijwaringsonderzoek inleidt, stelt het Associatiecomité onmiddellijk, of in ieder geval binnen zeven dagen, schriftelijk in kennis van alle relevante informatie betreffende de inleiding van het onderzoek en de uiteindelijke resultaten van het onderzoek.

3. De op grond van lid 2 verstrekte informatie omvat met name een overzicht van de binnenlandse procedure aan de hand waarvan het onderzoek zal worden uitgevoerd en een indicatie van het tijdschema voor hoorzittingen en andere passende gelegenheden waarbij belanghebbenden hun standpunt over de zaak kenbaar kunnen maken. Voorts verstrekt iedere partij het Associatiecomité tevoren schriftelijk alle relevante informatie over het besluit om voorlopige vrijwaringsmaatregelen toe te passen. Deze informatie dient ten laatste zeven dagen voor de datum van toepassing van de maatregelen te worden verstrekt.

4. Na kennisgeving van de uiteindelijke resultaten van het vrijwaringsonderzoek en voor de vrijwaringsmaatregelen krachtens artikel XIX van de GATT 1994 en de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen worden toegepast, legt de partij die voornemens is vrijwaringsmaatregelen te nemen de zaak voor aan het Associatiecomité, dat een grondig onderzoek van de situatie verricht om een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Teneinde een dergelijke oplossing te vinden voeren de partijen, indien de betrokken partij daarom verzoekt, voorafgaand overleg in het Associatiecomité.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 beperkt niets de mogelijkheid van een partij om maatregelen te treffen op grond van artikel XIX van de GATT 1994 of de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen.

6. Indien krachtens dit artikel vrijwaringsmaatregelen worden toegepast, kiezen de partijen bij voorrang maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen mogen niet verder reiken dan wat noodzakelijk is om de ernstige schade te herstellen, en dienen het niveau en de marges van de bij deze titel toegekende preferenties in stand te houden.

7. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen op grond van de leden 1 en 2 van artikel 8 van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen.

8. Het opschortingsrecht bedoeld in artikel 8, lid 2, van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen wordt door de partijen niet uitgeoefend gedurende de eerste achttien maanden na de inwerkingtreding van een vrijwaringsmaatregel, mits de vrijwaringsmaatregel is genomen naar aanleiding van een absolute toename van de invoer en in overeenstemming is met de bepalingen van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen.

9. Vrijwaringsmaatregelen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van het Associatiecomité en eenmaal per jaar in het comité besproken, in het bijzonder met het oog op versoepeling of afschaffing van deze maatregelen.

10. Voor de toepassing van dit artikel wordt een partij geacht een aanmerkelijk belang te hebben wanneer zij, in termen van absolute hoeveelheid of waarde, behoort tot de vijf grootste leveranciers van het ingevoerde product in de meest recente periode van drie jaar.

11. Indien een partij bezwaar heeft tegen een toezichtprocedure voor de invoer van producten die kan leiden tot de omstandigheden waaronder krachtens dit artikel vrijwaringsmaatregelen mogen worden toegepast, stelt zij de andere partij daarvan in kennis.

Artikel 93

Tekortclausule

1. Wanneer naleving van de bepalingen van deze titel leidt tot:

a) een ernstig tekort of gevaar voor een ernstig tekort aan levensmiddelen of andere producten die voor de exporterende partij van wezenlijk belang zijn; of

b) een tekort aan in het binnenland verkregen materialen die de binnenlandse verwerkende industrie nodig heeft in perioden dat de binnenlandse prijs van dergelijke materialen in het kader van een stabilisatieprogramma van de overheid op een lager niveau dan de wereldmarktprijs wordt gehouden;

en de bovenbedoelde situaties aanleiding geven of vermoedelijk zullen geven tot ernstige moeilijkheden voor de exporterende partij, kan deze partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van dit artikel.

2. Bij de keuze van maatregelen wordt voorrang gegeven aan maatregelen die de werking van de bij deze overeenkomst vastgestelde regelingen het minst verstoren. Dergelijke maatregelen mogen niet worden toegepast op een wijze die in gelijke omstandigheden willekeurige of onrechtvaardige discriminatie of een verkapte beperking van het handelsverkeer zou inhouden, en worden opgeheven zodra de omstandigheden verdere handhaving niet meer rechtvaardigen. Bovendien mogen krachtens het bepaalde in lid 1, onder b, genomen maatregelen er niet toe leiden dat de uitvoer van de producten van de betrokken binnenlandse verwerkende industrie wordt bevorderd of dat de bescherming van deze sector wordt verhoogd en mogen zij niet strijdig zijn met de bepalingen van deze overeenkomst inzake non-discriminatie.

3. De partij die voornemens is de in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen te nemen, verstrekt het Associatiecomité tevoren of, in de gevallen waarin lid 4 van toepassing is, zo spoedig mogelijk, alle relevante informatie om het in staat te stellen een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden. De partijen kunnen in het Associatiecomité besluiten tot elke maatregel die een einde maakt aan de moeilijkheden. Indien geen overeenstemming wordt bereikt binnen dertig dagen nadat de zaak aan het Associatiecomité is voorgelegd, kan de exporterende partij uit hoofde van dit artikel maatregelen nemen tegen de uitvoer van het betrokken product.

4. Wanneer door uitzonderlijke, kritieke omstandigheden die onmiddellijk maatregelen vereisen voorafgaande kennisgeving of voorafgaand onderzoek niet mogelijk is, kan de partij die voornemens is de maatregelen te nemen onmiddellijk voorzorgsmaatregelen nemen om het probleem op te lossen, mits zij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis stelt.

5. Alle krachtens dit artikel genomen maatregelen worden het Associatiecomité onmiddellijk ter kennis gebracht en worden in dat comité op gezette tijden aan een onderzoek onderworpen, in het bijzonder om een tijdschema vast te stellen voor de afschaffing ervan zodra de omstandigheden dat toelaten.

TITEL III

HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING

Artikel 94

Doelstellingen

1. De partijen liberaliseren wederzijds de handel in diensten overeenkomstig de bepalingen van deze titel en artikel V van de GATS.

2. Het doel van hoofdstuk 3 is verbetering van het onderlinge investeringsklimaat en met name de voorwaarden voor vestiging, op basis van het beginsel van non-discriminatie.

HOOFDSTUK I

DIENSTEN

Afdeling 1

Algemene bepalingen

Artikel 95

Toepassingsgebied

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de handel in diensten omschreven als het verlenen van een dienst in de volgende vormen:

a) vanaf het grondgebied van een partij naar het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 1);

b) op het grondgebied van een partij ten behoeve van een afnemer van een dienst van de andere partij (vorm van dienstverlening 2);

c) door een dienstverlener van een partij via commerciële aanwezigheid op het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 3);

d) door een dienstverlener van een partij via de aanwezigheid van natuurlijke personen op het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 4).

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de handel in alle dienstensectoren, met uitzondering van:

a) financiële diensten, die behandeld worden in hoofdstuk II;

b) audiovisuele diensten;

c) nationale maritieme cabotage;

d) luchtvervoersdiensten, met inbegrip van geregelde of ongeregelde binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten, en diensten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van verkeersrechten, andere dan:

i) reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het luchtvaartuig buiten dienst wordt gesteld;

ii) verkoop en marketing van luchtvervoersdiensten;

iii) geautomatiseerde boekingssystemen (CRS).

3. Niets in dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd dat een verplichting wordt opgelegd met betrekking tot overheidsopdrachten, die onderwerp zijn van titel IV van dit deel.

4. Het bepaalde in dit hoofdstuk is niet van toepassing op door de partijen verleende subsidies. In het kader van de herziening van dit hoofdstuk overeenkomstig artikel 100, onderzoeken de partijen de kwestie van disciplines die van toepassing zijn op subsidies met betrekking tot de handel in diensten, teneinde de krachtens artikel XV van de GATS overeengekomen disciplines daarin op te nemen.

5. Deze afdeling is van toepassing op internationale zeevervoers- en telecommunicatiediensten waarvoor de bepalingen van de afdelingen 2 en 3 gelden.

Artikel 96

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a) "maatregel": elke maatregel van een partij, in de vorm van een wet, regeling, voorschrift, procedure, besluit, administratieve handeling of in enige andere vorm;

b) "door een partij vastgestelde of gehandhaafde maatregelen": maatregelen genomen door:

i) centrale, regionale of lokale overheden en autoriteiten;

ii) niet-gouvernementele instanties bij de uitoefening van door centrale, regionale of lokale overheden of autoriteiten gedelegeerde bevoegdheden;

c) "dienstverlener": een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die een dienst verleent of aanbiedt;

d) "commerciële aanwezigheid": elk type zakelijke of beroepsmatige vestiging, onder meer door middel van:

i) de oprichting, overname of handhaving van een rechtspersoon, of

ii) de oprichting of handhaving van een filiaal of vertegenwoordiging

op het grondgebied van een partij met als doel een dienst te verlenen;

e) "rechtspersoon": iedere juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of anderszins georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, en in eigendom van particulieren of van de overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint ventures, eenmanszaken of associaties;

f) "rechtspersoon van een partij": een rechtspersoon die naar het recht van de Gemeenschap of een lidstaat of van Chili opgericht of anderszins georganiseerd is.

Een rechtspersoon die uitsluitend zijn hoofdkantoor of centrale administratie op het grondgebied van de Gemeenschap of Chili heeft, wordt niet als rechtspersoon uit de Gemeenschap respectievelijk Chili beschouwd, tenzij hij op het grondgebied van de Gemeenschap respectievelijk Chili zelfstandig zakelijke activiteiten verricht;

g) "natuurlijke persoon": een onderdaan van een lidstaat of van Chili volgens de wetgeving van die lidstaat respectievelijk van Chili.

Artikel 97

Markttoegang

1. Ten aanzien van de markttoegang voor de in artikel 95 genoemde vormen van dienstverlening geeft elke partij diensten en dienstverleners van de andere partij geen ongunstiger behandeling dan die waarin is voorzien in de voorwaarden en beperkingen die zijn overeengekomen en opgenomen in de lijst van specifieke verbintenissen van dat lid als bedoeld in artikel 99.

2. In sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markttoegang worden aangegaan, mogen door een partij de volgende maatregelen niet worden genomen of gehandhaafd, noch op basis van een regionale onderverdeling, noch voor haar gehele grondgebied, tenzij in haar lijst van specifieke verbintenissen anders is bepaald:

a) beperking van het aantal dienstverleners door middel van numerieke quota, monopolies, exclusiviteitsbepalingen of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak;

b) beperking van de totale waarde van dienstentransacties of activa, in de vorm van numerieke quota of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak;

c) beperking van het totale aantal dienstentransacties of de totale hoeveelheid geleverde diensten uitgedrukt in numerieke eenheden, door middel van quota of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak(5);

d) beperking van het totale aantal natuurlijke personen dat in een bepaalde dienstensector werkzaam mag zijn of dat een dienstverlener in dienst mag hebben en die nodig zijn voor en rechtstreeks betrokken zijn bij de levering van een specifieke dienst, door middel van numerieke quota of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak;

e) maatregelen die het verlenen van diensten door een dienstverlener van de andere partij tot bepaalde rechtsvormen of joint ventures beperken;

f) beperking van de hoeveelheid buitenlands kapitaal door middel van een maximumpercentage voor buitenlandse participaties of de totale waarde van individuele of totale buitenlandse investeringen.

Artikel 98

Nationale behandeling

1. In de sectoren die in haar lijst van specifieke verbintenissen zijn opgenomen behandelt iedere partij, onder voorbehoud van de in die lijst vermelde voorwaarden en kwalificaties, in het kader van maatregelen die gevolgen hebben voor de dienstverlening, diensten en dienstverleners van de andere partij niet minder gunstig dan haar eigen soortgelijke diensten en dienstverleners(6).

2. De partijen kunnen aan het bepaalde in lid 1 voldoen door aan diensten en dienstverleners van de andere partij een behandeling toe te kennen die naar de vorm identiek is of naar de vorm afwijkt van de behandeling die zij aan hun eigen diensten en dienstverleners toekennen.

3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende behandeling wordt geacht minder gunstig te zijn indien zij de mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van diensten of dienstverleners van de betrokken partij in vergelijking met soortgelijke diensten of dienstverleners van de andere partij.

Artikel 99

Lijst van specifieke verbintenissen

1. De specifieke verbintenissen die iedere partij aangaat met betrekking tot de artikelen 97 en 98 worden opgenomen in de lijst in bijlage VII. Voor de sectoren waarvoor deze verbintenissen worden aangegaan, vermeldt iedere lijst:

a) de voorwaarden en beperkingen voor de markttoegang;

b) de voorwaarden en kwalificaties voor nationale behandeling;

c) verplichtingen in verband met de bijkomende verbintenissen bedoeld in lid 3;

d) indien van toepassing, het tijdschema voor de uitvoering van deze verbintenissen en de datum van inwerkingtreding van deze verbintenissen.

2. Maatregelen die zowel met artikel 97 als met artikel 98 strijdig zijn worden ingeschreven in de kolom betreffende artikel 97. In dat geval wordt de inschrijving tevens als voorwaarde of kwalificatie voor de toepassing van artikel 98 beschouwd.

3. Indien een partij een specifieke verbintenis aangaat met betrekking tot maatregelen die van invloed zijn op de handel in diensten, doch die niet op grond van de artikelen 97 en 98 in de lijst opgenomen dienen te worden, neemt zij deze verbintenissen in haar lijst op als bijkomende verbintenis.

Artikel 100

Toetsing

1. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt dit hoofdstuk door de partijen getoetst, teneinde de liberalisering te versterken en de resterende beperkingen te verminderen of af te schaffen tot wederzijds voordeel, met inachtneming van een algemeen evenwicht van rechten en plichten.

2. Drie jaar na de toetsing bedoeld in lid 1 onderzoekt het Associatiecomité de werking van dit hoofdstuk en dient het bij de Associatieraad passende voorstellen in.

Artikel 101

Verkeer van natuurlijke personen

Twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst toetsen de partijen de regels en voorwaarden met betrekking tot het verkeer van natuurlijke personen (vorm van dienstverlening 4), teneinde dit verder te liberaliseren. In het kader van deze toetsing kan tevens de definitie van natuurlijke persoon in artikel 96, onder g), worden herzien.

Artikel 102

Binnenlandse regelingen

1. Ten aanzien van sectoren waarvoor een partij in haar lijst verbintenissen is aangegaan, streeft die partij ernaar, teneinde te voorkomen dat maatregelen in verband met vereisten en procedures voor het verlenen van vergunningen aan en het certificeren van dienstverleners van de andere partij onnodige belemmeringen voor de handel in diensten vormen, dat dergelijke maatregelen:

a) gebaseerd zijn op objectieve en doorzichtige criteria, zoals onder andere bekwaamheid en het vermogen de dienst te verlenen;

b) de handel niet meer beperken dan nodig is voor het verwezenlijken van een legitiem beleidsdoel;

c) geen verkapte beperking op het verlenen van diensten inhouden.

2. In het kader van de procedure van artikel 100 kunnen de in lid 1 bedoelde disciplines worden getoetst teneinde de krachtens artikel VI van de GATS overeengekomen disciplines in deze overeenkomst op te nemen.

3. Indien een partij eenzijdig of bij overeenkomst de op het grondgebied van een derde land verkregen opleiding, ervaring, vergunningen of certificeringen erkent, biedt die partij de andere partij toereikende gelegenheid om aan te tonen dat de op het grondgebied van de andere partij verkregen opleiding, ervaring, vergunningen of certificeringen eveneens dienen te worden erkend, of om een overeenkomst te sluiten of een regeling overeen te komen met een vergelijkbare werking.

4. De partijen plegen op gezette tijden overleg om vast te stellen of nog van kracht zijnde eisen met betrekking tot nationaliteit of permanent verblijf voor de afgifte van vergunningen aan of de certificering van elkaar dienstverleners kunnen worden ingetrokken.

Artikel 103

Wederzijdse erkenning

1. Iedere partij ziet erop toe dat haar bevoegde autoriteiten binnen een redelijke termijn na het indienen door een dienstverlener van de andere partij van een aanvraag voor een vergunning of voor certificering:

a) indien de aanvraag volledig is, een besluit nemen over de aanvraag en dit besluit aan de aanvrager mededelen; of

b) indien de aanvraag niet volledig is, de aanvrager zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de status van de aanvraag en van de aanvullende gegevens die volgens de binnenlandse wetgeving van de betrokken partij vereist zijn.

2. De partijen bevorderen dat de relevante instanties op hun grondgebied aanbevelingen doen over wederzijdse erkenning, teneinde dienstverleners in staat te stellen geheel of ten dele te voldoen aan de criteria die iedere partij toepast voor de vergunning- en licentieverlening aan en de accreditering en certificering en het functioneren van dienstverleners, in het bijzonder de verleners van zakelijke diensten.

3. Het Associatiecomité besluit binnen een redelijke termijn, met inachtneming van de mate waarin de regelgeving van de partijen onderling overeenstemt, of een aanbeveling als bedoeld in lid 2 met dit hoofdstuk verenigbaar is. Indien dat het geval is, wordt de aanbeveling ten uitvoer gelegd door middel van een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van vereisten, kwalificaties, vergunningen en andere reglementering, waarover door de bevoegde autoriteiten onderhandelingen worden gevoerd.

4. Dergelijke overeenkomsten dienen in overeenstemming te zijn met de desbetreffende bepalingen van de WTO-overeenkomst en in het bijzonder met artikel VII van de GATS.

5. Indien de partijen tot overeenstemming komen, bevordert iedere partij dat haar bevoegde instanties procedures ontwikkelen voor het verlenen van tijdelijke licenties aan zakelijke dienstverleners van de andere partij.

6. De tenuitvoerlegging van dit artikel wordt door het Associatiecomité periodiek, doch ten minste eenmaal per drie jaar getoetst.

Artikel 104

Elektronische handel(7)

De partijen erkennen dat het gebruik van elektronische middelen de handelsmogelijkheden in vele sectoren verruimt en komen overeen de ontwikkeling van hun onderlinge elektronische handelsverkeer te bevorderen, met name door middel van samenwerking op het gebied van de problemen die elektronische handel met zich meebrengt wat betreft markttoegang en regelgeving.

Artikel 105

Transparantie

Iedere partij beantwoordt zo spoedig mogelijk verzoeken van de andere partij om specifieke informatie over algemeen toegepaste maatregelen of internationale overeenkomsten die op dit hoofdstuk betrekking hebben of daarvoor gevolgen hebben. Het in artikel 190 genoemde contactpunt verstrekt over al deze aangelegenheden op verzoek specifieke informatie aan dienstverleners van de andere partij. Het is niet nodig dat de contactpunten depositaris zijn van wet- en regelgeving.

Afdeling 2

Internationaal vervoer over zee

Artikel 106

Toepassingsgebied

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 95, lid 5, zijn de bepalingen van deze afdeling van toepassing op buiten de Gemeenschap of Chili gevestigde scheepvaartmaatschappijen die onder zeggenschap staan van onderdanen van een lidstaat van de Gemeenschap respectievelijk van Chili, indien de vaartuigen van deze maatschappijen overeenkomstig de rechtsvoorschriften van de betrokken lidstaat respectievelijk van Chili geregistreerd zijn en de vlag van een lidstaat of van Chili voeren.

2. Dit artikel is van toepassing op het internationale vervoer over zee, met inbegrip van het huis-huis-vervoer en het intermodaal vervoer waarvan een gedeelte over zee plaatsvindt.

Artikel 107

Definities

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

a) "intermodaal vervoer": het recht om voor internationale vracht huis-huisvervoersdiensten te verrichten en daartoe rechtstreekse overeenkomsten te sluiten met verleners van andere vervoersdiensten;

b) "internationale verleners van zeevervoersdiensten": verleners van maritieme diensten die betrekking hebben op internationale vracht, vrachtafhandelings-, opslag- en entrepotdiensten, douaneafhandelingsdiensten, containerstations- en depotdiensten, agentschapsdiensten en expeditiediensten.

Artikel 108

Markttoegang en nationale behandeling

1. Gezien het huidige niveau van liberalisatie tussen de partijen op het gebied van het internationale vervoer over zee:

a) blijven de partijen het beginsel van onbeperkte toegang tot de internationale markt voor zeevervoer op commerciële en niet-discriminatoire grondslag toepassen;

b) blijven de partijen aan vaartuigen die de vlag voeren van de andere partij of geëxploiteerd worden door dienstverleners van de andere partij een behandeling toekennen die niet minder gunstig is dan die welke zij aan hun eigen vaartuigen toekennen ten aanzien van onder meer de toegang tot havens, het gebruik van infrastructuur en aanvullende maritieme diensten van die havens, evenals de daarmee verband houdende vergoedingen en heffingen, douanediensten en de toewijzing van aanlegplaatsen en laad- en losfaciliteiten.

2. Wat de toepassing van de beginselen van lid 1 betreft, verbinden de partijen zich ertoe:

a) in toekomstige bilaterale overeenkomsten met derde landen geen bepalingen op te nemen inzake vrachtverdeling, tenzij in die uitzonderlijke gevallen waarin de lijnvaartmaatschappijen van de betrokken partij anders geen reële kans zouden krijgen om aan het vervoer van en naar het betrokken derde land deel te nemen;

b) het opnemen van vrachtverdelingsregelingen in toekomstige bilaterale overeenkomsten betreffende het vervoer van droge en vloeibare bulkladingen te verbieden;

c) bij de inwerkingtreding van de overeenkomst alle eenzijdige maatregelen en administratieve, technische en andere belemmeringen op te heffen die een beperkende of discriminerende invloed kunnen hebben op het vrij verlenen van diensten in het internationale vervoer over zee.

3. Iedere partij staat internationale verleners van zeevervoersdiensten van de andere partij toe een commerciële aanwezigheid te hebben op haar grondgebied, onder voorwaarden, wat vestiging en exploitatie betreft, die niet minder gunstig zijn dan die welke zij aan haar eigen dienstverleners of aan dienstverleners van derde landen toekent, indien deze laatsten betere voorwaarden genieten, overeenkomstig de voorwaarden die in haar lijst van specifieke verbintenissen zijn opgenomen.

Afdeling 3

Telecommunicatiediensten

Artikel 109

Definities

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

a) "telecommunicatiediensten": het transport van elektromagnetische signalen - geluid, beeld, gegevens en alle combinaties daarvan, met uitzondering van omroep(8). De verbintenissen in deze sector hebben derhalve geen betrekking op de economische activiteit die bestaan uit het leveren van inhoud die voor de verspreiding afhankelijk is van telecommunicatiediensten. Voor de levering van inhoud die verspreid wordt door middel van een telecommunicatiedienst gelden de specifieke verbintenissen die de partijen in andere relevante sectoren zijn aangegaan;

b) "regelgevende autoriteit": een instantie of instanties die een of meer van de regelgevingstaken uitvoert die betrekking hebben op de vraagstukken die in deze afdeling aan de orde komen;

c) "essentiële telecommunicatiefaciliteiten": faciliteiten in het kader van een openbaar telecommunicatienetwerk en een openbare telecommunicatiedienst die:

i) uitsluitend of voornamelijk ter beschikking worden gesteld door één of een beperkt aantal leveranciers;

ii) niet op haalbare wijze economisch of technisch kunnen worden vervangen met het oog op het verlenen van een dienst.

Artikel 110

Regelgevende autoriteit

1. Regelgevende autoriteiten voor telecommunicatiediensten dienen van leveranciers van basistelecommunicatiediensten gescheiden te zijn van en mogen daaraan niet verantwoordingsplichtig zijn.

2. De besluiten die de regelgevende autoriteiten nemen en de procedures die zij toepassen zijn neutraal ten opzichte van alle marktdeelnemers.

3. Leveranciers die worden getroffen door een besluit van een regelgevende autoriteit hebben het recht tegen dat besluit in beroep te gaan.

Artikel 111

Verlenen van diensten

1. Indien een vergunning vereist is, worden de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning openbaar gemaakt, evenals de termijn die gewoonlijk nodig is voor het nemen van een besluit betreffende een vergunningaanvraag.

2. Indien een vergunning vereist is, wordt aan aanvragers op verzoek medegedeeld om welke redenen een vergunning is geweigerd.

Artikel 112

Grote leveranciers

1. Een grote leverancier is een leverancier die de mogelijkheid heeft de voorwaarden voor deelneming (wat prijs en levering betreft) op de relevante markt voor basistelecommunicatiediensten materieel te beïnvloeden ten gevolge van:

a) controle over essentiële faciliteiten; of

b) gebruik van zijn marktpositie.

2. Passende maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat leveranciers die zelfstandig of gezamenlijk een grote leverancier zijn, concurrentiebeperkende praktijken toepassen of blijven toepassen.

3. De hierboven bedoelde concurrentiebeperkende praktijken zijn onder meer:

a) het toepassen van kruissubsidiëring op concurrentiebeperkende wijze;

b) het gebruiken van informatie van concurrenten op concurrentiebeperkende wijze;

c) het niet op tijdige wijze beschikbaar stellen aan andere dienstverleners van technische informatie over essentiële faciliteiten en commercieel relevante informatie die deze dienstverleners voor het leveren van hun diensten nodig hebben.

Artikel 113

Interconnectie

1. Deze afdeling heeft betrekking op de koppeling met leveranciers die publieke telecommunicatienetwerken of -diensten leveren teneinde het gebruikers van een leverancier mogelijk te maken te communiceren met gebruikers van een andere leverancier en toegang te krijgen tot door een andere leverancier geleverde diensten.

2. Voor interconnectie met een grote leverancier moet worden gezorgd op elk technisch haalbaar punt in het netwerk. Dergelijke interconnectie moet worden geleverd:

a) op niet-discriminerende voorwaarden (inclusief technische normen en specificaties) en tegen niet-discriminerende tarieven, alsook met een kwaliteit die niet lager is dan die welke wordt geboden voor de eigen soortgelijke diensten of voor soortgelijke diensten van niet-gelieerde dienstverleners of dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen;

b) binnen een redelijke termijn, op voorwaarden (inclusief technische normen en specificaties) en tegen op de kosten gebaseerde tarieven die transparant, economisch redelijk en voldoende gescheiden zijn, zodat de leverancier niet behoeft te betalen voor netwerkonderdelen en -faciliteiten die hij voor de levering van zijn diensten niet nodig heeft;

c) op verzoek via extra aansluitpunten, in aanvulling op de aan de meeste gebruikers aangeboden netwerkaansluitpunten, tegen een vergoeding die gebaseerd is op de kosten voor het aanleggen van de noodzakelijke aanvullende faciliteiten.

4. De procedures voor interconnectie met een grote leverancier moeten worden bekendgemaakt.

5. Grote leveranciers dienen interconnectieovereenkomsten aan te bieden aan de dienstverleners van de andere partij teneinde discriminatie tegen te gaan, en/of dienen referentie-interconnectieaanbiedingen tevoren bekend te maken, tenzij deze reeds publiekelijk beschikbaar zijn.

Artikel 114

Schaarse middelen

Alle procedures voor de toewijzing en het gebruik van schaarse middelen, zoals frequenties, nummers en doorgangsrechten, worden toegepast op objectieve, tijdige, transparante en niet-discriminerende wijze.

Artikel 115

Universele dienstverlening

1. Iedere partij heeft het recht vast te stellen welke universele dienstverplichtingen zij wenst te handhaven.

2. De bepalingen inzake universele dienstverlening dienen transparant, objectief en niet-discriminerend te zijn. Deze bepalingen dienen voorts concurrentieneutraal te zijn en niet belastender dan nodig is.

HOOFDSTUK II

FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 116

Toepassingsgebied

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op door de partijen vastgestelde of gehandhaafde maatregelen die gevolgen hebben voor de handel in financiële diensten.

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de handel in financiële diensten omschreven als het verlenen van een financiële dienst in de volgende vormen:

a) vanaf het grondgebied van een partij naar het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 1);

b) op het grondgebied van een partij ten behoeve van een afnemer van een financiële dienst van de andere partij (vorm van dienstverlening 2);

c) door een verlener van financiële diensten van een partij via commerciële aanwezigheid op het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 3);

d) door een verlener van financiële diensten van een partij via de aanwezigheid van natuurlijke personen op het grondgebied van de andere partij (vorm van dienstverlening 4).

3. Niets in dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd dat een verplichting wordt opgelegd met betrekking tot overheidsopdrachten, die onderwerp zijn van titel IV van dit deel.

4. Het bepaalde in dit hoofdstuk is niet van toepassing op door de partijen verleende subsidies. De partijen onderzoeken de kwestie van disciplines die van toepassing zijn op subsidies met betrekking tot de handel in financiële diensten, teneinde de krachtens artikel XV van de GATS overeengekomen disciplines in deze overeenkomst op te nemen.

5. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:

i) activiteiten van een centrale bank, een monetaire autoriteit of een andere openbare instantie ten behoeve van het monetair beleid of het wisselkoersbeleid;

ii) activiteiten in het kader van een wettelijk stelsel van sociale zekerheid of algemene ouderdomsvoorziening;

iii) andere door een openbare instantie voor rekening, met garantie of met gebruikmaking van de financiële middelen van de overheid ondernomen activiteiten.

6. Wanneer een partij toestaat dat een in lid 5, onder ii) of iii), genoemde activiteit door haar verleners van financiële diensten in concurrentie met een openbare instantie of een verlener van financiële diensten wordt verricht, is dit hoofdstuk van toepassing op die activiteiten.

Artikel 117

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1. "maatregel": elke maatregel van een partij, in de vorm van een wet, regeling, voorschrift, procedure, besluit, administratieve handeling of in enige andere vorm;

2. "door een partij vastgestelde of gehandhaafde maatregelen": maatregelen genomen door:

i) centrale, regionale of lokale overheden en autoriteiten;

ii) niet-gouvernementele instanties bij de uitoefening van door centrale, regionale of lokale overheden of autoriteiten gedelegeerde bevoegdheden;

3. "verlener van financiële diensten": een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die financiële diensten verleent of aanbiedt, met uitzondering van openbare instanties;

4. "openbare instantie":

i) een overheid, centrale bank of monetaire autoriteit van een partij, of een instantie die eigendom is van een partij of onder zeggenschap staat van een partij en die zich in hoofdzaak bezighoudt met de uitvoering van overheidstaken of activiteiten voor overheidsdoeleinden, met uitzondering van instanties die zich in hoofdzaak bezighouden met het verlenen van financiële diensten op commerciële basis; of

ii) een particuliere instantie, wanneer deze taken vervult die normalerwijze door een centrale bank of monetaire autoriteit worden vervuld;

5. "commerciële aanwezigheid": elk type zakelijke of beroepsmatige vestiging, onder meer door middel van:

i) de oprichting, overname of handhaving van een rechtspersoon, of

ii) de oprichting of handhaving van een filiaal of vertegenwoordiging

op het grondgebied van een partij met als doel een financiële dienst te verlenen;

6. "rechtspersoon": iedere juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of anderszins georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, en in eigendom van particulieren of van de overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint ventures, eenmanszaken of associaties;

7. "rechtspersoon van een partij": een rechtspersoon die naar het recht van de Gemeenschap of een lidstaat of van Chili opgericht of anderszins georganiseerd is.

Een rechtspersoon die uitsluitend zijn hoofdkantoor of centrale administratie op het grondgebied van de Gemeenschap of Chili heeft, wordt niet als rechtspersoon uit de Gemeenschap respectievelijk Chili beschouwd, tenzij hij op het grondgebied van de Gemeenschap respectievelijk Chili zelfstandig zakelijke activiteiten verricht;

8. "natuurlijke persoon": een onderdaan van een lidstaat of van Chili volgens de wetgeving van die lidstaat respectievelijk van Chili;

9. "financiële dienst": elke dienst van financiële aard, aangeboden door een verlener van financiële diensten van een partij. Financiële diensten omvatten de volgende activiteiten:

Verzekeringen en daarmee verband houdende diensten

i) directe verzekering (met inbegrip van medeverzekering):

A) levensverzekering;

B) schadeverzekering;

ii) herverzekering en retrocessie;

iii) verzekeringsbemiddeling, zoals makelaardij en agentschap;

iv) ondersteunende diensten voor verzekeringen, zoals diensten van adviseurs en actuarissen en diensten in verband met risicobeoordeling en de afwikkeling van claims.

Bancaire en andere financiële diensten (met uitzondering van verzekeringen)

v) aanvaarding van deposito's en andere terugbetaalbare fondsen van het publiek;

vi) alle soorten leningen, waaronder consumptieve en hypothecaire kredieten, factoring en financiering van commerciële transacties;

vii) financiële leasing;

viii) alle diensten in verband met het betalingsverkeer en de overmaking van geld, waaronder creditcards, betaalkaarten, debetkaarten, reischeques en bankwissels;

ix) garanties en verbintenissen;

x) transacties voor eigen rekening of voor rekening van cliënten, op de beurs of op de markt van niet-genoteerde fondsen of anderszins, ten aanzien van:

A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten en depositocertificaten);

B) deviezen;

C) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties;

D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps en forward rate agreements;

E) verhandelbare effecten;

F) andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, met inbegrip van edelmetaal;

xi) deelneming in de uitgifte van alle soorten waardepapieren, met inbegrip van garantieverlening en plaatsing in de hoedanigheid van agent (publiek dan wel particulier) en verlening van diensten in verband met deze uitgiften;

xii) financiële bemiddeling;

xiii) beheer van activa, zoals beheer van contanten of portefeuillebeheer, alle vormen van beheer van collectieve investeringen, beheer van pensioenfondsen, diensten aangaande bewaarneming, depositodiensten en fiduciaire diensten;

xiv) betalings- en compensatiediensten in verband met financiële activa, met inbegrip van waardepapieren, derivaten en andere verhandelbare instrumenten;

xv) verstrekking en doorgifte van financiële informatie en verwerking van financiële gegevens en daarop betrekking hebbende software door verleners van andere financiële diensten;

xvi) advies- en bemiddelingsdiensten en andere ondersteunende financiële diensten voor alle onder v) tot en met xv) vermelde activiteiten, met inbegrip van kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisaties en strategieën;

10. "nieuwe financiële dienst": een dienst van financiële aard, met inbegrip van diensten in verband met bestaande of nieuwe producten of de wijze waarop een product wordt geleverd, die niet wordt verleend door verleners van financiële diensten op het grondgebied van een partij, doch die op het grondgebied van de andere partij wordt verleend.

Artikel 118

Markttoegang

1. Ten aanzien van de markttoegang voor de in artikel 116 genoemde vormen van dienstverlening geeft elke partij financiële diensten en verleners van financiële diensten van de andere partij geen ongunstiger behandeling dan die waarin is voorzien in de voorwaarden en beperkingen die zijn overeengekomen en opgenomen in de lijst van specifieke verbintenissen van dat lid als bedoeld in artikel 120.

2. In sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markttoegang worden aangegaan, mogen door een partij de volgende maatregelen niet worden genomen of gehandhaafd, noch op basis van een regionale onderverdeling, noch voor haar gehele grondgebied, tenzij in haar lijst van specifieke verbintenissen anders is bepaald:

a) beperking van het aantal verleners van financiële diensten door middel van numerieke quota, monopolies, exclusiviteitsbepalingen of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak;

b) beperkingen op de totale waarde van de verleende financiële diensten of de activa in de vorm van numerieke quota of de eis van een onderzoek naar de economische noodzaak;

c) beperking van het totale aantal financiële dienstentransacties of de totale hoeveelheid geleverde diensten uitgedrukt in numerieke eenheden, door middel van quota of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak(9);

d) beperking van het totale aantal natuurlijke personen dat in een bepaalde financiële dienstensector werkzaam mag zijn of dat een verlener van financiële diensten in dienst mag hebben en die nodig zijn voor en rechtstreeks betrokken zijn bij de levering van een specifieke financiële dienst, door middel van numerieke quota of de eis van een onderzoek naar economische noodzaak;

e) maatregelen die het verlenen van financiële diensten door een verlener van financiële diensten van de andere partij tot bepaalde rechtsvormen of joint ventures beperken;

f) beperking van de hoeveelheid buitenlands kapitaal door middel van een maximumpercentage voor buitenlandse participaties of de totale waarde van individuele of totale buitenlandse investeringen.

Artikel 119

Nationale behandeling

1. In de sectoren die in haar lijst van specifieke verbintenissen zijn opgenomen behandelt iedere partij, onder voorbehoud van de in die lijst vermelde voorwaarden en kwalificaties, in het kader van maatregelen die gevolgen hebben voor de verlening van financiële diensten, financiële diensten en verleners van financiële diensten van de andere partij niet minder gunstig dan haar eigen soortgelijke financiële diensten en verleners van financiële diensten(10).

2. De partijen kunnen aan het bepaalde in lid 1 voldoen door aan financiële diensten en verleners van financiële diensten van de andere partij een behandeling toe te kennen die naar de vorm identiek is of naar de vorm afwijkt van de behandeling die zij aan hun eigen financiële diensten en verleners van financiële diensten toekennen.

3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende behandeling wordt geacht minder gunstig te zijn indien zij de mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van financiële diensten of verleners van financiële diensten van de betrokken partij in vergelijking met soortgelijke financiële diensten of verleners van financiële diensten van de andere partij.

Artikel 120

Lijst van specifieke verbintenissen

1. De specifieke verbintenissen die iedere partij aangaat met betrekking tot de artikelen 118 en 119 worden opgenomen in de lijst in bijlage VIII. Voor de sectoren waarvoor deze verbintenissen worden aangegaan, vermeldt iedere lijst:

a) de voorwaarden en beperkingen voor de markttoegang;

b) de voorwaarden en kwalificaties voor nationale behandeling;

c) verplichtingen in verband met de bijkomende verbintenissen bedoeld in lid 3;

d) indien van toepassing, het tijdschema voor de uitvoering van deze verbintenissen en de datum van inwerkingtreding van deze verbintenissen.

2. Maatregelen die zowel met artikel 118 als met artikel 119 strijdig zijn worden ingeschreven in de kolom betreffende artikel 118. In dat geval wordt de inschrijving tevens als voorwaarde of kwalificatie voor de toepassing van artikel 119 beschouwd.

3. Indien een partij een specifieke verbintenis aangaat met betrekking tot maatregelen die van invloed zijn op de handel in financiële diensten, doch die niet op grond van de artikelen 118 en 98 in de lijst opgenomen dienen te worden, neemt zij deze verbintenissen in haar lijst op als bijkomende verbintenis.

Artikel 121

Nieuwe financiële diensten

1. Elke partij staat verleners van financiële diensten van de andere partij die op haar grondgebied zijn gevestigd toe op haar grondgebied nieuwe financiële diensten aan te bieden die onder de in haar lijst van specifieke verbintenissen opgenomen subsectoren en financiële diensten vallen, op de voorwaarden en met inachtneming van de beperkingen en kwalificaties die in die lijst zijn vermeld, mits voor de invoering van die nieuwe financiële diensten geen wetswijziging of nieuwe wet vereist is.

2. De betrokken partij kan de rechtsvorm vaststellen waarin de dienst kan worden verleend en kan de verlening van de betrokken financiële dienst aan een vergunningsplicht onderwerpen. Wanneer een dergelijke vergunning vereist is, wordt hieromtrent binnen een redelijke termijn een besluit genomen en kan de vergunning uitsluitend om prudentiële redenen worden geweigerd.

Artikel 122

Gegevensverwerking in de sector financiële diensten

1. De partijen staan verleners van financiële diensten van de andere partij toe gegevens in elektronische of in andere vorm met het oog op gegevensverwerking van en naar hun grondgebied te verzenden, wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van de normale transacties van de betrokken verleners van financiële diensten.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde gegevens persoonsgegevens zijn of bevatten, is de verzending van deze gegevens van het grondgebied van de ene partij naar het grondgebied van de andere partij onderworpen aan de binnenlandse wetgeving die de partij vanwaar de gegevens worden verzonden heeft vastgesteld betreffende de bescherming van individuen in verband met de verzending en verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 123

Effectieve en transparante reglementering in de sector financiële diensten

1. De partijen stellen voor zover praktisch mogelijk alle belanghebbenden vooraf in kennis van alle door hen beoogde maatregelen van algemene toepassing teneinde deze belanghebbenden in de gelegenheid te stellen commentaar te geven op de betrokken maatregel. Dergelijke maatregelen worden bekendgemaakt:

a) door officiële publicatie; of

b) in enige andere vorm, schriftelijk of elektronisch.

2. De bevoegde financiële autoriteiten van de partijen stellen belanghebbenden in kennis van hun voorschriften voor het indienen van aanvragen met betrekking tot de verlening van financiële diensten.

3. Op verzoek van een aanvrager stelt de bevoegde financiële autoriteit deze in kennis van de status van zijn aanvraag. Indien de betrokken autoriteit van de aanvrager aanvullende informatie verlangt, stelt zij deze daar onmiddellijk van in kennis.

4. Iedere partij stelt alles in het werk om op haar grondgebied de internationaal overeengekomen normen voor reglementering van en toezicht op de sector financiële diensten, alsmede voor het bestrijden van het witwassen van geld, toe te passen. De partijen werken met dit doel samen en wisselen informatie en ervaring uit in de speciale commissie voor financiële diensten, bedoeld in artikel 127.

Artikel 124

Vertrouwelijke informatie

Niets in dit hoofdstuk:

a) verplicht een partij tot verstrekking van vertrouwelijke informatie waarvan bekendmaking de rechtshandhaving belemmert, die anderszins met het openbaar belang in strijd is of die schadelijk is voor de rechtmatige handelsbelangen van openbare of particuliere ondernemingen;

b) wordt op zodanige wijze geïnterpreteerd dat een partij verplicht is informatie te verstrekken betreffende de financiële zaken en de boekhouding van individuele cliënten van verleners van financiële diensten, dan wel vertrouwelijke of geheime informatie die in het bezit is van openbare instanties.

Artikel 125

Prudentiële uitzonderingsbepaling

1. Geen van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt zodanig uitgelegd dat zij voor een partij een beletsel vormt voor het vaststellen of handhaven van redelijke maatregelen voor prudentiële doeleinden, zoals:

a) de bescherming van investeerders, spaarders, deelnemers aan de financiële markten, polishouders of personen aan wie een verlener van financiële diensten een fiduciair recht verschuldigd is;

b) het handhaven van de veiligheid, de solvabiliteit, de integriteit of de financiële aansprakelijkheid van verleners van financiële diensten; of

c) het verzekeren van de integriteit en de stabiliteit van het financieel systeem van een partij.

2. Indien dergelijke maatregelen strijdig zijn met de bepalingen van dit hoofdstuk, mogen zij niet worden gebruikt om de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen of verplichtingen van een partij te ontduiken.

Artikel 126

Erkenning

1. Een partij kan maatregelen van bedrijfseconomisch toezicht van de andere partij erkennen door te bepalen op welke wijze de maatregelen van de partij betreffende financiële diensten worden toegepast. Deze erkenning, door harmonisatie of op andere wijze, kan op een overeenkomst of regeling met het betrokken land worden gebaseerd of autonoom geschieden.

2. Een partij die partij is bij een onder a) genoemde, toekomstige dan wel bestaande overeenkomst of regeling met een derde partij, geeft de andere partij voldoende gelegenheid om over toetreding tot die overeenkomst of regeling te onderhandelen of met haar over daarmee vergelijkbare overeenkomsten of regelingen te onderhandelen in omstandigheden die tot gelijkwaardige resultaten leiden op het gebied van reglementering, uitvoering, toezicht en, indien van toepassing, procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de partijen bij de overeenkomst of regeling. Wanneer een partij autonoom tot erkenning overgaat, geeft zij de andere partij voldoende gelegenheid aan te tonen dat deze omstandigheden bestaan.

Artikel 127

Speciale commissie voor financiële diensten

1. De partijen stellen een speciale commissie voor financiële diensten in. Deze speciale commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen. De hoofdvertegenwoordiger van elke partij is een ambtenaar van de instantie van deze partij die verantwoordelijk is voor de in bijlage IX omschreven financiële diensten.

2. De speciale commissie heeft onder meer tot taak:

a) toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van het bepaalde in dit hoofdstuk;

b) problemen in verband met financiële diensten te onderzoeken die haar door een partij worden voorgelegd.

3. De speciale commissie komt op verzoek van een van de partijen bijeen op een datum en met een agenda die vooraf door de partijen in onderling overleg zijn vastgesteld. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door de partijen bekleed. De speciale commissie brengt aan het Associatiecomité verslag uit over de resultaten van haar vergaderingen.

4. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst onderzoekt de speciale commissie voor financiële diensten maatregelen om de handel in financiële diensten te vergemakkelijken en uit te breiden en de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst verder te bevorderen. Zij brengt hierover verslag uit aan het Associatiecomité.

Artikel 128

Overleg

1. Een partij kan de andere partij om overleg verzoeken over elke kwestie die verband houdt met dit hoofdstuk. De andere partij neemt het verzoek in welwillende overweging. De partijen stellen de speciale commissie voor financiële diensten in kennis van de resultaten van dit overleg.

2. Aan het in dit artikel bedoelde overleg wordt deelgenomen door ambtenaren van de in bijlage IX genoemde autoriteiten.

3. Geen van de bepalingen van dit artikel mag zodanig worden uitgelegd dat zij de aan het overleg deelnemende financiële autoriteiten ertoe verplicht informatie vrij te geven of maatregelen te nemen die strijdig zijn met afzonderlijke kwesties in verband met reglementering, toezicht, administratie of handhaving.

4. Wanneer een financiële autoriteit van een partij om redenen in verband met het toezicht informatie vraagt over een verlener van financiële diensten op het grondgebied van de andere partij, kan die financiële autoriteit de bevoegde financiële autoriteiten op het grondgebied van de andere partij verzoeken deze informatie te verstrekken. De verstrekking van dergelijke informatie kan onderworpen zijn aan de voorwaarden en beperkingen die in de desbetreffende wetgeving van de andere partij vervat zijn of aan de eis dat de respectieve financiële autoriteiten daarover een overeenkomst moeten hebben gesloten of een regeling moeten zijn overeengekomen.

Artikel 129

Specifieke bepalingen inzake geschillenbeslechting

1. Tenzij anders bepaald in dit artikel worden geschillen met betrekking tot dit hoofdstuk geregeld overeenkomstig het bepaalde in titel VIII.

2. Voor de toepassing van artikel 184 wordt overleg dat plaatsvindt op grond van artikel 128 beschouwd als het in artikel 183 bedoelde overleg, tenzij de partijen anders overeenkomen. Na de opening van het overleg verstrekken de partijen informatie aan de hand waarvan kan worden onderzocht welke gevolgen een maatregel van een partij of een andere kwestie kan hebben voor de werking en toepassing van dit hoofdstuk. De tijdens het overleg uitgewisselde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Indien het probleem niet is opgelost binnen vijfenveertig dagen nadat het overleg op grond van artikel 128 heeft plaatsgevonden, dan wel binnen negentig na de indiening van het verzoek om overleg krachtens artikel 128, lid 1, indien dit vroeger is, kan de klagende partij schriftelijk verzoeken om instelling van een arbitragepanel. De partijen brengen over de resultaten van hun overleg rechtstreeks verslag uit aan het Associatiecomité.

3. Voor de toepassing van artikel 185 geldt het volgende:

a) de voorzitter van het arbitragepersoneel dient een financieel deskundige te zijn;

b) het Associatiecomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een lijst op van ten minste vijf personen die geen onderdaan zijn van een partij en die bereid en in staat zijn als scheidsrechter op te treden en het voorzitterschap te bekleden van arbitragepanels met betrekking tot financiële diensten. Het Associatiecomité ziet erop toe dat deze lijst te allen tijde uit vijf personen bestaat. De betrokken personen dienen te beschikken over deskundigheid of ervaring op het gebied van de wetgeving betreffende of de praktijk van financiële diensten, waaronder mogelijk de reglementering van financiële instellingen; zij dienen onafhankelijk te zijn, op persoonlijke titel op te treden en niet verbonden te zijn aan of instructies aan te nemen van een partij of een organisatie, en zijn verplicht de in bijlage XVI opgenomen gedragscode na te leven. De lijst kan iedere drie jaar worden gewijzigd;

c) binnen drie dagen na het verzoek om instelling van het arbitragepanel wijst de voorzitter van het Associatiecomité door middel van loting uit de lijst bedoeld onder lid b) de voorzitter van het arbitragepanel aan. De voorzitter van het Associatiecomité wijst de overige twee scheidsrechters van het panel door middel van loting aan uit de lijst bedoeld in artikel 185, lid 2, waarbij één scheidsrechter behoort tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de klagende partij en de andere scheidsrechter tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de partij waartegen de klacht is gericht.

HOOFDSTUK III

VESTIGING

Artikel 130

Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op de vestiging in alle sectoren, met uitzondering van alle dienstensectoren, waaronder de sector financiële diensten.

Artikel 131

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a) "rechtspersoon": iedere juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of anderszins georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, en in eigendom van particulieren of van de overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint ventures, eenmanszaken of associaties;

b) "rechtspersoon van een partij": een rechtspersoon die naar het recht van de Gemeenschap of een lidstaat of van Chili opgericht of anderszins georganiseerd is.

Een rechtspersoon die uitsluitend zijn hoofdkantoor of centrale administratie op het grondgebied van de Gemeenschap of Chili heeft, wordt niet als rechtspersoon uit de Gemeenschap respectievelijk Chili beschouwd, tenzij hij op het grondgebied van de Gemeenschap respectievelijk Chili zelfstandig zakelijke activiteiten verricht;

c) "natuurlijke persoon": een onderdaan van een lidstaat of van Chili volgens de wetgeving van die lidstaat respectievelijk van Chili;

d) "vestiging":

i) de oprichting, overname of handhaving van een rechtspersoon, of

ii) de oprichting of handhaving van een filiaal of vertegenwoordiging

op het grondgebied van een partij met als doel een economische activiteit uit te voeren.

Ten aanzien van natuurlijke personen strekt dit zich niet uit het zoeken naar of aanvaarden van een dienstbetrekking op de arbeidsmarkt of het verlenen van toegang tot de arbeidsmarkt van een partij.

Artikel 132

Nationale behandeling

In de sectoren die in bijlage X zijn opgenomen behandelt iedere partij ten aanzien van vestiging, onder voorbehoud van de daarin vermelde voorwaarden en kwalificaties, rechtspersonen en natuurlijke personen van de andere partij niet minder gunstig dan haar eigen rechtspersonen en natuurlijke personen die een soortgelijke economische activiteit uitvoeren.

Artikel 133

Reglementeringsrecht

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 132 mag iedere partij voorschriften vaststellen voor de vestiging van rechtspersonen en natuurlijke personen.

Artikel 134

Slotbepalingen

1. Met betrekking tot dit hoofdstuk bevestigen de partijen de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de bilaterale en multilaterale overeenkomsten waarbij zij partij zijn.

2. In hun streven naar geleidelijke liberalisatie van de investeringsvoorwaarden bevestigen de partijen het voornemen de rechtsvoorschriften betreffende investeringen, het investeringsklimaat en de onderlinge investeringsstromen uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst te toetsen, met inachtneming van de uit internationale investeringsovereenkomsten voortvloeiende verbintenissen.

HOOFDSTUK 4

UITZONDERINGEN

Artikel 135

Uitzonderingen

1. Onverminderd de eis dat dergelijke maatregelen niet worden toegepast op een wijze die een arbitraire of ongerechtvaardigde discriminatie tussen partijen waar soortgelijke omstandigheden gelden, of een verkapte beperking van de handel in diensten of financiële diensten of de vestiging zou inhouden, mag geen van de bepalingen van deze titel zodanig worden uitgelegd dat zij voor een partij een beletsel vormt voor het vaststellen of toepassen van maatregelen die:

a) noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zeden of voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;

b) noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten;

c) betrekking hebben op de instandhouding van uitputbare natuurlijke hulpbronnen, mits de toepassing van zulke maatregelen met beperking van het binnenlandse aanbod of verbruik van diensten of binnenlandse investeringen gepaard gaat;

d) noodzakelijk zijn voor de bescherming van nationaal bezit van kunstzinnige, geschiedkundige of oudheidkundige waarde;

e) noodzakelijk zijn om de naleving te waarborgen van wetten of voorschriften die niet strijdig zijn met de bepalingen van deze titel, met inbegrip van wetten of voorschriften die betrekking hebben op:

i) het voorkomen van misleidende of frauduleuze praktijken of maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van het niet nakomen van dienstverleningscontracten;

ii) het beschermen van de privacy van personen wat de verwerking en verspreiding van persoonsgegevens betreft en de bescherming van de geheimhouding van individuele dossiers en rekeningen; of

iii) veiligheid.

2. De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op de stelsels van sociale zekerheid van de partijen of activiteiten op het grondgebied van de partijen die, al dan niet incidenteel, verband houden met de uitoefening van het overheidsgezag.

3. Niets in deze titel vormt voor een partij een beletsel voor de toepassing van wetten, voorschriften en verordeningen met betrekking tot toegang en verblijf, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en vestiging van natuurlijke personen(11), mits zij deze niet zodanig toepast dat de krachtens een specifieke bepaling van deze titel aan de andere partij toekomende voordelen teniet worden gedaan of worden beperkt.

TITEL IV

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 136

Doelstelling

Overeenkomstig het bepaalde in deze titel zien de partijen toe op effectieve wederzijdse openstelling van hun markten voor overheidsopdrachten.

Artikel 137

Toepassingsgebied

1. Deze titel is van toepassing op alle wetten, voorschriften, procedures en praktijken die betrekking hebben op opdrachten die door entiteiten van de partijen worden geplaatst voor leveringen en diensten, met inbegrip van werken, overeenkomstig de voorwaarden die door iedere partij worden vastgesteld in de bijlagen XI, XII en XIII.

2. Deze titel is niet van toepassing op:

a) opdrachten die worden geplaatst:

i) krachtens een internationale overeenkomst en die bestemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de partijen;

ii) krachtens een internationale overeenkomst betreffende de legering van strijdkrachten;

iii) volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie;

b) niet-contractuele overeenkomsten of enige vorm van overheidsbijstand en overheidsopdrachten in het kader van bijstands of samenwerkingsprogramma's;

c) opdrachten betreffende:

i) de verwerving of huur van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten daarop;

ii) betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties, alsmede overeenkomsten betreffende zendtijd;

iii) arbitrage- en bemiddelingsdiensten;

iv) arbeidsovereenkomsten;

v) diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voor zover de dienstverlening volledig beloond wordt door de aanbestedende dienst;

d) financiële diensten.

3. Concessies voor openbare werken, zoals gedefinieerd in artikel 138, onder i), vallen eveneens onder deze titel, zoals gespecificeerd in de bijlagen XI, XII en XIII.

4. Het is de partijen niet toegestaan aanbestedingscontracten op te stellen, op te zetten of anderszins te structureren met het doel zich aan de verplichtingen van deze titel te onttrekken.

Artikel 138

Definities

Voor de toepassing van deze titel gelden de onderstaande definities:

a) onder "overheidsopdrachten" wordt verstaan: verwerving op enigerlei wijze van goederen, diensten of een combinatie daarvan, met inbegrip van werken die worden uitgevoerd door openbare instanties van de partijen voor overheidsdoeleinden en niet voor commerciële wederverkoop of voor gebruik bij de vervaardiging van goederen of de verlening van diensten die bestemd zijn voor commerciële verkoop, tenzij anders bepaald. Onder dit begrip valt tevens verwerving door middel van aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie;

b) onder "instanties" worden verstaan: openbare instanties van de partijen, zoals centrale, regionale en lokale overheidsinstanties, gemeenten, overheidsbedrijven en alle andere instanties die opdrachten plaatsen overeenkomstig het bepaalde in deze titel, zoals vermeld in de bijlagen XI, XII en XIII;

c) onder "overheidsbedrijf" wordt verstaan: een onderneming waarover de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of erop van toepassing zijnde voorschriften. Het vermoeden van overheersende invloed bestaat wanneer de overheid, direct of indirect, ten opzichte van een onderneming:

i) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit;

ii) beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen;

iii) meer dan de helft van de leden van het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kan aanwijzen;

d) onder "leverancier van de partijen" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon of overheidsinstantie van een partij of een groep van personen en/of instanties van een partij die goederen, diensten of de uitvoering van werkzaamheden en/of werken aanbiedt. Onder dit begrip vallen zowel leveranciers van goederen als dienstverlener en aannemers;

e) onder "rechtspersoon" wordt verstaan: iedere juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of anderszins georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, en in eigendom van particulieren of van de overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint ventures, eenmanszaken of associaties;

f) onder "rechtspersoon van een partij" wordt verstaan: een rechtspersoon die naar het recht van de Gemeenschap of een lidstaat of van Chili opgericht of anderszins georganiseerd is.

Een rechtspersoon die uitsluitend zijn hoofdkantoor of centrale administratie op het grondgebied van de Gemeenschap of Chili heeft, wordt niet als rechtspersoon uit de Gemeenschap respectievelijk Chili beschouwd, tenzij hij op het grondgebied van de Gemeenschap respectievelijk Chili zelfstandig zakelijke activiteiten verricht;

g) onder "natuurlijke persoon" wordt verstaan: een onderdaan van een lidstaat of van Chili volgens de wetgeving van die lidstaat respectievelijk van Chili;

h) onder "inschrijver" wordt verstaan: een leverancier die een inschrijving heeft ingediend;

i) onder "concessie voor openbare werken" wordt verstaan: een overeenkomst met dezelfde kenmerken als die van een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken, met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de uit te voeren werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs;

j) onder "bijzondere voorwaarden" worden verstaan: voorwaarden die door een instantie voor of tijdens de aanbestedingsprocedure worden opgelegd ter bevordering van de lokale ontwikkeling of ter verbetering van de betalingsbalansrekeningen van een partij, met name door eisen te stellen met betrekking tot de plaatselijk toegevoegde waarde, het octrooieren van technologie, de investeringen, de ruilhandel en dergelijke;

k) de term "schriftelijk" staat voor elk geheel van informatie bestaande uit woorden, cijfers of andere symbolen, met inbegrip van elektronische middelen, dat kan worden gelezen, gereproduceerd en opgeslagen;

l) onder "technische specificaties" wordt verstaan: een specificatie waarin de kenmerken van de aan te schaffen goederen of diensten worden omschreven, zoals kwaliteit, prestaties en veiligheid en afmetingen, symbolen, terminologie, verpakking, merking en etikettering, dan wel de procédés of methoden voor de productie ervan en de door instanties voorgeschreven vereisten inzake de procedures voor conformiteitsbeoordeling;

m) onder "privatisering" wordt verstaan: het proces waarbij de zeggenschap over een instantie bij de overheid wordt weggenomen en overgedragen aan de particuliere sector;

n) onder "liberalisering" wordt verstaan: een proces dat ertoe leidt dat instanties geen exclusieve of speciale rechten genieten en zich uitsluitend bezighouden met het leveren van goederen of diensten die onderworpen zijn aan daadwerkelijke concurrentie.

Artikel 139

Nationale behandeling en non-discriminatie

1. Iedere partij ziet erop toe dat opdrachten door haar instanties waarop deze titel van toepassing is op transparante, redelijke en niet-discriminerende wijze worden geplaatst, waarbij alle leveranciers van alle partijen gelijk worden behandeld en het beginsel van open, effectieve concurrentie wordt gewaarborgd.

2. Met betrekking tot wetten, voorschriften, procedures en handelwijzen in verband met de overheidsopdrachten waarop deze titel van toepassing is, verleent elke partij aan producten, diensten en leveranciers van de andere partij een behandeling die niet minder gunstig is dan die welke zij aan binnenlandse producten, diensten en leveranciers verleent.

3. Met betrekking tot wetten, voorschriften, procedures en handelwijzen in verband met de overheidsopdrachten waarop deze titel van toepassing is, ziet elke partij er op toe dat:

a) haar instanties een lokale leverancier niet minder gunstig behandelen dan een andere lokale leverancier naar de mate waarin deze verbonden is met of het eigendom is van een persoon van de andere partij;

b) haar instanties een lokale leverancier niet discrimineren wanneer de goederen of diensten die door die leverancier voor een bepaalde opdracht worden aangeboden, afkomstig zijn uit de andere partij.

4. Dit artikel is niet van toepassing op maatregelen in verband met douanerechten of andere heffingen die worden opgelegd bij of in verband met de invoer, op de wijze van invordering van dergelijke rechten en heffingen, op andere invoerregelingen, waaronder beperkingen en formaliteiten, of op maatregelen die gevolgen hebben voor de handel in diensten, andere dan maatregelen die specifiek van toepassing zijn op de overheidsopdrachten waarop deze titel betrekking heeft.

Artikel 140

Verbod op het vaststellen van bijzondere bepalingen en nationale preferenties

De partijen dragen er zorg voor dat hun instanties bij het beoordelen en selecteren van leveranciers, goederen of diensten, het evalueren van inschrijvingen of de gunning van opdrachten geen bijzondere voorwaarden, of voorwaarden betreffende nationale preferenties, zoals marges die prijspreferenties mogelijk maken, beogen, nastreven of opleggen.

Artikel 141

Regels betreffende de berekening van de waarde

1. Bij het vaststellen of de disciplines van deze titel van toepassing zijn op een opdracht, de voorwaarden van bijlage XI en bijlage XII, aanhangsels 1 tot en met 3, in aanmerking genomen, mag een instantie een opdracht niet splitsen of een andere waardebepalingsmethode toepassen teneinde deze aan de toepassing van deze titel te onttrekken.

2. Bij het berekenen van de waarde van een opdracht dient een instantie rekening te houden met alle soorten vergoeding, zoals premies, provisies, commissielonen en rente, alsmede met het totale toegestane maximumbedrag, inclusief optiebedingen, waarin de opdracht voorziet.

3. Indien het door de aard van de opdracht niet mogelijk is vooraf de exacte waarde te berekenen, dienen instanties de waarde aan de hand van objectieve criteria te schatten.

Artikel 142

Transparantie

1. Iedere partij publiceert onverwijld in de daarvoor bestemde publicaties genoemd in bijlage XIII alle wetten, voorschriften, rechterlijke uitspraken, algemene administratieve beschikkingen en procedures, met inbegrip van standaardclausules voor overeenkomsten, in verband met overheidsopdrachten waarop het bepaalde in deze titel van toepassing is.

