22000A0111(02)

Overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 006 van 11/01/2000 blz. 0040 - 0045


OVEREENKOMST

voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Volksrepubliek China

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA,

anderzijds,

hierna de "partijen" te noemen;

OVERWEGENDE de Overeenkomst voor handel en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China van 1985;

OVERWEGENDE het belang van wetenschap en technologie voor hun economische en sociale ontwikkeling;

OVERWEGENDE de voortdurende wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Gemeenschap en China;

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap en China momenteel op een aantal gebieden van gemeenschappelijk belang onderzoeks- en technologische activiteiten ontplooien, waaronder demonstratieactiviteiten en dat deelname aan elkaars onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op basis van wederkerigheid wederzijdse voordelen zal opleveren;

VERLANGENDE een formeel kader op te zetten voor samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek waardoor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten op gebieden van gemeenschappelijk belang wordt uitgebreid en versterkt en de toepassing van de resultaten van die samenwerking zodanig wordt bevorderd dat hun sociaal en economisch belang daardoor wordt gediend;

OVERWEGENDE dat de onderhavige overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking binnen het ruimere verband van de globale samenwerking tussen China en de Gemeenschap te situeren is,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HETGEEN VOLGT:

Artikel 1

Doel

De partijen bevorderen, ontwikkelen en vergemakkelijken samenwerkingsactiviteiten tussen de Gemeenschap en China op gebieden van gemeenschappelijk belang waarop zij wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst:

a) wordt onder "samenwerkingsactiviteit" verstaan een activiteit die de partijen ontplooien of ondersteunen in het kader van deze overeenkomst, met inbegrip van gemeenschappelijk onderzoek;

b) wordt onder "informatie" verstaan wetenschappelijke of technische gegevens, resultaten of onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden die voortvloeien uit gemeenschappelijk onderzoek, alsmede alle andere gegevens die door de deelnemers aan de samenwerkingsactiviteit en, waar nodig, door de partijen zelf, noodzakelijk worden geacht;

c) heeft "intellectuele eigendom" de betekenis gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, gedaan te Stockholm op 14 juli 1967;

d) wordt onder "gemeenschappelijk onderzoek" verstaan onderzoek, technologische ontwikkeling of demonstratie uitgevoerd met of zonder financiële steun van één of beide partijen, waarbij wordt samengewerkt door deelnemers uit zowel de Gemeenschap als China en dat schriftelijk als gemeenschappelijk onderzoek is aangemerkt door de partijen of hun wetenschappelijke en technologische organisaties en instellingen die de wetenschappelijke onderzoeksprogramma's ten uitvoer leggen dan wel, in geval van financiering door slechts één partij, door die partij en de deelnemers aan dat project;

e) wordt onder "deelnemers" of "onderzoeksinstellingen" verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen, onderzoekscentra of enigerlei andere in de Gemeenschap of in China gevestigde rechtspersoon of firma die betrokken is bij samenwerkingsactiviteiten, met inbegrip van de partijen zelf.

Artikel 3

Beginselen

De samenwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd op basis van de volgende beginselen:

a) wederzijds voordeel gebaseerd op een algeheel evenwichtige verdeling van de voordelen;

b) wederzijdse toegang tot de onderzoeks- en technologische ontwikkelingsactiviteiten van elke partij;

c) tijdige uitwisseling van informatie die van invloed kan zijn op de samenwerkingsactiviteiten;

d) behoorlijke bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten.

Artikel 4

Samenwerkingsgebieden

De samenwerking uit hoofde van deze overeenkomst kan alle activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, hierna "OTO" te noemen, omvatten, welke genoemd worden in de eerste activiteit van het kaderprogramma van artikel 130 G van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, alsmede alle soortgelijke OTO-activiteiten in China op de corresponderende wetenschappelijke en technologische gebieden.

Deze overeenkomst is van geen invloed op de deelname van China, als ontwikkelingsland, aan activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek ten behoeve van ontwikkeling.

