7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/198


Artikel 356

(oud artikel 312 VEG)

Dit Verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.