2. Iedere partij publiceert onverwijld op dezelfde wijze alle wijzigingen van dergelijke maatregelen.

Artikel 143

Aanbestedingsprocedures

1. Instanties gunnen hun overheidsopdrachten door middel van openbare aanbestedingsprocedures of aanbestedingsprocedures met voorafgaande selectie, overeenkomstig de nationale procedures van de betrokken partij, in overeenstemming met het bepaalde in deze titel en op niet-discriminerende wijze.

2. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

a) openbare aanbestedingsprocedures: procedures waarbij alle belangstellende leveranciers kunnen inschrijven;

b) aanbestedingsprocedures met voorafgaande selectie: procedures waarbij, in overeenstemming met artikel 144 en de andere desbetreffende bepalingen van deze titel, leveranciers die aan de erkenningseisen van de instanties voldoen, worden uitgenodigd in te schrijven.

3. In de specifieke gevallen en uitsluitend op de voorwaarden bedoeld in artikel 145 mogen instanties echter een andere procedure toepassen dan de in lid 1 van dat artikel genoemde openbare aanbestedingsprocedure en de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie; in dat geval kan een instantie verkiezen geen bericht van aanbesteding te publiceren en kan zij overleggen met de leveranciers van haar keuze en met een of meer van hen onderhandelen over de voorwaarden van de opdracht.

4. De instanties behandelen de inschrijvingen vertrouwelijk. Met name verstrekken zij geen inlichtingen die erop gericht zijn bepaalde deelnemers te helpen hun inschrijving op het niveau van de overige deelnemers te brengen.

Artikel 144

Aanbestedingsprocedures met voorafgaande selectie

1. Bij een aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie kunnen instanties het aantal erkende leveranciers dat zij uitnodigen tot inschrijving beperken, op een wijze die verenigbaar is met een efficiënte werking van het mechanisme voor het plaatsen van opdrachten; zij kiezen daarbij zo veel mogelijk nationale leveranciers en leveranciers uit de andere partij en maken deze keuze op eerlijke en niet-discriminerende wijze, aan de hand van de criteria die in het bericht van aanbesteding of in de aanbestedingsstukken worden vermeld.

2. Instanties die permanente lijsten van erkende leveranciers aanleggen, kunnen op de voorwaarden van artikel 146, lid 7, uit de leveranciers die in die lijst zijn opgenomen de leveranciers kiezen die tot inschrijving worden uitgenodigd. Bij elke keuze krijgen de leveranciers op de lijsten gelijke kansen.

Artikel 145

Andere procedures

1. Mits de aanbestedingsprocedure niet wordt gebruikt om een zo groot mogelijke mededinging te vermijden of om binnenlandse leveranciers te beschermen, mogen door instanties onder de volgende omstandigheden opdrachten worden gegund door middel van andere procedures dan de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie, op de volgende voorwaarden waar van toepassing:

a) wanneer in het kader van een eerdere aanbesteding geen geschikte inschrijvingen of verzoeken om deelname zijn ingediend, mits de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd;

b) wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde leverancier kan worden gegund en er geen redelijk alternatief of substituut bestaat;

c) wanneer wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende instantie niet konden worden voorzien, de goederen of diensten niet tijdig konden worden verkregen door middel van een openbare aanbestedingsprocedure of een aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie;

d) bij aanvullende leveringen van goederen of diensten door de oorspronkelijke leverancier, indien verandering van leverancier de instantie ertoe zou verplichten uitrusting of diensten aan te schaffen die niet aan de eis van uitwisselbaarheid met reeds aanwezige uitrusting, software of diensten voldoen;

e) wanneer een instantie prototypes of nieuwe producten of diensten aanschaft die op haar verzoek tijdens de uitvoering van een specifieke opdracht inzake onderzoek, proefneming, studie of oorspronkelijke ontwikkeling ten behoeve van die opdracht zijn ontwikkeld;

f) wanneer aanvullende diensten die niet in de aanvankelijke opdracht waren opgenomen, maar binnen de doelstellingen van de oorspronkelijke aanbestedingsstukken vallen, als gevolg van onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden om de daarin beschreven diensten te voltooien. De totale waarde van de met het oog op de aanvullende bouwwerkzaamheden geplaatste opdrachten mag evenwel niet meer bedragen dan 50 % van het bedrag van de hoofdopdracht;

g) in het geval van nieuwe diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten, waarbij de instantie in de aankondiging van de aanvankelijke diensten heeft vermeld dat voor de gunning van opdrachten voor dergelijke nieuwe diensten gebruik kan worden gemaakt van andere procedures dan de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie;

h) in het geval van opdrachten die worden gegund aan de winnaar van een prijsvraag, mits die prijsvraag is georganiseerd op een wijze die verenigbaar is met de beginselen van deze titel; indien er meerdere prijswinnaars zijn, dienen alle prijswinnaars worden uitgenodigd om aan de onderhandelingen deel te nemen;

i) voor genoteerde goederen die op een goederenmarkt worden aangekocht en voor aankopen van goederen die worden gedaan op uitzonderlijk gunstige voorwaarden waarvan alleen op zeer korte termijn gebruik kan worden gemaakt, zoals bij ongewone uitverkopen, doch niet voor routineaankopen bij vaste leveranciers.

2. De partijen zien erop toe dat instanties die op grond van de omstandigheden omschreven in lid 1 gebruik moeten maken van een andere procedure dan de openbare aanbestedingsprocedure of de aanbestedingsprocedure met voorafgaande selectie, hiervan schriftelijk verslag opmaken, waarin het gebruik van de procedure voor de op grond van dat lid geplaatste opdracht specifiek wordt gemotiveerd.

Artikel 146

Erkenning van leveranciers

1. Voor de deelname aan aanbestedingsprocedures mogen uitsluitend die voorwaarden worden gesteld die van wezenlijk belang zijn om te garanderen dat de potentiële leverancier aan de eisen van de aanbesteding kan voldoen en in staat is de opdracht uit te voeren.

2. De instanties mogen bij de erkenning van leveranciers geen onderscheid maken tussen binnenlandse leveranciers en leveranciers uit de andere partij.

3. Een partij mag de deelname van een leverancier aan een aanbesteding niet afhankelijk stellen van de voorwaarde dat aan de betrokken leverancier reeds eerder een of meer opdrachten zijn gegund door een instantie van die partij of dat deze leverancier reeds eerder werkzaamheden heeft verricht op het grondgebied van die partij.

4. De instanties erkennen alle leveranciers die voldoen aan de voorwaarden voor deelneming aan een bepaalde voorgenomen aanbesteding. De instanties baseren hun beslissingen inzake erkenning uitsluitend op de voorwaarden voor deelname die tevoren in het bericht van aanbesteding of de aanbestedingsstukken vermeld zijn.

5. Niets in deze titel verhindert de uitsluiting van een leverancier om redenen als faillissement of valse verklaringen of veroordeling wegens ernstige misdrijven, zoals deelname in een criminele organisatie.

6. De instanties stellen leveranciers die erkenning hebben aangevraagd onverwijld in kennis van hun besluit inzake de erkenning.

Permanente lijsten van erkende leveranciers

7. Instanties kunnen permanente lijsten van erkende leveranciers opstellen, mits de volgende regels in acht worden genomen:

a) instanties die permanente lijsten opstellen, zien erop toe dat leveranciers te allen tijde erkenning kunnen aanvragen;

b) leveranciers die erkenning hebben aangevraagd, worden door de betrokken instanties in kennis gesteld van het desbetreffende besluit;

c) leveranciers die verzoeken om deelname aan een bepaalde voorgenomen aanbesteding en die niet op de permanente lijst van erkende leveranciers voorkomen, mogen aan de aanbesteding deelnemen indien zij gelijkwaardige certificaties overleggen en andere bewijsstukken die van de leveranciers op de lijst worden verlangd.

d) indien een instantie die actief is in de sector nutsvoorzieningen een bericht inzake het bestaan van een permanente lijst gebruikt als bericht van aanbesteding, als bedoeld in artikel 147, lid 7, worden leveranciers die verzoeken om deelname en die niet op de permanente lijst van erkende leveranciers voorkomen eveneens in aanmerking genomen voor de aanbesteding, mits er voldoende tijd is om de erkenningsprocedure uit te voeren; in dat geval leidt de aanbestedende instantie onmiddellijk de erkenningsprocedure in; deze procedure en de daarvoor benodigde tijd mogen niet worden gebruikt om te verhinderen dat leveranciers van andere partijen op een leverancierslijst worden opgenomen.

Artikel 147

Publicatie van berichten

Algemene bepalingen

1. Iedere partij ziet erop toe dat haar instanties voorzien in effectieve bekendmaking van de mogelijkheden tot inschrijving op aanbestedingen van overheidsopdrachten en leveranciers van de andere partij alle informatie verstrekken die zij nodig hebben om aan deze aanbestedingen deel te nemen.

2. Voor alle opdrachten waarop deze titel van toepassing is, met de uitzonderingen bedoeld in artikel 143, lid 3, en artikel 145, publiceren de instanties vooraf een bericht waarbij belangstellende leveranciers worden uitgenodigd in te schrijven of, in voorkomend geval, om deelname aan de aanbesteding van die opdracht te verzoeken.

3. Ieder bericht van aanbesteding bevat ten minste de volgende gegevens:

a) de naam, het adres, het faxnummer en het e-mailadres van de instantie en het adres waar alle documenten met betrekking tot de opdracht kunnen worden verkregen, indien dat een ander adres is;

b) de gekozen aanbestedingsprocedure en de vorm van de opdracht;

c) een omschrijving van de aanbestede opdracht alsmede de wezenlijke eisen waaraan in het kader van de opdracht moet worden voldaan;

d) alle voorwaarden waaraan leveranciers moeten voldoen om aan de aanbesteding te mogen deelnemen;

e) termijnen voor de indiening van inschrijvingen en waar van toepassing andere termijnen;

f) de belangrijkste criteria die worden toegepast voor de gunning van de opdracht;

g) indien mogelijk de betalingsvoorwaarden en andere voorwaarden.

Aankondiging van geplande aanbestedingen

4. Iedere partij bevordert dat haar instanties zo vroeg mogelijk in ieder boekjaar een aankondiging van geplande aanbestedingen publiceren, waarin informatie wordt gegeven over aanbestedingen die de instanties in de toekomst overwegen uit te schrijven. Dergelijke aankondigingen bevatten het onderwerp van de aanbesteding en de geplande datum van publicatie van het bericht van aanbesteding.

5. Instanties die actief zijn in de sector nutsvoorzieningen mogen een aankondiging van geplande aanbestedingen gebruiken als bericht van aanbesteding, mits de aankondiging alle in lid 3 bedoelde gegevens bevat, voor zover die beschikbaar zijn, en belangstellende leveranciers uitdrukkelijk uitnodigt de instantie van hun belangstelling voor de aanbesteding blijk te geven.

6. Instanties die voor een bericht van aanbesteding gebruik maken van een aankondiging van geplande aanbestedingen, verstrekken later aan alle leveranciers die van hun aanvankelijke belangstelling blijk hebben gegeven verdere informatie, die ten minste de in lid 3 genoemde gegevens omvat, en nodigen hen uit, hun belangstelling te bevestigen aan de hand van die informatie.

Bericht inzake permanente lijsten van erkende leveranciers

7. Instanties die permanente lijsten bijhouden, dienen overeenkomstig lid 2 een bericht te publiceren waarin van dit feit melding wordt gemaakt en waarin het doel van de permanente lijst en de beschikbaarheid van de voorschriften die op het functioneren ervan van toepassing zijn, worden aangegeven, met inbegrip van de criteria voor erkenning en niet-erkenning, alsmede de geldigheidsduur van de lijst.

8. Wanneer de geldigheidsduur van de permanente lijst meer dan drie jaar bedraagt, dient een dergelijk bericht jaarlijks te worden gepubliceerd.

9. Instanties die actief zijn in de sector nutsvoorzieningen mogen een bericht inzake het bestaan van een permanente lijst van erkende leveranciers gebruiken als bericht van aanbesteding. In dat geval verstrekken zij tijdig informatie aan de hand waarvan leveranciers die van hun belangstelling blijk hebben gegeven, hun belangstelling voor deelname aan de aanbesteding kunnen toetsen. Deze informatie omvat de gegevens die in de in lid 3 bedoelde aankondiging vervat zijn, voor zover die beschikbaar zijn. Gegevens die aan een van de belangstellende leveranciers worden verstrekt, worden op niet-discriminerende wijze aan alle andere belangstellende leveranciers doorgegeven.

Gemeenschappelijke bepalingen

10. Alle in dit artikel bedoelde berichten en aankondigingen zijn beschikbaar gedurende het gehele tijdvak dat voor de aanbesteding van de desbetreffende opdracht is vastgesteld.

11. De instanties zorgen voor tijdige publicatie van berichten en aankondigingen, op zodanige wijze dat de belanghebbende leveranciers van de partijen op zo ruim mogelijke basis en zonder discriminatie worden bereikt. De berichten en aankondigingen dienen kosteloos beschikbaar te worden gesteld via één toegangspunt, zoals bedoeld in bijlage XIII, aanhangsel 2.

Artikel 148

Aanbestedingsstukken

1. De aan leveranciers ter beschikking gestelde aanbestedingsstukken dienen alle informatie te bevatten die zij nodig hebben om geldige inschrijvingen te kunnen doen.

2. Indien een aanbestedende instantie de volledige aanbestedingsstukken en ondersteunende documentatie niet kosteloos langs elektronische weg rechtstreeks toegankelijk maakt, verstrekt zij de aanbestedingsstukken onverwijld op verzoek van leveranciers van de partijen.

3. De instanties beantwoorden onverwijld alle redelijke verzoeken om relevante informatie over de voorgenomen aanbesteding, mits dergelijke informatie die leverancier niet bevoordeelt ten opzichte van zijn concurrenten.

Artikel 149

Technische specificaties

1. De technische specificaties worden opgenomen in de berichten en aankondigingen, de aanbestedingsstukken of in aanvullende documenten.

2. Iedere partij ziet erop toe dat haar instanties geen technische specificaties opstellen, vaststellen of toepassen met als doel of gevolg dat nodeloze belemmeringen voor de handel tussen de partijen ontstaan.

3. De door de instanties voorgeschreven technische specificaties zijn:

a) opgesteld in termen van te leveren prestaties en functionele eisen en niet van ontwerp of van beschrijving van de kenmerken;

b) gebaseerd op internationale normen indien die bestaan, en indien die niet bestaan op nationale technische voorschriften(12), erkende nationale normen(13) of bouwvoorschriften.

4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing indien de instantie objectief kan aantonen dat het gebruik van de in dat lid bedoelde technische specificaties niet doeltreffend of niet geschikt zou zijn om de legitieme nagestreefde doeleinden te verwezenlijken.

5. In alle gevallen dienen de instanties inschrijvingen in overweging te nemen die niet aan de technische specificaties voldoen, maar die wel voldoen aan de essentiële eisen en geschikt zijn voor het beoogde doel. Verwijzingen in de aanbestedingsstukken naar de technische specificaties dienen vergezeld te gaan van uitdrukkingen als "of daarmee overeenstemmend".

6. Vereisten inzake of verwijzingen naar handelsmerken of handelsnamen, octrooien, ontwerpen of typen, of naar een bepaalde oorsprong, producent of leverancier zijn niet toegestaan, tenzij er geen andere voldoende nauwkeurige of begrijpelijke manier is om de voorwaarden van de opdracht te beschrijven, en op voorwaarde dat woorden zoals "of daarmee overeenstemmend" in de aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

7. De inschrijver dient te kunnen aantonen dat zijn inschrijving aan de essentiële eisen voldoet.

Artikel 150

Termijnen

1. Alle termijnen die de instanties voorschrijven voor de ontvangst van inschrijvingen en verzoeken om deelname, dienen toereikend te zijn om zowel leveranciers van de andere partij als binnenlandse leveranciers in staat te stellen hun inschrijving en in voorkomend geval hun verzoek om deelname of hun aanvraag van erkenning voor te bereiden en in te dienen. Bij de vaststelling van dergelijke termijnen houden de instanties overeenkomstig hun eigen redelijke behoeften rekening met factoren zoals de complexiteit van de voorgenomen opdracht en de normale verzendingsduur van inschrijvingen uit het buitenland en in het eigen land.

2. Elke partij ziet erop toe dat haar instanties bij het vaststellen van de termijn waarbinnen inschrijvingen of aanvragen om tot inschrijving te worden uitgenodigd of om voor erkenning in aanmerking te komen worden ingewacht, naar behoren rekening houden met de tijd die nodig is voor de publicatie.

3. De minimale termijn voor de ontvangst van inschrijvingen wordt vastgesteld in bijlage XIII, aanhangsel 3.

Artikel 151

Onderhandelingen

1. Een partij kan bepalen dat haar instanties onderhandelingen kunnen voeren:

a) in het kader van aanbestedingen waarbij zij die intentie te kennen hebben gegeven; of

b) indien bij beoordeling blijkt dat geen van de inschrijvingen duidelijk het voordeligst is volgens de in de aankondigingen of in de aanbestedingsstukken vermelde specifieke beoordelingscriteria.

2. De onderhandelingen dienen in hoofdzaak om de sterke en de zwakke punten van inschrijvingen aan het licht te brengen.

3. De instanties maken bij de onderhandelingen geen discriminerend onderscheid tussen de verschillende inschrijvers. Met name zien zij erop toe dat:

a) een eventuele uitschakeling van deelnemers steeds verloopt volgens de in de aankondigingen of de aanbestedingsstukken vermelde criteria;

b) elke wijziging van de criteria of de technische vereisten schriftelijk aan alle overblijvende deelnemers aan de onderhandelingen wordt medegedeeld;

c) alle overblijvende deelnemers binnen een zelfde termijn de gelegenheid krijgen nieuwe of gewijzigde inschrijvingen in te dienen op grond van de gewijzigde vereisten en/of wanneer de onderhandelingen zijn afgesloten.

Artikel 152

Indiening, ontvangst en opening van inschrijvingen

1. Alle inschrijvingen en verzoeken om deelname aan procedures dienen schriftelijk te worden ingediend.

2. De instanties nemen bij het ontvangen en openen van inschrijvingen procedures en voorwaarden in acht die garanderen dat de beginselen van transparantie en non-discriminatie worden nageleefd.

Artikel 153

Gunning van opdrachten

1. Om voor gunning in aanmerking te komen moet een inschrijving bij de opening voldoen aan de essentiële vereisten van de aankondigingen of de aanbestedingsstukken en afkomstig zijn van een leverancier die voldoet aan de voorwaarden voor deelneming.

2. De instanties gunnen de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving hetzij de laagste prijs biedt, hetzij volgens de in de aankondigingen of in de aanbestedingsstukken vermelde specifieke objectieve beoordelingscriteria als het voordeligst wordt aangemerkt.

Artikel 154

Informatie betreffende de gunning van opdrachten

1. Iedere partij ziet erop toe dat haar instanties de resultaten van de aanbesteding van overheidsopdrachten op doeltreffende wijze bekendmaken.

2. De instanties stellen de inschrijvers zo spoedig mogelijk in kennis van besluiten over de gunning van de opdracht en de kenmerken en relatieve voordelen van de gekozen inschrijving. Op verzoek stellen de instanties afgewezen inschrijvers in kennis van de redenen waarom hun inschrijving is afgewezen.

3. De instanties kunnen evenwel besluiten bepaalde gegevens betreffende de gunning van de opdracht niet vrij te geven, indien vrijgave de toepassing van wettelijke bepalingen zou belemmeren of anderszins strijdig zou zijn met het algemeen belang, de legitieme commerciële belangen van leveranciers zou schaden dan wel de eerlijke mededinging tussen leveranciers in het gedrang zou brengen.

Artikel 155

Betwisting van inschrijvingen

1. De instanties nemen alle klachten van leveranciers inzake veronderstelde overtreding van het bepaalde in deze titel in het kader van een aanbestedingsprocedure onpartijdig en tijdig in behandeling.

2. Elke partij voorziet in niet-discriminerende, snelle, transparante en doeltreffende procedures om leveranciers in staat te stellen beroep aan te tekenen tegen veronderstelde overtredingen van het bepaalde in deze titel in het kader van aanbestedingsprocedures waarbij zij belang hebben of gehad hebben.

3. Elk beroep wordt voorgelegd aan een onpartijdige en onafhankelijke beroepsautoriteit. Wanneer deze autoriteit geen rechterlijke instantie is, dient zij onder toezicht van de rechterlijke autoriteiten te staan of haar werkzaamheden te verrichten volgens procedures die vergelijkbaar zijn met die van een rechterlijke instantie.

4. De beroepsprocedures voorzien:

a) in snelle tussentijdse maatregelen ter correctie van inbreuken op het bepaalde in deze titel en ter bescherming van handelsbelangen. Dergelijke maatregelen kunnen aanleiding geven tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. De procedures kunnen er echter in voorzien dat bij de besluitvorming over het al dan niet nemen van dergelijke maatregelen rekening kan worden gehouden met onevenredig negatieve gevolgen voor de betrokken belangen, met inbegrip van het algemeen belang;

b) in voorkomend geval in het ongedaan maken van de inbreuk op het bepaalde in deze titel of compensatie voor het geleden verlies of de geleden schade, wat beperkt mag blijven tot de voor het opstellen van de inschrijving of het indienen van de klacht gemaakte kosten.

Artikel 156

Informatietechnologie

1. De partijen streven ernaar zo veel mogelijk gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen om efficiënte verspreiding van informatie over overheidsopdrachten mogelijk te maken, met name wat betreft de mogelijkheid tot inschrijven op opdrachten van hun instanties, waarbij de beginselen van transparantie en non-discriminatie in acht dienen te worden genomen.

2. Teneinde de toegang tot de markt voor overheidsopdrachten te verbeteren, streeft iedere partij naar invoering van een elektronische informatiesysteem waarvan het gebruik voor hun instanties verplicht is.

3. De partijen moedigen het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van inschrijvingen aan.

Artikel 157

Samenwerking en bijstand

De partijen streven ernaar elkaar technische medewerking en bijstand te verlenen door het opzetten van opleidingsprogramma's die moeten leiden tot een beter begrip van elkaars systemen en statistieken voor overheidsopdrachten en betere toegang tot elkaars markt.

Artikel 158

Statistische verslagen

Indien een partij niet voorziet in een aanvaardbaar peil van overeenstemming met het bepaalde in artikel 147, lid 11, stelt zij op verzoek van de andere partij jaarlijks statistieken op van haar aanbestedingen op grond van deze titel en verstrekt zij deze aan de andere partij. Dergelijke verslagen bevatten de informatie die is vastgesteld in bijlage XIII, aanhangsel 4.

Artikel 159

Wijziging van het toepassingsgebied

1. Een partij mag het toepassingsgebied van deze titel wat haar betreft wijzigen, op voorwaarde dat:

a) zij de andere partij van de wijziging in kennis stelt;

b) zij de andere partij binnen dertig dagen na deze kennisgeving passende compenserende aanpassingen van het toepassingsgebied van deze titel dat op haar betrekking heeft biedt, zodat de situatie wat dit betreft vergelijkbaar blijft met die welke voor de wijziging bestond.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b), behoeven aan de andere partij geen compenserende aanpassingen te worden geboden, indien de wijziging door een partij van het toepassingsgebied van deze titel:

a) strikt formele rectificaties of kleine wijzigingen van de bijlagen XI of XII betreft;

b) de effectieve afschaffing van overheidszeggenschap over een of meer van de betrokken instanties inhoudt als gevolg van privatisering of liberalisering.

3. In voorkomend geval wijzigt het Associatiecomité bij besluit de desbetreffende bijlage teneinde daarin de door de betrokken partij aangemelde wijziging te verwerken.

Artikel 160

Verdere onderhandelingen

Wanneer een van de partijen in de toekomst aan een derde partij aanvullende voordelen aanbiedt die, wat de toegang tot hun respectieve markten voor overheidsopdrachten betreft, verder strekken dan hetgeen in het kader van deze titel is overeengekomen, opent zij onderhandelingen met de andere partij met het doel deze voordelen op basis van wederkerigheid tot de andere partij uit te breiden.

Artikel 161

Uitzonderingen

Mits dergelijke maatregelen niet worden toegepast op een wijze die een arbitraire of ongerechtvaardigde discriminatie tussen de partijen of een verholen beperking van het handelsverkeer tussen de partijen zou inhouden, kan geen van de bepalingen van deze titel zodanig worden uitgelegd dat zij voor een partij een beletsel vormt voor het nemen of handhaven van maatregelen die:

a) noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare zeden, de orde of de veiligheid;

b) noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven of de gezondheid van mensen;

c) noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven of de gezondheid van dieren of planten;

d) noodzakelijk zijn ter bescherming van intellectuele eigendom; of

e) betrekking hebben op goederen of diensten van gehandicapten, liefdadige instellingen of het resultaat zijn van gevangenisarbeid.

Artikel 162

Toetsing en tenuitvoerlegging

De tenuitvoerlegging van deze titel wordt iedere twee jaar door het Associatiecomité getoetst, tenzij de partijen anders overeenkomen. Het Associatiecomité onderzoekt alle vraagstukken die zich in dit verband voordoen en neemt passende maatregelen ter uitvoering van de hem opgedragen taken. Het Associatiecomité neemt met name de volgende maatregelen:

a) het coördineert de communicatie tussen de partijen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van informatietechnologiesystemen voor overheidsopdrachten;

b) het doet passende aanbevelingen met betrekking tot de samenwerking tussen de partijen;

c) het neemt besluiten op gebieden waarin deze titel voorziet.

TITEL V

LOPENDE BETALINGEN EN KAPITAALVERKEER

Artikel 163

Doelstelling en toepassingsgebied

1. De partijen streven naar liberalisering van hun onderlinge lopende betalingen en kapitaalverkeer, overeenkomstig de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de internationale financiële instellingen en met inachtneming van de stabiliteit van de munten van de partijen.

2. Deze titel is van toepassing op alle lopende betalingen en kapitaaltransacties tussen de partijen.

Artikel 164

Lopende rekening

De partijen verlenen machtiging, overeenkomstig de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds, tot alle betalingen en overboekingen in vrij convertibele valuta op de lopende rekening van de betalingsbalans tussen de partijen.

Artikel 165

Kapitaalrekening

Met betrekking tot verrichtingen op de kapitaalrekening van de betalingsbalans staan de partijen vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst het vrije verkeer van kapitaal toe met betrekking tot directe investeringen die in overeenstemming zijn met het recht van het gastland, en investeringen in overeenstemming met titel III van dit deel, alsmede de liquidatie en repatriëring van dat kapitaal en van alle opbrengsten daarvan.

Artikel 166

Uitzonderingen en vrijwaringsmaatregelen

1. Wanneer betalingen en kapitaaltransacties tussen de partijen in uitzonderlijke omstandigheden ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor de werking van het monetair beleid of het wisselkoersbeleid van een partij, kan deze ten aanzien van kapitaaltransacties voor ten hoogste één jaar die vrijwaringsmaatregelen nemen welke strikt noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van die vrijwaringsmaatregelen kan worden verlengd door de maatregelen formeel opnieuw in te stellen.

2. Een partij die vrijwaringsmaatregelen neemt, stelt de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en legt zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing van deze maatregelen voor.

Artikel 167

Slotbepalingen

1. Met betrekking tot deze titel bevestigen de partijen de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de bilaterale en multilaterale overeenkomsten waarbij zij partij zijn.

2. De partijen plegen overleg teneinde hun onderlinge kapitaalverkeer te vergemakkelijken met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst.

TITEL VI

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 168

Doelstelling

De partijen voorzien in doeltreffende en toereikende bescherming van intellectuele-eigendomsrechten overeenkomstig de strengste internationale normen, en zien toe op effectieve middelen tot handhaving van die rechten, zoals daarin is voorzien in internationale verdragen.

Artikel 169

Toepassingsgebied

In het kader van de overeenkomst omvatten intellectuele-eigendomsrechten het volgende: auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's en gegevensbanken, en naburige rechten, rechten in verband met octrooien, industriële tekeningen en modellen, geografische aanduidingen, met inbegrip van benamingen van oorsprong, handelsmerken, schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, alsmede bescherming van niet openbaargemaakte informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging, als bedoeld in artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Akte van Stockholm 1967).

Artikel 170

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 168 betreft, komen de partijen overeen:

a) de uit onderstaande internationale overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen op doeltreffende en toereikende wijze te blijven nakomen:

i) Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs), bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie;

ii) Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Akte van Stockholm 1967);

iii) Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs 1971);

iv) Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Rome 1961);

v) Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, 1978 (UPOV-verdrag 1978) of het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 1991 (UPOV-verdrag 1991);

b) uiterlijk op 1 januari 2007 tot de onderstaande multilaterale overeenkomsten toe te treden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op doeltreffende en toereikende wijze na te komen:

i) Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Akte van Genève 1977, gewijzigd 1979);

ii) Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (Genève 1996);

iii) Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (Genève 1996);

iv) Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Washington 1970, geamendeerd 1979 en gewijzigd 1984);

v) Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien (Straatsburg 1971, geamendeerd 1979);

c) uiterlijk op 1 januari 2009 tot de onderstaande multilaterale overeenkomsten toe te treden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op doeltreffende en toereikende wijze na te komen:

i) Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen (Genève 1971);

ii) Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid (Unie van Locarno 1968, geamendeerd 1979);

iii) Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (1977, geamendeerd 1980);

iv) Verdrag inzake handelsmerkenrecht (Genève 1994);

d) alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk de onderstaande multilaterale overeenkomsten te bekrachtigen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen op doeltreffende en toereikende wijze na te komen:

i) Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (1989);

ii) Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Akte van Stockholm 1967, geamendeerd 1979);

iii) Overeenkomst van Wenen tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken (Wenen 1973, geamendeerd 1985).

Artikel 171

Toetsing

De partijen bevestigen het belang dat zij hechten aan het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de bovenstaande multilaterale overeenkomsten. De Associatieraad kan besluiten andere multilaterale overeenkomsten op dit gebied in artikel 170 op te nemen.

TITEL VII

MEDEDINGING

Artikel 172

Doelstellingen

1. De partijen verbinden zich ertoe hun mededingingsregels in overeenstemming met het bepaalde in dit deel van de overeenkomst zo toe te passen dat wordt voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de voordelen van het proces van liberalisering van de handel in goederen en diensten of dat deze voordelen teniet worden gedaan door concurrentieverstorende zakelijke activiteiten. De partijen verbinden zich daarom tot samenwerking en coördinatie van hun mededingingsautoriteiten overeenkomstig het bepaalde in deze titel.

2. Teneinde verstoringen of beperkingen van de mededinging die hun onderlinge handel in goederen en diensten ongunstig kunnen beïnvloeden te voorkomen, schenken de partijen bijzondere aandacht aan concurrentieverstorende overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen en misbruik van zelfstandige of gezamenlijke machtsposities.

3. De partijen verbinden zich tot onderlinge samenwerking en coördinatie in verband met de tenuitvoerlegging van hun concurrentiewetgeving. Deze samenwerking houdt kennisgeving en overleg in, alsmede uitwisseling van niet-vertrouwelijke informatie en verlening van technische bijstand. De partijen erkennen het belang van de toepassing van beginselen op mededingingsgebied die voor beide partijen aanvaardbaar zijn in multilaterale fora, zoals de WTO.

Artikel 173

Definities

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1. "mededingingswetgeving":

a) voor de Gemeenschap: de artikelen 81, 82 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Verordening (EEG) nr. 4064/89 inzake de controle op concentraties van ondernemingen en de uitvoeringsverordeningen daarvoor en wijzigingen daarop;

b) voor Chili: Decreto Ley nr. 211 van 1973 en Ley nr. 19.610 van 1999 en de uitvoeringsverordeningen daarvoor en wijzigingen daarop;

c) alle wijzigingen van deze wetgeving die na de inwerkingtreding van deze overeenkomst tot stand komen;

2. "mededingingsautoriteit":

a) voor de Gemeenschap: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

b) voor Chili: de "Fiscalía Nacional Económica" en de "Comisión Resolutiva".

3. "rechtshandhavingsactiviteiten": iedere toepassing van de mededingingswetgeving in de vorm van onderzoek of gerechtelijke actie, ingesteld door de mededingingsautoriteiten van een partij, die kan leiden tot de instelling van sancties of rechtsmiddelen.

Artikel 174

Kennisgeving

1. De mededingingsautoriteiten stellen de mededingingsautoriteit van de andere partij in kennis van een rechtshandhavingsactiviteit indien deze:

a) een sterke nadelige invloed kan hebben op zwaarwegende belangen van de andere partij;

b) betrekking heeft op beperkingen van de mededinging die rechtstreekse aanzienlijke gevolgen kunnen hebben op het grondgebied van de andere partij; of

c) betrekking heeft op concurrentieverstorende gedragingen die hoofdzakelijk plaatsvinden op het grondgebied van de andere partij.

2. Mits dat niet in strijd is met de mededingingswetgeving van de partijen en geen nadelige invloed uitoefent op lopende onderzoeken, vindt de kennisgeving plaats in de beginfase van de procedure. De ontvangen standpunten kunnen door de andere mededingingsautoriteit in overweging worden genomen bij het nemen van besluiten.

3. De in lid 1 bedoelde kennisgevingen zijn voldoende gedetailleerd om beoordeling in het licht van de belangen van de andere partij toe te staan.

4. De partijen doen wat in hun vermogen ligt om te waarborgen dat de kennisgevingen overeenkomstig bovenstaande bepalingen worden verricht, waarbij rekening wordt gehouden met de hun ter beschikking staande administratieve middelen.

Artikel 175

Coördinatie van rechtshandhavingsactiviteiten

De mededingingsautoriteit van een partij kan de mededingingsautoriteit van de andere partij in kennis stellen van haar bereidheid tot het coördineren van rechtshandhavingsactiviteiten ten aanzien van een specifiek geval. Deze coördinatie belet de partijen niet autonoom besluiten te nemen.

Artikel 176

Overleg wanneer zwaarwegende belangen van een partij op het grondgebied van de andere partij nadelig worden beïnvloed

1. Elke partij houdt waar nodig, in overeenstemming met haar wetgeving, bij haar rechtshandhavingsactiviteiten rekening met de zwaarwegende belangen van de andere partij. Indien de mededingingsautoriteit van een partij meent dat een door de mededingingsautoriteit van de andere partij ingesteld onderzoek of aangevangen procedure de zwaarwegende belangen van de eerstgenoemde partij nadelig kan beïnvloeden, kan zij haar standpunt in deze bekendmaken aan de andere mededingingsautoriteit of deze om overleg verzoeken. De mededingingsautoriteit tot welke een dergelijk verzoek wordt gericht dient de door de verzoekende mededingingsautoriteit naar voren gebrachte standpunten in hun geheel in welwillende overweging nemen, zonder dat dit afbreuk doet aan de voortzetting van acties op grond van haar mededingingswetgeving en haar volledige beslissingsvrijheid.

2. Indien de mededingingsautoriteit van een partij meent dat de belangen van die partij op substantiële wijze nadelig worden beïnvloed door concurrentieverstorende praktijken, van welke oorsprong dan ook, van een of meerdere in de andere partij gevestigde ondernemingen, kan zij om overleg met de andere mededingingsautoriteit verzoeken. Dit overleg doet geen afbreuk aan de volledige beslissingsvrijheid van de betrokken mededingingsautoriteit. De mededingingsautoriteit tot welke een dergelijk verzoek om overleg wordt gericht, kan alle corrigerende maatregelen nemen waarin haar mededingingswetgeving voorziet en die zij passend acht, zulks in overeenstemming met de binnenlandse wetgeving van de betrokken partij en zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om handhavingsmaatregelen te nemen.

Artikel 177

Uitwisseling van informatie vertrouwelijkheid

1. Om de daadwerkelijke toepassing van hun respectieve mededingingswetgeving te vergemakkelijken, kunnen de mededingingsautoriteiten informatie uitwisselen, voor zover deze niet vertrouwelijk van aard is.

2. Ter bevordering van de transparantie verbinden de partijen zich ertoe, onverminderd de regels en normen die voor elk van de partijen van toepassing zijn, informatie uit te wisselen inzake sancties en rechtsmiddelen die worden toegepast in gevallen die volgens de betrokken mededingingsautoriteit in aanzienlijke mate afbreuk doen aan zwaarwegende belangen van de betrokken partij, en op verzoek van de mededingingsautoriteit van de andere partij een motivering te geven voor het nemen van de betrokken maatregelen.

3. Iedere partij verstrekt de andere partij op jaarbasis informatie over overheidssteun, met inbegrip van het totale bedrag aan overheidssteun en indien mogelijk een specificatie per sector. Iedere partij mag verzoeken om informatie over afzonderlijke gevallen die het handelsverkeer tussen de partijen beïnvloeden. De partij tot welke een dergelijk verzoek wordt gericht, verstrekt deze informatie, tenzij deze vertrouwelijk van aard is, naar beste vermogen.

4. Alle uitwisseling van informatie is onderworpen aan de in elke partij toegepaste normen van vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie waarvan de verspreiding uitdrukkelijk is verboden, of die indien verspreid de belangen van de partijen nadelig kan beïnvloeden, mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bron van de informatie worden verstrekt.

5. Iedere mededingingsautoriteit houdt informatie die haar in vertrouwen door de andere mededingingsautoriteit in het kader van dit mechanisme is verstrekt geheim en gaat niet in op verzoeken om onthulling van dergelijke informatie van de kant van derden die daartoe niet zijn gemachtigd door de mededingingsautoriteit die de informatie heeft verstrekt.

6. In het bijzonder geldt dat wanneer de wetgeving van een partij daarin voorziet, vertrouwelijke informatie mag worden verstrekt aan de rechtbanken van de partijen, op voorwaarde dat die rechtbanken de vertrouwelijkheid eerbiedigen.

Artikel 178

Technische bijstand

De partijen kunnen elkaar technische bijstand verlenen om hun voordeel te doen met elkaars ervaring en om de tenuitvoerlegging van hun mededingingswetgeving en mededingingsbeleid te versterken.

Artikel 179

Overheidsondernemingen en ondernemingen met speciale of exclusieve rechten, met inbegrip van toegewezen monopolies

1. Niets in deze titel belet een partij om in overeenstemming met haar wetgeving monopolies toe te wijzen aan openbare of particuliere ondernemingen.

2. Met betrekking tot overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, ziet het Associatiecomité erop toe dat vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst geen maatregelen worden vastgesteld of gehandhaafd die de handel in goederen of diensten tussen de partijen in zodanige mate verstoren dat de belangen van de partijen daardoor worden geschaad, en dat de bedoelde ondernemingen zijn onderworpen aan de mededingingsregels, voor zover de toepassing van die regels de jure of de facto geen belemmering vormt voor de uitvoering van de hun opgedragen taken.

Artikel 180

Beslechting van geschillen

Geen der partijen kan voor geschillen die in het kader van deze titel ontstaan een beroep doen op de procedures voor geschillenbeslechting waarin deze overeenkomst voorziet.

TITEL VIII

GESCHILLENBESLECHTING

HOOFDSTUK I

DOELSTELLING EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 181

Doelstelling

Het doel van deze titel is het vermijden en beslechten van geschillen tussen de partijen met betrekking tot de toepassing te goeder trouw van dit deel van de overeenkomst, en het vinden van een wederzijds aanvaardbare oplossing voor elke aangelegenheid die de werking ervan kan benadelen.

Artikel 182

Toepassingsgebied

Het bepaalde in deze titel is van toepassing op alle problemen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van dit deel van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

HOOFDSTUK II

VERMIJDEN VAN GESCHILLEN

Artikel 183

Overleg

1. De partijen streven te allen tijde naar overeenstemming over de interpretatie en de toepassing van dit deel van de overeenkomst en stellen alles in het werk om door middel van samenwerking en overleg onderlinge geschillen te vermijden en te beslechten en een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden voor alle problemen die gevolgen kunnen hebben voor de werking van dit deel van de overeenkomst.

2. Iedere partij kan verzoeken om overleg in het Associatiecomité over bestaande of voorgestelde maatregelen, problemen in verband met de toepassing of de interpretatie van dit deel van de overeenkomst of kwesties die volgens de partij gevolgen kunnen hebben voor de werking daarvan. Voor de toepassing van deze titel heeft de term "maatregel" ook betrekking op praktijken. De verzoekende partij deelt in het verzoek mede welke maatregel of andere aangelegenheid haar klacht betreft en geeft aan welke bepalingen van deze overeenkomst zij van toepassing acht en doet het verzoek toekomen aan de andere partij.

3. Het Associatiecomité komt binnen dertig dagen na de indiening van het verzoek bijeen. Na de opening van het overleg verstrekken de partijen informatie aan de hand waarvan kan worden onderzocht welke gevolgen de maatregel of een andere kwestie kan hebben voor de werking en toepassing van dit deel van de overeenkomst. De tijdens het overleg uitgewisselde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het Associatiecomité streeft ernaar het geschil zo snel mogelijk door middel van een besluit te beslechten. In dat besluit worden de door de betrokken partij te nemen uitvoeringsmaatregelen vastgesteld, evenals de termijn waarbinnen dit dient te geschieden.

HOOFDSTUK III

PROCEDURE VOOR GESCHILLENBESLECHTING

Artikel 184

Inleiding van de procedure

1. De partijen streven te allen tijde naar een wederzijds aanvaardbare oplossing voor het geschil.

2. Wanneer een partij van oordeel is dat een maatregel van de andere partij strijdig is met een verplichting op grond van de bepalingen bedoeld in artikel 182, en de kwestie niet is opgelost binnen vijftien dagen nadat het Associatiecomité overeenkomstig artikel 183, lid 3, is bijeengeweest, of binnen vijfenveertig dagen nadat het verzoek om overleg in het Associatiecomité is ingediend, indien dat eerder is, kan de partij schriftelijk om instelling van een arbitragepanel verzoeken.

3. De klagende partij deelt in het verzoek mede welke maatregel zij in strijd acht met dit deel van de overeenkomst en welke bepalingen van deze overeenkomst zij relevant acht, en doet het verzoek aan de andere partij en het Associatiecomité toekomen.

Artikel 185

Aanwijzing van scheidsrechters

1. De arbitragepanels bestaan uit drie scheidsrechters.

2. Het Associatiecomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een lijst op van ten minste vijftien personen die bereid en in staat zijn als scheidsrechter op te treden; een derde van deze personen dient geen onderdaan te zijn van een partij en kan als voorzitter van een arbitragepanel optreden. Het Associatiecomité ziet erop toe dat deze lijst te allen tijde uit vijftien personen bestaat. De betrokken personen dienen te beschikken over gespecialiseerde kennis of ervaring op het gebied van recht, internationale handel of andere aangelegenheden die betrekking hebben op dit deel van de overeenkomst, of van het beslechten van geschillen met betrekking tot internationale handelsovereenkomsten; zij dienen onafhankelijk te zijn, op persoonlijke titel op te treden en niet verbonden te zijn aan of instructies aan te nemen van een partij of een organisatie, en zijn verplicht de in bijlage XVI opgenomen gedragscode na te leven. De lijst kan iedere drie jaar worden gewijzigd.

3. Binnen drie dagen na het verzoek om instelling van een arbitragepanel wijst de voorzitter van het Associatiecomité de drie scheidsrechters door middel van loting aan uit de lijst bedoeld in lid 2, waarbij één scheidsrechter behoort tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de klagende partij, één scheidsrechter tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de partij waartegen de klacht is gericht, en de voorzitter behoort tot de personen die op grond van lid 2 het voorzitterschap kunnen bekleden.

4. De datum van instelling van het arbitragepanel is de datum waarop de drie scheidsrechters door loting worden aangewezen.

5. Indien een partij van oordeel is dat een scheidsrechter niet voldoet aan de eisen van de gedragscode, voeren de partijen overleg en, indien aldus overeengekomen, vervangen zij de scheidsrechter en kiezen zij volgens lid 6 een nieuwe scheidsrechter.

6. Indien een scheidsrechter niet aan de procedure kan deelnemen, zich terugtrekt of wordt vervangen, wordt binnen drie dagen een vervanger geselecteerd volgens de selectieprocedure die gevolgd is om de eerste scheidsrechter aan te wijzen. In dergelijk geval worden alle termijnen die op de procedure van het arbitragepanel van toepassing zijn, geschorst voor een periode die ingaat op de datum waarop de scheidsrechter niet meer aan de procedure kan deelnemen, zich terugtrekt of wordt vervangen en eindigt op de datum waarop de vervanger wordt aangewezen.

Artikel 186

Inlichtingen en technisch advies

Het panel kan op verzoek van een partij of op eigen initiatief inlichtingen en technisch advies inwinnen bij personen en instanties die het passend acht. Alle aldus verkregen inlichtingen worden aan de partijen voorgelegd voor commentaar.

Artikel 187

Uitspraken van het arbitragepanel

1. Het arbitragepanel legt zijn uitspraak, waarin zijn bevindingen en conclusies zijn vervat, in beginsel uiterlijk drie maanden na de datum waarop het is ingesteld voor aan de partijen en het Associatiecomité. Dit dient in ieder geval binnen vijf maanden na deze datum te geschieden. Het arbitragepanel baseert zijn uitspraak op de stukken en mededelingen van de partijen en alle informatie waarover het overeenkomstig artikel 186 beschikt. De uitspraak is definitief en wordt openbaar gemaakt.

2. De uitspraak vermeldt de geconstateerde feiten, de toepasselijkheid van de relevante bepalingen van deze overeenkomst en een fundamentele motivering van alle bevindingen en conclusies.

3. Het arbitragepanel interpreteert de bepalingen van deze overeenkomst volgens de gebruikelijke regels voor de interpretatie van internationaal recht, met inachtneming van het feit dat de partijen de overeenkomst te goeder trouw moeten uitvoeren en zich moeten onthouden van ontduiking van de bepalingen ervan.

4. Indien een partij aanvoert dat een maatregel van de andere partij onverenigbaar is met het bepaalde in dit deel van de overeenkomst, dient zij die onverenigbaarheid aan te tonen. Indien een partij aanvoert dat een maatregel valt onder een uitzonderingsbepaling in dit deel van de overeenkomst, dient zij aan te tonen dat die uitzonderingsbepaling van toepassing is.

5. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op goederen die aan bederf onderhevig zijn, stelt het arbitragepanel alles in het werk om de partijen zijn uitspraak voor te leggen binnen vijfenzeventig dagen na de datum waarop het is ingesteld. In geen geval mag deze termijn meer dan vier maanden bedragen. Het arbitragepanel kan een voorlopige uitspraak doen over de vraag of een zaak dringend is.

6. Alle beslissingen van het arbitragepanel, met inbegrip van de vaststelling van de uitspraak en eventuele voorlopige uitspraken, worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

7. De klagende partij kan, met instemming van de partij waartegen de klacht is gericht, haar klacht te allen tijde intrekken vóór de uitspraak aan de partijen en het Associatiecomité is voorgelegd. Een dergelijke intrekking belet de betrokkene niet op een later tijdstip een nieuwe klacht met betrekking tot hetzelfde onderwerp in te dienen.

8. Het arbitragepanel kan, met instemming van de partij waartegen de klacht is gericht, haar werkzaamheden op verzoek van de klagende partij voor een periode van ten hoogste twaalf maanden opschorten. In geval van opschorting worden de limieten bedoeld in de leden 1 en 5 verlengd met de tijdsduur van de opschorting. Indien de werkzaamheden van het arbitragepanel voor meer dan twaalf maanden worden opgeschort, vervalt de grond voor de instelling van het panel, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de klagende partij om op een later tijdstip voor hetzelfde onderwerp opnieuw om instelling van een arbitragepanel te verzoeken.

Artikel 188

Uitvoering van de uitspraken van het arbitragepanel

1. Beide partijen zijn verplicht de maatregelen te treffen die voor de uitvoering van de uitspraken van het arbitragepanel noodzakelijk zijn.

2. De partijen trachten overeenstemming te bereiken over de specifieke maatregelen ter uitvoering van de uitspraak.

3. De partij waartegen de klacht is gericht stelt de andere partij binnen dertig dagen na de datum waarop de uitspraak aan de partijen en het Associatiecomité is voorgelegd, in kennis van:

a) de specifieke maatregelen die vereist zijn voor de uitvoering van de uitspraak;

b) een redelijk tijdschema daarvoor;

c) een concreet voorstel voor tijdelijke compensatie voor de periode tot de volledige tenuitvoerlegging van de specifieke maatregelen die voor de uitvoering van de uitspraak vereist zijn.

4. Indien de partijen van mening verschillen over de inhoud van deze kennisgeving, verzoekt de klagende partij het oorspronkelijke arbitragepanel een uitspraak te doen over de vraag of de voorgestelde maatregelen bedoeld in lid 3, onder a), in overeenstemming zijn met dit deel van de overeenkomst, over de duur van de voorgestelde periode en over de vraag of het compensatievoorstel duidelijk onevenredig is. Het arbitragepanel doet uitspraak binnen vijfenveertig dagen na de datum van dit verzoek.

5. De betrokken partij stelt de andere partij en het Associatiecomité vóór het verstrijken van de redelijke termijn die door de partijen is overeengekomen of overeenkomstig het bepaalde in lid 4 is vastgesteld, in kennis van de uitvoeringsmaatregelen die zij heeft genomen om een einde te maken aan de niet-naleving van haar verplichtingen op grond van dit deel van de overeenkomst. Na deze kennisgeving kan de andere partij het oorspronkelijke arbitragepanel verzoeken een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van die maatregelen met dit deel van de overeenkomst, indien de maatregelen niet overeenstemmen met de maatregelen waarover het arbitragepanel op grond van lid 4 heeft geoordeeld dat zij in overeenstemming zijn met het bepaalde in dit deel van de overeenkomst. Het arbitragepanel doet uitspraak binnen vijfenveertig dagen na de datum van dit verzoek.

6. Indien de betrokken partij niet vóór het verstrijken van de redelijke termijn kennis geeft van de uitvoeringsmaatregelen, of indien het arbitragepanel beslist dat de uitvoeringsmaatregelen waarvan de betrokken partij kennis heeft gegeven onverenigbaar zijn met haar verplichtingen krachtens dit deel van overeenkomst, heeft de klagende partij, indien geen overeenstemming is bereikt over compensatie, het recht de toepassing van de krachtens dit deel van de overeenkomst toegekende voordelen op te schorten in een mate die evenredig is met de mate waarin de strijdig bevonden maatregel de voordelen voor de klagende partij teniet doet of beperkt.

7. De klagende partij onderzoekt in eerste instantie of voordelen kunnen worden opgeschort die betrekking hebben op dezelfde titel of titels van dit deel van de overeenkomst als die waarop de maatregel betrekking heeft die door het arbitragepanel strijdig is bevonden met dit deel van de overeenkomst. Wanneer de klagende partij van oordeel is dat het opschorten van voordelen die betrekking hebben op dezelfde titel of titels onmogelijk of niet doeltreffend is, kan zij voordelen opschorten die betrekking hebben op andere titels, mits zij zulks schriftelijk motiveert. Bij de keuze van op te schorten voordelen moet voorrang worden gegeven aan die welke de werking van de overeenkomst het minst verstoren.

8. De klagende partij deelt de andere partij en het Associatiecomité mede welke voordelen zij voornemens is op te schorten. Binnen vijf dagen na deze mededeling kan de andere partij het oorspronkelijke arbitragepanel verzoeken zich uit te spreken over de vraag of de voordelen die de klagende partij voornemens is op te schorten evenredig zijn met de mate waarin de voordelen voor de klagende partij door de strijdig bevonden maatregel teniet worden gedaan of worden beperkt en of de voorgestelde opschorting verenigbaar is met het bepaalde in lid 7. Het arbitragepanel doet uitspraak binnen vijfenveertig dagen na de datum van dit verzoek. Geen voordelen worden opgeschort voor het arbitragepanel zijn uitspraak heeft gedaan.

9. De opschorting van voordelen heeft een tijdelijk karakter en wordt door de klagende partij niet langer toegepast dan tot het tijdstip waarop de maatregel die strijdig is bevonden met dit deel van de overeenkomst is ingetrokken of gewijzigd en in overeenstemming is gebracht met dit deel van de overeenkomst, of de partijen het geschil in onderling overleg hebben opgelost.

10. Op verzoek van een partij spreekt het oorspronkelijke arbitragepanel zich uit over de vraag of een na de opschorting van de voordelen vastgestelde uitvoeringsmaatregel in overeenstemming is met dit deel van de overeenkomst en, afhankelijk van deze uitspraak, of de opschorting van de voordelen dient te worden beëindigd of gewijzigd. Het arbitragepanel doet uitspraak binnen vijfenveertig dagen na de datum van dit verzoek.

11. De in dit artikel bedoelde uitspraken zijn definitief en bindend. Zij worden aan het Associatiecomité medegedeeld en openbaar gemaakt.

HOOFDSTUK IV

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 189

Algemene bepalingen

1. Alle in deze titel vermelde termijnen kunnen in overleg tussen de partijen worden gewijzigd.

2. Tenzij de partijen anders overeenkomen, verloopt de procedure voor het arbitragepanel overeenkomstig de standaard-procedureregels die in bijlage XV zijn vastgesteld. Het Associatiecomité kan, wanneer het zulks nodig acht, de standaard-procedureregels en de in bijlage XVI vastgestelde gedragscode bij besluit wijzigen.

3. De zittingen van het arbitragepanel zijn niet openbaar, tenzij de partijen anders besluiten.

4. a) Wanneer een partij genoegdoening verlangt wegens niet-nakoming van een verplichting krachtens de WTO-overeenkomst, kan zij een beroep doen op de desbetreffende regels en procedures van de WTO-overeenkomst, die van toepassing zijn ongeacht het bepaalde in deze overeenkomst.

b) Wanneer een partij genoegdoening verlangt wegens niet-nakoming van een verplichting krachtens dit deel van de overeenkomst, kan zij een beroep doen op de regels en procedures van deze titel.

c) Tenzij de partijen anders overeenkomen, kan een partij die genoegdoening verlangt wegens niet-nakoming van een verplichting krachtens dit deel van de overeenkomst die materieel gelijkwaardig is met een verplichting krachtens de WTO-overeenkomst, een beroep doen op de desbetreffende regels en procedures van de WTO-overeenkomst, die van toepassing zijn ongeacht het bepaalde in deze overeenkomst.

d) Zodra de procedure voor geschillenbeslechting is ingeleid, wordt het gekozen forum, indien dit zich niet onbevoegd heeft verklaard, gebruikt met uitsluiting van het andere. Vragen betreffende de bevoegdheid van de krachtens deze titel ingestelde arbitragepanels dienen binnen tien dagen na de instelling van het panel te worden ingediend; het arbitragepanel doet hierover binnen dertig dagen na de instelling van het panel een voorlopige uitspraak.

TITEL IX

TRANSPARANTIE

Artikel 190

Contactpunten en uitwisseling van informatie

1. Teneinde de communicatie tussen de partijen over alle onder dit deel van de overeenkomst vallende handelsaangelegenheden te vergemakkelijken, stellen de partijen een contactpunt in. Op verzoek van de andere partij geeft het contactpunt van een partij aan welke dienst of ambtenaar met het onderwerp is belast en verstrekt zij de gevraagde hulp om de communicatie met de verzoekende partij te vergemakkelijken.

2. Iedere partij, voor zover haar binnenlandse wetgeving en beginselen zulks toelaten, verstrekt de andere partij op verzoek informatie en beantwoordt alle vragen van de andere partij over toegepaste of voorgestelde maatregelen die aanzienlijke gevolgen zouden kunnen hebben voor de werking van dit deel van de overeenkomst.

3. De in dit artikel bedoelde informatie wordt geacht te zijn verstrekt, wanneer de informatie beschikbaar is gemaakt door middel van aanmelding bij de WTO of wanneer de informatie beschikbaar is gemaakt op een officiële, voor iedereen kosteloos toegankelijke website van de betrokken partij.

Artikel 191

Samenwerking ter versterking van transparantie

De partijen komen overeen samen te werken in bilaterale en multilaterale fora ten aanzien van methoden om de transparantie betreffende handelsvraagstukken te versterken.

Artikel 192

Publicatie

Iedere partij draagt er zorg voor dat haar wetten, voorschriften, procedures en algemene administratieve beschikkingen met betrekking tot handelsvraagstukken waarop dit deel van de overeenkomst van toepassing is, onverwijld worden gepubliceerd of voor het publiek toegankelijk worden gemaakt.

TITEL X

SPECIFIEKE TAKEN OP HANDELSGEBIED VAN DE BIJ DEZE OVEREENKOMST INGESTELDE ORGANEN

Artikel 193

Specifieke taken

1. Wanneer het Associatiecomité de taken uitvoert waarmee het krachtens dit deel van de overeenkomst is belast, bestaat het uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van Chili die bevoegd zijn voor handelsgerelateerde aangelegenheden, gewoonlijk op het niveau van hoge ambtenaren.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 heeft het Associatiecomité in het bijzonder de volgende taken:

a) het houdt toezicht op de tenuitvoerlegging en de goede werking van de bepalingen van dit deel van de overeenkomst en van alle andere door de partijen in het kader van deze overeenkomst overeengekomen besluiten betreffende handelsgerelateerde aangelegenheden;

b) het houdt toezicht op de verdere uitwerking van de bepalingen van dit deel van de overeenkomst en beoordeelt de resultaten van de toepassing;

c) het beslecht geschillen die zich voordoen betreffende de interpretatie of toepassing van dit deel van de overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 183;

d) het verleent de Associatieraad bijstand bij het uitvoeren van zijn taken, wanneer deze betrekking hebben op de handel;

e) het houdt toezicht op de werkzaamheden van alle bij dit deel van de overeenkomst ingestelde speciale commissies;

f) het verricht alle andere handelsgerelateerde taken die krachtens dit deel van de overeenkomst of door de Associatieraad aan het Associatiecomité zijn opgedragen;

g) het brengt jaarlijks verslag uit aan de Associatieraad.

3. Bij de toepassing van zijn taken op grond van lid 2 kan het Associatiecomité:

a) speciale commissies of organen oprichten ter behandeling van zaken die onder zijn bevoegdheid vallen, en de samenstelling, de taken en het reglement van orde van deze speciale commissies of organen vaststellen;

b) op elk door de partijen overeengekomen tijdstip bijeenkomen;

c) alle handelsgerelateerde onderwerpen behandelen en passende maatregelen nemen ter uitvoering van de haar opgedragen taken;

d) besluiten nemen of aanbevelingen doen over handelsgerelateerde aangelegenheden overeenkomstig artikel 6.

4. Krachtens artikel 5 en artikel 6, lid 4, voeren de partijen besluiten uit die resulteren uit de toepassing van artikel 60, lid 5, en artikel 74 van deze overeenkomst en van artikel 38 van bijlage III, overeenkomstig het bepaalde in bijlage XVII.

TITEL XI

UITZONDERINGEN BETREFFENDE DE HANDEL

Artikel 194

Clausule inzake nationale veiligheid

1. Geen bepaling van deze overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat zij:

a) een partij verplicht gegevens te verstrekken waarvan zij openbaarmaking in strijd acht met haar wezenlijke veiligheidsbelangen;

b) een partij belet maatregelen te nemen die zij nodig acht ter bescherming van haar wezenlijke veiligheidsbelangen en die

i) betrekking hebben op splijtbare of fuseerbare stoffen of op grondstoffen waaruit deze kunnen worden vervaardigd;

ii) betrekking hebben op de handel in wapens, munitie en oorlogstuig en de handel in andere goederen en materialen, dan wel betrekking hebben op het verlenen van diensten, welke direct of indirect dienen voor de bevoorrading van een militair apparaat;

iii) betrekking hebben op overheidsopdrachten die onontbeerlijk zijn voor de nationale veiligheid of voor de nationale defensie; of

iv) worden toegepast in tijd van oorlog of ernstige internationale spanningen; of

c) een partij belet maatregelen te nemen tot handhaving van de internationale vrede en veiligheid ingevolge haar verplichtingen krachtens het Handvest van de Verenigde Naties.

2. Het Associatiecomité wordt zo volledig mogelijk ingelicht over maatregelen die worden genomen krachtens lid 1, onder b) en c), en over de beëindiging daarvan.

Artikel 195

Betalingsbalansproblemen

1. In geval van ernstige problemen of dreigende ernstige problemen op het gebied van de betalingsbalans en de buitenlandse financiële positie, mag een partij beperkingen instellen of handhaven op de handel in goederen en diensten en ten aanzien van betalingen en kapitaaltransacties, onder meer met betrekking tot investeringen.

2. De partijen vermijden het instellen van beperkende maatregelen als bedoeld in lid 1 zoveel mogelijk.

3. Beperkende maatregelen die krachtens dit artikel worden ingesteld of gehandhaafd dienen niet-discriminerend en van beperkte duur te zijn en mogen niet verder reiken dan hetgeen noodzakelijk is om de moeilijkheden betreffende de betalingsbalans en de buitenlandse financiële positie op te lossen. De maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de voorwaarden van de WTO-overeenkomst en de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds.

4. Wanneer een partij beperkende maatregelen instelt of handhaaft of wijzigingen van dergelijke maatregelen vaststelt, stelt zij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en legt zij zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing van de maatregelen voor.

5. Een partij die beperkende maatregelen toepast, pleegt onmiddellijk overleg in het Associatiecomité. Bij dit overleg worden de betalingsbalanspositie van de betrokken partij en de krachtens dit artikel vastgestelde of gehandhaafde beperkingen onderzocht, waarbij onder meer de volgende factoren in aanmerking worden genomen:

a) de aard en omvang van de problemen op het gebied van de betalingsbalans en de buitenlandse financiële positie;

b) de buitenlandse economische positie en de handelssituatie van de overleggende partij;

c) andere corrigerende maatregelen die genomen kunnen worden.

Het overleg heeft betrekking op de verenigbaarheid van de beperkende maatregelen met de leden 3 en 4. Alle bevindingen van statistische en andere gegevens die van het Internationaal Monetair Fonds afkomstig zijn met betrekking tot deviezen, monetaire reserves en de betalingsbalans worden aanvaard, en de conclusies worden gebaseerd op het oordeel van het Fonds over de betalingsbalans en de externe financiële positie van de overleggende partij.

