22002A0430(06)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten

Publicatieblad Nr. L 114 van 30/04/2002 blz. 0430 - 0467


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP (hierna "de Gemeenschap" te noemen),

enerzijds, en

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT (hierna "Zwitserland" te noemen),

anderzijds,

hierna "partijen" te noemen,

OVERWEGENDE de inspanningen en verbintenissen van de partijen om hun respectieve markten voor overheidsopdrachten te liberaliseren, met name in het kader van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die op 15 april 1994 in Marrakesh werd gesloten en op 1 januari 1996 in werking is getreden, alsmede door de vaststelling van nationale regelgeving voor de daadwerkelijke openstelling van de markten voor overheidsopdrachten door middel van een geleidelijke liberalisatie,

OVERWEGENDE de briefwisseling van 25 maart en 5 mei 1994 tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Office fédéral des affaires économiques extérieures,

OVERWEGENDE de overeenkomst van 22 juli 1972 tussen Zwitserland en de Gemeenschap,

VERLANGENDE de draagwijdte van hun respectieve aanhangsels I van de GPA te verbeteren en te verruimen;

TEVENS VERLANGENDE de liberalisatie voort te zetten via de toekenning van wederzijdse toegang tot opdrachten voor leveringen, werken en diensten van telecommunicatieorganisaties en spoorwegexploitanten, organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en particuliere ondernemingen die op basis van door een bevoegde instantie verleende uitsluitende of bijzondere rechten een dienst van openbaar nut aanbieden in de sectoren drinkwater- of elektriciteitsvoorziening, stadsvervoer, luchthavens en binnen- of zeehavens,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

HOOFDSTUK 1

VERRUIMING VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE IN HET KADER VAN DE WERELDHANDELSORGANISATIE IS GESLOTEN

Artikel 1

Verplichtingen van de Gemeenschap

1. Om de draagwijdte van haar verbintenissen ten aanzien van Zwitserland in het kader van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA), die op 15 april 1994 in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd gesloten, aan te vullen en te verruimen, zegt de Gemeenschap toe haar bijlagen en algemene aantekeningen op aanhangsel I van de GPA als volgt te zullen wijzigen:

Schrapping van "Zwitserland" in het eerste streepje van algemene aantekening 2, zodat Zwitserse leveranciers en dienstverrichters de mogelijkheid krijgen de gunning van opdrachten door de in bijlage 2, lid 2, opgesomde organisaties uit de Gemeenschap overeenkomstig artikel XX aan te vechten.

2. De Gemeenschap stelt het secretariaat van de WTO binnen een maand na de vankrachtwording van deze overeenkomst van deze wijziging in kennis.

Artikel 2

Verplichtingen van Zwitserland

1. Om de draagwijdte van zijn verbintenissen in het kader van de GPA ten aanzien van de Gemeenschap aan te vullen en te verruimen, zegt Zwitserland toe zijn bijlagen en algemene aantekeningen op aanhangsel I van de GPA als volgt te zullen wijzigen:

Toevoeging aan de lijst van organisaties in bijlage 2, na punt 2, van de volgende alinea:

"3. De overheden en openbare instellingen op het niveau van districten en gemeenten."

2. Zwitserland stelt het secretariaat van de WTO binnen een maand na de vankrachtwording van deze overeenkomst van deze wijziging in kennis.

HOOFDSTUK II

OPDRACHTEN DOOR TELECOMMUNICATIEORGANISATIES, SPOORWEGEXPLOITANTEN EN SOMMIGE NUTSBEDRIJVEN

Artikel 3

Doel, definities en draagwijdte

1. Deze overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor wederzijdse, doorzichtige en niet-discriminerende toegang voor de leveranciers en dienstverrichters van beide partijen tot opdrachten voor de levering van producten en diensten, inclusief diensten op het gebied van de bouw, door telecommunicatieorganisaties, spoorwegexploitanten, organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden van beide partijen.

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a) "telecommunicatieorganisaties" (hierna "TO's" te noemen), organisaties die openbare telecommunicatienetwerken ter beschikking stellen of exploiteren of die een of meer openbare telecommunicatiediensten verstrekken en die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen voor de uitoefening van deze activiteit zijn verleend;

b) "openbaar telecommunicatienetwerk", de ter beschikking van het publiek staande telecommunicatie-infrastructuur waarmee signalen tussen bepaalde eindstations van het netwerk kunnen worden overgebracht door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

c) "openbare telecommunicatiediensten", diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan in het overbrengen en doorgeven van signalen op het openbare telecommunicatienet door middel van telecommunicatieprocédés, met uitzondering van radio-omroep en van televisie;

d) "spoorwegexploitanten" (hierna "SE's" te noemen), organisaties die zich onder meer bezighouden met de exploitatie van netten voor het verlenen van een dienst van openbaar nut op het gebied van het vervoer per spoor en die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen voor de uitoefening van deze activiteit zijn verleend;

e) "organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening", organisaties die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen zijn verleend en die zich onder meer bezighouden met een van de onder i) of ii) hieronder genoemde activiteiten of met een combinatie daarvan:

i) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte, dan wel de gas- of warmtetoevoer aan die netten,

ii) de exploitatie van een geografisch gebied met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen;

f) "particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden", aanbestedende diensten die niet onder de GPA vallen maar die uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen zijn verleend en die zich onder meer bezighouden met een van de onder i) tot en met v) genoemde activiteiten of met een combinatie daarvan:

i) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten,

ii) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten,

iii) de beschikbaarstelling van luchthavens of andere vervoerterminals aan luchtvaartmaatschappijen,

iv) de beschikbaarstelling van zee- of binnenhavens of andere vervoerterminals aan zeevervoermaatschappijen en binnenvaartondernemingen,

v) de exploitatie van netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van stadsspoorwegverbindingen, automatische systemen, tram-, trolley-, bus- of kabelverbindingen.

