12003T/TXT

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0017 - 0930


Verdrag

tussen

het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Kroninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Kroninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

(lidstaten van de Europese Unie)

en

de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek

betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN,

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE PRESIDENT VAN MALTA,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN,

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND,

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

VERENIGD in de wil de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest voort te zetten,

VASTBESLOTEN, in de geest van deze Verdragen, op de reeds gelegde grondslagen een steeds hechtere eenheid tussen de Europese volkeren tot stand te brengen,

OVERWEGENDE dat artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aan de Europese Staten de mogelijkheid biedt lid van de Unie te worden,

OVERWEGENDE dat de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek hebben verzocht lid te worden van de Europese Unie,

OVERWEGENDE dat de Raad van de Europese Unie, na advies van de Commissie te hebben ingewonnen en na de instemming van het Europees Parlement te hebben verkregen, zich heeft uitgesproken voor toelating van deze Staten,

HEBBEN BESLOTEN in gemeenschappelijk overleg de voorwaarden voor deze toelating en de in de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest aan te brengen aanpassingen vast te stellen, en hebben daartoe als gevolmachtigden aangewezen:

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN,

Guy Verhofstadt

Eerste Minister

Louis Michel

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

Václav Klaus

President

Vladimír Špidla

Minister-President

Cyril Svoboda

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken

Pavel Telička

Hoofd van de delegatie van de Tsjechische Republiek voor de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie en Ambassadeur en Hoofd van de Missie van de Tsjechische Republiek bij de Europese Gemeenschappen

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN DENEMARKEN,

Anders Fogh Rasmussen

Minister-President

Dr. Per Stig Møller

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

Gerhard Schröder

Bondskanselier

Joseph Fischer

Minister van Buitenlandse Zaken en Plaatsvervanger van de Bondskanselier

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ESTLAND,

Arnold Rüütel

President

Kristiina Ojuland

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Konstantinos Simitis

Eerste minister

Giorgos Papandreou

Minister van Buitenlandse Zaken

Tassos Giannitsis

Onderminister van Buitenlandse Zaken

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING VAN SPANJE,

José Maria Aznar López

Minister-President

Ana Palacio Vallelersundi

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE FRANSE REPUBLIEK,

Jean-Pierre Raffarin

Eerste minister

Dominique Galouzeau De Villepin

Minister van Buitenlandse Zaken

Noëlle Lenoir

Minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken

DE PRESIDENT VAN IERLAND,

Bertie Ahern

Eerste minister (Taoiseach)

Brian Cowen

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

Silvio Berlusconi

Minister-President

Franco Frattini

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK CYPRUS,

Tassos Papadopoulos

President

George Iacovou

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LETLAND

Vaira Vīķe-Freiberga

President

Einars Repše

Eerste minister

Sandra Kalniete

Minister van Buitenlandse Zaken

Andris Ķesteris

Hoofdonderhandelaar voor de toetreding van de Republiek Estland tot de Europese Unie, Ondersecretaris van Staat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK LITOUWEN,

Algirdas Mykolas Brazauskas

Eerste minister

Antanas Valionis

Minister van Buitenlandse Zaken

ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG,

Jean-Claude Juncker

Minister-President, Minister van Staat

Lydie Polfer

Minister van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK HONGARIJE,

Dr. Péter Medgyessy

Eerste minister

László Kovács

Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. Endre Juhász

Ambassadeur van de Republiek Hongarije, Hoofdonderhandelaar voor de toetreding van de Republiek Hongarije tot de Europese Unie

DE PRESIDENT VAN MALTA,

The Hon Edward Fenech Adami

Eerste minister

The Hon Joe Borg

Minister van Buitenlandse Zaken

Richard Cachia Caruana

Hoofd van de Onderhandelingsdelegatie

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN,

Jan Pieter Balkenende

Minister-President

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

Minister van Buitenlandse Zaken

DE FEDERALE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

Dr. Wolfgang Schüssel

Bondskanselier

Dr. Benita Ferrero-Waldner

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK POLEN,

Leszek Miller

Eerste minister

Włodzimierz Cimoszewicz

Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. Danuta Hübner

Staatssecretaris, Ministerie van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK,

José Manuel Durão Barroso

Minister-President

António Martins da Cruz

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SLOVENIË,

Dr. Janez Drnovšek

President

Anton Rop

Eerste minister

Dr. Dimitrij Rupel

Minister van Buitenlandse Zaken

DE PRESIDENT VAN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

Rudolf Schuster

President

Mikuláš Dzurinda

Eerste minister

Eduard Kukan

Minister van Buitenlandse Zaken

Ján Figeľ

Hoofdonderhandelaar voor de toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK FINLAND,

Paavo Lipponen

Minister-President

Jari Vilén

Minister van Buitenlandse Handel

DE REGERING VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN,

Göran Persson

Minister-President

Anna Lindh

Minister van Buitenlandse Handel

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

The Rt. Hon Tony Blair

Eerste minister

The Rt. Hon Jack Straw

Minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende bepalingen

OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT:

Artikel 1

1. De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden lid van de Europese Unie en worden Partij bij de Verdragen waarop de Unie is gegrondvest, zoals deze Verdragen zijn gewijzigd of aangevuld.

2. De voorwaarden voor de toelating en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen waarop de Unie is gegrondvest, zijn neergelegd in de bij dit Verdrag gevoegde Akte. De bepalingen van deze Akte maken een integrerend deel van dit Verdrag uit.

3. De in de in lid 1 genoemde Verdragen voorkomende bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de lidstaten, alsmede de algemene en bijzondere bevoegdheden van de Instellingen van de Unie, zijn van toepassing ten aanzien van dit Verdrag.

Artikel 2

1. Dit Verdrag zal door de Hoge Verdragsluitende Partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De akten van bekrachtiging zullen uiterlijk op 30 april 2004 worden neergelegd bij de Regering van de Italiaanse Republiek.

2. Dit Verdrag treedt in werking op 1 mei 2004, mits alle akten van bekrachtiging voor die datum zijn neergelegd.

Indien echter niet alle in artikel 1, lid 1, genoemde Staten tijdig hun akten van bekrachtiging hebben neergelegd, treedt het Verdrag in werking voor de Staten die tot de nederlegging zijn overgegaan. In dit geval besluit de Raad van de Europese Unie, met eenparigheid van stemmen, onmiddellijk over de hierdoor noodzakelijk geworden aanpassingen van artikel 3 van het onderhavige Verdrag en van de artikelen 1, 6, lid 6, 11 tot en met 15, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 46 tot en met 49, 58 en 61 van de Toetredingsakte, van de bijlagen II tot en met XV van de aanhangsels bij die Akten en van de Protocollen nr. 1 tot en met 10 die daaraan zijn gehecht; de Raad kan eveneens, met eenparigheid van stemmen, de bepalingen van voornoemde Akte, met inbegrip van de daaraan gehechte bijlagen, aanhangsels en Protocollen, waarin een Staat die zijn akte van bekrachtiging niet heeft neergelegd, met name wordt genoemd, vervallen verklaren of aanpassen.

3. In afwijking van lid 2 kunnen de Instellingen van de Unie voor de toetreding de maatregelen vaststellen bedoeld in de artikelen 6, lid 2, tweede alinea, 6, lid 6, tweede alinea, 6, lid 7, tweede en derde alinea, 6, lid 8, tweede en derde alinea, 6, lid 9, derde alinea, 21, 23, 28, lid 1, 32, lid 5, 33, lid 1, 33, lid 4, 33, lid 5, 38, 39, 41, 42, 55, 56 en 57 van de Toetredingsakte, de bijlagen III tot en met XIV van de Akte, en Protocol 2, artikel 6 van Protocol 3, artikel 2, lid 2, van Protocol 4, Protocol 8 en de artikelen 1, 2, 4 van Protocol 10. Deze maatregelen treden slechts in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Verdrag.

Artikel 3

Dit Verdrag, opgesteld in één enkel exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden neergelegd in het archief van de Regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de Regeringen der andere ondertekenende Staten.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Akte

betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond

EERSTE DEEL

BEGINSELEN

Artikel 1

In de zin van deze Akte:

- worden met de uitdrukking "oorspronkelijke Verdragen" bedoeld:

a) het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag), en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag), zoals deze Verdragen zijn aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden,

b) het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag), zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden;

- worden met de uitdrukking "huidige lidstaten" bedoeld het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

- wordt met de uitdrukking "de Unie" bedoeld de Unie zoals tot stand gebracht bij het EU-Verdrag;

- wordt met de uitdrukking "de Gemeenschap" bedoeld één of beide van de in het eerste streepje vermelde Gemeenschappen, naargelang van het geval;

- worden met de uitdrukking "nieuwe lidstaten" bedoeld de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek;

- worden met de uitdrukking "Instellingen" bedoeld de bij de oorspronkelijke Verdragen opgerichte Instellingen.

Artikel 2

Onmiddellijk bij de toetreding zijn de oorspronkelijke Verdragen en de door de Instellingen en de Europese Centrale Bank vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor de nieuwe lidstaten en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin wordt voorzien door die Verdragen en door deze Akte.

Artikel 3

1. De bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen door middel van het Protocol dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het "Schengenprotocol" genoemd), en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten zoals zij zijn opgesomd in bijlage I bij deze Akte, evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum, zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten.

2. De bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen, en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden, zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor de nieuwe lidstaten, maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad, nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan en na raadpleging van het Europees Parlement.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden. De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen, nemen aan dit besluit deel voor zover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen.

3. De door de Raad uit hoofde van artikel 6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor de nieuwe lidstaten.

4. De nieuwe lidstaten verbinden zich ertoe met betrekking tot die overeenkomsten of instrumenten op het gebied van Justitie en Binnenlandse zaken welke onlosmakelijk zijn verbonden met de doelstellingen van het EU-Verdrag:

- toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór de datum van toetreding zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten, alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig Titel VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen;

- administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Artikel 4

Vanaf de datum van toetreding neemt elke nieuwe lidstaat aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaat met een derogatie in de zin van artikel 122 van het EG-Verdrag.

Artikel 5

1. Bij deze Akte treden de nieuwe lidstaten toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, genomen besluiten en gesloten overeenkomsten. Zij verbinden zich ertoe op het tijdstip van de toetreding ook toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.

2. De nieuwe lidstaten verbinden zich ertoe toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel 293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van het bereiken van de doelstellingen van het EG-Verdrag, alsmede tot de Protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van deze overeenkomsten, die door de lidstaten zijn ondertekend, en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met de huidige lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen.

3. De nieuwe lidstaten bevinden zich ten aanzien van de verklaringen, resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad, alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Gemeenschap of de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard, in dezelfde situatie als de huidige lidstaten; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan.

Artikel 6

1. De door de Gemeenschap of uit hoofde van artikel 24 of artikel 38 van het EU-Verdrag met een of meer derde Staten, met een internationale organisatie dan wel met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden, zijn verbindend voor de nieuwe lidstaten, en wel onder de in de oorspronkelijke Verdragen en in deze Akte neergelegde voorwaarden.

2. De nieuwe lidstaten verbinden zich ertoe onder de in deze Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Gemeenschap gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden, alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden.

De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid 6 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus, China, Chili, de Mercosur en Zwitserland die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar lidstaten, wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad, handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten, en het (de) betrokken derde land(en) of internationale organisatie. Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Gemeenschap en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere, niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet. De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen, op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad.

3. Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en verdragen, verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.

4. Bij deze Akte treden de nieuwe lidstaten toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [1], ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000.

5. De nieuwe lidstaten verbinden zich ertoe onder de in deze Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte [2], zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst.

6. Vanaf de datum van toetreding, en in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2, passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten, gezamenlijk met de Gemeenschap, zijn gesloten met Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Kroatië, Egypte, de VJRM, Georgië, Israël, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Mexico, Moldavië, Marokko, Roemenië, de Russische Federatie, San Marino, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Syrië, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan, evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor de toetreding door de huidige lidstaten, gezamenlijk met de Gemeenschap, zijn gesloten.

Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de medeovereenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid 2, tweede alinea. Indien de protocollen niet zijn gesloten op de datum van toetreding, nemen de Gemeenschap en de lidstaten, in het kader van hun respectieve bevoegdheden, de noodzakelijke maatregelen om op het tijdstip van de toetreding het hoofd te bieden aan die situatie.

7. Onmiddellijk bij de toetreding worden de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen in de nieuwe lidstaten toegepast.

De door de Gemeenschap toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Gemeenschap. Te dien einde kan door de Gemeenschap met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen.

Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op de datum van toetreding, verricht de Gemeenschap de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Gemeenschap.

8. De door de Gemeenschap toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten over de afgelopen jaren van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden.

Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal.

Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen nog niet in werking zijn getreden op de datum van toetreding, is de eerste alinea van toepassing.

9. Onmiddellijk bij de toetreding wordt het beheer van door de nieuwe lidstaten gesloten visserijovereenkomsten door de Gemeenschap waargenomen.

De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien, blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd.

Zo spoedig mogelijk, en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten, stelt de Raad, in elk apart geval, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten, met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen.

10. Met ingang van de datum van toetreding zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen, inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst, op.

Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds, en één of meer derde landen anderzijds, niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit deze Akte, treft de nieuwe lidstaat alle passende maatregelen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken. Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen, trekt zij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden.

11. Bij deze Akte en onder de daarin neergelegde voorwaarden treden de nieuwe lidstaten toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 en de leden 4 tot en met 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden.

12. De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap of andere lidstaten eveneens partij zijn, aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie.

Met name zeggen zij, op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna, de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Gemeenschap partij is, tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken.

Artikel 7

De bepalingen van deze Akte kunnen, tenzij anders is bepaald, uitsluitend worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken door middel van de procedures voorzien in de oorspronkelijke Verdagen die het mogelijk maken tot een herziening van die Verdragen te komen.

Artikel 8

De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in deze Akte vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd, behouden hun eigen rechtskarakter; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing.

Artikel 9

De bepalingen van deze Akte waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd, verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen.

Artikel 10

Ten aanzien van de toepassing van de oorspronkelijke Verdragen en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden, bij wijze van overgang, de in deze Akte neergelegde afwijkende bepalingen.

TWEEDE DEEL

AANPASSING DER VERDRAGEN

TITEL I

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1

Het Europees Parlement

Artikel 11

Vanaf de aanvang van de zittingsperiode 2004-2009 wordt in artikel 190, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in artikel 108, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de eerste alinea vervangen door:

"Het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld:

België | 24 |

Tsjechië | 24 |

Denemarken | 14 |

Duitsland | 99 |

Estland | 6 |

Griekenland | 24 |

Spanje | 54 |

Frankrijk | 78 |

Ierland | 13 |

Italië | 78 |

Cyprus | 6 |

Letland | 9 |

Litouwen | 13 |

Luxemburg | 6 |

Hongarije | 24 |

Malta | 5 |

Nederland | 27 |

Oostenrijk | 18 |

Polen | 54 |

Portugal | 24 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 14 |

Finland | 14 |

Zweden | 19 |

Verenigd Koninkrijk | 78" |

HOOFDSTUK 2

De Raad

Artikel 12

1. Met ingang van 1 november 2004:

a) wordt in artikel 205 van het EG-Verdrag en artikel 118 van het Euratom-Verdrag

i) lid 2 vervangen door:

"2. Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

België | 12 |

Tsjechië | 12 |

Denemarken | 7 |

Duitsland | 29 |

Estland | 4 |

Griekenland | 12 |

Spanje | 27 |

Frankrijk | 29 |

Ierland | 7 |

Italië | 29 |

Cyprus | 4 |

Letland | 4 |

Litouwen | 7 |

Luxemburg | 4 |

Hongarije | 12 |

Malta | 3 |

Nederland | 13 |

Oostenrijk | 10 |

Polen | 27 |

Portugal | 12 |

Slovenië | 4 |

Slowakije | 7 |

Finland | 7 |

Zweden | 10 |

Verenigd Koninkrijk | 29 |

De besluiten van de Raad komen tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en ten minste twee derden van de leden voorstemmen."

;

ii) het volgende lid toegevoegd:

"4. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen."

;

b) in artikel 23, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de derde alinea vervangen door:

"De stemmen van de leden van de Raad worden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen."

;

c) in artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt lid 3 vervangen door:

"3. Ingeval voor de besluiten van de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen, en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen."

2. Artikel 3, lid 1, van het Protocol gehecht aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag wordt ingetrokken.

3. Indien minder dan tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toetreden, wordt de drempel voor de gekwalificeerde meerderheid bij besluit van de Raad met toepassing van een strikt lineaire rekenkundige interpolatie, met afronding naar boven of naar beneden tot het dichtstbijzijnde stemmenaantal, vastgesteld op een percentage tussen 71 % voor een Raad met 300 stemmen en 72,27 % voor een EU met 25 lidstaten.

HOOFDSTUK 3

Het Hof van Justitie

Artikel 13

1. Artikel 9, lid 1, van het Protocol, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende het statuut van het Hof van Justitie wordt als volgt gewijzigd:

"De gedeeltelijke vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft beurtelings betrekking op dertien en op twaalf rechters."

.

2. Artikel 48 van het Protocol, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende het statuut van het Hof van Justitie wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 48

Het Gerecht bestaat uit vijfentwintig rechters."

.

HOOFDSTUK 4

Het Economisch en Sociaal Comité

Artikel 14

Artikel 258, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 166, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden vervangen door:

"Het aantal leden van het Comité is als volgt vastgesteld:

België | 12 |

Tsjechië | 12 |

Denemarken | 9 |

Duitsland | 24 |

Estland | 7 |

Griekenland | 12 |

Spanje | 21 |

Frankrijk | 24 |

Ierland | 9 |

Italië | 24 |

Cyprus | 6 |

Letland | 7 |

Litouwen | 9 |

Luxemburg | 6 |

Hongarije | 12 |

Malta | 5 |

Nederland | 12 |

Oostenrijk | 12 |

Polen | 21 |

Portugal | 12 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 9 |

Finland | 9 |

Zweden | 12 |

Verenigd Koninkrijk | 24" |

HOOFDSTUK 5

Het Comité van de Regio's

Artikel 15

Artikel 263, derde alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt vervangen door:

"Het aantal leden van het Comité is als volgt vastgesteld:

België | 12 |

Tsjechië | 12 |

Denemarken | 9 |

Duitsland | 24 |

Estland | 7 |

Griekenland | 12 |

Spanje | 21 |

Frankrijk | 24 |

Ierland | 9 |

Italië | 24 |

Cyprus | 6 |

Letland | 7 |

Litouwen | 9 |

Luxemburg | 6 |

Hongarije | 12 |

Malta | 5 |

Nederland | 12 |

Oostenrijk | 12 |

Polen | 21 |

Portugal | 12 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 9 |

Finland | 9 |

Zweden | 12 |

Verenigd Koninkrijk | 24" |

HOOFDSTUK 6

Het Wetenschappelijk en Technisch Comité

Artikel 16

Artikel 134, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt vervangen door:

"2. Het comité bestaat uit negenendertig leden, benoemd door de Raad na raadpleging van de Commissie."

.

HOOFDSTUK 7

De Europese Centrale Bank

Artikel 17

In Protocol nr. 18 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank dat is gehecht aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt aan artikel 49 het volgende lid toegevoegd:

"49.3. Zodra één of meer landen lidstaat worden en hun respectieve nationale centrale banken deel gaan uitmaken van het ESCB, worden het geplaatste kapitaal van de ECB en het plafond voor de externe reserves die aan de ECB mogen worden overgedragen, automatisch verhoogd. De verhoging wordt bepaald door de op dat ogenblik geldende bedragen te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de toetredende nationale centrale banken in kwestie enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. De weging van elke nationale centrale bank in de kapitaalsleutel wordt berekend naar analogie van artikel 29, lid 1, en in overeenstemming met artikel 29, lid 2. De referentieperioden voor de statische gegevens zijn gelijk aan die welke zijn toegepast voor de laatste vijfjaarlijkse aanpassing van de wegingen krachtens artikel 29, lid 3."

.

TITEL II

ANDERE AANPASSINGEN

Artikel 18

Aan artikel 57, lid 1, van het EG-Verdrag wordt het volgende toegevoegd:

"Voor beperkingen uit hoofde van nationaal recht in Estland en Hongarije geldt als datum 31 december 1999."

.

Artikel 19

Artikel 299, lid 1, van het EG-Verdrag wordt vervangen door:

"1. Dit verdrag is van toepassing op het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland."

.

DERDE DEEL

PERMANENTE BEPALINGEN

TITEL I

AANPASSINGEN VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 20

In de besluiten genoemd in bijlage II van deze Akte worden de aanpassingen aangebracht die in die bijlage worden omschreven.

Artikel 21

De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de besluiten genoemd in de lijst in bijlage III van deze Akte worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel 57.

TITEL II

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 22

De in bijlage IV van deze Akte opgesomde maatregelen worden toegepast op de in die bijlage bepaalde wijze.

Artikel 23

De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement besluiten tot de aanpassingen van de bepalingen van deze Akte betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid welke nodig zouden kunnen blijken ten gevolge van een wijziging van de communautaire voorschriften. Die aanpassingen kunnen vóór de datum van toetreding plaatsvinden.

VIERDE DEEL

TIJDELIJKE BEPALINGEN

TITEL I

OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 24

De in de bijlagen V tot en met XIV van deze Akte genoemde maatregelen zijn ten opzichte van de nieuwe lidstaten van toepassing op de wijze als bepaald in die bijlagen.

Artikel 25

1. In afwijking van de tweede alinea van artikel 189 van het EG-Verdrag en van artikel 107, tweede alinea, van het Euratom-Verdrag, en met betrekking tot artikel 190, lid 2, van het EG-Verdrag en artikel 108, lid 2, van het Euratom-Verdrag, is het aantal afgevaardigden van de nieuwe lidstaten in het Europees Parlement voor de periode vanaf de datum van toetreding tot het begin van de zittingsperiode 2004-2009 van het Europees Parlement als volgt vastgesteld:

Tsjechië | 24 |

Estland | 6 |

Cyprus | 6 |

Letland | 9 |

Litouwen | 13 |

Hongarije | 24 |

Malta | 5 |

Polen | 54 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 14 |

2. In afwijking van artikel 190, lid 1, van het EG-Verdrag en van artikel 108, lid 2, van het Euratom-Verdrag, worden de vertegenwoordigers in het Europees Parlement van de volkeren van de nieuwe lidstaten voor de periode vanaf de datum van toetreding tot het begin van de zittingsperiode 2004-2009 van het Europees Parlement aangewezen door de volksvertegenwoordigingen van deze Staten uit hun midden, zulks volgens de door elk dezer Staten vastgestelde procedure.

Artikel 26

1. Voor de periode tot en met 31 oktober 2004 zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) met betrekking tot artikel 205, lid 2, van het EG-Verdrag en artikel 118, lid 2, van het Euratom-Verdrag:

Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is, worden de stemmen van zijn leden als volgt gewogen:

België | 5 |

Tsjechië | 5 |

Denemarken | 3 |

Duitsland | 10 |

Estland | 3 |

Griekenland | 5 |

Spanje | 8 |

Frankrijk | 10 |

Ierland | 3 |

Italië | 10 |

Cyprus | 2 |

Letland | 3 |

Litouwen | 3 |

Luxemburg | 2 |

Hongarije | 5 |

Malta | 2 |

Nederland | 5 |

Oostenrijk | 4 |

Polen | 8 |

Portugal | 5 |

Slovenië | 3 |

Slowakije | 3 |

Finland | 3 |

Zweden | 4 |

Verenigd Koninkrijk | 10 |

b) met betrekking tot artikel 205, lid 2, tweede en derde alinea, van het EG-Verdrag en artikel 118, lid 2, van het Euratom-Verdrag:

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste:

- 88 stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,

- 88 stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste twee derde van de leden voorstemmen, in de overige gevallen.

c) met betrekking tot artikel 23, lid 2, derde alinea, tweede zin, van het EU-Verdrag:

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 88 stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste twee derde van de leden voorstemmen.

d) met betrekking tot artikel 34, lid 3, van het EU-Verdrag:

Ingeval voor de besluiten van de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 88 stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste twee derde van de leden voorstemmen.

2. Ingeval minder dan tien nieuwe lidstaten toetreden tot de Unie, wordt de drempel voor de gekwalificeerde meerderheid tot en met 31 oktober 2004 bij besluit van de Raad zo dicht mogelijk bij 71,26 % van het totale aantal stemmen vastgesteld.

Artikel 27

1. De "rechten van het Gemeenschappelijke Douanetarief en andere douanerechten" genoemde ontvangsten, bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), van Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad betreffende het stelsel van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen [3], of de overeenkomstige bepaling in enig besluit dat dit vervangt, omvatten de douanerechten die worden berekend op basis van de rechten die voortvloeien uit het gemeenschappelijk douanetarief en alle daarmee samenhangende tariefconcessies die de Gemeenschap in het handelsverkeer van de nieuwe lidstaten met derde landen toepast.