Artikel 196

Belastingen

1. Niets in dit deel van de overeenkomst of in andere krachtens deze overeenkomst getroffen regelingen wordt uitgelegd als beletsel voor de partijen om bij de toepassing van de relevante bepalingen van hun belastingwetgeving een onderscheid te maken tussen belastingbetalers die niet in dezelfde situatie verkeren, in het bijzonder met betrekking tot hun verblijfplaats of met betrekking tot de plaats waar hun kapitaal is geïnvesteerd.

2. Niets in dit deel van de overeenkomst of in in het kader van deze overeenkomst getroffen regelingen mag worden uitgelegd als een beletsel voor het treffen of doen naleven van maatregelen ter voorkoming van belastingontduiking overeenkomstig de fiscale bepalingen van overeenkomsten inzake voorkoming van dubbele belastingheffing of andere belastingregelingen, of de interne belastingwetgeving.

3. Niets in dit deel van deze overeenkomst heeft gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van enig belastingverdrag. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst en die van een dergelijk verdrag, hebben de bepalingen van dat verdrag voorrang, voor zover er sprake is van strijdigheid.

DEEL V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 197

Definitie van de partijen

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "partijen" verstaan: de Gemeenschap, haar lidstaten, dan wel de Gemeenschap en haar lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, zoals deze voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds.

Artikel 198

Inwerkingtreding

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

2. Deze kennisgeving wordt gericht aan de Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van deze overeenkomst is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 komen de Europese Gemeenschap en Chili overeen de artikelen 3 tot en met 11, artikel 18, de artikelen 24 tot en met 27, de artikelen 48 tot en met 54, artikel 55, onder a), b), f), h), en i), de artikelen 56 tot en met 93, de artikelen 136 tot en met 162 en de artikelen 172 tot en met 206 toe te passen met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de Europese Gemeenschap en Chili elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

4. Indien een bepaling van deze overeenkomst door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van deze overeenkomst gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

5. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst overeenkomstig lid 1 komt deze overeenkomst in de plaats van de kaderovereenkomst inzake samenwerking. Het Protocol betreffende wederzijdse bijstand in douanezaken tussen de administratieve autoriteiten bij de kaderovereenkomst inzake samenwerking van 13 juni 2001 blijft bij wijze van uitzondering van kracht en wordt een integrerend onderdeel van deze overeenkomst.

Artikel 199

Looptijd

1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij opzeggen.

3. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van genoemde kennisgeving.

Artikel 200

Naleving van verplichtingen

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens de overeenkomst te voldoen, en zien erop toe dat deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen die in deze overeenkomst zijn neergelegd.

2. Indien een van de partijen van mening is dat de andere partij een verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. Alvorens dit te doen, verstrekt zij de Associatieraad binnen dertig dagen alle ter zake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, teneinde een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis van het Associatiecomité gebracht en op verzoek van de andere partij in het Associatiecomité besproken.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 mag iedere partij overeenkomstig internationaal recht onmiddellijk passende maatregelen nemen in geval van:

a) afwijzing van de overeenkomst in strijd met de algemene regels van het internationaal recht;

b) schending door de andere partij van de essentiële elementen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 1, lid 1.

De andere partij kan verzoeken dat binnen vijftien dagen een spoedbijeenkomst tussen de partijen wordt belegd waarin een grondig onderzoek van de situatie kan worden verricht, teneinde een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een partij, indien zij van mening is dat de andere partij een verplichting die uit deel IV van deze overeenkomst voortvloeit niet is nagekomen, uitsluitend een beroep doen op de procedures voor geschillenbeslechting die in titel VIII van deel IV van deze overeenkomst zijn vastgesteld, en is zij daardoor gebonden.

Artikel 201

Toekomstige ontwikkelingen

1. In het licht van de ervaring die bij de uitvoering van deze overeenkomst is opgedaan, kunnen de partijen gezamenlijk besluiten de overeenkomst uit te breiden teneinde het toepassingsgebied te verruimen en aan te vullen, overeenkomstig hun respectieve wetgeving, door overeenkomsten te sluiten inzake specifieke sectoren of activiteiten.

2. Wat de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst betreft kan elke partij voorstellen doen tot uitbreiding van de samenwerking op alle gebieden, rekening houdende met de ervaring die bij de uitvoering is opgedaan.

Artikel 202

Gegevensbescherming

De partijen komen overeen een hoge mate van bescherming te geven aan de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens, overeenkomstig de strengste internationale normen.

Artikel 203

Clausule inzake nationale veiligheid

De bepalingen van artikel 194 van deel IV zijn van toepassing op de gehele overeenkomst.

Artikel 204

Territoriaal toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op enerzijds het gebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, op de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en anderzijds het grondgebied van de Republiek Chili.

Artikel 205

Authentieke teksten

De overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 206

Bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen

De bijlagen, aanhangsels, protocollen en aantekeningen bij deze overeenkomst vormen daarvan een integrerend onderdeel.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002352NL.006401.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002352NL.006402.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002352NL.006501.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002352NL.006502.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002352NL.006503.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002352NL.006504.TIF">

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

>PIC FILE= "L_2002352NL.006505.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002352NL.006601.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002352NL.006602.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002352NL.006603.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002352NL.006604.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002352NL.006605.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_2002352NL.006606.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002352NL.006701.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002352NL.006702.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002352NL.006703.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.006704.TIF">

Por la República de Chile

>PIC FILE= "L_2002352NL.006705.TIF">

(1) is "gevulde deegwaren bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren".

(2) Een interne belasting of andere interne heffing, of een wet, verordening of voorschrift als bedoeld in lid 2, die van toepassing is op zowel een ingevoerd product als een soortgelijk binnenlands product en geheven wordt of ten uitvoer wordt gelegd ten aanzien van een ingevoerd product op het tijdstip of op de plaats van invoer, wordt niettemin beschouwd als een interne belasting of andere binnenlandse heffing of een wet, verordening of voorschrift, als bedoeld in lid 2, en valt derhalve onder de bepalingen van dit artikel.

(3) Een belasting die aan het bepaalde in de eerste zin voldoet, wordt alleen geacht onverenigbaar te zijn met de bepalingen van de tweede zin wanneer er sprake is van concurrentie tussen enerzijds een belast product en anderzijds een rechtstreeks daarmee concurrerend of verwisselbaar product dat niet aan dezelfde belasting is onderworpen.

(4) Regelingen die verenigbaar zijn met het bepaalde in de eerste zin, worden niet beschouwd als in strijd met het bepaalde in de tweede zin, indien alle onder deze regelingen vallende producten in substantiële hoeveelheden in het binnenland worden vervaardigd. Een regeling kan niet als verenigbaar met het bepaalde in de tweede zin worden aangemerkt op grond van het feit dat het percentage of de hoeveelheid die aan ieder van de onder de regeling vallende producten is toegewezen een billijke verhouding tussen de ingevoerde en de binnenlandse producten vormt.

(5) Lid 2, onder c, is niet van toepassing op maatregelen van een partij waarbij beperkingen worden ingesteld op inputs voor de levering van diensten.

(6) Specifieke verbintenissen die op grond van dit artikel zijn aangegaan mogen niet zodanig worden geïnterpreteerd dat de partijen verplicht zijn compensatie te bieden voor alle inherente concurrentienadelen die het gevolg zijn van de buitenlandse aard van de desbetreffende diensten of dienstverleners.

(7) Deze bepaling is in dit hoofdstuk opgenomen zonder afbreuk te doen aan het standpunt van Chili over de vraag of elektronische handel al dan niet als dienstverlening moet worden beschouwd.

(8) Omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en radioprogrammasignalen aan het algemene publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen exploitanten.

(9) Lid 2, onder c, is niet van toepassing op maatregelen van een partij waarbij beperkingen worden ingesteld op inputs voor de levering van financiële diensten.

(10) Specifieke verbintenissen die op grond van dit artikel zijn aangegaan mogen niet zodanig worden geïnterpreteerd dat de partijen verplicht zijn compensatie te bieden voor alle inherente concurrentienadelen die het gevolg zijn van de buitenlandse aard van de desbetreffende financiële diensten of verleners van financiële diensten.

(11) Een partij kan in het bijzonder verlangen dat natuurlijke personen over de noodzakelijke academische kwalificaties en/of beroepservaring beschikken zoals deze voor de betrokken sector of activiteit zijn gespecificeerd op het grondgebied waar de dienst of financiële dienst wordt verleend of de vestiging wordt opgezet.

(12) Voor de toepassing van deze titel wordt onder "technisch voorschrift" verstaan een document waarin de kenmerken van een product of dienst of de daar bij behorende procédés en productiemethoden zijn beschreven, met inbegrip van de toepasselijke administratieve bepalingen waarvan inachtneming verplicht is. Het kan tevens geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de voorschriften inzake terminologie, symbolen, verpakking, merking of etikettering die van toepassing zijn op een product, dienst, procédé of productiemethode.

(13) Voor de toepassing van deze titel wordt onder "norm" verstaan een document dat door een erkende instantie is goedgekeurd en waarin voor algemeen en herhaald gebruik regels, richtsnoeren of kenmerken voor producten of diensten of voor de daarbij behorende procédés en productiemethoden zijn beschreven waarvan inachtneming niet verplicht is. Het kan tevens geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de voorschriften inzake terminologie, symbolen, verpakking, merking of etikettering die van toepassing zijn op een product, dienst, procédé of productiemethode.

LIJST VAN BIJLAGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE I

SCHEMA VOOR RECHTENAFSCHAFFING VAN DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in de artikelen 60, 65, 68 en 71)

Inleidende opmerking

Het schema voor rechtenafschaffing in deze bijlage bevat de volgende vier kolommen:

a) "GS-post 2002": de post van het geharmoniseerd systeem als bedoeld in artikel 62;

b) "omschrijving": de omschrijving van het onder de post ingedeelde product;

c) "basisrecht": het basisdouanerecht waarbij de rechtenafschaffing begint, zoals bedoeld in artikel 60, lid 3;

d) "categorie": de categorie of categorieën waaronder het product valt in het kader van de rechtenafschaffing. De categorieën die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap vanuit Chili zijn de volgende, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 65, 68 en 71:

"Year 0": liberalisering bij de inwerkingtreding van de overeenkomst;

"Year 3": liberalisering met een overgangsperiode van drie jaar;

"Year 4": liberalisering met een overgangsperiode van vier jaar;

"Year 7": liberalisering met een overgangsperiode van zeven jaar;

"Year 10": liberalisering met een overgangsperiode van tien jaar;

"R": tariefconcessie van 50 % van het basisdouanerecht;

"EP": de liberalisering betreft alleen het recht ad valorem; het specifieke recht, dat gekoppeld is aan de invoerprijs, wordt gehandhaafd;

"SP": de liberalisering betreft alleen het recht ad valorem; het specifieke recht wordt gehandhaafd;

"PN": geen liberalisering, aangezien deze producten onder in de Gemeenschap beschermde benamingen vallen;

"TQ": liberalisering binnen het kader van een tariefcontingent (zie afdeling 1 voor de specifieke voorwaarden).

Deze omschrijving van het schema voor rechtenafschaffing is uitsluitend bedoeld om deze bijlage overzichtelijker te maken. Aan de desbetreffende bepalingen van titel II van deel IV wordt hierdoor niets gewijzigd.

AFDELING 1

Tariefcontingenten voor producten van categorie TQ bedoeld in artikel 68, lid 2, en artikel 71, lid 5

Onderstaande tariefconcessies zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst op jaarbasis van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van producten van oorsprong uit Chili:

Landbouwproducten

1. De Gemeenschap staat de rechtenvrije invoer toe van de volgende hoeveelheden van onderstaande producten, waarbij ieder jaar een verhoging wordt toegepast van 10 % van de oorspronkelijke hoeveelheid:

a) een totale hoeveelheid van 1000 ton producten ingedeeld onder de posten 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 en 0202 30, in deze bijlage opgenomen als "TQ(1a)";

b) een totale hoeveelheid van 3500 ton producten ingedeeld onder de posten ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 en 1602 49, in deze bijlage opgenomen als "TQ(1b)";

c) een hoeveelheid van 2000 ton producten ingedeeld onder post 0204, in deze bijlage opgenomen als "TQ(1c)";

d) een totale hoeveelheid van 7250 ton producten ingedeeld onder de posten 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19, 0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15, 0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 en 1602 32, in deze bijlage opgenomen als "TQ(1d)".

2. De Gemeenschap staat de rechtenvrije invoer toe van de volgende hoeveelheden van onderstaande producten, waarbij ieder jaar een verhoging wordt toegepast van 5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid:

a) een hoeveelheid van 1500 ton producten ingedeeld onder post 0406, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2a)";

b) een hoeveelheid van 500 ton producten ingedeeld onder post 0703 20 00, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2b)";

c) een hoeveelheid van 1000 ton producten ingedeeld onder post 1104, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2c)";

d) een totale hoeveelheid van 500 ton producten ingedeeld onder de posten 2003 10 20 en 2003 10 30, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2d)";

e) een hoeveelheid van 1000 ton producten ingedeeld onder post 2008 60 19, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2e)";

f) een hoeveelheid van 37000 ton producten ingedeeld onder post 0806 10 10 gedurende de periode van 1 januari tot en met 14 juli, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2f)";

g) een hoeveelheid van 3000 ton producten ingedeeld onder post 0806 10 10 gedurende de periode van 1 november tot en met 31 december, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2g)".

Verwerkte landbouwproducten

3. De Gemeenschap staat de rechtenvrije invoer toe van de volgende hoeveelheden van onderstaande producten:

a) een totale hoeveelheid van 400 ton producten ingedeeld onder de posten 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 en 1704 90 99, in deze bijlage opgenomen als "TQ(3a)";

b) een totale hoeveelheid van 400 ton producten ingedeeld onder de posten 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 en 1806 90 90, in deze bijlage opgenomen als "TQ(3b)";

c) een totale hoeveelheid van 500 ton producten ingedeeld onder de posten 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 en 1905 90 45, in deze bijlage opgenomen als "TQ(3c)".

Visserijproducten

4. De Gemeenschap staat de invoer toe van de volgende hoeveelheden van onderstaande producten, waarbij de douanerechten gefaseerd worden afgeschaft in tien gelijke stappen, waarvan de eerste wordt toegepast bij de inwerkingtreding van de overeenkomst en de overige negen op 1 januari van elk daaropvolgend jaar, zodat de douanerechten op 1 januari van het tiende jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst volledig zijn afgeschaft:

a) een totale hoeveelheid van 5000 ton producten ingedeeld onder de posten 0302 69 66, 0302 69 67, 0302 69 68 en 0302 69 69, in deze bijlage opgenomen als "TQ(4a)";

b) een totale hoeveelheid van 40 ton producten ingedeeld onder de posten 0305 30 30 en 0305 41 00, in deze bijlage opgenomen als "TQ(4b)";

Het binnen het tariefcontingent geldende douanerecht waarbij de rechtenafschaffing begint, is het recht dat bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst daadwerkelijk wordt toegepast.

5. De Gemeenschap staat de invoer toe van een totale hoeveelheid van 150 ton conserven van tonijn met uitzondering van filets, zogenaamde "loins", ingedeeld onder de posten 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 en 1604 20 70, in deze bijlage opgenomen als "TQ(5)", tegen een preferentieel douanerecht van één derde van het meestbegunstigingsrecht dat op het tijdstip van invoer van toepassing is.

AFDELING 2

De thans van toepassing zijnde invoerprijzen voor producten die zijn ingedeeld in de categorie "EP" zijn vermeld in het aanhangsel.

AFDELING 3

Schema voor rechtenafschaffing van de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel

(als bedoeld in afdeling 2)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

SCHEMA VOOR RECHTENAFSCHAFFING VAN CHILI

(bedoeld in de artikelen 60, 66 en 69)

Inleidende opmerking

Het schema voor rechtenafschaffing in deze bijlage bevat de volgende vier kolommen:

a) "GS-post 2002": de post van het geharmoniseerd systeem als bedoeld in artikel 62;

b) "Omschrijving": de omschrijving van het onder de post ingedeelde product;

c) "Basisrecht": het basisdouanerecht waarbij de rechtenafschaffing begint, zoals bedoeld in artikel 60, lid 3;

d) "Categorie": de categorie of categorieën waaronder het product valt in het kader van de rechtenafschaffing. De categorieën die van toepassing zijn op de invoer in Chili vanuit de Gemeenschap zijn de volgende, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 66, 69 en 72:

"Year 0": liberalisering bij de inwerkingtreding van de overeenkomst;

"Year 5": liberalisering met een overgangsperiode van vijf jaar;

"Year 7": liberalisering met een overgangsperiode van zeven jaar;

"Year 10": liberalisering met een overgangsperiode van tien jaar;

"TQ": liberalisering binnen het kader van een tariefcontingent (zie afdeling 1 voor de specifieke voorwaarden).

Deze omschrijving van het schema voor rechtenafschaffing is uitsluitend bedoeld om deze bijlage overzichtelijker te maken. Aan de desbetreffende bepalingen van titel II van deel IV wordt hierdoor niets gewijzigd.

* Synonieme benaming die gebruikelijk is in Chili of andere Spaanstalige landen in Zuid-Amerika.

AFDELING 1

TARIEFCONTINGENTEN VOOR PRODUCTEN VAN CATEGORIE TQ

bedoeld in artikel 69, lid 2, en artikel 72, lid 2

Onderstaande tariefconcessies zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst op jaarbasis van toepassing op de invoer in Chili van producten van oorsprong uit de Gemeenschap:

Landbouwproducten

1. Chili staat de rechtenvrije invoer toe van 1500 ton producten ingedeeld onder post 0407, in deze bijlage opgenomen als "TQ(1a)", met elk jaar een verhoging van 5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid.

2. Chili staat de rechtenvrije invoer toe van een totale hoeveelheid van 3000 ton producten ingedeeld onder de posten 1509 10 00, 1509 90 00 en 1510 00 00, in deze bijlage opgenomen als "TQ(2a)", met elk jaar een verhoging van 5 % van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Visserijproducten

3. Chili staat de invoer toe van de volgende hoeveelheden van onderstaande producten, waarbij de douanerechten gefaseerd worden afgeschaft in tien gelijke stappen, waarvan de eerste wordt toegepast bij de inwerkingtreding van de overeenkomst en de overige op 1 januari van elk daaropvolgend jaar, zodat de douanerechten op 1 januari van het tiende jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst volledig zijn afgeschaft:

a) een totale hoeveelheid van 5000 ton producten ingedeeld onder de posten 0302 69 21, 0302 69 22, 0302 69 23, 0302 69 24 en 0302 69 29, in deze bijlage opgenomen als "TQ(3a)";

b) een totale hoeveelheid van 40 ton producten ingedeeld onder de posten 0305 30 10, 0305 41 10, 0305 41 20, 0305 41 30, 0305 41 40, 0305 41 50, 0305 41 60 en 0305 41 90, in deze bijlage opgenomen als "TQ(3b)".

4. Chili staat de invoer toe van een totale hoeveelheid van 150 ton producten ingedeeld onder de posten ex 1604 14 10, ex 1604 14 20, ex 1604 19 90, ex 1604 20 10 en ex 1604 20 90, met uitzondering van filets, zogenaamde "loins", tegen een preferentieel douanerecht van één derde van het meestbegunstigingsrecht dat op het tijdstip van invoer van toepassing is.

SCHEMA VOOR RECHTENAFSCHAFFING VAN CHILI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG" EN REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

(als bedoeld in artikel 58 van de overeenkomst)

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:

a) "vervaardiging": elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b) "materiaal": alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen en dergelijke die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c) "product": het verkregen product, zelfs indien het bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d) "goederen": zowel materialen als producten;

"goederen die niet van oorsprong zijn": producten en materialen die op grond van deze bijlage niet als van oorsprong kunnen worden beschouwd;

e) "douanewaarde": de waarde die is vastgesteld overeenkomstig de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f) "prijs af fabriek": de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in Mexico of de Gemeenschap in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, mits in die prijs ten minste de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g) "waarde van de materialen": de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in Mexico of de Gemeenschap is betaald;

h) "waarde van de materialen van oorsprong": de waarde van deze materialen als omschreven onder g), welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

i) "hoofdstukken" en "posten": de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem;

j) "ingedeeld": de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

k) "zending": producten die gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van één vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of bij gebreke daarvan, één factuur;

l) "preferentiële tariefbehandeling": de douanerechten die op producten van oorsprong van toepassing zijn als bepaald in Deel IV, Titel II van deze overeenkomst;

m) "douaneautoriteit of bevoegde overheidsinstantie": de douaneautoriteit in de Gemeenschap en de "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales" (Direcon) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Chili.

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG"

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1. Voor de toepassing van deel IV, titel II, van deze overeenkomst worden de volgende producten beschouwd van oorsprong te zijn uit de Gemeenschap:

a) geheel en al in de Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 4;

b) in de Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5.

2. Voor de toepassing van deel IV, titel II, van deze overeenkomst worden de volgende producten beschouwd van oorsprong te zijn uit Chili:

a) geheel en al in Chili verkregen producten in de zin van artikel 4;

b) in Chili verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in Chili een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5.

Artikel 3

Bilaterale cumulatie van de oorsprong

1. Materialen van oorsprong uit de Gemeenschap worden beschouwd als materialen van oorsprong uit Chili, indien ze in een aldaar verkregen product zijn opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 6 genoemde be- of verwerkingen.

2. Materialen van oorsprong uit Chili worden beschouwd als materialen van oorsprong uit de Gemeenschap, indien ze in een aldaar verkregen product zijn opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 6 genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 4

Geheel en al verkregen producten

1. Als geheel en al in de Gemeenschap of Chili verkregen worden beschouwd:

a) aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen producten;

b) aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c) aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d) producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

e) voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht;

f) producten van de zeevisserij en -jacht en andere door hun schepen uit zee gewonnen producten(1);

g) producten die, uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan boord van hun fabrieksschepen zijn vervaardigd;

h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i) afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

j) producten, gewonnen uit de buiten de territoriale wateren gelegen zeebodem of -ondergrond, mits zij het alleenrecht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond; en

k) goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2. De termen "hun schepen" en "hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen

a) die in een lidstaat van de Gemeenschap of in Chili zijn ingeschreven of geregistreerd;

b) die de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap of van Chili voeren.

3. Naast de in lid 2 omschreven voorwaarden worden verkregen producten als bedoeld in lid 1, onder f) en g), als geheel en al verkregen in de Gemeenschap of in Chili beschouwd, wanneer "hun schepen" of "hun fabrieksschepen":

a) toebehoren:

i) voor ten minste 50 procent aan onderdanen van lidstaten van de Gemeenschap of van Chili, of

ii) aan een vennootschap of onderneming die haar hoofdkantoor in een van de lidstaten van de Gemeenschap of in Chili heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of van Chili, en waarvan bovendien ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan deze staten of aan openbare lichamen of onderdanen van deze staten; of

iii) aan een andere dan onder ii) bedoelde onderneming die haar hoofdkantoor in een van de lidstaten van de Gemeenschap of in Chili heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of van Chili;

en

b) waarvan de kapitein en ten minste 75 % van de bemanning, officieren inbegrepen, onderdanen zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of van Chili.

Artikel 5

Toereikende be- of verwerking

1. Niet geheel en al verkregen producten worden geacht een toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan in de zin van artikel 2, indien aan de voorwaarden van de lijst in aanhangsel II is voldaan.

Deze voorwaarden geven voor alle onder deze overeenkomst vallende producten aan welke be- of verwerkingen niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan om de oorsprong te verwerven en zijn slechts op deze materialen van toepassing.

Dit betekent dat indien een product, dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de voorwaarden in aanhangsel II voor dat product heeft voldaan, als materiaal wordt gebruikt bij de vervaardiging van een ander product, de voorwaarden die van toepassing zijn op dat andere product niet gelden voor het daarin verwerkte product. Er wordt dan geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt.

2. In afwijking van lid 1 worden producten die niet geheel en al verkregen zijn en die in de lijst in aanhangsel II A zijn vermeld geacht een toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan wanneer aan de voorwaarden van de lijst in aanhangsel II A is voldaan. Dit lid is vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst drie jaar geldig.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 mogen niet van oorsprong zijnde materialen die, volgens de voorwaarden in aanhangsel II of II A, bij de vervaardiging van een product niet gebruikt mogen worden, toch worden gebruikt, mits:

a) de totale waarde ervan niet hoger is dan 10 procent van de prijs af fabriek van het product;

b) de in aanhangsel II of II A vermelde maximumpercentages voor niet van oorsprong zijnde materialen door de toepassing van dit lid niet worden overschreden.

Onverminderd de aantekeningen 5 en 6 in aanhangsel I is dit lid niet van toepassing op de producten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6

Ontoereikende bewerking of verwerking

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan:

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren;

b) het splitsen en samenvoegen van colli;

c) het wassen, schoonmaken, stofvrij maken, het verwijderen van stof, roest, olie, verf en dergelijke;

d) het strijken of persen van textiel;

e) het schilderen of polijsten;

f) het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, polijsten of vlampolijsten van granen of rijst;

g) het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten;

h) het pellen, ontpitten of schillen van noten, vruchten of groenten;

i) het aanscherpen, vermalen of versnijden;

j) het zeven, sorteren, assorteren, indelen of samenvoegen (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen);

k) het bottelen, verpakken in blikken, flesjes, zakken, dozen of andere omhulsels, het bevestigen op kaarten of platen, en alle andere eenvoudige verrichtingen in verband met de opmaak;

l) het aanbrengen of opdrukken op de producten zelf of hun verpakking van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke onderscheidingstekens;

m) het mengen van producten, ook van verschillende soorten;

n) het samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dan wel het uit elkaar nemen van artikelen in onderdelen;

o) behandelingen die uitsluitend bedoeld zijn om het product gemakkelijker te kunnen laden;

p) twee of meer van de onder a) tot en met o) genoemde behandelingen;

q) het slachten van dieren.

2. Alle be- of verwerkingen die een bepaald product in de Gemeenschap of Chili heeft ondergaan worden in aanmerking genomen om te bepalen of deze be- of verwerkingen ontoereikend zijn in de zin van lid 1.

Artikel 7

In aanmerking te nemen eenheid

1. De voor de toepassing van de bepalingen van deze bijlage in aanmerking te nemen eenheid is het product dat volgens de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Dit betekent dat:

a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder één enkele post van het geharmoniseerde systeem is ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b) wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem zijn ingedeeld, elk product voor de toepassing van de bepalingen van deze bijlage afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong. Andere verpakkingen tellen niet mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 8

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en

- die deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn begrepen, of

- die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht,

worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 9

Stellen of assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 procent van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 10

Neutrale elementen

Om te bepalen of een product van oorsprong is, is het niet noodzakelijk de oorsprong na te gaan van de eventueel bij de vervaardiging gebruikte

a) energie en brandstof;

b) fabrieksuitrusting;

c) machines en werktuigen; en

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen.

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 11

Territorialiteitsbeginsel

1. Aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de oorsprong moet zonder onderbreking in de Gemeenschap of Chili zijn voldaan.

2. Producten van oorsprong die uit de Gemeenschap of Chili naar een ander land worden uitgevoerd en weer terugkeren, worden niet meer als producten van oorsprong beschouwd, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

a) de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen; en

b) dat zij tijdens de periode dat zij in het andere land waren of waren uitgevoerd geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 12

Rechtstreeks vervoer

1. De bij deze overeenkomstig vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van deze bijlage voldoen en die rechtstreeks tussen de Gemeenschap en Chili zijn vervoerd. Producten die één zending vormen, mogen via een ander grondgebied worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, mits zij in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

a) één vervoerdocument ter dekking van het vervoer van het land van uitvoer door het land van doorvoer, of

b) een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat, waarin:

i) de producten nauwkeurig zijn omschreven;

ii) de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder opgave van de naam van de gebruikte schepen, of van de andere gebruikte vervoermiddelen; en waarin

iii) wordt verklaard op welke voorwaarden de producten in het land van doorvoer verbleven;

c) hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 13

Tentoonstellingen

1. Deze overeenkomst is van toepassing bij invoer van producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een ander land dan een lidstaat van de Gemeenschap of Chili zijn verzonden en die na de tentoonstelling voor invoer in de Gemeenschap of Chili zijn verkocht, mits ten genoegen van de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt aangetoond dat:

a) een exporteur deze producten vanuit de Gemeenschap of Chili naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en deze daar heeft tentoongesteld;

b) die exporteur de producten aan een persoon in de Gemeenschap of Chili heeft verkocht of op andere wijze afgestaan;

c) de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan zijn verzonden;

d) de producten, vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond; en

e) de producten tijdens de tentoonstelling onder douanecontrole zijn gebleven.

2. Een bewijs van oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel V afgegeven of opgesteld en op de gebruikelijke wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden opgevraagd ten aanzien van de voorwaarden waarop de producten werden tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.

TITEL IV

TERUGGAVE OF KWIJTSCHELDING VAN RECHTEN

Artikel 14

Verbod op teruggave of kwijtschelding van rechten

1. Niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili waarvoor overeenkomstig de bepalingen van titel V een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Gemeenschap of in Chili niet in aanmerking voor de teruggave of kwijtschelding van invoerrechten, in welke vorm dan ook.

2. Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor volledige of gedeeltelijke terugbetaling, kwijtschelding of vrijstelling van douanerechten, als omschreven in artikel 59 van deze overeenkomst, die in de Gemeenschap of in Chili van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt, indien een dergelijke terugbetaling, kwijtschelding of vrijstelling uitdrukkelijk of feitelijk wordt toegekend wanneer de producten die uit genoemde materialen zijn verkregen worden uitgevoerd, doch die niet van toepassing is wanneer deze producten voor binnenlands gebruik zijn bestemd.

3. De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn gedekt, dient steeds bereid te zijn op verzoek van de douaneautoriteiten alle stukken over te leggen waaruit blijkt dat geen teruggave of kwijtschelding van rechten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de betrokken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn en dat alle douanerechten die op deze materialen van toepassing zijn, daadwerkelijk zijn betaald.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing op de verpakking in de zin van artikel 7, lid 2, op accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen in de zin van artikel 8, en op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van artikel 9, wanneer dergelijke artikelen niet van oorsprong zijn.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn uitsluitend van toepassing op materialen van de soort waarop de overeenkomst van toepassing is. Zij doen geen afbreuk aan een stelsel van restituties bij de uitvoer van landbouwproducten dat bij uitvoer van toepassing is overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

6. Dit artikel is vanaf 1 januari 2007 van toepassing.

TITEL V

BEWIJS VAN DE OORSPRONG

Artikel 15

Algemene voorwaarden

1. Deze overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Chili worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Chili die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van:

a) een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in aanhangsel III is opgenomen;

of

b) in de in artikel 20, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur, waarvan de tekst in aanhangsel IV is opgenomen, op een factuur, pakbon of een ander handelsdocument en waarin de producten duidelijk genoeg zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden (hierna "factuurverklaring" genoemd).

2. In afwijking van lid 1 vallen producten van oorsprong in de zin van deze bijlage in de in artikel 25 bedoelde gevallen onder de toepassing van deze overeenkomst zonder dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd.

Artikel 16

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 (hierna "EUR.1-certificaat" genoemd) wordt afgegeven door de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2. De procedure voor het invullen van het EUR.1-certificaat en het aanvraagformulier is in aanhangsel III omschreven.

3. De exporteur die om de afgifte van een EUR.1-certificaat verzoekt, dient op verzoek van de douaneautoriteiten of de bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, steeds bereid te zijn de nodige documenten te overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

4. Het EUR.1-certificaat wordt afgegeven door de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties indien de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili kunnen worden beschouwd en indien aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

5. De met de afgifte belaste douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de producten daadwerkelijk van oorsprong zijn en of aan alle andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten. De met de afgifte belaste douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak zo is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

6. De datum van afgifte van het EUR.1-certificaat wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

7. Een EUR.1-certificaat wordt door de douaneautoriteiten of de bevoegde overheidsinstanties afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat zij zullen worden uitgevoerd.

Artikel 17

Afgifte achteraf van een EUR.1-certificaat

1. In afwijking van artikel 16, lid 7, kan een EUR.1-certificaat bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien

a) dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd;

of

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het EUR.1-certificaat wel was afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. Voor de toepassing van lid 1 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de producten waarop het EUR.1-certificaat betrekking heeft, alsook de redenen van zijn aanvraag.

3. De douaneautoriteiten of de bevoegde overheidsinstantie gaan eerst tot afgifte achteraf van een EUR.1-certificaat over na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4. Op een achteraf afgegeven EUR.1-certificaat wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. De in lid 4 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het EUR.1-certificaat.

Artikel 18

Afgifte van een duplicaat van een EUR.1-certificaat

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een EUR.1-certificaat kan de exporteur de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. De in lid 2 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het duplicaat van het EUR.1-certificaat.

4. Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke EUR.1-certificaat, is vanaf die datum geldig.

Artikel 19

Afgifte van een EUR.1-certificaat aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in de Gemeenschap of in Chili onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van de oorsprong door een of meer EUR.1-certificaten worden vervangen bij verzending van deze producten of een deel daarvan naar een andere plaats in de Gemeenschap of in Chili. Dit certificaat of deze certificaten worden afgegeven door het douanekantoor via hetwelk de producten voor het eerst de Gemeenschap of Chili zijn binnengekomen en onder toezicht waarvan deze producten zijn geplaatst.

Artikel 20

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

1. Factuurverklaringen als bedoeld in artikel 15, lid 1, onder b), kunnen worden opgesteld door:

a) toegelaten exporteurs in de zin van artikel 21;

of

b) alle exporteurs, voor zendingen bestaande uit een of meer colli die producten van oorsprong bevatten waarvan de totale waarde niet meer dan 6000 EUR bedraagt.

2. Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de producten als van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili kunnen worden beschouwd en aan de andere voorwaarden van deze bijlage voldoen.

3. Een exporteur die een factuurverklaring opstelt moet steeds bereid zijn op verzoek van de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer de nodige documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

4. Factuurverklaringen, waarvan de tekst in aanhangsel IV is opgenomen, worden door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in dat aanhangsel opgenomen talenversies, overeenkomstig het nationale recht van het land van uitvoer. Factuurverklaringen mogen ook met de hand, met inkt en in blokletters, worden geschreven.

5. Factuurverklaringen worden door de exporteur eigenhandig ondertekend. Toegelaten exporteurs in de zin van artikel 21 behoeven deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits zij de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin zij de volle verantwoordelijkheid op zich nemen voor alle factuurverklaringen waaruit hun identiteit blijkt alsof zij deze eigenhandig hadden ondertekend.

6. Factuurverklaringen kunnen door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop zij betrekking hebben of later, maar moeten uiterlijk twee jaar na de invoer van deze producten bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden aangeboden.

Artikel 21

Toegelaten exporteurs

1. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer kunnen exporteurs die veelvuldig producten verzenden waarop deze overeenkomst van toepassing is, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken producten. Deze exporteurs worden hierna "toegelaten exporteurs" genoemd. Om voor een dergelijke vergunning in aanmerking te komen, moeten de exporteurs naar het oordeel van de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties de nodige waarborgen bieden met betrekking tot de controle op de oorsprong van de producten en de naleving van de andere voorwaarden van deze bijlage.

2. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van de door hen noodzakelijk geachte voorwaarden.

3. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties kennen de toegelaten exporteur een nummer toe dat in de factuurverklaringen wordt vermeld.

4. De douaneautoriteiten of de bevoegde overheidsinstanties houden toezicht op het gebruik van de vergunning door toegelaten exporteurs.

5. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstantie kunnen de vergunning steeds intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer een toegelaten exporteur niet meer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 22

Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1. Het in artikel 15, lid 1, bedoelde bewijs van oorsprong is tien maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer. Het moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van overmacht of buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

4. Overeenkomstig het nationale recht van het land van invoer kan een preferentiële behandeling ook worden toegekend, zo nodig door terugbetaling van de rechten, binnen twee jaar na aanvaarding van de aangifte ten invoer, wanneer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd waaruit blijkt dat de ingevoerde goederen op dat tijdstip in aanmerking kwamen voor een preferentiële tariefbehandeling.

Artikel 23

Overlegging van het bewijs van oorsprong

1. Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze autoriteiten kunnen een vertaling van deze bewijzen verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van deze overeenkomst voldoen.

2. De in lid 1 bedoelde vertalingen en door importeurs op te stellen verklaringen mogen niet systematisch worden geëist. Zij mogen slechts worden gevraagd met het oog op de opheldering van de voorgelegde informatie of om zich ervan te vergewissen dat de importeur de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de aangegeven oorsprong.

Artikel 24

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde produkten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afdelingen XVI en XVII of de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 25

Vrijstelling van bewijs van oorsprong

1. Producten die in kleine zendingen door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat het nodig is een bewijs van oorsprong over te leggen, mits aan zulke producten ieder handelskarakter vreemd is, verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van deze bijlage voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier CN22/CN23, een ander door de Postunie vastgesteld certificaat, of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijke gebruik van de geadresseerde, de reiziger of de leden van hun gezin, voor zover noch de aard noch de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijzen.

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 EUR voor kleine zendingen of 1200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 26

Bewijsstukken

De in artikel 16, lid 3, en artikel 20, lid 3, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten die door een EUR.1-certificaat of een factuurverklaring worden gedekt producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili zijn en aan de andere voorwaarden van deze bijlage voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a) een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de producten te verkrijgen;

b) in de Gemeenschap of Chili afgegeven of opgestelde, en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt;

c) in de Gemeenschap of Chili afgegeven of opgestelde, en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking in de Gemeenschap of in Chili blijkt;

d) EUR.1-certificaten of factuurverklaringen waaruit blijkt dat de gebruikte materialen van oorsprong zijn en die overeenkomstig deze bijlage in de Gemeenschap of Chili zijn afgegeven of opgesteld.

Artikel 27

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

1. Exporteurs die om de afgifte van een EUR.1-certificaat verzoeken, dienen de in artikel 16, lid 3, bedoelde documenten ten minste drie jaar te bewaren.

2. Exporteurs die een factuurverklaring opstellen dienen een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 20, lid 3, bedoelde documenten ten minste drie jaar te bewaren.

3. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer die een EUR.1-certificaat afgeven, bewaren het in artikel 16, lid 2, bedoelde aanvraagformulier ten minste drie jaar.

4. De douaneautoriteiten in de Gemeenschap bewaren de EUR.1-certificaten en factuurverklaringen die bij hen bij invoer worden ingediend ten minste drie jaar. De Chileense douaneautoriteiten bewaren de EUR.1-certificaten en factuurverklaringen die bij hen bij invoer worden ingediend ten minste vijf jaar

Artikel 28

Verschillen en vormfouten

1. Worden geringe verschillen vastgesteld tussen de gegevens in het bewijs van oorsprong en de gegevens in de documenten die in verband met de formaliteiten bij invoer bij het douanekantoor worden ingediend, dan is het bewijs van oorsprong daardoor niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten zoals typefouten op het bewijs van oorsprong maken dit document niet ongeldig indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de in daarin vermelde gegevens.

Artikel 29

In euro uitgedrukte bedragen

1. Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 3, wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de tegenwaarde in de nationale valuta van de lidstaten of van Chili die overeenstemt met de in euro uitgedrukte bedragen, jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld.

2. Artikel 20, lid 1, onder b) en artikel 25, lid 3, zijn van toepassing op een zending op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken land is vastgesteld.

3. De in een bepaalde valuta te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van oktober. De bedragen worden de Commissie van de Europese Gemeenschap uiterlijk op 15 oktober medegedeeld en zijn van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Commissie van de Europese Gemeenschap stelt alle betrokken landen in kennis van de desbetreffende bedragen.

4. Een land mag het bedrag dat is verkregen door omrekening van een in euro uitgedrukt bedrag in de nationale valuta naar boven of naar beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een land kan de tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag ongewijzigd handhaven, indien bij de omrekening van dit bedrag, ten tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een stijging van minder 15 procent van die tegenwaarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven, indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt.

5. De in euro uitgedrukte bedragen worden door het Associatiecomité op verzoek van de Gemeenschap of Chili herzien. Bij deze herziening onderzoekt het Associatiecomité of het wenselijk is de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dit verband besluiten de in deze bijlage in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL VI

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 30

Wederzijdse bijstand

1. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van de lidstaten van de Gemeenschap en van Chili doen elkaar, via de Commissie van de Europese Gemeenschap, afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van EUR.1-certificaten, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties die belast zijn met de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

2. Met het oog op de correcte toepassing van deze bijlage verlenen Chili en de Gemeenschap elkaar, via hun bevoegde instanties, bijstand bij de controle op de echtheid van de EUR.1-certificaten en de factuurverklaringen en de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31

Controle van de bewijzen van oorsprong

1. Bewijzen van oorsprong worden achteraf door middel van steekproeven gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van deze bijlage.

2. Bij toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het EUR.1-certificaat, de factuur, indien deze werd voorgelegd, de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van het land van uitvoer. Deze zijn in dit verband gerechtigd bewijsmateriaal op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, doen zij de importeur het voorstel de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten al dan niet echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na het verzoek om controle geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord onvoldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de preferentiële behandeling niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

Artikel 32

Regeling van geschillen

Geschillen ten aanzien van de in artikel 31 bedoelde controles die niet onderling geregeld kunnen worden tussen de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties die deze moesten uitvoeren, en problemen in verband met de interpretatie van deze bijlage worden aan het Bijzondere Comité inzake Douanesamenwerking en de Oorsprongsregels voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van het land van invoer van toepassing bij de regeling van geschillen tussen een importeur en de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Artikel 33

Sancties

Bij inbreuken op de bepalingen van deze bijlage kunnen sancties worden getroffen overeenkomstig het nationale recht. Met name kunnen sancties worden getroffen tegen een ieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel producten onder de preferentiële regeling te doen vallen.

Artikel 34

Vertrouwelijke gegevens

Overeenkomstig het toepasselijke nationale recht behandelt elke partij de inlichtingen die op grond van deze bijlage door een persoon of instantie van de andere partij zijn verstrekt als vertrouwelijk, wanneer deze inlichtingen door die partij als vertrouwelijk werden aangemerkt. Toegang tot die inlichtingen kan worden geweigerd wanneer bekendmaking de handelsbelangen van de persoon die de gegevens heeft verstrekt zou schaden.

Artikel 35

Vrije zones

1. Chili en de Gemeenschap nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van oorsprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van lid 1 geven de bevoegde autoriteiten, wanneer producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Chili die onder dekking van een bewijs van de oorsprong een vrije zone van het land van uitvoer binnenkomen en daar een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw EUR.1-certificaat af, mits deze be- of verwerking met de bepalingen van deze bijlage overeenstemt.

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 36

Toepassing van deze bijlage

1. De in artikel 2 gebruikte term "Gemeenschap" heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla.

2. Producten van oorsprong uit Chili die in Ceuta of Melilla worden ingevoerd vallen in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als de regeling die op grond van Protocol 2 bij de Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap. Chili past op onder deze overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde douaneregeling toe als op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die uit de Gemeenschap worden ingevoerd.

3. Bij toepassing van lid 2 op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla is deze bijlage van overeenkomstig toepassing, met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van artikel 37.

Artikel 37

Bijzondere voorwaarden

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, worden beschouwd als:

1. producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

a) geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen producten;

b) in Ceuta en Melilla verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voor zover:

i) deze producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 5, of voor zover

ii) deze producten van oorsprong zijn uit de Gemeenschap of Chili in de zin van deze bijlage en zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 6 bedoelde ontoereikende be- of verwerkingen;

2. producten van oorsprong uit Chili:

a) geheel en al in Chili verkregen producten;

b) in Chili verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voor zover:

i) deze producten een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5, of voor zover

ii) deze producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de Gemeenschap in de zin van deze bijlage en zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 6 omschreven ontoereikende be- of verwerkingen.

2. Ceuta en Melilla worden als één enkel grondgebied beschouwd.

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt "Chili" en "Ceuta en Melilla" in vak 2 van het EUR.1-certificaat. Voor producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt dit bovendien vermeld in vak 4 van het EUR.1-certificaat of op de factuurverklaring.

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van deze bijlage in Ceuta en Melilla.

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 38

Wijzigingen op de bijlage

Het Associatiecomité kan besluiten deze bijlage te wijzigen.

Artikel 39

Aantekeningen

De partijen bereiken overeenstemming over "aantekeningen" betreffende de interpretatie, de toepassing en het beheer van deze bijlage binnen het Bijzondere Comité inzake Douanesamenwerking en Oorsprongsregels.

Artikel 40

Overgangsbepalingen voor goederen in doorvoer of in opslag

Deze overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van deze bijlage voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst onderweg zijn of die in de Gemeenschap of Chili tijdelijk zijn opgeslagen in douane-entrepots of vrije zones, mits binnen vier maanden na die datum een EUR.1-certificaat bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt ingediend dat achteraf door de douaneautoriteiten of de bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer is afgegeven, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen, overeenkomstig artikel 12, rechtstreeks zijn vervoerd.

(1) Zolang tussen de partijen nog onderhandeld wordt over enige overdracht van soevereiniteitsrechten, als in het internationale recht omschreven, is deze bepaling niet van toepassing op producten van de zeevisserij en andere door EG-vaartuigen in de exclusieve economische zone van Chili uit zee gewonnen producten of op producten van de zeevisserij en andere door Chileense vaartuigen in de exclusieve economische zone van de lidstaten van de Gemeenschap uit zee gewonnen producten.

Aanhangsel I

AANTEKENINGEN BIJ DE LIJST IN DE AANHANGSELS II EN II a)

Aantekening 1:

In deze lijst is vermeld aan welke voorwaarden een product moet voldoen om als voldoende be- of verwerkt in de zin van artikel 5 van deze bijlage te worden beschouwd.

Aantekening 2:

2.1. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen product aan: in kolom 1 is het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerd systeem vermeld en kolom 2 bevat de omschrijving van de goederen van die post of dat hoofdstuk volgens dat systeem. Voor ieder product dat in de kolommen 1 en 2 is omschreven, wordt in kolom 3 en/of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door "ex" betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.

2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.

2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten die onder dezelfde post vallen, wordt na elk streepje dat deel van de post omschreven waarop de daarnaast, in kolom 3 of 4, vermelde voorwaarde van toepassing is.

2.4. Wanneer voor een in kolom 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel, die in kolom 3 of die in kolom 4, wordt toegepast. Indien in kolom 4 geen oorsprongsregel wordt gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.

Aantekening 3:

3.1. Artikel 5 van deze bijlage betreffende producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is van toepassing ongeacht het feit of dit product in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in Chili of in de Gemeenschap.

Voorbeeld

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van "ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed" van post ex 7224.

Werd dit smeedijzer in de Gemeenschap vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het reeds de oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek of een andere fabriek in de Gemeenschap werd vervaardigd. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

3.2. De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Is volgens de regel het gebruik van niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium toegestaan, dan is het gebruik van dit materiaal in een vroeger productiestadium wel, maar in een later productiestadium niet toegestaan.

3.3. In afwijking van aantekening 3.2 mogen, wanneer volgens de regel "materialen van een willekeurige post" gebruikt mogen worden, materialen van dezelfde post en met dezelfde omschrijving als het product worden gebruikt, onder voorbehoud evenwel van eventuele in die regel opgenomen beperkingen. "Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, waaronder andere materialen van post nr. ..." of "Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, waaronder andere materialen van dezelfde post als het product" betekent evenwel dat materialen van willekeurige posten mogen worden gebruikt, behalve die welke dezelfde omschrijving hebben als het in kolom 2 van de lijst omschreven product.

3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen mogen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.

Voorbeeld

Volgens de regel voor weefsels van de posten GS 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische stoffen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene of het andere materiaal of beide kunnen worden gebruikt.

3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit evenwel niet dat geen andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie ook aantekening 6.2 met betrekking tot textiel).

Voorbeeld

De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik van granen en derivaten daarvan uit. Minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd mogen evenwel worden gebruikt.

Deze regel is evenwel niet van toepassing op producten die niet kunnen worden vervaardigd uit het in de lijst genoemde materiaal, maar die wel kunnen worden vervaardigd uit een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.

Voorbeeld

Indien voor een artikel van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, het gebruik van uitsluitend garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies - ook al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval dient het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen te bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

3.6. Indien een regel in de lijst twee of meer percentages geeft als maximumwaarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages met betrekking tot bepaalde materialen niet worden overschreden.

Aantekening 4:

4.1. De term "natuurlijke vezels" in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld omvat de term "natuurlijke vezels" vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

4.2. De term "natuurlijke vezels" omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003, wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en ander plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

4.3. De termen "textielmassa", "chemische stoffen" en "materialen voor het vervaardigen van papier" in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.4. De term "synthetische en kunstmatige stapelvezels" in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de posten 5501 tot en met 5507.

Aantekening 5:

5.1. Indien voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, zijn de in kolom 3 genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken (zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4).

5.2. De in punt 5.1 genoemde tolerantie is evenwel slechts van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

Basistextielmaterialen zijn:

- zijde,

- wol,

- grof haar,

- fijn haar,

- paardenhaar (crin),

- katoen,

- papier, en materiaal voor het vervaardigen van papier,

- vlas,

- hennep,

- jute en andere bastvezels,

- sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave,

- kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

- synthetische filamenten,

- kunstmatige filamenten,

- filamenten die elektriciteit geleiden,

- synthetische stapelvezels van polypropyleen,

- synthetische stapelvezels van polyester,

- synthetische stapelvezels van polyamide,

- synthetische stapelvezels van polyacrylonitriel,

- synthetische stapelvezels van polyimide,

- synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,

- synthetische stapelvezels van polyfenyleensulfide,

- synthetische stapelvezels van polyvinylchloride,

- andere synthetische stapelvezels,

- kunstmatige stapelvezels van viscose,

- andere kunstmatige stapelvezels,

- garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld,

- garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld,

- producten van post 5605 ((metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee lagen kunststof,

- andere producten van post 5605.

Voorbeeld

Garen van post 5205, gemaakt van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 % van het gewicht van het garen.

Voorbeeld

Een weefsel van wol van post 5112, gemaakt van garens van wol van post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuurlijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt, mits het totale gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het gewicht van het weefsel.

Voorbeeld

Getuft textielweefsel van post 5802, gemaakt van garens van katoen van post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

Voorbeeld

Indien het betrokken getufte textielweefsel was gemaakt van katoengarens van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens gemaakt van twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is het getufte textielweefsel bijgevolg een gemengd product.

5.3. Voor producten die garens bevatten "gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld", bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

5.4. Voor producten met "strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee lagen kunststof"; bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %.

Aantekening 6:

6.1. Indien in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor het betrokken geconfectioneerde product, worden gebruikt, mits deze onder een andere post vallen dan het product en de waarde niet hoger is dan 8 % van de prijs af fabriek van het product.

6.2. Onverminderd aantekening 6.3 mogen materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld vrij worden gebruikt voor de vervaardiging van textielproducten, ongeacht of zij textiel bevatten.

Voorbeeld

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bij voorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

Aantekening 7:

7.1. Onder "specifieke behandeling" in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing(1),

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

i) isomeriseren.

7.2. Onder "specifieke behandeling" in de zin van de posten 2710, 2711 tot en met 2712 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing(2),

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

ij) isomeriseren,

k) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1266-59 T),

l) uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren,

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bij voorbeeld "hydrofinishing" of ontkleuren), wordt daarentegen niet als een specifieke behandeling aangemerkt,

n) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van het volume ervan overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86,

o) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading,

p) uitsluitend voor de producten van ex 2712, andere dan vaseline, ozokeriet, montaanwas, turfwas en paraffine, met een oliegehalte van minder dan 0,75 gewichtspercenten, olieafscheiding door gefractioneerde kristallisatie.

7.3. Wat de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 betreft wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

7.4. Onder herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing wordt distillatie (andere dan aftopping) verstaan door middel van een continu- of batchproces in industriële installaties met behulp van distillaten van de postonderverdelingen 2710 00, 2711 11, 2711 12 tot en met 2711 19, 2711 21 en 2711 29 (andere dan propaan met een zuiverheid van 99 % of meer) ter verkrijging van:

1. geïsoleerde koolwaterstoffen met een hoge zuiverheid (90 % of meer voor olefinen en 95 % of meer voor andere koolwaterstoffen), waarbij mengsels van isomeren met dezelfde organische samenstelling als geïsoleerde koolwaterstoffen worden beschouwd;

Slechts processen met behulp waarvan ten minste drie verschillende producten worden verkregen zijn toegestaan, maar deze beperking is niet van toepassing wanneer het proces uit de scheiding van isomeren bestaat. Wat xylenen betreft, wordt ethylbenzeen tot de xyleenisomeren gerekend;

2. producten van de postonderverdeling 2707 10 tot en met 2707 30, 2707 50 en 2710 00:

a) zonder overlapping van het eindkookpunt van een fractie en het beginkookpunt van de daaropvolgende fractie en een verschil van niet meer dan 60 °C tussen de temperatuur waarbij 5 % respectievelijk 90 % van het volume (met inbegrip van verliezen) bij gebruik van de ASTM D 86-87 methode (goedgekeurd in 1972) distilleert;

b) met overlapping van het eindkookpunt van een fractie en het beginkookpunt van de daaropvolgende fractie en een verschil van niet meer dan 30 °C tussen de temperatuur waarbij 5 % respectievelijk 90 % van het volume (met inbegrip van verliezen) bij gebruik van de ASTM D 86-87 methode (goedgekeurd in 1972) distilleert.

(1) Zie aantekening 7.4.

(2) Zie Aantekening 7.4.

Aanhangsel II

LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel II a)

LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel III

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1 EN AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1

Instructies voor de drukker

1. Het formaat van de formulieren is 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zo gelijmd dat het goed beschrijfbaar is, houtvrij, en met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

2. De douaneautoriteiten of bevoegde overheidsinstanties van de lidstaten van de Gemeenschap en van Chili kunnen zich het recht voorbehouden de formulieren zelf te drukken of ze door erkende drukkers te laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder formulier van deze erkenning melding gemaakt. Elk formulier wordt voorzien van de naam en het adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze geïdentificeerd kan worden. De certificaten worden tevens van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

Procedure voor het invullen

De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vullen zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in. Deze formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

>PIC FILE= "L_2002352NL.103901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.104001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.104101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.104201.TIF">

Aanhangsel IV

>PIC FILE= "L_2002352NL.104302.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.104401.TIF">

BIJLAGE IV

(als bedoeld in artikel 89, lid 2)

OVEREENKOMST INZAKE SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN VAN TOEPASSING OP DE HANDEL IN DIEREN EN DIERLIJKE PRODUCTEN, PLANTEN, PLANTAARDIGE PRODUCTEN EN ANDERE GOEDEREN ALSMEDE DIERENWELZIJN

DE PARTIJEN, zoals gedefinieerd in artikel 197 van de associatieovereenkomst,

WENSENDE de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen tussen de Gemeenschap en Chili te vergemakkelijken, zonder daarbij de volks-, dier- en plantgezondheid in gevaar te brengen;

OVERWEGENDE dat de tenuitvoerlegging van onderhavige overeenkomst dient te geschieden in overeenstemming met de interne regelgeving en wetgevende procedures van de partijen;

OVERWEGENDE dat de erkenning van gelijkwaardigheid geleidelijk en progressief zal verlopen en van toepassing dient te zijn op de prioritaire sectoren;

OVERWEGENDE dat deel IV, titel I, van de associatieovereenkomst onder meer een geleidelijke en wederzijdse liberalisering van de handel in goederen overeenkomstig de GATT 1994 beoogt;

OPNIEUW BEVESTIGEND hun rechten en plichten uit hoofde van de WTO-overeenkomst en de bijlagen daarbij, met name de SPS-overeenkomst;

WENSENDE volledige openheid te garanderen ten aanzien van de sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op de handel, de SPS-overeenkomst van de WTO op gelijke wijze te interpreteren en de beginselen en bepalingen ervan ten uitvoer te leggen;

VASTBESLOTEN ten volle rekening te houden met het gevaar van verspreiding van besmettingen bij dieren, ziekten en plagen en met de maatregelen ter bestrijding en uitroeiing van die besmettingen, ziekten en plagen, alsmede de volks-, dier- en plantgezondheid te beschermen zonder daarbij het handelsverkeer onnodig te verstoren;

OVERWEGENDE dat het, gezien het belang van het welzijn van dieren, dienstig is, met het oog op de ontwikkeling van dierenwelzijnsnormen en gezien het verband van zulke normen met veterinaire aangelegenheden, deze kwestie in onderhavige overeenkomst op te nemen en dierenwelzijnsnormen te bestuderen rekening houdende met de ontwikkelingen in de bevoegde internationale normenorganisaties,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT HETGEEN VOLGT:

Artikel 1

Doelstellingen

1. Deze overeenkomst heeft tot doel de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen tussen de partijen te vergemakkelijken zonder daarbij de volks-, dier- en plantgezondheid in gevaar te brengen, door:

a) volledige openheid te garanderen ten aanzien van de sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op de handel;

b) een mechanisme vast te stellen voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van zulke maatregelen van een partij die geen afbreuk doen aan de bescherming van de volks-, dier- en plantgezondheid;

c) de gezondheidsstatus van de partijen te erkennen en het regionalisatieprincipe toe te passen;

d) de beginselen van de SPS-overeenkomst van de WTO verder ten uitvoer te leggen;

e) mechanismen en procedures ter vergemakkelijking van de handel vast te stellen; en

f) de communicatie en de samenwerking tussen de partijen op het vlak van sanitaire en fytosanitaire maatregelen te verbeteren.

2. Voorts strekt deze overeenkomst ertoe de interpretatie van dierenwelzijnsnormen door de partijen gelijk te stemmen.

Artikel 2

Multilaterale verplichtingen

De partijen bevestigen opnieuw hun rechten en plichten uit hoofde van de WTO-overeenkomst en met name de SPS-overeenkomst van de WTO. Deze rechten en plichten liggen aan de door de partijen in het kader van deze overeenkomst ondernomen activiteiten ten grondslag.

Artikel 3

Werkingssfeer

1. Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende maatregelen voorzover zij relevant zijn voor het handelsverkeer tussen de partijen:

a) de sanitaire maatregelen die door elk der partijen worden toegepast ten aanzien van de in aanhangsel I.A genoemde dieren en dierlijke producten; en

b) de fytosanitaire maatregelen die door elk der partijen worden toegepast ten aanzien van de in aanhangsel I.B genoemde planten, plantaardige producten en andere goederen;

2. Deze overeenkomst is eveneens van toepassing op de ontwikkeling van de in aanhangsel I.C genoemde dierenwelzijnsnormen.

3. Onverminderd lid 4 is deze overeenkomst in eerste instantie niet van toepassing op de in aanhangsel I.D genoemde aangelegenheden.

4. Het in artikel 16 bedoelde comité kan deze overeenkomst bij besluit wijzigen en de werkingssfeer ervan aldus uitbreiden tot andere sanitaire en fytosanitaire maatregelen die relevant zijn voor het handelsverkeer tussen de partijen.

5. Het in artikel 16 bedoelde comité kan deze overeenkomst bij besluit wijzigen en de werkingssfeer ervan aldus uitbreiden tot andere dierenwelzijnsnormen.

Artikel 4

Definities

In het kader van deze overeenkomst gelden de volgende definities:

a) "dieren en dierlijke producten": levende dieren, met inbegrip van levende vissen en tweekleppige weekdieren, sperma, eicellen, embryo's en broedeieren, en producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van visproducten, zoals gedefinieerd in de International Animal Health Code en de International Aquatic Animal Health Code van het Internationaal Bureau voor besmettelijke ziekten (OIE);

b) "planten": levende planten en levende delen daarvan, met inbegrip van zaden, zoals vermeld in aanhangsel I.B. Levende delen van planten worden geacht te omvatten:

i) vruchten in botanische zin, andere dan diepgevroren;

ii) groenten, andere dan diepgevroren;

iii) bollen, knollen en wortelstokken;

iv) afgesneden bloemen;

v) takken en twijgen met bladeren;

vi) gekapte bomen met gebladerte; en

vii) plantweefselculturen.

c) "plantaardige producten": producten van plantaardige oorsprong die niet zijn verwerkt of die een eenvoudige voorbewerking hebben ondergaan, voorzover het geen planten betreft die zijn opgenomen in aanhangsel I.B;

d) "zaden": zaden in botanische zin, bestemd om te worden geplant;

e) "andere goederen": verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen, recipiënten, gebruikte landbouwmachines, grond, groeimedia en ieder ander organisme, voorwerp of materiaal dat drager of verspreider van een plaag kan zijn, zoals vermeld in aanhangsel I.B;

f) "plagen": alle soorten, stammen of biotypes van planten, dieren of pathogenen die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten;

g) "dierziekte": een klinisch of pathologisch besmettingsverschijnsel bij dieren;

h) "visziekte": een klinische of niet-klinische besmetting met een of meer ziekteverwekkers van de ziekten die waterdieren treffen;

i) "besmetting bij dieren": de situatie waarbij dieren drager zijn van een besmettelijk agens, ongeacht of zij klinische of pathologische besmettingsverschijnselen vertonen;

j) "sanitaire en fytosanitaire maatregelen": maatregelen zoals gedefinieerd in punt 1 van bijlage A bij de SPS-overeenkomst van de WTO die binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen;

k) "dierenwelzijnsnormen": normen ter bescherming van dieren zoals zij door de partijen zijn opgesteld en worden toegepast en die, in voorkomend geval, in overeenstemming zijn met de normen van het OIE en binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen;

l) "adequaat niveau van sanitaire en fytosanitaire bescherming": het adequate niveau van sanitaire en fytosanitaire bescherming zoals gedefinieerd in punt 5 van bijlage A bij de SPS-overeenkomst van de WTO;

m) "gebied":

i) wat diergezondheid betreft, de zones of regio's zoals gedefinieerd in de International Animal Health Code van het OIE, en wat aquacultuur betreft, de zones of regio's zoals gedefinieerd in de International Aquatic Animal Health Code van het OIE, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de specificiteit van het grondgebied van de Gemeenschap waarbij dit als één geheel wordt erkend;

ii) wat plantgezondheid betreft, een ruimte zoals bedoeld in de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen van de FAO "Glossary of Phytosanitary terms", d.w.z. een officieel gedefinieerd deel of alle delen van eender welke partij waarvan de status is erkend overeenkomstig artikel 6, lid 6, onder a), met betrekking tot de verspreiding van een genoemde plaag;

n) "regionalisatie": het concept van aanpassing aan de regionale omstandigheden, zoals beschreven in artikel 6 van de SPS-overeenkomt van de WTO;

o) "zending": een hoeveelheid producten van hetzelfde type, waarvoor één certificaat of document is afgegeven, die met hetzelfde transportmiddel wordt vervoerd, die bestemd is voor één enkele geadresseerde en die van oorsprong is uit eenzelfde land van uitvoer of deel daarvan. Een zending kan uit een of meer partijen bestaan.

p) "gelijkwaardigheid in het kader van het handelsverkeer" (hierna gelijkwaardigheid genoemd): de situatie waarbij maatregelen die in de exporterende partij worden toegepast, ongeacht of zij verschillen van de maatregelen die in de importerende partij worden toegepast, op objectieve wijze het adequate beschermingsniveau of het aanvaardbare risiconiveau van de importerende partij bereiken;

q) "sector": de productie- en handelsstructuur voor een product of productcategorie in een der partijen;

r) "subsector": een welomschreven en gecontroleerd deel van een sector;

s) "handelsartikelen": dieren en planten of categorieën daarvan dan wel specifieke producten, met inbegrip van andere goederen, als bedoeld onder a), b), c) en d);

t) "specifieke invoervergunning": een door de bevoegde autoriteiten van de importerende partij aan een individuele importeur van tevoren verstrekte officiële vergunning voor de invoer van één enkele zending of verschillende zendingen van een handelsartikel uit de exporterende partij, dat binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst valt;

u) "maatregelen": alle wetten, reglementeringen, procedures, vereisten of praktijken;

v) "werkdagen": werkdagen voor de autoriteiten die de vereiste actie moeten ondernemen;

w) "overeenkomst": de volledige tekst van deze overeenkomst en alle aanhangsels daarbij; en

x) "associatieovereenkomst": de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de partijen en waaraan deze overeenkomst is gehecht.