3. Deze overeenkomst is van toepassing op alle wetten, voorschriften of praktijken met betrekking tot opdrachten die worden geplaatst door TO's en SE's van de partijen, door organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en door particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden (hierna "onder de overeenkomst vallende organisaties" te noemen), zoals omschreven in dit artikel en nader opgesomd in de bijlagen I tot en met IV, alsmede op de gunning van alle opdrachten door deze onder de overeenkomst vallende organisaties.

4. De artikel en 4 en 5 zijn van toepassing op opdrachten of reeksen opdrachten met een geraamde waarde, exclusief BTW, van ten minste:

a) voor opdrachten van TO's:

i) 600000 EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor leveringen en diensten,

ii) 5000000 EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor werken;

b) voor opdrachten van SE's en organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening:

i) 400000 EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor leveringen en diensten,

ii) 5000000 EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor werken;

c) voor opdrachten van particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden:

i) 400000 SDR of de tegenwaarde daarvan in EUR voor leveringen en diensten,

ii) 5000000 SDR of de tegenwaarde daarvan in EUR voor werken.

De omrekening van EUR in SDR geschiedt overeenkomstig de in de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) voorgeschreven procedures.

5. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op door TO's gegunde opdrachten voor aankopen die uitsluitend moeten dienen om hen in staat te stellen een of meer telecommunicatiediensten aan te bieden, wanneer het andere organisaties vrij staat in hetzelfde geografische gebied dezelfde diensten aan te bieden onder nagenoeg identieke voorwaarden. Elke partij stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van dergelijke opdrachten. Deze bepaling wordt onder dezelfde voorwaarden van toepassing op opdrachten van SE's, van organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en van particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden, zodra die sectoren zijn geliberaliseerd.

6. Wat diensten, inclusief diensten op het gebied van de bouw, betreft is deze overeenkomst van toepassing op de in de bijlagen VI en VII bij deze overeenkomst vermelde diensten.

7. Deze overeenkomst is niet van toepassing op de onder de overeenkomst vallende organisaties, indien deze voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld, voor de Gemeenschap, in artikel 2, leden 4 en 5, artikel 3, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1, artikel 9, lid 1, artikel 10, artikel 11, artikel 12, en artikel 13, lid 1, van Richtlijn 93/38/EG, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1) en, voor Zwitserland, in de bijlagen VI en VIII.

Zij is evenmin van toepassing op opdrachten van SE's voor de aankoop of de huur van producten ter financiering van opdrachten voor leveringen die conform de regels van deze overeenkomst zijn geplaatst.

Artikel 4

Aanbestedingsprocedures

1. De partijen zien erop toe dat de door hun onder de overeenkomst vallende organisaties gevolgde aanbestedingsprocedures en -praktijken beantwoorden aan de beginselen van non-discriminatie, doorzichtigheid en eerlijkheid. Bedoelde procedures en praktijken moeten ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de oproep tot mededinging geschiedt door een indicatieve aankondiging, de aankondiging van een voorgenomen opdracht of een mededeling inzake het bestaan van een erkenningssysteem. Deze berichten of een samenvatting van de belangrijkste elementen ervan worden ten minste in één van de officiële talen van de GPA op nationaal niveau wat Zwitserland betreft, of op communautair niveau wat de EG betreft, bekendgemaakt. Zij bevatten alle nodige gegevens aangaande de voorgenomen aanbesteding, inclusief zo mogelijk het soort aanbestedingsprocedure dat wordt gevolgd;

b) de termijnen zijn lang genoeg om de leveranciers of dienstverrichters in staat te stellen hun offertes op te stellen en in te dienen;

c) het bestek omvat alle nodige gegevens, met name technische specificaties en selectie- en gunningscriteria, om de inschrijvers in staat te stellen offertes in te dienen die aan de eisen voldoen. Het bestek moet op aanvraag aan de leveranciers of dienstverrichters worden toegezonden;

d) de selectiecriteria zijn niet-discriminerend. Wanneer een betrokken aanbestedende dienst een erkenningsregeling toepast, moet dat systeem zijn gebaseerd op van tevoren vastgestelde niet-discriminerende criteria en moet desgewenst informatie worden verstrekt over de procedure en voorwaarden voor deelneming;

e) als gunningscriterium geldt hetzij de economisch voordeligste aanbieding, waarbij specifieke beoordelingscriteria zoals de leverings- of uitvoeringstermijn, de kosteneffectiviteit, kwaliteit, technische verdiensten, klantenservice, verbintenissen met betrekking tot reserveonderdelen, prijs, enz. een rol spelen, hetzij alleen de laagste prijs.

