7.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/157


Artikel 249

(oude artikelen 218, lid 2, en 212 VEG)

1.   De Commissie stelt haar reglement van orde vast teneinde te verzekeren dat zij en haar diensten werkzaam zijn. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat reglement.

2.   Jaarlijks, ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement, publiceert de Commissie een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Unie.