Artikel 5

Bevoegde autoriteiten

1. De bevoegde autoriteiten van de partijen zijn de autoriteiten die bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de in deze overeenkomst bedoelde maatregelen, zoals bepaald in aanhangsel II.

2. De partijen stellen elkaar, overeenkomstig artikel 12, in kennis van alle belangrijke wijzigingen in de structuur en de organisatie van alsmede de bevoegdheidsverdeling binnen hun bevoegde autoriteiten.

Artikel 6

Erkenning van de status inzake diergezondheid en plagen alsmede van regionale omstandigheden in het kader van het handelsverkeer

A. Erkenning van de status inzake dierziekten, besmettingen bij dieren of plagen

1. Wat dierziekten en besmettingen bij dieren (met inbegrip van zonoses) betreft, gelden onderstaande bepalingen:

a) De importerende partij erkent, in het kader van het handelsverkeer, de diergezondheidsstatus van de exporterende partij of haar gebieden, zoals door deze partij overeenkomstig aanhangsel IV.A vastgesteld, voor de in aanhangsel III.A vermelde dierziekten.

b) Wanneer een partij meent dat zij voor haar grondgebied of een gebied een bijzondere status heeft voor een bepaalde dierziekte die niet in aanhangsel III.A is opgenomen, kan zij om erkenning van deze status verzoeken overeenkomstig de in aanhangsel IV.C vastgelegde criteria. De importerende partij kan bij de invoer van levende dieren en dierlijke producten garanties eisen die in overeenstemming zijn met de overeengekomen status van de partijen.

c) De status van de grondgebieden of de gebieden, of de status in een sector of een subsector van de partijen met betrekking tot de prevalentie of incidentie van een niet in aanhangsel III.A opgenomen dierziekte of, in voorkomend geval, van besmettingen bij dieren en/of het daaraan verbonden risico, zoals gedefinieerd door de in de SPS-overeenkomst van de WTO erkende internationale normenorganisaties, wordt door de partijen erkend als de basis voor hun onderlinge handel. De importerende partij kan bij de invoer van levende dieren en dierlijke producten garanties eisen die in overeenstemming zijn met de overeenkomstig de aanbevelingen van de normenorganisaties vastgestelde status, indien van toepassing.

d) Onverminderd de artikelen 8 en 14 en tenzij de importerende partij uitdrukkelijk voorbehoud maakt en om ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt, neemt iedere partij onverwijld de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken op basis van de bepalingen onder a), b) en c).

2. Wat plagen betreft, gelden onderstaande bepalingen:

a) Iedere partij erkent, in het kader van het handelsverkeer, de plantgezondheidsstatus van de andere partij voor de in aanhangsel III.B gespecificeerde plagen.

b) Onverminderd de artikelen 8 en 14 en tenzij de importerende partij uitdrukkelijk voorbehoud maakt en om ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt, neemt iedere partij onverwijld de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken op basis van de bepaling onder a).

B. Erkenning van het regionalisatieprincipe

3. De partijen erkennen het regionalisatieprincipe en komen overeen dit principe op hun onderlinge handelsverkeer toe te passen.

4. De partijen komen overeen dat regionalisatiebesluiten voor de in aanhangsel III.A vermelde dier- en visziekten en de in aanhangsel III.B vermelde plagen moeten worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van aanhangsel IV.A respectievelijk aanhangsel IV.B.

5. a) Wat dierziekten betreft, deelt de exporterende partij die erkenning van haar regionalisatiebesluit door de importerende partij wenst, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13, de door haar ingestelde maatregelen mee tezamen met een omstandige toelichting op en ondersteunende gegevens voor haar bepalingen en besluiten. Onverminderd artikel 14 en tenzij de importerende partij uitdrukkelijk voorbehoud maakt en om bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, wordt het aldus meegedeelde regionalisatiebesluit geacht te zijn aanvaard.

b) Het onder a) bedoelde overleg vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13, lid 3. De importerende partij beoordeelt de bijkomende gegevens binnen 15 werkdagen na ontvangst hiervan. De onder a) bedoelde verificatie geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 binnen 25 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe.

6. a) Wat plagen betreft, draagt iedere partij er zorg voor dat bij de handel in planten, plantaardige producten en andere goederen rekening wordt gehouden met de door de andere partij erkende plantgezondheidsstatus in een gebied. Een partij die erkenning van haar regionalisatiebesluit door de andere partij wenst, deelt de door haar ingestelde maatregelen mee tezamen met een omstandige toelichting op en ondersteunende gegevens voor haar bepalingen en besluiten, waarbij de relevante internationale normen voor fytosanitaire maatregelen van de FAO als richtsnoer werden aangehouden, waaronder nr. 4 "Requirements for the establishment of Pest Free Areas", nr. 8 "Determination of Pest Status in an area" en andere internationale normen voor fytosanitaire maatregelen die de partijen dienstig achten. Onverminderd artikel 14 en tenzij een partij uitdrukkelijk voorbehoud maakt en om bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt binnen drie maanden na de kennisgeving, wordt het aldus meegedeelde regionalisatiebesluit geacht te zijn aanvaard.

b) Het onder a) bedoelde overleg vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13, lid 3. De importerende partij beoordeelt de bijkomende gegevens binnen drie maanden na ontvangst hiervan. De onder a) bedoelde verificatie geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 binnen 12 maanden na ontvangst van het verzoek daartoe, rekening houdende met het biologische karakter van de plaag en het gewas in kwestie.

7. Na voltooiing van de procedures van de leden 4, 5 en 6, en onverminderd artikel 14, neemt iedere partij onverwijld de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken op basis van de in die leden vervatte bepalingen.

Artikel 7

Bepaling van de gelijkwaardigheid

1. De erkenning van gelijkwaardigheid kan betrekking hebben op een aparte maatregel en/of een geheel van maatregelen en/of regelingen die van toepassing zijn op een sector of subsector.

2. Bij de bepaling van de gelijkwaardigheid wordt door de partijen de overlegprocedure van lid 3 gevolgd. Deze procedure houdt in dat de exporterende partij het objectieve bewijs van gelijkwaardigheid dient te leveren en de importerende partij een objectieve evaluatie van dit bewijs dient te verrichten, teneinde eventueel de gelijkwaardigheid te erkennen.

3. Indien de exporterende partij een verzoek indient met betrekking tot een maatregel of maatregelen die relevant zijn voor een of meer sectoren of subsectoren, leiden de partijen binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek door de importerende partij de overlegprocedure in die de in aanhangsel VI genoemde stappen omvat. Indien de exporterende partij evenwel meerdere verzoeken indient, komen de partijen, op verzoek van de importerende partij, in het in artikel 16 bedoelde comité een tijdschema overeen waarbinnen zij de in dit lid bedoelde procedure inleiden.

4. Tenzij anders door beide partijen overeengekomen, rondt de importerende partij haar evaluatie van de gelijkwaardigheid af binnen 180 dagen na ontvangst van het bewijs van gelijkwaardigheid van de exporterende partij, behalve voor seizoensgewassen waarvoor het gerechtvaardigd is de evaluatie uit te stellen teneinde de fytosanitaire maatregelen over een voldoende lange groeiperiode te kunnen verifiëren.

De prioritaire sectoren of subsectoren van iedere partij waarvoor deze procedure kan worden ingeleid, dienen, in voorkomend geval, in orde van prioriteit te worden opgenomen in aanhangsel V.A. Het in artikel 16 bedoelde comit kan deze lijst, met inbegrip van de orde van prioriteit, bij besluit wijzigen.

5. De importerende partij kan de erkenning van de gelijkwaardigheid intrekken of opschorten bij iedere door een der partijen aan een maatregel aangebrachte wijziging die relevant is voor de gelijkwaardigheid, op voorwaarde dat de volgende procedures worden gevolgd:

a) In overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 stelt de exporterende partij de importerende partij in kennis van ieder voorstel tot wijziging van door haar ingestelde maatregelen waarvan de gelijkwaardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Binnen 30 werkdagen na ontvangst van deze gegevens stelt de importerende partij de exporterende partij ervan in kennis of de erkenning van de gelijkwaardigheid op basis van de voorgestelde maatregelen al dan niet gehandhaafd blijft.

b) In overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 stelt de importerende partij de exporterende partij in kennis van ieder voorstel tot wijziging van door haar ingestelde maatregelen op basis waarvan de gelijkwaardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Indien de importerende partij de erkenning van de gelijkwaardigheid niet handhaaft, kunnen de partijen de voorwaarden overeenkomen waaronder de in lid 3 bedoelde procedure opnieuw kan worden ingeleid op basis van de voorgestelde maatregelen.

6. Onverminderd artikel 14 kan de importerende partij de erkenning van de gelijkwaardigheid niet intrekken of opschorten vr de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen die door een der partijen werden voorgesteld.

7. Het besluit over de erkenning van de gelijkwaardigheid dan wel de intrekking of opschorting ervan kan uitsluitend worden genomen door de importerende partij, in overeenstemming met haar wettelijke en bestuursrechtelijke regelgeving, inclusief - wat planten, plantaardige producten en andere goederen betreft - de toepasselijke mededelingen in overeenstemming met internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 13 van de FAO "Guidelines for the notification of non-compliances and emergency action" en, in voorkomend geval, andere internationale normen voor fytosanitaire maatregelen. De importerende partij verstrekt de exporterende partij schriftelijk een omstandige toelichting bij en de ondersteunende gegevens voor de bepalingen en besluiten op grond van dit artikel. Indien de erkenning van de gelijkwaardigheid wordt geweigerd, ingetrokken of opgeschort, stelt de importerende partij de exporterende partij in kennis van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de in lid 3 bedoelde procedure opnieuw te kunnen inleiden. Indien nodig verleent de importerende partij de exporterende partij technische bijstand in overeenstemming met de bepalingen van artikel 24 van de associatieovereenkomst.

Artikel 8

Transparantie en voorwaarden voor het handelsverkeer

1. De partijen komen overeen algemene invoervoorwaarden toe te passen op de in de aanhangsels I.A en I.B bedoelde handelsartikelen. Onverminderd de overeenkomstig artikel 6 genomen besluiten gelden de door de importerende partij gestelde invoervoorwaarden voor het gehele grondgebied van de exporterende partij. Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 deelt de importerende partij de exporterende partij de door haar gestelde sanitaire en fytosanitaire eisen aan de invoer van de in de aanhangsels I.A en I.B bedoelde handelsartikelen mee. Deze mededeling omvat, in voorkomend geval, de modellen voor de officiële certificaten of attesten, zoals deze door de importerende partij zijn voorgeschreven.

2. a) Wijzigingen of voorgestelde wijzigingen van de in lid 1 bedoelde voorwaarden worden door de partijen gemeld overeenkomstig de bepalingen van de SPS-overeenkomst en latere besluiten inzake kennisgeving van maatregelen. Onverminderd de bepalingen van artikel 14 houdt de importerende partij rekening met de reistijd tussen de partijen bij de vaststelling van de datum waarop de in lid 1 bedoelde gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

b) Indien de importerende partij deze kennisgevingsvereisten niet in acht neemt, blijft zij het certificaat of attest waaronder de naleving van de voorheen geldende voorwaarden wordt gegarandeerd, accepteren tot 30 dagen nadat de gewijzigde invoervoorwaarden van kracht zijn geworden.

3. a) Binnen 90 dagen na de erkenning van de gelijkwaardigheid nemen de partijen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van die erkenning, teneinde op basis daarvan de onderlinge handel mogelijk te maken in de in de aanhangsels I.A en I.B bedoelde handelsartikelen in de sectoren en subsectoren waarvoor alle desbetreffende sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de exporterende partij door de importerende partij als gelijkwaardig zijn erkend. Voor deze handelsartikelen kan het model voor het door de importerende partij geëiste officiële certificaat of officieel document in dat geval worden vervangen door een overeenkomstig aanhangsel IX.B opgesteld certificaat.

b) Voor handelsartikelen in sectoren of subsectoren waarvoor een of meer maar niet alle maatregelen als gelijkwaardig werden erkend, blijft de handel verlopen op basis van de in lid 1 bedoelde voorwaarden. Op verzoek van de exporterende partij zijn de bepalingen van lid 5 van toepassing.

4. Voor de invoer van de in de aanhangsels I.A en I.B bedoelde handelsartikelen zijn geen specifieke invoervergunningen vereist.

5. Ten aanzien van de voorwaarden die relevant zijn voor de handel in de in lid 1 bedoelde handelsartikelen voeren de partijen, op verzoek van de exporterende partij, overleg overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, teneinde overeenstemming te bereiken over alternatieve of bijkomende invoervoorwaarden van de importerende partij. Zulke alternatieve of bijkomende invoervoorwaarden mogen, in voorkomend geval, worden gebaseerd op maatregelen van de exporterende partij die door de importerende partij als gelijkwaardig zijn erkend. Bij overeenstemming neemt de importerende partij binnen 90 dagen de nodige wettelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen om de invoer op basis daarvan mogelijk te maken.

6. a) Voor de invoer van de in aanhangsel I.A bedoelde dierlijke producten verleent de importerende partij, op verzoek van de exporterende partij die daarbij de passende garanties geeft, een voorlopige goedkeuring voor de in aanhangsel V.B, punt 2, bedoelde verwerkingsinrichtingen die zich op het grondgebied van de exporterende partij bevinden, zonder voorafgaande inspectie van afzonderlijke inrichtingen. Deze goedkeuring moet in overeenstemming zijn met de in aanhangsel V.B vastgestelde voorwaarden en bepalingen. Tenzij om bijkomende informatie wordt verzocht, neemt de importerende partij binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek en de garanties de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om de invoer op basis daarvan mogelijk te maken.

De eerste lijst van inrichtingen wordt goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van aanhangsel V.B.

b) Voor de invoer van de in lid 3, onder a), bedoelde dierlijke producten doet de exporterende partij haar lijst van inrichtingen die aan de door haar gestelde eisen voldoen, aan de importerende partij toekomen.

7. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij een omstandige toelichting bij en ondersteunende gegevens voor de bepalingen en besluiten op grond van dit artikel.

Artikel 9

Certificeringsprocedures

1. In het kader van de certificeringsprocedures nemen de partijen de in aanhangsel IX.A vastgestelde beginselen en criteria in acht.

2. De in artikel 8, leden 1 en 3, bedoelde certificaten of officiële documenten worden afgegeven overeenkomstig aanhangsel IX.C.

3. Het in artikel 16 bedoelde comité kan regels vaststellen die moeten worden gevolgd in het geval van elektronische certificering, intrekking of vervanging van certificaten.

Artikel 10

Verificatie

1. Om het vertrouwen in de doeltreffende tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze overeenkomst te bewaren, heeft elke partij, binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst, het recht:

a) om, overeenkomstig de richtsnoeren in aanhangsel VII, het allesomvattende controleprogramma van de autoriteiten van de andere partij in zijn geheel of gedeeltelijk te verifiëren. De kosten hiervan worden gedragen door de verifiërende partij;

b) te verlangen dat, vanaf een door de partijen vast te stellen datum, haar het allesomvattende controleprogramma van de andere partij in zijn geheel of gedeeltelijk wordt voorgelegd, indien zij daarom verzoekt, alsook een verslag van de resultaten van de in het kader van dat programma verrichte controles;

c) te verlangen dat, voor laboratoriumtests met betrekking tot in aanhangsel I.A bedoelde handelsartikelen, indien zij daarom verzoekt, de andere partij aan het periodieke vergelijkende testprogramma deelneemt, voor specifieke tests die door haar referentielaboratorium worden opgezet. De kosten hiervan worden door de deelnemende partij gedragen.

2. Iedere partij mag de resultaten en conclusies van haar verificaties met derde landen delen en ze algemeen beschikbaar stellen.

3. Het in artikel 16 bedoelde comité kan aanhangsel VII bij besluit wijzigen, daarbij op passende wijze rekening houdende met door internationale organisaties verrichte relevante werkzaamheden.

4. De verificatieresultaten kunnen worden gebruikt ten behoeve van de in de artikelen 6, 7, 8 en 11 bedoelde maatregelen van een of van beide partijen.

Artikel 11

Controles bij invoer en retributies voor keuringen en controles

1. De partijen komen overeen dat invoercontroles door de importerende partij op zendingen uit de exporterende partij dienen te gebeuren met inachtneming van de in aanhangsel VIII.A vastgelegde beginselen. De resultaten van deze controles kunnen worden gebruikt ten behoeve van de in artikel 10 bedoelde verificaties.

2. De frequentie waarmee iedere partij materiële controles bij invoer verricht, zijn vastgesteld in aanhangsel VIII.B. Een partij kan deze frequentie binnen de grenzen van haar bevoegdheid en in overeenstemming met haar interne wetgeving wijzigen naar aanleiding van vooruitgang die werd geboekt overeenkomstig de artikelen 7 en 8, of naar aanleiding van de verificaties, het overleg of andere maatregelen waarin deze overeenkomst voorziet. Aanhangsel VIII.B wordt door het in artikel 16 bedoelde comité bij besluit dienovereenkomstig gewijzigd.

3. De retributies voor keuringen en controles bij invoer mogen uitsluitend de kosten van de bevoegde autoriteit voor het verrichten daarvan dekken. Zij dienen billijk te zijn in vergelijking met de retributies die worden geïnd voor controles van soortgelijke binnenlandse producten.

4. De importerende partij stelt de exporterende partij in kennis van iedere wijziging in de maatregelen die relevant zijn voor de invoercontroles en de retributies voor keuringen en controles, inclusief de redenen daarvoor, en van iedere belangrijke wijziging in de wijze waarop haar diensten deze controles verrichten.

5. Voor de in artikel 8, lid 3, onder a), bedoelde handelsartikelen kunnen de partijen overeenkomen de frequentie van de materiële controles bij invoer wederzijds te verminderen.

6. Vanaf een door het in artikel 16 bedoelde comité vast te stellen datum kunnen de partijen overeenkomen onder welke voorwaarden zij elkaars in artikel 10, onder b), bedoelde controles goedkeuren, teneinde de frequentie van de invoercontroles aan te passen of deze controles te vervangen. Deze voorwaarden dienen door middel van een besluit van het in artikel 16 bedoelde comité in aanhangsel VII te worden opgenomen. Vanaf die datum kunnen de partijen wederzijds goedkeuring verlenen voor elkaars controles voor bepaalde handelsartikelen en de invoercontroles voor deze handelsartikelen derhalve verminderen of vervangen.

Artikel 12

Uitwisseling van informatie

1. De partijen wisselen op systematische wijze informatie uit die relevant is voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst met het oog op de opstelling van normen, het verstrekken van de nodige garanties, het creëren van wederzijds vertrouwen en het aantonen van de doelmatigheid van de gecontroleerde programma's. Zo nodig kunnen in het kader van deze informatie-uitwisseling ook ambtenaren worden uitgewisseld.

2. De partijen wisselen tevens informatie uit over andere relevante kwesties, inclusief:

a) belangrijke gebeurtenissen in verband met handelsartikelen die onder deze overeenkomst vallen, inclusief de uitwisseling van informatie waarin de artikelen 7 en 8 voorzien;

b) de resultaten van de in artikel 10 bedoelde verificaties;

c) de resultaten van de in artikel 11 bedoelde controles bij invoer, in het geval van geweigerde of niet-conforme zendingen van dieren en dierlijke producten;

d) wetenschappelijke adviezen die relevant zijn voor deze overeenkomst en tot stand kwamen onder de verantwoordelijkheid van een partij;

e) de vorderingen bij de opstelling van dierenwelzijnsnormen; en

f) snelle waarschuwingen die relevant zijn voor het onder deze overeenkomst vallende handelsverkeer.

3. De partijen bepalen dat bij de terzake bevoegde wetenschappelijke fora wetenschappelijke documenten of gegevens moeten worden ingediend om eventuele beweringen of aanspraken in verband met een onder deze overeenkomst vallende aangelegenheid te staven. Deze informatie wordt tijdig door de terzake bevoegde wetenschappelijke fora geëvalueerd en de resultaten daarvan worden aan beide partijen meegedeeld.

4. Wanneer de in dit artikel bedoelde informatie ter beschikking is gesteld door middel van een kennisgeving aan de WTO in overeenstemming met de terzake geldende regels of op de officiële, algemeen en gratis toegankelijke websites van de partijen, waarvan de adressen in aanhangsel XI.B zijn opgenomen, wordt de informatie geacht te zijn uitgewisseld.

Bij plagen die een acuut en bekend gevaar inhouden voor de andere partij, dient deze partij bovendien rechtstreeks via de post of e-mail te worden ingelicht. Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 17 van de FAO "Pest reporting" dient hierbij als leidraad te worden genomen.

5. De contactpunten voor de in dit artikel bedoelde uitwisseling van informatie zijn vastgesteld in aanhangsel XI.A. Informatie wordt per post, fax of e-mail toegezonden. Per e-mail toegezonden informatie wordt elektronisch ondertekend en uitsluitend aan de contactpunten geadresseerd.

Artikel 13

Kennisgeving en overleg

1. Elke partij stelt de andere partij binnen twee werkdagen schriftelijk in kennis van ieder ernstig of aanzienlijk gezondheidsrisico voor mens, dier of plant, met inbegrip van alle noodsituaties in verband met de voedselcontrole of situaties waarin een duidelijk gezondheidsrisico werd geconstateerd in verband met de consumptie van dierlijke of plantaardige producten, met name wat betreft:

a) alle maatregelen die relevant zijn voor de in artikel 6 bedoelde regionalisatiebesluiten;

b) de aanwezigheid of ontwikkeling van in de aanhangsels III.A en III.B vermelde dierziekten of plagen;

c) bevindingen van epidemiologisch belang of belangrijke daaraan verbonden risico's met betrekking tot niet in de aanhangsels III.A en III.B vermelde dierziekten en plagen of nieuwe dierziekten en plagen; en

d) eventuele aanvullende maatregelen, bovenop de basismaatregelen van de respectieve partijen, ter bestrijding of uitroeiing van dierziekten of plagen of ter bescherming van de volksgezondheid, en eventuele wijzigingen in het preventiebeleid, waaronder het vaccinatiebeleid.

2. a) De kennisgevingen worden gedaan bij de in aanhangsel XI.A vermelde contactpunten.

b) Schriftelijke kennisgeving gebeurt via de post, fax of e-mail. Per e-mail toegezonden kennisgevingen worden elektronisch ondertekend en uitsluitend aan de in aanhangsel XI.A vermelde contactpunten geadresseerd.

3. Wanneer een partij zich ernstig zorgen maakt in verband met een risico voor de gezondheid van mens, dier of plant, vindt desgevraagd zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 13 werkdagen overleg over de situatie plaats. Elke partij tracht daarbij alle informatie te verstrekken die nodig is om verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen en tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen die verenigbaar is met de bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

4. Op verzoek van een partij vindt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 20 werkdagen overleg over dierenwelzijn plaats. Elke partij tracht daarbij alle vereiste informatie te verstrekken.

5. Op verzoek van een partij vindt het in de leden 3 en 4 genoemde overleg plaats in de vorm van een video- of audiovergadering. De partij die om het overleg verzoekt, stelt de notulen van de vergadering op, die officieel door de partijen worden goedgekeurd. Voor deze goedkeuring gelden de bepalingen van artikel 12, lid 5.

Artikel 14

Vrijwaringsclausule

1. Indien de exporterende partij op haar eigen grondgebied maatregelen neemt tegen ieder mogelijk ernstig risico voor de gezondheid van mens, dier en plant, dient zij, onverminderd de bepalingen van lid 2, gelijkwaardige maatregelen te nemen om insleep van dit risico op het grondgebied van de importerende partij te voorkomen.

2. De importerende partij kan, als daartoe ernstige redenen bestaan met betrekking tot de gezondheid van mens, dier of plant, voorlopige overgangsmaatregelen vaststellen om de gezondheid van mens, dier of plant te beschermen. Voor zendingen die al onderweg zijn tussen de partijen, zoekt de importerende partij de meest geschikte oplossing die in verhouding staat tot het risico om onnodige verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen.

3. De partij die de maatregelen neemt, stelt de andere partij daarvan in kennis binnen n werkdag na het besluit tot uitvoering van deze maatregelen. Op verzoek van een van beide partijen en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13, lid 3, plegen de partijen overleg over de situatie binnen 12 werkdagen na de kennisgeving. De partijen houden op passende wijze rekening met de informatie die in het kader van dat overleg wordt verkregen, en streven ernaar onnodige verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen, in voorkomend geval rekening houdende met het resultaat van de bepalingen van artikel 13, lid 3.

Artikel 15

Overige aangelegenheden

De principes van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle overige aangelegenheden die binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen en in aanhangsel X zullen worden opgenomen. Het in artikel 16 bedoelde comité kan bij besluit aanhangsel X en, in voorkomend geval, de andere aanhangsels wijzigen om rekening te houden met de gemaakte vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen.

Artikel 16

Gemengd comité van beheer

1. Het gemengd comité van beheer (hierna "het comité" genoemd), dat is ingesteld bij artikel 89, lid 3, van de associatieovereenkomst, komt binnen het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst bijeen, en nadien op verzoek van een van beide partijen, in principe evenwel niet meer dan één keer per jaar. Indien de partijen aldus overeenkomen, kan een bijeenkomst van het comité worden gehouden in de vorm van een audio- of videovergadering. Tussen twee vergaderingen door kan het comité bepaalde aangelegenheden ook schriftelijk behandelen.

2. Het comité zal:

a) op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst toezien, alle kwesties die op deze overeenkomst betrekking hebben, in overweging nemen en alle vragen die naar aanleiding van de tenuitvoerlegging ervan rijzen, bestuderen;

b) de aanhangsels bij deze overeenkomst herzien, met name in het licht van de geboekte vooruitgang in het kader van het overleg en de procedures waarin deze overeenkomst voorziet;

c) de aanhangsels I tot en met XII bij besluit wijzigen, in het licht van de onder b) bedoelde herziening of zoals bepaald in deze overeenkomst; en

d) aanbevelingen voor wijzigingen van deze overeenkomst doen, in het licht van de onder b) bedoelde herziening.

3. De partijen stemmen in met de oprichting van technische werkgroepen, waar van toepassing, bestaande uit deskundigen die als vertegenwoordiger van de partijen optreden; deze werkgroepen worden belast met de identificatie en behandeling van technische en wetenschappelijke vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst. Als aanvullende expertise vereist is, kunnen de partijen ook ad-hocgroepen, met inbegrip van wetenschappelijke groepen, oprichten. Van deze ad-hocgroepen kunnen ook andere personen dan vertegenwoordigers van de partijen deel uitmaken.

4. Het comité brengt verslag uit aan de bij artikel 3 van de associatieovereenkomst ingestelde Associatieraad.

5. Het comité stelt op zijn eerste bijeenkomst zijn werkwijze vast.

Artikel 17

Vergemakkelijking van de communicatie

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 12, 13, 14 en 16 kan het comité een regeling vaststellen ter vergemakkelijking van de correspondentie, de uitwisseling van informatie en bijbehorende stukken, en de procedures en werking van het comité.

Artikel 18

Geografische gebieden waarvoor de overeenkomst geldt

Deze overeenkomst is van toepassing op dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen op, enerzijds, de grondgebieden van de lidstaten van de Gemeenschap en, anderzijds, het grondgebied van de Republiek Chili, zoals vastgesteld in aanhangsel XII.

Aanhangsel I

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST

Aanhangsel I.A

DIEREN EN DIERLIJKE PRODUCTEN

1. HOOFDCATEGORIEËN VAN LEVENDE DIEREN

I. Paardachtigen(1)

II. Runderen (met inbegrip van Bubalis bubalis en bizon)

III. Schapen en geiten

IV. Varkens

V. Pluimvee(2)

VI. Levende vis

VII. Schaaldieren

VIII. Weekdieren

IX. Eieren en gameten van levende vissen

X. Broedeieren

XI. Sperma, eicellen, embryo's

XII. Andere zoogdieren

XIII. Andere vogels

XIV. Reptilia

XV. Amfibia

XVI. Andere vertebraten

XVII. Bijen

2. PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG

Hoofdcategorieën van producten

I. Vers vlees van huisdieren(3) en wild(4), met inbegrip van slachtafvallen en bloed, bestemd voor menselijke consumptie

II. Uit onder I omschreven vlees bereide vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie (gehakt vlees, vleesbereidingen, darmen)

III. Vloeibare melk en melk in poedervorm, bestemd voor en niet bestemd voor menselijke consumptie

IV. Melkproducten, bestemd voor en niet bestemd voor menselijke consumptie (met inbegrip van colostrum)

V. Visserijproducten, bestemd voor menselijke consumptie, met inbegrip van tweekleppige weekdieren en schaaldieren

VI. Eieren, bestemd voor menselijke consumptie, en eiproducten

VII. Producten van de bijenteelt

VIII. Eetbare slakken en kikkerbilletjes, bestemd voor menselijke consumptie

IX. Huiden van hoefdieren, wol, haar, haar van varkens, veren of delen van veren, jachttrofeeën

X. Beenderen, hoornen en hoeven, en producten daarvan, met uitzondering van meel

XI. Gelatine, bestemd voor menselijke consumptie, en grondstoffen voor de productie van gelatine, bestemd voor menselijke consumptie

XII. Verwerkte dierlijke eiwitten (meel en kanen), reuzel en gesmolten vet, met inbegrip van vismeel en visolie

XIII. Bloed en bloedproducten van hoefdieren en pluimvee (met inbegrip van serum van paardachtigen), amnionvocht, bestemd voor de farmaceutische industrie of voor technische doeleinden, behalve voor diervoeding

XIV. Pathogene stoffen

XV. Andere dierlijke afvallen: laagrisicomateriaal als grondstof voor de farmaceutische industrie, voor technische doeleinden of voor gebruik in diervoeding (met inbegrip van voeder voor gezelschapsdieren)

XVI. Voeder voor gezelschapsdieren

XVII. Verwerkte en niet-verwerkte mest.

(1) Paardachtigen, waaronder zebra's, ezels of dieren die het resultaat zijn van een kruising daarvan.

(2) Kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen.

(3) Runderen, varkens, paarden, geiten, schapen, pluimvee.

(4) Gekweekt wild, vrij wild van de soorten leporidae en hoefdieren, vederwild, andere zoogdieren.

Aanhangsel I.B

- Planten en plantaardige producten die potentieel drager zijn van plagen

- Verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen, recipiënten, grond, groeimedia en ieder ander organisme, voorwerp of materiaal dat als drager of verspreider van een plaag kan optreden.

Aanhangsel I.C(1)

Dierenwelzijnsnormen

Normen met betrekking tot:

- het bedwelmen en het slachten van dieren

(1) Het in artikel 16 bedoelde comité stelt binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een werkplan vast voor de opstelling van andere dierenwelzijnsnormen die van belang zijn voor de partijen.

Aanhangsel I.D

Aangelegenheden waarop deze overeenkomst in eerste instantie niet van toepassing is

Sanitaire maatregelen met betrekking tot:

1. Levensmiddelenadditieven (alle levensmiddelenadditieven en kleurstoffen)

2. Hulpstoffen bij de verwerking

3. Smaakstoffen

4. Bestraling (ionisatie)

5. Chemische stoffen die hun oorsprong vinden in de migratie van stoffen uit verpakkingsmateriaal

6. Etikettering van levensmiddelen

7. Vermelding van de voedingswaarde

8. Diervoederadditieven

9. Diervoeders

10. Gemedicineerde diervoeders en voormengsels

11. Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

Aanhangsel II

BEVOEGDE AUTORITEITEN

A. Bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap

De controlebevoegdheid berust bij de nationale diensten van de lidstaten en de Europese Commissie en is als volgt verdeeld:

- Met betrekking tot de uitvoer naar Chili zijn de lidstaten bevoegd voor de controle op de productieomstandigheden en -voorschriften, inclusief de voorgeschreven inspecties en de afgifte van gezondheidscertificaten (of certificaten inzake dierenwelzijn) betreffende de inachtneming van de overeengekomen normen en eisen.

- Met betrekking tot de invoer uit Chili zijn de lidstaten bevoegd voor de controle op de naleving van de invoervoorwaarden van de Gemeenschap.

- De Europese Commissie is bevoegd voor de algemene coördinatie, de inspecties/audits van de controleregelingen en de vereiste wetgevende maatregelen die een uniforme toepassing van de normen en voorschriften in de Europese interne markt moeten garanderen.

B. Bevoegde autoriteiten van Chili

Het ministerie van Landbouw is, via de "Servicio Agrícola y Ganadero", de bevoegde instantie die gaat over alle voorschriften met betrekking tot:

- sanitaire (diergezondheid) en fytosanitaire (plantgezondheid) maatregelen die van toepassing zijn op de in- en uitvoer van dieren en planten en producten daarvan;

- sanitaire en fytosanitaire maatregelen die werden ingesteld om het risico op de insleep van dierenziekten en plagen te verminderen, de verspreiding van deze ziekten en plagen te bestrijden en ze uit te roeien; alsmede

- de afgifte van de sanitaire en fytosanitaire uitvoercertificaten voor dierlijke en plantaardige producten.

Het ministerie van Gezondheid is de instantie die bevoegd is voor de gezondheidscontrole op alle levensmiddelen, zowel eigen productie als import, die voor menselijke consumptie bestemd zijn, en voor de gezondheidscertificering van voor de uitvoer vervaardigde voedingsproducten, met uitzondering van de hydrobiologische producten.

De onder het ministerie van Economische Zaken ressorterende "Servicio Nacional de Pesca" is de instantie die bevoegd is voor de controle op de gezondheidskwaliteit van voor de uitvoer bestemde zeeproducten en voor de afgifte van de bijbehorende officiële certificaten. Deze dienst is tevens bevoegd voor de bescherming van de gezondheidsstatus van waterdieren, de gezondheidscertificering van voor de uitvoer bestemde waterdieren, en de controle op de invoer van waterdieren, aas en voeder voor de aquacultuur.

Aanhangsel III

LIJST VAN MEE TE DELEN ZIEKTEN EN PLAGEN TEN AANZIEN WAARVAN REGIONALISATIE WORDT TOEGEPAST

Aanhangsel III.A

Dier- en visziekten waarvoor kennisgeving dient te geschieden, de status van de partijen erkend is en regionalisatiebesluiten kunnen worden genomen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel III.B

Plagen waarvoor kennisgeving dient te geschieden, de status van de partijen erkend is en regionalisatiebesluiten kunnen worden genomen(1)

Met betrekking tot de toestand in Chili:

1. Plagen die worden geacht nergens in Chili voor te komen.

2. Plagen die in Chili voorkomen en onder officiële controle zijn.

3. Plagen die in Chili voorkomen, die onder officiële controle zijn en ten aanzien waarvan plagenvrije zones zijn ingesteld.

Met betrekking tot de toestand in de Europese Gemeenschap:

1. Plagen die worden geacht nergens in de Gemeenschap voor te komen en relevant zijn voor de gehele Gemeenschap, of een deel daarvan.

2. Plagen die in de Gemeenschap voorkomen en relevant zijn voor de gehele Gemeenschap.

3. Plagen die in de Gemeenschap voorkomen en ten aanzien waarvan plagenvrije zones zijn ingesteld.

(1) Het in artikel 16 bedoelde comité vervolledigt deze lijsten met een besluit.

Aanhangsel IV

REGIONALISATIE EN INDELING IN GEBIEDEN

A. Dier- en visziekten

1. Dierziekten

De erkenning van de dierziektestatus van een partij of een gebied daarvan geschiedt op basis van de International Animal Health Code van het OIE "Recognition of the disease/infection free status of a country or a zone and epidemiological surveillance systems".

De regionalisatiebesluiten voor dierziekten worden genomen op basis van de International Animal Health Code van het OIE "Zoning and regionalisation".

2. Aquacultuurziekten

De regionalisatiebesluiten voor aquacultuurziekten worden genomen op basis van de International Aquatic Animal Health Code van het OIE.

B. Plagen

De criteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een gebied vrij is van bepaalde plagen, dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van:

- de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 4 van de FAO "Requirements for the establishment of pest free areas" en de relevante definities van de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen nr. 5 van de FAO "Glossary of phytosanitary terms"; of

- artikel 2, lid 1, onder h), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad.

C. Criteria voor de erkenning van de bijzondere dierziektestatus van het grondgebied of een gebied van een partij

1. Wanneer de importerende partij van oordeel is dat haar grondgebied of een deel daarvan vrij is van een niet in aanhangsel III.A opgenomen dierziekte, legt zij de exporterende partij de passende bewijsstukken voor waarin met name de volgende gegevens worden verstrekt:

- de aard van de ziekte en een historisch overzicht van het voorkomen van de ziekte op haar grondgebied;

- de resultaten van de in het kader van het toezicht uitgevoerde tests op basis van serologisch, microbiologisch, pathologisch of epidemiologisch onderzoek en op basis van de wettelijke meldplicht bij de bevoegde autoriteiten;

- de periode waarover dit toezicht werd verricht;

- in voorkomend geval, de periode waarin en het geografische gebied waarvoor een vaccinatieverbod tegen de ziekte van kracht was;

- de regels voor de controle op de afwezigheid van de ziekte.

2. De algemene of specifieke aanvullende garanties die de importerende partij kan eisen, mogen niet verder gaan dan wat deze op het eigen nationaal niveau toepast.

3. De partijen stellen elkaar in kennis van iedere wijziging in de in lid 1 gespecificeerde gegevens met betrekking tot de ziekte. De overeenkomstig lid 2 gedefinieerde aanvullende garanties kunnen in het licht van een dergelijke kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken door het in artikel 16 van deze overeenkomst bedoelde comité.

Aanhangsel V

PRIORITAIRE SECTOREN OF SUBSECTOREN WAARVOOR DE ERKENNING VAN GELIJKWAARDIGHEID KAN WORDEN AFGEGEVEN ALSMEDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN INZAKE VOORLOPIGE GOEDKEURING VAN INRICHTINGEN

A. Prioritaire sectoren of subsectoren, in orde van belangrijkheid, waarvoor de erkenning van gelijkwaardigheid kan worden afgegeven

Lijst van prioriteiten als bedoeld in artikel 7, lid 4, die zal worden vervolledigd door het in artikel 16 bedoelde comité.

B. Voorwaarden en bepalingen inzake voorlopige goedkeuring van inrichtingen

1. Bij een voorlopige goedkeuring van inrichtingen verleent de importerende partij, met het oog op de invoer, een voorlopige goedkeuring voor de inrichtingen in de exporterende partij op basis van de door die partij gegeven passende garanties, zonder dat zij een voorafgaande inspectie van de afzonderlijke inrichtingen heeft verricht, in overeenstemming met de bepalingen van lid 4. Volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden wijzigen of vervolledigen de partijen de in lid 2 vastgestelde lijsten, teneinde rekening te houden met nieuwe aanvragen en garanties.

Uitsluitend voor de eerste lijst van inrichtingen kan verificatie deel uitmaken van de procedure in overeenstemming met de bepalingen van lid 4, onder d).

2. De voorlopige goedkeuring wordt in eerste instantie beperkt tot de volgende categorieën van inrichtingen:

Slachthuizen voor vers vlees van huisdieren (deel 2.I van aanhangsel I.A)

Alle inrichtingen met uitzondering van slachthuizen voor vers vlees van huisdieren

Alle inrichtingen voor vers vlees van vrij en gekweekt wild

Alle inrichtingen voor vlees van pluimvee

Alle inrichtingen voor vleesproducten van alle soorten

Alle inrichtingen voor andere producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie (bv. darmen, vleesbereidingen, gehakt vlees)

Alle inrichtingen voor melk en melkproducten, bestemd voor menselijke consumptie

Verwerkingsinrichtingen en fabrieksvaartuigen voor visserijproducten, bestemd voor menselijke consumptie, met inbegrip van tweekleppige weekdieren en schaaldieren

Verwerkingsinrichtingen voor vismeel en visolie

Verwerkingsinrichtingen voor gelatine

Alle inrichtingen voor eieren en eiproducten

3. De importerende partij stelt lijsten op van voorlopig goedgekeurde inrichtingen en maakt deze algemeen bekend.

4. Voorwaarden en procedures inzake voorlopige goedkeuring

a) De importerende partij moet toestemming hebben verleend voor de invoer van het dierlijke product in kwestie uit de exporterende partij en de toepasselijke invoervoorwaarden en certificeringseisen voor de betrokken producten moeten zijn vastgesteld.

b) De bevoegde autoriteit van de exporterende partij moet de importerende partij de nodige garanties hebben gegeven dat de inrichtingen op haar lijst of lijsten aan de toepasselijke gezondheidseisen van de importerende partij voldoen, en zij moet deze inrichtingen tevens officieel hebben goedgekeurd voor uitvoer naar de importerende partij.

c) De bevoegde autoriteit van de exporterende partij moet over een werkelijke macht beschikken om de exportactiviteiten naar de importerende partij van een inrichting waarvoor zij garanties heeft gegeven, op te schorten indien deze inrichting de genoemde garanties niet in acht neemt.

d) Een door de importerende partij overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van de overeenkomst verrichte verificatie kan deel uitmaken van de procedure voor voorlopige goedkeuring. Deze verificatie heeft betrekking op de structuur en de organisatie van de bevoegde autoriteit die over de goedkeuring voor de inrichting besluit, alsmede op de bevoegdheden waarover zij beschikt en de garanties die zij kan geven ten aanzien van de uitvoering van de regels van de importerende partij. In het kader van de verificatie kunnen bij een bepaald, representatief aantal inrichtingen die op de door de exporterende partij verstrekte lijst of lijsten zijn vermeld, inspecties ter plaatse worden verricht.

Rekening houdende met de specifieke bevoegdheidsstructuur en -verdeling in de Gemeenschap, kan een dergelijke verificatie in de Gemeenschap betrekking hebben op individuele lidstaten.

e) Op grond van de resultaten van de onder d) bedoelde verificatie kan de importerende partij de bestaande lijst van inrichtingen wijzigen.

Aanhangsel VI

BEPALING VAN GELIJKWAARDIGHEID

1. Beginselen

a) De gelijkwaardigheid kan worden bepaald voor een aparte maatregel en/of een geheel van maatregelen en/of regelingen die betrekking hebben op een bepaald handelsartikel of categorieën van handelsartikelen.

b) Het onderzoek dat op verzoek van de exporterende partij door de importerende partij wordt verricht met het oog op de erkenning van de gelijkwaardigheid van de door de exporterende partij op een specifiek handelsartikel toegepaste maatregelen, is geen reden om de handel te verstoren of de lopende invoer van dit handelsartikel uit de exporterende partij op te schorten.

c) De bepaling van de gelijkwaardigheid van maatregelen is een interactief proces tussen de exporterende en de importerende partij. Dit proces houdt in dat de exporterende partij een objectief bewijs van gelijkwaardigheid van aparte maatregelen levert en de importerende partij een objectieve beoordeling van dit bewijs verricht, teneinde eventueel de gelijkwaardigheid te erkennen.

d) Het uiteindelijke besluit over de erkenning van de gelijkwaardigheid van de toepasselijke maatregelen van de exporterende partij wordt uitsluitend door de importerende partij genomen.

2. Voorafgaande voorwaarden

a) De exporterende partij kan de procedure voor de bepaling van de gelijkwaardigheid slechts inleiden wanneer de importerende partij de exporterende partij voor de invoer van het handelsartikel waarvoor de gelijkwaardigheid wordt gevraagd, in haar lijst van goedgekeurde landen heeft opgenomen. Dit hangt af van de dier- of plantgezondheidsstatus, de wetgeving en de doelmatigheid van het inspectie- en controlesysteem voor het handelsartikel in de exporterende partij. In dit verband wordt rekening gehouden met de wetgeving in de betrokken sector en de structuur van de bevoegde autoriteit van het exporterende land alsook haar hiërarchische keten, autoriteit, operationele procedures, middelen en de door haar behaalde resultaten bij inspecties en controles, waaronder de mate waarin zij de regels voor het handelsartikel in kwestie kan doen naleven en de regelmaat en snelheid waarmee zij informatie doorgeeft aan de importerende partij wanneer een risico wordt vastgesteld. De erkenning kan worden onderbouwd met documentatie, verificatie en eerdere gedocumenteerde ervaringen.

b) De partijen leiden de procedure voor de bepaling van de gelijkwaardigheid in op basis van de in aanhangsel V.A vastgelegde prioriteiten.

c) De exporterende partij leidt de procedure alleen in wanneer er geen door de importerende partij ingestelde vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn op de exporterende partij voor het handelsartikel.

3. De procedure

a) De exporterende partij leidt de procedure in door bij de importerende partij een verzoek in te dienen voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van een aparte maatregel en/of een geheel van maatregelen en/of regelingen die van toepassing zijn op een handelsartikel of een categorie van handelsartikelen in een sector of subsector.

b) In voorkomend geval omvat dit verzoek ook het verzoek, tezamen met de vereiste stukken, om goedkeuring door de importerende partij, op basis van gelijkwaardigheid, van ieder programma of plan van de exporterende partij dat door de importerende partij als voorwaarde wordt gesteld voor de acceptatie van invoer van het betrokken handelsartikel (bv. een residubewakingsplan).

c) In haar verzoek:

i) zet de exporterende partij het belang van het betrokken handelsartikel voor de handel uiteen;

ii) geeft zij, voor alle maatregelen die door de importerende partij als voorwaarde voor de invoer van het betrokken handelsartikel worden gesteld, aan aan welke specifieke maatregel(en) zij kan voldoen;

iii) geeft zij, voor alle maatregelen die door de importerende partij als voorwaarde voor de invoer van het betrokken handelsartikel worden gesteld, aan voor welke specifieke maatregel(en) zij erkenning van de gelijkwaardigheid wenst.

d) In haar antwoord op dit verzoek zet de importerende partij het algemene en specifieke doel en de reden voor haar maatregel(en) uiteen, inclusief een omschrijving van het risico.

e) Met deze toelichting legt de importerende partij de exporterende partij het verband uit tussen haar binnenlandse maatregelen en haar voorwaarden voor invoer van het betrokken handelsartikel.

f) De exporterende partij levert de importerende partij op objectieve wijze het bewijs dat de door haar aangegeven maatregelen gelijkwaardig zijn aan de invoervoorwaarden voor het betrokken handelsartikel.

g) De importerende partij verricht een objectieve beoordeling van het bewijs van gelijkwaardigheid van de exporterende partij.

h) De importerende partij stelt vast of er al dan niet sprake is van gelijkwaardigheid.

i) De importerende partij verstrekt de exporterende partij een omstandige toelichting bij en ondersteunende gegevens voor haar bepaling en besluit indien de exporterende partij dit verlangt.

4. Bewijs van gelijkwaardigheid van maatregelen door de exporterende partij en beoordeling van dit bewijs door de importerende partij

a) De exporterende partij toont op objectieve wijze de gelijkwaardigheid aan voor iedere door haar aangegeven maatregel die in de invoervoorwaarden van de importerende partij is opgenomen. In voorkomend geval dient het objectieve bewijs van gelijkwaardigheid te worden geleverd voor ieder plan of programma dat door de importerende partij als voorwaarde voor invoer wordt gesteld (bv. een residubewakingsplan).

b) In deze context dienen het objectieve bewijs en de objectieve beoordeling zo veel mogelijk te worden gebaseerd op:

- internationaal erkende normen; en/of

- normen die berusten op degelijk wetenschappelijk bewijs; en/of

- risicobeoordeling; en/of

- objectieve, gedocumenteerde ervaringen uit het verleden; en

- de wettelijke status of het niveau van de bestuursrechtelijke status van de maatregelen; en

- het niveau waarop de maatregelen worden uitgevoerd en gehandhaafd, op basis van met name:

- de overeenkomstige resultaten van bewakings- en monitoringprogramma's;

- de inspectieresultaten van de exporterende partij;

- de resultaten van analyses met behulp van erkende analysemethoden;

- de resultaten van verificaties en invoercontroles, verricht door de importerende partij;

- de efficiency van de bevoegde autoriteiten van de exporterende partij; en

- eerdere ervaringen.

5. Conclusie van de importerende partij

Indien de importerende partij tot een negatieve conclusie komt, dient zij deze aan de exporterende partij te verklaren.

Aanhangsel VII

VERIFICATIERICHTSNOEREN

Verificatie kan gebeuren op basis van audits en/of controles ter plaatse.

In dit aanhangsel wordt verstaan onder:

a) de "geverifieerde partij": de partij ten aanzien van wie de verificatie wordt verricht;

b) de "verifiërende partij": de partij die de verificatie verricht.

1. Algemene verificatiebeginselen

1.1. De verificatie dient te gebeuren in onderlinge samenwerking tussen de verifiërende en de geverifieerde partij in overeenstemming met de in dit aanhangsel vastgestelde bepalingen.

1.2. De verificatie moet erop gericht zijn de efficiency van de controles van de geverifieerde partij te toetsen en niet individuele dieren, groepen dieren, zendingen van inrichtingen uit de voedingssector of individuele partijen van planten of plantaardige producten af te keuren. Wanneer uit een verificatie blijkt dat er een ernstig risico bestaat voor de gezondheid van mens, dier of plant, neemt de geverifieerde partij onmiddellijk corrigerende maatregelen. Het verificatieproces kan onder andere een onderzoek naar de desbetreffende reglementeringen en de uitvoeringswijze ervan omvatten alsook een evaluatie van het eindresultaat, de mate van overeenstemming en de op basis daarvan te nemen corrigerende maatregelen.

1.3. De frequentie van de verificaties wordt aangepast aan de resultaten. Bij matige resultaten wordt de frequentie verhoogd; bij ontoereikende resultaten neemt de geverifieerde partij corrigerende maatregelen tot genoegdoening van de verifiërende partij.

1.4. De verificaties en de daarop gebaseerde besluiten moeten transparant en consistent zijn.

2. Beginselen met betrekking tot de verifiërende partij

De verifiërende partij moet een plan opstellen, bij voorkeur overeenkomstig internationaal erkende normen, dat de volgende punten omvat:

2.1. het onderwerp, de reikwijdte en de gedetailleerdheid van de verificatie;

2.2. datum en plaats van de verificatie, tezamen met een tijdschema dat loopt tot de opstelling van het eindverslag;

2.3. de taal of talen waarin de verificatie wordt verricht en het verslag wordt geschreven;

2.4. de identiteit van de auditors, met vermelding van de leider als in teamverband wordt gewerkt. Voor de verificatie van specifieke regelingen en programma's kan gespecialiseerde beroepskennis vereist zijn;

2.5. een programma van de vergaderingen met ambtenaren en de bezoeken aan inrichtingen of voorzieningen, waar van toepassing. Er dient niet van tevoren te worden meegedeeld welke inrichtingen of voorzieningen zullen worden bezocht;

2.6. de verifiërende partij dient de vertrouwelijkheid van commerciële gegevens te eerbiedigen rekening houdende met de bepalingen inzake vrijheid van informatie. Belangenconflicten moeten worden vermeden;

2.7. inachtneming van de voorschriften betreffende veiligheid en gezondheid op het werk, en van de rechten van de betrokkenen. Dit plan wordt vooraf met vertegenwoordigers van de geverifieerde partij bezien.

3. Beginselen met betrekking tot de geverifieerde partij

Om de verificatie te vergemakkelijken moeten de door de geverifieerde partij genomen maatregelen aan de volgende principes voldoen:

3.1. De geverifieerde partij verleent de verifiërende partij alle medewerking en wijst daarvoor verantwoordelijke medewerkers aan. De medewerking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de toegang tot alle desbetreffende reglementeringen en normen;

- de toegang tot overeenstemmingsprogramma's en adequate registers en documenten;

- de toegang tot audit- en controleverslagen;

- documentatie inzake corrigerende maatregelen en sancties;

- vergemakkelijking van de toegang tot inrichtingen.

3.2. De geverifieerde partij moet een gedocumenteerd programma uitvoeren om de verifiërende partij het bewijs te leveren dat op consistente en uniforme wijze aan de normen wordt voldaan.

4. Procedures

4.1. Startvergadering

Met vertegenwoordigers van de partijen wordt een startvergadering gehouden. Op deze vergadering geeft de verifiërende partij een overzicht van het verificatieprogramma en bevestigt zij dat de nodige middelen, documentatie en andere voorzieningen voor het verrichten van de verificatie beschikbaar zijn.

4.2. Onderzoek van de documenten

Het onderzoek van de documenten kan bestaan uit een onderzoek van de in punt 3.1 bedoelde documenten en gegevens, van de structuren en bevoegdheden van de geverifieerde partij, en van elke relevante wijziging in de controle- en certificeringsregelingen die sedert de inwerkingtreding van de overeenkomst of de laatste verificatie is aangebracht, waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitvoering van de aspecten in de controle- en certificeringsregelingen die op de betrokken dieren, dierlijke producten, planten of plantaardige producten betrekking hebben. Hiertoe kunnen onder meer relevante gegevens en documenten betreffende keuringen en certificeringen worden onderzocht.

4.3. Controles ter plaatse

4.3.1. Tot deze maatregel kan worden besloten op basis van een risico-evaluatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de betrokken dieren, dierlijke producten, planten of plantaardige producten, de wijze waarop de industriële sector of het exporterende land in het verleden de voorschriften in acht heeft genomen, de omvang van de productie en van de in- en uitvoer, wijzigingen inzake infrastructuur en de nationale controle- en certificeringsregelingen.

4.3.2. Controle ter plaatse kan ook inhouden dat een bezoek wordt gebracht aan productie- en verwerkingsinstallaties, ruimten voor de handling en opslag van voedsel, en controlelaboratoria om na te gaan of de informatie in het onder 4.2 bedoelde documentatiemateriaal met de werkelijkheid overeenstemt.

4.4. Follow-up verificatie

Wanneer een follow-up verificatie wordt verricht om na te gaan of tekortkomingen zijn bijgestuurd, kan worden volstaan met een onderzoek van de punten die bijsturing vereisten.

5. Werkdocumenten

De formulieren voor de rapportage van de bevindingen en conclusies van een audit worden zoveel mogelijk genormaliseerd met het oog op een grotere uniformiteit, transparantie en efficiency bij de verificatie. De werkdocumenten kunnen een checklist van de te evalueren gegevens bevatten. Een dergelijke checklist kan betrekking hebben op:

- wetgeving;

- structuur en werking van inspectie- en certificeringsdiensten;

- personeelsbezetting en werkprocedures, gezondheidsstatistieken, bemonsteringsplannen en -resultaten;

- maatregelen en procedures inzake overeenstemming;

- rapportage- en klachtenprocedures; en

- opleidingsprogramma's.

6. Slotvergadering

Er wordt een slotvergadering gehouden met vertegenwoordigers van de partijen, onder wie ook, in voorkomend geval, de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de nationale controle- en certificeringsprogramma's. Tijdens deze vergadering presenteert de verifiërende partij de resultaten van de verificatie op een heldere en beknopte wijze, zodat iedereen de conclusies van de audit kan begrijpen. De geverifieerde partij stelt een actieplan voor de correctie van eventueel geconstateerde tekortkomingen op, bij voorkeur met een tijdschema voor de voltooiing daarvan.

7. Verslaglegging

Het ontwerprapport van de verificatie wordt de geverifieerde partij binnen 20 werkdagen toegezonden. Zij heeft vervolgens 25 werkdagen de tijd om opmerkingen bij het ontwerprapport in te dienen, die worden toegevoegd aan en, in voorkomend geval, opgenomen in het eindverslag. Wanneer er evenwel in de loop van de verificatie een aanmerkelijk gezondheidsrisico voor mens, dier of plant wordt vastgesteld, wordt de geverifieerde partij hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na het einde van de verificatie in kennis gesteld.

Aanhangsel VIII

INVOERCONTROLES EN RETRIBUTIES VOOR KEURINGEN EN CONTROLES

A. Beginselen voor de invoercontroles

De controles bij invoer bestaan uit documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles.

De materiële controles van dieren en dierlijke producten alsmede de frequentie waarmee deze controles worden verricht, zijn afhankelijk van het risico dat aan dergelijke invoer is verbonden.

Bij het verrichten van de plantgezondheidscontroles ziet de importerende partij erop toe dat de planten, plantaardige producten en andere goederen, alsmede hun verpakking, aan een officieel en grondig onderzoek worden onderworpen, in hun geheel of aan de hand van een representatief monster, en dat zo nodig ook de vervoermiddelen aan een officieel en grondig onderzoek worden onderworpen, teneinde er, voorzover dit kan worden geconstateerd, zeker van te zijn dat zij niet zijn besmet door een plaag.

Indien uit de controles blijkt dat niet aan de geldende normen en/of eisen wordt voldaan, neemt de importerende partij officiële maatregelen die in verhouding staan tot het betrokken risico. Indien mogelijk krijgt de importeur of zijn vertegenwoordiger toegang tot de zending en wordt hij in de gelegenheid gesteld de nodige informatie te verstrekken die de importerende partij kan helpen bij het nemen van een definitief besluit over de zending. Een dergelijk besluit moet in verhouding staan tot het risico.

B. Frequentie van materiële controles

B.1. Dieren en dierlijke producten

a) Invoer in de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Invoer in Chili

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B.2. Planten en plantaardige producten

a) Invoer in de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voor de niet in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten en andere goederen:

De importerende partij kan op veranderlijke basis materiële controles verrichten teneinde er, voorzover dit kan worden geconstateerd, zeker van te zijn dat zij niet zijn besmet door een plaag.

b) Invoer in Chili

Soort grenscontrole

Documentencontrole: bij de documentencontrole worden alle documenten gecontroleerd die betrekking hebben op een zending, teneinde vast te stellen of aan de eisen inzake fytosanitaire certificering is voldaan.

Verificatie: bij de verificatie worden zendingen gecontroleerd teneinde de mate van be- of verwerking vast te stellen (bv. verifiëren of een product werd bevroren, gedroogd, verwarmd enz.).

Fytosanitaire keuring: de fytosanitaire keuring omvat een reeks handelingen teneinde te bepalen of aan de fytosanitaire eisen is voldaan.

Inontvangstname: bij de inontvangstname wordt de fytosanitaire status van internationale vervoermiddelen bepaald.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel IX

CERTIFICERING

A. Beginselen met betrekking tot certificering

Planten, plantaardige producten en andere goederen:

Bij de certificering van planten, plantaardige producten en andere goederen passen de bevoegde autoriteiten de beginselen toe die werden vastgelegd in de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen nr. 7 "Export Certification System" en nr. 12 "Guidelines for Phytosanitary Certificates" van de FAO.

Dieren en dierlijke producten:

1. De bevoegde autoriteiten van de partijen dragen er zorg voor dat de certificerende ambtenaren voldoende kennis hebben van de veterinaire wetgeving inzake de te certificeren dieren of dierlijke producten en in het algemeen op de hoogte zijn van de te volgen regels voor het opstellen en afgeven van de certificaten en - zo nodig - van de aard en de omvang van de enquêtes, tests of onderzoeken die vóór de certificering moeten worden verricht.

2. De certificerende ambtenaren mogen alleen certificeren wat zij persoonlijk kunnen weten of wat zij kunnen verifiëren.

3. De certificerende ambtenaren mogen geen blanco of onvolledige certificaten ondertekenen, noch certificaten voor dieren of dierlijke producten die zij niet geïnspecteerd hebben of die niet meer onder hun controle staan. Wanneer een certificaat wordt ondertekend op basis van een ander certificaat of een andere verklaring, dient de certificerende ambtenaar in het bezit te zijn van dat document voordat hij zijn handtekening plaatst.

4. Een certificerend ambtenaar mag gegevens certificeren:

a) waarvoor overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 een verklaring is afgegeven door een andere persoon die daartoe door de bevoegde autoriteit is gemachtigd en onder haar controle staat, voorzover deze persoon de juistheid van deze gegevens kan verifiëren, of

b) die in het kader van controleprogramma's zijn verkregen op grond van officieel erkende kwaliteitsborgingssystemen of door middel van een systeem voor epidemiologisch toezicht waar de veterinaire wetgeving dit toestaat.