2. Voor 2004 zijn de in artikel 2, lid 1, onder c), respectievelijk d), van Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad bedoelde geharmoniseerde BTW-grondslag en BNP-grondslag (bruto nationaal product) van elke nieuwe lidstaat gelijk aan twee derde van de jaarbasis. De BNP-grondslag van elke nieuwe lidstaat waarmee rekening zal worden gehouden bij de berekening van de in artikel 5, lid 1, van Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad bedoelde financiering van de correctie voor begrotingsonevenwichtigheden die aan het Verenigd Koninkrijk is toegestaan, is eveneens gelijk aan twee derde van de jaarbasis.

3. Voor de bepaling van het in artikel 2, lid 4, onder b), van Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad bedoelde "bevroren percentage" voor 2004, worden de afgetopte BTW-grondslagen voor de nieuwe lidstaten berekend op basis van twee derde van de niet-afgetopte BTW-grondslag en twee derde van hun BNP.

Artikel 28

1. De algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2004 wordt aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten: dit gebeurt door middel van een wijzigingsbegroting die op 1 mei 2004 van kracht wordt.

2. De twaalf maandelijkse twaalfden van de op de BTW en op het BNP gebaseerde middelen die door de nieuwe lidstaten moeten worden betaald krachtens deze gewijzigde begroting, alsmede de aanpassing met terugwerkende kracht van de maandelijkse twaalfden voor het tijdvak januari-april 2004 die uitsluitend gelden voor de huidige lidstaten, worden omgezet in achtsten die tijdens de periode mei-december 2004 moeten worden afgedragen. De aanpassingen met terugwerkende kracht die voortvloeien uit eventuele later in 2004 aangenomen gewijzigde begrotingen, worden op dezelfde wijze omgezet in gelijke delen die tijdens de rest van het jaar moeten worden afgedragen.

Artikel 29

De Gemeenschap stort op de eerste werkdag van elke maand aan Tsjechië, Cyprus, Malta en Slovenië, uit hoofde van de uitgaven van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, één achtste in 2004 vanaf de datum van toetreding en één twaalfde in 2005 en 2006 van de volgende bedragen bij wijze van tijdelijke begrotingscompensatie:

(miljoen euro — prijzen van 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tsjechië | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Cyprus | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovenië | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Artikel 30

De Gemeenschap stort op de eerste werkdag van elke maand aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, uit hoofde van de uitgaven van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, één achtste in 2004 vanaf de datum van toetreding en één twaalfde in 2005 en 2006 van de volgende bedragen bij wijze van forfaitaire speciale cash flow-faciliteit:

(miljoen euro — prijzen van 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tsjechië | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estland | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Cyprus | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Letland | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litouwen | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Hongarije | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Polen | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovenië | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slowakije | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

Een in de forfaitaire speciale cash flow-faciliteit opgenomen bedrag van 1 miljard euro voor Polen en van 100 miljoen euro voor de Tsjechische Republiek wordt in aanmerking genomen voor berekeningen betreffende de verdeling van de structuurfondsen voor de jaren 2004 tot en met 2006.

Artikel 31

1. De hieronder vermelde nieuwe lidstaten betalen de volgende bijdragen aan het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal als bedoeld in Besluit 2002/234/EGKS van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 27 februari 2002betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal [4]:

(miljoen euro — huidige prijzen) |

Tsjechië | 39,88 |

Estland | 2,5 |

Letland | 2,69 |

Hongarije | 9,93 |

Polen | 92,46 |

Slovenië | 2,36 |

Slowakije | 20,11 |

2. De bijdragen aan het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal worden in vier keer betaald, te beginnen in 2006, volgens het onderstaande schema, steeds op de eerste werkdag van de eerste maand van elk jaar:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Artikel 32

1. Voorzover in dit Verdrag niet anders is bepaald, worden na 31 december 2003 geen financiële verbintenissen aangegaan ten behoeve van de nieuwe lidstaten uit hoofde van het Phare-programma [5], het Phare-programma voor grensoverschrijdende samenwerking [6], de pretoetredingsinstrumenten voor Cyprus en Malta [7], het ISPA-programma [8] en het Sapard-programma [9]. De nieuwe lidstaten krijgen met ingang van 1 januari 2004 dezelfde behandeling als de huidige lidstaten wat betreft uitgaven onder de eerste drie rubrieken van de financiële vooruitzichten, als bepaald in de Interinstitutionele Overeenkomst van 6 mei 1999 [10], met inachtneming van de hieronder vermelde individuele specificaties en uitzonderingen of zoals anderszins is bepaald in dit Verdrag. De maximum aanvullende vastleggingen voor de rubrieken 1, 2, 3 en 5 van de Financiële Perspectieven in verband met de toetreding staan in bijlage XV. Voor geen enkel programma of geen enkel orgaan mogen echter financiële verbintenissen worden aangegaan uit hoofde van de begroting voor 2004 voordat de betrokken nieuwe lidstaat is toegetreden.

2. Lid 1 is niet van toepassing op uitgaven uit hoofde van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, overeenkomstig artikel 2, lid 1, artikel 2, lid 2, en artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [11], die pas vanaf de datum van toetreding voor communautaire financiering in aanmerking komen, overeenkomstig artikel 2 van deze Akte.

Lid 1 van dit artikel is echter wel van toepassing op uitgaven voor uit hoofde van door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, gefinancierde plattelandsontwikkeling, overeenkomstig artikel 47 bis van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen [12], met inachtneming van de voorwaarden daaraan verbonden in de wijziging van deze verordening in bijlage II bij deze Akte.

3. Onder voorbehoud van de laatste zin van lid 1, nemen de nieuwe lidstaten vanaf 1 januari 2004 deel aan communautaire programma's en organen, met financiering uit de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen volgens dezelfde regels en voorwaarden als de huidige lidstaten. De regels en voorwaarden van besluiten van de Associatieraden, overeenkomsten en memoranda van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschappen en de nieuwe lidstaten betreffende hun deelname aan communautaire programma's en organen worden met ingang van 1 januari 2004 vervangen door de bepalingen die op deze programma's en organen van toepassing zijn.

4. Indien één van de, in artikel 1, lid 1, van het Toetredingsverdrag genoemde staten niet in de loop van 2004 tot de Gemeenschap toetreedt, dan zijn alle verzoeken van of uit dat land om uitgavensteun uit hoofde van de eerste drie rubrieken van de Financiële Perspectieven voor 2004 nietig. In dat geval blijft het betreffende besluit van de Associatieraad, de betreffende overeenkomst of het memorandum van overeenstemming ten aanzien van die staat gedurende het hele jaar 2004 van toepassing.

5. Indien er maatregelen moeten worden genomen om de overgang tussen de pretoetredingsregeling en die welke voortvloeit uit de toepassing van dit artikel te vergemakkelijken, neemt de Commissie de vereiste maatregelen.

Artikel 33

1. Vanaf de datum van toetreding worden de aanbesteding, de afsluiting, de uitvoering en de betaling met betrekking tot pretoetredingsmiddelen in het kader van het Phare-programma [13], het GS-programma in het kader van Phare [14] en de pretoetredingsmiddelen voor Cyprus en Malta [15] beheerd door een uitvoeringsinstantie in de nieuwe lidstaten.

Van de voorafgaande goedkeuring door de Commissie in verband met de aanbesteding en de afsluiting van de overeenkomst zal worden afgezien bij een besluit van de Commissie te dien einde, na een als positief beoordeelde aanvraag voor een versterkt gedecentraliseerd uitvoeringssysteem (EDIS), overeenkomstig de criteria en de voorwaarden van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89 [16].

Indien de beslissing van de Commissie om af te zien van voorafgaande goedkeuring niet is genomen vóór de toetreding, heeft dat tot gevolg dat overeenkomsten die zijn ondertekend tussen de toetredingsdatum en de datum waarop de Commissie haar beslissing neemt, niet in aanmerking komen voor pretoetredingsbijstand.

Indien evenwel, bij wijze van uitzondering, de beslissing van de Commissie om af te zien van voorafgaande goedkeuring pas kan worden getroffen na de toetredingsdatum om redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de autoriteiten van de nieuwe lidstaat, kan de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen aanvaarden dat overeenkomsten die zijn gesloten tussen de toetredingsdatum en de datum van de beslissing van de Commissie, in aanmerking komen voor pretoetredingsbijstand, en dat de uitvoering van de pretoetredingsbijstand nog gedurende een beperkte periode wordt voortgezet, op voorwaarde dat de Commissie vooraf haar goedkeuring verleent aan de aanbesteding en de afsluiting van de overeenkomst.

2. Algemene begrotingsverplichtingen die zijn aangegaan voor de toetreding krachtens de in lid 1 bedoelde financiële instrumenten voor de pretoetredingssteun, met inbegrip van de afsluiting en registratie van latere individuele vastleggingen en betalingen die na de toetreding zijn verricht, blijven vallen onder de regels en voorschriften van de financiële instrumenten in het kader van de pretoetredingsbijstand en blijven ten laste van de desbetreffende begrotingshoofdstukken tot de betrokken programma's en projecten worden afgesloten. Onverminderd hetgeen voorafgaat, worden procedures inzake overheidsopdrachten die worden ingeleid na de toetreding, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke communautaire richtlijnen.

3. De laatste programmeringsperiode voor de in lid 1 bedoelde pretoetredingsbijstand valt samen met het laatste volledige kalenderjaar dat aan de toetreding voorafgaat. Voor de acties uit hoofde van deze programma's dient binnen de twee volgende jaren een overeenkomst te worden gesloten; de betalingen worden verricht zoals in het financieringsmemorandum [17] is vastgesteld, normaliter tegen het einde van het derde jaar nadat de betalingsverplichting is aangegaan. Er worden geen verlengingen toegestaan voor de termijn van de overeenkomsten. Bij wijze van uitzondering en in naar behoren gemotiveerde gevallen, is een beperkte verlenging van de termijnen mogelijk voor de betalingen.

4. Om te zorgen voor de noodzakelijke geleidelijke beëindiging van de in lid 1 bedoelde financiële instrumenten voor de pretoetredingsbijstand en van het ISPA-programma [18], alsmede voor een vlotte overgang tussen de regels die voor, respectievelijk na de toetreding gelden, kan de Commissie alle passende maatregelen treffen om in de nieuwe lidstaten het nodige wettelijk vereiste personeel te handhaven gedurende een periode van maximaal 15 maanden na de toetreding. Tijdens die periode genieten de ambtenaren die in de nieuwe lidstaten voor de toetreding gedetacheerd waren en die in die lidstaten in dienst blijven na de toetreding bij wijze van uitzondering dezelfde financiële en materiële voorwaarden als die welke door de Commissie vóór de toetreding werden toegepast overeenkomstig bijlage X van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen zoals die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 [19]. De administratieve uitgaven, met inbegrip van de salarissen van andere personeelsleden, die nodig zijn voor het beheer van de pretoetredingsbijstand, worden tijdens het gehele jaar 2004 en tot eind juli 2005 gefinancierd ten laste van de begrotingspost "ondersteuningsuitgaven voor acties" (het vroegere deel B van de begroting) of ten laste van overeenkomstige begrotingsposten voor de in lid 1 bedoelde instrumenten, alsmede het ISPA-programma, van de desbetreffende pretoetredingsbegrotingen.

5. Wanneer krachtens Verordening (EG) nr. 1268/1999 goedgekeurde projecten niet langer uit hoofde van dat instrument kunnen worden gefinancierd, kunnen zij worden geïntegreerd in de programmering inzake plattelandsontwikkeling en gefinancierd door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. Indien in dit verband specifieke overgangsmaatregelen nodig zijn, worden deze door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 50, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen [20].

Artikel 34

1. Tussen de datum van toetreding en eind 2006 verstrekt de Unie aan de nieuwe lidstaten tijdelijke financiële bijstand (hierna de "overgangsfaciliteit" te noemen) voor de ontwikkeling en versterking van hun administratieve capaciteit om de communautaire wetgeving uit te voeren en te handhaven, en de uitwisseling van beste praktijken tussen overeenkomstige instanties in verschillende landen te bevorderen.

2. Deze bijstand is gericht op de blijvende noodzaak om de institutionele capaciteit op bepaalde terreinen te versterken door middel van maatregelen die niet door de structuurfondsen kunnen worden gefinancierd, in het bijzonder op de volgende gebieden:

- justitie en binnenlandse zaken (versterking van het rechtssysteem, controle aan de buitengrenzen, anticorruptiestrategie, versterking van de wetshandhavingscapaciteiten);

- financiële controle;

- bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en fraudebestrijding;

- interne markt, met inbegrip van douane-unie;

- milieu;

- veterinaire diensten, en opbouw van de administratieve capaciteit in verband met de voedselveiligheid;

- structuren op het stuk van bestuur en controle voor landbouw en plattelandsontwikkeling, met inbegrip van het GBCS (Geïntegreerd beheers- en controlesysteem);

- nucleaire veiligheid (versterking van de effectiviteit en de competentie van de voor nucleaire veiligheid verantwoordelijke autoriteiten en van de organisaties die hen op technisch vlak bijstaan, alsook van de openbare instanties voor het beheer van radioactief afval);

- statistiek;

- versterking van de overheidsdiensten overeenkomstig de behoeften die worden gesignaleerd in het alomvattende Monitoringverslag van de Commissie en die niet onder de structuurfondsen vallen.

3. Over de bijstand uit hoofde van de overgangsfaciliteit wordt besloten overeenkomstig de procedure van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad betreffende economische hulp ten gunste van bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa [21].

4. Het programma wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder a) en b), van het financieel reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [22]. Voor samenwerkingsverbonden tussen overheidsinstanties met het oog op institutionele ontwikkeling blijft de procedure met betrekking tot het doen van voorstellen via het netwerk van contactpunten in de huidige lidstaten van toepassing; deze procedure is vastgelegd in de kaderovereenkomsten met de huidige lidstaten met betrekking tot de pretoetredingssteun.

De vastleggingen voor de overgangsfaciliteit bedragen, tegen de prijzen van 1999, 200 miljoen euro voor 2004, 120 miljoen euro in 2005 en 60 miljoen euro in 2006. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegekend binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 35

1. Hierbij wordt een Schengenfaciliteit als tijdelijk instrument ingesteld om de begunstigde lidstaten vanaf de datum van toetreding tot eind 2006 te helpen bij de financiering van acties aan de nieuwe buitengrenzen van de Unie met het oog op de uitvoering van het Schengenacquis en de controle aan de buitengrenzen.

Om de bij de voorbereiding voor deelname aan Schengen ontdekte tekortkomingen te verhelpen, komen de volgende soorten acties in aanmerking voor financiering uit hoofde van de Schengenfaciliteit:

- investering in bouw, renovatie of verbetering van de infrastructuur aan grensovergangen en daarmee verband houdende gebouwen;

- investeringen in alle soorten van werkmaterieel (bv. laboratoriumapparatuur, detectieapparatuur, apparatuur en programmatuur voor het Schengeninformatiesysteem SIS 2, vervoersmiddelen);

- opleiding van grenswachten;

- ondersteuning van logistieke en operationele kosten.

2. De volgende bedragen worden in het kader van de Schengenfaciliteit beschikbaar gesteld en als forfaitaire steunbetalingen uitgekeerd aan de onderstaande begunstigde lidstaten:

(miljoen euro — prijzen van 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estland | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Letland | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litouwen | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Hongarije | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Polen | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovenië | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slowakije | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Het is de taak van de begunstigde lidstaten om de afzonderlijke operaties overeenkomstig dit artikel te selecteren en uit te voeren. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het coördineren van het gebruik van de faciliteit met steun uit andere communautaire instrumenten, voor de compatibiliteit met het beleid en de maatregelen van de Gemeenschap en voor de naleving van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

De forfaitaire steunbetalingen worden binnen drie jaar na de eerste betaling gebruikt en ongebruikte of onterecht uitgegeven middelen worden teruggevorderd door de Commissie. De begunstigde lidstaten dienen, uiterlijk zes maanden na de termijn van drie jaar, een overzichtsverslag in over de wijze waarop de forfaitaire steunbetalingen zijn gebruikt, met een verklaring waarin de uitgaven worden gerechtvaardigd.

De begunstigde lidstaat oefent deze verantwoordelijkheid uit onverminderd de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en overeenkomstig het bepaalde in het financieel reglement betreffende gedecentraliseerd beheer.

4. De Commissie houdt een toetsingsrecht via het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). De Commissie en de Rekenkamer kunnen tevens controles ter plaatse uitvoeren volgens de passende procedures.

5. De Commissie kan de voor de werking van deze faciliteit noodzakelijke technische bepalingen aannemen.

Artikel 36

De in de artikelen 29, 30, 34 en 35 genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast in het kader van de technische aanpassing op grond van punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999.

TITEL II

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 37

1. Indien zich voor het einde van een periode van ten hoogste drie jaar na de toetreding ernstige en mogelijk aanhoudende moeilijkheden voordoen in een sector van het economische leven, dan wel moeilijkheden die de economische toestand van een bepaalde streek ernstig kunnen verstoren, kan een nieuwe lidstaat machtiging vragen om beschermingsmaatregelen te nemen, zodat de toestand weer in evenwicht kan worden gebracht en de betrokken sector kan worden aangepast aan de economie van de gemeenschappelijke markt.

Onder dezelfde voorwaarden kan een van de huidige lidstaten verzoeken gemachtigd te worden beschermingsmaatregelen te nemen ten opzichte van een of meer van de nieuwe lidstaten.

2. Op verzoek van de betrokken staat stelt de Commissie door middel van een spoedprocedure onverwijld de beschermingsmaatregelen vast welke zij noodzakelijk acht, waarbij zij de voorwaarden en praktische regels voor de toepassing ervan aangeeft.

In geval van ernstige economische moeilijkheden spreekt de Commissie zich op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken lidstaat uit binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontvangst van het met redenen omkleed verzoek. De aldus getroffen maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing, houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen en leiden niet tot grenscontroles.

3. De overeenkomstig lid 2 toegestane maatregelen kunnen afwijkingen van de regels van het EG-Verdrag en van deze Akte inhouden, voorzover en voor zolang zij strikt noodzakelijk zijn om de in lid 1 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken. Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de gemeenschappelijke markt het minst verstoren.

Artikel 38

Bij niet-naleving door een nieuwe lidstaat van in het kader van de toetredingsonderhandelingen aangegane verbintenissen waardoor de werking van de interne markt ernstig wordt verstoord, met inbegrip van verbintenissen inzake sectoraal beleid betreffende economische activiteiten met grensoverschrijdende gevolgen, of bij onmiddellijke dreiging van een dergelijke verstoring, kan de Commissie tot aan het einde van een periode van ten hoogste drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Akte op een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat dan wel op eigen initiatief passende maatregelen treffen.

Deze maatregelen moeten evenredig zijn en er moet voorrang worden gegeven aan maatregelen die de werking van de interne markt het minst verstoren en, in voorkomend geval, aan de toepassing van de bestaande sectorale vrijwaringsmechanismen. Deze vrijwaringsmaatregelen mogen echter niet worden gebruikt als middel tot willekeurige discriminatie noch als verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten. Op een vrijwaringsclausule kan zelfs vóór de toetreding een beroep gedaan worden op basis van de bevindingen van het toezicht, en de clausule kan vanaf de datum van toetreding van kracht worden. De maatregelen worden niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is en zij worden in elk geval ingetrokken wanneer de betrokken verplichting is nagekomen. Zij kunnen evenwel tot na de in de eerste alinea bedoelde periode worden toegepast indien de betrokken verplichtingen niet zijn nagekomen. In antwoord op de vooruitgang die door de betrokken nieuwe lidstaat bij het nakomen van zijn verplichtingen is geboekt, kan de Commissie in voorkomend geval de maatregelen aanpassen. De Commissie stelt de Raad tijdig in kennis alvorens zij vrijwaringsmaatregelen intrekt, en zij houdt terdege rekening met de desbetreffende opmerkingen van de Raad.

Artikel 39

Indien er zich in een nieuwe lidstaat ernstige tekortkomingen of directe risico's op dergelijke tekortkomingen voordoen bij de omzetting, de stand van de uitvoering of de toepassing van de kaderbesluiten of andere ter zake doende verbintenissen, samenwerkingsinstrumenten en besluiten betreffende wederzijdse erkenning in strafzaken uit hoofde van titel VI van het EU-Verdrag en richtlijnen en verordeningen inzake wederzijdse erkenning in burgerlijke zaken uit hoofde van titel IV van het EG-verdrag, kan de Commissie tot aan het einde van een periode van ten hoogste drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Akte op een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat dan wel op eigen initiatief en na overleg met de lidstaten passende maatregelen treffen, waarbij zij de voorwaarden en praktische regels voor de toepassing ervan aangeeft.

Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van een tijdelijke schorsing van de toepassing van de betrokken bepalingen en besluiten in de betrekkingen tussen een nieuwe lidstaat en een andere lidstaat of andere lidstaten, zonder afbreuk te doen aan de verdere nauwe justitiële samenwerking. Op een vrijwaringsclausule kan zelfs vóór de toetreding een beroep gedaan worden op basis van de bevindingen van het toezicht, en de clausule kan vanaf de datum van toetreding van kracht worden. De maatregelen worden niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is en zij worden in elk geval ingetrokken wanneer de betrokken tekortkomingen zijn verholpen. Zij kunnen evenwel tot na de in de eerste alinea bedoelde periode worden toegepast zo lang de betrokken tekortkomingen blijven bestaan. In antwoord op de vooruitgang die door de betrokken nieuwe lidstaat bij het verhelpen van de aangegeven tekortkomingen is geboekt, kan de Commissie in voorkomend geval de maatregelen aanpassen na overleg met de lidstaten. De Commissie stelt de Raad tijdig in kennis alvorens zij vrijwaringsmaatregelen intrekt, en zij houdt terdege rekening met de desbetreffende opmerkingen van de Raad.

Artikel 40

Teneinde de goede werking van de interne markt niet te verstoren mag de tenuitvoerlegging van de nationale voorschriften van de nieuwe lidstaten gedurende de in de bijlagen V tot en met XIV bedoelde overgangsperioden niet leiden tot grenscontroles tussen de lidstaten.

Artikel 41

Indien overgangsmaatregelen nodig zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in de nieuwe lidstaten bestaande regeling naar die welke voortvloeit uit de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeenkomstig het bepaalde in deze Akte, worden deze maatregelen door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker [23] of, naargelang van het geval, van de desbetreffende artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten of volgens de desbetreffende comitéprocedure van de toepasselijke wetgeving. De in dit artikel bedoelde overgangsmaatregelen kunnen worden genomen gedurende een tijdvak dat drie jaar na de datum van toetreding verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak. De Raad kan dit tijdvak met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement verlengen.

De overgangsmaatregelen die betrekking hebben op de toepassing van ingevolge de toetreding vereiste maar niet in deze Akte gespecificeerde instrumenten betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid, worden vóór de datum van toetreding door de Raad op voorstel van de Commissie met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen of, indien die maatregelen gevolgen hebben voor oorspronkelijk door de Commissie aangenomen instrumenten, door de Commissie volgens de procedure die is vereist voor de aanneming van de betrokken instrumenten.

Artikel 42

Indien er overgangsmaatregelen nodig zijn om de overgang te vergemakkelijken van de in de nieuwe lidstaten bestaande regeling naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire veterinaire en fytosanitaire wetgeving, dienen deze maatregelen door de Commissie volgens de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde comitologieprocedure te worden aangenomen. Deze maatregelen worden genomen gedurende een tijdvak dat drie jaar na de datum van toetreding verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak.

VIJFDE DEEL

BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE

TITEL I

HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 43

Het Europees Parlement brengt in zijn Reglement de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Artikel 44

De Raad brengt in zijn Reglement van Orde de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Artikel 45

1. Elke staat die toetreedt heeft het recht om een van zijn onderdanen tot lid van de Commissie te doen benoemen.

2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 213, lid 1, artikel 241, lid 1, eerste alinea, artikel 214, lid 2, van het EG-Verdrag en artikel 126 van het Euratom-Verdrag:

a) wordt op de dag van toetreding een onderdaan van elke nieuwe lidstaat benoemd tot lid van de Commissie. De nieuwe leden van de Commissie worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en in overeenstemming met de voorzitter van de Commissie door de Raad benoemd,

b) verstrijkt de ambtstermijn van de overeenkomstig punt a) benoemde leden en van de per 23 januari 2000 benoemde leden op 31 oktober 2004,

c) treedt op 1 november 2004 een nieuwe Commissie aan, bestaande uit één onderdaan van elke lidstaat; de ambtstermijn van de leden van die nieuwe Commissie verstrijkt op 31 oktober 2009,

d) wordt in artikel 4, lid 1, van het aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag gehechte Protocol betreffende de uitbreiding van de Europese Unie de datum " 1 januari 2005" vervangen door " 1 november 2004".

3. De Commissie brengt in haar Reglement van Orde de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Artikel 46

1. Bij het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg worden tien rechters benoemd.

2. a) De ambtstermijn van vijf van de overeenkomstig lid 1 benoemde rechters bij het Hof van Justitie loopt af op 6 oktober 2006. Deze rechters worden door het lot aangewezen. De ambtstermijn van de andere rechters loopt af op 6 oktober 2009.

b) De ambtstermijn van vijf van de overeenkomstig lid 1 benoemde rechters bij het Gerecht van Eerste Aanleg loopt af op 31 augustus 2004. Deze rechters worden door het lot aangewezen. De ambtstermijn van de andere rechters loopt af op 31 augustus 2007.