Artikel 5

Wijze van samenwerking

a) Onverminderd de toepasselijke wetten, voorschriften en beleidslijnen bevorderen de partijen zoveel mogelijk de deelname van deelnemers aan samenwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst, met het doel vergelijkbare mogelijkheden te bieden voor deelname aan hun wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

b) De samenwerkingsactiviteiten kunnen de volgende vorm aannemen:

- deelneming van Chinese onderzoeksinstellingen aan OTO-projecten uit hoofde van de eerste activiteit van het kaderprogramma en deelneming van in de Gemeenschap gevestigde onderzoeksinstellingen aan Chinese projecten in soortgelijke OTO-sectoren. Een dergelijke deelname is onderworpen aan de bij iedere partij geldende regels en procedures;

- pooling van OTO-projecten die reeds worden uitgevoerd in overeenstemming met de voor de OTO-projecten van iedere partij geldende procedures;

- bezoeken en uitwisselingen van wetenschappers en technische deskundigen;

- gezamenlijk organiseren van wetenschappelijke seminars, conferenties, symposia en workshops, alsmede deelname van deskundigen aan deze activiteiten;

- gecoördineerde activiteiten;

- uitwisseling en gezamenlijk gebruik van uitrusting en materiaal;

- uitwisselingen van informatie over gebruiken, wetten, voorschriften en programma's die relevant zijn voor de samenwerking in het kader van deze overeenkomst;

- elke andere modaliteit als aanbevolen door het stuurcomité, wanneer deze met de bij elke partij gehanteerde beleidslijnen en procedures in overeenstemming wordt geacht.

De gezamenlijke OTO-projecten worden uitgevoerd wanneer de deelnemers een programma inzake technologiebeheer hebben uitgewerkt, zoals aangegeven in de bijlage bij deze overeenkomst.

Artikel 6

Coördinatie en vergemakkelijking van samenwerkingsactiviteiten

a) Voor de coördinatie en vergemakkelijking van samenwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst wordt namens China zorg gedragen door het ministerie van Wetenschap en Technologie en namens de Gemeenschap door de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, welke instanties optreden als uitvoerende organen.

b) De uitvoerende organen richten een stuurcomité "OTO-samenwerking" op, hierna "stuurcomité" te noemen, dat toeziet op het beheer van deze overeenkomst; dit comité bestaat uit een gelijk aantal officiële vertegenwoordigers van beide partijen; het stelt zijn eigen huishoudelijk reglement van orde vast.

c) Het stuurcomité heeft onder meer tot taak:

1. de verschillende samenwerkingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4, alsmede die welke in het kader van OTO-ontwikkelingssamenwerking zouden worden ontplooid, te bevorderen en hierop toezicht uit te oefenen;

2. ingevolge artikel 5, onder b), eerste streepje, voor het volgend jaar van alle voor OTO-samenwerking in aanmerking komende sectoren die prioritaire sectoren of subsectoren van gemeenschappelijk belang aan te wijzen waarin samenwerking wordt nagestreefd;

3. ingevolge artikel 5, onder b), tweede streepje, aan de wetenschapsbeoefenaren van beide partijen voorstellen te doen met betrekking tot de pooling van hun projecten, daar waar deze projecten onderling complementair zijn en er sprake van wederzijds voordeel zou zijn;

4. aanbevelingen te doen op grond van artikel 5, onder b), zevende streepje;

5. de partijen te adviseren over de wijze waarop de samenwerking kan worden verbeterd overeenkomstig de in deze overeenkomst neergelegde beginselen;

6. te beoordelen of de overeenkomst efficiënt functioneert en ten uitvoer wordt gelegd;

7. jaarlijks aan de partijen verslag uit te brengen over de stand en de doeltreffendheid van de samenwerking in het kader van deze overeenkomst; dit verslag zal dan worden voorgelegd aan het gezamenlijk comité dat in het leven is geroepen krachtens de Overeenkomst voor handel en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China van 1985.

d) Het stuurcomité komt in de regel eenmaal per jaar bijeen, bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering van het bij de Overeenkomst van handel en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China van 1985 in het leven geroepen gezamenlijk comité, en baseert zich hierbij op een in onderling overleg overeengekomen tijdschema; de vergaderingen vinden afwisselend in de Gemeenschap en in China plaats. Op verzoek van één of beide partijen kunnen buitengewone vergaderingen worden belegd.

e) De door of namens het stuurcomité gemaakte kosten komen ten laste van de partij waartoe de leden behoren. Andere kosten dan reis- en verblijfskosten die rechtstreeks uit de vergaderingen van het stuurcomité voortvloeien, komen ten laste van de partij die als gastheer optreedt.