5. De bevoegde autoriteiten van de partijen treffen de nodige maatregelen om de betrouwbaarheid van de certificering te garanderen. Zij zien er met name op toe dat de door hen aangewezen certificerende ambtenaren:

a) een status hebben waardoor hun onpartijdigheid is gewaarborgd, en dat zij geen enkel rechtstreeks commercieel belang hebben in de te certificeren dieren of producten of in de bedrijven of inrichtingen waaruit deze afkomstig zijn; en

b) zich ten volle bewust zijn van de inhoud en de betekenis van elk certificaat dat zij ondertekenen.

6. De certificaten moeten zó worden opgesteld dat er een verband bestaat tussen het certificaat en de zending, ten minste in een taal die door de certificerende ambtenaar wordt begrepen en ten minste in één van de officiële talen van de importerende partij als bepaald in aanhangsel IX.C.

7. Elke bevoegde autoriteit moet in staat zijn het verband te leggen tussen een certificaat en de certificerende ambtenaar en moet erop toezien dat van alle afgegeven certificaten tijdens een door haar te bepalen periode een kopie beschikbaar is.

8. Iedere partij stelt de nodige controles in en doet deze verrichten ter voorkoming van de afgifte van valse certificaten of certificeringen die misleidend kunnen zijn, alsmede van de frauduleuze opstelling of het frauduleuze gebruik van certificaten die geacht worden uit hoofde van de veterinaire wetgeving te zijn afgegeven.

9. Onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolgingen en sancties verrichten de bevoegde autoriteiten onderzoeken of controles en nemen zij passende maatregelen om elk geval van valse of misleidende certificering waarvan zij in kennis worden gesteld, te bestraffen. Deze maatregelen kunnen mede bestaan uit tijdelijke schorsing van het mandaat van de certificerende ambtenaar voor de duur van het onderzoek. Met name geldt het volgende:

a) als bij de controles wordt vastgesteld dat een certificerend ambtenaar willens en wetens een frauduleus certificaat heeft afgegeven, neemt de bevoegde autoriteit de nodige maatregelen om er - voorzover zulks mogelijk is - voor te zorgen dat de betrokken persoon niet meer hetzelfde vergrijp kan plegen;

b) als bij de controles wordt vastgesteld dat een particulier of een onderneming op frauduleuze wijze een officieel certificaat heeft gebruikt of gewijzigd, neemt de bevoegde autoriteit de nodige maatregelen om er - voorzover zulks mogelijk is - voor te zorgen dat de particulier of de onderneming niet meer hetzelfde vergrijp kan plegen. Dergelijke maatregelen kunnen mede bestaan uit een weigering om later aan de betrokken particulier of onderneming een officieel certificaat af te geven.

B. Het in artikel 8, lid 3, bedoelde certificaat

De gezondheidsverklaring in het certificaat geeft de status van gelijkwaardigheid van het betrokken handelsartikel aan. De gezondheidsverklaring bevestigt dat is voldaan aan de productienormen van de exporterende partij, die door de importerende partij als gelijkwaardig zijn erkend.

C. Officiële talen voor certificering

Invoer in de Gemeenschap

Planten, plantaardige producten en andere goederen:

Het certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de Gemeenschap en bij voorkeur in één van de officiële talen van de lidstaat van bestemming.

Dieren en dierlijke producten:

Het gezondheidscertificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat van bestemming en in één van de talen van de lidstaat waar de in artikel 11 bedoelde controles bij invoer worden verricht.

Invoer in Chili

Het gezondheidscertificaat moet worden opgesteld in het Spaans of een andere taal, in welk geval een vertaling in het Spaans moet worden bijgevoegd.

Aanhangsel X

OVERIGE AANGELEGENHEDEN

Te vervolledigen door het in artikel 16 bedoelde comité.

Aanhangsel XI

CONTACTPUNTEN EN WEBSITES

A. Contactpunten

Voor Chili

Departamento Acceso a Mercados

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 20, piso 2

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 5659009

Fax: (56-2) 6960639

Andere belangrijke contacten:

Departamento de Asuntos Económicos con Europa

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 20, piso 3

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 5 65 93 67

Fax: (56-2) 5 65 93 66

Jefe Departamento de Protección Pecuaria

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 7

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 6 88 61 83

Fax: (56-2) 6 71 61 84

Jefe Departamento de Protección Agrícola

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 3

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 6 96 85 00

Fax: (56-2) 6 96 64 80

Departamento Asuntos Internacionales

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 6

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 6 88 38 11

Fax: (56-2) 6 71 74 19

Jefe Departamento Sanidad Pesquera

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Ministerio de Economía

Victoria 2832

Valparaiso

Chile

Tel.: (56-32) 81 92 03

Fax: (56-32) 81 92 00

Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria

Ministerio de Salud

Estado 360 piso 8

Santiago

Chile

Tel.: (56-2) 6 30 04 88 - 6 30 04 89

Fax: (56-2) 6 38 35 62

Voor de Gemeenschap

De directeur

DG SANCO Directoraat E

Voedselveiligheid, gezondheid van gewassen, diergezondheid en -welzijn, internationale aangelegenheden

Europese Commissie

Postadres: Wetstraat 200

B-1049 Brussel,

België

Kantooradres: Froissartstraat 101

1040 Brussel,

België

Tel.: (32) 22 96 33 14

Fax: (32) 22 96 42 86

Andere belangrijke contacten:

De directeur

DG SANCO Directoraat D

Voedselveiligheid, productie- en distributieketen

Europese Commissie

Postadres: Wetstraat 200

B-1049 Brussel,

België

Kantooradres: Belliardstraat 232

1040 Brussel,

België

Tel.: (32) 22 95 34 30

Fax: (32) 22 95 02 85

De directeur

DG SANCO Directoraat F

Voedsel- en Veterinair Bureau

Grange Dunsany

Co Meath

Ierland

Tel.: (353) 4 66 17 58

Fax: (353) 4 66 18 97

B. E-mail contactpunten

Voor Chili

acuerdo-chile-ue-sps@direcon.cl

Voor de Gemeenschap

sanco-ec-chile-agreement@cec.eu.int

C. Gratis toegankelijke websites

Voor Chili

http://www.sernapesca.cl/Sanidad/ Pagina_del_departamento.htm

http://www.sag.gob.cl

http://www.direcon.cl

Voor de Gemeenschap

http://europa.eu.int/comm/dgs/ health_consumer/index_en.htm

Aanhangsel XII

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN WAARVOOR DE OVEREENKOMST GELDT

Voor de Gemeenschap:

De grondgebieden van de lidstaten van de Gemeenschap zoals vastgesteld in bijlage I bij Richtlijn 97/78/EG van de Raad en - wat planten, plantaardige producten en andere goederen betreft - in artikel 1 van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad.

Voor Chili

Zoals vastgesteld in artikel 204 van de associatieovereenkomst.

BIJLAGE V

OVEREENKOMST INZAKE DE HANDEL IN WIJN

(Bedoeld in artikel 90 van de associatieovereenkomst)

Artikel 1

Doelstellingen

De overeenkomstsluitende partijen vergemakkelijken en bevorderen op basis van niet-discriminatie en wederkerigheid de handel in wijn die wordt geproduceerd in Chili en in de Gemeenschap, onder de bij deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Werkingssfeer en betrokken producten

Deze overeenkomst is van toepassing op wijnen die zijn ingedeeld onder code 2204 van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van goederen (hierna "GS" genoemd) en waarvan de productie in overeenstemming is met de wetgeving die van toepassing is op de productie van een bepaalde soort wijn op het grondgebied van een partij.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent, tenzij anders bepaald:

a) "van oorsprong uit", gevolgd door de naam van een partij: dat een wijn geheel op het grondgebied van die overeenkomstsluitende partij is geproduceerd uit druiven die alle op het grondgebied van die partij zijn geoogst;

b) "geografische aanduiding": een aanduiding als bedoeld in artikel 22, lid 1, van de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst), die door de wetgeving van een partij wordt beschermd als aanduiding voor een wijn die van oorsprong is uit een regio of een plaats in die partij;

c) "traditionele uitdrukking": een van oudsher gebruikte benaming die met name verwijst naar de productie- of rijpingsmethode, naar kwaliteit, kleur of type, of naar een gebeurtenis die verband houdt met de geschiedenis van het betrokken product, van een wijn die in de wetgeving of de regelgeving van een partij wordt erkend, voor het omschrijven en aanbieden van een product van oorsprong uit het grondgebied van die partij;

d) "aanvullende kwaliteitsvermelding": een van de termen die als "menciones complementarias de calidad" in de Chileense wetgeving zijn opgenomen;

e) "gelijkluidend": dat voor verschillende plaatsen, procedures of zaken identieke geografische aanduidingen, traditionele uitdrukkingen of aanvullende kwaliteitsvermeldingen worden gebruikt, of termen die zo sterk op elkaar gelijken dat verwarring kan ontstaan;

f) "omschrijving": de bewoordingen die worden gebruikt in de etikettering, in de documenten die de wijn tijdens het vervoer vergezellen, in handelsdocumenten, met name facturen en leveringsbonnen, alsmede in de reclame; de term "omschrijven" heeft dezelfde betekenis;

g) "etikettering": alle omschrijvingen en andere verwijzingen, tekens, beeldmerken, geografische aanduidingen of handelsmerken die wijnen kenmerken en die worden aangebracht op de recipiënt, met inbegrip van de verzegeling, het aan de recipiënt gehechte label en het omhulsel van de hals van flessen;

h) "lidstaat": een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

i) "aanbiedingsvorm": de op recipiënten, met inbegrip van de sluiting, de etikettering en de verpakking, gebruikte woorden en tekens;

j) "verpakking": beschermende omhulsels, zoals papier, alle soorten verpakkingsstro, dozen en kisten die worden gebruikt voor het vervoer van een of meer recipiënten of voor de verkoop aan de eindverbruiker;

k) "geproduceerd": het volledige wijnbereidingsproces;

l) "wijnbereidingsproces": de omvorming van most, met gebruikmaking van gist, totdat geen suiker meer is overgebleven of totdat de gewenste hoeveelheid suiker, afhankelijk van de aard van het eindproduct, is bereikt;

m) "druivenrassen": rassen van Vitis vinifera, onverminderd de wetgeving die een partij voor het gebruik van de verschillende druivenrassen in op haar grondgebied geproduceerde wijn kan hebben vastgesteld;

n) "aanduiden", wanneer het met betrekking tot geografische aanduidingen wordt gebruikt: het gebruik van geografische aanduidingen voor het omschrijven of aanbieden van een wijn;

o) "wijn": de drank die uitsluitend wordt verkregen door gehele of gedeeltelijke alcoholische vergisting van al dan niet gekneusde druiven of van druivenmost van de druivenrassen bedoeld in deze overeenkomst;

p) "overeenkomst": deze overeenkomst en de aanhangsels daarvan;

q) "associatieovereenkomst": de overeenkomst waarbij een associatie tussen de partijen tot stand is gebracht, waarbij deze overeenkomst een bijlage is;

r) "Associatiecomité": het in artikel 193 van de associatieovereenkomst bedoelde comité.

Artikel 4

Algemene regels inzake invoer en afzet

1. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, moeten de handel in en de afzet van wijn plaatsvinden overeenkomstig de wetgeving van de betrokken partij.

2. Deze bijlage laat de toepassing van de bepalingen van de partijen inzake belastingheffing en de daarmee verband houdende controlemaatregelen onverlet.

TITEL I

WEDERZIJDSE BESCHERMING VAN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VOOR DE BENAMING VAN WIJNEN

Artikel 5

Bescherming van geografische aanduidingen

1. De partijen nemen overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst alle maatregelen die nodig zijn voor de wederzijdse bescherming van de in artikel 6 bedoelde benamingen die gebruikt worden voor het omschrijven en aanbieden van wijnen die van oorsprong zijn uit de partijen in de zin van artikel 3. Daartoe past elke partij de in artikel 23 van de TRIPs-overeenkomst bedoelde wettelijke middelen toe om geografische aanduidingen doeltreffend te beschermen en te voorkomen dat deze worden gebruikt voor wijn die geen recht heeft op de betrokken uitdrukking of omschrijving.

2. De in artikel 6 bedoelde benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de producten van oorsprong uit het grondgebied van de partij waarop zij betrekking hebben en op de voorwaarden van de wet- en regelgeving van die partij.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde bescherming sluit met name elk gebruik van de in artikel 6 bedoelde beschermde benamingen uit voor wijnen die niet van oorsprong zijn uit het vermelde geografische gebied, ook indien:

a) de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld;

b) de benaming in een andere taal is vertaald;

c) de benaming vergezeld gaat van uitdrukkingen als "genre", "type", "wijze", "stijl", "imitatie", "methode" of soortgelijke uitdrukkingen.

4. Bij gelijkluidende geografische aanduidingen gelden de volgende bepalingen:

a) wanneer twee krachtens deze overeenkomst beschermde geografische aanduidingen gelijkluidend zijn, worden beide aanduidingen beschermd, mits de consument niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van de wijn;

b) wanneer een bij deze overeenkomst beschermde geografische aanduiding gelijkluidend is met de naam van een geografisch gebied dat buiten het grondgebied van de partijen is gelegen, mag deze naam alleen worden gebruikt om een wijn die is geproduceerd in het geografisch gebied waarnaar de naam verwijst te omschrijven en aan te bieden indien deze naam van oudsher voortdurend voor dit product in gebruik is geweest, het gebruik ervan voor dit doel door het land van oorsprong is gereglementeerd en aan de consument niet ten onrechte de indruk wordt gegeven dat de wijn van oorsprong is uit de betrokken partij.

5. De partijen kunnen indien nodig praktische regels voor het gebruik vaststellen waardoor de in lid 4 bedoelde gelijkluidende geografische aanduidingen van elkaar kunnen worden onderscheiden, in aanmerking nemende dat de betrokken producenten billijk moeten worden behandeld en de consument niet mag worden misleid.

6. De bepalingen van dit artikel mogen in geen geval afbreuk doen aan het recht van natuurlijke personen en rechtspersonen om in de handel hun naam of de naam van de bedrijfsvoorganger te gebruiken, tenzij dat op een zodanige manier gebeurt dat de consument wordt misleid. Artikel 7, lid 1, is voorts niet van toepassing op benamingen die bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst als handelsmerk zijn geregistreerd.

7. Indien een partij in het kader van onderhandelingen met een derde land voorstelt een geografische aanduiding voor een wijn uit dat derde land te beschermen en die benaming gelijkluidend is met een geografische aanduiding van de andere partij, stelt zij de andere partij in kennis van dit voornemen en biedt zij de andere partij de gelegenheid commentaar te leveren voordat de bescherming van de benaming van kracht wordt.

Artikel 6

Geografische aanduidingen

De in artikel 5 bedoelde benamingen zijn de volgende:

a) voor wijn van oorsprong uit de Gemeenschap:

i) aanduidingen die verwijzen naar de lidstaat van oorsprong van het product;

ii) de in aanhangsel I vermelde geografische aanduidingen;

b) voor wijn van oorsprong uit Chili:

i) aanduidingen die betrekking hebben op Chili;

ii) de in aanhangsel II vermelde geografische aanduidingen.

Artikel 7

Geografische aanduidingen en handelsmerken

1. Registratie van een handelsmerk voor wijn, als bedoeld in artikel 3, dat met een krachtens artikel 5 beschermde geografische aanduiding identiek is, op een dergelijke aanduiding lijkt of een dergelijke aanduiding bevat, wordt geweigerd.

2. Op basis van het Chileense register van handelsmerken, zoals vastgesteld op 10 juni 2002, dienen de in aanhangsel VI vermelde handelsmerken te worden ingetrokken binnen twaalf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor binnenlands gebruik en binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor gebruik voor exportgoederen.

3. De in aanhangsel VI vermelde handelsmerken voor wijn waarvan in de periode 1999-2001 gemiddeld minder dan 1000 dozen van elk 9 liter zijn uitgevoerd, worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Artikel 8

Bescherming van traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen

1. De partijen nemen overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst alle maatregelen die nodig zijn voor de wederzijdse bescherming van de in artikel 9 bedoelde traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen die gebruikt worden voor het omschrijven en aanbieden van wijnen die van oorsprong zijn uit de partijen in de zin van artikel 3. Daartoe past elke partij passende wettelijke middelen toe om traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen doeltreffend te beschermen en te voorkomen dat deze worden gebruikt voor wijn die geen recht heeft op de betrokken uitdrukking of omschrijving.

2. De in artikel 9 bedoelde traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de producten van oorsprong uit het grondgebied van de partij waarop zij betrekking hebben en op de voorwaarden van de wet- en regelgeving van die partij, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3, 4 en 5.

3. De bescherming van een traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding is uitsluitend van toepassing op de taal of de talen waarin zij in aanhangsel III of IV is opgenomen.

4. De bescherming van een traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding is uitsluitend van toepassing op het gebruik ervan voor het omschrijven en aanbieden van de categorie of categorieën wijn waarvoor de uitdrukking of vermelding in aanhangsel III of IV is opgenomen.

5. Bij gelijkluidende traditionele uitdrukkingen of aanvullende kwaliteitsvermeldingen gelden de volgende bepalingen:

a) wanneer krachtens dit artikel beschermde traditionele uitdrukkingen of aanvullende kwaliteitsvermeldingen gelijkluidend zijn, worden beide aanduidingen beschermd, mits de consument niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van de wijn;

b) wanneer een in lijst A van aanhangsel III of van aanhangsel IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding gelijkluidend is met de benaming van een wijn die van oorsprong is uit een gebied buiten het grondgebied van de partijen, mag laatstgenoemde benaming uitsluitend worden gebruikt om een wijn te omschrijven en aan te bieden, wanneer dat gebruik is erkend in de binnenlandse wetgeving van het land van oorsprong en geen oneerlijke concurrentie inhoudt, en de consument niet wordt misleid ten aanzien van de oorsprong, aard of kwaliteit van de wijn;

c) wanneer een in lijst B van aanhangsel III of van aanhangsel IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding gelijkluidend is met de benaming van een wijn die van oorsprong is uit een gebied buiten het grondgebied van de partijen, mag laatstgenoemde benaming worden gebruikt om een wijn te omschrijven en aan te bieden, mits die benaming een geografische aanduiding is die van oudsher voortdurend in gebruik is geweest, het gebruik ervan voor dit doel door het land van oorsprong is gereglementeerd en aan de consument niet ten onrechte de indruk wordt gegeven dat de wijn van oorsprong is uit de betrokken partij.

6. De partijen kunnen indien nodig praktische regels voor het gebruik vaststellen waardoor de in lid 5 bedoelde gelijkluidende traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen van elkaar kunnen worden onderscheiden, in aanmerking nemende dat de betrokken producenten billijk moeten worden behandeld en de consument niet mag worden misleid.

Artikel 9

Traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen

De volgende traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen zijn voor de toepassing van artikel 8 beschermd:

a) voor wijn van oorsprong uit de Gemeenschap: die welke zijn vermeld in aanhangsel III, lijst A en lijst B;

b) voor wijn van oorsprong uit Chili: die welke zijn vermeld in aanhangsel IV, lijst A en lijst B.

Artikel 10

Traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen en handelsmerken

1. Registratie van een handelsmerk voor een wijn in een partij dat met een in lijst A van aanhangsel III of aanhangsel IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding van de andere partij identiek is, daarop lijkt of deze bevat, wordt geweigerd, indien die registratie betrekking heeft op het gebruik van die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding voor het omschrijven of aanbieden van de categorie of categorieën wijn waarvoor die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding in aanhangsel III of IV is opgenomen.

2. In afwijking van lid 1 behoeft registratie van een handelsmerk voor een wijn in een partij dat eveneens met een in lijst A van aanhangsel III of aanhangsel IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding van die partij identiek is, daarop lijkt of deze bevat, niet te worden geweigerd, indien die registratie betrekking heeft op het gebruik van die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding voor het omschrijven of aanbieden van de categorie of categorieën wijn waarvoor die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding in aanhangsel III of IV is opgenomen.

3. Registratie van een handelsmerk voor een wijn in de zin van artikel 3 dat met een in lijst B van aanhangsel III of aanhangsel IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding identiek is, daarop lijkt of deze bevat, wordt geweigerd, indien die registratie betrekking heeft op het gebruik van die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding voor het omschrijven of aanbieden van de categorie of categorieën wijn waarvoor die traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding in aanhangsel III of IV is opgenomen.

4. Op basis van het Chileense register van handelsmerken, zoals vastgesteld op 10 juni 2002, worden de in aanhangsel VII vermelde handelsmerken ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.

5. In de handel in wijnen tussen de partijen mag een wijn van oorsprong uit Chili in de Gemeenschap worden omschreven of aangeboden met gebruikmaking van de volgende aanduidingen, ongeacht of de voorwaarden voor het gebruik daarvan in Chili zijn gereglementeerd:

a) de naam, het adres en de hoedanigheid van de rechtspersonen of natuurlijke personen die bij de afzet betrokken zijn;

b) het type product;

c) een specifieke kleur;

d) het oogstjaar;

e) de naam van een of meer druivenrassen;

f) aanduidingen betreffende de wijze waarop het product is verkregen of de methode die voor de productie is gebruikt;

g) de naam van een wijnbouwbedrijf;

h) de vermelding dat de wijn is gebotteld op het wijngoed, door een groep wijnbouwbedrijven, op een bedrijf gelegen in het productiegebied, of in het productiegebied.

In andere gevallen is artikel 4, lid 1, van toepassing op deze aanduidingen.

Voor wijn die van oorsprong is uit een partij mag elke benaming die niet wordt vermeld in de aanhangsels I, II, III of IV vrijelijk worden gebruikt, zonder dat dit gebruik behoeft te zijn gereglementeerd, voor het omschrijven of aanbieden van wijn op de binnenlandse markt van die partij, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van die partij, en bij de uitvoer naar en op de binnenlandse markt van derde landen, overeenkomstig de in die derde landen toepasselijke wetgeving.

Artikel 11

Beschermde handelsmerken

1. Op basis van het Chileense register van handelsmerken, zoals vastgesteld op 10 juni 2002, zijn de partijen niet bekend met handelsmerken, andere dan die bedoeld in artikel 7, lid 2, en artikel 10, lid 4, die identiek zijn met of lijken op de geografische aanduidingen of traditionele uitdrukkingen en aanvullende kwaliteitsvermeldingen bedoeld in artikel 6 respectievelijk artikel 10, dan wel deze bevatten.

2. Voor de toepassing van lid 1 verbiedt geen van de partijen het gebruik van een handelsmerk dat op 10 juni 2002 in het Chileense register van handelsmerken voorkomt, andere dan de handelsmerken bedoeld in artikel 7, lid 2, en artikel 10, lid 4, op grond van de omstandigheid dat het betrokken handelsmerk identiek is met of lijkt op een in aanhangsel I of II vermelde geografische aanduiding of een in aanhangsel III of IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding, dan wel deze bevat.

3. De houders van handelsmerken, andere dan die bedoeld in artikel 7, lid 2, en artikel 10, lid 4, en die slechts in één van de partijen zijn geregistreerd, kunnen gedurende de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst verzoeken om registratie van deze handelsmerken in de andere partij. De omstandigheid dat het betrokken handelsmerk identiek is met of lijkt op een in aanhangsel I of II vermelde geografische aanduiding of een in aanhangsel III of IV vermelde traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding, dan wel deze bevat, is voor de andere partij in dat geval geen grond om het verzoek te weigeren.

4. Handelsmerken die identiek zijn met of lijken op een geografische aanduiding of een traditionele uitdrukking of aanvullende kwaliteitsvermelding als bedoeld in de artikelen 7 en 10, dan wel deze bevatten, mogen niet worden gebruikt om het gebruik tegen te gaan van geografische aanduidingen, traditionele uitdrukkingen of aanvullende kwaliteitsvermeldingen om wijnen te omschrijven of aan te bieden die recht hebben op deze geografische aanduidingen, traditionele uitdrukkingen of aanvullende kwaliteitsvermeldingen.

Artikel 12

Wijnen van oorsprong

De partijen nemen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat, wanneer wijnen van oorsprong uit een partij uit die partij worden uitgevoerd en buiten die partij worden afgezet, de beschermde benamingen als bedoeld in artikel 6 en de traditionele uitdrukkingen van die partij als bedoeld in artikel 9 niet worden gebruikt voor de omschrijving en de aanbieding van dergelijke producten van oorsprong uit de andere partij.

Artikel 13

Etikettering

Geen van de partijen staat toe dat een product wordt geëtiketteerd als zijnde van oorsprong uit de andere partij, indien dat product verkregen is door menging van wijnen van oorsprong uit de andere partij en wijnen van oorsprong uit de eerstgenoemde partij of een derde land.

Artikel 14

Uitbreiding van de bescherming

Voor zover de desbetreffende wetgeving van elke partij zulks toestaat, wordt de door deze overeenkomst geboden bescherming ook verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen, alsmede aan overkoepelende organisaties, verenigingen en groeperingen van producenten, handelaren of consumenten, wier zetel op het grondgebied van de andere partij is gevestigd.

Artikel 15

In het land van oorsprong niet beschermde geografische aanduidingen

Niets in deze overeenkomst verplicht een partij ertoe geografische aanduidingen van de andere partij te beschermen, indien deze aanduidingen in het land van oorsprong niet zijn beschermd.

Artikel 16

Rechtshandhaving

1. Wanneer de overeenkomstig artikel 27 aangewezen bevoegde instantie constateert dat de omschrijving of aanbiedingsvorm van een wijn, met name op de etikettering, in officiële documenten of handelsdocumenten of in reclame, in strijd is met de beschermingsbepalingen van deze overeenkomst, nemen de partijen de vereiste administratieve en/of gerechtelijke maatregelen om oneerlijke concurrentie te voorkomen of om misbruik van een benaming bedoeld in artikel 6 of 9 op andere wijze te voorkomen.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen worden met name in de volgende gevallen genomen:

a) wanneer de vertaling van in de wetgeving van een partij vastgestelde omschrijvingen in de taal of talen van de andere partij leidt tot een term die aanleiding kan geven tot misverstand ten aanzien van de oorsprong, de aard of kwaliteit van de aldus omschreven en aangeboden wijn;

b) wanneer met betrekking tot wijnen waarvan de omschrijving krachtens deze overeenkomst wordt beschermd, op de recipiënt of de verpakking, dan wel in de reclame of op officiële documenten of handelsdocumenten beschrijvingen, handelsmerken, benamingen, opschriften of afbeeldingen zijn aangebracht die direct of indirect verkeerde of misleidende informatie verschaffen over de herkomst, de oorsprong, de aard, het druivenras of de eigenschappen van de wijn;

c) wanneer voor de verpakking een recipiënt wordt gebruikt die misleidend is wat de oorsprong van de wijn betreft.

3. De toepassing van de leden 1 en 2 belet niet dat de in artikel 27 bedoelde instanties en organen in de partijen passende maatregelen kunnen nemen, onder meer het nemen van juridische stappen.

TITEL II

OENOLOGISCHE PROCÉDÉS EN BEHANDELINGEN EN PRODUCTSPECIFICATIES

Artikel 17

Erkenning van oenologische procédés

1. De Gemeenschap staat de invoer en de afzet in de Gemeenschap voor rechtstreekse menselijke consumptie toe van alle wijnen van oorsprong uit Chili die zijn geproduceerd volgens een of meer van de in punt 1 van aanhangsel V en in aanhangsel VIII (Protocol) bedoelde oenologische procédés en behandelingen en overeenkomstig de daarin bedoelde productspecificaties.

2. Chili staat de invoer en de afzet in Chili voor rechtstreekse menselijke consumptie toe van alle wijnen van oorsprong uit de Gemeenschap die zijn geproduceerd volgens een of meer van de in punt 2 van aanhangsel V en in aanhangsel VIII (Protocol) bedoelde oenologische procédés en behandelingen en overeenkomstig de daarin bedoelde productspecificaties.

Artikel 18

Nieuwe oenologische procédés

1. Iedere partij streeft ernaar de andere partij volgens de procedures van artikel 29 zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van ontwikkelingen die voor de in die partij geproduceerde wijn zouden kunnen leiden tot het toestaan van een in aanhangsel V niet voor die partij opgenomen oenologisch procédé of oenologische behandeling, teneinde tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke benadering.

2. Wanneer een partij voor in die partij geproduceerde wijn een in aanhangsel V niet voor die partij opgenomen oenologisch procédé of oenologische behandeling toestaat, stelt zij de andere partij daarvan in kennis.

3. De kennisgeving omvat:

a) een omschrijving van het oenologische procédé dat of de oenologische behandeling die voor die partij niet in aanhangsel V is opgenomen;

b) een technisch dossier waarin het toestaan van het oenologische procédé of de oenologische behandeling wordt gemotiveerd, met name met betrekking tot het bepaalde in artikel 19.

4. Gedurende een periode van twaalf maanden die één maand na de in lid 2 bedoelde kennisgeving aanvangt, staat de andere partij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 3, en artikel 21, lid 2, onder b), voorlopig de invoer en de afzet toe van wijnen van oorsprong uit de kennisgevende partij die volgens het betrokken oenologische procédé of de betrokken oenologische behandeling zijn geproduceerd.

Artikel 19

Kwaliteitsnormen

Voor de productie van wijn gebruikte oenologische procédés en behandelingen, andere dan die welke op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst in aanhangsel V zijn opgenomen, dienen aan de volgende eisen te voldoen:

a) eisen inzake de bescherming van de menselijke gezondheid, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke beginselen en niet zonder voldoende wetenschappelijk bewijs mogen worden gehandhaafd;

b) eisen inzake de bescherming van de consument tegen bedrieglijke praktijken;

c) de regels van een goede wijnbereidingspraktijk, inzonderheid de eis dat de bij de wet en regelgeving van iedere partij toegestane wijnbereidingsprocessen, -behandelingen en -technieken geen onaanvaardbare verandering in de samenstelling van het behandelde product mogen veroorzaken en de natuurlijke en wezenlijke kenmerken van de wijn moeten behouden, terwijl de kwaliteit ervan wordt verbeterd.

Artikel 20

Vrijwaringsbepalingen

1. Binnen twaalf maanden na de in artikel 18, lid 2, bedoelde kennisgeving van een partij kan de andere partij de aanvaardbaarheid betwisten van het oenologische procédé of de oenologische behandeling waarvan kennisgeving wordt gedaan, omdat het procédé of de behandeling niet voldoet aan een of meer van de eisen van artikel 19. Die partij kan een beroep doen op de arbitrageprocedure van artikel 23.

2. De in artikel 23 bedoelde scheidsrechters beslissen of het oenologische procédé of de oenologische behandeling waarvan kennisgeving wordt gedaan, voldoet aan de eisen van artikel 19.

3. De partijen zien erop toe dat de beslissing of het oenologische procédé of de oenologische behandeling waarvan kennisgeving wordt gedaan, aan de eisen van artikel 19 voldoet, er niet toe strekt of ten gevolge heeft dat onnodige belemmeringen voor de handel in wijn ontstaan.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 21, lid 2, onder b), wordt de voorlopige toestemming voor de invoer en de afzet van wijnen van oorsprong uit de kennisgevende partij die volgens het betrokken oenologische procédé of de betrokken oenologische behandeling zijn geproduceerd, gehandhaafd tot de in lid 2 bedoelde beslissing is genomen.

Artikel 21

Wijziging van aanhangsel V

1. Voor het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 18, lid 4, wijzigen de partijen de desbetreffende bepaling van aanhangsel V door toevoeging van het betrokken oenologische procédé of de betrokken oenologische behandeling.

2. Wanneer een partij een beroep doet op de vrijwaringsbepaling van artikel 20 geldt in afwijking van het bepaalde in lid 1 het volgende:

a) indien de scheidsrechters beslissen dat het oenologische procédé of de oenologische behandeling waarvan kennisgeving wordt gedaan, aan de eisen van artikel 19 voldoet, wijzigen de partijen de desbetreffende bepaling van aanhangsel V door toevoeging van het oenologische procédé of de oenologische behandeling binnen drie maanden na de datum van de scheidsrechterlijke beslissing. De voorlopige toestemming voor de invoer en de afzet van wijnen van oorsprong uit de kennisgevende partij die volgens het betrokken oenologische procédé of de betrokken oenologische behandeling zijn geproduceerd, wordt gehandhaafd tot deze wijziging is verricht;

b) indien de scheidsrechters echter beslissen dat het oenologische procédé of de oenologische behandeling waarvan kennisgeving wordt gedaan, niet aan de eisen van artikel 19 voldoet, wordt de voorlopige toestemming voor de invoer en de afzet van wijnen van oorsprong uit de kennisgevende partij die volgens dat oenologische procédé of die betrokken oenologische behandeling zijn geproduceerd, als bedoeld in artikel 18, lid 4, veertien dagen na de datum van de scheidsrechterlijke beslissing ingetrokken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van artikel 17, leden 1 en 2, op wijnen die vóór de datum van de scheidsrechterlijke beslissing in de partijen zijn ingevoerd.

Artikel 22

Wijziging van oenologische procédés en behandelingen

De artikelen 18 tot en met 21 zijn tevens van toepassing wanneer een partij toestemming geeft tot wijziging van een in de desbetreffende bepaling van aanhangsel V opgenomen oenologisch procédé of oenologische behandeling.

Artikel 23

Arbitrageprocedure voor oenologische procédés en behandelingen

1. Tenzij anders bepaald in dit artikel, worden geschillen met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van de bepalingen van deze titel beslecht overeenkomstig het bepaalde in titel VIII van de associatieovereenkomst.

2. Het Associatiecomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een lijst op van ten minste vijftien personen die bereid en in staat zijn als oenologisch scheidsrechter op te treden; een derde van deze personen dient geen onderdaan te zijn van een partij en kan als voorzitter van een arbitragepanel optreden. Het Associatiecomité ziet erop toe dat deze lijst te allen tijde uit vijftien personen bestaat. De personen die als voorzitter van een arbitragepanel worden aangewezen, dienen te beschikken over gespecialiseerde kennis of ervaring op het gebied van recht, internationale handel of het beslechten van geschillen met betrekking tot internationale handelsovereenkomsten. Tien van de personen dienen te beschikken over deskundigheid of ervaring op het gebied van oenologische procédés; zij dienen op persoonlijke titel op te treden en niet verbonden te zijn of instructies aan te nemen van een partij of van een organisatie, en zijn verplicht de in bijlage XVI bij de associatieovereenkomst opgenomen gedragscode na te leven. De lijst kan iedere drie jaar worden gewijzigd.

3. Binnen drie dagen na het verzoek om instelling van een oenologisch arbitragepanel overeenkomstig artikel 20, lid 1, wijst de voorzitter van het Associatiecomité de drie scheidsrechters door middel van loting aan uit de lijst bedoeld in lid 2, waarbij één scheidsrechter behoort tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de verzoekende partij, één scheidsrechter tot de personen die aan het Associatiecomité zijn voorgedragen door de andere partij, en de voorzitter behoort tot de personen die op grond van lid 2 het voorzitterschap kunnen bekleden.

4. De opdracht van het oenologische arbitragepanel is vast te stellen of het nieuwe oenologische procédé dat of de nieuwe oenologische behandeling die aan het panel is voorgelegd volgens het verzoek dat overeenkomstig artikel 20, lid 2, is gedaan, voldoet aan de eisen van artikel 19.

5. Het arbitragepanel doet uitspraak binnen drie maanden na de datum van het overeenkomstig artikel 20, lid 1, gedane verzoek. De uitspraak is definitief en wordt openbaar gemaakt.

TITEL III

INVOERCERTIFICATEN

Artikel 24

Certificeringsdocumenten en analyserapport

1. Iedere partij staat de invoer van wijn toe overeenkomstig de regels betreffende de invoercertificaten en analyserapporten waarin is voorzien in aanhangsel VIII (Protocol).

2. Onverminderd artikel 25 stemt elke partij ermee in voor de invoer van wijn van oorsprong uit de andere partij geen meer restrictieve eisen inzake invoercertificaten vast te stellen dan die welke bij deze overeenkomst worden vastgesteld.

Artikel 25

Vrijwaringsbepaling

1. De partijen behouden zich het recht voor om op grond van rechtmatige belangen, zoals bescherming van de volksgezondheid, bescherming van de consument of bestrijding van fraude, tijdelijk aanvullende eisen inzake invoercertificering vast te stellen. In dat geval moet de andere partij tijdig op de hoogte worden gebracht, zodat zij aan de aanvullende eisen kan voldoen.

2. De partijen komen overeen dat dergelijke eisen niet langer mogen gelden dan nodig is om het specifieke belang op grond waarvan zij zijn vastgesteld te vrijwaren.

TITEL IV

SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

Artikel 26

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

1. Het bepaalde in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om de sanitaire en fytosanitaire maatregelen toe te passen die noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten, mits deze maatregelen verenigbaar zijn met de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen en met de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing op de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen alsmede dierenwelzijn, die in bijlage IV bij de associatieovereenkomst is opgenomen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 streeft iedere partij ernaar de andere partij volgens de procedures van artikel 29 zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van ontwikkelingen die voor de in die partij op de markt gebrachte wijn zouden kunnen leiden tot het vaststellen van dergelijke maatregelen, met name met betrekking tot de vaststelling van specifieke limieten voor verontreinigingen en residuen, teneinde tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke benadering.

TITEL V

WEDERZIJDSE BIJSTAND VAN DE CONTROLEINSTANTIES

Artikel 27

Voor rechtshandhaving bevoegde autoriteiten

1. De partijen wijzen ieder de instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Als een partij meer dan één instantie aanwijst, zorgt die partij voor de coördinatie van de werkzaamheden van die verschillende instanties. Daarvoor wordt één enkele contactinstantie aangewezen.

2. De partijen delen elkaar uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst de namen en adressen van de in lid 1 bedoelde instanties mee. Deze instanties werken nauw en rechtstreeks met elkaar samen.

3. De in lid 1 bedoelde instanties en autoriteiten streven naar verbetering van de wederzijdse bijstand bij de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en de bestrijding van fraude, overeenkomstig de wetgeving van iedere partij.

Artikel 28

Activiteiten op het gebied van rechtshandhaving

1. Indien een van de overeenkomstig artikel 27 aangewezen instanties redenen heeft om te vermoeden:

a) dat met betrekking tot een wijn die tussen de partijen is of wordt verhandeld, de bepalingen van deze overeenkomst of van de wet- en regelgeving van een partij worden overtreden, en

b) dat deze overtreding voor de andere partij van bijzonder belang is en aanleiding kan geven tot administratieve of gerechtelijke maatregelen,

stelt deze instantie de bevoegde instanties en de contactinstantie van de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis.

2. De krachtens lid 1 te verstrekken kennisgeving dient vergezeld te gaan van officiële documenten, handelsdocumenten of andere bescheiden; bovendien dient te worden aangegeven welke administratieve of gerechtelijke maatregelen zo nodig zullen worden genomen. Over de betrokken wijn moeten met name de volgende gegevens worden vermeld:

a) de producent en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het beschikkingsrecht heeft over de wijn;

b) de samenstelling en de organoleptische kenmerken van de wijn;

c) de omschrijving en de aanbiedingsvorm van de wijn;

d) bijzonderheden over de overtreding van de bepalingen inzake de productie en de afzet.

TITEL VI

BEHEER VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 29

Taken van de partijen

1. De partijen houden rechtstreeks of via het bij artikel 30 ingestelde Gemengd Comité contact over alle kwesties in verband met de uitvoering en het functioneren van deze overeenkomst.

2. De partijen doen met name het volgende:

a) zij wijzigen de aanhangsels om daarin wijzigingen in de wet- en regelgeving van de partijen te verwerken;

b) zij stellen de in artikel 5, lid 5, en artikel 8, lid 6, bedoelde praktische regels vast;

c) zij wijzigen aanhangsel I of aanhangsel VIII overeenkomstig het bepaalde in titel II;

d) zij stellen in aanhangsel VIII (Protocol) specifieke bepalingen als bedoeld in artikel 17 vast;

e) zij wijzigen aanhangsel VIII (Protocol) om de in artikel 19 bedoelde eisen inzake de samenstelling van de wijn en andere productvereisten vast te stellen;

f) zij stellen elkaar op de hoogte van het voornemen nieuwe regelingen vast te stellen of bestaande regelingen te wijzigen die van belang zijn voor de wijnbouw, zoals het gezondheids- en consumentenbeleid, en de gevolgen daarvan voor de wijnsector;

g) zij stellen elkaar op de hoogte van wetgevende maatregelen, administratieve maatregelen en gerechtelijke besluiten betreffende de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en houden elkaar op de hoogte van maatregelen die op grond daarvan worden vastgesteld.

Artikel 30

Gemengd Comité

1. Er wordt een Gemengd Comité ingesteld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen. Overeenkomstig de bepalingen inzake de toepassing van deze overeenkomst komt dit Comité op verzoek van een van de partijen bijeen. Het Comité komt afwisselend in de Gemeenschap en in Chili bijeen op een door de partijen overeen te komen plaats en tijd.

2. Het Gemengd Comité ziet erop toe dat deze overeenkomst goed functioneert en onderzoekt alle vraagstukken die zich bij de uitvoering ervan kunnen voordoen.

3. Het Gemengd Comité kan met name aanbevelingen doen die bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van deze overeenkomst.

4. Het vergemakkelijkt contacten en uitwisseling van informatie om deze overeenkomst optimaal te doen functioneren.

5. Het doet voorstellen betreffende kwesties van wederzijds belang in de wijnsector.

TITEL VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 31

Doorvoer en kleine hoeveelheden

Het bepaalde in de titels I, II en III geldt niet voor wijnen:

a) die zich in het transitoverkeer bevinden over het grondgebied van een partij, of

b) die van oorsprong zijn uit een van de partijen en in kleine hoeveelheden worden vervoerd tussen de partijen overeenkomstig de voorwaarden en de procedures van aanhangsel VIII (Protocol).

Artikel 32

Overleg

1. Als een partij van oordeel is dat de andere partij nagelaten heeft een verplichting op grond van deze overeenkomst na te komen, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis. In die kennisgeving kan de andere partij worden uitgenodigd tot overleg binnen een bepaalde periode.

2. De partij die om overleg verzoekt, verstrekt de andere partij alle gegevens die nodig zijn voor een grondig onderzoek van het betrokken geval.

3. In gevallen waarin uitstel de volksgezondheid in gevaar zou kunnen brengen of afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid van de maatregelen om fraude te voorkomen, mogen zonder voorafgaand overleg passende tijdelijke beschermende maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat zo spoedig mogelijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

4. Indien de partijen na het in de leden 1 en 2 bepaalde overleg geen overeenstemming hebben bereikt:

a) kan de partij die om overleg heeft verzocht of die de in lid 3 bedoelde maatregelen heeft genomen, passende beschermende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst naar behoren wordt toegepast;

b) kan iedere partij een beroep doen op de in artikel 33 vastgestelde procedure voor het beslechten van geschillen.

Artikel 33

Beslechting van geschillen

1. Voor het beslechten van geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging of interpretatie van de overeenkomst, andere dan geschillen met betrekking tot titel II die overeenkomstig artikel 23 worden beslecht, wordt gebruik gemaakt van de procedure voor het beslechten van geschillen bedoeld in deel IV van de associatieovereenkomst.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 184 van de associatieovereenkomst kan de klagende partij, indien de partijen overleg hebben gepleegd overeenkomstig artikel 23, rechtstreeks verzoeken om instelling van een arbitragepanel.

Artikel 34

Verkoop van bestaande voorraden

1. Wijnen die op de datum van inwerkingtreding of vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn geproduceerd, omschreven en aangeboden op een wijze die in overeenstemming is met de interne wet- en regelgeving van de respectieve partij, maar strijdig is met deze overeenkomst, mogen op de markt worden gebracht mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) wanneer wijn is geproduceerd met gebruikmaking van een of meer oenologische procédés of behandelingen die niet zijn vermeld in aanhangsel V of aanhangsel VIII (Protocol), mag de wijn op de markt worden gebracht tot de voorraden zijn uitgeput;

b) wanneer producten worden omschreven en geëtiketteerd met geografische aanduidingen die beschermd zijn bij deze overeenkomst, mogen:

i) groothandelaars en producenten deze producten nog gedurende drie jaar op de markt brengen;

ii) kleinhandelaren die producten nog op de markt brengen tot de voorraden zijn uitgeput.

2. Wijnen waarvan de productie, de omschrijving en de aanbiedingsvorm voldeden aan het bepaalde in de overeenkomst, maar waarvan de omschrijving of de aanbiedingsvorm als gevolg van een wijziging van de overeenkomst niet langer daarmee in overeenstemming is, mogen verder worden afgezet totdat de voorraden zijn uitgeput, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Artikel 35

Aanhangsels

De aanhangsels bij deze overeenkomst zijn een integrerend onderdeel daarvan.

Aanhangsel I

(Bedoeld in artikel 6)

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VOOR WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE EUROPESE GEMEENSCHAP

I. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstraße

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Namen van de deelgebieden, gemeenten of delen van gemeenten

1.2.1. Bepaald gebied Ahr

a) Deelgebieden:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

b) Großlage:

Klosterberg

c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Bepaald gebied Hessische Bergstraße

a) Deelgebieden:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

b) Großlagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Bepaald gebied Mittelrhein

a) Deelgebieden:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

b) Großlagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Bepaald gebied Mosel-Saar-Ruwer

a) Algemeen:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

b) Deelgebieden:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Zell

Bereich Saar

Bereich Ruwertal

c) Großlagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Michelsberg

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Scharzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

e) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Bepaald gebied Nahe

a) Deelgebieden:

Bereich Nahetal

b) Großlagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Bepaald gebied Rheingau

a) Deelgebieden:

Bereich Johannisberg

b) Großlagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuchsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Bepaald gebied Rheinhessen

a) Deelgebieden:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

b) Großlagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofsheim

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Bepaald gebied Pfalz

a) Deelgebieden:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Bereich südliche Weinstraße

b) Großlagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Rosenbühl

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstraße

Schwarzerde

Trappenberg

c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Kroatenpfad

Kronenberg

Kurfirst

Latt

Lerchenböhl

Letten

Liebesbrunnen

Linsenbusch

Mandelberg

Mandelgarten

Mandelhang

Mandelpfad

Mandelröth

Maria Magdalena

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstraße

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstraße

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstraße

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstraße

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Bepaald gebied Franken

a) Deelgebieden:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

b) Großlagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Bepaald gebied Württemberg

a) Deelgebieden:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

b) Großlagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bissingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Bepaald gebied Baden

a) Deelgebieden:

Bereich Badische Bergstraße

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Kraichgau

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

b) Großlagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Großrinderfeld

Großsachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

e) Andere:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Bepaald gebied Saale-Unstrut

a) Deelgebieden:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

b) Großlagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Bepaald gebied Sachsen

a) Deelgebieden:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

b) Großlagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Andere aanduidingen

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

II. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE FRANSE REPUBLIEK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

1.1.1. Alsace en andere oostelijke gebieden

1.1.1.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Alsace

Alsace, gevolgd door een van de volgende plaatsnamen ("lieu-dit"):

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Gebied Champagne

1.1.2.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Gebied Bourgogne

1.1.3.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne of Bourgogne Clairet, al dan niet gevolgd door de naam van het deelgebied:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne of Bourgogne Clairet, al dan niet gevolgd door de gemeente van oorsprong:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne of Bourgogne Clairet, al dan niet gevolgd door:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, al dan niet gevolgd door het "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, al dan niet gevolgd door het "Climat d'origine" of door een van de volgende aanduidingen:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, al dan niet gevolgd door het "Climat d'origine" of door een van de volgende aanduidingen:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vaupulent

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. De gebieden Jura en Savoie

1.1.4.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, gevolgd door de aanduiding:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, gevolgd door de naam van een van de volgende "crus":

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Gebied Côtes du Rhône

1.1.5.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, gevolgd door de naam van een van de volgende "crus":

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Gebieden Provence en Corsica

1.1.6.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corsica, al dan niet gevolgd door:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Gebied Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Banyuls

Bellegarde

Cabardès

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, al dan niet gevolgd door een van de volgende aanduidingen:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Grand Roussillon

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de la Malepère

1.1.8. Zuidwestelijk gebied

1.1.8.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du Frontonnais Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Millau

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Gebied Bordeaux

1.1.9.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Sainte-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Gebied Val de Loire

1.1.10.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargue

Fiefs-Vendéens, verplicht gevolgd door een van de volgende namen:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Gebied Cognac

1.1.11.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Charentes

2. Landwijnen die zijn omschreven met de naam van een geografische eenheid

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalan

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Ile d'Oléron"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté

Vin de pays de Franche-Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France

Vin de pays du Jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du Jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays du Périgord "Vin de Domme"

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de L'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "Sables Fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "Sables de l'Océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays des Vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

III. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET KONINKRIJK SPANJE

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Vino de calidad producido en regíon determinada")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Hierro, El

Jerez/Xérès/Sherry

Jumilla

Lanzarote

Málaga

Mancha, La

Manzanilla

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma, La

Penedés

Pla de Bages

Priorato

Rías Baixas

Ribeira Sacra

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana

Rioja

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Vinos de Madrid

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Namen van de deelgebieden en gemeenten

1.2.1. Bepaald gebied Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Bepaald gebied Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou, El

Montgat

Montornés del Vallés

Orrius

Premiá de Dalt

Premiá de Mar

Roca del Vallés, La

Sant Fost de Campcentelles

Santa María de Martorelles

Teiá

Tiana

Vallromanes

Vilanova del Vallés

Vilassar de Dalt

1.2.3. Bepaald gebied Alicante

a) Deelgebied Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monóvar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana, La

Salinas

Sax

Tibi

Villena

b) Deelgebied La Marina

Alcalalí

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Bepaald gebied Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Bepaald gebied Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Avinyonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera, La

Llançá

Llers

Masarac

Mollet de Peralada

Palau-Saberdera

Pau

Pedret i Marsá

Peralada

Pont de Molins

Portbou

Port de la Selva, El

Rabós

Roses

Ríumors

Sant Climent Sescebes

Selva de Mar, La

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Bepaald gebied Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Vega de Espinareda

Villadecanes

Toral de los Vados

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Bepaald gebied Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Bepaald gebied Bullas

Bullas

Calasparra

Caravaca

Cehegín

Lorca

Moratalla

Mula

Ricote

1.2.9. Bepaald gebied Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracian

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de las Armas

Castejón de Alarba

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villarroya de la Sierra

Viñuela, La

1.2.10. Bepaald gebied Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste, El

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Bepaald gebied Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Mezalocha

Muel

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Bepaald gebied Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valvení

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

Dueñas

1.2.13. Bepaald gebied Conca de Barberá

Barberá de la Conca

Blancafort

Conesa

L'Espluga de Francolí

Forés

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Bepaald gebied Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado, La

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Bepaald gebied Costers del Segre

a) Deelgebied Raimat

Lleida

b) Deelgebied Artesa

Alós de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

c) Deelgebied Valle del Río Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

Sant Martí de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

d) Deelgebied Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

Els Omellons

Floresta, La

Fulleda

L'Albí

L'Espluga Calba

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vilosell, El

Vinaixa

1.2.16. Bepaald gebied Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Güeñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Bepaald gebied Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Bepaald gebied El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Bepaalde gebieden Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla en Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María, El

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

Lebrija

a) Deelgebied Jerez Superior (gebieden met "albariza"-gronden in de volgende gemeenten)

Jerez de la Frontera

Puerto de Santa María

Sanlúcar de Barrameda

Rota

Chipiona

Trebujena

1.2.20. Bepaald gebied Jumilla

Albatana

Fuente Alamo de Murcia

Hellín

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Bepaald gebied Lanzarote

Arrecife

Haría

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Bepaald gebied Málaga

Alameda

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almáchar

Almogía

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas del Aceituno

Canillas de Albaida

Casabermeja

Casares

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cuevas Bajas

Cuevas de San Marcos

Cútar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Villanueva de Algaidas

Villanueva del Rosario

Villanueva de Tapia

Villanueva del Trabuco

Viñuela

1.2.23. Bepaald gebied La Mancha

Barrax

Bonillo, El

Fuensanta

Herrera, La

Lezuza

Minaya

Montalvos

Munera

Ossa de Montiel

Roda, La

Tarazona de la Mancha

Villarrobledo

Albaladejo

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almedina

Almodóvar del Campo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Ballesteros de Calatrava

Bolaños de Calatrava

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Cañada de Calatrava

Carrión de Calatrava

Carrizosa

Castellar de Santiago

Ciudad Real

Cortijos, Los

Cózar

Daimiel

Fernancaballero

Fuenllana

Fuente el Fresno

Granátula de Calatrava

Herencia

Labores, Las

Malagón

Manzanares

Membrilla

Miguelturra

Montiel

Pedro Muñoz

Picón

Piedrabuena

Poblete

Porzuna

Pozuelo de Calatrava

Puebla del Principe

Puerto Lápice

Santa Cruz de los Cáñamos

Socuéllamos

Solana, La

Terrinches

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Valenzuela de Calatrava

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villanueva de la Fuente

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villarrubia de los Ojos

Villarta de San Juan

Acebrón, El

Alberca de Záncara, La

Alconchel de la Estrella

Almarcha, La

Almendros

Almonacid del Marquesado

Atalaya del Cañavate

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Cañadajuncosa

Cañavate, El

Carrascosa de Haro

Casas de Benítez

Casas de Fernando Alonso

Casas de Guijarro

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Hinojosa, La

Hinojosos, Los

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Leganiel

Mesas, Las

Monreal del Llano

Montalbanejo

Mota del Cuervo

Olivares de Júcar

Osa de la Vega

Pedernoso, El

Pedroñeras, Las

Pinarejo

Pozoamargo

Pozorrubio

Provencio, El

Puebla de Almenara

Rada de Haro

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa María del Campo

Santa María de los Llanos

Sisante

Tarancón

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Uclés

Valverde de Júcar

Vara de Rey

Villaescusa de Haro

Villamayor de Santiago

Villar de Cañas

Villar de la Encina

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrubio

Villaverde y Pasaconsol

Zarza del Tajo

Ajofrín

Almonacid de Toledo

Cabañas de Yepes

Cabezamesada

Camuñas

Ciruelos

Consuegra

Corral de Almaguer

Chueca

Dosbarrios

Guardia, La

Huerta de Valdecarábanos

Lillo

Madridejos

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Miguel Esteban

Mora

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Ontígola con Oreja

Orgaz

Puebla de Almoradiel, La

Quero

Quintanar de la Orden

Romeral

Santa Cruz de la Zarza

Sonseca

Tembleque

Toboso, El

Turleque

Urda

Villacañas

Villa de Don Fadrique, La

Villafranca de los Caballeros

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villarrubia de Santiago

Villasequilla

Villatobas

Yébenes, Los

Yepes

1.2.24. Bepaald gebied Méntrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Borujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cerralbos, Los

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hormigos

Huecas

Lucillos

Maqueda

Méntrida

Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Pelahustan

Portillo

Quismondo

Real de San Vicente

Recas

Rielves

Santa Cruz de Retamar

Santa Olalla

Torre de Esteban Hambran, La

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa, Las

Villamiel

Viso, El

Yunclillos

1.2.25. Bepaald gebied Mondéjar

Albalate de Zorita

Albares

Almoguera

Almonacid de Zorita

Driebes

Escariche

Escopete

Fuentenovilla

Illana

Loranca de Tajuña

Mazuecos

Mondéjar

Pastrana

Pioz

Pozo de Almoguera

Sacedón

Sayatón

Valdeconcha

Yebra

Zorita de los Canes

1.2.26. Bepaald gebied Monterrei

a) Deelgebied Val de Monterrei

Castrelo do Val

Monterrei

Oimbra

Verín

b) Deelgebied Ladera de Monterrei

Castrelo do Val

Oimbra

Monterrei

Verín

1.2.27. Bepaald gebied Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Río

Doña Mencía

Espejo

Fernán-Núñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla, La

Santaella

a) Deelgebied Montilla-Moriles Superior (gebieden met "albariza"-gronden in bovengenoemde gemeenten)

1.2.28. Bepaald gebied Navarra

a) Deelgebied Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

b) Deelgebied Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerín

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Cuende

Murillo el Fruto

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoaín

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

c) Deelgebied Tierra Estella

Aberín

Allo

Arcos, Los

Arellano

Armañanzas

Arróniz

Ayegui

Barbarín

Busto, El

Dicastillo

Desojo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentín

Murieta

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Río

Torres del Río

Valle de Yerri

Villamayor de Monjardín

Villatuerta

d) Deelgebied Valdizarbe

Adiós

Añorbe

Artazu

Barasoaín

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoaín

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorría

Muruzábal

Obanos

Olóriz

Orisoain

Pueyo

Puente la Reina

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

e) Deelgebied Baja Montaña

Aibar

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Liédena

Lumbier

Sada

Sangüesa

San Martin de Unx

Ujué

1.2.29. Bepaald gebied La Palma

a) Deelgebied Hoyo de Mazo

Breña Baja

Breña Alta

Mazo

Santa Cruz de La Palma

b) Deelgebied Fuencaliente

Fuencaliente

Llanos de Aridane, Los

Paso, El

Tazacorte

c) Deelgebied Norte de La Palma

Barlovento

Garafía

Puntagorda

Puntallana

San Andrés y Sauces

Tijarafe

1.2.30. Bepaald gebied Penedés

Abrera

Avinyonet del Penedés

Begues

Cabanyes, Les

Cabrera d'Igualada

Canyelles

Castellet i la Gornal

Castellví de la Marca

Castellví de Rosanes

Cervelló

Corbera de Llobregat

Cubelles

Font-Rubí

Gélida

Granada, La

Hostalets de Pierola, Els

Llacuna, La

Martorell

Masquefa

Mediona

Olérdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedés

Piera

Plá del Penedés, El

Pontons

Puigdalber

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Martí Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d'Anoia

Santa Fe del Penedés

Santa Margarida i els Monjos

Santa María de Miralles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vilafranca del Penedés

Vilanova i la Geltrú

Viloví del Penedés

Aiguamurcia

Albinyana

L'Arboç

Banyeres del Penedés

Bellvei

Bisbal del Penedés, La

Bonastre

Calafell

Creixell

Cunit

Llorenç del Penedés

Montmell, El

Roda de Bará

Sant Jaume dels Domenys

Santa Oliva

Vendrell, El

1.2.31. Bepaald gebied Pla de Bages

Artes

Avinyó

Balsareny

Calders

Callús

Cardona

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Fonollosa

Manresa

Monistrol de Calders

Navarcles

Navás

Rejadell

Sallent

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Salvador de Guardiola

Santpedor

Santa María d'Oló

1.2.32. Bepaald gebied Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloar, El

Morera de Montsant, La

Poboleda

Porrera

Torroja del Priorat

Vilella Alta, La

Vilella Baixa, La

1.2.33. Bepaald gebied Rías Baixas

a) Deelgebied Val do Salnés

Cambados

Meaño

Sanxenxo

Ribadumia

Meis

Vilanova de Arousa

Portas

Caldas de Reis

Vilagarcía de Arousa

Barro

O Grove

b) Deelgebied Condado do Tea

Salvaterra de Miño

As Neves

Arbo

Crecente

Salceda de Caselas

A Cañiza

c) Deelgebied O Rosal

O Rosal

Tomiño

A Guarda

Tui

Gondomar

d) Deelgebied Soutomaior

Soutomaior

1.2.34. Bepaald gebied Ribeira Sacra

a) Deelgebied Amandi

Sober

Monforte de Lemos

b) Deelgebied Chantada

Carballedo

Chantada

Toboada

A Peroxa

c) Deelgebied Quiroga-Bibei

Quiroga

Ribas de Sil

A Pobra de Brollón

Monforte de Lemos

Manzaneda

A Pobra de Trives

d) Deelgebied Ribeiras do Miño

O Saviñao

Sober

e) Deelgebied Ribeiras do Sil

Parada de Sil

A Teixeira

Castro Caldelas

Nogueira de Ramuín

1.2.35. Bepaald gebied Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.36. Bepaald gebied Ribera del Duero

Adrada de Haza

Aguilera, La

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Campillo de Aranda

Caleruega

Castrillo de la Vega

Cueva de Roa, La

Fresnillo de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel de Hizán

Gumiel del Mercado

Guzmán

Haza

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra, La

Hoyales de Roa

Mambrilla de Castrejón

Milagros

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olmedillo de Roa

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñaranda de Duero

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Roa de Duero

San Juan del Monte

San Martín de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza, La

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdezate

Vid, La

Villaescuesa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villanueva de Gumiel