2. De partijen zorgen ervoor dat hun onder de overeenkomst vallende organisaties bij de in het bestek opgenomen technische specificaties meer het accent leggen op prestatiekenmerken dan op het ontwerp of op beschrijvende kenmerken. De specificaties dienen gebaseerd te zijn op internationale normen, wanneer deze bestaan, en anders op nationale technische voorschriften, erkende nationale normen of bouwvoorschriften. Het is verboden technische specificaties vast te stellen of toe te passen die tot doel of als gevolg hebben dat onnodige belemmeringen worden opgeworpen voor de aankoop van producten of diensten van een van beide partijen door een onder de overeenkomst vallende organisatie van de andere partij of voor de handel in deze goederen of diensten tussen de partijen.

Artikel 5

Beroepsprocedures

1. De partijen zorgen voor niet-discriminerende, snelle, doorzichtige en doeltreffende procedures die leveranciers of dienstverrichters in staat stellen beroep in te stellen tegen veronderstelde inbreuken op deze overeenkomst die zich hebben voorgedaan in het kader van aanbestedingen waarbij zij een belang hebben of hadden. De in bijlage V beschreven beroepsprocedures zijn van toepassing.

2. De partijen zien erop toe dat hun respectieve onder de overeenkomst vallende organisaties de relevante stukken aangaande de onder dit hoofdstuk vallende aanbestedingsprocedures gedurende ten minste drie jaar bewaren.

3. De partijen zien erop toe dat de besluiten van de voor de beroepsprocedures verantwoordelijke instanties daadwerkelijk worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Non-discriminatie

1. De partijen zorgen ervoor dat de onder de overeenkomst vallende organisaties die op hun respectieve grondgebieden zijn gevestigd, bij hun procedures en praktijken in verband met de gunning van opdrachten boven de in artikel 3, lid 4, genoemde drempelwaarde:

a) producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters van de andere partij niet minder gunstig behandelen dan

i) binnenlandse producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters, en

ii) producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters uit derde landen;

b) een op het nationaal grondgebied gevestigd leverancier of dienstverrichter niet minder gunstig behandelen dan een andere op het nationaal grondgebied gevestigde leverancier of dienstverrichter op grond van de mate van eigendom van of deelneming in natuurlijke of rechtspersonen van de andere partij;

c) een op het nationaal grondgebied gevestigd leverancier of dienstverrichter niet discrimineren omdat het geleverde product of de geleverde dienst uit de andere partij afkomstig is;

d) bij de erkenning of selectie van producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters of bij de beoordeling van de offertes en de gunning van de opdrachten geen compensaties verlangen.

2. De partijen verbinden zich ertoe op generlei wijze directe of indirecte discriminerende gedragingen op te leggen aan de bevoegde instanties of aan de onder de overeenkomst vallende organisaties. In bijlage X zijn voorbeelden van gebieden opgenomen waarop zich een dergelijke discriminatie zou kunnen voordoen.

3. Ten aanzien van procedures en praktijken in verband met de plaatsing van opdrachten beneden de in artikel 3, lid 4, genoemde drempelwaarden verbinden partijen zich ertoe de onder de overeenkomst vallende organisaties aan te sporen de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij overeenkomstig het bepaalde in lid 1 te behandelen. De partijen komen overeen dat uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst de voorwaarden en de werking van deze bepaling opnieuw zullen worden bekeken in het licht van de bij de onderlinge betrekkingen opgedane ervaringen. Daartoe zal het Gemengd Comité lijsten opstellen van de situaties waarin het in artikel 6 neergelegde beginsel wordt toegepast.

4. De in lid 1, met name onder a), punt i), en in de leden 2 en 3 uiteengezette beginselen laten de maatregelen onverlet die noodzakelijk zijn voor het integratieproces van de EG en voor de totstandbrenging en de werking van de communautaire interne markt alsmede voor de ontwikkeling van de Zwitserse interne markt. Voorts doen deze principes, met name die welke onder a), punt ii), zijn uiteengezet, geen afbreuk aan de preferentiële behandeling die wordt verleend krachtens bestaande of toekomstige regionale overeenkomsten inzake economische integratie. De toepassing van deze bepaling mag echter de werking van deze overeenkomst niet uithollen. De maatregelen waarop deze bepaling van toepassing is, worden opgesomd in bijlage IX; elke partij kan andere maatregelen aanmelden die hiervoor in aanmerking komen. Op verzoek van een van de partijen wordt in het Gemengd Comité overleg gepleegd om een blijvende goede werking van deze overeenkomst te waarborgen.

Artikel 7

Uitwisseling van informatie

1. Voor zover noodzakelijk met het oog op de goede toepassing van hoofdstuk II, wisselen de partijen onderling informatie uit over voorgenomen wijzigingen in hun relevante wetgeving die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen of zouden kunnen vallen (ontwerp-richtlijnen, ontwerpen van wet en van andere besluiten, voorstellen tot wijziging van het Concordat intercantonal).

2. Elke partij stelt de andere tevens in kennis van elk ander vraagstuk betreffende de interpretatie en toepassing van deze overeenkomst.

3. De partijen delen elkaar de namen en adressen mee van "contactpunten" die tot taak hebben inlichtingen te verstrekken over de rechtsregels die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst en van de GPA vallen, met inbegrip van die op lokaal niveau.

