21999D0415(01)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 100 van 15/04/1999 blz. 0038 - 0039


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 55/98

van 4 juli 1998

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende dat bijlage II bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 44/98 van het Gemengd Comité van de EER van 29 mei 1998(1);

Overwegende dat Richtlijn 97/39/EG van de Commissie van 24 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 75/443/EEG van de Raad betreffende de achteruitrijinrichting en de snelheidsmeter van motorvoertuigen(2) in de overeenkomst dient te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage II bij de overeenkomst wordt in punt 18 (Richtlijn 75/443/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd: "- 397 L 0039: Richtlijn 97/39/EG van de Commissie van 24 juni 1997 (PB L 177 van 5.7.1997, blz. 15).".

Artikel 2

De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 97/39/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 4 juli 1998.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

F. BARBASO

(1) PB L 30 van 4.2.1999, blz. 43.

(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 15.