Villatuelda

Villovela de Esgueva

Zazuar

Aldehorno

Honrubia de la Cuesta

Montejo de la Vega de la Serrezuela

Villaverde de Montejo

Alcubilla de Avellaneda

Burgo de Osma

Castillejo de Robledo

Langa de Duero

Miño de San Esteban

San Esteban de Gormaz

Bocos de Duero

Canalejas de Peñafiel

Castrillo de Duero

Curiel de Duero

Fompedraza

Manzanillo

Olivares de Duero

Olmos de Peñafiel

Peñafiel

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quintanilla de Arriba

Quintanilla de Onésimo

Rábano

Roturas

Torre de Peñafiel

Valbuena de Duero

Valdearcos de la Vega

1.2.37. Bepaald gebied Ribera del Guadiana

a) Deelgebied Ribera Alta

Aljucén

Benquerencia

Campanario

Carrascalejo

Castuera

Coronada, La

Cristina

Don Alvaro

Don Benito

Esparragalejo

Esparragosa de la Serena

Higuera de la Serena

Garrovilla, La

Guareña

Haba, La

Magacela

Malpartida de la Serena

Manchita

Medellín

Mengabril

Mérida

Mirandilla

Monterrubio de la Serena

Nava de Santiago, La

Oliva de Mérida

Quintana de la Serena

Rena

San Pedro de Mérida

Santa Amalia

Trujillanos

Valdetorres

Valverde de Mérida

Valle de la Serena

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villar de Rena

Zalamea de la Serena

Zarza de Alange

b) Deelgebied Tierra de Barros

Azeuchal

Ahillones

Alange

Almendralejo

Arroyo de San Serván

Azuaga

Berlanga

Calamonte

Corte de Peleas

Entrín Bajo

Feria

Fuente del Maestre

Granja de Torre Hermosa

Higuera de Llerena

Hinojosa del Valle

Hornachos

Morera, La

Parra, La

Llera

Llerena

Maguilla

Mérida

Nogales

Palomas

Puebla del Prior

Puebla de la Reina

Ribera del Fresno

Salvatierra de los Barros

Santa Marta de los Barros

Solana de los Barros

Torre de Miguel Sesmero

Torremegía

Valencia de las Torres

Valverde de Llerena

Villafranca de los Barros

Villalba de los Barros

c) Deelgebied Matanegra

Bienvenida

Calzadilla

Fuente de Cantos

Medina de las Torres

Puebla de Sancho Perez

Santos de Maimona, Los

Usagre

Zafra

d) Deelgebied Ribera Baja

Albuera, La

Almendral

Badajoz

Lobón

Montijo

Olivenza

Roca de la Sierra, La

Talavera de la Real

Torre Mayor

Valverde de Leganés

Villar del Rey

e) Deelgebied Montanchéz

Albalá

Alcuéscar

Aldea de Trujillo

Aldeacentenera

Almoharín

Arroyomolinos de Montánchez

Casas de Don Antonio

Escurial

Garciaz

Heguijuela

Ibahernando

Cumbre, La

Madroñera

Miajadas

Montanchez

Puerto de Santa Cruz

Robledillo de Trujillo

Salvatierra de Santiago

Santa Cruz de la Sierra

Santa Marta de Magasca

Torre de Santa María

Torrecilla de la Tiesa

Trujillo

Valdefuentes

Valdemorales

Villamesías

Zarza de Montánchez

f) Deelgebied Cañamero

Alía

Berzocana

Cañamero

Guadalupe

Valdecaballeros

1.2.38. Bepaald gebied Rioja

a) Deelgebied Rioja Alavesa

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villabuena de Alava

Yécora

b) Deelgebied Rioja Alta

Abalos

Alesanco

Alesón

Anguciana

Arenzana de Abajo

Arenzana de Arriba

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rioja

Baños de Río Tobía

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellórigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Río Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Foncea

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilla

Hormilleja

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochánduri

Olláuri

Rodezno

Sajazarra

San Asensio

San Millán de Yécora

Santa Coloma

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Villarejo

Zarratón

c) Deelgebied Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del río Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla de Jubera

Leza del río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo de Río Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal, El

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo, El

1.2.39. Bepaald gebied Rueda

Blasconuño de Matacabras

Madrigal de las Altas Torres

Aldeanueva del Codonal

Aldehuela del Codonal

Bernuy de Coca

Codorniz

Donhierro

Fuente de Santa Cruz

Juarros de Voltoya

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Nava de La Asunción

Nieva

Rapariegos

San Cristobal de la Vega

Santiuste de San Juan Bautista

Tolocirio

Villagonzalo de Coca

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Almenara de Adaja

Ataquines

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo, El

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Fresno el Viejo

Fuente el Sol

Fuente Olmedo

Gomeznarro

Hornillos

Llano de Olmedo

Lomoviejo

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rodilana

Rubí de Bracamonte

Rueda

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

San Vicente del Palacio

Seca, La

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

Torrecilla de la Abadesa

Torrecilla de la Orden

Torrecilla del Valle

Valdestillas

Velascálvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza, La

1.2.40. Bepaald gebied Somontano

Abiego

Adahuesca

Alcalá del Obispo

Angúes

Antillón

Alquézar

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Blecua y Torres

Bierge

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado, El

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro, La

Salas Altas

Salas Bajas

Santa María de Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.41. Bepaald gebied Tacoronte-Acentejo

Matanza de Acentejo, La

Santa Ursula

Sauzal, El

Tacoronte

Tegueste

Victoria de Acentejo, La

Laguna, La

Rosario, El

Santa Cruz de Tenerife

a) Deelgebied Anaga (de gebieden die in het Parque Rural de Anaga liggen)

1.2.42. Bepaald gebied Tarragona

a) Deelgebied Tarragona Campo

Alcover

Aleixar, L'

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera, L'

Ascó

Benissanet

Borges del Camp, Les

Botarell

Bráfim

Cabra del Camp, Les

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar, El

Colldejou

Constantí

Cornudella de Montsant

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells, Els

Ginestar

Masó, La

Masllorenç

Maspujols

Milá, El

Miravet

Montbrió del Camp

Montferri

Mont-roig del Camp

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell, El

Nou de Gaiá, La

Nulles

Parallesos, Els

Perafort

Pla de Santa María, El

Pobla de Mafumet, La

Pobla de Montornés, La

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaiá, La

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Rodonyá

Rourell, El

Salomó

Secuita, La

Selva del Camp, La

Tarragona

Tivissa

Torre de l'Espanyol, La

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vila-rodona

Vila-Seca

Vinebre

Vinyols i els Arcs

b) Deelgebied Falset

Cabacés

Capçanes

Figuera, La

Guiamets, Els

Marçá

Masroig, El

Pradell de la Teixeta

Torre de Fontaubella, La

1.2.43. Bepaald gebied Terra Alta

Arnes

Batea

Bot

Caseres

Corbera d'Ebre

Fatarella, La

Gandesa

Horta de Sant Joan

Pinell de Brai, El

Pobla de Massaluca, La

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.44. Bepaald gebied Toro

Argujillo

Bóveda de Toro, La

Morales de Toro

Pego, El

Peleagonzalo

Piñero, El

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villanueva del Puente

San Román de Hornija

Villafranca del Duero

1.2.45. Bepaald gebied Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Requena

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.46. Bepaald gebied Valdeorras

Barco, El

Bollo, El

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rua, La

Rubiana

Villamartín

1.2.47. Bepaald gebied Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.48. Bepaald gebied Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

a) Deelgebied Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

b) Deelgebied Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Montserrat

Montroy

Pedralba

Real de Montroi

Turís

Vilamarxant

Villar del Arzobispo

c) Deelgebied Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Montroi

Montserrat

Real de Montroi

Turís

d) Deelgebied Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Aielo de Malferit

Aielo de Rugat

Bélgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigánim

Bocairent

Bufali

Castelló de Rugat

Fontanars dels Alforins

Font la Figuera, La

Guadasequíes

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

L'Ollería

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

La Pobla del Duc

Quatretonda

Ráfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.49. Bepaald gebied Valle de Güímar

Arafo

Candelaria

Güímar

1.2.50. Bepaald gebied Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.51. Bepaald gebied Vinos de Madrid

a) Deelgebied Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Colmenar de Oreja

Chinchón

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

b) Deelgebied Navalcarnero

Alamo, El

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

c) Deelgebied San Martín de Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Colmenar de Arroyo

Chapinería

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.52. Bepaald gebied Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los Vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.53. Bepaald gebied Yecla

Yecla

a) Deelgebied Yecla Campo Arriba (percelen beplant met wijnstokken van het ras Monastrell, die zijn gelegen op hellingen of op plateaus)

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Abanilla

Arribes del Duero

Bailén

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Belchite

Campo de Cartagena

Castilla

Chacolí de Alava

Contraviesa-Alpujarra

Extremadura

Gálvez

Gran Canaria

Ibiza

La Gomera

Manchuela

Medina del Campo

Pla i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribera del Arlanza

Sierra de Alcaraz

Terrazas del Gállego

Tierra del Vino de Zamora

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Jiloca

Valle del Miño-Ourense

IV. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE HELLEENSE REPUBLIEK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Ποιοτικός οίνος παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (/gecontroleerde oorsprongsbenaming)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patron)

Ρίου Πατρών (Riou Patron)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (/oorsprongsbenaming van superieure kwaliteit)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Céphalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinée)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Tafelwijnen

2.1. Ονομασία κατά παράδοση (/traditionele benaming)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakinthou)

2.2. Τοπικός οίνος (/plaatselijke wijnen)

Τριφυλίας (Trifilia)

Μεσημβριώτικος (Messimvria)

Επανωμίτικος (Epanomie)

Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

Πυλίας (Pylie)

Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος (Heraklion)

Λασιθιώτικος (Lassithie)

Πελοποννησιακός (Peloponnèse)

Μεσσηνιακός (Messina)

Μακεδονικός (Macédonie)

Κρητικός (Crète)

Θεσσαλικός (Thessalia)

Κισάμου (Kissamos)

Τυρνάβου (Tyrnavos)

Πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

Βίλιτσας (Vilitsa)

Γρεβενών (Grevena)

Αττικός (Attique)

Αγιορείτικος (Agioritikos)

Δωδεκανησιακός (Dodekanèse)

Αναβυσιωτικός (Anavyssiotikos)

Παιανίτικος (Peanitikos)

Δράμας (Drama)

Κρανιώτικος (Krania)

Πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha)

Συριανός (Syros)

Θηβαϊκός (Thiva)

Πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

Πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

Γερανίων (Gerania)

Παλληνιώτικος (Pallini)

Αγοριανός (Agorianos)

Κοιλάδας Αταλάντης (valley de Atalanti)

Αρκαδίας (Arcadia)

Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos)

Μεταξάτων (Metaxata)

Κλημέντι (Klimenti)

Ημαθίας (Hemathia)

Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu))

Σιθωνίας (Sithonia)

Μαντζαβινάτων (Mantzavinata)

Ισμαρικός (Ismarikos)

Αβδήρων (Avdira)

Ιωαννίνων (Ioannina)

Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes de Aigialieias)

Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou)

Θρακικός ή Θράκης (Thrakie)

Ιλίου (Ilion)

Μετσοβίτικος (Metsovon)

Κορωπιότικος (Koropie)

Θαψάνων (Thapsanon)

Σιατιστινός (Siatistinon)

Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)

Λετρίνων (Letrina)

Τεγέας (Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος (Mer Egée)

Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos)

Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος (Spata)

Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo)

Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)

Χαλκιδικής (Chalkidiki)

Καρυστινός (Karystos)

Χαλικούνας (Chalikouna)

Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)

Πέλλας (Pella)

Ανδριανιώτικος (Andriani)

Σερρών (Serres)

Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

Πλαγιών Κνημίδος (côte de Knimide)

Ηπειρωτικός (Ipirotikos)

Φλώρινας (Florinas)

Πισατίδος (Pisatidos)

Λευκάδας (Lefkadas)

V. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE ITALIAANSE REPUBLIEK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Met de vermelding "Denominazione di origine controllata e garantita" aangeduide v.q.p.r.d.:

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti

Chianti Classico, al dan niet vergezeld van een van de volgende geografische aanduidingen:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Met de vermelding "Denominazione di origine controllata" (gecontroleerde oorsprongsbenaming) aangeduide v.q.p.r.d.:

1.2.1. Gebied Piemonte

Acqui

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Gebied Val d'Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Gebied Lombardia

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Gebied Trentino-Alto Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Gebied Veneto

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Gebied Friuli-Venezia Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Gebied Liguria

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Gebied Emilia-Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Colli Piacentini

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Gebied Toscana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Gebied Umbria

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Gebied Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Gebied Lazio

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Gebied Abruzzo

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Gebied Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Gebied Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galuccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Gebied Apulia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Gebied Basilicata

Vulture

1.2.18. Gebied Calabria

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Gebied Sicilia

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Gebied Sardegna

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

2.1. Abruzzo

Alto tirino

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Colline Teatine

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Provincia Autonoma di Bolzano

Dolomiten

Dolomiti

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre di Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Del Frusinate Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Apulia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardegna

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicilia

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscana centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Provincia Autonoma di Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Vallagarina

Venezie

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

VI. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

-

VII. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE PORTUGESE REPUBLIEK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Alcobaça

Alenquer

Alentejo

Arruda

Bairrada

Beira Interior

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Chaves

Colares

Dão

Douro

Encostas de Aire

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Óbidos

Palmela

Pico

Planalto Mirandês

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo

Setúbal

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Valpaços

Vinho Verde

1.2. Namen van de deelgebieden

1.2.1. Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.2. Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

1.2.3. Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

1.2.4. Vinho Verde

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

1.2.5. Douro

Favaios

1.2.6. Ribatejo

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

1.2.7. Andere benamingen

Dão Nobre

Moscatel de Setúbal

Setúbal Roxo

Vinho Verde Alvarinho

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Alentejano

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejano

Minho

Terras Durienses

Terras de Sicó

Terras do Sado

Trás-os-Montes

VIII. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET VERENIGD KONINKRIJK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("quality wines produced in specified regions")

- English Vineyards

- Welsh Vineyards

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

- English Counties

- Welsh Counties

IX. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE BONDSREPUBLIEK OOSTENRIJK

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namen van de wijnbouwgebieden

Weinland

Bergland

Steiermark

Wien

1.2. Namen van de bepaalde gebieden

1.2.1. Bepaalde gebieden in het wijnbouwgebied Weinland

Niederösterreich

Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.2. Bepaalde gebieden in het wijnbouwgebied Bergland

Salzburg

Oberösterreich

Kärnten

Tirol

Vorarlberg

1.2.3. Bepaalde gebieden in het wijnbouwgebied Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Bepaalde gebieden in het wijnbouwgebied Wien

Wien

1.3. Gemeenten, delen van gemeenten, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Bepaald gebied Neusiedlersee

a) Großlage:

Kaisergarten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Bepaald gebied Neusiedlersee-Hügelland

a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Eisenstadt

Forchtenau

Forchtenstein

Großhöflein

Hirm

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch am See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach am See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützen am Gebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Bepaald gebied Mittelburgenland

a) Großlage:

Goldbachtal

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Deutschkreutz

Frankenau

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Bepaald gebied Südburgenland

a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Deutsch Tschantschendorf

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Ehrensdorf

Kroatisch Tschantschendorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmer Hof

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St. Michael

St. Nikolaus

St. Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Bepaald gebied Thermenregion

a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badenerberg

Brunnerberg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Les'hanl

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Bad Fischau

Bad Vöslau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesdorf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Muthmannsdorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St. Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Wöllersdorf

Zillingdorf

1.3.6. Bepaald gebied Kremstal

a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiserstiege

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Bepaald gebied Kamptal

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Bepaald gebied Donauland

a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b. Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg

Spital

St. Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeiselmauer

1.3.9. Bepaald gebied Traisental

a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob der Traisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St. Andrä/Traisen

St. Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Bepaald gebied Carnuntum

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal

Zwölfaxing

1.3.11. Bepaald gebied Wachau

a) Großlage:

Frauenweingärten

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Bepaald gebied Weinviertel

a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berg

Am Lehm

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Hundsleithen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leithen

Leitenberge

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Weinberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St. Bernhard-Frauenhofen

St. Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Bepaald gebied Südsteiermark

a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring-St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St. Andrä i. S.

St. Andrä-Höch

St. Johann im Saggautal

St. Nikolai im Sausal

St. Nikolai/Draßling

St. Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Bepaald gebied Weststeiermark

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St. Bartholomä

St. Martin i. S.

St. Stefan ob Stainz

St. Johann ob Hohenburg

St. Peter i. S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Bepaald gebied Südoststeiermark

a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

c) Gemeenten of delen van gemeenten:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch Goritz

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St. Peter am Ottersbach

St. Johann bei Herberstein

St. Veit am Vogau

St. Kind

St. Anna am Aigen

St. Georgen an der Stiefing

St. Johann in der Haide

St. Margarethen an der Raab

St. Nikolai ob Draßling

St. Marein bei Graz

St. Magdalena am Lemberg

St. Stefan im Rosental

St. Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Bepaald gebied Wien

a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

c) Delen van gemeenten:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Bepaald gebied Vorarlberg

a) Großlage:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Gemeenten:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Bepaald gebied Tyrol

a) Großlagen:

-

b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

c) Gemeenten:

Zirl

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Weinland

Bergland

Steiermark

Wien

X. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET KONINKRIJK BELGIË

In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

Naam van het bepaald gebied

Hageland

Gecontroleerde oorsprongsbenaming/Appellation d'origine contrôlée

Hagelandse Wijn

Aanhangsel II

(Bedoeld in artikel 6)

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VAN WIJNEN VAN OORSPRONG UIT CHILI

I. Vino Pajarete

II. Vino Asoleado

III. Wijnen van de volgende regio's, subregio's, zones en gebieden:

1.0.0.0. WIJNBOUWREGIO ATACAMA

1.1.0.0. Subregio: Valle de Copiapó

1.2.0.0. Subregio: Valle del Huasco

2.0.0.0. WIJNBOUWREGIO COQUIMBO

2.1.0.0. Subregio: Valle del Elqui

2.1.1.0. Zone:

2.1.1.1. Gebied: Vicuña

2.1.1.2. Gebied: Paiguano

2.2.0.0. Subregio: Valle del Limarí

2.2.1.0. Zone:

2.2.1.1. Gebied: Ovalle

2.2.1.2. Gebied: Monte Patria

2.2.1.3. Gebied: Punitaqui

2.2.1.4. Gebied: Río Hurtado

2.3.0.0. Subregio: Valle del Choapa

2.3.1.0. Zone:

2.3.1.1. Gebied: Salamanca

2.3.1.2. Gebied: Illapel

3.0.0.0. WIJNBOUWREGIO ACONCAGUA

3.1.0.0. Subregio: Valle de Aconcagua

3.1.1.0. Zone:

3.1.1.1. Gebied: Panquehue

3.2.0.0. Subregio: Valle de Casablanca

4.0.0.0. REGIO VALLE CENTRAL

4.1.0.0. Subregio: Valle del Maipo

4.1.1.0. Zone:

4.1.1.1. Gebied: Santiago

4.1.1.2. Gebied: Pirque

4.1.1.3. Gebied: Puente Alto

4.1.1.4. Gebied: Buin

4.1.1.5. Gebied: Isla de Maipo

4.1.1.6. Gebied: Talagante

4.1.1.7. Gebied: Melipilla

4.2.0.0. Subregio: Valle del Rapel

4.2.1.0. Zone: Valle de Cachapoal

4.2.1.1. Gebied: Rancagua

4.2.1.2. Gebied: Requínoa

4.2.1.3. Gebied: Rengo

4.2.1.4. Gebied: Peumo

4.2.2.0. Zone: Valle de Colchagua

4.2.2.1. Gebied: San Fernando

4.2.2.2. Gebied: Chimbarongo

4.2.2.3. Gebied: Nancagua

4.2.2.4. Gebied: Santa Cruz

4.2.2.5. Gebied Palmilla

4.2.2.6. Gebied: Peralillo

4.3.0.0. Subregio: Valle de Curicó

4.3.1.0. Zone: Valle del Teno

4.3.1.1. Gebied: Rauco

4.3.1.2. Gebied: Romeral

4.3.2.0. Zone: Valle del Lontué

4.3.2.1. Gebied: Molina

4.3.2.2. Gebied: Sagrada Familia

4.4.0.0. Subregio: Valle del Maule

4.4.1.0. Zone: Valle del Claro

4.4.1.1. Gebied: Talca

4.4.1.2. Gebied: Pencahue

4.4.1.3. Gebied: San Clemente

4.4.2.0. Zone: Valle del Loncomilla

4.4.2.1. Gebied: San Javier

4.4.2.2. Gebied: Villa Alegre

4.4.2.3. Gebied: Parral

4.4.2.4. Gebied: Linares

4.4.3.0. Zone: Valle del Tutuvén

4.4.3.1. Gebied: Cauquenes

5.0.0.0. REGIO DEL SUR

5.1.0.0. Subregio: Valle del Itata

5.1.1.0. Zone:

5.1.1.1. Gebied: Chillán

5.1.1.2. Gebied: Quillón

5.1.1.3. Gebied: Portezuelo

5.1.1.4. Gebied: Coelemu

5.2.0.0. Subregio: Valle del Bío-Bío

5.2.1.0. Zone:

5.2.1.1. Gebied: Yumbel

5.2.1.2. Gebied: Mulchén

Aanhangsel III

(Bedoeld in artikel 9)

LIJST VAN TRADITIONELE AANDUIDINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

LIJST A

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

LIJST B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel IV

(Bedoeld in artikel 9)

AANVULLENDE KWALITEITSAANDUIDINGEN VAN CHILI

A.

Denominación de origen, of D.O.

Superior

Chateau

Cru Bourgois

Clos

Classico

Reserva of Reservas

Reserva Especial

Vino Generoso

Clásico

Grand Cru

B. Aanvullende kwaliteitsaanduidingen die moeten worden onderzocht door het bij artikel 30 van deze overeenkomst opgerichte Gemengd Comité

De partijen komen overeen tijdens de eerste bijeenkomst van het Gemengd Comité na de inwerkingtreding van deze overeenkomst de equivalentie van de definitie van de volgende termen te bestuderen, teneinde deze - bij een positief resultaat van dit onderzoek - op te nemen in aanhangsel IV als aanvullende kwaliteitsaanduidingen:

Gran Reserva

Reserva Privada

Noble

Añejo

Het Gemengd Comité komt binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst bijeen.

Bovengenoemde termen mogen tot zes maanden na de eerste bijeenkomst van het Gemengd Comité worden gebruikt op de Chileense binnenlandse markt. Deze perioden mogen zich hoe dan ook niet verder uitstrekken dan tot twaalf maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Aanhangsel V

(Bedoeld in artikel 17)

OENOLOGISCHE PROCÉDÉS EN BEHANDELINGEN EN PRODUCTSPECIFICATIES

1. Lijst van oenologische procédés en behandelingen die mogen worden toegepast voor wijn van oorsprong uit Chili, met inachtneming van de volgende beperkingen of, indien deze ontbreken, van de voorwaarden die in de Chileense voorschriften zijn bepaald:

(1) De vermenging van mosten of wijnen, mits dit mengsel geen ingevoerde producten bevat of producten die zijn vervaardigd met tafeldruiven

(2) de concentratie van mosten

(3) Het gebruik van L(+)-wijnsteenzuur, DL-appelzuur, melkzuur en citroenzuur om het zuurgehalte te verhogen

(4) Het gebruik bij ontzuring van:

- neutraal kaliumtartraat

- calciumtartraat

- calciumcarbonaat

- kaliumbicarbonaat

- homogene bereiding van wijnsteenzuur en calciumcarbonaat in gelijke delen, fijn verpulverd

(5) warmtebehandelingen

(6) toevoeging van kaliumbitartraat om het neerslaan van wijnsteen te bevorderen

(7) behandeling door elektrodialyse om de wijnsteen in wijn te stabiliseren

(8) centrifugatie en filtratie en flotatie

(9) omgekeerde osmose, uitsluitend om het natuurlijk alcoholgehalte van druivenmost of wijn te verhogen

(10) beluchting of toevoeging van zuurstof

(11) het gebruik van kooldioxide, van argon of van stikstof om een inerte atmosfeer te creëren

(12) gebruik van zwaveldioxyde van kaliumbisulfiet of van kaliummetabisulfiet

(13) gebruik van gist voor vinificatie

(14) gebruik van bereidingen van gistschillen in een maximum dosis van 40g/hL

(15) gebruik van aanvullende hulpmiddelen ter bevordering van de ontwikkeling van gist

- toevoeging van diammoniumfosfaat in een maximum dosis van 0,96g/L

- toevoeging van ammoniumsulfiet in een maximum dosis van 0,96g/L

- toevoeging van thiaminedichloorhydraat of vitamine B1 in maximum doses van 0,6mg/L

(16) gebruik van adsorptiekool voor gevlekte witte wijnen

(17) klaring door middel van een of meer van de volgende stoffen voor oenologisch gebruik:

- voedselgelatine

- visgelatine

- caseïne

- ovalbumine en lactalbumine

- bentoniet

- kaolien

- siliciumdioxide in de vorm van een gel of van een colloïdale oplossing,

- tannine

- pectolytische enzymen

- betaglucanase

(18) toevoeging van kooldioxide in een maximum dosis van 1,5 g/L

(19) toevoeging van sorbinezuur of kaliumsorbaat in een maximum dosis van 200 mg/L, uitgedrukt in sorbinezuur

(20) gebruik van ascorbinezuur of isoascorbinezuur in een dosis die in totaal niet hoger is dan 150 mg/L

(21) gebruik van tannine

(22) behandeling door middel van kopersulfaat in een maximum dosis van 1 mg/L

(23) gebruik van polyvinylpolypyrrolidon in een maximum dosis van 80 g/hL

(24) gebruik van calciumfitaat in een maximum dosis van 8 g/hL

(25) gebruik van kaliumferrocyanide mits het eindproduct dit zout niet bevat en de behandeling wordt uitgevoerd onder toezicht van een (landbouw-)oenoloog

(26) toevoeging van metawijnsteenzuur in een maximum dosis van 100 mg/L

(27) toevoeging van Arabische gom in een maximum dosis van 0,3 g/L

(28) gebruik van melkzuurbacteriën

(29) gebruik van aanvullende hulpmiddelen voor de ontwikkeling van melkzuurbacteriën

(30) gebruik van lysozym in een maximum dosis van 500 mg/L

(31) gebruik van urease

(32) gebruik van hout, uitsluitend in de vorm van duigen, stukken en spaanders, bij de vergisting en rijping van de wijn

(33) toevoeging van druivenmost, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost om de wijn zoeter te maken

2. Lijst van oenologische procédés en behandelingen die mogen worden toegepast voor wijn van oorsprong uit de Gemeenschap, met inachtneming van de volgende beperkingen of, indien deze ontbreken, van de voorwaarden die in de communautaire voorschriften zijn bepaald:

(1) beluchting of toevoeging van argon, stikstof of zuurstof

(2) warmtebehandeling

(3) gebruik in droge wijnen van onverdunde, gezonde en verse wijnmoer die gisten bevat die afkomstig zijn van de recente vinificatie van droge wijnen

(4) centrifugatie en filtratie, met of zonder inerte filtratietoeslagstof, op voorwaarde dat hierdoor geen ongewenste residuen in het aldus behandelde product achterblijven

(5) gebruik van wijnbereidingsfermenten

(6) gebruik van bereidingen van gistschillen

(7) gebruik van polyvinylpolypyrrolidone

(8) gebruik van melkzuurbacteriën in wijnsuspensie

(9) toevoeging van een of meer van de volgende stoffen, ter bevordering van de ontwikkeling van fermenten:

i) toevoeging:

- diammoniumfosfaat of ammoniumsulfaat

- ammoniumsulfiet of ammoniumbisulfiet

ii) toevoeging van thiaminedichloorhydraat

(10) gebruik van kooldioxide, argon of stikstof, afzonderlijk dan wel onderling vermengd, uitsluitend om een inerte atmosfeer te scheppen en het product onder afsluiting van lucht te behandelen

(11) toevoeging van kooldioxide

(12) gebruik van zwaveldioxyde, kaliumbisulfiet of kaliummetabisulfiet, ook genoemd kaliumdisulfiet of kaliumpyrosulfiet

(13) toevoeging van sorbinezuur of van kaliumsorbaat

(14) toevoeging van L-ascorbinezuur

(15) toevoeging van citroenzuur ter stabilisatie van de wijn, mits het definitieve gehalte van de behandelde wijn niet meer bedraagt dan 1 g per liter

(16) gebruik van wijnsteenzuur voor aanzuring, op voorwaarde dat het oorspronkelijke zuurgehalte van de wijn met niet meer dan 2,5 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, wordt verhoogd

(17) gebruik van een of meer van de volgende stoffen voor ontzuring:

- neutraal kaliumtartraat

- kaliumbicarbonaat

- calciumcarbonaat, dat kleine hoeveelheden dubbel calciumzout van L(+)-wijnsteenzuur en L(-)-appelzuur mag bevatten

- homogene bereiding van wijnsteenzuur en calciumcarbonaat in gelijke delen, fijn verpulverd

- calciumtartraat of wijnsteenzuur

(18) klaring door middel van een of meer van de volgende stoffen voor oenologisch gebruik:

- voedselgelatine

- bentoniet

- vislijm

- caseïne en kaliumcaseïnaten

- ovalbumine, lactalbumine

- kaolien

- pectolytische enzymen

- siliciumdioxide in de vorm van een gel of van een colloïdale oplossing

- tannine

- enzymatische bereidingen van betaglucanase

(19) toevoeging van tannine

(20) behandeling met kool voor oenologisch gebruik (actieve kool) van witte mosten of witte wijnen

(21) Behandeling van:

- witte wijn en roséwijn met kaliumferrocyanide

- rode wijn met kaliumferrocyanide of met calciumfitaat, op voorwaarde dat in de aldus behandelde wijnen residueel ijzer aanwezig blijft;

(22) toevoeging van metawijnsteenzuur

(23) gebruik van Arabische gom nadat de gisting is beëindigd

(24) gebruik van DL-wijnsteenzuur, ook wel racemisch zuur genoemd, of een neutraal kaliumzout om het teveel aan calcium te doen neerslaan

(25) gebruik voor de bereiding van mousserende wijn die wordt verkregen door gisting op fles en waarvan de moer door degorgering wordt afgescheiden:

- van calciumalginaat, of

- van kaliumalginaat;

(26) gebruik van kopersulfaat

(27) toevoeging van kaliumbitartraat of calciumtartraat om het neerslaan van wijnsteen te bevorderen

(28) toevoeging van karamel om de kleur van likeurwijnen te intensiveren

(29) gebruik van calciumsulfaat voor de bereiding van bepaalde likeurwijnen v.l.q.p.r.d.

(30) Het gebruik van hars van Aleppo-pijnbomen ter verkrijging van "retsina"-tafelwijn, uitsluitend in Griekenland en volgens de voorwaarden die in de communautaire voorschriften zijn vastgesteld.

(31) toevoeging van lysozym

(32) behandeling door elektrodialyse om de wijnsteen in wijn te stabiliseren

(33) gebruik van urease om het ureumgehalte van wijn te verlagen

(34) toevoeging van druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost voor het verzoeten van wijn volgens de voorwaarden die in de communautaire voorschriften zijn opgenomen

(35) gedeeltelijke concentratie door fysische procédés, met inbegrip van omgekeerde osmose, om het natuurlijk alcoholgehalte van druivenmost of wijn te verhogen

(36) toevoeging van sacharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost om het natuurlijk alcoholgehalte van druiven, druivenmost of wijn te verhogen in overeenstemming met de communautaire voorschriften

(37) toevoeging van distillaat van wijn of van gedroogde druiven of van neutrale alcohol uit wijnbouwproducten voor de bereiding van likeurwijn

Aanhangsel VI

HANDELSMERKEN BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 2

ALGARVES

ALSACIA

ASTI

BADEN

BORGOÑO

BURDEOS

CARMEN MARGAUX

CARMEN RHIN

CAVA DEL REYNO

CAVA VERGARA

CAVANEGRA

CHAMPAGNE GRANDIER

CHAMPAÑA RABAT

CHAMPAGNE RABAT

CHAMPAÑA GRANDIER

CHAMPAÑA VALDIVIESO

CHAMPENOISE GRANDIER

CHAMPENOISE RABAT

ERRAZURIZ PANQUEHUE CORTON

NUEVA EXTREMADURA

JEREZ R. RABAT

LA RIOJA

MOSELLE

ORO DEL RHIN

PORTOFINO

PORTO FRANCO

PROVENCE

R OPORTO RABAT

RIBEIRO

SAVOIA MARCHETTI

TORO

UVITA DE PLATA BORGOÑA

VIÑA CARMEN MARGAUX

VIÑA MANQUEHUE JEREZ

VIÑA MANQUEHUE OPORTO

VIÑA SAN PEDRO GRAN VINO BURDEOS

Aanhangsel VII

HANDELSMERKEN BEDOELD IN ARTIKEL 10, LID 4

PASOFINO

Aanhangsel VIII

PROTOCOL

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

I. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 komen de partijen, onverminderd eventuele restrictievere interne wetgeving, overeen toestemming te verlenen voor de import van wijn met de volgende parameters:

Alcoholgehalte:

a) niet minder dan 8,5 % en niet meer dan 11,5 % effectief alcoholgehalte voor bepaalde wijnen uit de Gemeenschap met een geografische aanduiding, met inbegrip van vqprd, behalve voor bepaalde vqprd die een hoog restsuikergehalte bezitten zonder dat ze zijn verrijkt, waarvoor het totaal alcoholgehalte niet minder mag zijn dan 6 %;

b) niet minder dan 11,5 % en niet meer dan 20 % effectief alcoholgehalte, behalve voor bepaalde wijnen die een hoog restsuikergehalte bezitten zonder dat ze zijn verrijkt, waarvoor het totaal alcoholgehalte meer mag zijn dan 20 %.

II. Overeenkomstig de definitie van "druivenrassen" als bedoeld in artikel 3, onder m), van de overeenkomst, komen de overeenkomstsluitende partijen overeen dat voor de invoer en de afzet van wijnen uit de Gemeenschap in Chili de druivenrassen die voor de productie van deze wijnen met een geografische aanduiding worden gebruikt, alle door de lidstaten geclassificeerde druivenrassen omvatten die behoren tot de soort Vitis vinifera of afkomstig zijn van een kruising tussen deze soort en andere soorten van het geslacht Vitis. Zij komen overeen de invoer en de afzet van wijn die is verkregen uit druiven van de volgende druivenrassen te verbieden:

- Clinton

- Herbemont

- Isabelle

- Jacquez

- Noah

- Othello

III. Door de toepassing van de overeenkomst aanvaarden de overeenkomstsluitende partijen dat als referentiemethodes voor de bepaling van de analytische samenstelling van de wijn in het kader van controleactiviteiten de analysemethodes gelden die door het Office International de la Vigne et du Vin (OIVV) als referentiemethodes zijn erkend en gepubliceerd, of, wanneer in die publicatie geen passende analysemethode voorkomt, een analysemethode die aan de door de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) aanbevolen normen beantwoordt.

IV. Overeenkomstig artikel 31, onder b), van de overeenkomst worden de volgende hoeveelheden als kleine hoeveelheden beschouwd:

1. wijn in geëtiketteerde recipiënten van 5 liter of minder die zijn voorzien van een sluiting welke niet opnieuw kan worden gebruikt, voor zover de totale vervoerde hoeveelheid, ook wanneer deze uit verscheidene afzonderlijke partijen bestaat, niet meer dan 100 liter bedraagt;

2. a) hoeveelheden wijn van ten hoogste 30 liter per reiziger die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;

b) hoeveelheden wijn van ten hoogste 30 liter die door een particulier worden verzonden naar een andere particulier;

c) wijn die tot de verhuisboedel van particulieren behoort;

d) hoeveelheden wijn die worden ingevoerd voor wetenschappelijke of technische experimenten, tot een maximumhoeveelheid van 1 hectoliter;

e) wijnen die bestemd zijn voor diplomatieke vertegenwoordigingen, consulaten en daarmee gelijkgestelde instanties, en die krachtens de daartoe ingestelde vrijstellingsregeling worden ingevoerd; en

f) wijnen die op internationale vervoermiddelen als boordprovisie worden gehouden.

De in punt 1 genoemde vrijstelling mag niet worden gecumuleerd met een of meer van de in punt 2 genoemde vrijstellingen.

V. De overeenkomstsluitende partijen komen overeen toe te staan dat de aanduidingen die refereren aan milieuvriendelijke productiemethoden op wijnetiketten worden vermeld, indien in het land van het oorsprong voor deze aanduidingen een regeling geldt.

VI. Overeenkomstig artikel 24 van de overeenkomst wordt de volgende bepaling toegepast:

1. Naleving van de bepalingen in artikel 4 kan worden gegarandeerd door overlegging, aan de bevoegde autoriteiten van de importerende partij, van:

a) een attest van een officiële instantie of een instantie die officieel erkend is door het land van oorsprong.

b) indien wijn direct bestemd is voor menselijke consumptie, een analyseverslag dat is opgesteld door een laboratorium dat officieel erkend is door het land van oorsprong. Het analyseverslag dient de volgende informatie te omvatten:

- totaal alcoholgehalte

- effectief alcoholgehalte

- totale droge stof

- totale aciditeit, uitgedrukt in wijnsteenzuur

- gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in azijnzuur

- citroenzuur

- restgehalte aan zuren

- totaal zwaveldioxide

2. De overeenkomstsluitende partijen dienen overeenstemming te bereiken over de specifieke bepalingen voor deze regels, met name over de te gebruiken documenten en de over te leggen informatie.

VII. Chili staat toe dat wijn van oorsprong uit de Gemeenschap die als bulkgoed naar Chili wordt uitgevoerd, in Chili wordt gebotteld in flessen met een volume van meer dan 1,5 liter.

BIJLAGE VI

OVEREENKOMST INZAKE DE HANDEL IN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN GEAROMATISEERDE DRANKEN

(als bedoeld in artikel 20 van de associatieovereenkomst)

Artikel 1

Doelstellingen

De overeenkomstsluitende partijen vergemakkelijken en bevorderen op basis van niet-discriminatie en wederkerigheid de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die worden geproduceerd in Chili en in de Gemeenschap, onder de bij deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op gedistilleerde dranken die zijn ingedeeld onder code 22.08 en gearomatiseerde dranken die zijn ingedeeld onder code 22.05 van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van goederen (hierna "GS" genoemd) en waarvan de productie in overeenstemming is met de wetgeving die van toepassing is op de productie van een bepaalde soort gedistilleerde of gearomatiseerde drank op het grondgebied van een partij.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent, tenzij anders bepaald:

a) "van oorsprong uit", gevolgd door de naam van een partij: dat een gedistilleerde of gearomatiseerde drank geheel op het grondgebied van die overeenkomstsluitende partij is geproduceerd;

b) "gelijkluidend": dat voor verschillende plaatsen, procedures of zaken identieke beschermde benamingen worden gebruikt, of termen die zo sterk op elkaar gelijken dat verwarring kan ontstaan;

c) "omschrijving": de bewoordingen die worden gebruikt in de etikettering, in de documenten die de gedistilleerde of gearomatiseerde drank tijdens het vervoer vergezellen, in handelsdocumenten, met name facturen en leveringsbonnen, alsmede in de reclame; de term "omschrijven" heeft dezelfde betekenis;

d) "etikettering": alle omschrijvingen en andere verwijzingen, tekens, beeldmerken, beschermde benamingen of handelsmerken die gedistilleerde en gearomatiseerde dranken kenmerken en die worden aangebracht op de recipiënt, met inbegrip van de verzegeling, het aan de recipiënt gehechte label en het omhulsel van de hals van flessen;

e) "lidstaat": een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

f) "aanbiedingsvorm": de op recipiënten, met inbegrip van de sluiting, de etikettering en de verpakking, gebruikte woorden en tekens;

g) "verpakking": beschermende omhulsels, zoals papier, alle soorten verpakkingsstro, dozen en kisten die worden gebruikt voor het vervoer van een of meer recipiënten of voor de verkoop aan de eindverbruiker;

h) "geproduceerd": het volledige bereidingsproces van gedistilleerde of gearomatiseerde dranken;

i) "aanduiden": wanneer het met betrekking tot beschermde benamingen wordt gebruikt: het gebruik van beschermde benamingen voor het omschrijven of aanbieden van een gedistilleerde of gearomatiseerde drank;

j) "overeenkomst": deze overeenkomst en de aanhangsels daarvan;

k) "associatieovereenkomst": de overeenkomst waarbij een associatie tussen de partijen tot stand is gebracht, waarbij deze overeenkomst een bijlage is;

l) "Associatiecomité": het in artikel 193 van de associatieovereenkomst bedoelde comité.

Artikel 4

Algemene regels inzake invoer en afzet

1. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, moeten de handel in en de afzet van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken plaatsvinden overeenkomstig de wetgeving van de betrokken partij.

2. Deze bijlage laat de toepassing van bepalingen van Chili en bepalingen van de Gemeenschap inzake belastingheffing en de daarmee verband houdende controlemaatregelen onverlet.

TITEL I

WEDERZIJDSE BESCHERMING VAN BESCHERMDE BENAMINGEN VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN GEAROMATISEERDE DRANKEN

Artikel 5

Bescherming van beschermde benamingen

1. De partijen nemen overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst alle maatregelen die nodig zijn voor de wederzijdse bescherming van uitsluitend de in artikel 6 bedoelde benamingen die gebruikt worden voor het omschrijven en aanbieden van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die van oorsprong zijn uit de partijen in de zin van artikel 3. Daartoe past elke partij de in artikel 23 van de TRIPs-overeenkomst bedoelde wettelijke middelen toe om beschermde benamingen doeltreffend te beschermen en te voorkomen dat deze worden gebruikt voor een gedistilleerde of gearomatiseerde drank die geen recht heeft op de betrokken uitdrukking of omschrijving.

2. De in artikel 6 bedoelde benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de producten van oorsprong uit het grondgebied van de partij waarop zij betrekking hebben en op de voorwaarden van de wet- en regelgeving van die partij.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde bescherming sluit met name elk gebruik van de in artikel 6 bedoelde beschermde benamingen uit voor gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die niet van oorsprong zijn uit het vermelde geografische gebied, ook indien:

i) de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld;

ii) de benaming in een andere taal is vertaald; en

iii) de benaming vergezeld gaat van uitdrukkingen als "genre", "type", "wijze", "stijl", "imitatie", "methode" of soortgelijke uitdrukkingen.

4. Bij gelijkluidende beschermde benamingen gelden de volgende bepalingen:

a) wanneer twee krachtens deze overeenkomst beschermde benamingen gelijkluidend zijn, worden beide benamingen beschermd, mits de consument niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van de gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken;

b) wanneer een bij deze overeenkomst beschermde benaming gelijkluidend is met de naam van een geografisch gebied dat buiten het grondgebied van de partijen is gelegen, mag deze naam worden gebruikt om een gedistilleerde of gearomatiseerde drank die is geproduceerd in het geografisch gebied waarnaar de naam verwijst te omschrijven en aan te bieden, mits deze naam van oudsher voortdurend voor dit product in gebruik is geweest, het gebruik ervan voor dit doel door het land van oorsprong is gereglementeerd en aan de consument niet ten onrechte de indruk wordt gegeven dat de gedistilleerde of gearomatiseerde drank van oorsprong is uit de betrokken partij.

5. De partijen kunnen indien nodig praktische regels voor het gebruik vaststellen waardoor de in lid 4 bedoelde gelijkluidende beschermde benamingen van elkaar kunnen worden onderscheiden, in aanmerking nemende dat de betrokken producenten billijk moeten worden behandeld en de consument niet mag worden misleid.

6. De bepalingen van dit artikel mogen in geen geval afbreuk doen aan het recht van natuurlijke personen en rechtspersonen om in de handel hun naam of de naam van de bedrijfsvoorganger te gebruiken, tenzij dat op een zodanige manier gebeurt dat de consument wordt misleid. Artikel 7, lid 1, is voorts niet van toepassing op benamingen die bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst als handelsmerk zijn geregistreerd.

7. Indien een partij in het kader van onderhandelingen met een derde land voorstelt een beschermde benaming voor een gedistilleerde of gearomatiseerde drank uit dat derde land te beschermen en die benaming gelijkluidend is met een beschermde benaming van de andere partij, stelt zij de andere partij in kennis van dit voornemen en biedt zij de andere partij de gelegenheid commentaar te leveren voordat de bescherming van de benaming van kracht wordt.

Artikel 6

Beschermde benamingen

De in artikel 5 bedoelde benamingen zijn de volgende:

a) voor gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap:

i) aanduidingen die verwijzen naar de lidstaat van oorsprong van het product;

ii) de in aanhangsel I vermelde beschermde benamingen;

b) voor gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Chili:

i) aanduidingen die betrekking hebben op Chili;

ii) de in aanhangsel I vermelde beschermde benamingen.

Artikel 7

Beschermde benamingen en handelsmerken

1. Registratie van een handelsmerk voor een gedistilleerde of gearomatiseerde drank, als bedoeld in artikel 3, dat met een krachtens artikel 5 beschermde benaming identiek is, op een dergelijke benaming lijkt of een dergelijke benaming bevat, wordt geweigerd.

2. Op basis van het Chileense register van handelsmerken, zoals vastgesteld op 10 juni 2002, dienen de in aanhangsel II vermelde handelsmerken te worden ingetrokken binnen twaalf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor de binnenlandse markt en binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voor export.

3. De in aanhangsel II vermelde handelsmerken voor gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken waarvan in de periode 1999-2001 gemiddeld minder dan 1000 dozen van elk 9 liter zijn uitgevoerd, worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

Artikel 8

Beschermde handelsmerken

1. Op basis van het Chileense register van handelsmerken, zoals vastgesteld op 10 juni 2002, zijn de partijen niet bekend met handelsmerken, andere dan die bedoeld in artikel 7, lid 2, die identiek zijn met of lijken op de beschermde benamingen bedoeld in artikel 6, dan wel deze bevatten.

2. Voor de toepassing van lid 1 verbiedt geen van de partijen het gebruik van een handelsmerk dat op 10 juni 2002 in het Chileense register van handelsmerken voorkomt, andere dan de handelsmerken bedoeld in artikel 7, lid 2, op grond van de omstandigheid dat het betrokken handelsmerk identiek is met of lijkt op een in aanhangsel I vermelde beschermde benaming, dan wel deze bevat.

3. De houders van handelsmerken, andere dan die bedoeld in artikel 7, lid 2, die slechts in één van de partijen zijn geregistreerd, kunnen gedurende de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst verzoeken om registratie van deze handelsmerken in de andere partij. De omstandigheid dat het betrokken handelsmerk identiek is met of lijkt op een in aanhangsel I vermelde beschermde benaming, dan wel deze bevat, is voor de andere partij in dat geval geen grond om het verzoek te weigeren.

4. Handelsmerken die identiek zijn met of lijken op een beschermde benaming als bedoeld in artikel 7, dan wel deze bevatten, mogen niet worden gebruikt om het gebruik tegen te gaan van beschermde benamingen om gedistilleerde dranken of gearomatiseerde dranken te omschrijven of aan te bieden die recht hebben op deze beschermde benamingen.

Artikel 9

Gedistilleerde dranken van oorsprong

De partijen nemen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat, wanneer gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van oorsprong uit een partij uit die partij worden uitgevoerd en buiten die partij worden afgezet, de beschermde benamingen als bedoeld in artikel 6 niet worden gebruikt voor de omschrijving en de aanbieding van dergelijke producten van oorsprong uit de andere partij.

Artikel 10

Uitbreiding van de bescherming

Voorzover de desbetreffende wetgeving van elke partij zulks toestaat, wordt de door deze overeenkomst geboden bescherming ook verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen, alsmede aan overkoepelende organisaties, verenigingen en groeperingen van producenten, handelaren of consumenten, wier zetel op het grondgebied van de andere partij is gevestigd.

Artikel 11

In het land van oorsprong niet beschermde benamingen

Niets in deze overeenkomst verplicht een partij ertoe beschermde benamingen van de andere partij te beschermen, indien deze benamingen in het land van oorsprong niet zijn beschermd.

Artikel 12

Rechtshandhaving

1. Wanneer de overeenkomstig artikel 14 aangewezen bevoegde instantie constateert dat de omschrijving of aanbiedingsvorm van een gedistilleerde of gearomatiseerde drank, met name op de etikettering, in officiële documenten of handelsdocumenten of in reclame, in strijd is met de beschermingsbepalingen van deze overeenkomst, nemen de partijen de vereiste administratieve en/of gerechtelijke maatregelen om oneerlijke concurrentie te voorkomen of om misbruik van een benaming bedoeld in artikel 6 op andere wijze te voorkomen.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen worden met name in de volgende gevallen genomen:

a) wanneer de vertaling van in de wetgeving van de Gemeenschap of Chili vastgestelde omschrijvingen in de taal of talen van de andere partij leidt tot een term die aanleiding kan geven tot misverstand ten aanzien van de oorsprong, de aard of kwaliteit van de aldus omschreven en aangeboden gedistilleerde of gearomatiseerde drank;

b) wanneer met betrekking tot een gedistilleerde of gearomatiseerde drank waarvan de omschrijving krachtens deze overeenkomst wordt beschermd, op de recipiënt of de verpakking, dan wel in de reclame of op officiële documenten of handelsdocumenten beschrijvingen, handelsmerken, benamingen, opschriften of afbeeldingen zijn aangebracht die direct of indirect verkeerde of misleidende informatie verschaffen over de herkomst, de oorsprong, de aard, het wijnstokras of de eigenschappen van de gedistilleerde of gearomatiseerde drank;

c) wanneer voor de verpakking een recipiënt wordt gebruikt die misleidend is wat de oorsprong van de gedistilleerde of gearomatiseerde drank betreft.

3. De toepassing van de leden 1 en 2 belet niet dat de in artikel 14 bedoelde instanties en organen in de partijen passende maatregelen kunnen nemen, onder meer het nemen van juridische stappen.

TITEL II

SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

Artikel 13

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

1. Het bepaalde in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om de sanitaire en fytosanitaire maatregelen toe te passen die noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten, mits deze maatregelen verenigbaar zijn met de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen en met de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing op de handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen alsmede dierenwelzijn, die in bijlage IV bij de associatieovereenkomst is opgenomen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 streeft iedere partij ernaar de andere partij volgens de procedures van artikel 19 zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van ontwikkelingen die voor de in die partij op de markt gebrachte gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken zouden kunnen leiden tot het vaststellen van dergelijke maatregelen, met name met betrekking tot de vaststelling van specifieke limieten voor verontreinigingen en residuen, teneinde tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke benadering.

TITEL III

WEDERZIJDSE BIJSTAND VAN DE CONTROLE-INSTANTIES

Artikel 14

Voor rechtshandhaving bevoegde autoriteiten

1. De partijen wijzen ieder de instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Als een partij meer dan één instantie aanwijst, zorgt die partij voor de coördinatie van de werkzaamheden van die verschillende instanties. Daarvoor wordt één enkele contactinstantie aangewezen.

2. De partijen delen elkaar uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst de namen en adressen van de in lid 1 bedoelde instanties mee. Deze instanties werken nauw en rechtstreeks met elkaar samen.

3. De in lid 1 bedoelde instanties en autoriteiten streven naar verbetering van de wederzijdse bijstand bij de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en bij de bestrijding van fraude, overeenkomstig de wetgeving van iedere partij.

Artikel 15

Activiteiten op het gebied van rechtshandhaving

1. Indien een van de overeenkomstig artikel 14 aangewezen instanties redenen heeft om te vermoeden:

a) dat met betrekking tot een gedistilleerde of gearomatiseerde drank die tussen de partijen is of wordt verhandeld, de bepalingen van deze overeenkomst of van de wet- en regelgeving van een partij worden overtreden, en

b) dat deze overtreding voor de andere partij van bijzonder belang is en aanleiding kan geven tot administratieve of gerechtelijke maatregelen,

stelt deze instantie de bevoegde instanties en de contactinstantie van de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis.

2. De krachtens lid 1 te verstrekken kennisgeving dient vergezeld te gaan van officiële documenten, handelsdocumenten of andere bescheiden; bovendien dient te worden aangegeven welke administratieve of gerechtelijke maatregelen zo nodig zullen worden genomen. Over de betrokken gedistilleerde of gearomatiseerde dranken moeten met name de volgende gegevens worden vermeld:

a) de producent en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het beschikkingsrecht heeft over de gedistilleerde of gearomatiseerde dranken;

b) de samenstelling en de organoleptische kenmerken van de gedistilleerde of gearomatiseerde dranken;

c) de omschrijving en de aanbiedingsvorm van de gedistilleerde of gearomatiseerde dranken; en

d) bijzonderheden over de overtreding van de bepalingen inzake de productie en de afzet.

TITEL IV

BEHEER VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 16

Taken van de partijen

1. De partijen houden rechtstreeks of via het bij artikel 17 ingestelde Gemengd Comité contact over alle kwesties in verband met de uitvoering en het functioneren van deze overeenkomst.

2. De partijen doen met name het volgende:

a) zij wijzigen de aanhangsels om daarin wijzigingen in de wet- en regelgeving van de partijen te verwerken;

b) zij stellen de in artikel 5, lid 6, bedoelde praktische regels vast;

c) zij stellen elkaar op de hoogte van het voornemen nieuwe regelingen vast te stellen of bestaande regelingen te wijzigen die van belang zijn voor de sector gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken, zoals het gezondheids- en consumentenbeleid, en de gevolgen daarvan voor de sector gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken; en

d) zij stellen elkaar op de hoogte van wetgevende maatregelen, administratieve maatregelen en gerechtelijke besluiten betreffende de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en houden elkaar op de hoogte van maatregelen die op grond daarvan worden vastgesteld.

Artikel 17

Gemengd Comité

1. Er wordt een Gemengd Comité ingesteld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen. Het comité komt, op verzoek van een der partijen en overeenkomstig de vereisten voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, afwisselend in de Gemeenschap en in Chili bijeen op een door de partijen overeen te komen plaats en tijd.

2. Het Gemengd Comité ziet erop toe dat deze overeenkomst goed functioneert en onderzoekt alle vraagstukken die zich bij de uitvoering ervan kunnen voordoen.

3. Het Gemengd Comité kan met name aanbevelingen doen die bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van deze overeenkomst.

4. Het vergemakkelijkt contacten en uitwisseling van informatie om deze overeenkomst optimaal te doen functioneren.

5. Het doet voorstellen betreffende kwesties van wederzijds belang in de sector gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken.

TITEL V

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 18

Doorvoer en kleine hoeveelheden

Het bepaalde in de titels I en II geldt niet voor gedistilleerde of gearomatiseerde dranken:

a) die zich in het transitoverkeer bevinden over het grondgebied van een partij, of

b) die van oorsprong zijn uit een van de partijen en in kleine hoeveelheden worden vervoerd tussen de partijen overeenkomstig de voorwaarden en de procedures van aanhangsel III (Protocol).

Artikel 19

Overleg

1. Als een partij van oordeel is dat de andere partij nagelaten heeft een verplichting op grond van deze overeenkomst na te komen, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis. In die kennisgeving kan de andere partij worden uitgenodigd tot overleg binnen een bepaalde periode.

2. De partij die om overleg verzoekt, verstrekt de andere partij alle gegevens die nodig zijn voor een grondig onderzoek van het betrokken geval.

3. In gevallen waarin uitstel de volksgezondheid in gevaar zou kunnen brengen of afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid van de maatregelen om fraude te voorkomen, mogen zonder voorafgaand overleg passende tijdelijke beschermende maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat zo spoedig mogelijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

4. Indien de partijen na het in de leden 1 en 3 bepaalde overleg geen overeenstemming hebben bereikt:

a) kan de partij die om overleg heeft verzocht of die de in lid 3 bedoelde maatregelen heeft genomen, passende beschermende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst naar behoren wordt toegepast;

b) kan iedere partij een beroep doen op de in artikel 20 vastgestelde procedure voor het beslechten van geschillen.

Artikel 20

Beslechting van geschillen

1. Voor het beslechten van geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging of interpretatie van de overeenkomst, wordt gebruik gemaakt van de procedure voor het beslechten van geschillen bedoeld in deel IV van de associatieovereenkomst.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 184 van de associatieovereenkomst kan de klagende partij, indien de partijen overleg hebben gepleegd overeenkomstig artikel 19, rechtstreeks verzoeken om instelling van een arbitragepanel.

Artikel 21

Verkoop van bestaande voorraden

1. Gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die op de datum van inwerkingtreding of vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn geproduceerd, omschreven en aangeboden op een wijze die in overeenstemming is met de interne wet- en regelgeving van de respectieve partij, maar strijdig is met deze overeenkomst, mogen op de markt worden gebracht mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

wanneer producten worden omschreven en geëtiketteerd met bij deze overeenkomst beschermde benamingen, mogen:

a) groothandelaars en producenten deze producten nog gedurende drie jaar op de markt brengen;

b) kleinhandelaren die producten nog op de markt brengen tot de voorraden zijn uitgeput.

2. Gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken waarvan de productie, de omschrijving en de aanbiedingsvorm voldeed aan het bepaalde in de overeenkomst, maar waarvan de omschrijving of de aanbiedingsvorm als gevolg van een wijziging van de overeenkomst niet langer daarmee in overeenstemming is, mogen verder worden afgezet totdat de voorraden zijn uitgeput, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Artikel 22

Aanhangsels

De aanhangsels bij deze overeenkomst zijn een integrerend onderdeel daarvan.

Aanhangsel I

(bedoeld in artikel 6)

BESCHERMDE BENAMINGEN VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN GEAROMATISEERDE DRANKEN

A. Lijst van beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

B. Lijst van beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit Chili

C. Lijst van beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

D. Lijst van beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Chili

A. Lijst van beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap:

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de vermelding "traditional".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de vermelding "malt" of "grain".)

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de vermelding "Pot Still".)

3. Gedistilleerde dranken van granen

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn/Kornbrand

4. Wijn-eau-de-vie

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van één van de volgende benamingen:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères/eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Lourinhã

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Druivendraf-eau-de-vie

Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Vruchten-eau-de-vie

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch/Kirschwasser Friulano

Kirsch/Kirschwasser Trentino

Kirsch/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Appelcider- en perencider-eau-de-vie

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentiaan-eau-de-vie

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10. Gedistilleerde dranken van vruchten

Pacharán

Pacharán navarro

11. Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Met karwij gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Anis español

Évora anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo

14. Likeur

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

15. Gedistilleerde dranken

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Wodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

B. Lijst van beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit Chili

Pisco

Aguardiente chileno

Brandy chileno

Whisky chileno

Gin chileno

Vodka chileno

Ron chileno

Guindado chileno

Anís chileno

C. Lijst van beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

D. Lijst van beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Chili

Vermouth chileno

Aanhangsel II

HANDELSMERKEN BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 2

COGNAC JUANICO

COÑA COL

GRAN COÑAC

GRAPPA SAN REMO

Aanhangsel III

PROTOCOL

Overeenkomstig artikel 18, onder b), van de overeenkomst worden de volgende hoeveelheden als kleine hoeveelheden beschouwd:

1. gedistilleerde of gearomatiseerde dranken in geëtiketteerde recipiënten van 5 liter of minder die zijn voorzien van een sluiting welke niet opnieuw kan worden gebruikt, voor zover de totale vervoerde hoeveelheid, ook wanneer deze uit verscheidene afzonderlijke partijen bestaat, niet meer dan 100 liter bedraagt;

2. a) hoeveelheden gedistilleerde of gearomatiseerde dranken van ten hoogste 30 liter per reiziger die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;

b) hoeveelheden gedistilleerde of gearomatiseerde dranken van ten hoogste 30 liter die door een particulier worden verzonden naar een andere particulier;

c) gedistilleerde of gearomatiseerde dranken die tot de verhuisboedel van particulieren behoren;

d) hoeveelheden gedistilleerde of gearomatiseerde dranken die worden ingevoerd voor wetenschappelijke of technische experimenten, tot een maximumhoeveelheid van 1 hectoliter;

e) hoeveelheden gedistilleerde of gearomatiseerde dranken die bestemd zijn voor diplomatieke vertegenwoordigingen, consulaten en daarmee gelijkgestelde instanties, en die krachtens de daartoe ingestelde vrijstellingsregeling worden ingevoerd;

f) hoeveelheden gedistilleerde of gearomatiseerde dranken die op internationale vervoermiddelen als boordprovisie worden gehouden.

De in punt 1 genoemde vrijstelling mag niet worden gecumuleerd met een of meer van de in punt 2 genoemde vrijstellingen.

BIJLAGE VII

LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE DIENSTEN

(als bedoeld in artikel 99 van de associatieovereenkomst)

DEEL A

DE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN

Toelichting

1. De in deze lijst vermelde specifieke verbintenissen zijn enkel van toepassing op het grondgebied waar de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing zijn, onder de voorwaarden waarin die Verdragen voorzien. Deze verbintenissen zijn alleen van toepassing op de relaties tussen de Gemeenschap en haar lidstaten aan de ene kant en derde landen aan de andere kant. Zij doen geen afbreuk aan de uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende rechten en verplichtingen van de lidstaten.

2. De volgende afkortingen worden gebruikt om de lidstaten aan te duiden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Aan deze lijst is een overzicht gehecht van afkortingen die door de individuele lidstaten gebruikt worden.

"Dochteronderneming" van een rechtspersoon: een rechtspersoon waarover een andere rechtspersoon daadwerkelijk zeggenschap heeft.

"Filiaal van een rechtspersoon": een handelszaak zonder rechtspersoonlijkheid die kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een moedermaatschappij, een eigen management heeft en over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te doen met derden, zodanig dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding is met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact behoeven te hebben met deze moedermaatschappij, maar hun transacties kunnen afhandelen met de handelszaak die het agentschap vormt.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Definities met betrekking tot zeevervoer

1. Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als "cabotage" kunnen worden beschouwd, heeft deze lijst geen betrekking op "cabotagediensten over zee" voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven in een lidstaat en een andere haven in dezelfde lidstaat en verkeer dat begint en eindigt in dezelfde haven van een lidstaat mits daarbij de territoriale wateren van deze lidstaat niet verlaten worden.

2. "Andere vormen van commerciële aanwezigheid voor internationaal zeevervoer": de capaciteit van internationale maatschappijen voor zeevervoer van de andere partij om ter plaatse alle activiteiten te ontplooien die nodig zijn om hun klanten volledig of gedeeltelijk geïntegreerd vervoer te kunnen bieden, waarvan zeevervoer een wezenlijk deel moet uitmaken. (Deze verbintenis mag op geen enkele manier de verbintenissen in het kader van de grensoverschrijdende levering beperken).

De bedoelde activiteiten omvatten onder meer:

(a) het op de markt brengen en de verkoop van maritieme vervoersdiensten en aanverwante diensten door rechtstreekse contacten met klanten, van prijsopgave tot facturering, ongeacht of deze diensten worden verricht of aangeboden door de dienstverlener zelf dan wel door dienstverleners waarmee de verkoper van de diensten een permanent handelsakkoord heeft;

(b) aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van hun klanten (en de wederverkoop aan hun klanten) van alle vervoersdiensten en aanverwante diensten, met inbegrip van alle vormen van binnenlands vervoer, in het bijzonder over de binnenwateren, over de weg en per spoor, die voor een geïntegreerde dienstverlening vereist zijn;

(c) het opstellen van documentatie betreffende vervoersdocumenten, douanedocumenten of andere documenten in verband met de oorsprong en de aard van de vervoerde goederen;

(d) het verschaffen van bedrijfsinformatie op enigerlei wijze, waaronder door middel van geautomatiseerde informatiesystemen en de elektronische uitwisseling van gegevens (overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst);

(e) het sluiten van enigerlei handelsovereenkomst (met inbegrip van participaties in ondernemingen) en het in dienst nemen van plaatselijk aangeworven personeel (of, wanneer het buitenlands personeel betreft, met inachtneming van de horizontale verbintenis inzake de detachering van personeel) met een in het betrokken land gevestigde scheepvaartonderneming;

(f) het optreden namens ondernemingen, het organiseren van de afroep van aanvragen om scheepsruimte of, indien nodig, het overnemen van vracht.