3. a) Het Hof van Justitie brengt in zijn reglement voor de procesvoering de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

b) Het Gerecht van eerste aanleg brengt in overeenstemming met het Hof van Justitie in zijn reglement voor de procesvoering de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

c) Het aldus aangepaste reglement voor de procesvoering moet door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden goedgekeurd.

4. Voor het wijzen van vonnis in zaken die op de datum van toetreding bij het Hof of het Gerecht aanhangig zijn en waarvoor de mondelinge procedure vóór deze datum is geopend, komen het Hof en het Gerecht in voltallige zitting of de Kamers bijeen in de samenstelling van voor de toetreding en passen zij het reglement voor de procesvoering toe zoals dit op de dag voor de toetredingsdatum gold.

Artikel 47

De Rekenkamer wordt aangevuld door de benoeming van tien extra leden met een ambtstermijn van zes jaar.

Artikel 48

Het Economisch en Sociaal Comité wordt aangevuld door de benoeming van 95 leden die de verschillende economische en sociale componenten van de georganiseerde civiele samenleving in de nieuwe lidstaten vertegenwoordigen. Het mandaat van de aldus benoemde leden eindigt tegelijk met het mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

Artikel 49

Het Comité van de Regio's wordt aangevuld door de benoeming van 95 leden die een regionaal of lokaal lichaam uit de nieuwe lidstaten vertegenwoordigen, en die ofwel in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn ofwel politiek verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering. Het mandaat van de aldus benoemde leden eindigt tegelijk met het mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

Artikel 50

1. De ambtstermijn van de huidige leden van het Wetenschappelijk en Technisch Comité uit hoofde van artikel 134, lid 2, van het Euratom-Verdrag verstrijkt op de dag van inwerkingtreding van deze Akte.

2. Bij de toetreding benoemt de Raad de nieuwe leden van het Wetenschappelijk en Technisch Comité volgens de procedure van artikel 134, lid 2, van het Euratom-Verdrag.

Artikel 51

De door de toetreding noodzakelijk geworden aanpassingen van de statuten en van de reglementen van orde van de bij de oorspronkelijke Verdragen ingestelde comités geschieden zo spoedig mogelijk na de toetreding.

Artikel 52

1. Voor wat de in bijlage XVI vermelde, bij de Verdragen en door de wetgever opgerichte comités, groepen en andere instanties betreft, verstrijkt de ambtstermijn der nieuwe leden tegelijk met de ambtstermijn van de leden die op het tijdstip van de toetreding in functie zijn.

2. De ambtstermijn van de nieuwe leden van de in bijlage XVII vermelde, door de Commissie opgerichte comités en groepen verstrijkt tegelijk met de ambtstermijn van de leden die op het tijdstip van de toetreding in functie zijn.

3. De in bijlage XVIII vermelde comités worden bij de toetreding volledig vernieuwd.

TITEL II

TOEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 53

Vanaf het tijdstip van toetreding wordt ervan uitgegaan dat de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het EG-Verdrag en van artikel 161 van het Euratom-Verdrag, eveneens tot de nieuwe lidstaten zijn gericht, voorzover deze richtlijnen en beschikkingen tot alle huidige lidstaten zijn gericht. Behoudens wat betreft richtlijnen en beschikkingen die in werking treden overeenkomstig artikel 254, leden 1 en 2, van het EG-Verdrag, wordt ervan uitgegaan dat van deze richtlijnen en beschikkingen onmiddellijk bij de toetreding kennis is gegeven aan de nieuwe lidstaten.

Artikel 54

De nieuwe lidstaten stellen de maatregelen in werking die nodig zijn om vanaf het tijdstip van toetreding uitvoering te geven aan de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het EG-Verdrag en van artikel 161 van het Euratom-Verdrag, tenzij in de in artikel 24 bedoelde bijlagen of in andere bepalingen van de onderhavige Akte of de bijlagen daarvan een andere termijn is vastgesteld.

Artikel 55

Op een met redenen omkleed verzoek van een van de nieuwe lidstaten kan de Raad, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie vóór 1 mei 2004 maatregelen treffen die tijdelijke afwijkingen behelzen van de door de instellingen tussen 1 november 2002 en de datum van ondertekening van het Toetredingsverdrag genomen besluiten.

Artikel 56

Behoudens andersluidende bepalingen, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de maatregelen vast die nodig zijn ter uitvoering van het bepaalde in de bijlagen II, III en IV, waarnaar wordt verwezen in de artikelen 20, 21 en 22 van deze Akte.

Artikel 57

1. Indien besluiten van de Instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in deze Akte of de bijlagen daarvan niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, worden deze aanpassingen aangebracht overeenkomstig de procedure van lid 2. Deze aanpassingen treden onmiddellijk bij de toetreding in werking.

2. De daartoe noodzakelijke teksten worden, op voorstel van de Commissie, door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, of door de Commissie vastgesteld, naargelang de oorspronkelijke besluiten door de ene dan wel door de andere Instelling zijn aangenomen.

Artikel 58

De teksten van de vóór de toetreding aangenomen besluiten van de Instellingen en van de Europese Centrale Bank die door de Raad, de Commissie of de Europese Centrale Bank in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal zijn vastgesteld, zijn vanaf het tijdstip van toetreding op gelijke wijze authentiek als de in de elf huidige talen vastgestelde teksten. Zij worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt, wanneer de teksten in de huidige talen aldus zijn bekendgemaakt.

Artikel 59

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers en van de bevolking op het grondgebied van de nieuwe lidstaten tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren worden overeenkomstig artikel 33 van het Euratom-Verdrag door deze staten aan de Commissie medegedeeld binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de toetreding.

TITEL III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 60

De aan deze Akte gehechte bijlagen I tot en met XVIII, de aanhangsels daarbij en de Protocollen 1 tot en met 10 maken daar een integrerend deel van uit.

Artikel 61

De Regering van de Italiaanse Republiek zendt aan de Regeringen van de nieuwe lidstaten een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal toe van het Verdrag betreffende Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan, met inbegrip van het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie.

De teksten van deze Verdragen in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal worden aan de onderhavige Akte gehecht. Deze teksten zijn op gelijke wijze authentiek als de teksten van de in de eerste alinea genoemde Verdragen die zijn opgesteld in de huidige talen.

Artikel 62

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie zal een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de internationale overeenkomsten die zijn nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal, aan de Regeringen van de nieuwe lidstaten toezenden.

[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

[2] PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.

[3] PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

[4] PB L 79 van 22.3.2002, blz. 42.

[5] Verordening (EEG) nr. 3906/89 (PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11), zoals gewijzigd.

[6] Verordening (EG) nr. 2760/98 (PB L 345 van 19.12.1998, blz. 49), zoals gewijzigd.

[7] Verordening (EG) nr. 555/2000 (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3), zoals gewijzigd.

[8] Verordening (EG) nr. 1267/1999 (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73), zoals gewijzigd.

[9] Verordening (EG) nr. 1268/1999 (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87).

[10] Interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure (PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1).

[11] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

[12] PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

[13] Verordening (EEG) nr. 3906/89 (PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11), zoals gewijzigd.

[14] Verordening (EG) nr. 2760/98 (PB L 345 van 19.12.1998, blz. 49), zoals gewijzigd.

[15] Verordening (EG) nr. 555/2000 (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 3), zoals gewijzigd.

[16] PB L 232 van 2.9.1999, blz. 34.

[17] Zoals omschreven in de Phare-richtsnoeren (SEC(1999) 1596, bijgewerkt op 6.9.2002 bij C 3303/2).

[18] Verordening (EG) nr. 1267/1999 (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 73), zoals gewijzigd.

[19] PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 2265/2002 (PB L 347 van 20.12.2002, blz. 1).

[20] PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1447/2001 (PB L 198 van 21.7.2001, blz. 1).

[21] PB L 375 van 23.12.1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2500/2001 (PB L 342 van 27.12.2001, blz. 1).

[22] Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).

[23] PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

--------------------------------------------------

BIJLAGE I

Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 3 van de Toetredingsakte)

1. Het op 14 juni 1985 ondertekende Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen [1].

2. De volgende bepalingen van de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst [2] ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, de bijbehorende Slotakte en desbetreffende gemeenschappelijke verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 7 vermelde rechtsbesluiten:

Artikel 1, voor zover het betrekking heeft op het bepaalde in dit punt; de artikelen 3 tot en met 7, met uitzondering van artikel 5, lid 1, onder d); artikel 13; de artikelen 26 en 27; artikel 39; de artikelen 44 tot en met 59; de artikelen 61 tot en met 63; de artikelen 65 tot en met 69; de artikelen 71 tot en met 73; de artikelen 75 en 76; artikel 82; artikel 91; de artikelen 126 tot en met 130, voorzover zij betrekking hebben op het bepaalde in dit punt; en artikel 136; de gemeenschappelijke verklaringen 1 en 3 van de Slotakte.

3. De volgende bepalingen van de Overeenkomsten betreffende de toetreding tot de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, de Slotakten daarvan en de desbetreffende gemeenschappelijke verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 7 vermelde rechtsbesluiten:

a) de op 27 november 1990 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek:

- artikel 4;

- Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte

b) de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje:

- artikel 4;

- Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte; en

- Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte

c) de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek:

- de artikelen 4, 5 en 6;

- Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte

d) de op 6 november 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek:

- de artikelen 3, 4 en 5;

- Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte;

- Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte

e) de op 28 april 1995 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk:

- artikel 4;

- Gemeenschappelijke Verklaring nr.1 in Deel II van de Slotakte

f) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken:

- de artikelen 4, 5, lid 2, en 6;

- de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte

g) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Finland:

- de artikelen 4 en 5;

- de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte;

- Verklaring van de Regering van de Republiek Finland betreffende de Åland-eilanden in Deel III van de Slotakte

h) de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden:

- de artikelen 4 en 5;

- de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte.

4. Het bepaalde in de volgende besluiten van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 7 vermelde rechtsbesluiten:

SCH/Com-ex (93) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de verklaringen van de ministers en staatssecretarissen

SCH/Com-ex (93) 14 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de verbetering van de praktijk inzake de justitiële samenwerking op het gebied van de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen

SCH/Com-ex (93) 22 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende het vertrouwelijk karakter van bepaalde documenten

SCH/Com-ex (94) 16 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 november 1994 betreffende de aanschaf van gemeenschappelijke in- en uitreisstempels

SCH/Com-ex(94) 28 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75

SCH/Com-ex (94) 29 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990

SCH/Com-ex(95) 21 Besluit van het Uitvoerend Comité van 20 december 1995 betreffende de snelle uitwisseling tussen de Schengenstaten van statistische en concrete gegevens welke wijzen op een eventuele disfunctionaliteit aan de buitengrenzen

SCH/Com-ex (98) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de rapportage door de Task Force, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex (98) 17 Besluit van het Uitvoerend Comité van 23 juni 1998 betreffende de vertrouwelijkheid van bepaalde documenten

SCH/Com-ex (98) 26 def. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de oprichting van de Permanente Commissie Schengenuitvoeringsovereenkomst

SCH/Com-ex (98) 35 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de terbeschikkingstelling van het Gemeenschappelijk Handboek aan de EU-toetredingskandidaten

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Besluit van het Uitvoerend Comité van 27 oktober 1998 betreffende het actieplan ter bestrijding van illegale immigratie, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex (98) 51 3e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de grensoverschrijdende politiële samenwerking op verzoek bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

SCH/Com-ex (98) 52 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de leidraad voor de grensoverschrijdende politiële samenwerking, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex(98) 57 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring

SCH/Com-ex (98) 59 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de gecoördineerde inzet van documentenadviseurs

SCH/Com-ex (99) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het acquis inzake verdovende middelen

SCH/Com-ex (99) 6 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het Schengenacquis op het gebied van telecommunicatie

SCH/Com-ex (99) 7 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de verbindingsfunctionarissen

SCH/Com-ex (99) 8 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de algemene beginselen voor betaling van informanten en vertrouwenspersonen

SCH/Com-ex (99) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de illegale vuurwapenhandel

SCH/Com-ex (99) 13 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versies van het Gemeenschappelijk handboek en van de Gemeenschappelijke visuminstructie:

- bijlagen 1 tot en met 3, 7, 8 en 15 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie

- Het Gemeenschappelijk Handboek, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes, met inbegrip van de bijlagen 1, 5, 5A, 6, 10 en 13

SCH/Com-ex (99) 18 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de verbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

5. De volgende verklaringen van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor zover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen:

SCH/Com-ex (96) decl. 6 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 26 juni 1996 inzake de uitlevering

SCH/Com-ex (97) decl. 13 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 9 februari 1998 inzake de ontvoering van minderjarigen

6. De volgende besluiten van de Centrale Groep die is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voor zover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen:

SCH/C (98) 117 Besluit van de Centrale Groep van 27 oktober 1998 betreffende het actieplan ter bestrijding van illegale immigratie

SCH/C (99) 25 Besluit van de Centrale Groep van 20 maart 1999 betreffende de algemene beginselen voor de betaling van informanten en vertrouwenspersonen

7. De volgende rechtsbesluiten die voortbouwen op het Schengenacquis of die daar anderszins verband mee houden:

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1)

Beschikking 1999/307/EG van de Raad van 1 mei 1999 tot vaststelling van de wijze waarop het Schengensecretariaat in het secretariaat-generaal van de Raad wordt opgenomen (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 49)

Besluit 1999/435/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengen-acquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 1)

Besluit 1999/436/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengenacquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 17)

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31)

Besluit 1999/848/EG van de Raad van 13 december 1999 betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis in Griekenland (PB L 327 van 21.12.1999, blz. 58)

Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43)

Besluit 2000/586/JBZ van de Raad van 28 september 2000 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel 41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 248 van 3.10.2000, blz. 1)

Besluit 2000/751/EG van de Raad van 30 november 2000 houdende derubricering van sommige delen van het Gemeenschappelijk Handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 29)

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen (PB L 309 van 9.10.2000, blz. 24)

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 789/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures voor de behandeling van visumaanvragen (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 2)

Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures inzake de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 5)

Beschikking 2001/329/EG van de Raad van 24 april 2001 betreffende de bijwerking van deel VI en van de bijlagen 3, 6 en 13 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en van de bijlagen 5 a), 6 a) en 8 van het Gemeenschappelijk Handboek, voor zover zij betrekking heeft op bijlage 3 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en bijlage 5 a) van het Gemeenschappelijk Handboek

Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 45)

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 2414/2001 van de Raad van 7 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4)

Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4)

Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 7)

Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20)

Beschikking 2002/352/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de herziening van het Gemeenschappelijk handboek (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 47)

Besluit 2002/353/EG van de Raad van 25 april 2002 houdende derubricering van deel II van het Gemeenschappelijk handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 49)

Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1)

Beschikking 2002/587/EG van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het Gemeenschappelijk handboek (PB L 187 van 16.7.2002, blz. 50)

Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1)

Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17)

[1] PB L 239 van 22.9.2000, blz. 13.

[2] PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19.

--------------------------------------------------

BIJLAGE II

1. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A. MOTORVOERTUIGEN

1. 31970 L 0156: Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31978 L 0315: Richtlijn 78/315/EEG van de Raad van 21.12.1977 (PB L 81 van 28.3.1978, blz. 1),

- 31978 L 0547: Richtlijn 78/547/EEG van de Raad van 12.6.1978 (PB L 168 van 26.6.1978, blz. 39),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31980 L 1267: Richtlijn 80/1267/EEG van de Raad van 16.12.1980 (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 34),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0358: Richtlijn 87/358/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 51),

- 31987 L 0403: Richtlijn 87/403/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 44),

- 31992 L 0053: Richtlijn 92/53/EEG van de Raad van 18.6.1992 (PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1),

- 31993 L 0081: Richtlijn 93/81/EEG van de Commissie van 29.9.1993 (PB L 264 van 23.10.1993, blz. 49),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1),

- 31996 L 0027: Richtlijn 96/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.5.1996 (PB L 169 van 8.7.1996, blz. 1),

- 31996 L 0079: Richtlijn 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.12.1996 (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 7),

- 31997 L 0027: Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.7.1997 (PB L 233 van 25.8.1997, blz. 1),

- 31998 L 0014: Richtlijn 98/14/EG van de Commissie van 6.2.1998 (PB L 91 van 25.3.1998, blz. 1),

- 31998 L 0091: Richtlijn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.12.1998 (PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25),

- 32000 L 0040: Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26.6.2000 (PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9),

- 32001 L 0056: Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.9.2001 (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21),

- 32001 L 0085: Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2001 (PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1),

- 32001 L 0092: Richtlijn 2001/92/EG van de Commissie van 30.10.2001 (PB L 291 van 8.11.2001, blz. 24),

- 32001 L 0116: Richtlijn 2001/116/EG van de Commissie van 20.12.2001 (PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1).

(a) In bijlage VII wordt de lijst voor deel 1 vervangen door:

"1 voor Duitsland;

2 voor Frankrijk;

3 voor Italië;

4 voor Nederland;

5 voor Zweden;

6 voor België;

7 voor Hongarije;

8 voor Tsjechië;

9 voor Spanje;

11 voor het Verenigd Koninkrijk;

12 voor Oostenrijk;

13 voor Luxemburg;

17 voor Finland;

18 voor Denemarken;

20 voor Polen;

21 voor Portugal;

23 voor Griekenland;

24 voor Ierland;

26 voor Slovenië;

27 voor Slowakije;

29 voor Estland;

32 voor Letland;

36 voor Litouwen;

CY voor Cyprus;

MT voor Malta."

.

(b) In bijlage IX wordt in de delen I en II, bladzijde 2, punt 47 vervangen door het volgende:

"47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s),voorzover van toepassing:

+++++ TIFF +++++

".

2. 31970 L 0157: Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31973 L 0350: Richtlijn 73/350/EEG van de Commissie van 7.11.1973 (PB L 321 van 22.11.1973, blz. 33),

- 31977 L 0212: Richtlijn 77/212/EEG van de Raad van 8.3.1977 (PB L 66 van 12.3.1977, blz. 33),

- 31981 L 0334: Richtlijn 81/334/EEG van de Commissie van 13.4.1981 (PB L 131 van 18.5.1981, blz. 6),

- 31984 L 0372: Richtlijn 84/372/EEG van de Commissie van 3.7.1984 (PB L 196 van 26.7.1984, blz. 47),

- 31984 L 0424: Richtlijn 84/424/EEG van de Raad van 3.9.1984 (PB L 238 van 6.9.1984, blz. 31),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31992 L 0097: Richtlijn 92/97/EEG van de Raad van 10.11.1992 (PB L 371 van 19.12.1992, blz. 1),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31996 L 0020: Richtlijn 96/20/EG van de Commissie van 27.3.1996 (PB L 92 van 13.4.1996, blz. 23),

- 31999 L 0101: Richtlijn 1999/101/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 41).

In bijlage II wordt het volgende toegevoegd aan punt 4.2:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

3. 31970 L 0220: Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31974 L 0290: Richtlijn 74/290/EEG van de Raad van 28.5.1974 (PB L 159 van 15.6.1974, blz. 61),

- 31977 L 0102: Richtlijn 77/102/EEG van de Commissie van 30.11.1976 (PB L 32 van 3.2.1977, blz. 32),

- 31978 L 0665: Richtlijn 78/665/EEG van de Commissie van 14.7.1978 (PB L 223 van 14.8.1978, blz. 48),

- 31983 L 0351: Richtlijn 83/351/EEG van de Raad van 16.6.1983 (PB L 197 van 20.7.1983, blz. 1),

- 31988 L 0076: Richtlijn 88/76/EEG van de Raad van 3.12.1987 (PB L 36 van 9.2.1988, blz. 1),

- 31988 L 0436: Richtlijn 88/436/EEG van de Raad van 16.6.1988 (PB L 214 van 6.8.1988, blz. 1),

- 31989 L 0458: Richtlijn 89/458/EEG van de Raad van 18.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 1),

- 31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

- 31991 L 0441: Richtlijn 91/441/EEG van de Raad van 26.6.1991 (PB L 242 van 30.8.1991, blz. 1),

- 31993 L 0059: Richtlijn 93/59/EEG van de Raad van 28.6.1993 (PB L 186 van 28.7.1993, blz. 21),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31994 L 0012: Richtlijn 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.3.1994 (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 42),

- 31996 L 0044: Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1.7.1996 (PB L 210 van 20.8.1996, blz. 25),

- 31996 L 0069: Richtlijn 96/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.10.1996 (PB L 282 van 1.11.1996, blz. 64),

- 31998 L 0069: Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1998 (PB L 350 van 28.12.1998, blz. 1),

- 31998 L 0077: Richtlijn 98/77/EG van de Commissie van 2.10.1998 (PB L 286 van 23.10.1998, blz. 34),

- 31999 L 0102: Richtlijn 1999/102/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 43),

- 32001 L 0001: Richtlijn 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.1.2001 (PB L 35 van 6.2.2001, blz. 34),

- 32001 L 0100: Richtlijn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7.12.2001 (PB L 16 van 18.1.2002, blz. 32),

- 32002 L 0080: Richtlijn 2002/80/EG van de Commissie van 3.10.2002 (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 20).

In bijlage XIII wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

4. 31970 L 0221: Richtlijn 70/221/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 23), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31979 L 0490: Richtlijn 79/490/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 22),

- 31997 L 0019: Richtlijn 97/19/EG van de Commissie van 18.4.1997 (PB L 125 van 16.5.1997, blz. 1),

- 32000 L 0008: Richtlijn 2000/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.3.2000 (PB L 106 van 3.5.2000, blz. 7).

In bijlage II wordt aan de lijst in punt 6.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

5. 31970 L 0388: Richtlijn 70/388/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen (PB L 176 van 10.8.1970, blz. 12), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In bijlage I wordt in punt 1.4.1. het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

6. 31971 L 0127: Richtlijn 71/127/EEG van de Raad van 1 maart 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen (PB L 68 van 22.3.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31979 L 0795: Richtlijn 79/795/EEG van de Commissie van 20.7.1979 (PB L 239 van 22.9.1979, blz. 1),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31985 L 0205: Richtlijn 85/205/EEG van de Commissie van 18.2.1985 (PB L 90 van 29.3.1985, blz. 1),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31986 L 0562: Richtlijn 86/562/EEG van de Commissie van 6.11.1986 (PB L 327 van 22.11.1986, blz. 49),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31988 L 0321: Richtlijn 88/321/EEG van de Commissie van 16.5.1988 (PB L 147 van 14.6.1988, blz. 77),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In aanhangsel 2 van bijlage II wordt aan de lijst van nummers/letters in punt 4.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

7. 31971 L 0320: Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 202 van 6.9.1971, blz. 37 ), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31974 L 0132: Richtlijn 74/132/EEG van de Commissie van 11.2.1974 (PB L 74 van 19.3.1974, blz. 7),

- 31975 L 0524: Richtlijn 75/524/EEG van de Commissie van 25.7.1975 (PB L 236 van 8.9.1975, blz. 3),

- 31979 L 0489: Richtlijn 79/489/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 12),

- 31985 L 0647: Richtlijn 85/647/EEG van de Commissie van 23.12.1985 (PB L 380 van 31.12.1985, blz. 1),

- 31988 L 0194: Richtlijn 88/194/EEG van de Commissie van 24.3.1988 (PB L 92 van 9.4.1988, blz. 47),

- 31991 L 0422: Richtlijn 91/422/EEG van de Commissie van 15.7.1991 (PB L 233 van 22.8.1991, blz. 21),

- 31998 L 0012: Richtlijn 98/12/EG van de Commissie van 27.1.1998 (PB L 81 van 18.3.1998, blz. 1).

In bijlage XV wordt aan de lijst in punt 4.4.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

8. 31972 L 0245: Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de onderdrukking van radiostoringen veroorzaakt door motoren met elektrische ontsteking van motorvoertuigen (PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15), gewijzigd bij:

- 31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

- 31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

9. 31974 L 0061: Richtlijn 74/61/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden (PB L 38 van 11.2.1974, blz. 22), gewijzigd bij:

- 31995 L 0056: Richtlijn 95/56/EG, Euratom van de Commissie van 8.11.1995 (PB L 286 van 29.11.1995, blz. 1).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

10. 31974 L 0150: Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 84 van 28.3.1974, blz. 10), gewijzigd bij:

- 31979 L 0694: Richtlijn 79/694/EEG van de Raad van 24.7.1979 (PB L 205 van 13.8.1979, blz. 17),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31988 L 0297: Richtlijn 88/297/EEG van de Raad van 3.5.1988 (PB L 126 van 20.5.1988, blz. 52),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

- 32000 L 0002: Richtlijn 2000/2/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 23),

- 32000 L 0025: Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.5.2000 (PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1),

- 32001 L 0003: Richtlijn 2001/3/EG van de Commissie van 8.1.2001 (PB L 28 van 30.1.2001, blz. 1).