Artikel 8

Toezichthoudende autoriteit

1. Op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst op het grondgebied van elk partij wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke autoriteit. Deze autoriteit is bevoegd om kennis te nemen van elk bezwaar en elke klacht over de toepassing van deze overeenkomst. Zij treedt snel en doeltreffend op.

2. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt deze autoriteit tevens de bevoegdheid verleend om zelf een procedure in te leiden of administratieve of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen onder de overeenkomst vallende organisaties die zich schuldig maken aan schendingen van deze overeenkomst bij het plaatsen van opdrachten.

Artikel 9

Dringende maatregelen

1. Indien een partij van oordeel is dat de andere de krachtens deze overeenkomst op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen of dat een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel een gedraging van de andere partij de voordelen die voor haar uit deze overeenkomst voortvloeien in aanzienlijke mate beperkt of dreigt te beperken en indien de partijen het niet snel eens kunnen worden over een passende vergoeding of over een andere oplossing voor het geschil, kan de gelaedeerde partij, onverminderd de andere rechten en verplichtingen die zij aan het internationale recht ontleent, de toepassing van deze overeenkomst partieel of, in voorkomend geval, volledig opschorten. In dat geval stelt zij de andere partij daarvan onverwijld in kennis. De gelaedeerde partij kan voorts overeenkomstig artikel 18, lid 3, de overeenkomst opzeggen.

2. De draagwijdte en de geldigheidsduur van deze maatregelen blijven beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de situatie recht te zetten en in voorkomend geval een billijk evenwicht tussen de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten tot stand te brengen.

Artikel 10

Geschillenbeslechting

Elk geschil betreffende de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst kan door elk van beide overeenkomstsluitende partijen aan het Gemengd Comité worden voorgelegd. Dit tracht een oplossing voor het geschil te vinden. Alle gegevens die dienstig kunnen zijn voor een grondig onderzoek van de situatie, met het oog op het vinden van een aanvaardbare oplossing, worden aan het Gemengd Comité verstrekt. Het Gemengd Comité onderzoekt in dit verband alle mogelijkheden die een blijvende goede werking van deze overeenkomst kunnen waarborgen.

Artikel 11

Gemengd Comité

1. Er wordt een Gemengd Comité ingesteld dat verantwoordelijk is voor het beheer en de correcte toepassing van deze overeenkomst. In dat verband biedt het een kader voor gedachtewisselingen en voor de uitwisseling van gegevens, alsmede voor overleg tussen de partijen.

2. Het Gemengd Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen en neemt in onderlinge overeenstemming standpunten in. Het stelt zijn reglement van orde vast en kan werkgroepen oprichten die het bij de uitvoering van zijn taak bijstaan.

3. Met het oog op de goede werking van deze overeenkomst komt het Gemengd Comité minstens eenmaal per jaar of op verzoek van een van de partijen bijeen.

4. Het Gemengd Comité onderzoekt op geregelde tijden de bijlagen van deze overeenkomst en kan deze op verzoek van een van de partijen wijzigen.

Artikel 12

Informatietechnologie

1. De partijen werken samen om ervoor te zorgen dat de informatie die in hun respectieve gegevensbanken over overheidsopdrachten is opgeslagen, met name de informatie in aankondigingen en bestekken, wat kwaliteit en toegankelijkheid betreft vergelijkbaar is. Ook werken zij samen om te ervoor te zorgen dat de informatie die langs elektronische weg ten behoeve van overheidsopdrachten tussen belanghebbenden wordt uitgewisseld wat kwaliteit en toegankelijkheid betreft vergelijkbaar is.

2. Met inachtneming van de problemen die op het gebied van de interoperabiliteit en interconnectie bestaan, en na overeenstemming te hebben bereikt aangaande de vergelijkbaarheid van de in lid 1 bedoelde informatie, nemen de partijen de vereiste maatregelen om de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij toegang te verlenen tot de in hun gegevensbanken opgeslagen informatie over aanbestedingen en met name tot aankondigen van aanbestedingen. Zij geven de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij dus toegang tot hun elektronische aanbestedingssystemen en met name tot elektronische inschrijvingsmogelijkheden. De partijen houden eveneens naar behoren rekening met artikel XXIV, lid 8, van de GPA.

Artikel 13

Tenuitvoerlegging

1. De partijen nemen alle algemene of bijzondere maatregelen die ertoe dienen dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen.

2. Zij zien af van alle maatregelen die het bereiken van de doelstellingen van deze overeenkomst in gevaar zouden kunnen brengen.

Artikel 14

Herziening

De partijen toetsen de werking van deze overeenkomst binnen drie jaar na de datum van haar inwerkingtreding teneinde de tenuitvoerlegging ervan zo nodig te verbeteren.

Artikel 15

Relatie met de WTO-akkoorden

Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten die voor de partijen uit de in het kader van de WTO gesloten akkoorden voortvloeien.

Artikel 16

Geografisch toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden die vallen onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, onder de voorwaarden die in het Verdrag zijn genoemd, enerzijds, en op het grondgebied van de Zwitserse Bondsstaat anderzijds.

Artikel 17

Bijlagen

De bijlagen bij deze overeenkomst maken daarvan een integrerend deel uit.