3. "Multimodaal vervoerder": de persoon namens wie de vrachtbrief/het multimodaal vervoersdocument wordt afgegeven, of enig ander document waaruit blijkt dat er sprake is van een contract of multimodaal vervoer van goederen, en die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen overeenkomstig het vervoerscontract.

Bijlage A

TERMINOLOGIELIJST

Voor individuele lidstaten gebruikte terminologie

Frankrijk

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

Al deze vennootschappen zijn rechtspersonen.

Duitsland

GmbH & CoKG Kommanditgesellschaft met een GmbH (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) als persoonlijk aansprakelijke vennoot.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Italië

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Wat Italië betreft, omvat het EG-aanbod de volgende diensten van deskundigen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

DEEL B

CHILI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE VIII

LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE FINANCIËLE DIENSTEN

(Bedoeld in artikel 120)

DEEL A

DE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN

Toelichting

1. De in deze lijst vermelde specifieke verbintenissen zijn enkel van toepassing op het grondgebied waar de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing zijn, onder de voorwaarden waarin die Verdragen voorzien. Deze verbintenissen zijn alleen van toepassing op de relaties tussen de Gemeenschappen en hun lidstaten aan de ene kant en derde landen aan de andere kant. Zij doen geen afbreuk aan de uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende rechten en verplichtingen van de lidstaten.

2. De volgende afkortingen worden gebruikt om de lidstaten aan te duiden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"Dochteronderneming" van een rechtspersoon: een rechtspersoon waarover een andere rechtsdaadwerkelijk zeggenschap heeft.

"Filiaal van een rechtspersoon": een handelszaak zonder rechtspersoonlijkheid die kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een moedermaatschappij, een eigen management heeft en over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te doen met derden, zodanig dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding is met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact behoeven te hebben met deze moedermaatschappij, maar hun transacties kunnen afhandelen met de handelszaak die het agentschap vormt.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

AANVULLENDE VERBINTENISSEN VAN DE GEMEENSCHAP

Verzekering

a) De Gemeenschap neemt kennis van de nauwe samenwerking tussen de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten op het gebied van verzekeringen van de lidstaten en juicht hun streven naar betere normen voor toezicht toe.

b) De lidstaten zullen hun best doen binnen zes maanden na indiening volledig ingevulde aanvragen te behandelen voor vergunningen voor het rechtstreeks afsluiten van verzekeringen, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht. Wanneer een dergelijke aanvraag wordt geweigerd, zal de overheid van de betreffende lidstaat haar best doen de betreffende onderneming op de hoogte te stellen van de weigering, onder opgave van redenen.

c) De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zullen hun best doen zo snel mogelijk te reageren op verzoeken om informatie met betrekking tot de stand van zaken van volledig ingevulde aanvragen voor vergunningen voor het rechtstreeks afsluiten van verzekeringen, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht.

d) De Gemeenschap zal haar best doen vragen te beantwoorden over het functioneren van de interne markt op het gebied van verzekeringen, en eventuele aangelegenheden te behandelen die van invloed zouden kunnen zijn op de interne markt op het gebied van verzekeringen.

e) Met betrekking tot de motorrijtuigenverzekering deelt de Gemeenschap mede dat de premies berekend kunnen worden op basis van verschillende risico's, overeenkomstig het op 1 september 2001 geldende Gemeenschapsrecht, behoudens toekomstige wetgeving.

f) De Gemeenschap deelt mede dat voorafgaande goedkeuring van polisvoorwaarden en tarieven door toezichthoudende autoriteiten in het algemeen niet verplicht is, overeenkomstig het op 1 september 2001 geldende Gemeenschapsrecht, behoudens toekomstige wetgeving.

g) De Gemeenschap deelt mede dat voorafgaande goedkeuring van tariefstijgingen door toezichthoudende autoriteiten in het algemeen niet verplicht is, overeenkomstig het op 1 september 2001 geldende Gemeenschapsrecht, behoudens toekomstige wetgeving.

Overige financiële diensten

a) Overeenkomstig de betreffende EG-richtlijnen zullen de lidstaten hun best doen binnen twaalf maanden na indiening volledig ingevulde aanvragen te behandelen voor vergunningen voor bancaire dienstverlening, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht. Wanneer een dergelijke aanvraag wordt geweigerd, zal de betreffende lidstaat haar best doen de betreffende onderneming op de hoogte te stellen van de weigering, onder opgave van redenen.

b) De lidstaten zullen hun best doen zo snel mogelijk te reageren op verzoeken om informatie met betrekking tot de stand van zaken van volledig ingevulde aanvragen voor vergunningen voor bancaire dienstverlening, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht.

c) Overeenkomstig de betreffende EG-richtlijnen zullen de lidstaten hun best doen binnen zes maanden na indiening volledig ingevulde aanvragen te behandelen voor vergunningen voor het aanbieden van beleggingsdiensten op het gebied van effecten zoals omschreven in de richtlijn inzake beleggingsdiensten, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht. Wanneer een dergelijke aanvraag wordt geweigerd, zal de betreffende lidstaat haar best doen de betreffende onderneming op de hoogte te stellen van de weigering, onder opgave van redenen.

d) De lidstaten zullen hun best doen zo snel mogelijk te reageren op verzoeken om informatie met betrekking tot de stand van zaken van volledig ingevulde aanvragen voor vergunningen voor het aanbieden van beleggingsdiensten op het gebied van effecten, via de vestiging van een dochteronderneming in een lidstaat, overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat, door een onderneming naar Chileens recht.

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING INZAKE VERBINTENISSEN BETREFFENDE FINANCIËLE DIENSTEN

De Gemeenschap is gemachtigd in het kader van deze overeenkomst specifieke verbintenissen op het gebied van financiële diensten aan te gaan en daarbij een andere aanpak te hanteren dan bedoeld in de algemene bepalingen van deel IV, hoofdstuk II (Financiële diensten). Overeengekomen werd dat deze aanpak toegepast mag worden mits:

i) ze niet in strijd is met de bepalingen van deze overeenkomst,

ii) er geen vermoedens bestaan met betrekking tot de mate van liberalisering waartoe een partij zich uit hoofde van deze overeenkomst verplicht.

Na onderhandelingen en onder de aangegeven voorwaarden en bepalingen heeft de Gemeenschap in haar lijst specifieke verbintenissen opgenomen waarbij de hieronder beschreven aanpak gehanteerd wordt.

A. Markttoegang

Grensoverschrijdende handel

1. De Gemeenschap zal niet-ingezetenen die financiële diensten verlenen toestaan de volgende diensten te verlenen als opdrachtgever, via een tussenpersoon of als tussenpersoon, onder de voorwaarden die de nationale behandeling toestaat:

a) verzekering van risico's op het gebied van:

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en tevens

ii) goederen tijdens internationale doorvoer;

b) herverzekering, retrocessie en ondersteunende diensten in verband met verzekeringen zoals bedoeld in artikel 117, lid 9, sub (iv).

c) het verschaffen en overdragen van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens zoals bedoeld in artikel 117, lid 9, sub (xv), en advisering en andere ondersteunende diensten, met uitzondering van bemiddeling, in verband met bancaire en andere financiële diensten, zoals bedoeld in artikel 117, lid 9, sub (xvi).

2. De Gemeenschap zal haar ingezetenen toestaan op het grondgebied van Chili financiële diensten te verwerven zoals bedoeld in artikel 117, lid 9

a) sub 1(a);

b) sub 1(b); en tevens

c) sub (v) tot en met (xvi).

Commerciële aanwezigheid

3. De Gemeenschap zal Chileense financiële dienstverleners toestaan zich op het grondgebied van de Gemeenschap te vestigen of hun vestiging uit te breiden, onder meer door de overname van bestaande bedrijven.

4. De Gemeenschap kan voorwaarden en procedures opleggen voor de goedkeuring van de vestiging of uitbreiding van een commerciële aanwezigheid, voor zover hiermee niet de verplichting uit hoofde van punt 3 omzeild wordt en deze in overeenstemming zijn met de andere verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

Tijdelijk verblijf van personeel

5. a) De Gemeenschap zal de volgende personeelsleden van een Chileense financiële dienstverlener die zich in de Gemeenschap gevestigd hebben of daarmee bezig zijn, toestaan tijdelijk in de Gemeenschap te verblijven:

i) senior kaderleden, die over vertrouwelijke informatie beschikken die onmisbaar is voor de vestiging van de financiële dienstverlener, alsmede voor de uitvoering van de dienstverlening en de controle daarop; en tevens

ii) specialisten op het gebied van de betreffende financiële dienstverlening.

b) De Gemeenschap zal, afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel binnen de Gemeenschap, de volgende personeelsleden van een Chileense financiële dienstverlener, toestaan tijdelijk in de Gemeenschap te verblijven:

i) specialisten op het gebied van computers, telecommunicatie en verslaglegging van de financiële dienstverlener; en tevens

ii) actuariële en juridische specialisten.

Niet-discriminatoire maatregelen

6. De Gemeenschap zal trachten grote negatieve gevolgen van onderstaande maatregelen op Chileense financiële dienstverleners op te heffen of te beperken.

a) niet-discriminatoire maatregelen waardoor financiële dienstverleners niet alle door de Gemeenschap toegestane diensten in de door de Gemeenschap bepaalde vorm kunnen aanbieden;

b) niet-discriminatoire maatregelen waardoor de uitbreiding van de activiteiten van de financiële dienstverleners naar het hele grondgebied van de Gemeenschap gehinderd wordt;

c) maatregelen van de Gemeenschap, voor zover dezelfde maatregelen van toepassing zijn op de verlening van bancaire en effectendiensten en een Chileense financiële dienstverlener zijn activiteiten concentreert op effectendiensten; en tevens

d) andere maatregelen die, hoewel ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze overeenkomst, negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheden van Chileense financiële dienstverleners om op de Gemeenschapsmarkt te opereren.

Uit hoofde hiervan door een partij ondernomen actie mag niet leiden tot onterechte discriminatie van financiële dienstverleners van die partij.

7. Met betrekking tot de niet-discriminatoire maatregelen zoals bedoeld onder 6 (a) en (b) zal de Gemeenschap ernaar streven de huidige marktkansen en reeds door Chileense financiële dienstverleners als groep binnen de Gemeenschap genoten voordelen niet te beperken, mits deze verbintenis niet leidt tot onterechte discriminatie van financiële dienstverleners van de Gemeenschap.

B. Nationale behandeling

1. Onder de voorwaarden die de nationale behandeling toelaat, zal de Gemeenschap op haar grondgebied gevestigde Chileense financiële dienstverleners toegang verschaffen tot systemen voor betaling en clearing van publieke entiteiten, en tot officiële financierings- en herfinancieringsfaciliteiten die voor de normale bedrijfsvoering beschikbaar zijn. Het is niet de bedoeling toegang te verschaffen tot de kredietfaciliteiten in laatste instantie van de Gemeenschap.

2. Als voor Chileense financiële dienstverleners lidmaatschap van, deelname aan of toegang tot organen voor zelfregulering, effectenbeurzen, termijnmarkten, clearingmaatschappijen of andere organisaties of verenigingen door de Gemeenschap verplicht gesteld is voor het verlenen van financiële diensten op dezelfde basis als financiële dienstverleners van de Gemeenschap, of als de Gemeenschap direct of indirect dergelijke entiteiten, privileges of voordelen biedt bij het verlenen van financiële diensten, zal de Gemeenschap ervoor zorgen dat de betreffende entiteiten nationale behandeling toekennen aan Chileense financiële dienstverleners die binnen de Gemeenschap verblijven.

C. Definities

In dit verband worden de volgende definities gehanteerd:

1. Financiële dienstverlener die geen ingezetene is: een Chileense financiële dienstverlener die financiële diensten verleent op het grondgebied van de Gemeenschap via een vestiging op Chileens grondgebied, ongeacht of deze financiële dienstverleners commercieel aanwezig is op het grondgebied van de Gemeenschap.

2. Commerciële aanwezigheid: een vestiging op het grondgebied van de Gemeenschap voor de verlening van financiële diensten, met inbegrip van dochterondernemingen die hier geheel of gedeeltelijk eigendom van zijn, joint ventures, vennootschappen, eenmansbedrijven, franchiseondernemingen, filialen, agentschappen, vertegenwoordigingen of andere organisaties.

SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE FINANCIËLE DIENSTEN

DEEL B

LIJST VAN CHILI

(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

Toelichting: Chili kan de classificatie van de in deze lijst opgenomen financiële diensten aanvullen op basis van de CPC of een andere classificatie die het passend acht voor zijn financiële sector, alsmede de reeds in deze classificatie opgenomen diensten elders indelen op basis van een nieuwe versie van de CPC of een andere passende classificatie.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IX

(bedoeld in artikel 127)

VOOR FINANCIËLE DIENSTEN VERANTWOORDELIJKE INSTANTIES

Voor de Gemeenschap:

De Gemeenschap zal haar lijst voor financiëee diensten verantwoordelijke instanties indienen en bijhouden.

Voor Chili:

Ministerie van Financiën

BIJLAGE X

(als bedoeld in artikel 132)

LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE VESTIGING

DEEL A

DE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN

Toelichting

1. De in deze lijst vermelde specifieke verbintenissen zijn enkel van toepassing op het grondgebied waar de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing zijn, onder de voorwaarden waarin die Verdragen voorzien. Deze verbintenissen zijn alleen van toepassing op de relaties tussen de Gemeenschap en haar lidstaten aan de ene kant en derde landen aan de andere kant. Zij doen geen afbreuk aan de uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende rechten en verplichtingen van de lidstaten.

2. De volgende afkortingen worden gebruikt om de lidstaten aan te duiden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"Dochteronderneming" van een rechtspersoon: een rechtspersoon waarover een andere rechtsdaadwerkelijk zeggenschap heeft.

"Filiaal van een rechtspersoon": een handelszaak zonder rechtspersoonlijkheid die kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een moedermaatschappij, een eigen management heeft en over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te doen met derden, zodanig dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding is met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact behoeven te hebben met deze moedermaatschappij, maar hun transacties kunnen afhandelen met de handelszaak die het agentschap vormt.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

DEEL B

CHILI

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel

PROTOCOL BETREFFENDE VISSERIJBEDRIJVEN

1. Eigendom en controle

Chili machtigt rechtspersonen en natuurlijke personen uit de Gemeenschap als omschreven in artikel 131 een meerderheidsparticipatie in het aandelenkapitaal te bezitten en het beheer van nieuwe of bestaande visserijbedrijven in Chili te controleren op voorwaarde dat Chileense rechtspersonen en natuurlijke personen eveneens worden gemachtigd een meerderheidsparticipatie in het aandelenkapitaal te bezitten en het beheer te controleren van nieuwe of bestaande visserijbedrijven in de lidstaat van oorsprong van de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen uit de Gemeenschap.

Een lidstaat van de Gemeenschap machtigt Chileense rechtspersonen en natuurlijke personen een meerderheidsparticipatie in het aandelenkapitaal te bezitten en het beheer van nieuwe of bestaande visserijbedrijven op zijn grondgebied te controleren, op voorwaarde dat zijn wetgeving dat toestaat.

2. Registratie en exploitatie van vissersvaartuigen

In Chili gevestigde rechtspersonen, waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal en de controle in handen zijn van rechtspersonen en natuurlijke personen uit de Gemeenschap, hebben het recht om onder dezelfde voorwaarden een vissersvaartuig te verwerven, registreren en exploiteren als die welke gelden voor rechtspersonen waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal en de controle in handen zijn van Chileense rechtspersonen en natuurlijke personen, op voorwaarde dat rechtspersonen gevestigd in de lidstaat van oorsprong van de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen uit de Gemeenschap, waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal in handen is van en het beheer wordt gecontroleerd door Chileense rechtspersonen en natuurlijke personen, eveneens het recht hebben om een vissersvaartuig in die lidstaat te verwerven, registreren en exploiteren.

3. Machtiging en visvergunningen

Rechtspersonen die in een partij zijn gevestigd en waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal in handen is van en het beheer wordt gecontroleerd door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon van de andere partij, die een vissersvaartuig hebben geregistreerd, hebben het recht toestemming te vragen en te krijgen voor industriële visserij, met inbegrip van alle beschikbare buitengewone visvergunningen en de desbetreffende individuele quota, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor andere rechtspersonen die in dezelfde partij zijn gevestigd en waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal in handen is van binnenlandse rechtspersonen en natuurlijke personen. Dergelijke rechtspersonen moeten voldoen aan alle voorschriften en maatregelen inzake instandhouding en beheer die van toepassing zijn op de visserijactiviteiten van de partij waarin zij zijn gevestigd.

4. Overdracht van vergunningen en vaartuigen

In overeenstemming met de Chileense wetgeving hebben nieuwe of bestaande visserijbedrijven, waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal of de controle in handen is van rechtspersonen of natuurlijke personen uit de Gemeenschap, het recht om via overdracht visvergunningen en vaartuigen te ontvangen, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor nieuwe of bestaande visserijbedrijven waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal of de controle in handen is van rechtspersonen of natuurlijke personen uit Chili, op voorwaarde dat, in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is in de lidstaat van oorsprong van de betrokken rechtspersoon of natuurlijke persoon uit de Gemeenschap, nieuwe of bestaande visserijbedrijven waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal of de controle in handen is van Chileense rechtspersonen of natuurlijke personen het recht hebben om via overdracht visvergunningen en vaartuigen te ontvangen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor nieuwe of bestaande visserijbedrijven waarvan de meerderheid van het aandelenkapitaal in handen is van rechtspersonen of natuurlijke personen uit de Gemeenschap.

5. Bevestiging van de voorwaarden inzake wederkerigheid

Onverminderd de bepalingen inzake geschillenbeslechting van deze overeenkomst, wordt door de partijen, op verzoek van een van hen, overleg gepleegd en wordt relevante informatie openbaar gemaakt en uitgewisseld in het kader van het Associatiecomité, om na te gaan en te bevestigen dat is voldaan aan de voorwaarden inzake wederkerigheid als vastgelegd in leden 1, 2, 3 en 4 van dit protocol.

Na overleg beslissen de partijen gezamenlijk of aan de voorwaarden inzake wederkerigheid is voldaan. Zij nemen passende maatregelen en brengen binnen uiterlijk 45 dagen verslag uit aan het Associatiecomité.

6. De partijen komen overeen dat de bepalingen van titel III, hoofdstuk III, van toepassing zijn, tenzij in dit protocol anders is bepaald.

BIJLAGE XI

(Bedoeld in artikel 137)

ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLENDE INSTANTIES VAN DE GEMEENSCHAP

Aanhangsel 1

INSTANTIES VAN DE CENTRALE OVERHEID

Instanties die opdrachten plaatsen in overeenstemming met de bepalingen van deze titel

LEVERINGEN

Drempels: 130000 SDR

DIENSTEN

Als bedoeld in Aanhangsel 4

Drempels: 130000 SDR

WERKEN

Als bedoeld in Aanhangsel 5

Drempels: 5000000 SDR

Lijst van instanties(1)

Afdeling 1

Instanties van de Europese Gemeenschappen

1. De Raad van de Europese Unie

2. De Europese Commissie

Afdeling 2

Contracterende instanties van de staten

Oostenrijk

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(A) Op dit moment onder de overeenkomst vallende instanties:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(B) Alle andere centrale overheidsinstanties met inbegrip van hun regionale en lokale onderafdelingen, mits deze niet van industriële of commerciële aard zijn.

België

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(A) L'État fédéral

1. Services du Premier Ministre

2. Ministère des Affaires économiques

3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement

5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure

7. Ministère de la Défense nationale(2)

8. Ministère de l'Emploi et du Travail

9. Ministère des Finances

10. Ministère de la Fonction publique

11. Ministère de l'Intérieur

12. Ministère de la Justice

(B) Autres (others):

1. la Poste(3)

2. la Régie des Bâtiments

3. L'Office national de Sécurité Sociale

4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

6. L'Office national des Pensions

7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

8. Le Fonds des Maladies professionnelles

9. L'Office national de l'Emploi

Denemarken

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Duitsland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Noot

Krachtens de geldende nationale bepalingen moeten de in deze lijst opgenomen instanties aan bepaalde groepen volgens bijzondere procedures opdrachten gunnen ter opheffing van moeilijkheden die het gevolg zijn van de laatste oorlog.

Spanje

(Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(4)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Fomento

7. Ministerio de Educación y Cultura

8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Sanidad y Consumo

14. Ministerio de Medio Ambiente

Finland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Frankrijk

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

A. Belangrijkste aanbestedende instanties (Principales entités acheteuses)

(a) Algemene begroting (Budget général)

1. Services du Premier Ministre

2. Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville

3. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

4. Ministère de la Justice

5. Ministère de la Défense

6. Ministère des Affaires Etrangères

7. Ministère de l'Education Nationale

8. Ministère de l'Economie

9. Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur

10. Minitère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme

11. Ministère des Entreprises et du Développement Economique, chargé des Petites et Moyennes Entreprises et du Commerce et de l'Artisanat

12. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

13. Ministère de la Culture et de la Francophonie

14. Ministère du Budget

15. Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

16. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

17. Ministère de l'Environnement

18. Ministère de la Fonction Publique

19. Ministère du Logement

20. Ministère de la Coopération

21. Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer

22. Ministère de la Jeunesse et des Sports

23. Ministère de la Communication

24. Ministère des anciens Combattants et Victimes de Guerre

(b) Bijzondere begroting (Budget annexe)

Met name valt te vermelden:

1. Imprimerie Nationale

c) Bijzondere rekeningen van de Schatkist (Comptes spéciaux du Trésor)

Met name vallen te vermelden:

1. Fonds forestiers national;

2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels;

3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme;

4. Caisse autonome de la reconstruction.

B. Nationale openbare instellingen van administratieve aard (Etablissements publics nationaux à caractère administratif)

1. Académie de France à Rome;

2. Académie de Marine;

3. Académie des Sciences d'Outre-Mer;

4. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.);

5. Agences Financières de Bassins;

6. Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (A.N.A.C.T.);

7. Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.);

8. Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.);

9. Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.);

10. Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (A.P.C.A.);

11. Bibliothèque Nationale;

12. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg;

13. Bureau d'Etudes des Postes et Télécommunications d'Outre-Mer (B.E.P.T.O.M.);

14. Caisse des Dépôts et Consignations;

15. Caisse Nationale des Allocations Familiales (C.N.A.F.);

16. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (C.N.A.M.);

17. Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.S.);

18. Caisse Nationale des Autoroutes (C.N.A.)

19. Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M.S.S.);

20. Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites;

21. Caisse Nationale des Télécommunications(5)

22. Caisse de Garantie du Logement Social;

23. Casa de Velasquez;

24. Centre d'Enseignement Zootechnique de Rambouillet;

25. Centre d'Etudes du Milieu et de Pédagogie Appliquée du Ministère de l'Agriculture;

26. Centre d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale;

27. Centres de Formation Professionnelle Agricole;

28. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou;

29. Centre National de la Cinématographie Française;

30. Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée;

31. Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts;

32. Centre National de Formation pour l'Adaptation Scolaire et l'Education Spécialisée (C.N.E.F.A.S.E.S.);

33. Centre National de Formation et de Perfectionnement des Professeurs d'Enseignement Ménager Agricole;

34. Centre National des Lettres;

35. Centre National de Documentation Pédagogique;

36. Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.N.O.U.S.);

37. Centre National d'Opthalmologie des Quinze-Vingts;

38. Centre National de Préparation au Professorat de Travaux Manuels Éducatifs et d'Enseignement Ménager;

39. Centre National de Promotion Rurale de Marmilhat;

40. Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.);

41. Centre Régional d'Education Populaire d'Ile de France;

42. Centres d'Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.);

43. Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires (C.R.O.U.S.);

44. Centres Régionaux de la Propriété Forestière;

45. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants;

46. Chancelleries des Universités;

47. Collège de France

48. Commission des Opérations de Bourse;

49. Conseil Supérieur de la Pêche;

50. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres;

51. Conservatoire National des Arts et Métiers;

52. Conservatoire National Supérieur de Musique;

53. Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique;

54. Domaine de Pompadour;

55. Ecole Centrale - Lyon;

56. Ecole Centrale des Arts et Manufactures;

57. Ecole Française d'Archéologie d'Athènes;

58. Ecole Française d'Extrême-Orient;

59. Ecole Française de Rome;

60. Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales;

61. Ecole Nationale d'Administration;

62. Ecole Nationale de l'Aviation Civile (E.N.A.C.);

63. Ecole Nationale des Chartes;

64. Ecole Nationale d'Equitation;

65. Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (E.N.G.R.E.F.);

66. Ecoles Nationales d'Ingénieurs;

67. Ecole Nationale d'Ingénieurs des Industries des Techniques Agricoles et Alimentaires;

68. Ecoles Nationales d'Ingénieurs des Travaux Agricoles;

69. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires;

70. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts (E.N.I.T.E.F.);

71. Ecole Nationale de la Magistrature;

72. Ecoles Nationales de la Marine Marchande;

73. Ecole Nationale de la Santé Publique (E.N.S.P.);

74. Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme;

75. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Montpellier;

76. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Rennes;

77. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs;

78. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries - Strasbourg;

79. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles - Roubaix;

80. Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers;

81. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts;

82. Ecole Nationale Supérieure des Bibliothécaires;

83. Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle;

84. Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (E.N.S.E.A.);

85. Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture;

86. Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles Alimentaires;

87. Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Rattachée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture);

88. Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (E.N.S.S.A.);

89. Ecoles Nationales Vétérinaires;

90. Ecole Nationale de Voile;

91. Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices;

92. Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage;

93. Ecoles Normales Supérieures;

94. Ecole Polytechnique;

95. Ecole Technique Professionelle Agricole et Forestière de Meymac (Corrèze)

96. Ecole de Sylviculture - Crogny (Aube);

97. Ecole de Viticulture et d'Oenologie de la Tour Blanche (Gironde);

98. Ecole de Viticulture - Avize (Marne);

99. Etablissement National de Convalescents de Saint-Maurice;

100. Etablissement National des Invalides de la Marine (E.N.I.M.);

101. Etablissement National de Bienfaisance Koenigs-Wazter;

102. Fondation Carnegie;

103. Fondation Singer-Polignac;

104. Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles;

105. Hôpital-Hospice National Dufresne-Sommeiller;

106. Institut de l'Elevage et de Médicine Vérérinaire des Pays Tropicaux (I.E.M.V.P.T.)

107. Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire;

108. Institut Géographique National;

109. Institut Industriel du Nord;

110. Institut International d'Administration Publique (I.I.A.P.);

111. Institut National Agronomique de Paris-Grignon;

112. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eux-de-Vie (I.N.A.O.V.E.V.);

113. Institut National d'Astronomie et de Géophysique (I.N.A.G.);

114. Institut National de la Consommation (I.N.C.);

115. Institut National d'Education Populaire (I.N.E.P.);

116. Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D.);

117. Institut National des Jeunes Aveugles - Paris;

118. Institut National des Jeunes Sourdes - Bordeaux;

119. Institut National des Jeunes Sourds - Chambéry;

120. Institut National des Jeunes Sourds - Metz;

121. Institut National des Jeunes Sourds - Paris;

122. Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (I.N.P.N.P.P);

123. Institut National de Promotion Supérieure Agricole;

124. Institut National de la Propriété Industrielle;

125. Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.);

126. Institut National de Recherche Pédagogique (I.N.R.P.);

127. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.);

128. Institut National des Sports;

129. Instituts Nationaux Polytechniques;

130. Instituts Nationaux des Sciences Appliquées;

131. Instituts National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen;

132. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A.);

133. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (I.N.R.T.S.);

134. Instituts Régionaux d'Administration;

135. Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique de Saint-Ouen

136. Musée de l'Armée;

137. Musée Gustave Moreau;

138. Musée de la Marine;

139. Musée National J.J. Henner;

140. Musée National de la Légion d'Honneur;

141. Musée de la Poste;

142. Muséum National d'Histoire Naturelle;

143. Musée Augustre Rodin;

144. Observatoire de Paris;

145. Office de Coopération et d'Accueil Universitaire;

146. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides;

147. Office National des Anciens Combattants;

148. Office National de la Chasse;

149. Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (O.N.I.E.P.);

150. Office National d'Immigration (O.N.I.);

151. O.R.S.T.O.M. - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération;

152. Office Universitaire et Culturel Français pour l'Algérie;

153. Palais de la Découverte;

154. Parcs Nationaux;

155. Réunion des Musées Nationaux;

156. Syndicat des Transports Parisiens;

157. Thermes Nationaux - Aix-les-Bains;

158. Universités.

(C) Andere nationale openbare instellingen (Autre organisme public national)

1. Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.).

Griekenland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Lijst van instanties

1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization

2. Ministry of Foreign Affairs

3. Ministry of National Economy

4. Ministry of Finance

5. Ministry of Development

6. Ministry of Environment, Planning and Public Works

7. Ministry of Education and Religion

8. Ministry of Agriculture

9. Ministry of Labour and Social security

10. Ministry of Health and Social Welfare

11. Ministry of Justice

12. Ministry of Culture

13. Ministry of Merchant Marine

14. Ministry of Macedonia and Thrace

15. Ministry of the Aegean

16. Ministry of Transport and Communications

17. Ministry for Press and Media

18. Ministry to the Prime Minister

19. Army General Staff

20. Navy General Staff

21. Airforce General Staff

22. General Secretariat for Equality

23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

24. General Secretariat for Commerce

25. General Secretariat for Research and Technology

26. General Secretariat for Industry

27. General Secretariat for Public Works

28. General Secretariat for Youth

29. General Secretariat for Further Education

30. General Secretariat for Social Security

31. General Secretariat for Sports

32. General State Laboratory

33. National Centre of Public Administration

34. National Printing Office

35. National Statistical Service

36. National Welfare Organisation

37. University of Athens

38. University of Thessaloniki

39. University of Patras

40. University of Ioannina

41. University of Thrace

42. University of Macedonia

43. University of the Aegean

44. Polytechnic School of Crete

45. Sivitanidios Technical School

46. Eginitio Hospital

47. Areteio Hospital

48. Greek Atomic Energy Commission

49. Greek Highway Fund

50. Hellenic Post (ELTA)

51. Workers' Housing Organisation

52. Farmers' Insurance Organisation

53. Public Material Management Organisation

54. School Building Organisation

Ierland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

A. (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

1. Office of Public Works

B. Andere departementen

1. President's Establishment

2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

5. Central Statistics Office

6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

7. National Gallery of Ireland

8. Department of Finance

9. State Laboratory

10. Office of the Comptroller and Auditor-General

11. Office of the Attorney-General

12. Office of the Director of Public Prosecutions

13. Valuation Office

14. Civil Service Commission

15. Office of the Ombudsman

16. Office of the Revenue Commissioners

17. Department of Justice

18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

19. Department of the Environment

20. Department of Education

21. Department of the Marine

22. Department of Agriculture, Food and Forestry

23. Department of Enterprise and Employment

24. Department of Tourism and Trade

25. Department of Defence(6)

26. Department of Foreign Affairs

27. Department of Social Welfare

28. Department of Health

29. Department of Transport, Energy and Communications

Italië

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Aanbestedende instanties

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Andere nationale openbare instanties

1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services)

Luxemburg

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

1. Ministère du Budget: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat;

2. Ministère de l'Agriculture: Administration des Services Techniques de l'Agriculture;

3. Ministère de l'Education Nationale: Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique;

4. Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale: Maisons de Retraite;

5. Ministère de la Force Publique: Armée(7) - Gendarmerie - Police;

6. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitientiaires;

7. Ministère de la Santé Publique: Hôpital Neuropsychiatrique;

8. Ministère des Travaux Publics: Bâtiments Publics - Ponts et Chaussées;

9. Ministère des Communications: Centre Informatique de l'État;

10. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement.

Nederland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Lijst van instanties

Ministeries en centrale overheidsdiensten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Portugal

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Zweden

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Verenigd Koninkrijk

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

1. CABINET OFFICE

Civil Service College

Office of Public Services

The Buying Agency

Parliamentary Counsel Office

Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA)

2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

3. CHARITY COMMISSION

4. CROWN PROSECUTION SERVICE

5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY)

6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS

9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

Higher Education Funding Council for England

Office of Manpower Economics

10. DEPARTMENT OF HEALTH

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescription Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

Legal Secretariat to the Law Officers

15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

Coastguard Services

17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

Wilton Park Conference Centre

19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

21. HOME OFFICE

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

22. HOUSE OF COMMONS

23. HOUSE OF LORDS

24. INLAND REVENUE, BOARD OF

25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

28. MINISTRY OF DEFENCE(8)

Meteorological Office

Procurement Executive

29. NATIONAL AUDIT OFFICE

30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

38. NORTHERN IRELAND OFFICE

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

39. OFFICE OF FAIR TRADING

40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

National Health Service Central Register

41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

44. PRIVY COUNCIL OFFICE

45. PUBLIC RECORD OFFICE

46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

49. ROYAL MINT

50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

Fiscal Service

51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT:

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

Rent Assesment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish National Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

62. SCOTTISH RECORD OFFICE

63. HM TREASURY

64. WELSH OFFICE

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels

Afdeling 3

Lijst van door ministeries van Defensie van Oostenrijk, België, Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aangeschafte goederen en materieel die onder de toepassing van deze titel vallen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Chili wijst er op dat verschillende verduidelijkingen weergegeven in een aantal formuleringen betreffende het indicatieve karakter van bepaalde lijsten in dit aanhangsel het equivalent zijn van de formulering in bijlage XII, aanhangsel 1, B.

(2) Niet-militair materieel, opgenomen in afdeling 3 van dit aanhangsel

(3) Postdiensten als bedoeld in de wet van 24 december 1993.

(4) Niet-militair materieel, opgenomen in afdeling 3 van dit aanhangsel.

(5) Alleen de Posterijen.

(6) Niet-militair materieel, opgenomen in afdeling 3 van dit aanhangsel.

(7) Niet-militair materieel, opgenomen in afdeling 3 van dit aanhangsel.

(8) Niet-militair materieel, opgenomen in afdeling 3 van dit aanhangsel.

Aanhangsel 2

SUBCENTRALE INSTANTIES EN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN

Instanties die opdrachten plaatsen overeenkomstig de bepalingen van deze titel

LEVERINGEN

Drempels: 200000 SDR

DIENSTEN

als bedoeld in Aanhangsel 4

Drempels: 200000 SDR

WERKEN

als bedoeld in Aanhangsel 5

Drempels: 5000000 SDR

Lijst van instanties:

1. Aanbestedende instanties van de regionale of lokale overheden

2. Publiekrechtelijke instellingen in de zin van Richtlijn 93/37

- Een "publiekrechtelijke instelling" is iedere instelling die

- is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan die van industriële of commerciële aard, en

- rechtspersoonlijkheid heeft, en

- waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de Staat of zijn territoriale of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, of wel de leden van de directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht voor meer dan de helft door de Staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

De lijsten van publiekrechtelijke instellingen en categorieën van publiekrechtelijke instellingen die aan de vermelde voorwaarden voldoen zijn opgenomen in Bijlage I bij Richtlijn 93/37. Deze lijsten zijn louter indicatief (cfr. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 199/56, 9.8.1993 en nr. C 241/228, 29.8.1994).

Lijst van publiekrechtelijke instellingen en categorieën publiekrechtelijke instellingen

I. BELGIË

Instellingen

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),

- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits verzekeringen,

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor -Zeevarenden onder Belgische Vlag,

- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten),

- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,

- Fondation royale - Koninklijke Schenking

- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds des routes - Wegenfonds

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen

- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring

- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand

- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica

- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut

- Enfance et famille - Kind en Gezin

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck

- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen

- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening

- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land - en Tuinbouwprodukten

- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie

- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst

- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming

- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België

- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi

- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen

- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen

- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen

- Régie des postes - Regie der Posterijen

- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon

- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel

- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij

- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen

- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen

- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Categorieën

- les centres publics d'aide sociale - De openbare centra voor maatschappelijk welzijn,

- les fabriques d'église - De kerkfabrieken.

II. DENEMARKEN

Instellingen

- Københavns Havn

- Danmarks Radio

- TV 2/Danmark

- TV2 Reklame A/S

- Danmarks Nationalbank

- A/S Storebæltsforbindelsen

- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark)

- Københavns Lufthavn A/S

- Byfornyelsesselskabet København

- Tele Danmark A/S mit Tochtergesellschaften:

- Fyns Telefon A/S

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S

- Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

- Tele Sønderjylland A/S

- Telecom A/S

- Tele Danmark Mobil A/S

Categorieën

- De kommunale havne (gemeentelijke havens),

- Andre Forvaltningssubjekter (andere overheidsinstanties).

III. DUITSLAND

1. Publiekrechtelijke rechtspersonen

Publiekrechtelijke autoriteiten, instellingen en stichtingen, opgericht door federale, deelstaat- of lokale autoriteiten, met name in de volgende sectoren:

1.1. Autoriteiten

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (wetenschappelijke hogescholen en gereglementeerde studentenverenigingen),

- berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (orden van advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants, architecten, artsen en apothekers),

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (bedrijfsverenigingen (landbouwschappen, Kamer van Ambachten en Neringen, Kamer van Koophandel en Industrie, vakbonden en verenigingen van handwerkslieden)),

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) (sociale verzekeringen (ziekenfondsen, ongevallenverzekerings- en pensioenverzekeringsfondsen)),

- Kassenärztliche Vereinigungen (verenigingen van ziekenfondsartsen),

- Genossenschaften und Verbände (coöperatieve verenigingen en verenigingen).

1.2. Instellingen en stichtingen

Niet-industriële en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht staan en in het algemeen belang handelen, met name op de volgende gebieden:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (rijksinstituten met rechtspersoonlijkheid),

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (verzorgingsinstellingen en studentenvoorzieningen),

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (culturele, welzijns- en bijstandsstichtingen).

2. Privaatrechtelijke rechtspersonen

Niet-industriële en niet-commerciële instellingen die onder staatstoezicht staan en in het algemeen belang handelen (met inbegrip van "kommunale Versorgungsunternehmen" -gemeentelijke nutsbedrijven), met name op de volgende gebieden:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (gezondheidszorg (ziekenhuizen, kuuroorden, geneesmiddelenonderzoekinstituten, onderzoekinstituten en destructiediensten)),

- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (cultuur (openbare theaters, orkesten, musea, bibliotheken, archieven, zoölogische en botanische tuinen)),

- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (maatschappelijk werk (kleuterscholen, kinderdagverblijven, revalidatiecentra, kinder- en jeugdtehuizen, recreatie-instellingen, culturele centra en buurthuizen, vrouwenhuizen, bejaardentehuizen, opvangtehuizen voor daklozen)),

- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport (zwembaden, sportinstituten en -voorzieningen)),

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (veiligheid (brandweer, reddingsdiensten)),

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (vorming (omscholings-, opleidings-, bij- en nascholingsinstituten, volkshogescholen)),

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (wetenschap, onderzoek en ontwikkeling (grote onderzoekinstituten, wetenschappelijke genootschappen en verenigingen, wetenschapsbevordering)),

- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (reinigingsdiensten (straatreiniging, huisvuil- en afvalwaterverwijdering)),

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (bouwbedrijf en volkshuisvesting (stadsplanologie, stadsontwikkeling, coöperatieve woningbouwverenigingen, woningbureaus)),

- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economie: economiestimulerende organisaties)),

- Friedhofs- und Bestattungswesen (begraafplaatsen en begrafenisondernemingen),

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (samenwerking met de ontwikkelingslanden:financiering, technische samenwerking, ontwikkelingshulp, opleiding).

IV. GRIEKENLAND

Categorieën

Andere publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan de te plaatsen opdrachten onder staatstoezicht staan.

V. SPANJE

Categorieën

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (bestuurslichamen en gemeenschappelijke instellingen op het gebied van de sociale zekerheid),

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (autonome lichamen op het gebied van het staatsbestuur),

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (autonome lichamen van de autonome gemeenschappen),

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (autonome lichamen van de lagere overheid),

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (andere diensten die onder de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van opdrachten door de Spaanse Staat vallen).

VI. FRANKRIJK

Instellingen

1. Nationale publiekrechtelijke instellingen:

1.1. van wetenschappelijke, culturele en professionele aard:

- Collège de France,

- Conservatoire national des arts et métiers,

- Observatoire de Paris.

1.2. met een wetenschappelijke en technische opdracht:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

- Institut national de la recherche agronomique,

- Institut national de la santé et de la recherche médicale,

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM).

1.3. van bestuurlijke aard:

- Agence nationale pour l'emploi,

- Caisse nationale des allocations familiales,

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

- Agences financières de bassins.

Categorieën

1. Nationale publiekrechtelijke instellingen:

- universités (universiteiten),

- écoles normales d'instituteurs (opleidingsinstellingen voor docenten).

2. Regionale, departementale of lokale openbare instellingen van administratieve aard:

- collèges (middelbare scholen),

- lycées (middelbare scholen),

- établissements publics hospitaliers (openbare ziekenhuizen),

- offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (openbare diensten voor de sociale woningbouw).

3. Groeperingen van territoriale lichamen:

- syndicats de communes (verenigingen van gemeenten),

- districts (districten),

- communautés urbaines (stedelijke gemeenschappen),

- institutions interdépartementales et interrégionales (interdepartementale en interregionale instellingen).

VII. IERLAND

Instellingen

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,

- Local Government Computer Services Board,

- Local Government Staff Negotiations Board,

- Córas Tráchtála (Irish Export Board),

- Industrial Development Authority,

- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),

- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorieën

- Third level Educational Bodies of a Public Character (openbare instellingen voor hoger onderwijs),

- National Training, Cultural or Research Agencies (nationale instanties op het gebied van opleiding, cultuur en onderzoek),

- Hospital Boards of a Public Character (openbare ziekenhuisinstanties),

- National Health & Social Agencies of a Public Character (nationale instanties op het gebied van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid),

- Central & Regional Fishery Boards (centrale en regionale raden voor de visserij).

VIII. ITALIË

Instellingen

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Categorieën

- Enti portuali e aeroportuali (haven- en luchthavenautoriteiten),

- Consorzi per le opere idrauliche (consortia voor waterbouwkundige werken),

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le università (de rijksuniversiteiten, de nationale universitaire instellingen, de consortia voor de vernieuwing van universiteiten),

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (de hogere wetenschappelijke en culturele instellingen, de observatoria voor astronomie, astrofysica, geofysica en vulkanologie),

- Enti di ricerca e sperimentazione (instellingen voor onderzoek en proefnemingen),

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (openbare welzijns- en weldadigheidsinstellingen),

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (diensten die de verplichte stelsels van sociale zekerheid beheren),

- Consorzi di bonifica (consortia op het gebied van de grondverbetering),

- Enti di sviluppo o di irrigazione (diensten voor de ontwikkeling en irrigatie),

- Consorzi per le aree industriali (consortia voor industriegebieden),

- Comunità montane (doelcorporaties van gemeenten in berggebieden),

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organisaties die diensten van algemeen belang verlenen),

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (openbare lichamen op het gebied van toneel, muziek, sport, toerisme en vrijetijdsbesteding),

- Enti culturali e di promozione artistica (instellingen tot bevordering van culturele en artistieke activiteiten).

IX. LUXEMBURG

Categorieën

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (de openbare staatsinstellingen die onder toezicht staan van een lid van de Regering),

- Établissements publics placés sous la surveillance des communes (de openbare instellingen die onder toezicht staan van de gemeenten),

- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (de overeenkomstig de wet van 14 februari 1900 (zoals gewijzigd) opgerichte verenigingen van gemeenten).

X. NEDERLAND

Instellingen

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Categorieën

- De waterschappen (administration of water engineering works),

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Institutions for scientific education, as listed in Article 8 of the Scientific Education Act (1985)) Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (teaching hospitals).

XI. PORTUGAL

Categorieën

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (openbare instellingen voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg),

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (openbare instellingen van niet-commerciële aard),

- Fundações públicas (openbare stichtingen),

- Administrações gerais e juntas autónomas (algemene bestuurslichamen en autonome raden).

XII. VERENIGD KONINKRIJK

Instellingen

- Central Blood Laboratories Authority,

- Design Council,

- Health and Safety Executive,

- National Research Development Corporation,

- Public Health Laboratory Services Board,

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

- Commission for the New Towns,

- Development Board For Rural Wales,

- English Industrial Estates Corporation,

- National Rivers Authority,

- Northern Ireland Housing Executive,

- Scottish Enterprise,

- Scottish Homes,

- Welsh Development Agency.

Categorieën

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (universiteiten en polytechnische hogescholen, gesubsidieerde scholen en universiteiten),

- National Museums and Galleries (nationale musea),

- Research Councils (de met de bevordering van het onderzoek belaste raden),

- Fire Authorities (diensten van de brandweer),

- National Health Service Authorities (de instanties van de nationale gezondheidsdienst),

- Police Authorities (politieautoriteiten),

- New Town Development Corporations (verenigingen voor stadsplanning),

- Urban Development Corporations (verenigingen voor stadsontwikkeling).

XIII. OOSTENRIJK

Alle instellingen die onder budgettair toezicht van het "Rechnungshof" (Rekenkamer) staan en geen industrieel of commercieel karakter hebben.

XIV. FINLAND

Diensten of ondernemingen van of onder toezicht van de overheid die geen industrieel of commercieel karakter hebben.

XVI. ZWEDEN

Alle niet-commerciële lichamen waarvan de aanbestedingen onder het toezicht van het Nationaal Bureau voor Overheidsaanbestedingen vallen.

Naast de in bijlage I van Richtlijn 93/37/EEG vermelde instanties, worden ook de volgende instanties als publiekrechtelijke instellingen in de zin van die richtlijn beschouwd:

Oostenrijk: "Austrian State Printing Office"

Denemarken: "Copenhagen Hospital Corporation" ("Hovedstandens Sygehusfaellesskab")

Ierland: "Forbas"; "Forbairt"

Luxemburg: "L'entreprise des Postes et Télécomunications (Uitsluitend Posterijen)"

Portugal: "INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)"

"Institute for the Consumer / Instituto do Consumidor"

"Institute for Meteorology / Instituto de Meteorologia"

"Institute for Natural Conservation / Instituto da Conservação da Natureza"

"Water Institute / Instituto da Água"

"ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal"

"Portuguese Blood Institute / Instituto do Sangue"

Verenigd Koninkrijk: "Ordnance Survey"

Aanhangsel 3

INSTANTIES DIE WERKZAAM ZIJN IN DE SECTOR NUTSVOORZIENINGEN

Instanties die opdrachten plaatsen in overeenstemming met de bepalingen van deze titel

LEVERINGEN

Drempels: 400000 SDR

DIENSTEN

als bedoeld in aanhangsel 4

Drempels: 400000 SDR

WERKEN

als bedoeld in aanhangsel 5

Drempels: 5000000 SDR

Lijst van instanties:

De aanbestedende diensten in de zin van artikel 2 van Richtlijn 93/38/EEG die overheidsdiensten of openbare bedrijven zijn en die een van de hieronder genoemde activiteiten of een combinatie daarvan tot taak hebben:

(a) het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten voor vervoer over zee of over de binnenwateren;

(b) het verstrekken van luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten voor vervoer door de lucht;

De overheidsdiensten of openbare bedrijven die zijn opgenomen in dit Aanhangsel (aanbestedende instanties op het gebied van luchthavenfaciliteiten en aanbestedende instanties op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten) bij Richtlijn 93/38/EEG voldoen aan de hierboven vermelde criteria. Deze lijsten zijn louter indicatief (cfr Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 199/84, 9.8.1993 en C 241/228, 29.8.1994).

Afdeling 1

Aanbestedende diensten op het gebied van zeehaven- en binnenhavenfaciliteiten of andere terminals

OOSTENRIJK

Binnenhavens die geheel of gedeeltelijk onder Länder en/of Gemeinden ressorteren.

BELGIË

- Naamloze vennootschap van het Kanaal en van de Brusselse haveninrichtingen.

- Port autonome de Liège.

- Port autonome de Namur.

- Port autonome de Charleroi.

- Haven van de stad Gent.

- La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

- Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Haven van Antwerpen).

- Haven van Nieuwpoort.

- Haven van Oostende.

DENEMARKEN

Havens als bedoeld in artikel 1, I tot III, van de bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavn.

FINLAND

Havens die werkzaam zijn overeenkomstig Laki kunnallisista satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista (955/76).

Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

DUITSLAND

- Zeehavens die geheel of gedeeltelijk onder territoriale overheden (Länder, Kreise, Gemeinden) ressorteren.

- Binnenhavens die overeenkomstig de Wassergesetze van de Länder ressorteren onder de Hafenordnung

GRIEKENLAND

- Οργαυισμός Λψένος Πειραιώς Haven van Piraeus (Organismos Limenos Peiraios) ingesteld overeenkomstig Noodwet 1559/1950 en Wet 1630/1951.

- Οργαυισμός Λψένος Θεσαλονίκης Haven van Thessaloniki (Organismos Limenos Thessalonikis), ingesteld overeenkomstig Besluit N.A. 2251/1953.

- Andere havens beheerd overeenkomstig Presidentieel Besluit 649/1977 (N.A. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωσηλειτουργίας διοικητκός έλεγχος λψένων Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limeron (toezichthoudende instantie voor exploitatie en beheer).

SPANJE

- Puerto de Huelva, opgericht overeenkomstig Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

- Puerto de Barcelona, opgericht overeenkomstig Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Bilbao, opgericht overeenkomstig Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Puerto de Valencia, opgericht overeenkomstig Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

- Juntas de Puertos, werkzaam ingevolge de Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en de Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

- Havens die worden beheerd door de Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, en werkzaam zijn ingevolge de Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

- Havens die zijn vermeld in de Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

FRANKRIJK

- Port autonome de Paris, ingesteld overeenkomstig loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

- Port autonome de Strasbourg, opgericht overeenkomstig de convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, goedgekeurd bij de loi du 26 avril 1924.

- Andere binnenhavens opgericht of beheerd overeenkomstig article 6 (navigation intérieure) van het décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

- Autonome havens werkzaam overeenkomstig de artikelen L 111-1 e.v. van de code des ports maritimes.

- Niet autonome havens werkzaam overeenkomstig de artikelen R 121-1 e.v. van de code des ports maritimes.

- Havens die worden beheerd door regionale autoriteiten (départements) of werkzaam zijn overeenkomstig een door de regionale autoriteiten (départements) overeenkomstig article 6 van de loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État.

IERLAND

- Havens die overeenkomstig de Harbour Acts 1946 and 1976 werkzaam zijn.

- Haven van Dun Laoghaire, werkzaam overeenkomstig de State Harbours Act 1924.

- Haven van Rosslare Harbour, werkzaam overeenkomstig de Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIË

- Nationale havens en andere havens die overeenkomstig de Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32, ressorteren onder de Capitaneria di Porto.

- Autonome havens (enti portuali), opgericht op grond van speciale wetten overeenkomstig artikel 19 van de Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBURG

Port de Mertert, opgericht en werkzaam overeenkomstig de loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

NEDERLAND

Havenbedrijven, opgericht en werkzaam ingevolge de Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, opgericht bij de wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, opgericht bij de wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

Havenschap Delfzijl, opgericht bij de wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en havenschap Moerdijk, opgericht bij gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

PORTUGAL

Porto de Lisboa opgericht overeenkomstig het Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 en werkzaam op grond van Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixões opgericht overeenkomstig Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Sines opgericht overeenkomstig de Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro die werkzaam zijn op grond van Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

ZWEDEN

Havenfaciliteiten en terminals overeenkomstig lagen (1983:293) om inraettande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à foerordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal.

VERENIGD KONINKRIJK

Havenautoriteiten in de zin van section 57 van de Harbours Act 1964 die havenfaciliteiten verlenen aan zee- of binnenvrachtschepen.

Afdeling 2

Aanbestedende diensten op het gebied van luchthavenfaciliteiten

OOSTENRIJK

Austro Control GmbH

Organisaties als bedoeld in artikelen 63 tot en met 80 van de Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. nr. 253/1957).

BELGIË

Regie der Luchtwegen opgericht bij de Besluitwet van 20 november 1946 houdende instelling van de Regie der Luchtwegen, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 5 oktober 1970 houdende wijziging van het statuut van de Regie der Luchtwegen.

DENEMARKEN

Luchthavens werkzaam op basis van een vergunning ingevolge paragraaf 55, lid 1, van de lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. september 1985

FINLAND

Luchthavens in beheer bij "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" overeenkomstig Ilmailulaki (595/64).

DUITSLAND

Luchthavens bedoeld in artikel 38, lid 2, van de Luftverkehrszulassungsordnung vom 19 Maerz 1979, zuletzt geaendert durch die Verordnung vom 21 Juli 1986.

GRIEKENLAND

Luchthavens werkzaam ingevolge wet 517/1931 tot instelling van de burgerluchtvaart Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA).

Internationale luchthavens werkzaam ingevolge Presidentieel Besluit 647/981.

SPANJE

Luchthavens in beheer bij Aeropuertos Nacionales werkzaam ingevolge het Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

FRANKRIJK

Aéroports de Paris, werkzaam overeenkomstig titre V, articles L 251-1 à 252-1 van de code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle-Mulhouse, opgericht op grond van de convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Luchthavens als bedoeld in article L 270-1 du code de l'aviation civile.

Luchthavens die werkzaam zijn overeenkomstig het cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Luchthavens die werkzaam zijn op basis van een convention d'exploitation overeenkomstig article L/221 du code de l'aviation civile.

IERLAND

Luchthavens van Dublin, Cork en Shannon onder beheer van Aer Rianta-Irish Airports.

Luchthavens die werkzaam zijn op grond van een Public use Licence die is verleend ingevolge de Air Navigation and Transport Act No 23/1936, de Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) en de Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ITALIË

Nationale burgerluchthavens (aeroporti civili istituiti dallo Stato) bedoeld in artikel 692 van de Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Luchthavens die worden geëxploiteerd op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig artikel 694 van de Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBURG

Aéroport de Findel.

NEDERLAND

Burgerluchthavens die werkzaam zijn op basis van de artikelen 18 e.v. van de Luchtvaartwet van 15 januari 1958, als gewijzigd op 7 juni 1978.

PORTUGAL

Luchthavens onder het beheer van Aeroportos de Navegaçao Aérea (ANA) EP overeenkomstig Decreto-Lei no 246/79.

Aeroporto de Funchal en Aeroporto de Porto Santo, onder regionaal bestuur gesteld overeenkomstig Decreto-Lei no 284/81.

ZWEDEN

Nationale luchthavens onder nationaal beheer die werkzaam zijn overeenkomstig lagen (1957:297) om luftfart.

Particuliere luchthavens onder particulier beheer die werkzaam zijn op grond van een wettelijke exploitatievergunning, indien deze vergunning voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

VERENIGD KONINKRIJK

Luchthavens onder beheer van British Airports Authority plc.

Luchthavens die public limited companies (plc's) zijn, ingevolge de 1986 Airports Act.

Aanhangsel 4

DIENSTEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel 5

CONSTRUCTIEDIENSTEN

Definitie van constructiediensten:

Onder een contract voor constructiediensten wordt verstaan een contract betreffende de uitvoering, op welke wijze dan ook, van bouwwerkzaamheden of civieltechnische werken in de zin van afdeling 51 van de Central Product Classification.

Lijst van Afdeling 51, CPC

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE XII

(bedoeld in artikel 137)

ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLENDE INSTANTIES VAN CHILI

Aanhangsel 1

INSTANTIES VAN DE CENTRALE OVERHEID

Instanties die opdrachten plaatsen in overeenstemming met de bepalingen van deze titel

LEVERINGEN

Drempels 130000 SDR

DIENSTEN

Als bedoeld in aanhangsel 4

Drempels 130000 SDR

WERKEN

Als bedoeld in aanhangsel 5

Drempels 5000000 SDR

A. LIJST VAN INSTANTIES

Presidencia de la República

Ministerio de Interior

Subsecretaría de Interior

Subsecretaría de Desarrollo Regional

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

Dirección de Seguridad Publica e Información

Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE)

Servicio Electoral

Fondo Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

Instituto Antártico Chileno (INACH)

Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL)

Ministerio de Defensa Nacional

Subsecretaría de Guerra

Subsecretaría de Marina

Subsecretaría de Aviación

Subsecretaría de Carabineros

Subsecretaría de Investigaciones

Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Aeronáutica Civil

Dirección General de Movilización Nacional

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

Dirección General de Defensa Civil

Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Hacienda

Dirección de Presupuestos

Servicio de Impuestos Internos (SII)

Tesorería General de la República

Servicio Nacional de Aduanas

Casa de Moneda

Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra)

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Superintendencia de Valores y Seguros

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Subsecretaría General de La Presidencia

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Subsecretaría General de Gobierno

Instituto Nacional del Deporte (IND)

División de Organizaciones Sociales (DOS)

Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC)

Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía

Subsecretaría de Economía

Subsecretaría de Pesca

Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía

Comité de Inversiones Extranjeras

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

Fiscalía Nacional Económica

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

Superintendencia de Electricidad y Combustible

Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)

Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC)

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

Instituto Forestal

Instituto Nacional de Normalización (INN)

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

Ministerio de Minería

Subsecretaría de Minería

Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

Comisión Nacional de Energía

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

Ministerio de Planificación y Cooperación

Subsecretaría de Panificación y Cooperación

Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI)

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)

Ministerio de Educación

Subsecretaría de Educación

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM)

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Consejo de Calificación Cinematográfica

Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)

Ministerio de Justicia

Subsecretaría de Justicia

Corporaciones de Asistencia Judicial

Servicio Registro Civil e Identificación

Fiscalía Nacional de Quiebras

Servicio Médico Legal

Servicio Nacional de Menores (SENAME)

Dirección Nacional de Gendarmería

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Subsecretaría del Trabajo

Subsecretaría de Previsión Social

Dirección del Trabajo

Dirección General del Crédito Prendario

Instituto de Normalización Previsional (INP)

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

Superintendencia de Seguridad Social

Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales

Ministerio de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección General de Obras Públicas

Administración y ejecución de Obras Públicas

Administración de Servicios de Concesiones

Dirección de Aeropuertos

Dirección de Arquitectura

Dirección Obras Portuarias

Dirección de Planeamiento

Dirección Obras Hidráulicas

Dirección Vialidad

Dirección Contabilidad y Finanzas

Instituto Nacional de Hidráulica

Superintendencia Servicios Sanitarios

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Transportes

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Junta Aeronáutica Civil

Centro Control y Certificación Vehicular (3CV)

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)

Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT)

Ministerio de Salud

Subsecretaría de Salud

Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST)

Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Instituto de Salud Pública (ISP)

Superintendencia de Isapres

Servicio de Salud Arica

Servicio de Salud Iquique

Servicio de Salud Antofagasta

Servicio de Salud Atacama

Servicio de Salud Coquimbo

Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

Servicio de Salud Aconcagua

Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

Servicio de Salud Maule

Servicio de Salud Ñuble

Servicio de Salud Concepción

Servicio de Salud Talcahuano

Servicio de Salud Bío-Bío

Servicio de Salud Arauco

Servicio de Salud Araucanía Norte

Servicio de Salud Araucanía Sur

Servicio de Salud Valdivia

Servicio de Salud Osorno

Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena

Servicio de Salud Aysén

Servicio de Salud Magallanes

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Servicio de Salud Metropolitano Central

Servicio de Salud Metropolitano Sur

Servicio de Salud Metropolitano Norte

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente

Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

Subsecretaría de Vivienda

Parque Metropolitano de Santiago

Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de Bienes Nacionales

Subsecretaría de Bienes Nacionales

Ministerio de Agricultura

Subsecretaría de Agricultura

Comisión Nacional de Riego (CNR)

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA)

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Ministerio Servicio Nacional de la Mujer

Subsecretaría Nacional de la Mujer

Gobiernos Regionales

Intendencia I Región

Gobernación de Arica

Gobernación de Parinacota

Gobernación de Iquique

Intendencia II Región

Gobernación de Antofagasta

Gobernación de El Loa

Gobernación de Tocopilla

Intendencia III Región

Gobernación de Chañaral

Gobernación de Copiapó

Intendencia IV Región

Gobernación de Huasco

Gobernación de El Elqui

Gobernación de Limarí

Gobernación de Choapa

Intendencia V Región

Gobernación de Petorca

Gobernación de Valparaíso

Gobernación de San Felipe de Aconcagua

Gobernación de Los Andes

Gobernación de Quillota

Gobernación de San Antonio

Gobernación de Isla de Pascua

Intendencia VI Región

Gobernación de Cachapoal

Gobernación de Colchagua

Gobernación de Cardenal Caro

Intendencia VII Región

Gobernación de Curicó

Gobernación de Talca

Gobernación de Linares

Gobernación de Cauquenes

Intendencia VIII Región

Gobernación de Ñuble

Gobernación de Bío-Bío

Gobernación de Concepción

Gobernación de Arauco

Intendencia IX Región

Gobernación de Malleco

Gobernación de Cautín

Intendencia X Región

Gobernación de Valdivia

Gobernación de Osorno

Gobernación de Llanquihue

Gobernación de Chiloé

Gobernación de Palena

Intendencia XI Región

Gobernación de Coihaique

Gobernación de Aysén

Gobernación de General Carrera

Intendencia XII Región

Gobernación de Capitán Prat

Gobernación de Ultima Esperanza

Gobernación de Magallanes

Gobernación de Tierra del Fuego

Gobernación de Antártica Chilena

Intendencia Región Metropolitana

Gobernación de Chacabuco

Gobernación de Cordillera

Gobernación de Maipo

Gobernación de Talagante

Gobernación de Melipilla

Gobernación de Santiago

B. ALLE ANDERE CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES MET INBEGRIP VAN HUN REGIONALE EN LOKALE ONDERAFDELINGEN, MITS DEZE NIET VAN INDUSTRIËLE OF COMMERCIËLE AARD ZIJN.