(a) In artikel 2, onder a), worden de volgende streepjes toegevoegd:

"— in de Tsjechische wetgeving, "vnitrostátní schválení typu",

— in de Estse wetgeving, "riiklik tüübikinnitus",

— in de Cypriotische wetgeving, "Έγκριση Τύπου",

— in de Letse wetgeving, "Tipa apstiprināšana",

— in de Litouwse wetgeving, "tipo patvirtinimas",

— in de Hongaarse wetgeving, "típusjóváhagyás",

— in de Maltese wetgeving, "tip approvat",

— in de Poolse wetgeving, "homologacja typu pojazdu",

— in de Sloveense wetgeving, "homologacija",

— in de Slowaakse wetgeving, "typové schválenie"."

(b) In bijlage II wordt aan de lijst in hoofdstuk C, deel II, aanhangsel 1, deel 1, het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

(c) In bijlage III, deel I, wordt punt 16 vervangen door:

"16. FISCAAL VERMOGEN OF BELASTINGKLASSE

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Richtlijn 74/408/EEG van de Raad van 22 juli 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging) (PB L 221 van 12.8.1974, blz. 1), gewijzigd bij:

- 31981 L 0577: Richtlijn 81/577/EEG van de Raad van 20.7.1981 (PB L 209 van 29.7.1981, blz. 34),

- 31996 L 0037: Richtlijn 96/37/EG van de Commissie van 17.6.1996 (PB L 186 van 25.7.1996, blz. 28).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 6.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

12. 31974 L 0483: Richtlijn 74/483/EEG van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen (PB L 266 van 2.10.1974, blz. 4), gewijzigd bij:

- 31979 L 0488: Richtlijn 79/488/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 1),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In bijlage I wordt het volgende toegevoegd aan de voetnoot bij punt 3.2.2.2.:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

13. 31975 L 0322: Richtlijn 75/322/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door motoren met elektrische ontsteking van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (elektromagnetische compatibiliteit) (PB L 147 van 9.6.1975, blz. 28), gewijzigd bij:

- 31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

- 31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

- 32000 L 0002: Richtlijn 2000/2/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 23),

- 32001 L 0003: Richtlijn 2001/3/EG van de Commissie van 8.1.2001 (PB L 28 van 30.1.2001, blz. 1).

In bijlage I wordt in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

14. 31976 L 0114: Richtlijn 76/114/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht (PB L 24 van 30.1.1976, blz. 1), gewijzigd bij:

- 31978 L 0507: Richtlijn 78/507/EEG van de Commissie van 19.5.1978 (PB L 155 van 13.6.1978, blz. 31),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In de bijlage wordt in punt 2.1.2. het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

15. 31976 L 0757: Richtlijn 76/757/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende retroflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 32), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0029: Richtlijn 97/29/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 11).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

16. 31976 L 0758: Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten, stoplichten, dagrijlichten en zijmarkeringslichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 54), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31989 L 0516: Richtlijn 89/516/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 1),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0030: Richtlijn 97/30/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 25).

In bijlage I wordt in punt 5.2.1 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

17. 31976 L 0759: Richtlijn 76/759/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 71), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31989 L 0277: Richtlijn 89/277/EEG van de Commissie van 28.3.1989 (PB L 109 van 20.4.1989, blz. 25),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0015: Richtlijn 1999/15/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 14).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

18. 31976 L 0760: Richtlijn 76/760/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 85), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0031: Richtlijn 97/31/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 49).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

19. 31976 L 0761: Richtlijn 76/761/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 96), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31989 L 0517: Richtlijn 89/517/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 15),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0017: Richtlijn 1999/17/EG van de Commissie van 18.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 45).

In bijlage I wordt de lijst in punt 5.2.1. en in punt 6.2.1. vervangen door:

"1 voor Duitsland;

2 voor Frankrijk;

3 voor Italië;

4 voor Nederland;

5 voor Zweden;

6 voor België;

7 voor Hongarije;

8 voor Tsjechië;

9 voor Spanje;

11 voor het Verenigd Koninkrijk;

12 voor Oostenrijk;

13 voor Luxemburg;

17 voor Finland;

18 voor Denemarken;

20 voor Polen;

21 voor Portugal;

23 voor Griekenland;

24 voor Ierland;

26 voor Slovenië;

27 voor Slowakije;

29 voor Estland;

32 voor Letland;

36 voor Litouwen;

CY voor Cyprus;

MT voor Malta."

.

20. 31976 L 0762: Richtlijn 76/762/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende voormistlichten voor motorvoertuigen (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 122), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0018: Richtlijn 1999/18/EG van de Commissie van 18.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 82).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

21. 31977 L 0536: Richtlijn 77/536/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31989 L 0680: Richtlijn 89/680/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 26),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0055: Richtlijn 1999/55/EG van de Commissie van 1.6.1999 (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 28).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

22. 31977 L 0538: Richtlijn 77/538/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 60), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31989 L 0518: Richtlijn 89/518/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 24),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0014: Richtlijn 1999/14/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 1).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

23. 31977 L 0539: Richtlijn 77/539/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende achteruitrijlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 72), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0032: Richtlijn 97/32/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 63).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

24. 31977 L 0540: Richtlijn 77/540/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 83), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0016: Richtlijn 1999/16/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

25. 31977 L 0541: Richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 95), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31981 L 0576: Richtlijn 81/576/EEG van de Raad van 20.7.1981 (PB L 209 van 29.7.1981, blz. 32),

- 31982 L 0319: Richtlijn 82/319/EEG van de Commissie van 2.4.1982 (PB L 139 van 19.5.1982, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31990 L 0628: Richtlijn 90/628/EEG van de Commissie van 30.10.1990 (PB L 341 van 6.12.1990, blz. 1),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

- 31996 L 0036: Richtlijn 96/36/EG van de Commissie van 17.6.1996 (PB L 178 van 17.7.1996, blz. 15),

- 32000 L 0003: Richtlijn 2000/3/EG van de Commissie van 22.2.2000 (PB L 53 van 25.2.2000, blz. 1).

In bijlage III wordt in punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

26. 31978 L 0318: Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende ruitewissers en ruitesproeiers van motorvoertuigen (PB L 81 van 28.3.1978, blz. 49), gewijzigd bij:

- 31994 L 0068: Richtlijn 94/68/EG van de Commissie van 16.12.1994 (PB L 354 van 31.12.1994, blz. 1).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 7.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

27. 31978 L 0764: Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 255 van 18.9.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

- 31983 L 0190: Richtlijn 83/190/EEG van de Commissie van 28.3.1983 (PB L 109 van 26.4.1983, blz. 13),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31988 L 0465: Richtlijn 88/465/EEG van de Commissie van 30.6.1988 (PB L 228 van 17.8.1988, blz. 31),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

- 31999 L 0057: Richtlijn 1999/57/EG van de Commissie van 7.6.1999 (PB L 148 van 15.6.1999, blz. 35).

In bijlage II wordt in punt 3.5.2.1 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

28. 31978 L 0932: Richtlijn 78/932/EEG van de Raad van 16 oktober 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende hoofdsteunen van zitplaatsen van motorvoertuigen (PB L 325 van 20.11.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In bijlage VI wordt in punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

29. 31979 L 0622: Richtlijn 79/622/EEG van de Raad van 25 juni 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (PB L 179 van 17.7.1979, blz. 1), gewijzigd bij:

- 31982 L 0953: Richtlijn 82/953/EEG van de Commissie van 15.12.1982 (PB L 386 van 31.12.1982, blz. 31),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31988 L 0413: Richtlijn 88/413/EEG van de Commissie van 22.6.1988 (PB L 200 van 26.7.1988, blz. 32),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31999 L 0040: Richtlijn 1999/40/EG van de Commissie van 6.5.1999 (PB L 124 van 18.5.1999, blz. 11).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

30. 31986 L 0298: Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (PB L 186 van 8.7.1986, blz. 26), gewijzigd bij:

- 31989 L 0682: Richtlijn 89/682/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 29),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 32000 L 0019: Richtlijn 2000/19/EG van de Commissie van 13.4.2000 (PB L 94 van 14.4.2000, blz. 31).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

31. 31987 L 0402: Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende voor de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 1), gewijzigd bij:

- 31989 L 0681: Richtlijn 89/681/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 27),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 32000 L 0022: Richtlijn 2000/22/EG van de Commissie van 28.4.2000 (PB L 107 van 4.5.2000, blz. 26).

In bijlage VII wordt het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

32. 31988 L 0077: Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PB L 36 van 9.2.1988, blz. 33), gewijzigd bij:

- 31991 L 0542: Richtlijn 91/542/EEG van de Raad van 1.10.1991 (PB L 295 van 25.10.1991, blz. 1),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31996 L 0001: Richtlijn 96/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.1.1996 (PB L 40 van 17.2.1996, blz. 1),

- 31999 L 0096: Richtlijn 1999/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.12.1999 (PB L 44 van 16.2.2000, blz. 1),

- 32001 L 0027: Richtlijn 2001/27/EG van de Commissie van 10.4.2001 (PB L 107 van 18.4.2001, blz. 10).

In bijlage I wordt aan de voetnoot bij punt 5.1.3. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

33. 31989 L 0173: Richtlijn 89/173/EEG van de Raad van 21 december 1988 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 67 van 10.3.1989, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

- 32000 L 0001: Richtlijn 2000/1/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 16).

(a) In bijlage III A wordt in voetnoot 1 bij punt 5.4.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

(b) In bijlage IV wordt in het eerste streepje van aanhangsel 4 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

(c) In bijlage V wordt aan de derde alinea van punt 2.1.3. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

34. 31991 L 0226: Richtlijn 91/226/EEG van de Raad van 27 maart 1991 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake opspatafschermingssystemen bij bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 103 van 23.4.1991, blz. 5), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In bijlage II wordt aan punt 3.4.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

35. 31994 L 0020: Richtlijn 94/20/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 mei 1994 betreffende mechanische koppelinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens en de bevestiging van die inrichtingen aan deze voertuigen (PB L 195 van 29.7.1994, blz. 1).

In bijlage I wordt aan punt 3.3.4. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

36. 31995 L 0028: Richtlijn 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 1).

In bijlage I wordt in punt 6.1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

37. 32000 L 0025: Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1).

In bijlage I wordt in aanhangsel 4, punt 1, bij deel 1 het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

38. 32000 L 0040: Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9).

In bijlage I wordt in de lijst in punt 3.2. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

39. 32001 L 0056: Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21).

In bijlage I wordt in aanhangsel 5 aan punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

40. 32002 L 0024: Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1).

(a) In bijlage IV wordt punt 47 van bladzijde 2 van het model in deel A vervangen door:

"47. Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s):

+++++ TIFF +++++

"

.

(b) In bijlage V, deel A, punt 1, wordt de tekst na "Deel 1: "vervangen door:

"de kleine letter "e", gevolgd door het kengetal van de lidstaat die de typegoedkeuring verleent:

1 voor Duitsland;

2 voor Frankrijk;

3 voor Italië;

4 voor Nederland;

5 voor Zweden;

6 voor België;

7 voor Hongarije;

8 voor Tsjechië;

9 voor Spanje;

11 voor het Verenigd Koninkrijk;

12 voor Oostenrijk;

13 voor Luxemburg;

17 voor Finland;

18 voor Denemarken;

20 voor Polen;

21 voor Portugal;

23 voor Griekenland;

24 voor Ierland;

26 voor Slovenië;

27 voor Slowakije;

29 voor Estland;

32 voor Letland;

36 voor Litouwen;

CY voor Cyprus;

MT voor Malta"

.

(c) In bijlage V, deel B, wordt aan de lijst in punt 1.1. het volgende toegevoegd:

"8 voor Tsjechië, 29 voor Estland, CY voor Cyprus, 32 voor Letland, 36 voor Litouwen, 7 voor Hongarije, MT voor Malta, 20 voor Polen, 26 voor Slovenië, 27 voor Slowakije."

B. MESTSTOFFEN

31976 L 0116: Richtlijn 76/116/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen (PB L 24 van 30.1.1976, blz. 21), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31988 L 0183: Richtlijn 88/183/EEG van de Raad van 22.3.1988 (PB L 83 van 29.3.1988, blz. 33),

- 31989 L 0284: Richtlijn 89/284/EEG van de Raad van 13.4.1989 (PB L 111 van 22.4.1989, blz. 34),

- 31989 L 0530: Richtlijn 89/530/EEG van de Raad van 18.9.1989 (PB L 281 van 30.9.1989, blz. 116),

- 31993 L 0069: Richtlijn 93/69/EEG van de Commissie van 23.7.1993 (PB L 185 van 28.7.1993, blz. 30),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31996 L 0028: Richtlijn 96/28/EG van de Commissie van 10.5.1996 (PB L 140 van 13.6.1996, blz. 30),

- 31997 L 0063: Richtlijn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24.11.1997 (PB L 335 van 6.12.1997, blz. 15),

- 31998 L 0003: Richtlijn 98/3/EG van de Commissie van 15.1.1998 (PB L 18 van 23.1.1998, blz. 25),

- 31998 L 0097: Richtlijn 98/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.12.1998 (PB L 18 van 23.1.1999, blz. 60).

(a) In de tussen haakjes geplaatste tekst van de eerste alinea in kolom 6, punt 1, van bijlage I, hoofdstuk A II, wordt na "Italië" toegevoegd:

"Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije"

;

(b) Aan de tussen haakjes geplaatste tekst in kolom 9, punt 3, van bijlage I, hoofdstuk B 1, 2 en 4, wordt na "Italië" toegevoegd:

"Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije"

.

C. COSMETICA

31995 L 0017: Richtlijn 95/17/EG van de Commissie van 19 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad met betrekking tot het niet vermelden van een of meer ingrediënten op de lijst voor etikettering van kosmetische producten (PB L 140 van 23.6.1995, blz. 26).

In de bijlage wordt in punt 2 na "15 Zweden" het volgende toegevoegd:

"16 Tsjechië

17 Estland

18 Cyprus

19 Letland

20 Litouwen

21 Hongarije

22 Malta

23 Polen

24 Slovenië

25 Slowakije."

D. WETTELIJKE METROLOGIE EN VOORVERPAKKINGEN

1. 31971 L 0316: Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 31972 L 0427: Richtlijn 72/427/EEG van de Raad van 19.12.1972 (PB L 291 van 28.12.1972, blz. 156),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31983 L 0575: Richtlijn 83/575/EEG van de Raad van 26.10.1983 (PB L 332 van 28.11.1983, blz. 43),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31987 L 0355: Richtlijn 87/355/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 46),

- 31988 L 0665: Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21.12.1988 (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 42),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

(a) In het eerste streepje van punt 3.1. van bijlage I en het eerste streepje van punt 3.1.1.1. a) van bijlage II wordt de tekst tussen haakjes met het volgende aangevuld:

"CZ voor Tsjechië, EST voor Estland, CY voor Cyprus, LV voor Letland, LT voor Litouwen, H voor Hongarije, M voor Malta, PL voor Polen, SI voor Slovenië, SK voor Slowakije."

;

(b) De tekeningen waarnaar in bijlage II, punt 3.2.1, wordt verwezen, worden aangevuld met de letters die nodig zijn voor de tekens CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de meting van het natuurgewicht van granen (PB L 239 van 25.10.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In artikel 1, punt a), wordt aan de tekst tussen haakjes het volgende toegevoegd:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: Richtlijn 71/348/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake hulpinrichtingen voor vloeistofmeters, watermeters uitgezonderd (PB L 239 van 25.10.1971, blz. 9), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In Hoofdstuk IV van de bijlage wordt aan het eind van punt 4.8.1. het volgende toegevoegd:

"10 haléřů (Tsjechië)

1 Estse sent (Estland)

1 σεντ Κύπρου (Cyprus)

1 santīms (Letland)

1 Litouwse centas (Litouwen)

1 Hongaarse forint (Hongarije)

1 Maltese ċenteżmu (Malta)

1 grosz (Polen)

1 stotin (Slovenië)

10 halierov (Slowakije)"

.

E. DRUKVATEN

31976 L 0767: Richtlijn 76/767/EEG van de Raad van 27 juli 1976 over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake gemeenschappelijke bepalingen betreffende toestellen onder druk en keuringsmethoden voor deze toestellen (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 153), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

- 31988 L 0665: Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21.12.1988 (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 42),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In het eerste streepje van punt 3.1 van bijlage I en het eerste streepje van punt 3.1.1.1.1 van bijlage II wordt de tekst tussen haakjes met het volgende aangevuld:

"CZ voor Tsjechië, EST voor Estland, CY voor Cyprus, LV voor Letland, LT voor Litouwen, H voor Hongarije, M voor Malta, PL voor Polen, SI voor Slovenië, SK voor Slowakije."

.

F. TEXTIEL EN SCHOEISEL

1. 31994 L 0011: Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 37).

(a) In punt 1, onderdeel a), van bijlage I wordt na "P Parte superior" het volgende toegevoegd:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

(b) In punt 1, onder b), van bijlage I wordt na "P Forro e Palmilha" het volgende toegevoegd:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

(c) In punt 1, onderdeel c), van bijlage I wordt na "P Sola" het volgende toegevoegd:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta'barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

(d) In punt 2, onderdeel a) i), van bijlage I wordt na "P Couros e peles curtidas" het volgende toegevoegd:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

(e) In punt 2, onderdeel a) ii), van bijlage I wordt na "P Couro revestido" het volgende toegevoegd:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

.

(f) In punt 2, onderdeel b), van bijlage I wordt na "P Téxteis" het volgende toegevoegd:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

(g) In punt 2, onderdeel c), van bijlage I wordt na "P Outros materiais" het volgende toegevoegd:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 inzake textielbenamingen (PB L 32 van 3.2.1997, blz. 38), gewijzigd bij:

- 31997 L 0037: Richtlijn 97/37/EG van de Commissie van 19.6.1997 (PB L 169 van 27.6.1997, blz. 74).

In artikel 5, lid 1, worden de volgende streepjes toegevoegd:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" of "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. GLAS

31969 L 0493: Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas (PB L 326 van 29.12.1969, blz. 36), gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

(a) In bijlage I, kolom b, punt 1, wordt het volgende ingevoegd:

"VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %

KRISTALL SUPERJURI 30 %

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

;

(b) In bijlage I, kolom b, punt 2, wordt het volgende ingevoegd:

"OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,

KVALITEETKRISTALL 24 %,

SVINA KRISTĀLS 24 %,

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,

ÓLOMKRISTÁLY 24 %,

KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,

SVINČEV KRISTAL 24 %,

OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

;

(c) In bijlage I, kolom b, punt 3, wordt het volgende ingevoegd:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,

KRISTALLIINKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S",

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),

KRIŠTALÍN"

;

(d) In bijlage I, kolom b, punt 4, wordt het volgende toegevoegd:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,

KRISTALLKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLO STIKLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE,

KRISTALNO STEKLO,

KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"

.

H. HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN

1. 31993 R 0339: Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de productveiligheid toepasselijke voorschriften (PB L 40 van 17.2.1993, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

(a) Aan artikel 6, lid 1, wordt het volgende toegevoegd:

"— "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93"

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93";"

(b) Aan artikel 6, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr. 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37), gewijzigd bij:

- 31998 L 0048: Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.7.1998 (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).

Bijlage II wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

NATIONALE NORMALISATIE-INSTELLINGEN

1. BELGIË

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TSJECHIË

ČSNI

Český normalizační institut

3. DENEMARKEN

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. DUITSLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRIEKENLAND

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. SPANJE

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANKRIJK

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IERLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. ITALIË

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI [1]

Comitato elettrotecnico italiano

11. CYPRUS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (De Cypriotische Organisatie voor Kwaliteitsbevordering)

12. LETLAND

LVS

Latvijas Standarts

13. LITOUWEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. HONGARIJE

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards

17. NEDERLAND

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. OOSTENRIJK

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVENIË

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOWAKIJE

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ZWEDEN

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. VERENIGD KONINKRIJK

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

.

I. OVERHEIDSOPDRACHTEN

1. 31992 L 0013: Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

Aan de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

"TSJECHIË

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTLAND

Riigihangete Amet (Bureau voor overheidsaankopen)

CYPRUS

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Schatkist van de Republiek)

LETLAND

Iepirkumu uzraudzības birojs (Bureau voor Toezicht op Aankopen)

LITOUWEN

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Bureau voor Overheidsaankopen van de Litouwse Regering)

HONGARIJE

Közbeszerzések Tanácsa (Raad voor overheidsaankopen)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLEN

Urząd Zamówień Publicznych (Bureau voor Overheidsaankopen)

SLOVENIË

Državna revizijska komisija

SLOWAKIJE

Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau voor Overheidsaankopen)"

.

2. 31992 L 0050: Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1), gewijzigd bij:

- 31993 L 0036 Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14.6.1993 (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0052: Richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1997 (PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1),

- 32001 L 0078: Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13.9.2001 (PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1).

Artikel 30, lid 3, wordt als volgt aangevuld:

"— voor Tsjechië: "obchodní rejstřík",

— voor Estland: "Keskäriregister",

— voor Cyprus: de dienstverlener kan verzocht worden een attest over te leggen uit het "Register van Bedragen en de Officiële Ontvanger" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), waaruit blijkt dat hij als rechtspersoon is erkend of geregistreerd, of, anders, een attest waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard dat hij het betreffende beroep uitoefent in het land waar hij is gevestigd, op een bepaalde plaats en onder een bepaalde naam,

— voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Register van Ondernemingen"),

— voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras",

— voor Hongarije: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", een aantal "szakmai kamarák nyilvántartása" of in het geval van bepaalde activiteiten, een attest dat de betrokkene het recht heeft de betrokken handelsactiviteit of het betrokken beroep uit te oefenen,

— in Malta vermeldt de inschrijver (of leverancier) zijn "numru ta reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta kummerċ", en, in geval van een maatschap of vennootschap, het relevante registratienummer dat is verstrekt door de Maltese Autoriteit voor Financiële Diensten,

— voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy" (Nationaal Register van het Hof)

— voor Slovenië: "Sodni register" en "obrtni register",

— voor Slowakije: "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0052: Richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1997 (PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1),

- 32001 L 0078: Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13.9.2001 (PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1).

