21996A1231(03)

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997 - Verklarungen

Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/1996 blz. 0089 - 0094


OVEREENKOMSTin de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997

Mijnheer,

1. Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten die op 15 december 1995 is ondertekend en voor te stellen om de huidige EGKS-Overeenkomst, in afwachting dat de onderhandelingen over een nieuwe bilaterale ijzer- en staalovereenkomst zijn afgesloten en de formele procedures voor de inwerkingtreding daarvan zijn vastgesteld, met zes maanden te verlengen (d.w.z. van 1 januari tot en met 30 juni 1997). Treedt de nieuwe overeenkomst vóór 1 juli 1997 in werking, dan vervalt de huidige EGKS-Overeenkomst op de dag waarop de nieuwe overeenkomst in werking treedt.

2. Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997 gelden de kwantitatieve maxima die in de bijlage bij deze brief zijn vermeld. Deze maxima zijn gelijk aan twee derde van de kwantitatieve maxima van de Oekraïne voor 1996 en doen geen afbreuk aan de kwantitatieve maxima die voor 1997 in het kader van een nieuwe bilaterale overeenkomst met Oekraïne zouden worden overeengekomen.

3. Uitvoervergunningen die door de Oekraïne in 1997 worden afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van deze briefwisseling en die in mindering worden gebracht van de in de bijlage bij die briefwisseling vastgestelde maxima worden afgeboekt op de in de nieuwe overeenkomst voor 1997 vastgestelde maxima wanneer die overeenkomst in werking treedt.

4. De Commissie stelt Oekraïne in kennis van alle wijzigingen aan de gecombineerde nomenclatuur (GN) met betrekking tot de produkten die in overeenstemming met artikel 1 van Protocol A onder EGKS-Overeenkomst vallen.

5. Tenslotte moge ik u voorstellen dat, indien het bovenstaande voor uw regering aanvaardbaar is, deze brief en uw bevestiging een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne vormen die in werking treedt op de eerste dag van de maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn voltooid.

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Commissie

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

VERKLARING

In het kader van de op 24 oktober 1996 in Kiev geparafeerde Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, inzonderheid lid 2 daarvan, bevestigen de partijen dat de kwantitatieve maxima voor de eerste zes maanden van 1997 zijn vastgesteld op twee derde van die van 1996 om de handel in ijzer- en staalprodukten van de Oekraïne niet te onderbreken, waarbij erop zij gewezen dat meer dan de helft van de jaarlijkse uitvoer normaal tijdens het eerste halfjaar plaatsvindt. De partijen komen overeen dat de kwantitatieve maxima voor de eerste zes maanden van 1997 niet kunnen worden gebruikt om in het kader van een nieuwe ijzer- en staalovereenkomst de vaststelling van kwantitatieve maxima op een bepaald niveau te rechtvaardigen.

Mijnheer,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van 20 december, welke als volgt luidt:

"Mijnheer,

1. Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten die op 15 december 1995 is ondertekend en voor te stellen om de huidige EGKS-overeenkomst, in afwachting dat de onderhandelingen over een nieuwe bilaterale ijzer- en staalovereenkomst zijn afgesloten en de formele procedures voor de inwerkingtreding daarvan zijn vastgesteld, met zes maanden te verlengen (d.w.z. van 1 januari tot en met 30 juni 1997). Treedt de nieuwe overeenkomst vóór 1 juli 1997 in werking, dan vervalt de huidige EGKS-Overeenkomst op de dag waarop de nieuwe overeenkomst in werking treedt.

2. Voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997 gelden de kwantitatieve maxima die in de bijlage bij deze brief zijn vermeld. Deze maxima zijn gelijk aan twee derde van de kwantitatieve maxima van de Oekraïne voor 1996 en doen geen afbreuk aan de kwantitatieve maxima die voor 1997 in het kader van een nieuwe bilaterale overeenkomst met Oekraïne zouden worden overeengekomen.

3. Uitvoervergunningen die door de Oekraïne in 1997 worden afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van deze briefwisseling en die in mindering worden gebracht van de in de bijlage bij die briefwisseling vastgestelde maxima worden afgeboekt op de in de nieuwe overeenkomst voor 1997 vastgestelde maxima wanneer die overeenkomst in werking treedt.

4. De Commissie stelt Oekraïne in kennis van alle wijzigingen aan de gecombineerde nomenclatuur (GN) met betrekking tot de produkten die in overeenstemming met artikel 1 van Protocol A onder de EGKS-Overeenkomst vallen.

5. Tenslotte moge ik u voorstellen dat, indien het bovenstaande voor uw regering aanvaardbaar is, deze brief en uw bevestiging een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne vormen die in werking treedt op de eerste dag van de maand volgende op de dag waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn voltooid.

Met bijzondere hoogachting,"

Ik heb de eer u te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.

Met bijzondere hoogachting,

Voor de Oekraïense Regering

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

VERKLARING

In het kader van de op 24 oktober 1996 in Kiev geparafeerde Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, inzonderheid lid 2 daarvan, bevestigen de partijen dat de kwantitatieve maxima voor de eerste zes maanden van 1997 zijn vastgesteld op twee derde van die van 1996 om de handel in ijzer- en staalprodukten van de Oekraïne niet te onderbreken, waarbij erop zij gewezen dat meer dan de helft van de jaarlijkse uitvoer normaal tijdens het eerste halfjaar plaatsvindt. De partijen komen overeen dat de kwantitatieve maxima voor de eerste zes maanden van 1997 niet kunnen worden gebruikt om in het kader van een nieuwe ijzer- en staalovereenkomst de vaststelling van kwantitatieve maxima op een bepaald niveau te rechtvaardigen.