Aanhangsel 2

SUBCENTRALE INSTANTIES EN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN

Instanties die opdrachten plaatsen overeenkomstig de bepalingen van deze titel

LEVERINGEN

Drempels 200000 SDR

DIENSTEN

Als bedoeld in aanhangsel 4

Drempels 200000 SDR

WERKEN

Als bedoeld in aanhangsel 5

Drempels 5000000 SDR

A. LIJST VAN INSTANTIES

Municipalidad de Arica

Municipalidad de Iquique

Municipalidad de Pozo Almonte

Municipalidad de Pica

Municipalidad de Huara

Municipalidad de Camarones

Municipalidad de Putre

Municipalidad de General Lagos

Municipalidad de Camiña

Municipalidad de Colchane

Municipalidad de Tocopilla

Municipalidad de Antofagasta

Municipalidad de Mejillones

Municipalidad de Taltal

Municipalidad de Calama

Municipalidad de Ollagüe

Municipalidad de Maria Elena

Municipalidad de San Pedro De Atacama

Municipalidad de Sierra Gorda

Municipalidad de Copiapó

Municipalidad de Caldera

Municipalidad de Tierra Amarilla

Municipalidad de Chañaral

Municipalidad de Diego De Almagro

Municipalidad de Vallenar

Municipalidad de Freirina

Municipalidad de Huasco

Municipalidad de Alto Del Carmen

Municipalidad de La Serena

Municipalidad de La Higuera

Municipalidad de Vicuña

Municipalidad de Paihuano

Municipalidad de Coquimbo

Municipalidad de Andacollo

Municipalidad de Ovalle

Municipalidad de Río Hurtado

Municipalidad de Monte Patria

Municipalidad de Punitaqui

Municipalidad de Combarbalá

Municipalidad de Illapel

Municipalidad de Salamanca

Municipalidad de Los Vilos

Municipalidad de Canela

Municipalidad de Valparaíso

Municipalidad de Viña Del Mar

Municipalidad de Quilpue

Municipalidad de Villa Alemana

Municipalidad de Casablanca

Municipalidad de Quintero

Municipalidad de Puchuncaví

Municipalidad de Quillota

Municipalidad de La Calera

Municipalidad de La Cruz

Municipalidad de Hijuelas

Municipalidad de Nogales

Municipalidad de Limache

Municipalidad de Olmué

Municipalidad de Isla De Pascua

Municipalidad de San Antonio

Municipalidad de Santo Domingo

Municipalidad de Cartagena

Municipalidad de El Tabo

Municipalidad de El Quisco

Municipalidad de Algarrobo

Municipalidad de San Felipe

Municipalidad de Santa María

Municipalidad de Putaendo

Municipalidad de Catemu

Municipalidad de Panquehue

Municipalidad de Llay-Llay

Municipalidad de Los Andes

Municipalidad de San Esteban

Municipalidad de Calle Larga

Municipalidad de Rinconada

Municipalidad de La Ligua

Municipalidad de Cabildo

Municipalidad de Petorca

Municipalidad de Papudo

Municipalidad de Zapallar

Municipalidad de Juan Fernández

Municipalidad de Con-Con

Municipalidad de Buin

Municipalidad de Calera De Tango

Municipalidad de Colina

Municipalidad de Curacaví

Municipalidad de El Monte

Municipalidad de Isla De Maipo

Municipalidad de Pudahuel

Municipalidad de La Cisterna

Municipalidad de Las Condes

Municipalidad de La Florida

Municipalidad de La Granja

Municipalidad de Lampa

Municipalidad de Conchalí

Municipalidad de La Reina

Municipalidad de Maipú

Municipalidad de Estación Central

Municipalidad de Melipilla

Municipalidad de Ñuñoa

Municipalidad de Paine

Municipalidad de Peñaflor

Municipalidad de Pirque

Municipalidad de Providencia

Municipalidad de Puente Alto

Municipalidad de Quilicura

Municipalidad de Quinta Normal

Municipalidad de Renca

Municipalidad de San Bernardo

Municipalidad de San José De Maipo

Municipalidad de San Miguel

Municipalidad de Santiago

Municipalidad de Talagante

Municipalidad de Til Til

Municipalidad de Alhué

Municipalidad de San Pedro

Municipalidad de Maria Pinto

Municipalidad de San Ramón

Municipalidad de La Pintana

Municipalidad de Macul

Municipalidad de Peñalolen

Municipalidad de Lo Prado

Municipalidad de Cerro Navia

Municipalidad de San Joaquín

Municipalidad de Cerrillos

Municipalidad de El Bosque

Municipalidad de Recoleta

Municipalidad de Vitacura

Municipalidad de Lo Espejo

Municipalidad de Lo Barnechea

Municipalidad de Independencia

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Municipalidad de Huechuraba

Municipalidad de Padre Hurtado

Municipalidad de Rancagua

Municipalidad de Machalí

Municipalidad de Graneros

Municipalidad de Codegua

Municipalidad de Mostazal

Municipalidad de Peumo

Municipalidad de Las Cabras

Municipalidad de San Vicente

Municipalidad de Pichidegua

Municipalidad de Doñihue

Municipalidad de Coltauco

Municipalidad de Rengo

Municipalidad de Quinta De Tilcoco

Municipalidad de Requínoa

Municipalidad de Olivar

Municipalidad de Coinco

Municipalidad de Malloa

Municipalidad de San Fernando

Municipalidad de Chimbarongo

Municipalidad de Nancagua

Municipalidad de Placilla

Municipalidad de Santa Cruz

Municipalidad de Lolol

Municipalidad de Chépica

Municipalidad de Pumanque

Municipalidad de Paredones

Municipalidad de Palmilla

Municipalidad de Litueche

Municipalidad de Pichilemu

Municipalidad de Marchihue

Municipalidad de La Estrella

Municipalidad de Navidad

Municipalidad de Peralillo

Municipalidad de Curicó

Municipalidad de Romeral

Municipalidad de Teno

Municipalidad de Rauco

Municipalidad de Licantén

Municipalidad de Vichuquén

Municipalidad de Hualañé

Municipalidad de Molina

Municipalidad de Sagrada Familia

Municipalidad de Talca

Municipalidad de San Clemente

Municipalidad de Pelarco

Municipalidad de Río Claro

Municipalidad de Pencahue

Municipalidad de Maule

Municipalidad de Curepto

Municipalidad de Constitución

Municipalidad de Empedrado

Municipalidad de San Javier

Municipalidad de Linares

Municipalidad de Yerbas Buenas

Municipalidad de Colbún

Municipalidad de Longaví

Municipalidad de Parral

Municipalidad de Retiro

Municipalidad de Chanco

Municipalidad de Cauquenes

Municipalidad de Villa Alegre

Municipalidad de Pelluhue

Municipalidad de San Rafael

Municipalidad de Chillán

Municipalidad de Pinto

Municipalidad de Coihueco

Municipalidad de Ranquil

Municipalidad de Coelemu

Municipalidad de Quirihue

Municipalidad de Ninhue

Municipalidad de Portezuelo

Municipalidad de Trehuaco

Municipalidad de Cobquecura

Municipalidad de San Carlos

Municipalidad de Ñiquén

Municipalidad de San Fabián

Municipalidad de San Nicolás

Municipalidad de Bulnes

Municipalidad de San Ignacio

Municipalidad de Quillón

Municipalidad de Yungay

Municipalidad de Pemuco

Municipalidad de El Carmen

Municipalidad de Concepción

Municipalidad de Penco

Municipalidad de Hualqui

Municipalidad de Florida

Municipalidad de Tomé

Municipalidad de Talcahuano

Municipalidad de Coronel

Municipalidad de Lota

Municipalidad de Santa Juana

Municipalidad de Lebu

Municipalidad de Los Alamos

Municipalidad de Arauco

Municipalidad de Curanilahue

Municipalidad de Cañete

Municipalidad de Contulmo

Municipalidad de Tirúa

Municipalidad de Los Angeles

Municipalidad de Santa Bárbara

Municipalidad de Laja

Municipalidad de Quilleco

Municipalidad de Nacimiento

Municipalidad de Negrete

Municipalidad de Mulchén

Municipalidad de Quilaco

Municipalidad de Yumbel

Municipalidad de Cabrero

Municipalidad de San Rosendo

Municipalidad de Tucapel

Municipalidad de Antuco

Municipalidad de Chillán Viejo

Municipalidad de San Pedro De La Paz

Municipalidad de Chiguayante

Municipalidad de Angol

Municipalidad de Purén

Municipalidad de Los Sauces

Municipalidad de Renaico

Municipalidad de Collipulli

Municipalidad de Ercilla

Municipalidad de Traiguén

Municipalidad de Lumaco

Municipalidad de Victoria

Municipalidad de Curacautín

Municipalidad de Lonquimay

Municipalidad de Temuco

Municipalidad de Vilcún

Municipalidad de Freire

Municipalidad de Cunco

Municipalidad de Lautaro

Municipalidad de Perquenco

Municipalidad de Galvarino

Municipalidad de Nueva Imperial

Municipalidad de Carahue

Municipalidad de Saavedra

Municipalidad de Pitrufquén

Municipalidad de Gorbea

Municipalidad de Toltén

Municipalidad de Loncoche

Municipalidad de Villarrica

Municipalidad de Pucón

Municipalidad de Melipeuco

Municipalidad de Curarrehue

Municipalidad de Teodoro Schmidt

Municipalidad de Padre De Las Casas

Municipalidad de Valdivia

Municipalidad de Corral

Municipalidad de Mariquina

Municipalidad de Mafil

Municipalidad de Lanco

Municipalidad de Los Lagos

Municipalidad de Futrono

Municipalidad de Panguipulli

Municipalidad de La Unión

Municipalidad de Paillaco

Municipalidad de Río Bueno

Municipalidad de Lago Ranco

Municipalidad de Osorno

Municipalidad de Puyehue

Municipalidad de San Pablo

Municipalidad de Puerto Octay

Municipalidad de Río Negro

Municipalidad de Purranque

Municipalidad de Puerto Montt

Municipalidad de Calbuco

Municipalidad de Puerto Varas

Municipalidad de Llanquihue

Municipalidad de Fresia

Municipalidad de Frutillar

Municipalidad de Maullín

Municipalidad de Los Muermos

Municipalidad de Ancud

Municipalidad de Quemchi

Municipalidad de Dalcahue

Municipalidad de Castro

Municipalidad de Chonchi

Municipalidad de Queilén

Municipalidad de Quellón

Municipalidad de Puqueldón

Municipalidad de Quinchao

Municipalidad de Curaco De Velez

Municipalidad de Chaitén

Municipalidad de Palena

Municipalidad de Futaleufú

Municipalidad de San Juan De La Costa

Municipalidad de Cochamo

Municipalidad de Hualaihue

Municipalidad de Aysén

Municipalidad de Cisnes

Municipalidad de Coyhaique

Municipalidad de Chile Chico

Municipalidad de Cochrane

Municipalidad de Lago Verde

Municipalidad de Guaitecas

Municipalidad de Río Ibañez

Municipalidad de O'higgins

Municipalidad de Tortel

Municipalidad de Punta Arenas

Municipalidad de Puerto Natales

Municipalidad de Porvenir

Municipalidad de Torres Del Paine

Municipalidad de Rio Verde

Municipalidad de Laguna Blanca

Municipalidad de San Gregorio

Municipalidad de Primavera

Municipalidad de Timaukel

Municipalidad de Navarino

B. Alle andere subcentrale overheidsinstanties met inbegrip van hun onderafdelingen en alle andere instanties die in het algemeen belang handelen en zijn onderworpen aan een effectieve beheers- of financiële controle door overheidsinstanties, mits zij niet van industriële of commerciële aard zijn.

Aanhangsel 3

INSTANTIES DIE WERKZAAM ZIJN IN DE SECTOR NUTSVOORZIENINGEN

LEVERINGEN

Drempels 400000 SDR

DIENSTEN

Als bedoeld in aanhangsel 4

Drempels 400000 SDR

WERKEN

Als bedoeld in aanhangsel 5

Drempels 5000000 SDR

A. LIJST VAN INSTANTIES

Empresa Portuaria Arica

Empresa Portuaria Iquique

Empresa Portuaria Antofagasta

Empresa Portuaria Coquimbo

Empresa Portuaria Valparaíso

Empresa Portuaria San Antonio

Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

Empresa Portuaria Puerto Montt

Empresa Portuaria Chacabuco

Empresa Portuaria Austral

Aeropuertos de propiedad del Estado, dependientes de la Dirección de Aeronáutica Civil.

B. Alle andere overheidsbedrijven als omschreven in artikel 138, onder c), die een van de hieronder genoemde activiteiten of een combinatie daarvan uitoefenen:

a) het verstrekken van luchthaven- of ander aan luchtvaartmaatschappijen; en

b) het verstrekken van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten aan ondernemingen voor vervoer over zee of over de binnenwateren.

Aanhangsel 4

DIENSTEN

Voor de toepassing van deze titel en onverminderd artikel 137, lid 2, zijn geen diensten van de Universele Lijst van diensten uitgesloten.

Aanhangsel 5

CONSTRUCTIEDIENSTEN

Voor de toepassing van deze titel en onverminderd het bepaalde in artikel 137, lid 2, zijn geen constructiediensten uitgesloten die onder de afdeling van de CPC voor bouwwerkzaamheden vallen.

BIJLAGE XIII

OVERHEIDSOPDRACHTEN

TENUITVOERLEGGING VAN EEN AANTAL BEPALINGEN VAN DEEL IV, TITEL IV

Aanhangsel 1

(Bedoeld in artikelen 137, lid 3 en 138, onder i))

CONCESSIEOVEREENKOMSTEN VOOR OPENBARE WERKEN

Regels voor concessieovereenkomsten voor openbare werken

1. De bepalingen inzake nationale behandeling en non-discriminatie zijn van toepassing op de instanties die onder deze titel vallen, wanneer zij concessieovereenkomsten voor openbare werken gunnen, als bepaald in artikel 138 (i). In dat geval moeten deze instanties een bericht van aanbesteding publiceren in overeenstemming met artikel 147.

2. Kennisgeving is echter niet nodig wanneer een overeenkomst voor de uitvoering van openbare werken voldoet aan de in artikel 145 genoemde voorwaarden.

3. Naast de bepalingen vermeld in lid 1, is ook de nationale wetgeving inzake concessies van de partijen van toepassing.

4. Concessieovereenkomsten voor openbare werken gesloten door de in bijlage I, aanhangsel 3, bedoelde instanties van de Gemeenschap vallen in overeenstemming met de communautaire richtlijnen inzake overheidsopdrachten onder deze titel.

Aanhangsel 2

(Bedoeld in artikelen 147, lid 11 en 142)

PUBLICATIES

1. GEMEENSCHAP

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

http://simap.eu.int

Oostenrijk

Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

België

Wetten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, ministeriële omzendbrieven - Belgisch Staatsblad

Jurisprudentie - Pasicrisie

Denemarken

Wetten en regelgeving - Lovtidende

Gerechtelijke uitspraken - Ugeskrift for Retsvaesen

Administratieve uitspraken en procedures - Ministerialtidende

Besluiten van de Kamer van Beroep voor overheidsopdrachten - Konkurrencerådets Dokumentation

Duitsland

Wet- en regelgeving - Bundesanzeiger - Uitgever: Bundesminister der Justiz

Gerechtelijke uitspraken - Entscheidungsammlungen van het Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs en de Oberlandesgerichte

Spanje

Wetgeving - Boletín Oficial des Estado

Gerechtelijke uitspraken - geen officiële publicatie

Frankrijk

Wetgeving - Journal Officiel de la République française

Jurisprudentie - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marchés publics

Griekenland

Staatscourant van Griekenland- Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ierland

Wet- en regelgeving - Iris Oifigiúil (Staatscourant van de Ierse regering)

Italië

Wetgeving - Gazetta Ufficiale

Jurisprudentie - geen officiële publicatie

Luxemburg

Wetgeving - Mémorial

Jurisprudentie - Pasicrisie

Nederland

Wetgeving - Nederlandse Staatscourant en/of Staatsblad

Jurisprudentie - geen officiële publicatie

Portugal

Wetgeving - Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Justitiële publicaties - Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

Colectânea de Jurisprudência das Relações

Finland

Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Verzameling van Finse staatsbladen)

Zweden

Svensk Författningssamling (Verzameling van Zweedse staatsbladen)

Verenigd Koninkrijk

Wetgeving - HM Stationery Office

Jurisprudentie - Law Reports

Openbare lichamen: HM Stationery Office

2. CHILI

Diario Oficial de la República de Chile

http://www.chilecompra.cl

Aanhangsel 3

(Bedoeld in artikel 150)

TERMIJNEN

Algemene minimumtermijn

1. Behoudens het bepaalde in leden 3 en 4 stellen de instanties een termijn vast van tenminste 40 dagen tussen de datum waarop het bericht van aanbesteding wordt gepubliceerd en de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen.

Termijnen bij gebruikmaking van de procedure voor besloten aanbestedingen

2. Wanneer een instantie van de leveranciers eist dat zij aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deelname aan een aanbesteding, dan stelt de instantie een termijn vast van tenminste 25 dagen tussen de datum waarop het bericht van aanbesteding wordt gepubliceerd en de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot deelname en van tenminste 40 dagen tussen de datum van afgifte van de uitnodiging tot inschrijving en de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen.

Mogelijkheden voor het inkorten van de algemene termijnen

3. In de volgende gevallen kunnen de instanties een termijn vaststellen voor de indiening van inschrijvingen die korter is dan de in leden 1 en 2 bedoelde termijnen, op voorwaarde dat die termijn voldoende lang is om de leveranciers in staat te stellen ontvankelijke inschrijvingen in te dienen en in geen geval minder dan 10 dagen vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen aanvangt:

(a) wanneer het bericht van aanbesteding ten minste 40 dagen en ten hoogste 12 maanden van tevoren is gepubliceerd;

(b) wanneer het gaat om de tweede of daaropvolgende publicatie voor doorlopende overeenkomsten;

(c) wanneer de instantie in de handel verkrijgbare goederen of diensten aankoopt (goederen of diensten met dezelfde technische specificaties als die van goederen of diensten die worden verkocht of te koop worden aangeboden aan en in de regel door niet-gouvernementele kopers voor niet-gouvernementele doeleinden worden aangekocht); de instantie mag de termijn om die reden niet inkorten wanneer zij van de potentiële leveranciers eist dat zij zich kwalificeren voor deelname aan de aanbesteding voordat zij inschrijvingen indienen;

(d) wanneer de in leden 1 en 2 bedoelde termijnen als gevolg van een door de aanbestedende instantie naar behoren gemotiveerde urgente situatie onmogelijk kunnen worden toegepast;

(e) wanneer de in lid 2 bedoelde termijn voor indiening van de inschrijvingen, voor aanbestedingen uitgeschreven door instanties vermeld in bijlagen XI en XII, in onderlinge overeenstemming tussen de instantie en de geselecteerde leveranciers wordt vastgesteld. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, mag de instantie termijnen vaststellen die voldoende lang zijn om indiening van een ontvankelijke inschrijving mogelijk te maken;

(f) wanneer een instantie, in overeenstemming met artikel 147, een bericht van aanbesteding publiceert in een van de in aanhangsel 2 bij deze bijlage genoemde electronische media en het volledige aanbestedingsdossier in electronische vorm beschikbaar wordt gesteld van bij de publicatie van het bericht.

Aanhangsel 4

(Bedoeld in artikel 158)

STATISTISCHE VERSLAGEN

1. Wanneer is voldaan aan de in artikel 158 vermelde voorwaarden, bevatten de statistische verslagen de volgende gegevens:

(a) voor de in bijlagen XI en XII, aanhangsel I, vermelde instanties, statistische gegevens betreffende de geraamde waarde van de gegunde contracten, zowel globaal als uitgesplitst naar instantie; voor de in bijlagen XI en XII, aanhangsels 2 en 3, vermelde instanties, statistische gegevens betreffende de geraamde waarde van de gegunde contracten, zowel globaal als uitgesplitst naar categorieën instanties;

(b) voor de in bijlagen XI en XII, aanhangsel 1, vermelde instanties, statistische gegevens betreffende het aantal en de totale waarde van de gegunde contracten, uitgesplitst naar instanties en categorïeën producten en diensten volgens een uniform classificatiesysteem; voor de in bijlagen XI en XII, aanhangsels 2 en 3, vermelde instanties, statistische gegevens betreffende de geraamde waarde van de gegunde contracten, uitgesplitst naar categorieën instanties en categorieën producten en diensten; en

(c) voor de in bijlagen XI en XII, aanhangsel 1, vermelde instanties, statistische gegevens, uitgesplitst naar instantie en naar categorieën producten en diensten, het aantal en de totale waarde van de in het kader van andere dan openbare of besloten procedures gegunde contracten; voor de in bijlage XI en XII, aanhangsels 2 en 3 vermelde instanties, statistische gegevens betreffende de totale waarde van de gegunde contracten, boven de drempelwaarde voor alle gevallen waarin andere dan openbare of besloten procedures worden toegepast.

2. Wanneer een partij van oordeel is dat de door haar verstrekte statistische gegevens onvolledig zijn, verstrekt zij ook haar beste raming van de reële totale aantallen of waarden van de in artikel 147, lid 11, gevraagde informatie.

3. Het Associatiecomité onderzoekt op gezette tijden of deze bepaling moet worden herzien.

Aanhangsel 5

DREMPELWAARDEN

Elke partij publiceert de in deze titel vastgelegde drempelwaarden, uitgedrukt in EUR en/of in de overeenkomstige nationale valuta.

Voor de Gemeenschap wordt bij de berekening van deze waarden uitgegaan van de gemiddelde dagelijkse wisselkoers Bijzondere Trekkingsrechten (SDR)/EUR en van de gemiddelde dagelijkse omrekeningskoers van de nationale valuta in EUR gedurende de 24 maanden die aflopen op de laatste dag van augustus die voorafgaat aan de herziening die op 1 januari van kracht wordt. De aldus herziene drempelwaarden worden, indien nodig, naar beneden afgerond op het naaste veelvoud van 1000 EUR.

Voor Chili wordt voor de berekening van deze waarden uitgegaan van de gemiddelde dagelijkse wisselkoers SDR/Chileense peso gedurende de 24 maanden die aflopen op de laatste dag van augustus die voorafgaat aan de herziening die op 1 januari van kracht wordt. De aldus herziene drempelwaarden worden, indien nodig, naar beneden afgerond op het naaste veelvoud van 10000 Chileense peso.

BIJLAGE XIV

(betreffende de artikelen 164 en 165)

BETREFFENDE LOPENDE BETALINGEN EN KAPITAALVERKEER

Ten aanzien van haar verplichtingen op grond van de artikelen 164 en 165 van deze overeenkomst behoudt Chili zich de volgende rechten voor:

1. Het recht, onverminderd het bepaalde in punt 3 van deze bijlage, om de huidige regel te handhaven dat overboeking uit Chili van de opbrengsten van de gehele of gedeeltelijke verkoop van een investering door een investeerder uit de Gemeenschap of van de gehele of gedeeltelijke liquidatie van de investering niet eerder toegestaan is dan na een periode die niet meer bedraagt dan:

i) één jaar na de overboeking naar Chili, wanneer het een investering betreft op grond van Wetgevingsdecreet 600 inzake het reglement voor buitenlandse investeringen (Decreto Ley 600, Estatuto de la inversión extranjera); of

ii) vijf jaar na de overboeking naar Chili, wanneer het een investering betreft op grond van Wet nr. 18.657 op de beleggingsfondsen van buitenlands kapitaal (Ley 18.657, Ley sobre fondo de inversiones de capitales extranjeros).

2. Het recht maatregelen te nemen waarbij speciale vrijwillige investeringsprogramma's worden ingesteld naast de algemene regeling voor buitenlandse investeringen in Chili, welke maatregelen in overeenstemming zijn met de artikelen 164 en 165 en met deze bijlage, doch beperkingen mogen inhouden op de overboeking uit Chili van de opbrengst van de gehele of gedeeltelijke verkoop van een investering door een investeerder uit de Gemeenschap of van de gehele of gedeeltelijke liquidatie van de investering gedurende ten hoogste vijf jaar na de overboeking naar Chili.

3. Het recht van de Centrale Bank van Chili om overeenkomstig de organieke constitutionele wet inzake de Centrale Bank van Chili ("Ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18.840" (hierna wet nr. 18.840 genoemd)) of andere wetgeving maatregelen vast te stellen of te handhaven tot waarborging van de stabiliteit van de munt en het normale verloop van binnenlandse en buitenlandse betalingen. In dit verband is het de Centrale Bank van Chili toegestaan de geldhoeveelheid in omloop en het kredietaanbod te reguleren, evenals internationale krediet- en deviezentransacties. De Centrale Bank van Chili mag tevens regelgeving vaststellen op monetair en financieel gebied en betreffende kredieten en deviezen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer inhouden dat lopende betalingen en overboekingen (kapitaalbewegingen) naar en uit Chili, alsmede daarmee verband houdende transacties, worden beperkt of begrenst, bijvoorbeeld door deposito's, investeringen of kredieten van of naar het buitenland te onderwerpen aan een voorwaarde betreffende de reserve ("encaje").

Niettemin mag de voorwaarde betreffende de reserve die de Centrale Bank krachtens artikel 49, lid 2, van wet nr. 18.840 mag toepassen, niet verder reiken dan 30 % van het overgeboekte bedrag en niet langer dan twee jaar van toepassing blijven.

4. Bij de toepassing van maatregelen krachtens deze bijlage mag Chili, overeenkomstig het bepaalde in zijn wetgeving, ten aanzien van transacties van gelijke aard geen onderscheid maken tussen de Gemeenschap en derde landen.

BIJLAGE XV

Bedoeld in artikel 189, lid 2

STANDAARD-PROCEDUREREGELS

VOOR ARBITRAGEPANELS

Algemene bepalingen

1. In deze regels wordt verstaan onder:

"adviseur": een persoon die door een partij is aangezocht om haar in verband met de procedure van het arbitragepanel te adviseren of te assisteren;

"klagende partij": iedere partij die op grond van artikel 184 van deze overeenkomst om de oprichting van een arbitragepanel verzoekt;

"arbitragepanel": een krachtens artikel 185 van deze overeenkomst opgericht arbitragepanel;

"vertegenwoordiger van een partij": een werknemer van of een persoon aangewezen door een ministerie, een overheidsdienst of enig ander overheidsorgaan van een partij;

"dag": een kalenderdag.

2. Tenzij anders wordt overeengekomen, heeft de verweerder de leiding van de logistieke uitvoering van de geschillenbeslechtingsprocedures, in het bijzonder de organisatie van de hoorzittingen.

Kennisgevingen

3. Alle verzoeken, mededelingen, schriftelijk ingediende stukken of andere documenten worden door de partijen of het arbitragepanel ingediend door afgifte met ontvangstbewijs, ingeschreven postzending, koerier, fax, telex, telegram of enige andere vorm van telecommunicatie waarbij de zending wordt geregistreerd.

4. Een partij verstrekt een kopie van elk van haar schriftelijk ingediende stukken aan de andere partij en aan elk van de arbiters. Er wordt eveneens een kopie van het document in elektronische vorm verstrekt.

5. Alle kennisgevingen worden gedaan en afgegeven aan respectievelijk Chili en de Gemeenschap.

6. Kleine verschrijvingen in verzoeken, mededelingen, schriftelijk ingediende stukken of andere documenten in verband met de procedure van het arbitragepanel kunnen worden verbeterd door de indiening van een nieuw document waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven.

7. Indien de laatste dag waarop een document kan worden ingediend, valt op een officiële feestdag van Chili of de Gemeenschap, kan het document op de volgende werkdag worden ingediend.

Aanvang van de arbitrage

8. Tenzij de partijen anders overeenkomen, komen zij met het arbitragepanel samen binnen zeven dagen na de datum van oprichting van dat panel om te beslissen over aangelegenheden die de partijen of het arbitragepanel passend achten, met inbegrip van de bezoldigingen en onkostenvergoedingen die aan de arbiters worden betaald en die gewoonlijk in overeenstemming met de WTO-normen zijn.

9. (a) Tenzij de partijen anders overeenkomen, luidt de taakomschrijving van het arbitragepanel als volgt:

"In het licht van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, de aan het Associatiecomité voorgelegde kwestie onderzoeken, uitspraken doen over de verenigbaarheid van de betrokken maatregel met deel IV van de overeenkomst, en de in artikel 187 van de overeenkomst bedoelde uitspraak voorleggen".

(b) Het arbitragepanel interpreteert de bepalingen van deze overeenkomst volgens de gebruikelijke regels voor de interpretatie van internationaal recht, met inachtneming van het feit dat de partijen de overeenkomst te goeder trouw moeten uitvoeren en zich moeten onthouden van ontduiking van hun verplichtingen.

(c) De partijen leggen iedere overeengekomen taakomschrijving onverwijld voor aan het arbitragepanel.

Eerste ingediende stukken

10. De klagende partij dient haar eerste schriftelijke stuk in uiterlijk 20 dagen na de datum van oprichting van het arbitragepanel. De verweerder dient zijn verweerschrift uiterlijk 20 dagen na de datum van indiening van het eerste schriftelijke stuk in.

Werking van de arbitragepanels

11. De voorzitter van het arbitragepanel zit alle bijeenkomsten van het panel voor. Een arbitragepanel kan aan de voorzitter de bevoegdheid tot het nemen van administratieve en procedurele besluiten overdragen.

12. Tenzij in deze regels anders wordt bepaald, kan het arbitragepanel zijn zaken afhandelen via eender welk middel, met inbegrip van telefoon, fax of computer.

13. Alleen arbiters mogen aan de beraadslagingen van het arbitragepanel deelnemen maar het panel kan hun assistenten tot de beraadslagingen toelaten.

14. Alleen het arbitragepanel is bevoegd voor het opstellen van besluiten of uitspraken.

15. Wanneer een procedurele vraag rijst die niet door deze regels wordt bestreken, kan het arbitragepanel een passende procedure vaststellen die niet in strijd is met deel IV van deze overeenkomst.

16. Wanneer het arbitragepanel van oordeel is dat een termijn in de procedure moet worden gewijzigd of dat een andere procedurele of administratieve aanpassing van de procedure vereist is, stelt het de partijen schriftelijk in kennnis van de redenen voor de wijziging of aanpassing onder vermelding van de vereiste termijn of aanpassing.

Hoorzittingen

17. De voorzitter stelt de datum en het tijdstip van de hoorzitting vast in overleg met de partijen en de overige leden van het arbitragepanel. De partijen worden door de voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van de datum, het tijdstip en de plaats van de hoorzitting. Die informatie wordt bovendien openbaar gemaakt door de partij die de logistieke leiding van de procedure heeft wanneer de hoorzitting openstaat voor het publiek. Het arbitragepanel kan besluiten geen hoorzitting bijeen te roepen, tenzij de partijen het daarmee niet eens zijn.

18. Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt de hoorzitting in Brussel gehouden wanneer Chili de klagende partij is, en in Santiago wanneer de Gemeenschap of de Gemeenschap en haar lidstaten de klagende partij zijn.

19. Het arbitragepanel kan aanvullende hoorzittingen bijeenroepen indien de partijen zulks overeenkomen.

20. Alle arbiters zijn bij de hoorzittingen aanwezig.

21. De volgende personen kunnen een hoorzitting bijwonen, ongeacht of de procedure openstaat voor het publiek:

(a) vertegenwoordigers van een partij;

(b) adviseurs van een partij;

(c) administratief personeel, tolken, vertalers en rechtbankverslaggevers;

(d) assistenten van arbiters.

Alleen vertegenwoordigers en adviseurs van een partij mogen zich tot het arbitragepanel richten.

22. Uiterlijk vijf dagen voor de datum van een hoorzitting verstrekt iedere partij een lijst met de namen van de personen die namens die partij pleidooien of uiteenzettingen op de hoorzitting zullen houden en van andere vertegenwoordigers of adviseurs die de hoorzitting zullen bijwonen.

23. De hoorzittingen van het arbitragepanel staan niet open voor het publiek, tenzij de partijen anders besluiten. Indien de partijen besluiten dat de hoorzitting openstaat voor het publiek, kan een deel van de zitting evenwel een besloten karakter hebben indien het arbitragepanel op verzoek van de partijen om erstige redenen daartoe besluit. Het arbitragepanel komt met name in besloten zitting bijeen wanneer de stukken en argumenten van een partij vertrouwelijke zakelijke informatie bevatten.

24. De hoorzitting wordt door het arbitragepanel op de volgende wijze geleid, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de klagende partij en de verweerder evenveel tijd krijgen toegewezen:

Pleidooi

(a) Pleidooi van de klagende partij

(b) Pleidooi van de verweerder

Weerlegging

(a) Antwoord van de klagende partij

(b) Repliek van de verweerder

25. Het arbitragepanel kan op ieder ogenblik van de hoorzitting vragen aan een van beide partijen stellen.

26. Het arbitragepanel zorgt ervoor dat van iedere hoorzitting een afschrift wordt gemaakt en doet zo spoedig mogelijk na het maken daarvan een kopie van het afschrift aan de partijen toekomen.

27. Binnen 10 dagen na de datum van de hoorzitting kan iedere partij een aanvullend schriftelijk stuk indienen waarin wordt geantwoord op iedere kwestie die tijdens de hoorzittting aan de orde is gekomen.

Schriftelijke vragen

28. Het arbitragepanel kan op ieder ogenblik in de loop van de procedure schriftelijke vragen tot een of beide partijen richten. Het arbitragepanel doet de schriftelijke vragen toekomen aan de partij of de partijen waaraan de vragen zijn gericht.

29. Een partij die een schriftelijke vraag van het arbitragepanel ontvangt, doet een kopie van ieder schriftelijk antwoord aan de andere partij en aan het arbitragepanel toekomen. Iedere partij krijgt de mogelijkheid om binnen vijf dagen na de datum van indiening schriftelijke opmerkingen bij het antwoord voor te leggen.

Geheimhouding

30. De partijen houden de hoorzittingen van het panel geheim, voorzover het panel de hoorzitting in besloten zitting volgens regel 23 houdt. Iedere partij houdt informatie die de andere partij als zijnde vertrouwelijk aan het arbitragepanel heeft verstrekt, geheim. Waneer een partij bij een geschil een vertrouwelijke versie van haar schriftelijke stukken aan het panel doet toekomen, legt zij op verzoek van de andere partij uiterlijk 15 dagen na de datum van het verzoek of, indien dit later is, na de datum van indiening van het stuk, eveneens een niet-vertrouwelijke samenvatting van de inhoud van haar stukken voor, die openbaar mag worden gemaakt. Geen enkele bepaling in deze regels kan verhinderen dat een partij haar eigen standpunten openbaar maakt.

Eenzijdige contacten

31. Het arbitragepanel heeft geen ontmoetingen of contacten met een partij in afwezigheid van de andere partij.

32. Een arbiter mag geen aspecten van de inhoud van de procedure met een of beide partijen bespreken in afwezigheid van de andere arbiters.

Rol van deskundigen

33. Op verzoek van een partij of op eigen initiatief kan het arbitragepanel informatie en technisch advies inwinnen bij ieder persoon of lichaam die/dat het passend acht. Alle op die wijze verkregen informatie wordt met het oog op het indienen van opmerkingen aan de partijen verstrekt.

34. Wanneer een verzoek om een schriftelijk verslag van een deskundige wordt ingediend, wordt iedere voor de procedure van het arbitragepanel geldende termijn geschorst voor een periode die aanvangt op de datum van indiening van het verzoek en eindigt op de datum waarop het verslag aan het arbitragepanel wordt voorgelegd.

Stukken amicus curiae

35. Tenzij de partijen anders overeenkomen binnen drie dagen na de datum van oprichting van het arbitragepanel, kan het arbitragepanel schriftelijke stukken in ontvangst nemen die op initiatief van de indieners worden voorgelegd, op voorwaarde dat zij worden ingediend binnen 10 dagen na de datum van oprichting van het arbitragepanel, beknopt zijn en in ieder geval maximum 15 getikte bladzijden tellen met inbegrip van alle bijlagen, en direct relevant zijn voor de feitelijke en juridische inhoud van de kwestie die door het arbitragepanel wordt onderzocht.

36. Deze schriftelijke stukken bevatten een beschrijving van de natuurlijke of rechtspersoon die het stuk indient, met inbegrip van de aard van zijn activiteiten en zijn financieringsbron, alsook nadere gegevens over het belang dat die persoon bij de arbitrageprocedure heeft. De stukken worden opgesteld in de talen die de partijen overeenkomstig regel 39 hebben gekozen.

37. Het arbitragepanel geeft in zijn uitspraak een overzicht van alle schriftelijke stukken die het heeft ontvangen en die in overeenstemming met bovenstaande regels zijn. Het arbitragepanel is niet verplicht in zijn uitspraak op de feitelijke of juridische argumenten in die stukken in te gaan. Ieder schriftelijk stuk dat het arbitragepanel overeenkomstig deze regel heeft ontvangen, wordt met het oog op het indienen van opmerkingen aan de partijen overgelegd.

Dringende gevallen

38. In dringende gevallen als bedoeld in artikel 187, lid 5, van deze overeenkomst wijzigt het arbitragepanel de in deze regels genoemde termijnen op passende wijze.

Vertaling en vertolking

39. Iedere partij stelt binnen een redelijke termijn voor de indiening van haar eerste schriftelijke stuk in een procedure van een arbitragepanel, de andere partij en het arbitragepanel schriftelijk in kennis van de taal van haar schriftelijk ingediende stukken en pleidooien.

40. Iedere partij zorgt voor en draagt de kosten van de vertaling van haar schriftelijk ingediende stukken naar de door de andere partij gekozen taal.

41. De aangeklaagde partij zorgt voor de vertolking van de pleidooien naar de door de partijen gekozen talen.

42. Uitspraken van het arbitragepanel worden gedaan in de door de partijen gekozen taal of talen.

43. De uitgaven voor het vertalen van een uitspraak van het arbitragepanel worden gelijkelijk door de partijen gedragen.

44. Iedere partij kan opmerkingen uitbrengen bij een overeenkomstig deze regels gemaakte vertaling van een document.

Berekening van termijnen

45. Wanneer op grond van deze overeenkomst of deze regels een stap moet worden ondernomen of het arbitragepanel eist dat een stap wordt ondernomen binnen een aantal dagen na of voor een specifieke datum of gebeurtenis, wordt die specifieke datum of de datum waarop die specifieke gebeurtenis plaatsvindt, niet meegeteld bij de berekening van het aantal dagen.

46. Wanneer een partij als gevolg van de in regel 7 bedoelde omstandigheden een document ontvangt op een andere datum dan die waarop de andere partij datzelfde document ontvangt, wordt iedere termijn waarvan de berekening wordt bepaald door het tijdstip van ontvangst, berekend vanaf de laatste datum van ontvangst van dat document.

Overige procedures

47. Deze regels zijn van toepassing op de overeenkomstig artikel 188, leden 4, 5, 8 en 10, van deze overeenkomst vastgestelde procedures met inachtneming van de volgende uitzonderingen:

(a) de partij die een verzoek doet op grond van artikel 188, lid 4, dient haar eerste schriftelijke stuk in binnen 10 dagen na de datum van indiening van het verzoek, en de andere partij legt haar verweerschrift over binnen 10 dagen na de datum van indiening van het eerste schriftelijke stuk;

(b) de partij die een verzoek doet op grond van artikel 188, lid 5, dient haar eerste schriftelijke stuk in binnen 10 dagen na de datum van indiening van het verzoek, en de andere partij legt haar verweerschrift over binnen 10 dagen na de datum van indiening van het eerste schrifteljke stuk;

(c) de partij die een verzoek doet op grond van artikel 188, lid 8, dient haar eerste schriftelijke stuk in binnen 10 dagen na de datum van indiening van het verzoek, en de andere partij legt haar verweerschrift over binnen 10 dagen na de datum van indiening van het eerste schriftelijke stuk;

(d) de partij die een verzoek doet op grond van artikel 188, lid 10, dient haar eerste schriftelijke stuk in binnen 10 dagen na de datum van indiening van het verzoek, en de andere partij legt haar verweerschrift over binnen 10 dagen na de datum van indiening van het eerste schriftelijke stuk.

48. Zo nodig stelt het arbitragepanel de termijn voor het indienen van eventuele verdere schriftelijke stukken met inbegrip van schriftelijke replieken vast, teneinde iedere partij in staat te stellen een gelijk aantal schriftelijke stukken in te dienen met inachtneming van de in artikel 188 van deze overeenkomst en in deze regels vastgestelde termijnen voor procedures van het arbitragepanel.

BIJLAGE XVI

GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN ARBITRAGEPANELS

Definities

1. In deze gedragscode wordt verstaan onder:

(a) "lid": een lid van een arbitragepanel dat daadwerkelijk op grond van artikel 185 van deze overeenkomst is opgericht;

(b) "kandidaat": een persoon wiens naam voorkomt op de in artikel 185, lid 2, van deze overeenkomst bedoelde lijst van arbiters en wiens aanstelling tot lid van een arbitragepanel overeenkomstig artikel 185, lid 3, van deze overeenkomst in beraad wordt gehouden;

(c) "assistent": een persoon die in het kader van het mandaat van een lid, voor dat lid onderzoek verricht of ondersteunende taken uitvoert;

(d) "procedure": tenzij anders bepaald, een procedure van een arbitragepanel overeenkomstig Titel VIII, Hoofdstuk III, van deze overeenkomst;

(e) "personeel": met betrekking tot een lid, andere personen dan assistenten die onder de leiding en het toezicht van dat lid werkzaam zijn.

I. Verantwoordelijkheden in het kader van de procedure

2. Elke kandidaat en elk lid vermijdt laakbaar gedrag en de schijn van laakbaar gedrag, is onafhankelijk en onpartijdig, vermijdt directe en indirecte belangenconflicten en neemt bij zijn gedrag de hoogste normen in acht, teneinde de integriteit en onpartijdigheid van de geschillenbeslechtingsprocedure te garanderen. Voormalige leden dienen de verplichtingen in delen V en VI van deze gedragscode na te leven.

II. Verplichting tot openbaarmaking

3. Voorafgaand aan de bevestiging van hun aanstelling tot lid van het arbitragepanel op grond van artikel 185 van deze overeenkomst dienen kandidaten opening van zaken te geven over alle belangen, relaties of aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij tijdens de procedure de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid zouden kunnen wekken. Daartoe stellen de kandidaten binnen redelijke perken alles in het werk om na te gaan of er sprake is van dergelijke belangen, relaties of aangelegenheden.

4. Na hun aanstelling blijven de leden binnen redelijke perken alles in het werk stellen om na te gaan of er sprake is van de in regel 3 bedoelde belangen, relaties of aangelegenheden en geven zij in voorkomend geval opening van zaken. De verplichting bepaalde gegevens openbaar te maken is een blijvende verplichting, op grond waarvan de leden gehouden zijn opening van zaken te geven over alle dergelijke belangen, relaties en aangelegenheden, ongeacht in welke fase van de procedure deze zich voordoen. De leden geven opening van zaken over dergelijke belangen, relaties en aangelegenheden door ze, ter overweging door de partijen, schriftelijk ter kennis van het Associatiecomité te brengen.

III. Uitoefening van taken door kandidaten en leden

5. Kandidaten die een aanstelling tot lid aanvaarden, dienen beschikbaar te zijn voor de uitoefening van hun taken als lid en oefenen die taken in de loop van de procedure nauwgezet en efficient uit.

6. Leden oefenen hun taken eerlijk en zorgvuldig uit.

7. Leden dienen deze gedragscode na te leven.

8. Leden mogen andere leden niet de gelegenheid ontzeggen aan alle aspecten van de procedure deel te nemen.

9. Leden onderzoeken uitsluitend vraagstukken die in het kader van de procedure aan de orde worden gesteld en die noodzakelijk zijn voor het nemen van een besluit, en zij mogen de plicht een besluit te nemen niet aan anderen delegeren.

10. Leden ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat hun assistenten en personeel de delen I, II en VI van deze gedragscode naleven.

11. Leden dienen zich te onthouden van eenzijdige contacten in verband met de procedure.

12. Kandidaten of leden dienen zich te onthouden van mededelingen betreffende feitelijke of mogelijke schendingen van deze gedragscode, tenzij deze mededelingen gericht zijn tot het Associatiecomité of noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat of het lid deze code heeft geschonden of dreigt te schenden.

IV. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van leden

13. Leden dienen onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Leden dienen rechtvaardig te handelen en te voorkomen dat zij de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid wekken.

14. Leden mogen zich niet laten beïnvloeden door eigenbelang, druk van buitenaf, politieke overwegingen, publieke protesten, trouw aan een partij of vrees voor kritiek.

15. Leden mogen noch direct noch indirect verplichtingen aangaan of voordelen accepteren die op welke wijze dan ook een belemmering vormen of lijken te vormen voor de correcte uitoefening van hun taken als lid.

16. Leden mogen geen gebruik maken van hun positie als lid van het arbitragepanel om persoonlijke of particuliere belangen aan de orde te stellen. Leden dienen zich te onthouden van handelingen die de indruk kunnen wekken dat anderen in een bijzondere positie verkeren waardoor zij invloed op hen kunnen uitoefenen. Leden dienen alles in het werk te stellen om te verhinderen dat anderen doen voorkomen dat zij in een dergelijke positie verkeren en om te trachten hen daarvan te weerhouden.

17. Leden zorgen ervoor dat vroegere of huidige financiële, zakelijke, professionele, familiale of sociale relaties of verantwoordelijkheden geen invloed hebben op hun gedrag of oordeel.

18. Leden zien erop toe dat zij geen relaties aangaan of financiële belangen verwerven waardoor hun onpartijdigheid in het gedrang kan komen of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid wekken.

V. Taken in bepaalde situaties

19. Leden en voormalige leden dienen zich te onthouden van handelingen die de schijn zouden kunnen wekken dat zij niet onpartijdig waren bij de uitoefening van hun taken als lid of voordeel zouden kunnen hebben bij het besluit of de uitspraak van het arbitragepanel.

VI. Handhaving van vertrouwelijkheid

20. Leden of voormalige leden mogen op geen enkel ogenblik niet-publieke informatie betreffende of verkregen tijdens de procedure openbaar maken of gebruiken, behalve voor de doeleinden van de procedure, en mogen deze informatie in geen geval openbaar maken of gebruiken om daaruit persoonlijk voordeel te halen, anderen een voordeel te schenken of het belang van anderen in negatieve zin te beïnvloeden.

21. Leden mogen de uitspraken van het arbitragepanel niet openbaar maken voor de publicatie ervan.

22. Leden of voormalige leden mogen op geen enkel ogenblik informatie over de beraadslagingen van het arbitragepanel of over de standpunten van een ander lid openbaar maken.

VII. Verantwoordelijkheden van assistenten en personeel

23. De delen I (Verantwoordelijkheden in het kader van de procedure), II (Verplichting tot openbaarmaking) en VI (Handhaving van vertrouwelijkheid) van deze gedragscode zijn eveneens van toepassing op assistenten en personeel.

BIJLAGE XVII

(bedoeld in artikel 193, lid 4)

TENUITVOERLEGGING VAN BEPAALDE BESLUITEN IN HET KADER VAN DEEL IV

De besluiten bedoeld in artikel 193, lid 4, van deze overeenkomst worden ten uitvoer gelegd volgens de onderstaande procedure:

(a) voor Chili: overeenkomstig het bepaalde in artikel 50, lid 1, tweede alinea, van de Grondwet van de Republiek Chili;

(b) voor de Gemeenschap en haar lidstaten: overeenkomstig de toepasselijke interne procedures.

Slotakte

De vertegenwoordigers van

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, hierna "lidstaten" genoemd, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK CHILI, hierna "Chili" genoemd,

anderzijds,

bijeengekomen te Brussel op 18 november 2002 voor de ondertekening van de Overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst:

- de volgende bijlagen en de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen:

- BIJLAGE I SCHEMA VOOR RECHTENAFSCHAFFING VAN DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in de artikelen 60, 65, 68 en 71)

- BIJLAGE II SCHEMA VOOR RECHTENAFSCHAFFING VAN CHILI

(bedoeld in de artikelen 60, 66, 69 en 72)

- BIJLAGE III DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG" EN REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

(bedoeld in artikel 58)

- BIJLAGE IV OVEREENKOMST INZAKE SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN VAN TOEPASSING OP DE HANDEL IN DIEREN EN DIERLIJKE PRODUCTEN, PLANTEN, PLANTAARDIGE PRODUCTEN EN ANDERE GOEDEREN ALSMEDE DIERENWELZIJN

(bedoeld in artikel 89)

- BIJLAGE V OVEREENKOMST INZAKE DE HANDEL IN WIJN

(bedoeld in artikel 90)

- BIJLAGE VI OVEREENKOMST INZAKE DE HANDEL IN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN GEAROMATISEERDE DRANKEN

(bedoeld in artikel 90)

- BIJLAGE VII LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE DIENSTEN

(bedoeld in artikel 99)

- BIJLAGE VIII LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE FINANCIËLE DIENSTEN

(bedoeld in artikel 120)

- BIJLAGE IX VOOR FINANCIËLE DIENSTEN VERANTWOORDELIJKE INSTANTIES

(bedoeld in artikel 127)

- BIJLAGE X LIJST VAN SPECIFIEKE VERBINTENISSEN INZAKE VESTIGING

(bedoeld in artikel 132)

- BIJLAGE XI ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLENDE INSTANTIES VAN DE GEMEENSCHAP

(bedoeld in artikel 137)

- BIJLAGE XII ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLENDE INSTANTIES VAN CHILI

(bedoeld in artikel 137)

- BIJLAGE XIII OVERHEIDSOPDRACHTEN

TENUITVOERLEGGING VAN EEN AANTAL BEPALINGEN VAN DEEL IV, TITEL IV

- BIJLAGE XIV BETREFFENDE LOPENDE BETALINGEN EN KAPITAALVERKEER

(betreffende de artikelen 164 en 165)

- BIJLAGE XV STANDAARD-PROCEDUREREGELS VOOR ARBITRAGEPANELS

(bedoeld in artikel 189)

- BIJLAGE XVI GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN ARBITRAGEPANELS

(bedoeld in de artikelen 185 en 189)

- BIJLAGE XVII TENUITVOERLEGGING VAN BEPAALDE BESLUITEN IN HET KADER VAN DEEL IV

(bedoeld in artikel 193, lid 4)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 46

Nadere bepalingen inzake de toepassing van de bij artikel 46 overeengekomen beginselen zullen worden vastgesteld in de overeenkomsten bedoeld in artikel 46, leden 3 en 4.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 1 van bijlage III

De partijen erkennen de belangrijke rol van de autoriteiten die zijn aangewezen om taken betreffende de certificatie en verificatie van de oorsprong uit te voeren, zoals bedoeld in bijlage III, titels V en VI, en gedefinieerd in artikel 1, onder m).

De partijen komen derhalve overeen, indien zich de noodzaak voordoet een andere overheidsinstantie aan te wijzen, zo spoedig mogelijk formeel overleg te plegen teneinde te waarborgen dat de opvolgende instantie in staat is alle verplichtingen die uit die bijlage voortvloeien op efficiënte wijze uit te voeren.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 4 van bijlage III

De partijen verklaren dat het bepaalde in bijlage III, inzonderheid in artikel 4, geldt onverminderd de rechten en plichten van beide partijen krachtens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

De partijen bevestigen als ondertekenaars van het Verdrag inzake het recht van de zee opnieuw uitdrukkelijk hun erkenning en aanvaarding van de soevereine rechten van de kuststaat ten behoeve van de exploratie en exploitatie, het behoud en het beheer van de natuurlijke rijkdommen van de exclusieve economische zone, en van zijn rechtsmacht en andere rechten over deze zone, zoals bepaald in artikel 56 van het Verdrag inzake het recht van de zee en andere bepalingen van dat verdrag.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 6 van bijlage III

De partijen komen overeen te verwijzen naar de procedure van artikel 38 van bijlage III met betrekking tot herziening, mocht de noodzaak daartoe zich voordoen, van de lijst van be- en verwerkingen die onvoldoende zijn om de status van product van oorsprong te verlenen, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van die bijlage.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 16 en 20 van bijlage III

De partijen komen overeen de mogelijkheid te onderzoeken om andere methoden in te voeren voor het certificeren van de status van product van oorsprong, alsmede de mogelijkheid om gebruik te maken van elektronische verzending van bewijzen van de oorsprong. Voor de gevallen waarin eigenhandige ondertekening wordt voorgeschreven, komen de partijen overeen de mogelijkheid te onderzoeken om andere vormen van ondertekening in te voeren.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die in de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, worden door Chili aanvaard als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van titel II van deel IV van deze overeenkomst.

2. Bijlage III is van overeenkomstige toepassing op de definitie van de oorsprong van deze producten.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek San Marino

1. Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Chili aanvaard als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van titel II van deel IV van deze overeenkomst.

2. Bijlage III is van overeenkomstige toepassing op de definitie van de oorsprong van deze producten.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende oenologische procédés

De partijen erkennen dat de in artikel 19 van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) bedoelde oenologische procédés en goede wijnbereidingspraktijken een samenstel zijn van door de wetgeving van iedere partij goedgekeurde procédés, behandelingen en technieken voor de productie van wijn, waarvan het doel is de kwaliteit van de wijn te verbeteren zonder dat essentiële eigenschappen verloren gaan, en die de authenticiteit van het product in stand houden en zorgen voor het behoud van de belangrijkste kenmerken van het druivenras die het product zijn typische eigenschappen verlenen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende vereisten in verband met de oenologische procédés en behandelingen die op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst in aanhangsel V van bijlage V zijn opgenomen

Onverminderd het bepaalde in artikel 26 van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) komen de partijen overeen dat de oenologische procédés en behandelingen die op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst in aanhangsel V van die bijlage zijn opgenomen, voldoen aan de eisen die in artikel 19 van die bijlage zijn vastgesteld.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 24, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst

De partijen komen overeen dat het bepaalde in bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn), titel I, voldoet aan hun respectieve verplichtingen op grond van artikel 24, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst ten aanzien van de afzonderlijke termen in de aanhangsels I en II.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende vervangende benamingen voor "Champagne" of "Champaña"

De partijen komen overeen dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van de volgende benamingen als vervanging voor "Champagne" or "Champaña":

- Espumoso,

- Vino Espumoso,

- Espumante,

- Vino Espumante,

- Sparkling Wine,

- Vin Mousseux.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 8, lid 5, onder c), van bijlage V

De partijen tekenen aan dat Chili de term "geografische aanduiding" in artikel 8, lid 5, onder c), van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) op verzoek van de Gemeenschap heeft aanvaard. De partijen aanvaarden dat dit geen afbreuk doet aan de verplichtingen van Chili op grond van de WTO-overeenkomst, zoals die zijn geïnterpreteerd door de panels die zijn ingesteld door het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO en de Beroepsinstantie van de WTO.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 10 en 11 van bijlage V

De partijen nemen nota van de verwijzingen in de artikelen 10 en 11 van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) naar het Chileense register van handelsmerken zoals vastgesteld op 10 juni 2002. Zij komen overeen dat indien wordt ontdekt dat een fout is gemaakt doordat een handelsmerk niet is opgenomen in het register zoals vastgesteld op 10 juni 2002, en dat handelsmerk identiek is met een in aanhangsel III van bijlage V opgenomen traditionele uitdrukking, daarop lijkt of die bevat, de partijen zullen samenwerken om te bewerkstelligen dat dat handelsmerk niet wordt gebruikt voor het omschrijven of aanbieden van wijn van de categorie of categorieën waarvoor die traditionele uitdrukking in het bedoelde aanhangsel is opgenomen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde handelsmerken

Het in aanhangsel VI van bijlage V opgenomen Chileense handelsmerk "Toro" wordt ingetrokken voor wijn.

Het Chileense handelsmerk genoemd in bijlage V, aanhangsel VII, wordt ingetrokken voor de wijncategorieën genoemd in bijlage V, aanhangsel III, lijst B.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 24, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst

De partijen komen overeen dat het bepaalde in bijlage VI, titel I, voldoet aan hun respectieve verplichtingen op grond van artikel 24, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst ten aanzien van de afzonderlijke termen in aanhangsel I van die bijlage.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Pisco

De Gemeenschap erkent de oorsprongsbenaming Pisco voor het exclusieve gebruik voor producten van oorsprong uit Chili. Dit doet op generlei wijze afbreuk aan rechten die de Gemeenschap in aanvulling op Chili exclusief kan erkennen voor Peru.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende financiële verantwoordelijkheid

De partijen komen overeen in het kader van de overeenkomst te zullen samenwerken aan de totstandbrenging van bepalingen betreffende financiële verantwoordelijkheid in geval van rechten bij invoer die naar aanleiding van administratieve fouten zijn terugbetaald, zijn kwijtgescholden of niet zijn geïnd.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende richtsnoeren voor investeerders

De partijen wijzen op hun aanbeveling aan hun multinationale ondernemingen om overal waar deze actief zijn de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO na te leven.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 189, lid 3

De partijen verbinden zich ertoe de procedures van de panels voor het publiek open te stellen, indien en wanneer dat beginsel in WTO-verband wordt toegepast.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 196

De partijen komen overeen dat artikel 196 tevens de in artikel XIV van de GATS en de voetnoten bedoelde belastingvrijstelling omvat;

- hebben akte genomen van de volgende verklaringen:

VERKLARINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

Verklaring betreffende artikel 13

Politieke dialoog

De regelmatige vergaderingen van staatshoofden en regeringsleiders dienen ook te worden bijgewoond door de voorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie.

Verklaring

De bepalingen van deze overeenkomst die binnen de toepassingssfeer van deel III, titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, binden het Verenigd Koninkrijk en Ierland als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen, en niet als deel van de Europese Gemeenschap, totdat het Verenigd Koninkrijk respectievelijk Ierland (al naar gelang van het geval) Chili ervan in kennis stelt dat het Verenigd Koninkrijk respectievelijk Ierland is gebonden als deel van de Europese Gemeenschap overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht. Hetzelfde geldt voor Denemarken, overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken dat aan die verdragen is gehecht.

Verklaring betreffende Turkije

De Gemeenschap wijst erop dat Turkije overeenkomstig de douane-unie tussen dat land en de Gemeenschap de verplichting heeft om ten aanzien van landen die geen lidstaat zijn van de Gemeenschap het gemeenschappelijk douanetarief over te nemen en gefaseerd ook het preferentiestelsel van de Gemeenschap, waartoe het land de noodzakelijke maatregelen neemt en met de betrokken landen op basis van wederzijds voordeel overeenkomsten sluit. De Gemeenschap verzoekt Chili dan ook zo spoedig mogelijk met Turkije onderhandelingen te openen.

Verklaring betreffende het gebruik van de namen van de in chili toegelaten druivenrassen

De Gemeenschap stemt ermee in bijlage IV van haar Verordening (EEG) nr. 3201/90 binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst te wijzigen door de namen van de druivenrassen onder punt "7. Chili" te vervangen door de volgende thans voor Chili toegestane namen:

Voor Chili toegestane namen van druivenrassen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Verklaring betreffende de erkenning van wijn met oorsprongsbenaming van oorsprong uit Chili

De Gemeenschap stemt ermee in wijnen van oorsprong uit Chili met oorsprongsbenaming te erkennen als "VQPRD"-wijnen.

VERKLARINGEN VAN CHILI

Verklaring betreffende gebruikelijke termen

Chili wijzigt waar nodig zijn binnenlandse wetgeving ten aanzien van de termen die zijn opgenomen in aanhangsel I van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) in die zin dat niet langer wordt gesteld dat dit in de omgangstaal gebruikelijke termen zijn als soortnaam voor bepaalde Chileense wijnen, als bedoeld in artikel 24, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst.

Verklaring betreffende generieke termen

De regering van Chili is voornemens de Chileense wetgeving te herzien overeenkomstig het bepaalde in bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn) met betrekking tot het algemene gebruik van de termen die op grond van die bijlage beschermd zijn.

Verklaring betreffende rechtshandhaving

Handelend binnen de grenzen van haar rechtsbevoegdheid, in overeenstemming met het wettelijke en grondwettelijke stelsel van Chili en teneinde de door de partijen overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken, stelt de regering van Chili alle noodzakelijke maatregelen vast met het oog op volledige naleving van het bepaalde in titel I van bijlage V (overeenkomst inzake de handel in wijn).

Verklaring betreffende gebruikelijke termen

Chili wijzigt waar nodig zijn binnenlandse wetgeving ten aanzien van de termen die zijn opgenomen in aanhangsel I van bijlage VI (overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken) in die zin dat niet langer wordt gesteld dat dit in de omgangstaal gebruikelijke termen zijn als soortnaam voor bepaalde Chileense gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken, als bedoeld in artikel 24, lid 6, van de TRIPs-overeenkomst.

Verklaring betreffende generieke termen

De regering van Chili is voornemens de Chileense wetgeving te herzien overeenkomstig het bepaalde in bijlage VI (overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken) met betrekking tot het algemene gebruik van de termen die op grond van die bijlage beschermd zijn.

Verklaring betreffende rechtshandhaving

Handelend binnen de grenzen van haar rechtsbevoegdheid, in overeenstemming met het wettelijke en grondwettelijke stelsel van Chili en teneinde de door de partijen overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken, stelt de regering van Chili alle noodzakelijke maatregelen vast met het oog op volledige naleving van het bepaalde in titel I van bijlage VI (overeenkomst inzake de handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken).

Verklaring betreffende vis

Chili verklaart de bepalingen van het Protocol inzake visserijondernemingen te zullen toepassen met ingang van de datum dat de Gemeenschap een begin maakt met de toepassing van het schema voor rechtenafschaffing voor vis en visserijproducten als bedoeld in deel IV, titel II.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Τελική Πράξη./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze slotakte hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Acta Final./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend en twee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002352NL.144701.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002352NL.144801.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002352NL.144802.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002352NL.144803.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002352NL.144804.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002352NL.144805.TIF">

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

>PIC FILE= "L_2002352NL.144806.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002352NL.144901.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002352NL.144902.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002352NL.144903.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002352NL.144904.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002352NL.144905.TIF">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_2002352NL.144906.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002352NL.144907.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002352NL.145001.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002352NL.145002.TIF">

>PIC FILE= "L_2002352NL.145003.TIF">

Por la República de Chile

>PIC FILE= "L_2002352NL.145004.TIF">