12007P025

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - TITEL III - GELIJKHEID - Artikel 25 - De rechten van ouderen

Publicatieblad Nr. 303 van 14/12/2007 blz. 0007 - 0007


Artikel 25

De rechten van ouderen

De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen.

--------------------------------------------------