22002A1212(01)

Aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 335 van 12/12/2002 blz. 0018 - 0028


Aanvullend protocol

betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE,

anderzijds,

OVERWEGENDE dat de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, hierna de "Europaovereenkomst" genoemd, op 8 maart 1993 te Brussel is ondertekend en op 1 februari 1995 in werking is getreden;

OVERWEGENDE dat op grond van artikel 21, lid 5, en artikel 24 van de Europaovereenkomst door de Gemeenschap en de Republiek Bulgarije technische onderhandelingen zijn gevoerd en met succes zijn afgesloten over wederzijdse tariefconcessies voor visserijproducten;

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap en de Republiek Bulgarije voorts tot overeenstemming zijn gekomen over een administratief eenvoudige methode om de overeengekomen tariefconcessies zo snel mogelijk geleidelijk ten uitvoer te leggen;

BESLOTEN HEBBENDE de overeengekomen tariefconcessies toe te passen met het oog op de totstandbrenging van volledige vrijhandel voor alle vis en visserijproducten,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER ONDERSTAANDE BEPALINGEN:

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van dit protocol passen beide partijen volledige vrijhandel toe voor alle producten die worden genoemd in bijlage I bij dit protocol.

Vanaf de inwerkingtreding van dit protocol gaan beide partijen over tot een verlaging van 30 % ad valorem van de douanerechten die door de Gemeenschap en de Republiek Bulgarije worden toegepast op alle resterende vis en visserijproducten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad en bijlage II bij dit protocol.

Een jaar na de inwerkingtreding van dit protocol wordt door beide partijen nogmaals een verlaging toegepast van 30 % ad valorem van de douanerechten zoals die werden toegepast ten tijde van de inwerkingtreding van dit protocol.

Twee jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, of eerder indien aldus wordt overeengekomen, wordt voor alle vis en visserijproducten volledige vrijhandel toegepast.

Artikel 2

Voor de berekening van de in artikel 1 genoemde verlagingen worden de gebruikelijke wiskundige beginselen toegepast, met dien verstande dat:

a) cijfers met 50 of minder na de decimale komma naar beneden worden afgerond op het naaste gehele getal;

b) cijfers met meer dan 50 na de decimale komma naar boven worden afgerond op het naaste gehele getal;

c) alle rechten van minder dan 2 % automatisch worden vastgesteld op 0 %.

Artikel 3

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat hun interne procedures zijn voltooid.

Artikel 4

Dit protocol kan bij besluit van de Associatieraad worden gewijzigd op basis van onderlinge overeenstemming en na voltooiing van de interne procedures.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå./

>PIC FILE= "L_2002335NL.001901.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002335NL.001902.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335NL.001903.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335NL.001904.TIF">

BIJLAGE I

Producten bedoeld in artikel 1, eerste alinea, van dit protocol waarvoor vanaf de inwerkingtreding van het protocol de handel volledig vrij zal zijn

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II(1)

Producten bedoeld in artikel 1 van het protocol waarvoor de douanerechten binnen een overgangsperiode van twee jaar zullen worden afgeschaft

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Ex Verordening (EG) nr. 2263/2000 van de Commissie (PB L 264 van 18.10.2000, blz. 1).