21996D0213(02)

Besluit nr. 4/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 tot wijziging van Besluit nr. 5/72 inzake de methoden van administratieve samenwerking voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van Ankara

Publicatieblad Nr. L 035 van 13/02/1996 blz. 0048 - 0048


BESLUIT Nr. 4/95 VAN DE ASSOCIATIERAAD EG-TURKIJE van 22 december 1995 tot wijziging van Besluit nr. 5/72 inzake de methoden van administratieve samenwerking voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van Ankara (96/144/EG)

DE ASSOCIATIERAAD EG-TURKIJE,

Gelet op de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, inzonderheid op artikel 4 van het Aanvullend Protocol,

Overwegende dat de Associatieraad bij Besluit nr. 5/72 (1) methoden van administratieve samenwerking voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van het Aanvullend Protocol heeft vastgesteld;

Overwegende dat Besluit nr. 2/94 (2) van de Associatieraad, houdende wijziging van Besluit nr. 5/72, voorziet in de mogelijkheid van een vereenvoudigde procedure voor de afgifte van A.TR.1-certificaten en de splitsing van A.TR.1-of A.TR.3-certificaten wanneer goederen aan verschillende kopers worden verkocht;

Overwegende dat Besluit nr. 2/94 voorziet in bepaalde overeengekomen vermeldingen of formuleringen die op de certificaten inzake goederenverkeer worden aangebracht evenals in een speciaal stempel dat door de toegelaten exporteurs wordt gebruikt;

Overwegende dat, ingevolge de uitbreiding van de Europese Unie, het noodzakelijk is deze overeengekomen vermeldingen of formuleringen die op de certificaten inzake goederenverkeer worden aangebracht, aan te vullen met de Finse en de Zweedse vertaling daarvan;

Overwegende dat het dienstig is het formaat van het speciale stempel dat door de toegelaten exporteurs wordt gebruikt, aan te passen aan de afmetingen van het voor het visum van de douane bestemde vak van de certificaten inzake goederenverkeer A.TR.1;

Overwegende dat het dienstig is Besluit nr. 5/72 opnieuw dienovereenkomstig te wijzigen,

BESLUIT:

Artikel 1

Besluit nr. 5/72 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 9 bis, lid 6, wordt de volgende tekst ingevoegd:

"yksinkertaistettu menettely

Förenklat förfarande";

2. in artikel 9 ter, lid 2, wordt de volgende tekst ingevoegd:

"- A.TR.-todistuksen . . . ote (numero, päivämäärä, antanut toimisto ja maa)

- Utdrag ur certifikat A.TR. . . . (nummer, datum, tullkontor och utfärdandeland)";

3. in artikel 9 ter, lid 3, wordt de volgende tekst ingevoegd:

". . . annettujen otteiden lukumäärä - kopiot liiteinä

. . . (Antal) utdrag som utfärdats -kopior bifogas";

4. bijlage II wordt vervangen door de hiernavolgende tekst:

"BIJLAGE II

Model van het stempel als bedoeld in artikel 9 bis, lid 5

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

(1) Het wapen of de voor het exporterende land kenmerkende tekens of letters.

(2) Voor de identificatie van de toegelaten exporteur noodzakelijke gegevens.".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking één maand na de datum waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.

Voor de Associatieraad EG-Turkije

De Voorzitter

L. ATIENZA SERNA

(1) PB nr. L 59 van 5. 3. 1973, blz. 74.

(2) PB nr. L 356 van 31. 12. 1994, blz. 24.