(a) Aan artikel 21, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"voor Tsjechië: "obchodní rejstřík",

voor Estland: "Keskäriregister",

voor Cyprus: de dienstverlener kan verzocht worden een attest over te leggen uit het "Register van Bedragen en de Officiële Ontvanger" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), waaruit blijkt dat hij als rechtspersoon is erkend of geregistreerd, of, anders, een attest waaruit blijkt dat de betrokkene onder ede heeft verklaard dat hij het betreffende beroep uitoefent in het land waar hij is gevestigd, op een bepaalde plaats en onder een bepaalde naam,

voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Register van Ondernemingen"),

voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras",

voor Hongarije: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

in Malta vermeldt de inschrijver (of leverancier) zijn "numru ta" reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta "kummerċ", en, in geval van een maatschap of vennootschap, het relevante registratienummer dat is verstrekt door de Maltese Autoriteit voor Financiële Diensten,

voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy",

voor Slovenië: "Sodni register en obrtni register",

voor Slowakije: "Obchodný register";"

(b) In Bijlage I wordt de titel vervangen door:

"A. LIJST VAN AANBESTEDENDE DIENSTEN DIE ONDER DE WTO-OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VALLEN"

(c) Bijlage I wordt als volgt aangevuld:

"B. LIJST VAN ANDERE DIENSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID

TSJECHIË

De aanbestedende diensten zijn de volgende (niet-uitputtende lijst):

Ministeries en andere bestuurslichamen:

Ministerstvo dopravy a spojů (Ministry of Transport and Communication)

Ministerstvo informatiky (Ministry of Informatics)

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

Kancelář prezidenta (The Office of the President)

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying Mapping and Cadastre)

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

Úřad pro ochranu osobních údajů (The Office for Personal Data Protection)

Bezpečnostní informační služba — BIS (Security Information Services)

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

Česká akademie věd (The Academy of Sciences of the Czech Republic)

Vězeňská služba (Prison Service)

ESTLAND

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4. Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5. Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6. Riigikantselei (The State Chancellery)

7. Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9. Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10. Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11. Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12. Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry for Economy and Communication)

14. Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15. Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16. Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17. Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18. Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19. Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20. Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21. Teabeamet (The Information Board)

22. Maa-amet (Land Board)

23. Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25. Muinsuskaitseamet (The Heritage Conservation Inspectorate)

26. Patendiamet (Patent Office)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (The Technical Inspectorate)

28. Energiaturu Inspektsioon (The Energy Market Inspectorate)

29. Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

30. Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonian Patent Library)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

33. Tõuaretusinspektsioon (Animal Breeding Inspectorate)

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

35. Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

36. Konkurentsiamet (The Competition Board)

37. Maksuamet (Tax Board)

38. Statistikaamet (Statistical Office)

39. Tolliamet (Customs Board)

40. Proovikoda (Assay Office)

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

42. Piirivalveamet (The Border Guard Administration)

43. Politseiamet (The Police Board)

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centre of Forensic and Criminalistic Science)

45. Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

46. Päästeamet (The Rescue Board)

47. Andmekaitse Inspektsioon (The Data Protection Inspectorate)

48. Ravimiamet (Agency of Medicines)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

50. Tööturuamet (Labour Market Board)

51. Tervishoiuamet (Health Care Board)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

53. Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

54. Lennuamet (Civil Aviation Administration)

55. Maanteeamet (Road Administration)

56. Sideamet (Communications Board)

57. Veeteede Amet (Maritime Administration)

58. Raudteeamet (Estonian Railway Administration)

CYPRUS

Publiekrechtelijke lichamen (niet-uitputtende lijst)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13. Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15. Τμήμα Δασών (Forest Department)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19. Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Department)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24. Αστυνομία (Police)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30. Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43. Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47. Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67. Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LETLAND

1. Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President)

2. Saeimas kanceleja (Chancellery of the Parliament)

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Defence and institutions subordinate to it and under its supervision)

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Economics and institutions subordinate to it and under its supervision)

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Finance and institutions subordinate to it and under its supervision)

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of the Interior and institutions subordinate to it and under its supervision)

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science and institutions subordinate to it and under its supervision)

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Culture and institutions subordinate to it and under its supervision)

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Welfare and institutions subordinate to it and under its supervision)

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Regional Development and local governments and institutions subordinate to it and under its supervision)

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Transport and institutions subordinate to it and under its supervision)

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Justice and institutions subordinate to it and under its supervision)

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Health and institutions subordinate to it and under its supervision)

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Environment and institutions subordinate to it and under its supervision)

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture and institutions under its supervision)

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Children and Family Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Minister for Special Assignments for Integration Affairs and institutions subordinate to it and under its supervision)

19. Augstākās izglītības padome (Council of Higher Education)

20. Eiropas integrācijas birojs (European Integration Bureau)

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery and institutions subordinate to it and under its supervision)

22. Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission)

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission)

24. Latvijas Banka (Bank of Latvia)

25. Nacionālie bruņotie spēki (National Armed Forces)

26. Nacionālā radio un televīzijas padome (National Broadcasting Council)

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission)

28. Satversmes aizsardzības birojs (Constitution Defence Bureau)

29. Valsts cilvēktiesību birojs (State Human Rights Bureau)

30. Valsts kontrole (State Audit Office)

31. Satversmes tiesa (Constitutional Court)

32. Augstākā tiesa (Supreme Court)

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office and institutions under its supervision)

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Councils (boards) of local governments and institutions subordinate to them and under their supervision)

LITOUWEN

1. Prezidento kanceliarija (Chancellery of the Office of the President)

2. Seimo kanceliarija (Chancellery of the Seimas (Parliament))

3. Konstitucinis Teismas (The Constitutional Court)

4. Vyriausybės kanceliarija (Chancellery of the Government)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Environment and institutions under the Ministry)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Finance and institutions under the Ministry)

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of National Defence and institutions under the Ministry)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Culture and institutions under the Ministry)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Social Security and Labour and institutions under the Ministry)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Transport and Communications and institutions under the Ministry)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Health and institutions under the Ministry)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Education and Science and institutions under the Ministry)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Justice and institutions under the Ministry)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Economy and institutions under the Ministry)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Foreign Affairs and institutions under the Ministry)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Internal Affairs and institutions under the Ministry)

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry)

18. Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Lithuanian Armed Forces and structure thereof)

20. Generalinė prokuratūra (The Prosecutor General's Office)

21. Valstybės kontrolė (State Control)

22. Lietuvos bankas (Bank of Lithuania)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service)

24. Konkurencijos taryba (Competition Council)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Council)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of the Equal Opportunities Ombudsman)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsmen Institution)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Ombudsman Office of the Seimas)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (State Commission for Cultural Heritage Protection)

32. Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics)

35. Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture)

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics)

37. Valstybės saugumo departamentas (State Security Department)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (National Control Commission for Prices and Energy)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission)

40. Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gambling Supervisory Commission)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department)

43. Europos teisės departamentas (European Law Department)

44. Europos komitetas (European Committee)

45. Ginklų fondas (Weaponry Fund)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (State Department of Physical Culture and Sport)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority)

50. Statistikos departamentas (Department of Statistics)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service)

55. Valstybinė ligonių kasa (State Patients' Fund)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office)

HONGARIJE

Belügyminisztérium (Ministry of the Interior)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministry of Health, Social and Family Affairs)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministry of Employment Policy and Labour Affairs)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Agriculture and Rural Development)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministry of Economy and Transport)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministry of Children, Youth and Sports)

Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)

Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Justice)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministry of Informatics and Communications)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministry of Environment and Water Management)

Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)

Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministry of National Cultural Heritage)

Oktatási Minisztérium (Ministry of Education)

Pénzügyminisztérium (Ministry of Finance)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Public Procurement and Economic Directorate of the Prime Minister's Office)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Office of the President)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk to the House of Representatives)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministry for Social Policy)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministry for Education)

6. Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

8. Ministeru għat-Turiżmu (Ministry for Tourism)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministry for Transport and Communications)

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministry for Economic Services)

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministry for Home Affairs and the Environment)

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministry for Agriculture and Fisheries)

13. Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

14. Ministeru għas-Saħħa (Ministry of Health)

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministry for Justice and Government)

POLEN

1. Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President of Poland)

2. Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Parliament)

3. Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate)

4. Sąd Najwyższy (Supreme Court)

5. Naczelny Sąd Administracyjny (Principal Administrative Court)

6. Trybunał Konstytucyjny (Constitutional Court)

7. Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control)

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Ombudsman)

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council)

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data)

11. Krajowe Biuro Wyborcze (National Voting Office)

12. Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate)

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ombudsman for Children)

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister)

15. Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (Inspector General for Finance Information)

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Economy, Labour and Social Policy)

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Office of the Committee for European Integration)

19. Ministerstwo Kultury (Ministry of Culture)

20. Komitet Badań Naukowych (Scientific Research Committee)

21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence)

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development)

23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury)

24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)

25. Ministerstwo Infrastruktury (Ministry of Infrastructure)

26. Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment)

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs and Public Administration)

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs)

29. Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministry of National Education and Sport)

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Government Centre for Strategic Studies)

32. Urząd Zamówień Publicznych (Office of Public Procurement)

33. Urząd Regulacji Energetyki (Energy Regulatory Office)

34. Urząd Służby Cywilnej (Office of the Civil Service)

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection)

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Prosecuted Persons)

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institute of National Remembrance — Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation)

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Office for Housing and Urban Development)

39. Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office)

40. Wyższy Urząd Górniczy (Main Mining Office)

41. Urząd Patentowy RP (Patents Office)

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Commission for Supervision of Insurance and Pension Funds)

43. Główny Urząd Miar (Central Office of Measures)

44. Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation)

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification)

46. Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science)

47. Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency)

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polish Security and Exchange Commission)

49. Generalny Inspektorat Celny (Central Customs Inspectorate)

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa (Central Railway Inspectorate)

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Office)

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Office)

53. Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Office)

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Office of Telecommunications and Post Regulation)

55. Agencja Rynku Rolnego (Agency for the Agriculture Market)

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture)

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agricultural Property Agency of the State Treasury)

58. Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property)

SLOVENIË

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOWAKIJE

Ministeries en overige nationale administratieve autoriteiten (niet-uitputtende lijst):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)

Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)

Úrad vlády (The Office of the Government)

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerstvo hospodárstva (Ministry of Economy)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Ministerstvo vnútra (Ministry of the Interior)

Ministerstvo financií (Ministry of Finance)

Ministerstvo kultúry (Ministry of Culture)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministry for Administration and Privatisation of National Property)

Ministerstvo zdravotníctva (Ministry of Health)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministry of Labour, Social Affairs and Family)

Ministerstvo školstva (Ministry of Education)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministry of Justice)

Ministerstvo životného prostredia (Ministry of Environment)

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministry of Agriculture)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministry of Transport, Posts and Telecommunication)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministry of Construction and Regional Development)

Ústavný súd (Constitutional Court)

Najvyšší súd (Supreme Court)

Generálna prokuratúra (General Prosecutor's Office)

Najvyšší kontrolný úrad (Supreme Audit Office)

Protimonopolný úrad (Antimonopoly Office)

Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement)

Štatistický úrad (Statistical Office)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (Office of the Land Register)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Office of Standards, Metrology and Testing)

Telekomunikačný úrad (Telecommunications Office)

Úrad priemyselného vlastníctva (Industrial Property Office)

Úrad pre štátnu pomoc (State Aid Office)

Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)

Národný bezpečnostný úrad (National Security Office)

Poštový úrad (Post Office)

Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)

Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)"

4. 31993 L 0037: Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31997 L 0052: Richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1997 (PB L 328 van 28.11.1997, blz. 1),

- 32001 L 0078: Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13.9.2001 (PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1).

(a) Aan artikel 25 wordt toegevoegd:

"— voor Tsjechië: "obchodní rejstřík",

— voor Estland: "Keskäriregister",

— voor Cyprus: de dienstverlener wordt verzocht een attest over te leggen van de Raad voor de registratie en audit van aannemingsbedrijven (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) overeenkomstig de terzake geldende wet.

— voor Letland: "Uzņēmumu reģistrs" ("Register van Ondernemingen"),

— voor Litouwen: "Juridinių asmenų registras",

— voor Hongarije: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— in Malta vermeldt de inschrijver (of leverancier) zijn "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", en, in geval van een maatschap of vennootschap, het relevante registratienummer dat is verstrekt door de Maltese Autoriteit voor Financiële Diensten.

— voor Polen: "Krajowy Rejestr Sądowy"(Nationaal Register van het Hof)

— voor Slovenië: "Sodni register"en "obrtni register",

— voor Slowakije: "Obchodný register";"

(b) Bijlage I "LIJSTEN VAN IN ARTIKEL 1, ONDER b), BEDOELDE PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN EN CATEGORIEËN VAN PUBLIEKRECHTELIJKE INSTELLINGEN" wordt als volgt aangevuld:

"XVI. TSJECHIË:

- Fond národního majetku (Nationaal Eigendomsfonds)

- Pozemkový fond (Landfonds)

- en andere staatsfondsen

- Česká národní banka (Tsjechische Nationale Bank)

- Česká televize (Tsjechische Televisie)

- Český rozhlas (Tsjechische Radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Raad voor Radio- en Televisieuitzendingen)

- Česká konsolidační agentura (Tsjechisch Consolidatiebureau)

- Verzekeringsmaatschappijen in de gezondheidszorg

- Universiteiten

en andere bij bijzondere wet opgerichte rechtspersonen die volgens de begrotingsvoorschriften werken met centen uit de staatsbegrotingen, staatsfondsen, bijdragen van internationale instellingen, regionale begrotingen of begrotingen van regio's met zelfbestuur.

XVII. ESTLAND:

Instanties:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estlandse Kunstacademie)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estlands Fonds voor Verkeersverzekering)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estlandse Academie voor Muziek)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estlandse Landbouwuniversiteit)

- Eesti Raadio (Estlandse Radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estlandse Academie voor Wetenschappen)

- Eesti Televisioon (Estlandse Televisie)

- Hoiuste Tagamise Fond (Depositogarantiefonds)

- Hüvitusfond (Compensatiefonds)

- Kaitseliidu Peastaap (Hoofdkwartier van de Defensieliga)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Nationaal Instituut voor Chemische Fysica en Biofysica)

- Keskhaigekassa (Centraal Fonds voor Gezondheidsverzekering)

- Kultuurkapital (Culturele Dotatie van Estland)

- Notarite Koda (Kamer van Notarissen)

- Rahvusooper Estonia (Estlandse Nationale Opera)

- Rahvusraamatukogu (Nationale Bibliotheek van Estland)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Pedagogische Universiteit van Tallinn)

- Tallinna Tehnikaülikool (Technische Universiteit van Tallinn)

- Tartu Ülikool (Universiteit van Tartu)

Categorieën:

- Andere publiekrechtelijke rechtspersonen waarvan de contracten voor overheidsopdrachten zijn onderworpen aan controle door de staat.

XVIII. CYPRUS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Autoriteit van Human Resource-ontwikkeling)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Staatsbeursautoriteit van Cyprus)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Graancommissie van Cyprus)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Kamer voor Techniek en Wetenschappen van Cyprus),

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Nationaal Theater van Cyprus)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Sportorganisatie van Cyprus)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Toerisme-organisatie van Cyprus)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Landontwikkelingscorporatie van Cyprus)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Organisatie voor Landbouwverzekeringen)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Organisatie van de Melkindustrie van Cyprus)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Jeugdorganisatie van Cyprus)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Vereniging voor Woonfinanciering)

- Συμβούλιο Αποχετεύσεων (Rioleringsinspectie),

- Συμβούλια Σφαγείων (Slachthuisinspectie)

- Σχολικές Εφορίες (Schoolinspectie)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Beurs van Cyprus)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Commissie voor de Kapitaalmarkt van Cyprus)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Universiteit van Cyprus)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Centraal Genootschap voor de gelijke verdeling van lasten)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Cyprus Radio-Television Authority

XIX. LETLAND:

Categorieën:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (Niet-commerciële organisaties die door de staat of door een lokale regering zijn opgericht en die worden gefinancierd uit de staatsbegroting of de begroting van een lokale regering)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (Gespecialiseerde centra voor sociale jeugdzorg)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (Gespecialiseerde staatsinstellingen voor ouderenzorg)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (Gespecialiseerde staatscentra voor sociale bijstand en maatschappelijk integratie)

- Valsts bibliotēkas (staatsbibliotheken)

- Valsts muzeji (staatsmusea)

- Valsts teātri (Staatstheaters)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (Onder de nationale, respectievelijk de lokale regeringen vallende instanties)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstellingen voor voorschoolse kinderopvang die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstellingen voor vrijetijdsonderwijs voor specifieke doelgroepen die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstanties voor beroepsopleiding die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstellingen voor algemeen onderwijs die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstellingen voor beroepsopleiding op lager, middelbaar en het eerste niveau van hoger beroepsonderwijs die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (Nationale en lokale overheidsinstellingen voor hoger onderwijs die zijn ingeschreven in het register van onderwijsinstellingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap)

- Valsts zinātniskās institūcijas (State scientific reasearch entities)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (Staatsinstellingen voor gezondheidszorg)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Andere publiekrechtelijke niet-commerciële instanties)

XX. LITOUWEN:

Alle instanties die geen industrieel of commercieel karakter hebben en waarvan de opdrachten onder toezicht staan van de dienst overheidsopdrachten van de Litouwse regering.

XXI. HONGARIJE:

Instanties:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (raad voor regionale ontwikkeling), az elkülönített állami pénzalap kezelője (beheersinstanties voor afzonderlijke staatsfondsen), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (administratie van de sociale zekerheid)

- a köztestület (overheidslichaam) és a köztestületi költségvetési szerv (begrotingsorgaan van een overheidslichaam), valamint a közalapítvány (overheidsstichting)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Hongaars Persbureau N.V.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (overheidsomroep), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (semi-overheidsomroep)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Hongaarse maatschappij voor privatisering en staatseigendom).

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Hongaarse Ontwikkelingsbank N.V.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (zakelijke organisaties waarop voornoemde bank een overheersende invloed uitoefent).

Categorieën:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (bepaalde begrotingsorganen)

- alapítvány (stichting), társadalmi szervezet (civil society-organisaties), közhasznú társaság (openbaar nutsbedrijf), biztosító egyesület (verzekeringsorgaan), víziközmű-társulat (waterbedrijf)

zakelijke organisaties met een nutskarakter die onder toezicht staan van de overheid en voornamelijk door de overheid worden gefinancierd.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltese Raad voor Economische en Sociale ontwikkeling)

2. Awtorità tax-Xandir (Omroepautoriteit)

3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Autoriteit voor de gezondheid en de veiligheid op het werk)

5. Awtorità tad-Djar (Huisvestingsautoriteit)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Bestuur voor werkgelegenheid en beroepsopleiding)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Stichting sociale welzijnszorg)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Nationale Commissie voor gehandicapten)

11. Bord tal-Koperattivi (Bestuur der coöperatieve verenigingen)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Stichting creativiteitscentrum)

13. Orkestra Nazzjonali (Nationaal orkest)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltese Raad voor Wetenschap en Technologie)

15. Teatru Manoel (Manoel-theater)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Mediterraan conferentiecentrum)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltese centrale bank)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltese autoriteit voor financiële diensten)

19. Borża ta' Malta (Maltese beurs)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Bestuur van de nationale loterij en het gokwezen)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltese autoriteit voor de natuurlijke hulpbronnen)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Adviesraad voor de bouwnijverheid)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Instituut voor toerisme-onderricht)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltese Dienst voor toerisme)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltese Autoriteit inzake communicatie)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Bestuur voor de Maltese ontwikkeling)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltese Autoriteit inzake normering)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltese Autoriteit inzake statistiek)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltees nationaal laboratorium)

31. Metco Ltd

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltese Autoriteit inzake milieu en planning)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Stichting medische diensten)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp-ziekenhuis)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltees arbitragecentrum)

39. Kunsilli Lokali (lokale raden)

XXIII. POLEN:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Universiteiten en academiescholen, pedagogische, economische, landbouw-, kunst-, theologische academische opleidingen, enz.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Universiteit van Białystok)

- Uniwersytet Gdański (Universiteit van Gdańsk)

- Uniwersytet Śląski (Universiteit van Silezië in Katowice)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian Universiteit in Kraków)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (De Kardinaal Stefan Wyszyński Universiteit in Warschau)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (De Katholieke Universiteit van Lublin)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (De Maria-Curie Skłodowska Universiteit in Lublin)

- Uniwersytet Łódzki (Universiteit van Łódź)

- Uniwersytet Opolski (Universiteit van Opole)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (De Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (De Nicholas Copernicus Universiteit in Toruń)

- Uniwersytet Szczeciński (Universiteit van Szczecin)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Universiteit van Warmia en Mazury in Olsztyn)

- Uniwersytet Warszawski (Universiteit van Warschau)

- Uniwersytet Wrocławski (Universiteit van Wrocław)

- Uniwersytet Zielonogórski (Universiteit van Zielona Góra)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Academie voor Menswetenschappen en Techniek in Bielsko Biała)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (De Stanisław Staszic Universiteit van Minnig en Metalurgy)

- Politechnika Białostocka (Technische Universiteit van Białystok)

- Politechnika Częstochowska (Technische Universiteit van Częstochowa)

- Politechnika Gdańska (Technische Universiteit van Gdańsk)

- Politechnika Koszalińska (Technische Universiteit van Koszalin)

- Politechnika Krakowska (Technische Universiteit van Kraków)

- Politechnika Lubelska (Technische Universiteit van Lublin)

- Politechnika Łódzka (Technische Universiteit van Łódź)

- Politechnika Opolska (Technische Universiteit van Opole)

- Politechnika Poznańska (Technische Universiteit van Poznań)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (De Kazimierz Puławski Technische Universiteit in Radom)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (De Ignacy Łukasiewicz Technische Universiteit in Rzeszów)

- Politechnika Szczecińska (Technische Universiteit van Szczecin)

- Politechnika Śląska (Technische Universiteit van Silezië in Gliwice)

- Politechnika Świętokrzyska (Technische Universiteit van Świętokrzyskie in Kielce)

- Politechnika Warszawska (Technische Universiteit van Warschau)

- Politechnika Wrocławska (Technische Universiteit van Wroclaw)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritieme Universiteit)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Maritieme Universiteit Szczecin)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (De Karol Adamiecki Universiteit voor Economie in Katowice)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Universiteit voor Economie in Kraków)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Universiteit voor Economie in Poznań)

- Szkoła Główna Handlowa (Economische School van Warschau)

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (De Oscar Lange Universiteit voor Economie in Wrocław)

- Akademia Bydgoska Im. Kazimierza Wielkiego (De Kazimierz Wielki Universiteit voor Economie in Bydgoszcz)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogische Universiteit in Kraków)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej (De Maria Grzegorzewska Universiteit voor Speciale Pedagogie in Warschau)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaska Academie in Siedlce)

- Akademia Świętokrzyska Im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (De Jan Kochanowski Swiętokrzyska Academie in Kielce)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pommers Pedagogische Academie in Slupsk)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"w Krakowie (School voor Filosofie en Pedagogie "Ignatianum" in Kraków)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (De Tadeusz Kotarbiński School voor Pedagogie in Zielona Góra)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (School voor Pedagogie in Częstochowa)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (School voor Pedagogie in Rzeszów)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (De J.J. Śniadeckich Technische en Landbouwacademie in Bydgoszcz)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (De Hugo Kołłątaj Landbouwuniversiteit in Kraków)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Landbouwuniversiteit van Lublin)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (De August Cieszkowski Landbouwuniversiteit in Poznań)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Landbouwuniversiteit van Szczecin)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Landbouwuniversiteit van Warschau)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Landbouwuniversiteit van Wrocław)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Medische Academie van Białystok)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (De Ludwik Rydygier Medische Academie in Bydgoszcz)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Medische Academie van Gdańsk)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Medische Academie van Silezië in Katowice)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (De Collegium Medicum Jagiellonian Universiteit in Kraków)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Medische Academie van Lublin)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Medische Academie van Łódź)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (De Karol Marcinkowski Medische Academie in Poznań)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pommerse Academie voor Geneeskunde in Szczecin)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Medische Academie van Warschau)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (De Piastów Sląskich Medische Academie in Wroclaw)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Medisch Centrum voor postgraduaatopleiding)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Christelijke Theologische Academie in Warschau)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Pauselijk Theologisch Departement in Poznań)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Pauselijke Theologische Faculteit in Wrocław)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Pauselijk Theologisch Departement in Warschau)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Scheepsbouwuniversiteit van Gdynia, genoemd naar de Helden van Westerplatte)

- Akademia Obrony Narodowej (Nationale Defensie-academie)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (De Jarosław Dąbrowski Technische Militaire Academie in Warschau)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (De gen. Bolesław Szarecki Medische Militaire Academie in Łódź)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (De Tadeusz Kościuszko Militaire Academie in Wrocław)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (De Romuald Traugutt Academie voor Anti-Luchtmachtstrijdkrachten)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (De gen. J. Bem Militaire Academie in Toruń)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Militaire Academie voor de Luchtmacht in Dęblin)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Hogere Politieschool in Szczytno)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (De Hogere Brandweerschool in Warschau)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (De Feliks Nowowiejski Muziekacademie in Bydgoszcz)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (De Stanisław Moniuszko Muziekacademie in Gdańsk)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (De Karol Szymanowski Muziekacademie in Katowice)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Muziekacademie in Kraków)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (De Grażyna i Kiejstut Bacewicz Muziekacademie in Łódź)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (De Ignacy Jan Paderewski Muziekacademie in Poznań)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (De Fryderyk Chopin Muziekacademie in Warschau)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (De Karol Lipiński Muziekacademie in Wrocław)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (De Academie voor Schone Kunsten in Gdańsk)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (De Academie voor Schone Kunsten in Katowice)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (De Jan Matejko Academie voor Schone Kunsten in Kraków)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (De Władysław Strzemiński Academie voor Schone Kunsten in Łódź)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (De Academie voor Schone Kunsten in Poznań)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (De Academie voor Schone Kunsten in Warschau)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (De Academie voor Schone Kunsten in Wrocław)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (De Ludwik Solski Hogere Staatstoneelschool in Kraków)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (De Leon Schiller Hogere Film-, Televisie- en Toneelschool in Łódź)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (De Aleksander Zelwerowicz Academie voor Toneel in Warschau)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (De Jędrzej Śniadecki Academie voor Lichamelijke opvoeding en Sport in Gdańsk)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Katowice)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (De Bronisław Czech Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Kraków)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (De Eugeniusz Piasecki Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Poznań)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (De Józef Piłsudski Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Warschau)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Wroclaw)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (Nationale en onafhankelijke culturele instellingen)

3. Parki narodowe (Nationale parken)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (Nationale agentschappen die optreden als bedrijven)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy państwowe" (Nationaal bosagentschap)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (Openbare lagere en middelbare scholen)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (Publieke Radio- en TV-omroepen)

- Telewizja Polska S. A. (Poolse TV)

- Polskie Radio S. A. (Poolse Radio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (Publieke musea, theaters, bibliotheken, andere publieke culturele instellingen, enz.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Nationaal Centrum voor Cultuur in Warschau)

- Zachęta — Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta — Staatsgalerie voor de Kunst in Warschau)

- Centrum Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie (Centrum voor Hedendaagse Kunst — Ujazdowski Kasteel in Warschau)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Centrum voor Poolse Beeldhouwkunst in Orońsk)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Internationaal Cultureel Centrum Kraków)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej — Instytut Adama Mickiewicza (Centrum voor Internationale Culturele Samenwerking — Adam Mickiewicz Instituut in Warschau)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Huis voor Kunstwerken in Wigry)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Huis voor de Kunst in Radziejowice)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Nationale Bibliotheek in Warschau)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Directoraat van Poolse Staatsarchieven)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Nationaal Museum in Kraków)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Nationaal Museum in Poznań)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Nationaal Museum in Warschau)

- Zamek Królewski w Warszawie — Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Koninklijk Kasteel in Warschau)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Koninklijk Kasteel Wawel Nationale Kunstcollectie in Kraków)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Zoutmijnmuseum van Kraków in Wielicska)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Nationaal Museum Auschwitz-Birkenau in Oświęcim)

- Państwowe Muzeum na Majdanku in Lublinie (Nationaal Museum Majdanek in Lublin)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Museum Stutthof in Sztutowo)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Kasteelmuseum in Marlbork)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Centraal Maritiem Museum)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" — Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Museum "Łazienki Królewskie" — Paleistuinencomplex in Warschau)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Paleismuseum in Wilanów)

- Muzeum Wojska Polskiego (Museum voor de Poolse Strijdkrachten)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Nationaal Theater in Warschau)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Het Helena Modrzejewska Oude Theater in Kraków)

- Teatr Wielki — Opera Narodowa w Warszawie (Groot Theater — Nationale Opera in Warschau)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Nationale Philharmonie Hall in Warschau)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (Publieke onderzoeksinstellingen, onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen en andere onderzoeksinstellingen)

XXIV. SLOVENIË:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV. SLOWAKIJE:

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, lid 1, van de gewijzigde Akte nr. 263/1999 Z. z. betreffende overheidsaanbestedingen gedefinieerd als

1. organisaties, gefinancierd uit de staatsbegroting (ministeries of andere overheidsinstanties), of medegefinancierd uit de staatsbegroting (bv. universiteiten, hogescholen) en uit specifieke staatsfondsen

2. regio's met zelfbestuur, gemeenten, organisaties of regio's met zelfbestuur of gemeenten, gefinancierd of medegefinancierd door voornoemde entiteiten

3. verzekeringsorganisaties op het gebied van de volksgezondheid

4. publiekrechtelijke rechtspersonen (bv. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. het Nationaal Eigendomsfonds van de Slowaakse Republiek

6. het Slowaakse Landfonds

7. verenigingen of rechtspersonen, opgericht door de onder 1 tot en met 3 vermelde aanbestedende autoriteiten."

