21995A1230(12)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ecuador betreffende precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt

Publicatieblad Nr. L 324 van 30/12/1995 blz. 0019 - 0025


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Ecuador betreffende precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna "Gemeenschap" te noemen, enerzijds, en

DE REPUBLIEK ECUADOR,

hierna "Ecuador" te noemen, anderzijds,

hierna de "overeenkomstsluitende partijen" te noemen,

VASTBESLOTEN om de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen te voorkomen en te bestrijden door een beperking van het aanbod aan precursoren en chemische stoffen die veelvuldig te dien einde worden gebruikt;

AKTE NEMEND van artikel 12 van het in 1988 aangenomen Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

ZICH SCHAREND ACHTER het door de G 7 op de economische topconferentie in Londen op 15 juli 1991 goedgekeurde eindverslag van de Chemical Action Task Force, waarin wordt aanbevolen om de internationale samenwerking te versterken door de sluiting van bilaterale overeenkomsten, met name tussen regio's en landen die betrokken zijn bij de uitvoer, invoer en doorvoer van die chemische stoffen;

OVERTUIGD VAN HET FEIT dat de internationale handel een specifieke risicofactor vormt en dat dit risico alleen kan worden ondervangen door samenwerkingsovereenkomsten tussen de betrokken regio's waarbij met name in- en uitvoercontroles met elkaar in verband worden gebracht;

hun gemeenschappelijke verbintenis BEVESTIGEND om bijstands- en samenwerkingsmechanismen tot stand te brengen tussen Ecuador en de Gemeenschap ter bestrijding van het misbruik van geregistreerde stoffen voor illegale doeleinden, overeenkomstig de op internationaal niveau aangenomen richtsnoeren en acties;

ERKENNENDE DAT chemische stoffen ook hoofdzakelijk en op grote schaal worden gebruikt voor legale doeleinden en dat de internationale handel niet mag worden belemmerd door buitensporige toezichtsprocedures;

HEBBEN BESLOTEN de onderstaande overeenkomst betreffende het toezicht op precursoren en chemische stoffen die veelvuldig worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen, te sluiten, en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen:

DE EUROPESE GEMEENSCHAP:

DE REPUBLIEK ECUADOR:

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OVER HETGEEN VOLGT:

Artikel 1

Toepassingsgebied

1. In deze overeenkomst worden maatregelen vastgesteld ter versterking van de administratieve samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen, teneinde misbruik te voorkomen van stoffen die veelvuldig worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen. Daarbij mogen de rechtmatige belangen van handel en industrie evenwel niet worden geschaad.

2. Daartoe verlenen de overeenkomstsluitende partijen elkaar conform deze overeenkomst bijstand, door met name:

- toezicht uit te oefenen op hun onderlinge handel in geregistreerde stoffen, met als doel misbruik ervan voor illegale doeleinden te voorkomen,

- te zorgen voor wederzijdse administratieve bijstand, zodat de relevante wetgeving inzake de controle op de handel in die stoffen correct kan worden toegepast.

3. Onverminderd eventuele wijzigingen die kunnen worden aangenomen in het kader van de bevoegdheden van de Gemengde Follow-up Groep is deze overeenkomst van toepassing op de chemische stoffen die zijn vermeld in de bijlage bij het Verdrag van de Verenigde Naties van 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen of psychotrope stoffen, als gewijzigd, hierna "gecontroleerde stoffen" te noemen.

Artikel 2

Toezicht op de handel

1. De overeenkomstsluitende partijen plegen overleg en delen elkaar uit eigen beweging elk vermoeden van misbruik van gecontroleerde stoffen voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen mee, met name wanneer bij een zending sprake is van ongebruikelijke hoeveelheden of omstandigheden.

2. Wat betreft gecontroleerde stoffen van bijlage A bij deze overeenkomst, zendt de bevoegde autoriteit van de exporterende overeenkomstsluitende partij bij de afgifte van de uitvoervergunning en vóór het vertrek van de zending een afschrift van de uitvoervergunning naar de bevoegde autoriteit van de importerende overeenkomstsluitende partij. Wanneer de exporteur in het land van uitvoer beschikt over een open individuele vergunning voor verscheidene uitvoerverrichtingen, wordt daarvan in het bijzonder melding gemaakt.