Artikel 18

Inwerkingtreding en duur

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen geratificeerd of goedgekeurd volgens de voor iedere partij geldende procedures. Zij treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de laatste kennisgeving van nederlegging van de ratificatie- of goedkeuringsakten voor alle zeven onderstaande akkoorden:

- akkoord over bepaalde aspecten van overheidsopdrachten;

- akkoord inzake het vrije verkeer van personen;

- akkoord inzake de luchtvaart;

- akkoord inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg;

- akkoord inzake de handel in landbouwproducten;

- akkoord over de wederzijdse erkenning op het gebied van de conformiteitsbeoordeling;

- akkoord inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking.

2. Deze overeenkomst geldt aanvankelijk voor zeven jaar. Zij wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Gemeenschap of Zwitserland vóór het aflopen van de aanvankelijke periode van zeven jaar de andere partij ervan in kennis stelt de overeenkomst niet te willen verlengen. In dit laatste geval zijn de bepalingen van lid 4 van toepassing.

3. De Gemeenschap en Zwitserland kunnen de overeenkomst opzeggen door de andere partij van hun besluit in kennis te stellen. In het geval van opzegging zijn de bepalingen van lid 4 van toepassing.

4. De geldigheid van de zeven in lid 1 genoemde akkoorden vervalt zes maanden na ontvangst van het bericht van niet-verlenging overeenkomstig lid 2 of van opzegging overeenkomstig lid 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.043601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.043602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.043603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.043604.TIF">

BIJLAGE I

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub a) tot en met c), en lid 5, van de overeenkomst)

TELECOMMUNICATIEORGANISATIES DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

Bijlage I A - Europese Gemeenschappen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deze telecommunicatieorganisaties vallen onder de overeenkomst voorzover op hen Richtlijn 93/38/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (PB L 101 van 4.4.1998, blz. 1) van toepassing is.

Bijlage I B - Zwitserland

Nadere omschrijving van de organisaties die een activiteit op het gebied van de telecommunicatie uitoefenen in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub a) tot en met c) van de overeenkomst

Organisaties die openbare telecommunicatiediensten verlenen krachtens een concessie in de zin van artikel 66, eerste alinea, van de "loi fédérale sur les télécommunications" van 30 april 1997.

Bijvoorbeeld: Swisscom.

BIJLAGE II

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub d),en lid 5, van de overeenkomst)

SPOORWEGEXPLOITANTEN DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

Bijlage II A - Europese Gemeenschappen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bijlage II B - Zwitserland

Nadere omschrijving van de organisaties voor spoorwegvervoer in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub d), van de overeenkomst

Chemins de fer fédéraux (CFF)(1)

Organisaties in de zin van artikel 1, tweede alinea en artikel 2, eerste alinea van de "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer", voorzover zij diensten van openbaar vervoer per spoor (normaalspoor en smalspoor) ter beschikking stellen of exploiteren(2).

Bijvoorbeeld: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Met uitzondering van financiële participaties en ondernemingen die niet direct op het gebied van vervoer werkzaam zijn.

(2) Met uitzondering van financiële participaties en ondernemingen die niet direct op het gebied van vervoer werkzaam zijn.

BIJLAGE III

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub e),en lid 5, van de overeenkomst)

ORGANISATIES WERKZAAM IN DE SECTOR VAN DE ENERGIEVOORZIENING

Bijlage III A - Europese Gemeenschappen

a) Vervoer of distributie van gas of warmte

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Exploratie en winning van aardolie of aardgas

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) Exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bijlage III B - Zwitserland

a) Vervoer of distributie van gas of warmte

Organisaties belast met het vervoer of de distributie van gas op grond van een concessie in de zin van artikel 2 van de "loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux".

Organisaties belast met het vervoer of de distributie van warmte op grond van een kantonnale concessie.

Bijvoorbeeld: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Exploratie en winning van aardolie of aardgas

Organisaties voor de exploratie en de wininng van aardolie of aardgas overeenkomstig het "Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie".

Bijvoorbeeld: Seag AG.

c) Exploratie en winning van steenkool of andere vaste brandstoffen

Geen organisaties in Zwitserland.

BIJLAGE IV

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub f),en lid 5, van de overeenkomst)

PARTICULIERE ORGANISATIES DIE EEN DIENST VAN OPENBAAR NUT AANBIEDEN EN DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

Bijlage IV A - Europese Gemeenschappen

a) Productie, vervoer of distributie van drinkwater

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Productie, vervoer of distributie van elektriciteit

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

c) Aanbestedende diensten op het gebied van stadsspoorwegverbindingen, geautomatiseerde systemen, tram-, trolley-, bus of kabelverbindingen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

d) Aanbestedende diensten op het gebied van luchthavenfaciliteiten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

e) Aanbestedende diensten op het gebied van zeehaven- en binnenhavenfaciliteiten of andere terminals

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Bijlage IV B - Zwitserland

Nadere omschrijving van de particuliere organisaties in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub f), van de overeenkomst

a) Productie, vervoer of distributie van drinkwater

Organisaties voor de productie, het vervoer en de distributie van drinkwater. Deze oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de kantonnale of lokale regelgeving dan wel op grond van individuele contracten die met inachtneming van die regelgeving zijn opgesteld

Bijvoorbeeld: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b) Productie, vervoer of distributie van elektriciteit

