12003TN13/05/A

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XIII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Slovenië - 5. Landbouw - A. Landbouwwetgeving

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0909 - 0909


A. LANDBOUWWETGEVING

1. 31966 R 0136: Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van de 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (PB 172 van 30.9.1966, blz. 3025), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 1513: Verordening (EG) nr. 1513/2001 van de Raad van 23.7.2001 (PB L 201 van 26.7.2001, blz. 4).

In afwijking van artikel 33 van Verordening nr. 136/66/EEG mag Slovenië gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van toetreding staatssteun verlenen voor de productie van oliehoudende pompoenen, volgens de onderstaande degressieve percentages: 100 % in de eerste drie jaren, 80 % in het vierde jaar, 50 % in het vijfde jaar.

Slovenië dient jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de uitvoering van de maatregelen op het gebied van staatssteun, met vermelding van de vorm en de bedragen van de steun.

2. 31999 R 1493: Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 R 2585: Verordening (EG) nr. 2585/2001 van de Raad van 19.12.2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

a) In afwijking van bijlage V, punt C, 2, onder e), en bijlage VI, punt E, 3, onder e), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mag voor de drie achtereenvolgende wijnoogstjaren 2004/2005, 2005/2006 en 2006/2007 voor het wijngebied Primorska worden afgeweken van het voor zone C II vastgestelde minimum natuurlijk alcoholvolumegehalte voor tafelwijn en v.q.p.r.d., wanneer de klimatologische omstandigheden of de wijnbouwomstandigheden uitzonderlijk ongunstig zijn en het niet mogelijk maken het voor zone C II vereiste minimum natuurlijk alcoholgehalte te bereiken. Het minimum natuurlijk alcoholgehalte mag evenwel niet lager zijn dan het gehalte dat voor tafelwijn en v.q.p.r.d. is vastgesteld voor zone C I a.

b) Slovenië dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het derde wijnoogstjaar 2006/2007 bij de Commissie een gedetailleerd verslag in over het minimum natuurlijk alcoholgehalte van de in de Primorska-regio gebruikte wijnstokken. Voor het einde van het derde wijnoogstjaar 2006/2007 beoordeelt de Commissie, op basis van dat verslag, of het wijngebied Primorska gereed is om te voldoen aan het minimum natuurlijk alcoholgehalte van wijnbouwzone C II, en neemt zij, zo nodig, passende maatregelen.

c) De Commissie kan de onder a) bedoelde regeling met nogmaals twee wijnoogstjaren verlengen, met name indien de periode niet lang genoeg is om representatieve gegevens te verzamelen over de naleving van de eisen voor zone C II.

d) Wat Teran PTP Kras betreft, maakt de Commissie een specifieke beoordeling of het voor de productie van Teran PTP Kras beplante areaal gereed is voor de toepassing van het voor zone C II geldende minimum natuurlijk alcoholgehalte van 9,5 % vol.

e) Slovenië dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het derde wijnoogstjaar 2006/2007 bij de Commissie een gedetailleerd verslag in over het minimum natuurlijk alcoholgehalte van de voor de productie van Teran PTP Kras gebruikte wijnstokken. Voor het einde van de overgangsperiode beoordeelt de Commissie, op basis van dat verslag, of Teran PTP Kras gereed is om te voldoen aan het minimum natuurlijk alcoholgehalte van wijnbouwzone C II, en neemt zij, zo nodig, passende maatregelen.

f) De Commissie zal objectieve criteria hanteren bij de in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde herstructureringssteun voor wijngaarden in het Sloveense wijnbouwgebied Primorska; zij houdt daarbij rekening met bepaalde situaties en behoeften. Slovenië zal deze herstructureringssteun genieten vanaf het wijnoogstjaar 2004/2005.

--------------------------------------------------