3. Wat betreft de gecontroleerde stoffen van bijlage B bij deze overeenkomst, wordt de uitvoer slechts toegestaan indien de importerende overeenkomstsluitende partij daarmee heeft ingestemd.

4. De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe, op basis van wederkerigheid en tijdig te reageren op de op basis van dit artikel verschafte gegevens of gevraagde maatregelen.

5. Bij toepassing van de bovengenoemde toezichtmaatregelen worden de rechtmatige belangen van de handel naar behoren in overweging genomen. In het bijzonder in de gevallen vallende onder lid 3 moet de importerende overeenkomstsluitende partij antwoorden binnen 15 werkdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de exporterende overeenkomstsluitende partij. Wordt binnen die termijn niet geantwoord, dan geldt dat als toestemming tot invoer. De weigering om een invoervergunning te verstrekken moet binnen die termijn schriftelijk aan de exporterende overeenkomstsluitende partij worden gemeld en met redenen zijn omkleed.

Artikel 3

Opschorting van zendingen

1. Onverminderd de eventuele toepassing van maatregelen van strafrechtelijke aard worden de zendingen opgeschort wanneer er volgens één van de overeenkomstsluitende partijen redelijke vermoedens bestaan dat gecontroleerde stoffen zullen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen, dan wel wanneer - in de in artikel 2, lid 3, bedoelde gevallen - de importerende overeenkomstsluitende partij daarom verzoekt.

2. De overeenkomstsluitende partijen werken samen om elkaar alle informatie over de vermoedelijke gevallen van misbruik te verstrekken.

Artikel 4

Wederzijdse administratieve bijstand

1. De overeenkomstsluitende partijen verstrekken elkaar uit eigen beweging of op verzoek alle informatie om misbruik van gecontroleerde stoffen voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen te voorkomen en om onderzoek te doen naar de gevallen van vermoed misbruik. Zo nodig nemen zij de passende conservatoire maatregelen om misbruik te voorkomen.

2. Verzoeken om informatie of om conservatoire maatregelen worden zo spoedig mogelijk ingewilligd.

3. Verzoeken om administratieve bijstand worden behandeld volgens de wetgeving, voorschriften en andere rechtsinstrumenten van de aangezochte overeenkomstsluitende partij.

4. Met instemming van een overeenkomstsluitende partij kunnen ambtenaren van de andere overeenkomstsluitende partij aanwezig zijn bij op het grondgebied van de eerstgenoemde partij verrichte onderzoeken.

5. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar bijstand om het leveren van bewijsmateriaal te vergemakkelijken.

6. De op basis van dit artikel verleende administratieve bijstand laat de bepalingen inzake strafrechtelijke samenwerking onverlet en geldt, behoudens de instemming van de justitiële autoriteiten, niet voor informatie die is verkregen krachtens bevoegdheden welke op verzoek van die autoriteiten worden uitgeoefend.

7. Informatie kan worden gevraagd over chemische stoffen die veelvuldig worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen, doch niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen.

Artikel 5

Uitwisseling van informatie en vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die in welke vorm dan ook ter uitvoering van deze overeenkomst wordt verstrekt, is vertrouwelijk overeenkomstig de regels die bij elke overeenkomstsluitende partij gelden. Zij valt onder de geheimhoudingsplicht, en geniet de bescherming welke voor soortgelijke informatie geldt krachtens de relevante wetgeving van de overeenkomstsluitende partij die de informatie heeft ontvangen, alsmede krachtens de desbetreffende bepalingen die op de communautaire instanties van toepassing zijn.

2. Persoonsgegevens kunnen slechts worden uitgewisseld wanneer de ontvangende overeenkomstsluitende partij zich ertoe verbindt die gegevens op ten minste gelijkwaardige wijze te beschermen als het geval is in de betreffende zaak in de verstrekkende overeenkomstsluitende partij.

3. De verkregen informatie wordt uitsluitend voor de in deze overeenkomst omschreven doeleinden gebruikt. Wanneer een overeenkomstsluitende partij verzoekt om dergelijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, dient zij de voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen van de administratieve instantie die de informatie heeft verstrekt. Het gebruik van die informatie is dan onderworpen aan de door deze instantie vastgestelde beperkingen.