Artikel 7

Financiering

a) De samenwerkingsactiviteiten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van toegewezen middelen en onderworpen aan de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, beleidslijnen en programma's van de partijen. Kosten die door de deelnemers aan samenwerkingsactiviteiten worden gemaakt, mogen geen aanleiding geven tot enigerlei overdracht van middelen tussen de partijen.

b) Wanneer specifieke samenwerkingsprogramma's van één der partijen voorzien in financiële steun aan deelnemers van de andere partij, zullen dergelijke subsidies, financiële of andere bijdragen van de ene partij aan de deelnemers van de andere partij ter ondersteuning van deze activiteiten vrij van belasting en douanerechten zijn, zulks in overeenstemming met de wetten en voorschriften van toepassing op de grondgebieden van elke partij.

Artikel 8

Toelating van personeel en apparatuur

Elke partij treft alle redelijke maatregelen en stelt alles in het werk om, binnen de op de grondgebieden van beide partijen geldende wetten en voorschriften, de toegang tot het verblijf op en het vertrek uit haar grondgebied te vergemakkelijken voor bij de samenwerkingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst betrokken c.q. gebruikte personen, materiaal, gegevens en apparatuur.

Artikel 9

Verspreiding en gebruik van informatie

Voor de in China gevestigde onderzoeksinstellingen die aan communautaire OTO-projecten deelnemen gelden met betrekking tot de eigendom, de verspreiding en het gebruik van informatie en de intellectuele eigendom die uit deze deelneming voortvloeien, de regels voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten van de specifieke OTO-programma's, alsmede het bepaalde in de bijlage bij deze overeenkomst.

De in de Gemeenschap gevestigde onderzoeksinstellingen die aan Chinese OTO-projecten deelnemen hebben, met betrekking tot de eigendom, de verspreiding en het gebruik van informatie en de uit deze deelneming voortvloeiende intellectuele eigendom, dezelfde rechten en plichten als Chinese onderzoeksinstellingen en dienen zich aan het bepaalde in de bijlage bij deze overeenkomst te houden.

De bijlage inzake intellectuele-eigendomsrechten maakt integrerend deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 10

Territoriale toepassing van de overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden en, anderzijds, op het grondgebied van de Volksrepubliek China. Dit belet echter niet dat samenwerkingsactiviteiten in volle zee, in de ruimte, of op het grondgebied van derde landen kunnen plaatsvinden in overeenstemming met het internationaal recht.

Artikel 11

Inwerkingtreding, beëindiging en regeling van geschillen

a) Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat hun onderscheiden interne procedures voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn voltooid.

b) Deze overeenkomst wordt gesloten voor een eerste periode van vijf jaar en kan met instemming van beide partijen worden verlengd (stilzwijgende verlenging) na een evaluatie door de partijen in het voorlaatste jaar van elke opeenvolgende periode.

c) Deze overeenkomst kan met instemming van de partijen worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op de datum waarop de partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat hun onderscheiden interne procedures voor de wijziging van deze overeenkomst zijn voltooid.

d) Deze overeenkomst kan te allen tijde door elke partij worden opgezegd, mits de andere partij daarvan zes maanden tevoren schriftelijk in kennis wordt gesteld. Het aflopen of de beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of de looptijd van enige in het kader van de overeenkomst getroffen regeling, noch op specifieke rechten en verplichtingen die uit hoofde van de bijlage bij deze overeenkomst zijn ontstaan.

e) Alle vraagstukken of geschillen in verband met de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze overeenkomst worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen geregeld.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel op 22 december 1998, in twee exemplaren in de Deense, Nederlandse, Engelse, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Italiaanse, Portugese, Spaanse, Zweedse en Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Raad van de Europese Unie

>PIC FILE= "L_2000006NL.004201.EPS">

Voor de regering van de Volksrepubliek China

>PIC FILE= "L_2000006NL.004202.EPS">

BIJLAGE

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Uit hoofde van deze overeenkomst gecreëerde of verschafte rechten op intellectuele eigendom worden toegekend in overeenstemming met deze bijlage.