Organisaties voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, waarvan het recht om te onteigenen kan worden toegekend overeenkomstig de "loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant"

Organisaties voor de productie van elektriciteit overeenkomstig de "loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques" en de "loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations"

Bijvoorbeeld: CKW, ATEL, EGL.

c) Stadsspoorwegverbindingen, tram, geautomatiseerde systemen, trolleybus, bus of kabelverbindingen

Organisaties die tramdiensten exploiteren in de zin van artikel 2, eerste alinea, van de "loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer"

Organisaties die diensten van openbaar vervoer in de zin van artikel 4, eerste alinea, van de "loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus" aanbieden

Organisaties die op professionele wijze regelmatig personen vervoeren volgens een dienstregeling op basis van een concessie in de zin van artikel 4 van de "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route" en wanneer zij een vaste verbinding onderhouden in de zin van artikel 5, derde alinea van de "ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer"

d) Luchthavens

Organisaties die luchthavens exploiteren op grond van een concessie in de zin van artikel 37, eerste alinea, van de "loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne"

Bijvoorbeeld: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

BIJLAGE V

[als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst (beroepsprocedures)]

1. Elk beroep wordt voorgelegd aan een rechterlijke instantie of een onafhankelijke beroepsinstantie die geen belang heeft bij het resultaat van de aanbesteding, wier leden niet blootstaan aan externe beïnvloeding en wier besluiten in rechte bindend zijn. De eventuele termijn waarbinnen een beroepsprocedure kan worden ingesteld mag in geen geval minder bedragen dan tien dagen en gaat pas in vanaf het tijdstip waarop de reden van de klacht bekend is of redelijkerwijs als bekend mag worden verondersteld.

Indien het een niet-rechterlijke beroepsinstantie betreft, moet hoger beroep bij een rechterlijke instantie mogelijk zijn of moeten de regels inzake procesvoering bepalen dat:

a) de deelnemers worden gehoord voordat een beslissing wordt genomen; zij kunnen zich laten vertegenwoordigen en bijstaan tijdens de procedures en hebben toegang tot alle proceduremogelijkheden;

b) getuigen kunnen worden gehoord en de gevraagde aanbestedingsstukken die voor de procedures nodig zijn ter inzage aan de beroepsinstantie worden overgelegd;

c) de procedure in het openbaar plaatsvindt en beslissingen schriftelijk worden uitgebracht en met redenen worden omkleed.

2. De partijen zorgen ervoor dat de maatregelen met betrekking tot beroepsprocedures tenminste omvatten, hetzij bepalingen voor de gezagsdragers die ertoe strekken dat:

a) bij de eerste gelegenheid voorlopige maatregelen worden getroffen met het doel de beweerde inbreuk ongedaan te maken of verdere schade voor de betrokken belangen te voorkomen, inclusief maatregelen om de procedure voor de gunning van een opdracht of de tenuitvoerlegging van eventuele door de onder de overeenkomst vallende organisatie genomen besluiten op te schorten en

b) onwettig genomen besluiten nietig worden verklaard of dat wordt gezorgd voor hun nietigverklaring, inclusief via de schrapping van discriminerende technische, economische of financiële specificaties in aanbestedingsberichten, bekendmakingen van voorgenomen opdrachten, of van het bestaan van een erkenningssysteem, bestekken of enig ander document dat betrekking heeft op de desbetreffende gunningsprocedure. De bevoegdheid van de voor de beroepsprocedure verantwoordlijke instantie kan evenwel worden beperkt tot het toekennen van een schadevergoeding aan elke persoon die door een inbreuk schade heeft geleden, op voorwaarde dat het contract met de onder de overeenkomst vallende organisaties is gesloten;

hetzij bepalingen voor de gezagsdragers die hen in staat stellen indirecte druk uit te oefenen op de onder de overeenkomst vallende organisaties teneinde hen ertoe te brengen inbreuken te verhelpen, ervoor te zorgen dat er geen inbreuken worden gemaakt, en te verhinderen dat er schade wordt berokkend.

3. Beroepsprocedures voorzien eveneens in de toekenning van schadevergoeding aan hen die door de inbreuk schade hebben geleden. Wanneer er schadevergoeding wordt geëist op grond van het feit dat een besluit onwettig werd genomen, kan de partij eisen dat het betwiste besluit eerst nietig of onwettig wordt verklaard.

BIJLAGE VI

(als bedoeld in artikel 3, lid 6 en lid 7, van de overeenkomst)

DIENSTEN

De volgende diensten die voorkomen in de sectoriële classificatie van diensten, die is opgenomen in document MTN.GNS/W/120, vallen onder de onderhavige overeenkomst:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De verbintenissen die de partijen met deze overeenkomst zijn aangegaan op het gebied van diensten, inclusief diensten in de bouw, gaan niet verder dan de initiële verbintenissen als vermeld in de uiteindelijke aanbiedingen van de EG en Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op:

1) opdrachten voor het verrichten van diensten die worden gegund aan een instantie die zelf een aanbestedende dienst is in de zin van deze overeenkomst en bijlage 1, 2 of 3 bij de GPA op basis van een alleenrecht dat zij uit hoofde van de bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet;