4. Lid 3 vormt geen beletsel voor het gebruik van de informatie bij gerechtelijke of administratieve procedures die naderhand worden ingesteld wegens niet-naleving van de wetgeving inzake gecontroleerde stoffen. De bevoegde instantie die de informatie heeft verstrekt, wordt van een dergelijk gebruik in kennis gesteld.

Artikel 6

Uitzonderingen op de verplichting tot administratieve bijstand

1. De overeenkomstsluitende partijen mogen de bijstand zoals voorzien in deze overeenkomst weigeren, wanneer dit:

a) de soevereiniteit van Ecuador of van een Lid-Staat van de Gemeenschap zou kunnen aantasten,

b) afbreuk zou kunnen doen aan de openbare orde, veiligheid of andere wezenlijke belangen, met name in de in artikel 5, lid 2, bedoelde gevallen, of

c) de schending vooronderstelt van een industrieel of commercieel geheim of een beroepsgeheim.

2. Indien een overeenkomstsluitende partij verzoekt om een vorm van bijstand die zij zelf desgevraagd geheel noch gedeeltelijk zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De andere overeenkomstsluitende partij dient dan te bepalen hoe zij op een dergelijk verzoek zal reageren.

3. Indien de bijstand wordt geweigerd, dienen het daartoe strekkende besluit en de redenen welke eraan ten grondslag liggen, onverwijld aan de andere overeenkomstsluitende partij te worden meegedeeld.

Artikel 7

Technische en wetenschappelijke bijstand

De overeenkomstsluitende partijen werken samen bij het opsporen van nieuwe methoden van misbruik en het nemen van passende tegenmaatregelen, onder meer via technische samenwerking ter versterking van de administratieve en repressieve structuren die in dat verband bestaan en ter bevordering van de samenwerking met handel en industrie. De technische samenwerking kan met name betrekking hebben op opleiding en uitwisselingsprogramma's voor de betrokken ambtenaren en op de apparatuur die voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 8

Uitvoeringsmaatregelen

1. De overeenkomstsluitende partijen beijveren zich om deze overeenkomst toe te passen met inachtneming van de noodzaak dat op de gehele interamerikaanse regio ten aanzien van de wetgeving inzake gecontroleerde stoffen een coherente benadering wordt gevolgd.

2. Elke overeenkomstsluitende partij wijst een of meer bevoegde autoriteit(en) aan om de toepassing van deze overeenkomst te cooerdineren. Voor de toepassing van deze overeenkomst onderhouden deze autoriteiten rechtstreeks contact met elkaar.

3. De overeenkomstsluitende partijen delen elkaar de bepalingen mee die zij ter uitvoering van de overeenkomst hebben aangenomen.

Artikel 9

Gemengde Follow-up Groep

1. Er wordt een Gemengde Follow-up Groep voor het toezicht op precursoren en chemische stoffen ingesteld, hierna "Gemengde Follow-up Groep" te noemen, waarin elke partij bij deze overeenkomst is vertegenwoordigd.

2. De Gemengde Follow-up Groep handelt in onderlinge overeenstemming. Zij komt normaliter eenmaal per jaar bijeen; datum, plaats en programma worden in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Voor zover mogelijk, worden de vergaderingen gehouden op hetzelfde ogenblik als die van de gemengde commissies en gemengde groepen die op dit gebied door de Gemeenschap en andere Lid-Staten van de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn ingesteld.

Met instemming van de overeenkomstsluitende partijen kunnen buitengewone vergaderingen worden belegd.

3. De Gemengde Follow-up Groep stelt haar reglement van orde vast.

Artikel 10

Rol van de Gemengde Follow-up Groep

1. De Gemengde Follow-up Groep voert het beheer over deze overeenkomst en ziet toe op de correcte toepassing ervan. Daartoe:

- houdt zij zich bezig met het bestuderen en uitwerken van praktische regels voor de goede werking van de overeenkomst;

- wordt zij regelmatig door de overeenkomstsluitende partijen in kennis gesteld van hun ervaringen met de toepassing van de overeenkomst;

- neemt zij in de in lid 2 bedoelde gevallen besluiten;

- doet zij in de in lid 3 bedoelde gevallen aanbevelingen;

- houdt zij zich bezig met het bestuderen en uitwerken van de in artikel 7 beoogde maatregelen voor technische bijstand;

- houdt zij zich bezig met het bestuderen en ontwikkelen van eventuele andere vormen van samenwerking op het gebied van precursoren en chemische stoffen.

