12006E285

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Zesde deel - Algemene en slotbepalingen - Artikel 285

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0171 - 0171
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0147 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0294 - Geconsolideerde versie


Artikel 285

1. Onverminderd artikel 5 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank neemt de Raad volgens de procedure van artikel 251 maatregelen aan voor de opstelling van statistieken wanneer zulks voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap nodig is.

2. De productie van communautaire statistieken geschiedt op basis van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding; het mag geen buitensporige lasten voor de economische actoren met zich brengen.

--------------------------------------------------