7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/157


Artikel 250

(oud artikel 219 VEG)

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen van haar leden.

Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.