I. Toepassing

Deze bijlage is van toepassing op het gezamenlijk onderzoek dat de partijen in het kader van de overeenkomst verrichten, tenzij door de partijen uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.

II. Eigendom, toekenning en uitoefening van rechten

1. In de zin van deze overeenkomst heeft "intellectuele eigendom" de betekenis als gedefinieerd in artikel 2, onder c), van de overeenkomst.

2. Deze bijlage heeft betrekking op de toekenning van rechten en belangen tussen de partijen en hun deelnemers. Elke partij of haar deelnemers zorgt ervoor dat de andere partij of haar deelnemers de rechten op intellectuele eigendom kunnen ontvangen overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage. Deze bijlage houdt geen wijziging in van of doet geen afbreuk aan de toekenning van rechten, belangen en royalty's tussen een partij en haar onderdanen, welke wordt geregeld overeenkomstig de wetten en gebruiken van de partij in kwestie.

3. De partijen laten zich tevens leiden door de volgende, contractueel te regelen beginselen:

a) daadwerkelijke bescherming van intellectuele eigendom. De partijen zorgen ervoor dat zij en/of hun deelnemers elkaar binnen een redelijke termijn in kennis stellen van enigerlei uit deze overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendom, van uitvoeringsregelingen en zorgen voor de tijdige bescherming van deze intellectuele eigendom;

b) doeltreffende exploitatie van resultaten, met inachtneming van de bijdragen van de partijen en hun deelnemers;

c) non-discriminatoire behandeling van deelnemers van de andere partij in vergelijking met de behandeling die de eigen deelnemers genieten;

d) bescherming van vertrouwelijke zakelijke informatie.

4. De deelnemers ontwikkelen gezamenlijk een gemeenschappelijk programma inzake technologiebeheer (PTB) met betrekking tot de eigendom en het gebruik, inclusief publicatie, van informatie en intellectuele eigendom welke voortvloeien uit het gemeenschappelijk onderzoek. Het gemeenschappelijk PTB moet door het verantwoordelijke financieringsorgaan of ministerie van de bij de financiering van het onderzoek betrokken partij worden goedgekeurd, voordat de specifieke O& O-samenwerkingscontracten waaraan de PTB's gehecht zijn, worden gesloten. Het PTB wordt ontwikkeld met inachtneming van de bij iedere partij geldende regels en voorschriften, van de respectieve financiële of andere bijdragen van de partijen en hun deelnemers, de voor- en nadelen van het verlenen van vergunningen per grondgebied of per toepassingsgebied, de gecontroleerde uitvoer van gegevens, goederen en diensten, de door de geldende wetgeving opgelegde voorwaarden en andere factoren die door de deelnemers relevant worden geacht. De rechten en verplichtingen inzake intellectuele eigendom met betrekking tot het door gastonderzoekers (d.w.z. onderzoekers die niet van een partij of een deelnemer afkomstig zijn) verrichte onderzoek worden eveneens in de gemeenschappelijke PTB's geregeld.

Het PTB is een specifieke overeenkomst die de deelnemers sluiten over het verrichten van gezamenlijk onderzoek en de respectieve rechten en verplichtingen van de deelnemers.

Wat de intellectuele eigendom betreft, omvat het PTB doorgaans onder meer een regeling betreffende eigendom, bescherming, gebruikersrechten voor onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden, exploitatie en verspreiding, met inbegrip van regelingen voor gezamenlijke publicatie, de rechten en verplichtingen van gastonderzoekers en procedures voor de beslechting van geschillen. Het PTB kan ook een regeling bevatten omtrent prioritaire en achtergrondinformatie, het verlenen van vergunningen en de te leveren prestaties.