2) opdrachten voor het verrichten van diensten die door een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming worden geplaatst, of die door een gemeenschappelijke onderneming, bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten voor de uitoefening van de in artikel 3 van deze overeenkomst bedoelde activiteiten, worden geplaatst bij een van deze aanbestedende diensten of bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming, mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die deze onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verrichten van diensten heeft behaald, afkomstig is van de levering van deze diensten aan de ondernemingen waarmee zij is verbonden;wanneer dezelfde dienst of soortgelijke diensten worden geleverd door meer dan een onderneming die met de aanbestedende dienst is verbonden, moet rekening worden gehouden met de totale omzet die afkomstig is van de levering van diensten door deze ondernemingen;

3) opdrachten voor het verrichten van diensten die gericht zijn op de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken, of die betrekking hebben op de rechten hierop;

4) opdrachten op het gebied van werkgelegenheid;

5) opdrachten betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal door televisie-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

BIJLAGE VII

(als bedoeld in artikel 3, lid 6 van de overeenkomst)

DIENSTEN IN DE BOUW

Nadere omschrijving van de diensten in de bouw die onder de overeenkomst vallen

1. Definitie

Een opdracht voor het verrichten van diensten in de bouw is een opdracht die gericht is op het uitvoeren, met welke middelen dan ook, van werkzaamheden van de bouwnijverheid in de zin van afdeling 51 van de Central Product Classification (CPC).

2. Lijst van werkzaamheden van afdeling 51 CPC

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De verbintenissen die de partijen met deze overeenkomst zijn aangegaan op het gebied van diensten, inclusief diensten in de bouw, gaan niet verder dan de initiële verbintenissen als vermeld in de uiteindelijke aanbiedingen van de EG en Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.

BIJLAGE VIII

(als bedoeld in artikel 3, lid 7, van de overeenkomst)

Zwitserland

Deze overeenkomst is niet van toepassing in Zwitserland:

a) op opdrachten die door de aanbestedende diensten worden geplaatst met andere doeleinden dan het uitoefenen van hun in artikel 3, lid 2, en in de bijlagen I tot en met IV bij deze overeenkomst beschreven activiteiten, of voor het uitoefenen van hun activiteiten buiten Zwitserland

b) op opdrachten die worden geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzondere of uitsluitende rechten bezit om het voorwerp van de opdracht te verkopen of te verhuren en het andere instanties vrijstaat dit te verkopen of te verhuren op dezelfde voorwaarden als de aanbestedende dienst

c) op opdrachten die worden geplaatst voor de aankoop van water

d) op opdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die geen overheidsdienst is en die zorgt voor de toevoer van drinkwater of elektriciteit aan netten voor dienstverlening aan het publiek, wanneer de productie van drinkwater of elektriciteit door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de in artikel 3, lid 2, onder f), punten i) en ii), bedoelde activiteit en wanneer de toevoer aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en niet meer heeft bedragen dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst, berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar

e) op opdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die geen overheidsdienst is en die zorgt voor de toevoer van gas of warmte aan netten voor dienstverlening aan het publiek, wanneer de productie van gas of warmte door de betrokken dienst het onvermijdelijke resultaat is van de uitoefening van een andere dan de in artikel 3, lid 2, onder e), punt i), bedoelde activiteit en wanneer de toevoer aan het openbare net slechts gericht is op een economische exploitatie van deze productie en overeenstemt met maximaal 20 % van de omzet van de dienst, berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar

f) op opdrachten die worden geplaatst voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking van energie

g) op opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die een openbare busdienst verzorgen, indien andere diensten vrijelijk deze dienstverlening, algemeen dan wel voor een bepaald geografisch gebied, onder dezelfde voorwaarden als de aanbestedende diensten kunnen verrichten

h) op opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub d), uitoefenen voorzover die opdrachten betrekking hebben op de verkoop en leasing van producten met het oog op de financiering van een opdracht voor leveringen die wel volgens de regels van deze overeenkomst is geplaatst

i) op opdrachten die worden geplaatst krachtens een internationale overeenkomst en die de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de partijen beogen

j) op opdrachten die volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie worden geplaatst

k) op opdrachten wanneer die door de partijen geheim zijn verklaard of wanneer de uitvoering ervan overeenkomstig de geldende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de overeenkomstsluitende landen gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen of wanneer de bescherming van de fundamentele belangen van de staatsveiligheid van dat land zulks vereist.

BIJLAGE IX

(als bedoeld in artikel 6, lid 4, van de overeenkomst)

Bijlage IX A - Door de Europese Gemeenschap aangemelde maatregelen

Bijlage IX B - Door Zwitserland aangemelde maatregelen

De beroepsmogelijkheden die overeenkomstig artikel 6, lid 4, van deze overeenkomst voor opdrachten beneden de drempelbedragen zijn ingevoerd in de kantons en gemeenten op grond van de "loi fédérale sur le marché intérieur" van 6 oktober 1995.

BIJLAGE X

(als bedoeld in artikel 6, lid 2, van de overeenkomst)

Voorbeelden van gebieden waarop een dergelijke discriminatie kan voorkomen:

Alle rechtsregels, procedures of gedragingen, zoals heffingen, prijspreferenties, voorwaarden inzake het gebruik van lokale materialen, voorwaarden inzake lokale investeringen of lokale productie, voorwaarden inzake verlening van licenties of vergunningen, rechten van financiering of aanbieding die een discriminatie inhouden of die een onder de overeenkomst vallende dienst van een van de partijen ertoe verplichten bij de gunning van opdrachten discriminerend op te treden tegen producten, diensten, leveranciers of dienstverleners van de andere partij.

