21995A0310(01)

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Færöer, anderzijds, houdende wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol Nr. 1 van de Overeenkomst van 2 december 1991 tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Færöer, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 054 van 10/03/1995 blz. 0026 - 0029


OVEREENKOMST in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, houdende wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst van 2 december 1991 tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

A. Brief van de Europese Gemeenschap

Brussel, . . .

Mijnheer,

Tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, werd overeengekomen de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 als volgt te wijzigen:

1. in tabel I:

worden de wijzigingen aangebracht zoals in aanhangsel 1 van deze brief is aangegeven;

2. in tabel II:

wordt de tekst die betrekking heeft op tariefcontingent nr. 4 (TC nr. 4) vervangen door die van aanhangsel 2 van deze brief.

De overeenkomstsluitende partijen volgen hun eigen procedures voor de goedkeuring van deze Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling. Zij treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de met betrekking tot de voltooiing van de procedures door de partijen gedane kennisgevingen, en is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Ik moge u verzoeken mij te willen bevestigen dat de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer met het bovenstaande instemmen.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Europese Gemeenschap

B. Brief van de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Brussel, . . .

Mijnheer,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

"Tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, werd overeengekomen de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 als volgt te wijzigen:

1. in tabel I:

worden de wijzigingen aangebracht zoals in aanhangsel 1 van deze brief is aangegeven;

2. in tabel II:

wordt te tekst die betrekking heeft op tariefcontingent nr. 4 (TC nr. 4) vervangen door die van aanhangsel 2 van deze brief.

De overeenkomstsluitende partijen volgen hun eigen procedures voor de goedkeuring van deze Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling. Zij treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de met betrekking tot de voltooiing van de procedures door de partijen gedane kennisgevingen, en is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Ik moge u verzoeken mij te willen bevestigen dat de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer met het bovenstaande instemmen.".

Ik heb de eer u te bevestigen dat de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer met de inhoud van deze brief instemmen.

Gelieve, mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

Namens de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Aanhangsel 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>