5. Informatie of intellectuele eigendom welke voortvloeit uit gemeenschappelijk onderzoek en niet in het PTB is geregeld, wordt met instemming van de partijen, overeenkomstig de beginselen van het PTB, toegewezen. In geval van betwisting komt de informatie of intellectuele eigendom toe aan alle deelnemers aan het gemeenschappelijk onderzoek dat de informatie of de intellectuele eigendom heeft voortgebracht. Elke deelnemer op wie deze bepaling van toepassing is heeft dan het recht die informatie of intellectuele eigendom zonder geografische beperking voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

6. Elke partij zorgt ervoor dat de andere partij en haar deelnemers over de intellectuele-eigendomsrechten kunnen beschikken die hun overeenkomstig deze beginselen zijn toegekend.

7. Met inachtneming van de mededingingsvoorwaarden op de onder de overeenkomst vallende gebieden streeft elke partij ernaar dat de krachtens deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende regelingen verkregen rechten zodanig worden uitgeoefend, dat met name i) de verspreiding en het gebruik van gegevens die in het kader van de overeenkomst zijn ontstaan, bekendgemaakt of anderszins beschikbaar gesteld, worden aangemoedigd, en ii) de vaststelling en de uitvoering van internationale normen worden bevorderd.

8. De beëindiging of het aflopen van deze overeenkomst zullen van generlei invloed zijn op de uit deze bijlage voortvloeiende rechten of verplichtingen.

III. Werken die onder het auteursrecht vallen en wetenschappelijke publicaties

Auteursrechten die aan de partijen of hun deelnemers toebehoren, worden geregeld overeenkomstig de Berner Conventie (Akte van Parijs 1971). Bescherming van auteursrechten geldt voor de uitdrukking van gedachten en niet voor gedachten, procedures, werkmethoden of wiskundige begrippen als zodanig. Restricties van of uitzonderingen op exclusieve rechten blijven beperkt tot bepaalde bijzondere gevallen die niet strijdig zijn met een normale exploitatie van het werk en, redelijkerwijze, geen afbreuk doen aan de legitieme belangen van de houder van het auteursrecht.

Behoudens het bepaalde in deel II en tenzij in het PTB anders is overeengekomen, geschiedt de publicatie van de onderzoeksresultaten gezamenlijk door de partijen of de deelnemers aan dat onderzoek. Naast de algemene regel is nog het volgende van toepassing:

1. Indien door een partij of door de overheidsorganen van die partij wetenschappelijke en technische tijdschriften, artikelen, rapporten, boeken, video-opnamen of computerprogramma's worden gepubliceerd die het resultaat zijn van gemeenschappelijk onderzoek in het kader van de overeenkomst, ontstaat voor de andere partij, het wereldwijd geldende alomvattende, onherroepelijke recht met vrijstelling van royalty's, om die werken te vertalen, te reproduceren, te bewerken, te verspreiden en openbaar te maken.

2. De partijen streven naar verspreiding op een zo groot mogelijke schaal van wetenschappelijke geschriften die het resultaat zijn van gemeenschappelijk onderzoek uit hoofde van de overeenkomst en die door onafhankelijke uitgevers zijn gepubliceerd.

3. Op alle voor publicatie bestemde exemplaren van een werk waarop auteursrechten rusten en dat volgens deze bepaling tot stand is gekomen, dient de naam van de auteur(s) van het werk te worden vermeld tenzij de auteur uitdrukkelijk wenst daar vanaf te zien. Ook moet op een duidelijk zichtbare plaats worden verwezen naar de medewerking en de steun van de partijen.

IV. Uitvindingen, ontdekkingen en andere resultaten van wetenschap en technologie

Uit samenwerkingsactiviteiten van de partijen zelf voortvloeiende uitvindingen, ontdekkingen en andere resultaten van wetenschap en technologie zijn het eigendom van de partijen, tenzij anderszins overeengekomen door de partijen.