2. De Gemengde Follow-up Groep neemt in onderlinge overeenstemming besluiten over wijzigingen in de bijlagen A en B.

De besluiten worden door de overeenkomstsluitende partijen conform hun eigen wetgeving ten uitvoer gelegd.

Indien een vertegenwoordiger van een overeenkomstsluitende partij in de Gemengde Follow-up Groep een besluit heeft aanvaard onder het voorbehoud dat de daartoe noodzakelijke procedures zijn gevolgd, treedt dit besluit - indien het geen datum bevat - in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat kennis is gegeven dat aan deze vereisten is voldaan.

3. De Gemengde Follow-up Groep doet de overeenkomstsluitende partijen aanbevelingen voor:

a) wijzigingen in deze overeenkomst,

b) andere maatregelen die voor de toepassing van de overeenkomst vereist zijn.

Artikel 11

Andere overeenkomsten

1. Onverminderd de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, treedt deze overeenkomst in de plaats van de bilaterale overeenkomsten die tussen een of meer Lid-Staten van de Gemeenschap en Ecuador zijn gesloten wanneer zij onverenigbaar zijn met deze overeenkomst. Die bilaterale overeenkomsten doen geen afbreuk aan de communautaire bepalingen inzake de informatieverschaffing tussen de bevoegde administratieve autoriteiten in de Gemeenschap, van eventueel van communautair belang zijnde gegevens die verkregen zijn op de door deze overeenkomst bestreken gebieden.

2. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar ook in kennis van alle maatregelen die zij met andere landen op het gebied van gecontroleerde stoffen hebben getroffen.

Artikel 12

Inwerkingtreding

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring is nedergelegd, volgens de regels die van toepassing zijn voor elke overeenkomstsluitende partij.

2. De in lid 1 bedoelde akten worden nedergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat als depositaris fungeert.

3. De depositaris stelt de overeenkomstsluitende partijen in kennis van de datum waarop elke partij de in lid 1 bedoelde akten heeft nedergelegd, alsmede van de datum waarop deze overeenkomst in werking treedt.

Artikel 13

Geldigheidsduur en opzegging van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van dezelfde duur.

2. Deze overeenkomst kan in onderlinge overeenstemming van de overeenkomstsluitende partijen worden gewijzigd.

3. Elke overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst opzeggen, mits zij de andere overeenkomstsluitende partij daarvan twaalf maanden van te voren schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 14

Authentieke teksten

Deze overeenkomst, die is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan elke overeenkomstsluitende partij.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfaerdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfuenfundneunzig.

¸ãéíaa óôç Ìáaeñssôç, óôéò aeaaêáïêôþ AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá ðÝíôaa.

Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa kahdeksantenatoista paeivaenae joulukuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaeviisi.

Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea

For Det Europaeiske Faellesskab

Fuer die Europaeische Gemeinschaft

Ãéá ôçí AAõñùðáúêÞ Êïéíueôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisoen puolesta

Foer Europeiska gemenskapen

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

Por la República de Ecuador

For Republikken Ecuador

Fuer die Republik Ecuador

Ãéá ôç AEçìïêñáôssá ôïõ Éóçìaañéíïý

For the Republic of Ecuador

Pour la république de l'Équateur

Per la Repubblica dell'Ecuador

Voor de Republiek Ecuador

Pela República da Equador

Ecuadorin tasavallan puolesta

Foer Republiken Ecuador

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

BIJLAGE A

Aan de in artikel 2, lid 2, bedoelde maatregelen onderworpen stoffen

Methylethylketon

Tolueen

Kaliumpermanganaat

Zwavelzuur

Aceton

Ethylether

Zoutzuur

Azijnzuuranhydride

Antranilzuur

Fenylazijnzuur

Piperidine

BIJLAGE B

Aan de in artikel 2, lid 3, bedoelde maatregelen onderworpen stoffen