Slotakte

de gevolmachtigden

van de EUROPESE GEMEENSCHAP

en

van de ZWITSERSE BONDSSTAAT

bijeengekomen te Luxemburg, op de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, voor de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten, hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen die aan deze slotakte zijn gehecht:

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen over de aanbestedingsprocedures en de beroepsprocedures,

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen over de toezichthoudende autoriteiten,

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen betreffende bijwerking van de bijlagen,

Gemeenschappelijke verklaring over toekomstige verdere onderhandelingen.

Zij hebben tevens kennis genomen van de volgende verklaringen die aan deze slotakte zijn gehecht:

Verklaring van Zwitserland over het wederkerigheidsbeginsel met betrekking tot de toegang tot overheidsopdrachten op districts- en gemeenteniveau voor leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap

Verklaring over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.046501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.046502.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.046503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.046504.TIF">

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

over de aanbestedingsprocedures en de beroepsprocedures

De partijen komen overeen dat bij het opleggen, enerzijds, aan de onder de overeenkomst vallende Zwitserse ondernemingen, van de naleving van de GPA-regels, en anderzijds, aan de onder de overeenkomst vallende ondernemingen van de Gemeenschap en haar lidstaten, van de naleving van de voorschriften van Richtlijn 93/38/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 4/98/EG (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1) en van Richtsnoer 92/13/EEG (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14), zij voldoen aan alle verplichtingen van de artikelen 4 en 5 van de overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

over de toezichthoudende autoriteiten

Wat betreft de Gemeenschap kan de in artikel 8 van deze overeenkomst bedoelde toezichthoudende autoriteit de Commissie van de EG zijn of een onafhankelijke nationale autoriteit van een lidstaat zonder dat een van deze een exclusieve bevoegdheid heeft om op grond van deze overeenkomst op te treden. Overeenkomstig artikel 155 van het EG-verdrag bezit de Commissie van de EG reeds de in de tweede alinea van artikel 8 bedoelde bevoegdheden.

Wat Zwitserland betreft, kan de toezichthoudende autoriteit een federale autoriteit voor het gehele Zwitserse grondgebied zijn of een kantonnale autoriteit voor de terreinen van haar bevoegdheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

betreffende bijwerking van de bijlagen

De partijen verbinden zich ertoe de bijlagen van de overeenkomst op het gebied van de wederzijdse erkenning van de conformiteitsbeoordeling uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van de overeenkomst bij te werken.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

over toekomstige verdere onderhandelingen

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat verklaren voornemens te zijn onderhandelingen te openen over sluiting van overeenkomsten betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals de herziening van Protocol nr. 2 bij de vrijhandelsovereenkomst van 1972 en de deelname van Zwitserland aan bepaalde communautaire programma's op het gebied van opleidingen, jeugdzaken, media, statistiek en milieu. De voorbereidingen voor die onderhandelingen moeten binnen korte tijd na de afronding van de thans lopende bilaterale onderhandelingen beginnen.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

over het wederkerigheidsbeginsel met betrekking tot de toegang tot overheidsopdrachten op districts- en gemeenteniveau voor leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap

In overeenstemming met het wederkerigheidsbeginsel en teneinde de toegang tot overheidsaanbestedingen op districts- en gemeenteniveau te beperken tot leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap, voegt Zwitserland aan algemene aantekening nr. 1 van zijn bijlagen bij de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten een nieuwe alinea toe van de volgende strekking:

"met betrekking tot opdrachten die worden geplaatst door de in bijlage 2, onder 3, bedoelde entiteiten aan leveranciers van producten en diensten uit Canada, Israël, Japan, Korea, Noorwegen, de Verenigde Staten van Amerika, Hongkong (China), Singapore en Aruba.".

VERKLARING

over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies

De Raad komt overeen dat de vertegenwoordigers van Zwitserland, als waarnemers en voor de punten die hen betreffen, de vergaderingen van de volgende comités, commissies en groepen van deskundigen bijwonen:

- comités en commissies voor onderzoeksprogramma's, waaronder het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST);

- Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers;

- coördinatiegroep voor de wederzijdse erkenning van diploma's van het hoger onderwijs

- raadgevende comités voor de luchtvaart en voor de toepassing van de mededingingsvoorschriften in het luchtvervoer.

De stemming in deze commissies en comités wordt door de vertegenwoordigers van Zwitserland niet bijgewoond.

In het geval van andere commissies en comités die onderwerpen behandelen waarop deze Overeenkomsten van toepassing zijn en op welk gebied Zwitserland ofwel de communautaire wetgeving heeft overgenomen of gelijkwaardige wetgeving toepast, raadpleegt de Commissie de deskundigen van Zwitserland overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten

Aangezien de uiteindelijke kennisgeving van de afronding van de procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de zeven op 21 juni 1999 te Luxemburg ondertekende overeenkomsten in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, heeft plaatsgehad op 17 april 2002, zullen deze overeenkomsten, gelijktijdig, op 1 juni 2002 in werking treden.