12003TN13/07

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XIII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Slovenië - 7. Sociaal beleid en werkgelegenheid

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0910 - 0911


7. SOCIAAL BELEID EN WERKGELEGENHEID

1. 31986 L 0188: Richtlijn 86/188/EEG van de Raad van 12 mei 1986 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan lawaai op het werk (PB L 137 van 24.5.1986, blz. 28), als gewijzigd bij:

- 31998 L 0024: Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7.4.1998 (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11).

Richtlijn 86/188/EEG is tot en met 31 december 2005 niet van toepassing in Slovenië.

Vanaf de toetredingsdatum en tot aan het einde van de bovengenoemde periode blijft Slovenië de Commissie regelmatig geactualiseerde gegevens verstrekken betreffende het tijdschema en de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de richtlijn.

2. 31991 L 0322: Richtlijn 91/322/EEG van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk (PB L 177 van 5.7.1991, blz. 22).

Richtlijn 91/322/EEG is tot en met 31 december 2005 niet van toepassing in Slovenië.

Vanaf de toetredingsdatum en tot aan het einde van de bovengenoemde periode blijft Slovenië de Commissie regelmatig geactualiseerde gegevens verstrekken betreffende het tijdschema en de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de richtlijn.

3. 31998 L 0024: Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11).

Richtlijn 98/24/EG is tot en met 31 december 2005 niet van toepassing in Slovenië.

Vanaf de toetredingsdatum en tot aan het einde van de bovengenoemde periode blijft Slovenië de Commissie regelmatig geactualiseerde gegevens verstrekken betreffende het tijdschema en de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de richtlijn.

4. 32000 L 0039: Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (PB L 142 van 16.6.2000, blz. 47).

Richtlijn 2000/39/EG is tot en met 31 december 2005 niet van toepassing in Slovenië.

Vanaf de toetredingsdatum en tot aan het einde van de bovengenoemde periode blijft Slovenië de Commissie regelmatig geactualiseerde gegevens verstrekken betreffende het tijdschema en de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de richtlijn.

5. 32000 L 0054: Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG) (PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21).

Richtlijn 2000/54/EG is tot en met 31 december 2005 niet van toepassing in Slovenië.

Vanaf de toetredingsdatum en tot aan het einde van de bovengenoemde periode blijft Slovenië de Commissie regelmatig geactualiseerde gegevens verstrekken betreffende het tijdschema en de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de richtlijn.

--------------------------------------------------