V. Niet openbaar te maken informatie

A. Schriftelijke niet openbaar te maken informatie

1. Elke partij, haar instanties of haar deelnemers, naar gelang van het geval, stelt in een zo vroeg mogelijk stadium en bij voorkeur in het PTB, vast welke informatie zij niet openbaar wenst te maken met betrekking tot de overeenkomst. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met:

a) het geheime karakter van de informatie, in die zin dat de gegevens - als geheel of in de gegeven samenstelling van de onderdelen - niet algemeen bekend zijn bij deskundigen en voor hen ook niet gemakkelijk toegankelijk zijn met wettige middelen;

b) de feitelijke of de potentiële handelswaarde van de informatie ingevolge het geheime karakter ervan;

c) de voorafgaande bescherming van de informatie, in die zin dat door de wettelijk bevoegde persoon onder de gegeven omstandigheden redelijke maatregelen zijn genomen om de geheimhouding van de gegevens te verzekeren.

De partijen en hun deelnemers mogen in bepaalde gevallen overeenkomen dat, tenzij anders aangegeven, de bij het gemeenschappelijk onderzoek in het kader van de overeenkomst verschafte, uitgewisselde of gecreëerde informatie geheel of gedeeltelijk geheim moet blijven.

2. Elke partij zorgt ervoor dat niet openbaar te maken informatie door de andere partij gemakkelijk als zodanig kan worden erkend, bijvoorbeeld door een passend kenteken of een beperkend opschrift. Dit geldt ook voor de gehele of gedeeltelijke reproductie van de gegevens in kwestie.

Een partij die uit hoofde van de overeenkomst niet openbaar te maken informatie ontvangt, respecteert het vertrouwelijke karakter van deze gegevens. Deze beperkingen worden automatisch opgeheven wanneer de gegevens in kwestie door de eigenaar worden vrijgegeven.

3. In het kader van de overeenkomst door één van de partijen verstrekte niet openbaar te maken informatie mag door de ontvangende partij worden verspreid onder personen die behoren tot of in dienst zijn van de ontvangende partij en andere betrokken departementen of instellingen van de ontvangende partij welke voor de specifieke doeleinden van het lopend gemeenschappelijk onderzoek gemachtigd zijn, mits deze geheime gegevens krachtens een schriftelijk akkoord inzake de vertrouwelijkheid worden verspreid en gemakkelijk - zoals boven vermeld - als zodanig kunnen worden herkend.

4. Indien de partij die niet openbaar te maken gegevens in het kader van deze overeenkomst verstrekt, hiermee schriftelijk instemt, mag de ontvangende partij deze gegevens op een ruimere schaal verspreiden dan volgens punt 3 is toegestaan. De partijen werken samen procedures uit voor het aanvragen en verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming voor de verspreiding op ruimere schaal; elke partij verleent deze goedkeuring voorzover dit in het kader van haar binnenlands beleid en haar nationale voorschriften en wetten mogelijk is.

B. Niet-schriftelijke niet openbaar te maken informatie

Niet op schrift gestelde niet openbaar te maken gegevens of andere vertrouwelijke informatie die worden verstrekt tijdens studiedagen en andere bijeenkomsten welke in het kader van de overeenkomst plaatsvinden, of gegevens verkregen door de indienstneming van personeel, het gebruik van voorzieningen of gemeenschappelijke projecten, worden door de partijen of hun deelnemers behandeld overeenkomstig de in de overeenkomst voor schriftelijke informatie vastgestelde beginselen, mits de ontvanger van dergelijke niet openbaar te maken of anderszins vertrouwelijke gegevens is gewezen op het vertrouwelijke karakter van de medegedeelde informatie, op het tijdstip waarop deze mededeling plaatsvindt.

C. Beheer

Elke partij probeert ervoor te zorgen dat niet openbaar te maken informatie die zij uit hoofde van de overeenkomst ontvangt, wordt beheerd zoals in de overeenkomst is bepaald. Indien één van de partijen zich realiseert dat zij niet in staat is, of redelijkerwijs verwacht niet in staat te zullen zijn om de in de punten A en B vervatte bepalingen inzake niet-verspreiding na te leven, stelt zij de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis. De betrokken partijen plegen vervolgens overleg om een passende gedragslijn vast te stellen.