5. 31993 L 0038: Richtlijn 93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31998 L 0004: Richtlijn 98/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.2.1998 (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1),

- 32001 L 0078: Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13.9.2001 (PB L 285 van 29.10.2001, blz. 1),

(a) Bijlage I "PRODUCTIE, VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN DRINKWATER" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Alle producenten, vervoerders of distributeurs van drinkwater die hun diensten aan het publiek aanbieden (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56, 332).

CYPRUS

De watermaatschappijen die water verdelen op gemeentelijk niveau en in andere gebieden overeenkomstig de Wet op de watervoorziening (op gemeentelijk niveau en in andere gebieden), Hfdst. 350 (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETLAND

Lokale publieke instanties die drinkwater produceren en leveren aan de vaste netten die zijn bedoeld voor dienstverlening aan het publiek.

LITOUWEN

Instanties van de lokale overheden die drinkwater produceren, vervoeren en distribueren uit hoofde van de Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) en de Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) en voldoen aan de voorschriften van de Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGARIJE

Instanties die drinkwater produceren, vervoeren en distribueren overeenkomstig Wet L VII van 1995 (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Watermaatschappij).

POLEN

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Drinkwater- en rioleringsbedrijven in de zin van de Wet van 7 juni 2001 inzake de collectieve watervoorziening en de behandeling van afvalwater).

SLOVENIË

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Instanties die drinkwater produceren en distribueren overeenkomstig de concessie, verleend uit hoofde van de Wet op de Mileubescherming (Staatsblad van de Republiek Slovenië, 32/93, 1/96) en besluiten van de gemeenten).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3 van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die zich bezig houdt met waterbeheer door de drinkwaterdistributie te verzorgen en het rioleringswezen te beheren (b.v. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

(b) Bijlage II "PRODUCTIE, VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

De aanbestedende instantie is in deel 2, onder b), van Wet nr. 199/1994 Sb. inzake overheidsopdrachten gedefinieerd als České energetické závody, a.s. (Tsjechische Krachtcentrale, producent) en 8 regionale distributiemaatschappijen. Středočeská energetická a.s. (Centraal-Boheemse Elektriciteitsmaatschappij), Východočeská energetická, a.s. (Oost-Boheemse Elektriciteitsmaatschappij), Severočeská energetická a.s. (Noord-Boheemse Elektriciteitsmaatschappij), Západočeská energetická, a.s. (West-Boheemse Elektriciteitsmaatschappij), Jihočeská a.s. (Zuid-Boheemse Elektriciteitsmaatschappij), Pražské energetické závody, a.s. (Praagse Elektriciteitsmaatschappij), Jihomoravská energetická, a.s. (Zuid-Moravische Elektriciteitsmaatschappij), Severomoravská energetická, a.s. (Noord-Moravische Elektriciteitsmaatschappij); deze instanties produceren of transporteren elektriciteit op basis van de Wet op de energievoorziening, nr. 458/2000 Sb.

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

De Elektriciteitsautoriteit van Cyprus, opgericht bij de Wet op de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening, Hfdst. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Latvenergo").

LITOUWEN

Diensten voor de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit krachtens de Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Staatsbedrijf Ignalina — Kerncentrale), opgericht krachtens de Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

HONGARIJE

Diensten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren op basis van een concessie krachtens Wet CX van 2001 inzake elektriciteit (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Corporatie "Enemalta")

POLEN

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energiebedrijven in de zin van de Wet van 10 april 1997 inzake energie).

SLOVENIË

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES-Elektro Slovenija; bedrijven die elektriciteit produceren, vervoeren of distribueren uit hoofde van de Energiewet (Staatsblad van de Republiek Slovenië, 79/99).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die in de energiesector werkzaam is en zich bezighoudt met de opwekking, de aankoop, de distributie en het vervoer van elektriciteit (Wet nr. 70/1998 Z. z., als gewijzigd — b.v. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

(c) Bijlage III "VERVOER OF DISTRIBUTIE VAN GAS OF WARMTE" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Alle producenten, vervoerders of distributeurs van gas of warmte die leveren aan publieke netten en hun diensten aan het publiek aanbieden (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet inzake de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LETLAND

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze"(Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Latvijas gāze").

Lokale publieke instanties die warmte leveren aan het publiek.

LITOUWEN

Diensten voor de productie of de distributie van gas krachtens de Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743).

Lokale autoriteiten of samenwerkingsverbanden tussen die autoriteiten die warmte leveren aan het publiek en voldoen aan de voorschriften van de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGARIJE

Diensten die gas vervoeren of distribueren krachtens een concessie overeenkomstig Wet XLI van 1994 over de levering van gas (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Diensten die warmte vervoeren of distribueren krachtens een concessie overeenkomstig Wet XVIII van 1998 inzake warmtelevering (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Corporatie "Enemalta").

POLEN

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energiebedrijven in de zin van de Wet van 10 april 1997 inzake energie).

SLOVENIË

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

(Bedrijven die gas vervoeren of distribueren uit hoofde van de Energiewet (Staatsblad van de Republiek Slovenië, 79/99) en bedrijven die warmte vervoeren of distribueren uit hoofde van besluiten van de gemeenten).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die in de energiesector werkzaam is en zich bezighoudt met de opwekking, de aankoop, de distributie en het vervoer van gas (Wet nr. 70/1998 Z. z., als gewijzigd - b.v. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

(d) Bijlage IV "EXPLORATIE EN WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Handelsondernemingen die exploratie-, uitgravings- of mijnbouwactiviteiten verrichten met het oog op de winning van ruwe olie en gas (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LITOUWEN

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (De Wet op Bodemrijkdommen van de Republiek Litouwen) (Žin., 2001, Nr.35-1164).

HONGARIJE

Diensten voor de exploratie en de winning van olie of gas op basis van een vergunning of een concessie overeenkomstig Wet XLVIII van 1993 inzake mijnbouw (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

De Wet op de productie van aardolie (art. 15) en daarvan afgeleid recht, en de Wet op het continentale plat (art. 194) en daarvan afgeleid recht.

POLEN

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych (Bedrijven voor exploratie, prospectie of ontwikkeling van aardgas, aardolie en derivaten daarvan, bruinkool, steenkool en andere vaste brandstoffen).

SLOVENIË

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die zich bezighoudt met geologische en mijnwerkzaamheden door vindplaatsen van ruwe olie op te sporen en ruwe olie en aardgas te winnen."

;

(e) Bijlage V "EXPLORATIE EN WINNING VAN STEENKOOL OF ANDERE VASTE BRANDSTOFFEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Handelsondernemingen die exploratie-, uitgravings- of mijnbouwactiviteiten verrichten met het oog op de winning van steenkool of andere vaste brandstoffen (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LITOUWEN

Diensten voor exploratie en winning van turf krachtens de Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164).

HONGARIJE

Diensten voor de exploratie en de winning van steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van een vergunning of een concessie overeenkomstig Wet XLVIII van 1993 over mijnbouw (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLEN

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych (Bedrijven voor exploratie, prospectie of ontwikkeling van aardgas, aardolie en derivaten daarvan, bruinkool, steenkool en andere vaste brandstoffen, die werkzaam zijn uit hoofde van de Wet van 4 februari 1994"Geologische en Mijnwet").

SLOVENIË

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autorieit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die zich bezighoudt met geologische en mijnwerkzaamheden door vindplaatsen van ruwe olie op te sporen en ruwe olie en aardgas te winnen."

;

(f) Bijlage VI "AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN SPOORWEGDIENSTEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Exploitanten van openbarevervoersmaatschappijen, en dienstverleners op het gebied van spoorwegvervoer indien zij hun diensten aan het publiek aanbieden (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LETLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Vaiņodes dzelzceļš".

LITOUWEN

AB "Lietuvos geležinkeliai" die werkt krachtens de Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402).

HONGARIJE

Instanties die spoorwegdiensten aan het publiek verlenen op basis van Wet XCV van 1993 betreffende de spoorwegen (1993. évi XCV. törvény a vasútról) en op basis van een vergunning overeenkomstig Decreet 15/2002. (II. 27.) KöViM van de Minister van Vervoer en Waterstaat inzake concessies aan spoorwegondernemingen (15/2002 (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POLEN

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Bedrijven die diensten verlenen op het gebied van het vervoer per trein op grond van de Wet van 8 september 2000 inzake de commercialisatie, de herstructurering en de privatisering van de staatsondernemingen "Poolse Spoorwegen", en met name:

- PKP Intercity sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.).

SLOVENIË

Slovenske železnice, d.d.;

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die het vervoer per trein verzorgt (Wet nr. 164/1996 Z. z., als gewijzigd, Wet nr. 258/1993 Z. z., als gewijzigd — b.v. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.);"

;

(g) Bijlage VII "AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN STADSSPOORWEG-, TRAM-, TROLLEYBUS- OF BUSVERBINDINGEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Alle exploitanten van openbarevervoersmaatschappijen en verleners van diensten aan het publiek voor spoor-, tram-, trolleybus- of busvervoer (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de Wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de Wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LETLAND

Overheidsinstanties die passagiersvervoerdiensten verrichten per bus, trolleybus, of tram in de volgende steden: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITOUWEN

Instanties die stadsvervoerdiensten aan het publiek aanbieden per trolleybus, bus of tram overeenkomstig de Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772).

HONGARIJE

Diensten voor openbaar vervoer van passagiers over de weg op basis van Wet I van 1988 inzake wegvervoer (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) en op basis van een vergunning uit hoofde van Decreet nr. 89/1988.(XII. 20.) MT van de Raad van Ministers inzake wegvervoerdiensten en het bedienen van wegvoertuigen (89/1988.(XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Instanties die spoorwegvervoersdiensten aanbieden aan het publiek op basis van Wet XCV van 1993 inzake de spoorwegen (1993. évi XCV. törvény a vasútról) en op basis van een vergunning uit hoofde van Decreet nr. 15/2002.(II. 27.) KöViM van de Minister van Verkeer en Waterstaat inzake vergunningen voor spoorwegondernemingen (15/2002.(II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtorità dwar it-Trasport ta' Malta (De Vervoersautoriteit van Malta)

POLEN

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).(Bedrijven die diensten verlenen op het gebied van het railvervoer in steden op basis van de wet van 27 juni 1997 inzake het vervoer per spoor (Dz. U. Nr 96, poz. 591 als gewijzigd)).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu trolejbusowego i autobusowego działające na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu tramwajowego (Bedrijven die het publiek diensten aanbieden op het gebied van het stedelijk vervoer met trolleybussen en bussen, op basis van een vergoeding krachtens de Wet van 6 september 2001 inzake wegvervoer (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 als gewijzigd) en bedrijven die het publiek diensten aanbieden op het gebied van het stedelijk vervoer per tram).

SLOVENIË

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263.1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die vervoer over de weg verzorgt door middel van geregeld bus- en treinvervoer (Wet nr. 164/1996 Z. z., als gewijzigd, Wet nr. 168/1996 Z. z. als gewijzigd — bv.:

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s."

;

(h) Bijlage VIII "AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN LUCHTHAVENFACILITEITEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Luchthavenexploitanten (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

LETLAND

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta Rīga" (Staatsbedrijf met beperkte aansprakelijkheid "Internationale luchthaven Rīga").

LITOUWEN

Luchthavens die werken overeenkomstig de Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) en de Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (staatsbedrijf "Oro navigacija") die werkt krachtens de Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) and Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

HONGARIJE

Luchthavens die werken op basis van een vergunning krachtens Wet XCVII van 1995 inzake het luchtverkeer (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

De internationale luchthaven Ferihegy van Boedapest, beheerd door de publieke NV voor het beheer van die luchthaven (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, beheerd door Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. op basis van Wet XVI van 1991 inzake vergunningen (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), Wet XCVII van 1995 inzake luchtverkeer (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), Decreet nr. 45/2001. (XII. 20.) KöViM van de Ministers van Verkeer en Waterstaat tot ontbinding van de luchtverkeer- en luchthavenadministratie en tot oprichting van Hungaro Control (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Internationale luchthaven van Malta).

POLEN

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (De staatsonderneming "Polish Airports").

SLOVENIË

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z.z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon die zich met de burgerluchtvaart bezig houdt door middel van de exploitatie van openbare luchthavens en luchtvaartvoorzieningen op de grond (Wet nr. 143/1998 Z. z., als gewijzigd — bv. Airports — Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — onder beheer van Slovenská správa letísk (Slowaakse luchthavenautoriteit) en werkzaam is op basis van een vergunning van het Ministerie van Vervoer, Post en Telecommunicatie van de Slowaakse Republiek overeenkomstig par. 32 van Wet nr. 143/1998 Z. z. betreffende de burgerluchtvaart)."

;

(i) Bijlage IX "AANBESTEDENDE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN ZEEHAVEN-, BINNENHAVEN- OF ANDERE AANLANDINGSFACILITEITEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Havenexploitanten (deel 2, punt b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

De Cyprus Ports Authority, opgericht bij de wet op de Cyprus Ports Authority van 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETLAND

Autoriteiten die de havens beheren overeenkomstig de wet op de "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (Vrijhavenautoriteit van Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (Vrijhavenautoriteit Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (Havenautoriteit Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Havenautoriteit Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (Havenautoriteit Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (Havenautoriteit Lielupe)

Engures ostas pārvalde (Havenautoriteit Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (Havenautoriteit Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (Havenautoriteit Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (Havenautoriteit Roja).

LITOUWEN

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (Klaipėda — Zeehavenautoriteit) die werkt overeenkomstig de Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (Staatsonderneming "Autoriteit voor de binnenwateren") die werkt overeenkomstig de Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

HONGARIJE

Openbare havens die geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd door de staat overeenkomstig Wet XLII van 2000 inzake het vervoer over het water (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorità Marittima ta' Malta (De Maritieme Autoriteit van Malta).

POLEN

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Bedrijven die werken op het gebied van het beheer van zee- en binnenvaarthavens en deze ten dienste stellen van zee- en binnenvaartschepen).

SLOVENIË

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon in de binnenvaart die de waterwegen onderhoudt en openbare havens en waterwegfaciliteiten tot stand brengt en onderhoudt (Wet nr. 338/2000 Z. z. — bv. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

(j) Bijlage X "EXPLOITATIE VAN TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN HET VERRICHTEN VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN" wordt als volgt aangevuld:

"TSJECHIË

Exploitanten van telecommunicatiediensten indien zij hun diensten aan het publiek aanbieden (deel 2, onder b), van Wet nr. 199/1994 Sb. op overheidsopdrachten).

ESTLAND

De instanties die werken overeenkomstig artikel 5 van de wet op overheidsopdrachten (RT I 2001, 40, 224) en artikel 14 van de wet op de mededinging (RT I 2001, 56 332).

CYPRUS

De Cyprus Telecommunications Authority, opgericht bij de Cypriotische wet op de telecommunicatiediensten, Hfdst. 302 (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LETLAND

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (Particuliere onderneming met beperkte aansprakelijkheid "Lattelekom").

HONGARIJE

Bedrijven die in de telecommunicatiesector werkzaam zijn overeenkomstig de artikelen 3, leden 2 en 3, en 104 en 105 van Wet XL van 2001 inzake communicatie (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Malta's telecommunications services have all been liberalised and all exclusive rights lifted, except for the provision of fixed voice telephony and international data services, which were liberalised on 1 January 2003. However, none of the companies adopt the Government procurement regulations as laid down in Legal Notice 70 of 1996, which brought into effect the current Public Service (Procurement) Regulations. Despite this, all entities operating in the telecommunications sector are being indicated:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POLEN

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOWAKIJE

De aanbestedende autoriteit is in artikel 3, leden 2 en 3, van de gewijzigde Wet nr. 263/1999 Z. z. inzake overheidsaanbestedingen gedefinieerd als een rechtspersoon in de sector telecommunicatie die openbare telecommunicatiediensten aanbiedt, en telecommunicatieapparatuur van het publieke telecommunicatienetwerk aanschaft en onderhoudt (Wet nr. 195/2000 Z. z., als gewijzigd)."

.

J. LEVENSMIDDELEN

1. 31980 L 0590: Richtlijn 80/590/EEG van de Commissie van 9 juni 1980 betreffende de vaststelling van het symbool waarvan materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, kunnen worden voorzien (PB L 151 van 19.6.1980, blz. 21), als gewijzigd bij:

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

(a) Aan de titel van de bijlage wordt toegevoegd:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

(b) Aan de tekst van de bijlage wordt toegevoegd:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 34), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

Aan artikel 8, lid 1, punt a), wordt het volgende toegevoegd:

"— in het Tsjechisch: hluboce zmrazené of hluboce zmrazená of hluboce zmrazený,

— in het Ests: sügavkülmutatud of külmutatud,

— in het Lets ātri sasaldēts,

— in het Litouws: greitai užšaldyti,

— in het Hongaars: gyorsfagyasztott,

— in het Maltees: iffriżat,

— in het Pools: produkt głęboko mrożony,

— in het Sloveens: hitro zamrznjen,

— in het Slowaaks hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Richtlijn 91/321/EEG van de Commissie van 14 mei 1991 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding (PB L 175 van 4.7.1991, blz. 35), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31996 L 0004: Richtlijn 96/4/EG van de Commissie van 16.2.1996 (PB L 49 van 28.2.1996, blz. 12),

- 31999 L 0050: Richtlijn 1999/50/EG van de Commissie van 25.5.1999 (PB L 139 van 2.6.1999, blz. 29).

(a) In artikel 7, lid 1, wordt na de woorden "Modersmjölksersättning" en "Tillskottsnäring"het volgende toegevoegd:

"— in het Tsjechisch:

"počáteční kojenecká výživa" en pokračovací kojenecká výživa,

— in het Ests:

"imiku piimasegu" en "jätkupiimasegu",

— in het Lets:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" en "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— in het Litouws:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" en "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— in het Hongaars:

"anyatej-helyettesítő tápszer" en "anyatej-kiegészítő tápszer",

— in het Maltees:

"formula tat-trabi" en "formula tal-prosegwiment",

— in het Pools:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" en "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— in het Sloveens:

"začetna formula za dojenčke" en "nadaljevalna formula za dojenčke"

— in het Slowaaks:

"počiatočná dojčenská výživa" en "následná dojčenská výživa""

.

(b) In artikel 7, lid 1, wordt na de woorden "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk"en"Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk"het volgende toegevoegd::

"— in het Tsjechisch:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" and "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— in het Ests:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" and "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— in het Lets:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" and "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— in het Litouws:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" and "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— in het Hongaars:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" and "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— in het Maltees:

"ħhalib tat-trabi" and "ħhalib tal-prosegwiment",

— in het Pools:

"mleko początkowe" and "mleko następne",

— in het Sloveens:

"začetno mleko za dojenčke" and "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— in het Slowaaks:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" and "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik (PB L 91 van 7.4.1999, blz. 29).

In artikel 4, lid 1, wordt de lijst die begint met "in het Spaans" en eindigt met "medicinska ändamål", vervangen door de volgende lijst:

"— in het Spaans:

"Alimentο dietético para usos médicos especiales"

— in het Tsjechisch:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— in het Deens:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— in het Duits:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— in het Ests:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— in het Grieks:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— in het Engels:

"Food(s) for special medical purposes"

— in het Frans:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— in het Italiaans:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— in het Lets:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— in het Litouws::

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— in het Hongaars:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— in het Maltees:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— in het Nederlands:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— in het Pools:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— in het Portugees:

"Produto dietético de uso clínico"

— in het Slowaaks:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— in het Sloveens:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— in het Fins:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— in het Zweeds:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

5. 32000 L 0013: Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29), gewijzigd bij:

- 32001 L 0101: Richtlijn 2001/101/EG van de Commissie van 26.11.2001 (PB L 310 van 28.11.2001, blz. 19),

- 32002 L 0067: Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18.7.2002 (PB L 191 van 19.7.2002, blz. 20).

(a) In artikel 5, lid 3, wordt de lijst die begint met "in het Spaans" en eindigt met "joniserande strålning", vervangen door de volgende lijst:

"— in het Spaans:

"irradiadο" of "tratado con radiación ionizante"

,

— in het Tsjechisch:

"ozářeno" of "ošetřeno ionizujícím zářením"

,

— in het Deens:

"bestrålet/…" of "strålekonserveret" of "behandlet med ioniserende stråling" of "konserveret med ioniserende stråling"

,

— in het Duits:

"bestrahlt" of "mit ionisierenden Strahlen behandelt"

,

— in het Ests:

"kiiritatud" of "töödeldud ioniseeriva kiirgusega"

,

— in het Grieks:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" of "ακτινοβοληµένο"

,

— in het Engels:

"irradiated" of "treated with ionising radiation"

,

— in het Frans:

"traité par rayonnements ionisants" of "traité par ionisation"

,

— in het Italiaans:

"irradiato" of "trattato con radiazioni ionizzanti"

,

— in het Lets:

"apstarots" of "apstrādāts ar jonizējošo starojumu"

,

— in het Litouws:

"apšvitinta" of "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote"

,

— in het Hongaars:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt"

,

— in het Maltees:

"ittrattat bir-radjazzjoni" of "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti"

,

— in het Nederlands:

"doorstraald" of "door bestraling behandeld" of "met ioniserende stralen behandeld",

— in het Pools:

"napromieniony" of "poddany działaniu promieniowania jonizującego"

,

— in het Portugees:

"irradiado" of "tratado por irradiação" of "tratado por radiação ionizante"

,

— in het Slowaaks:

"ošetrené ionizujúcim žiarením"

,

— in het Sloveens:

"obsevano" or "obdelano z ionizirajočim sevanjem"

,

— in het Fins:

"säteilytetty" of "käsitelty ionisoivalla säteilyllä"

,

— in het Zweeds:

"bestrålad" of "behandlad med joniserande strålning""

.

(b) In artikel 10, lid 2, wordt de lijst die begint met "in het Spaans" en eindigt met "sista förbrukningsdag", vervangen door de volgende lijst:

"— in het Spaans:

"fecha de caducidad"

,

— in het Tsjechisch:

"spotřebujte do"

,

— in het Deens:

"sidste anvendelsesdato"

,

— in het Duits:

"verbrauchen bis"

,

— in het Ests:

"kõlblik kuni"

,

— in het Grieks:

"ανάλωση μέχρι"

— in het Engels:

"use by"

,

— in het Frans:

"à consommer jusqu'au"

,

— in het Italiaans:

"da consumare entro"

,

— in het Lets:

"izlietot līdz"

,

— in het Litouws:

"tinka vartoti iki"

,

— in het Hongaars:

"fogyasztható"

,

— in het Maltees:

"uża sa"

,

— in het Nederlands:

"te gebruiken tot"

,

— in het Pools:

"należy spożyć do"

,

— in het Portugees:

"a consumir até"

,

— in het Slowaaks:

"spotrebujte do"

,

— in het Sloveens:

"porabiti do"

,

— in het Fins:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— in het Zweeds:

"sista förbrukningsdag"

."

.

6. 32000 L 0036: Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie (PB L 197 van 3.8.2000, blz. 19).

Punt A(4), onderdeel (d), van bijlage I wordt vervangen door:

"(d) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen op hun grondgebied het gebruik van de benaming "milk chocolate" ter aanduiding van het in punt 5 bedoelde product toestaan, mits deze benaming in de drie gevallen vergezeld gaat van de aanduiding van het gehalte aan droge melkbestanddelen dat voor elk van de producten wordt aangegeven met de vermelding "milk solids: … % minimum"."

7. 32001 L 0114: Richtlijn 2001/114/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (PB L 15 van 17.1.2002, blz. 19).

Bijlage II wordt als volgt aangevuld:

"(k) De Maltese term "Ħalib evaporat" heeft betrekking op het in bijlage I, punt 1, onder b), bedoelde product.

(l) De Maltese term "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder c), bedoelde product.

(m) De Estse term "koorepulber" slaat op het in bijlage I, punt 2, onder a), bedoelde product.

(n) De Estse term "piimapulber" slaat op het in bijlage I, punt 2, onder b), bedoelde product.

(o) De Estse term "väherasvane kondenspiim" slaat op het in bijlage I, punt 1 onder c), bedoelde product.

(p) De Estse term "magustatud väherasvane kondenspiim" slaat op het in bijlage I, punt 1 onder f), bedoelde product.

(q) De Estse term "väherasvane piimapulber" slaat op het in bijlage I, punt 2, onder c, bedoelde product.

(r) De Tsjechische term "zahuštěná neslazená smetana" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder a), bedoelde product.

(s) De Tsjechische term "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder b), bedoelde product.

(t) De Tsjechische term "zahuštěné neslazené polotučné mléko" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder c), bedoelde product, bevattende tussen 4 en 4,5 gewichtspercent vet.

(u) De Tsjechische term "zahuštěné slazené plnotučné mléko" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder e), bedoelde product.

(v) De Tsjechische term "zahuštěné slazené polotučné mléko" slaat op het in bijlage I, punt 1, onder f), bedoelde product, bevattende tussen 4 en 4,5 gewichtspercent vet.

(w) De Tsjechische term "sušená smetana" slaat op het in bijlage I, punt 2, onder a), bedoelde product.

(x) De Tsjechische term "zahuštěné slazené polotučné mléko" slaat op het in bijlage I, punt 2, onder c), bedoelde product, bevattende tussen 14 en 16 gewichtspercent vet."

8. 32001 R 0466: Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 77 van 16.3.2001, blz. 1), zoals gewijzigd bij:

- 32001 R 2375: Verordening (EG) nr. 2375/2001 van de Raad van 29.11.2001 (PB L 321 van 6.12.2001, blz. 1),

- 32002 R 0221: Verordening (EG) nr. 221/2002 van de Commissie van 6.2.2002 (PB L 37 van 7.2.2002, blz. 4),

- 32002 R 0257: Verordening (EG) nr. 257/2002 van de Commissie van 12.2.2002 (PB L 41 van 13.2.2002, blz. 12),

- 32002 R 0472: Verordening (EG) nr. 472/2002 van de Commissie van 12.3.2002 (PB L 75 van 16.3.2002, blz. 18),

- 32002 R 0563: Verordening (EG) nr. 563/2002 van de Commissie van 2.4.2002 (PB L 86 van 3.4.2002, blz. 5).

Aan artikel 1, lid 1 bis, wordt het volgende lid toegevoegd:

"1 ter. In afwijking van lid 1 kan de Commissie Estland gedurende een overgangsperiode die eindigt op 31 december 2006 toestaan voor verbruik op zijn grondgebied bestemde vis uit het Oostzeegebied met hogere dioxinegehalten dan die welke vermeld zijn in punt 5.2. van deel 5 van bijlage I in de handel te brengen. Deze afwijking wordt verleend volgens de procedure van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 315/93 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen [1]. Te dien einde toont Estland aan dat wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor Finland en Zweden en in lid 1 bis zijn vastgelegd en dat de menselijke blootstelling aan dioxinen in Estland niet hoger is dan het hoogste gemiddelde niveau in een van de lidstaten van de Gemeenschap zoals zij is samengesteld op 30 april 2004.

Indien zo'n afwijking aan Estland wordt verleend, zal een eventuele toekomstige toepassing daarvan worden onderzocht wanneer deel 5 van bijlage I opnieuw wordt bezien zoals voorschreven in artikel 5, lid 3.

Onverminderd het bovenstaande, past Estland de nodige maatregelen toe om ervoor te zorgen dat vis of visserijproducten die niet voldoen aan de eisen van punt 5.2. van deel 5 van Bijlage I, in andere lidstaten niet in de handel worden gebracht.

K. SCHEIKUNDIGE PRODUCTEN

31967 L 0548: Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 31969 L 0081: Richtlijn 69/81/EEG van de Raad van 13.3.1969 (PB L 68 van 19.3.1969, blz. 1),

- 31970 L 0189: Richtlijn 70/189/EEG van de Raad van 6.3.1970 (PB L 59 van 14.3.1970, blz. 33),

- 31971 L 0144: Richtlijn 71/144/EEG van de Raad van 22.3.1971 (PB L 74 van 29.3.1971, blz. 15),

- 31973 L 0146: Richtlijn 73/146/EEG van de Raad van 21.5.1973 (PB L 167 van 25.6.1973, blz. 1),

- 31975 L 0409: Richtlijn 75/409/EEG van de Raad van 24.6.1975 (PB L 183 van 14.7.1975, blz. 22),

- 31976 L 0907: Richtlijn 76/907/EEG van de Commissie van 14.7.1976 (PB L 360 van 30.12.1976, blz. 1),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31979 L 0370: Richtlijn 79/370/EEG van de Commissie van 30.1.1979 (PB L 88 van 7.4.1979, blz. 1),

- 31979 L 0831: Richtlijn 79/831/EEG van de Raad van 18.9.1979 (PB L 259 van 15.10.1979, blz. 10),

- 31980 L 1189: Richtlijn 80/1189/EEG van de Raad van 4.12.1980 (PB L 366 van 31.12.1980, blz. 1),

- 31981 L 0957: Richtlijn 81/957/EEG van de Commissie van 23.10.1981 (PB L 351 van 7.12.1981, blz. 5),

31982 L 0232: Richtlijn 82/232/EEG van de Commissie van 25.3.1982 (PB L 106 van 21.4.1982, blz. 18),

- 31983 L 0467: Richtlijn 83/467/EEG van de Commissie van 29.7.1983 (PB L 257 van 16.9.1983, blz. 1),

- 31984 L 0449: Richtlijn 84/449/EEG van de Commissie van 25.4.1984 (PB L 251 van 19.9.1984, blz. 1),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31986 L 0431: Richtlijn 86/431/EEG van de Commissie van 24.6.1986 (PB L 247 van 1.9.1986, blz. 1),

- 31987 L 0432: Richtlijn 87/432/EEG van de Raad van 3.8.1987 (PB L 239 van 21.8.1987, blz. 1),

- 31988 L 0302: Richtlijn 88/302/EEG van de Commissie van 18.11.1987 (PB L 133 van 30.5.1988, blz. 1),

- 31988 L 0490: Richtlijn 88/490/EEG van de Commissie van 22.7.1988 (PB L 259 van 19.9.1988, blz. 1),

- 31990 L 0517: Richtlijn 90/517/EEG van de Raad van 9.10.1990 (PB L 287 van 19.10.1990, blz. 37),

- 31991 L 0325: Richtlijn 91/325/EEG van de Commissie van 1.3.1991 (PB L 180 van 8.7.1991, blz. 1),

- 31991 L 0326: Richtlijn 91/326/EEG van de Commissie van 5.3.1991 (PB L 180 van 8.7.1991, blz. 79),

- 31991 L 0410: Richtlijn 91/410/EEG van de Commissie van 22.7.1991 (PB L 228 van 17.8.1991, blz. 67),

- 31991 L 0632: Richtlijn 91/632/EEG van de Commissie van 28.10.1991 (PB L 338 van 10.12.1991, blz. 23),

- 31992 L 0032: Richtlijn 92/32/EEG van de Raad van 30.4.1992 (PB L 154 van 5.6.1992, blz. 1),

- 31992 L 0037: Richtlijn 92/37/EEG van de Commissie van 30.4.1992 (PB L 154 van 5.6.1992, blz. 30),

- 31993 L 0021: Richtlijn 93/21/EEG van de Commissie van 27.4.1993 (PB L 110 van 4.5.1993, blz. 20),

- 31993 L 0072: Richtlijn 93/72/EEG van de Commissie van 1.9.1993 (PB L 258 van 16.10.1993, blz. 29),

- 31993 L 0101: Richtlijn 93/101/EG van de Commissie van 11.11.1993 (PB L 13 van 15.1.1994, blz. 1),

- 31993 L 0105: Richtlijn 93/105/EG van de Commissie van 25.11.1993 (PB L 294 van 30.11.1993, blz. 21),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31994 L 0069: Richtlijn 94/69/EG van de Commissie van 19.12.1994 (PB L 381 van 31.12.1994, blz. 1),

- 31996 L 0054: Richtlijn 96/54/EG van de Commissie van 30.7.1996 (PB L 248 van 30.9.1996, blz. 1),

- 31996 L 0056: Richtlijn 96/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3.9.1996 (PB L 236 van 18.9.1996, blz. 35),

- 31997 L 0069: Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5.12.1997 (PB L 343 van 13.12.1997, blz. 19),

- 31998 L 0073: Richtlijn 98/73/EG van de Commissie van 18.9.1998 (PB L 305 van 16.11.1998, blz. 1),

- 31998 L 0098: Richtlijn 98/98/EG van de Commissie van 15.12.1998 (PB L 355 van 30.12.1998, blz. 1),

- 31999 L 0033: Richtlijn 1999/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10.5.1999 (PB L 199 van 30.7.1999, blz. 57),

- 32000 L 0032: Richtlijn 2000/32/EG van de Commissie van 19.5.2000 (PB L 136 van 8.6.2000, blz. 1),

- 32000 L 0033: Richtlijn 2000/33/EG van de Commissie van 25.4.2000 (PB L 136 van 8.6.2000, blz. 90),

- 32001 L 0059: Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie van 6.8.2001 (PB L 225 van 21.8.2001, blz. 1).

(a) Tabel A in het voorwoord bij bijlage I wordt vervangen door:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbool | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbool | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) Tabel B in het voorwoord bij bijlage I wordt vervangen door:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B — TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B — TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Bijlage II wordt vervangen door:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — — LIITE IIBILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) Bijlage III wordt vervangen door:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) Bijlage IV wordt vervangen door:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

A. SOCIALE ZEKERHEID

1. 31971 R 1408: Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2), als gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij:

- 31997 R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2.12.1996 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1), en nadien gewijzigd bij:

- 31997 R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van 27.6.1997 (PB L 176 van 4.7.1997, blz. 1),

- 31998 R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van 4.6.1998 (PB L 168 van 13.6.1998, blz. 1),

- 31998 R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29.6.1998 (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 1),

- 31999 R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van 8.2.1999 (PB L 38 van 12.2.1999, blz. 1),

- 31999 R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van 29.4.1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1),

- 32001 R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 5.6.2001 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 1).

a) In artikel 82 (B), lid 1, wordt "negentig" vervangen door "honderdvijftig";

b) Bijlage I, Deel I ("Werknemers en/of zelfstandigen (Artikel 1, onder a), ii), en iii), van de verordening),") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden "Niet van toepassing" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Niet van toepassing."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) na de woorden "Niet van toepassing" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Niet van toepassing.

L. LETLAND

Niet van toepassing.

M. LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

v) na de woorden "Niet van toepassing" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Niet van toepassing.

P. MALTA

Als zelfstandige in de zin van artikel 1, onder a), ii), van de verordening wordt aangemerkt, een "self-employed person" dan wel een "self-occupied person" in de zin van de Socialezekerheidswet (Hoofdstuk 318) van 1987."

;

vi) na de woorden "Niet van toepassing" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Niet van toepassing."

;

vii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Niet van toepassing.

V. SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

c) Bijlage I, Deel II ("Gezinsleden (Artikel 1, onder f), tweede zin, van de verordening)"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden "Niet van toepassing" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder "gezinslid" een echtgenoot en/of een kind ten laste verstaan als gedefinieerd in Wet nr. 117/1995 Sb. betreffende het overheidsstelsel van sociale bijstand."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) na de woorden "Niet van toepassing" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Niet van toepassing.

L. LETLAND

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder "gezinslid" een echtgenoot, of kind jonger dan 18 jaar verstaan.

M. LITOUWEN

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder "gezinslid" een echtgenoot, of kind jonger dan 18 jaar verstaan."

;

v) na de woorden "Niet van toepassing" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Niet van toepassing.

P. MALTA

Niet van toepassing."

;

vi) na de woorden "Niet van toepassing" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Niet van toepassing."

;

vii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Niet van toepassing.

V. SLOWAKIJE

Voor de vaststelling van het recht op verstrekkingen op grond van hoofdstuk 1 van Titel III van de verordening wordt onder "gezinslid" een echtgenoot en/of een kind ten laste verstaan als gedefinieerd in de Wet betreffende de kinderbijslagen en de aanvullende kinderbijslagen."

;

d) Bijlage II, Deel I ("Bijzondere stelsels voor zelfstandigen welke van de werkingssfeer van de verordening zijn uitgesloten krachtens artikel 1, onder j), vierde alinea"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na de woorden "Niet van toepassing" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Niet van toepassing."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) na de woorden "Niet van toepassing" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Pensioenstelsel voor artsen in een privépraktijk, ingesteld op grond van de Artsenbesluiten (Pensioenen en toelagen) van 1999 (P.I. 295/99) uitgevaardigd op grond van de Geneeskundewet (Associaties, tucht en pensioenfonds) van 1967 (Wet 16/67), als gewijzigd.

2. Pensioenstelsel voor advocaten, ingesteld op grond van de Advocatenbesluiten (Pensioenen en toelagen) van 1966 (P.I. 642/66), als gewijzigd, uitgevaardigd op grond van de Advocatenwet, Hoofdstuk 2, als gewijzigd.

L. LETLAND

Niet van toepassing.

M. LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

v) na de woorden "Niet van toepassing" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Niet van toepassing.

P. MALTA

Niet van toepassing."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Niet van toepassing."

;

vii) na de woorden "Niet van toepassing" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Niet van toepassing.

V. SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

e) Bijlage II, Deel II ("Bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie die krachtens artikel 1, letter u), onder i), zijn uitgesloten van de werkingssfeer"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Uitkering bij geboorte."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Uitkering bij geboorte."

;

iv) na "Geen" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geboortetoelage.

M. LITOUWEN

Geboortetoelage."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Moederschapstoelage.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Eenmalige socialebijstandsprestatie bij geboorte (Socialebijstandswet van 29 november 1990)."

;

vii) na "Geen" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geboortetoelage.

V. SLOWAKIJE

Uitkering bij geboorte."

;

f) Bijlage II, Deel III ("Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 ter, die niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na "Geen" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

vii) na "Geen" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

g) Bijlage II bis ("Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties (Artikel 10 bis van de verordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Sociale uitkering (Wet nr. 117/1995 Sb. betreffende het overheidsstelsel van sociale bijstand)."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

a) Uitkering voor meerderjarige gehandicapten (Wet sociale prestaties voor gehandicapten van 27 januari 1999).

b) Overheidsuitkering bij werkloosheid (Wet sociale bescherming van werklozen van 1 oktober 2000)."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

a) Sociaal pensioen (Wet op de sociale pensioenen van 1995 (Wet 25(I)/95), als gewijzigd).

b) Uitkering bij zware motorische handicap (Besluiten 38.210 van 16 oktober 1992, 41.370 van 1 augustus 1994, 46.183 van 11 juni 1997 en 53.675 van 16 mei 2001 van de Raad van ministers).

c) Bijzondere toelage voor blinden (Wet bijzondere toelagen (Wet 77(I)/96), als gewijzigd).

L. LETLAND

a) Overheidsprestatie in het kader van de sociale zekerheid (Socialebijstandswet van 26 oktober 1995).

b) Uitkering ter compensatie van vervoerskosten van gehandicapten met verminderde mobiliteit (Socialebijstandswet van 26 oktober 1995).

M. LITOUWEN

a) Sociaal pensioen (Wet van 1994 betreffende het sociaal pensioen).

b) Bijzondere compensatie van vervoerskosten voor gehandicapten met mobiliteitsproblemen (artikel 7 van de Wet van 2000 betreffende de compensatie van vervoerskosten)."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

a) Invaliditeitsrente (Besluit nr. 83/1987 (XII 27) van de Raad van ministers betreffende de invaliditeitsrente)

b) Niet op premie- of bijdragebetaling berustende ouderdomsuitkering (Wet III van 1993 betreffende het sociaal beleid en sociale prestaties).

c) Vervoersuitkering (Regeringsbesluit nr. 164/1995 (XII 27) betreffende vervoersuitkeringen voor personen met een zware fysieke handicap).

P. MALTA

a) Aanvullende uitkering (Artikel 73 van de Socialezekerheidswet (Hoofdstuk 318) van 1987).

b) Ouderdomspensioen (Socialezekerheidswet (Hoofdstuk 318) van 1987)."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Sociaal pensioen (Socialebijstandswet van 29 november 1990)."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

a) Overheidspensioen (Wet betreffende de pensioen- en invaliditeitsverzekering van 23 december 1999).

b) Inkomenssteun voor gepensioneerden (Wet betreffende de pensioen- en invaliditeitsverzekering van 23 december 1999).

c) Onderhoudsuitkering (Wet betreffende de pensioen- en invaliditeitsverzekering van 23 december 1999).

V. SLOWAKIJE

Aanpassing van het pensioen als enige bron van inkomsten (Wet nr. 100/1988 Zb.)."

;

h) Bijlage III, Deel A ("Bepalingen van Verdragen inzake sociale zekerheid welke ongeacht het bepaalde in artikel 6 van de verordening van toepassing blijven (Artikel 7, lid 2, onder c), van de verordening)"), wordt als volgt gewijzigd:

i) voor de tekst onder "1. BELGIË — DENEMARKEN" invoegen:

"1. BELGIË — TSJECHIË

Niet van toepassing."

;

ii) het nummer vóór "BELGIË — DENEMARKEN" wordt gewijzigd van "1" in "2" en de nummering gaat als volgt verder:

"3. BELGIË — DUITSLAND"

;

iii) na de tekst onder "3. BELGIË — DUITSLAND" invoegen:

"4. BELGIË — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) de nummers 3 tot en met 7 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"5. BELGIË — GRIEKENLAND"

"6. BELGIË — SPANJE"

"7. BELGIË — FRANKRIJK"

"8. BELGIË — IERLAND"

"9. BELGIË — ITALIË"

;

v) na de tekst onder "9. BELGIË — ITALIË" invoegen:

"10. BELGIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

11. BELGIË — LETLAND

Niet van toepassing.

12. BELGIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

vi) het nummer vóór "BELGIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "8" in "13" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"14. BELGIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

15. BELGIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

vii) het nummer vóór "BELGIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "9" in "16" en de nummering gaat als volgt verder:

"17. BELGIË — OOSTENRIJK"

;

viii) na de tekst onder "17. BELGIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"18. BELGIË — POLEN

Geen."

;

ix) het nummer vóór "BELGIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "11" in "19" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"20. BELGIË — SLOVENIË

Geen.

21. BELGIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

x) het nummer vóór "BELGIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "12" in "22" en de nummering gaat als volgt verder:

"23. BELGIË — ZWEDEN"

"24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xi) na "Geen" onder "24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"25. TSJECHIË — DENEMARKEN

Niet van toepassing.

26. TSJECHIË — DUITSLAND

Niet van toepassing.

27. TSJECHIË — ESTLAND

Niet van toepassing.

28. TSJECHIË — GRIEKENLAND

Geen.

29. TSJECHIË — SPANJE

Geen.

30. TSJECHIË — FRANKRIJK

Geen.

31. TSJECHIË — IERLAND

Niet van toepassing.

32. TSJECHIË — ITALIË

Niet van toepassing.

33. TSJECHIË — CYPRUS

Geen.

34. TSJECHIË — LETLAND

Niet van toepassing.

35. TSJECHIË — LITOUWEN

Geen.

36. TSJECHIË — LUXEMBURG

Geen.

37. TSJECHIË — HONGARIJE

Geen.

38. TSJECHIË — MALTA

Niet van toepassing.

39. TSJECHIË — NEDERLAND

Niet van toepassing.

40. TSJECHIË — OOSTENRIJK

Artikel 32, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 20 juli 1999.

41. TSJECHIË — POLEN

Geen.

42. TSJECHIË — PORTUGAL

Niet van toepassing.

43. TSJECHIË — SLOVENIË

Geen.

44. TSJECHIË — SLOWAKIJE

Artikel 20 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 29 oktober 1992.

45. TSJECHIË — FINLAND

Niet van toepassing.

46. TSJECHIË — ZWEDEN

Niet van toepassing.

47. TSJECHIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

xii) het nummer vóór "DENEMARKEN — DUITSLAND" wordt gewijzigd van "15" in "48" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"49. DENEMARKEN — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xiii) de nummers 16 tot en met 20 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"50. DENEMARKEN — GRIEKENLAND"

"51. DENEMARKEN — SPANJE"

"52. DENEMARKEN — FRANKRIJK"

"53. DENEMARKEN — IERLAND"

"54. DENEMARKEN — ITALIË"

;

xiv) na "Niet van toepassing" onder "54. DENEMARKEN — ITALIË" invoegen:

"55. DENEMARKEN — CYPRUS

Niet van toepassing.

56. DENEMARKEN — LETLAND

Niet van toepassing.

57. DENEMARKEN — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xv) het nummer vóór "DENEMARKEN — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "21" in "58" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"59. DENEMARKEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

60. DENEMARKEN — MALTA

Niet van toepassing."

;

xvi) het nummer vóór "DENEMARKEN — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "22" in "61" en de nummering gaat als volgt verder:

"62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK"

;

xvii) na de tekst onder "62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK" invoegen:

"63. DENEMARKEN — POLEN

Niet van toepassing."

;

xviii) het nummer vóór "DENEMARKEN — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "24" in "64" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"65. DENEMARKEN — SLOVENIË

Geen.

66. DENEMARKEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xix) het nummer vóór "DENEMARKEN — FINLAND" wordt gewijzigd van "25" in "67" en de nummering gaat als volgt verder:

"68. DENEMARKEN — ZWEDEN"

"69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xx) na "Geen" onder "69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"70. DUITSLAND — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xxi) de nummers 28 tot en met 32 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"71. DUITSLAND — GRIEKENLAND"

"72. DUITSLAND — SPANJE"

"73. DUITSLAND — FRANKRIJK"

"74. DUITSLAND — IERLAND"

"75. DUITSLAND — ITALIË"

;

xxii) na de tekst onder "75. DUITSLAND — ITALIË" invoegen:

"76. DUITSLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

77. DUITSLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

78. DUITSLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxiii) het nummer vóór "DUITSLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "33" in "79" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"80. DUITSLAND — HONGARIJE

a) Artikelen 27, lid 3, en 40, lid 1, onder b), van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 2 mei 1998.

b) Punt 16 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

81. DUITSLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxiv) het nummer vóór "DUITSLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "34" in "82" en de nummering gaat als volgt verder:

"83. DUITSLAND — OOSTENRIJK"

;

xxv) na de tekst onder "83. DUITSLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"84. DUITSLAND — POLEN

a) Akkoord van 9 oktober 1975 betreffende ouderdomsvoorzieningen en voorzieningen met betrekking tot arbeidsongevallen, onder de voorwaarden en werkingssfeer als gedefinieerd in artikel 27, leden 2 tot en met 4, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 december 1990.

b) Artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 27, lid 5, en artikel 28, lid 2, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 december 1990."

;

xxvi) het nummer vóór "DUITSLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "36" in "85" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"86. DUITSLAND — SLOVENIË

a) Artikel 42 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 24 september 1997.

b) Punt 15 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

87. DUITSLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xxvii) het nummer vóór "DUITSLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "37" in "88" en de nummering gaat als volgt verder:

"89. DUITSLAND — ZWEDEN"

"90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xxviii) na de tekst onder "90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"91. ESTLAND — GRIEKENLAND

Niet van toepassing.

92. ESTLAND — SPANJE

Niet van toepassing.

93. ESTLAND — FRANKRIJK

Niet van toepassing.

94. ESTLAND — IERLAND

Niet van toepassing.

95. ESTLAND — ITALIË

Niet van toepassing.

96. ESTLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

97. ESTLAND — LETLAND

Geen.

98. ESTLAND — LITOUWEN

Geen.

99. ESTLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

100. ESTLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

101. ESTLAND — MALTA

Niet van toepassing.

102. ESTLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

103. ESTLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

104. ESTLAND — POLEN

Niet van toepassing.

105. ESTLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

106. ESTLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

107. ESTLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

108. ESTLAND — FINLAND

Geen.

109. ESTLAND — ZWEDEN

Geen.

110. ESTLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

xxix) de nummers 41, 51, 61 en 62 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"111. GRIEKENLAND — SPANJE"

"112. GRIEKENLAND — FRANKRIJK"

"113. GRIEKENLAND — IERLAND"

"114. GRIEKENLAND — ITALIË"

;

xxx) na "Niet van toepassing" onder "114. GRIEKENLAND — ITALIË" invoegen:

"115. GRIEKENLAND — CYPRUS

Geen.

116. GRIEKENLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

117. GRIEKENLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxi) het nummer vóór "GRIEKENLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "63" in "118" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"119. GRIEKENLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

120. GRIEKENLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxii) het nummer vóór "GRIEKENLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "64" in "121" en de nummering gaat als volgt verder:

"122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK"

;

xxxiii) na de tekst onder "122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"123. GRIEKENLAND — POLEN

Geen."

;

xxxiv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "66" in "124" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"125. GRIEKENLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

126. GRIEKENLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

xxxv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "67" in "127" en de nummering gaat als volgt verder:

"128. GRIEKENLAND — ZWEDEN"

"129. GRIEKENLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xxxvi) het nummer vóór "SPANJE — FRANKRIJK" wordt gewijzigd van "40" in "130" en de nummering gaat als volgt verder:

"131. SPANJE — IERLAND"

"132. SPANJE — ITALIË"

;

xxxvii) na de tekst onder "132. SPANJE — ITALIË" invoegen:

"133. SPANJE — CYPRUS

Niet van toepassing.

134. SPANJE — LETLAND

Niet van toepassing.

135. SPANJE — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxviii) het nummer vóór "SPANJE — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "44" in "136" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"137. SPANJE — HONGARIJE

Niet van toepassing.

138. SPANJE — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxix) het nummer vóór "SPANJE — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "45" in "139" en de nummering gaat als volgt verder:

"140. SPANJE — OOSTENRIJK"

;

xl) na de tekst onder "140. SPANJE — OOSTENRIJK" invoegen:

"141. SPANJE — POLEN

Geen."

;

xli) het nummer vóór "SPANJE — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "47" in "142" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"143. SPANJE — SLOVENIË

Niet van toepassing.

144. SPANJE — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xlii) het nummer vóór "SPANJE — FINLAND" wordt gewijzigd van "48" in "145" en de nummering gaat als volgt verder:

"146. SPANJE — ZWEDEN"

"147. SPANJE — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xliii) het nummer vóór "FRANKRIJK — IERLAND" wordt gewijzigd van "52" in "148" en de nummering gaat als volgt verder:

"149. FRANKRIJK — ITALIË"

;

xliv) na de tekst onder "149. FRANKRIJK — ITALIË" invoegen:

"150. FRANKRIJK — CYPRUS

Niet van toepassing.

151. FRANKRIJK — LETLAND

Niet van toepassing.

152. FRANKRIJK — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xlv) het nummer vóór "FRANKRIJK — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "54" in "153" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"154. FRANKRIJK — HONGARIJE

Niet van toepassing.

155. FRANKRIJK — MALTA

Niet van toepassing."

;

xlvi) het nummer vóór "FRANKRIJK — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "55" in "156" en de nummering gaat als volgt verder:

"157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK"

;

xlvii) na "Geen" onder "157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK" invoegen:

"158. FRANKRIJK — POLEN

Geen."

;

xlviii) het nummer vóór "FRANKRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "57" in "159" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"160. FRANKRIJK — SLOVENIË

Geen.

161. FRANKRIJK — SLOWAKIJE

Geen."

;

xlix) het nummer vóór "FRANKRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "58" in "162" en de nummering gaat als volgt verder:

"163. FRANKRIJK — ZWEDEN"

"164. FRANKRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

l) het nummer vóór "IERLAND — ITALIË" wordt gewijzigd van "70" in "165" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"166. IERLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

167. IERLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

168. IERLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

li) het nummer vóór "IERLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "71" in "169" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"170. IERLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

171. IERLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

lii) het nummer vóór "IERLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "72" in "172" en de nummering gaat als volgt verder:

"173. IERLAND — OOSTENRIJK"

;

liii) na de tekst onder "173. IERLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"174. IERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

liv) het nummer vóór "IERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "74" in "175" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"176. IERLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

177. IERLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lv) het nummer vóór "IERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "75" in "178" en de nummering gaat als volgt verder:

"179. IERLAND — ZWEDEN"

"180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lvi) na de tekst onder "180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"181. ITALIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

182. ITALIË — LETLAND

Niet van toepassing.

183. ITALIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

lvii) het nummer vóór "ITALIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "78" in "184" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"185. ITALIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

186. ITALIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

lviii) het nummer vóór "ITALIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "79" in "187" en de nummering gaat als volgt verder:

"188. ITALIË — OOSTENRIJK"

;

lix) na de tekst onder "188. ITALIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"189. ITALIË — POLEN

Niet van toepassing."

;

lx) het nummer vóór "ITALIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "81" in "190" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"191. ITALIË — SLOVENIË

a) Overeenkomst tot regeling van de wederzijdse verplichtingen op het gebied van sociale verzekering, als bedoeld in punt 7 van Bijlage XIV van het Vredesverdrag (gesloten bij notawisseling van 5 februari 1959).

b) Artikel 45, lid 3, van de Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 juli 1997 betreffende de voormalige Zone B van het vrije gebied Triëst.

192. ITALIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxi) het nummer vóór "ITALIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "82" in "193" en de nummering gaat als volgt verder:

"194. ITALIË — ZWEDEN"

"195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK"

.

lxii) na "Geen" onder "195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"196. CYPRUS — LETLAND

Niet van toepassing.

197. CYPRUS — LITOUWEN

Niet van toepassing.

198. CYPRUS — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

199. CYPRUS — HONGARIJE

Niet van toepassing.

200. CYPRUS — MALTA

Niet van toepassing.

201. CYPRUS — NEDERLAND

Niet van toepassing.

202. CYPRUS — OOSTENRIJK

Geen.

203. CYPRUS — POLEN

Niet van toepassing.

204. CYPRUS — PORTUGAL

Niet van toepassing.

205. CYPRUS — SLOVENIË

Niet van toepassing.

206. CYPRUS — SLOWAKIJE

Geen.

207. CYPRUS — FINLAND

Niet van toepassing.

208. CYPRUS — ZWEDEN

Niet van toepassing.

209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxiii) na "Geen" onder "209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"210. LETLAND — LITOUWEN

Geen.

211. LETLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

212. LETLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

213. LETLAND — MALTA

Niet van toepassing.

214. LETLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

215. LETLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

216. LETLAND — POLEN

Niet van toepassing.

217. LETLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

218. LETLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

219. LETLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

220. LETLAND — FINLAND

Geen.

221. LETLAND — ZWEDEN

Geen.

222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxiv) na "Niet van toepassing" onder "222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"223. LITOUWEN — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

224. LITOUWEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

225. LITOUWEN — MALTA

Niet van toepassing.

226. LITOUWEN — NEDERLAND

Niet van toepassing.

227. LITOUWEN — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

228. LITOUWEN — POLEN

Niet van toepassing.

229. LITOUWEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

230. LITOUWEN — SLOVENIË

Niet van toepassing.

231. LITOUWEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

232. LITOUWEN — FINLAND

Geen.

233. LITOUWEN — ZWEDEN

Geen.

234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxv) na "Niet van toepassing" onder "234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"235. LUXEMBURG — HONGARIJE

Niet van toepassing.

236. LUXEMBURG — MALTA

Niet van toepassing."

;

lxvi) het nummer vóór "LUXEMBURG — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "85" in "237" en de nummering gaat als volgt verder:

"238. LUXEMBURG — OOSTENRIJK"

;

lxvii) na de tekst onder "238. LUXEMBURG — OOSTENRIJK" invoegen:

"239. LUXEMBURG — POLEN

Geen."

;

lxviii) het nummer vóór "LUXEMBURG — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "87" in "240" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"241. LUXEMBURG — SLOVENIË

Geen.

242. LUXEMBURG — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxix) het nummer vóór "LUXEMBURG — FINLAND" wordt gewijzigd van "88" in "243" en de nummering gaat als volgt verder:

"244. LUXEMBURG — ZWEDEN"

"245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxx) na "Geen" onder "245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"246. HONGARIJE — MALTA

Niet van toepassing.

247. HONGARIJE — NEDERLAND

Geen.

248. HONGARIJE — OOSTENRIJK

Artikelen 23, lid 2, en 36, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 31 maart 1999.

249. HONGARIJE — POLEN

Geen.

250. HONGARIJE — PORTUGAL

Niet van toepassing.

251. HONGARIJE — SLOVENIË

Artikel 31 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 oktober 1957.

252. HONGARIJE — SLOWAKIJE

Geen.

253. HONGARIJE — FINLAND

Geen.

254. HONGARIJE — ZWEDEN

Geen.

255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxi) na "Geen" onder "255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"256. MALTA — NEDERLAND

Geen.

257. MALTA — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

258. MALTA — POLEN

Niet van toepassing.

259. MALTA — PORTUGAL

Niet van toepassing.

260. MALTA — SLOVENIË

Niet van toepassing.

261. MALTA — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

262. MALTA — FINLAND

Niet van toepassing.

263. MALTA — ZWEDEN

Niet van toepassing.

264. MALTA — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxii) het nummer vóór "NEDERLAND — OOSTENRIJK" wordt gewijzigd van "91" in "265" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"266. NEDERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

lxxiii) het nummer vóór "NEDERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "92" in "267" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"268. NEDERLAND — SLOVENIË

Geen.

269. NEDERLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

lxxiv) het nummer vóór "NEDERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "93" in "270" en de nummering gaat als volgt verder:

"271. NEDERLAND — ZWEDEN"

"272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxv) na "Geen" onder "272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"273. OOSTENRIJK — POLEN

Artikel 33, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 september 1998."

;

lxxvi) het nummer vóór "OOSTENRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "96" in "274" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"275. OOSTENRIJK — SLOVENIË

Artikel 37 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 10 maart 1997.

276. OOSTENRIJK — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxvii) het nummer vóór "OOSTENRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "97" in "277" en de nummering gaat als volgt verder:

"278. OOSTENRIJK — ZWEDEN"

"279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxviii) na de tekst onder "279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"280. POLEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

281. POLEN — SLOVENIË

Geen.

282. POLEN — SLOWAKIJE

Geen.

283. POLEN — FINLAND

Niet van toepassing.

284. POLEN — ZWEDEN

Geen.

285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxix) na "Geen" onder "285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"286. PORTUGAL — SLOVENIË

Niet van toepassing.

287. PORTUGAL — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxx) het nummer vóór "PORTUGAL — FINLAND" wordt gewijzigd van "100" in "288" en de nummering gaat als volgt verder:

"289. PORTUGAL — ZWEDEN"

"290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxi) na de tekst onder "290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"291. SLOVENIË — SLOWAKIJE

Geen.

292. SLOVENIË — FINLAND

Niet van toepassing.

293. SLOVENIË — ZWEDEN

Geen.

294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxii) na "Geen" onder "294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"295. SLOWAKIJE — FINLAND

Niet van toepassing.

296. SLOWAKIJE — ZWEDEN

Niet van toepassing.

297. SLOWAKIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxiii) het nummer vóór "FINLAND — ZWEDEN" wordt gewijzigd van "103" in "298" en de nummering gaat als volgt verder:

"299. FINLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxiv) het nummer vóór "ZWEDEN — VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "105" in "300".

i) Bijlage III, Deel B ("Bepalingen van Verdragen, waarvan de toepassing niet wordt uitgebreid tot allen op wie de verordening van toepassing is (Artikel 3, lid 3, van de verordening)"), wordt als volgt gewijzigd:

i) voor de tekst onder "1. BELGIË — DENEMARKEN" invoegen:

"1. BELGIË — TSJECHIË

Niet van toepassing."

;

ii) het nummer vóór "BELGIË — DENEMARKEN" wordt gewijzigd van "1" in "2" en de nummering gaat als volgt verder:

"3. …"

;

iii) na "3. …" invoegen:

"4. BELGIË — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) de nummers 3 tot en met 7 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"5. BELGIË — GRIEKENLAND"

"6. BELGIË — SPANJE"

"7. BELGIË — FRANKRIJK"

"8. BELGIË — IERLAND"

"9. BELGIË — ITALIË"

;

v) na de tekst onder "9. BELGIË — ITALIË" invoegen:

"10. BELGIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

11. BELGIË — LETLAND

Niet van toepassing.

12. BELGIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

vi) het nummer vóór "BELGIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "8" in "13" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"14. BELGIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

15. BELGIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

vii) het nummer vóór "BELGIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "9" in "16" en de nummering gaat als volgt verder:

"17. BELGIË — OOSTENRIJK"

;

viii) na de tekst onder "17. BELGIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"18. BELGIË — POLEN

Geen."

;

ix) het nummer vóór "BELGIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "11" in "19" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"20. BELGIË — SLOVENIË

Geen.

21. BELGIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

x) het nummer vóór "BELGIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "12" in "22" en de nummering gaat als volgt verder:

"23. BELGIË — ZWEDEN"

"24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xi) na "Geen" onder "24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"25. TSJECHIË — DENEMARKEN

Niet van toepassing.

26. TSJECHIË — DUITSLAND

Niet van toepassing.

27. TSJECHIË — ESTLAND

Niet van toepassing.

28. TSJECHIË — GRIEKENLAND

Geen.

29. TSJECHIË — SPANJE

Geen.

30. TSJECHIË — FRANKRIJK

Geen.

31. TSJECHIË — IERLAND

Niet van toepassing.

32. TSJECHIË — ITALIË

Niet van toepassing.

33. TSJECHIË — CYPRUS

Geen.

34. TSJECHIË — LETLAND

Niet van toepassing.

35. TSJECHIË — LITOUWEN

Geen.

36. TSJECHIË — LUXEMBURG

Geen.

37. TSJECHIË — HONGARIJE

Geen.

38. TSJECHIË — MALTA

Niet van toepassing.

39. TSJECHIË — NEDERLAND

Niet van toepassing.

40. TSJECHIË — OOSTENRIJK

Artikel 32, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 20 juli 1999.

41. TSJECHIË — POLEN

Geen.

42. TSJECHIË — PORTUGAL

Niet van toepassing.

43. TSJECHIË — SLOVENIË

Geen.

44. TSJECHIË — SLOWAKIJE

Geen.

45. TSJECHIË — FINLAND

Niet van toepassing.

46. TSJECHIË — ZWEDEN

Niet van toepassing.

47. TSJECHIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

xii) het nummer vóór "DENEMARKEN — DUITSLAND" wordt gewijzigd van "15" in "48" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"49. DENEMARKEN — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xiii) de nummers 16 tot en met 20 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"50. DENEMARKEN — GRIEKENLAND"

"51. DENEMARKEN — SPANJE"

"52. DENEMARKEN — FRANKRIJK"

"53. DENEMARKEN — IERLAND"

"54. DENEMARKEN — ITALIË"

;

xiv) na "Niet van toepassing" onder "54. DENEMARKEN — ITALIË" invoegen:

"55. DENEMARKEN — CYPRUS

Niet van toepassing.

56. DENEMARKEN — LETLAND

Niet van toepassing.

57. DENEMARKEN — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xv) het nummer vóór "DENEMARKEN — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "21" in "58" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"59. DENEMARKEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

60. DENEMARKEN — MALTA

Niet van toepassing."

;

xvi) het nummer vóór "DENEMARKEN — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "22" in "61" en de nummering gaat als volgt verder:

"62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK"

.

xvii) na de tekst onder "62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK" invoegen:

"63. DENEMARKEN — POLEN

Niet van toepassing."

;

xviii) het nummer vóór "DENEMARKEN — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "24" in "64" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"65. DENEMARKEN — SLOVENIË

Geen.

66. DENEMARKEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xix) het nummer vóór "DENEMARKEN — FINLAND" wordt gewijzigd van "25" in "67" en de nummering gaat als volgt verder:

"68. DENEMARKEN — ZWEDEN"

"69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK"

.

xx) na "Geen" onder "69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"70. DUITSLAND — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xxi) de nummers 28 tot en met 32 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"71. DUITSLAND — GRIEKENLAND"

"72. DUITSLAND — SPANJE"

"73. DUITSLAND — FRANKRIJK"

"74. DUITSLAND — IERLAND"

"75. DUITSLAND — ITALIË"

.

xxii) na de tekst onder "75. DUITSLAND — ITALIË" invoegen:

"76. DUITSLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

77. DUITSLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

78. DUITSLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxiii) het nummer vóór "DUITSLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "33" in "79" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"80. DUITSLAND — HONGARIJE

Punt 16 van het Slotprotocol bij het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 2 mei 1998.

81. DUITSLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxiv) het nummer vóór "DUITSLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "34" in "82" en de nummering gaat als volgt verder:

"83. DUITSLAND — OOSTENRIJK"

.

xxv) na de tekst onder "83. DUITSLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"84. DUITSLAND — POLEN

Geen."

;

xxvi) het nummer vóór "DUITSLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "36" in "85", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"86. DUITSLAND — SLOVENIË

a) Artikel 42 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 24 september 1997.

b) Punt 15 van het Slotprotocol bij genoemd verdrag.

87. DUITSLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xxvii) het nummer vóór "DUITSLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "37" in "88" en de nummering gaat als volgt verder:

"89. DUITSLAND — ZWEDEN"

"90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

.

xxviii) na de tekst onder "90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"91. ESTLAND — GRIEKENLAND

Niet van toepassing.

92. ESTLAND — SPANJE

Niet van toepassing.

93. ESTLAND — FRANKRIJK

Niet van toepassing.

94. ESTLAND — IERLAND

Niet van toepassing.

95. ESTLAND — ITALIË

Niet van toepassing.

96. ESTLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

97. ESTLAND — LETLAND

Geen.

98. ESTLAND — LITOUWEN

Geen.

99. ESTLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

100. ESTLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

101. ESTLAND — MALTA

Niet van toepassing.

102. ESTLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

103. ESTLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

104. ESTLAND — POLEN

Niet van toepassing.

105. ESTLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

106. ESTLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

107. ESTLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

108. ESTLAND — FINLAND

Geen.

109. ESTLAND — ZWEDEN

Geen.

110. ESTLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

xxix) de nummers 41, 51, 61 en 62 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"111. GRIEKENLAND — SPANJE"

"112. GRIEKENLAND — FRANKRIJK"

"113. GRIEKENLAND — IERLAND"

"114. GRIEKENLAND — ITALIË"

;

xxx) na "Niet van toepassing" onder "114. GRIEKENLAND — ITALIË" invoegen:

"115. GRIEKENLAND — CYPRUS

Geen.

116. GRIEKENLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

117. GRIEKENLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxi) het nummer vóór "GRIEKENLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "63" in "118" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"119. GRIEKENLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

120. GRIEKENLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxii) het nummer vóór "GRIEKENLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "64" in "121" en de nummering gaat als volgt verder:

"122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK"

;

xxxiii) na de tekst onder "122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"123. GRIEKENLAND — POLEN

Geen."

;

xxxiv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "66" in "124" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"125. GRIEKENLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

126. GRIEKENLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

xxxv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "67" in "127" en de nummering gaat als volgt verder:

"128. GRIEKENLAND — ZWEDEN"

"129. GRIEKENLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

.

xxxvi) het nummer vóór "SPANJE — FRANKRIJK" wordt gewijzigd van "40" in "130" en de nummering gaat als volgt verder:

"131. SPANJE — IERLAND"

"132. SPANJE — ITALIË"

.

xxxvii) na de tekst onder "132. SPANJE — ITALIË" invoegen:

"133. SPANJE — CYPRUS

Niet van toepassing.

134. SPANJE — LETLAND

Niet van toepassing.

135. SPANJE — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxviii) het nummer vóór "SPANJE — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "44" in "136" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"137. SPANJE — HONGARIJE

Niet van toepassing.

138. SPANJE — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxix) het nummer vóór "SPANJE — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "45" in "139" en de nummering gaat als volgt verder:

"140. SPANJE — OOSTENRIJK"

;

xl) na de tekst onder "140. SPANJE — OOSTENRIJK" invoegen:

"141. SPANJE — POLEN

Geen."

;

xli) het nummer vóór "SPANJE — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "47" in "142" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"143. SPANJE — SLOVENIË

Niet van toepassing.

144. SPANJE — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xlii) het nummer vóór "SPANJE — FINLAND" wordt gewijzigd van "48" in "145" en de nummering gaat als volgt verder:

"146. SPANJE — ZWEDEN"

"147. SPANJE — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xliii) het nummer vóór "FRANKRIJK — IERLAND" wordt gewijzigd van "52" in "148" en de nummering gaat als volgt verder:

"149. FRANKRIJK — ITALIË"

;

xliv) na de tekst onder "149. FRANKRIJK — ITALIË" invoegen:

"150. FRANKRIJK — CYPRUS

Niet van toepassing.

151. FRANKRIJK — LETLAND

Niet van toepassing.

152. FRANKRIJK — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xlv) het nummer vóór "FRANKRIJK — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "54" in "153" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"154. FRANKRIJK — HONGARIJE

Niet van toepassing.

155. FRANKRIJK — MALTA

Niet van toepassing."

;

xlvi) het nummer vóór "FRANKRIJK — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "55" in "156" en de nummering gaat als volgt verder:

"157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK"

;

xlvii) na "Geen" onder "157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK" invoegen:

"158. FRANKRIJK — POLEN

Geen."

;

xlviii) het nummer vóór "FRANKRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "57" in "159" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"160. FRANKRIJK — SLOVENIË

Geen.

161. FRANKRIJK — SLOWAKIJE

Geen."

;

xlix) het nummer vóór "FRANKRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "58" in "162" en de nummering gaat als volgt verder:

"163. FRANKRIJK — ZWEDEN"

"164. FRANKRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

l) het nummer vóór "IERLAND — ITALIË" wordt gewijzigd van "70" in "165" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"166. IERLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

167. IERLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

168. IERLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

li) het nummer vóór "IERLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "71" in "169" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"170. IERLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

171. IERLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

lii) het nummer vóór "IERLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "72" in "172" en de nummering gaat als volgt verder:

"173. IERLAND — OOSTENRIJK"

;

liii) na de tekst onder "173. IERLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"174. IERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

liv) het nummer vóór "IERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "74" in "175" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"176. IERLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

177. IERLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lv) het nummer vóór "IERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "75" in "178" en de nummering gaat als volgt verder:

"179. IERLAND — ZWEDEN"

"180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lvi) na "Geen" onder "180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"181. ITALIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

182. ITALIË — LETLAND

Niet van toepassing.

183. ITALIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

lvii) het nummer vóór "ITALIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "78" in "184" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"185. ITALIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

186. ITALIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

lviii) het nummer vóór "ITALIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "79" in "187" en de nummering gaat als volgt verder:

"188. ITALIË — OOSTENRIJK"

;

lix) na de tekst onder "188. ITALIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"189. ITALIË — POLEN

Niet van toepassing."

;

lx) het nummer vóór "ITALIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "81" in "190" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"191. ITALIË — SLOVENIË

a) Overeenkomst tot regeling van de wederzijdse verplichtingen op het gebied van sociale verzekering, als bedoeld in punt 7 van Bijlage XIV van het Vredesverdrag (gesloten bij notawisseling van 5 februari 1959).

b) Artikel 45, lid 3, van de Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 juli 1997 betreffende de voormalige Zone B van het vrije gebied Triëst.

192. ITALIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxi) het nummer vóór "ITALIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "82" in "193" en de nummering gaat als volgt verder:

"194. ITALIË — ZWEDEN"

"195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxii) na "Geen" onder "195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"196. CYPRUS — LETLAND

Niet van toepassing.

197. CYPRUS — LITOUWEN

Niet van toepassing.

198. CYPRUS — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

199. CYPRUS — HONGARIJE

Niet van toepassing.

200. CYPRUS — MALTA

Niet van toepassing.

201. CYPRUS — NEDERLAND

Niet van toepassing.

202. CYPRUS — OOSTENRIJK

Geen.

203. CYPRUS — POLEN

Niet van toepassing.

204. CYPRUS — PORTUGAL

Niet van toepassing.

205. CYPRUS — SLOVENIË

Niet van toepassing.

206. CYPRUS — SLOWAKIJE

Geen.

207. CYPRUS — FINLAND

Niet van toepassing.

208. CYPRUS — ZWEDEN

Niet van toepassing.

209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxiii) na "Geen" onder "209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"210. LETLAND — LITOUWEN

Geen.

211. LETLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

212. LETLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

213. LETLAND — MALTA

Niet van toepassing.

214. LETLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

215. LETLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

216. LETLAND — POLEN

Niet van toepassing.

217. LETLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

218. LETLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

219. LETLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

220. LETLAND — FINLAND

Geen.

221. LETLAND — ZWEDEN

Geen.

222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxiv) na "Niet van toepassing" onder "222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"223. LITOUWEN — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

224. LITOUWEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

225. LITOUWEN — MALTA

Niet van toepassing.

226. LITOUWEN — NEDERLAND

Niet van toepassing.

227. LITOUWEN — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

228. LITOUWEN — POLEN

Niet van toepassing.

229. LITOUWEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

230. LITOUWEN — SLOVENIË

Niet van toepassing.

231. LITOUWEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

232. LITOUWEN — FINLAND

Geen.

233. LITOUWEN — ZWEDEN

Geen.

234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxv) na "Niet van toepassing" onder "234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"235. LUXEMBURG — HONGARIJE

Niet van toepassing.

236. LUXEMBURG — MALTA

Niet van toepassing."

;

lxvi) het nummer vóór "LUXEMBURG — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "85" in "237" en de nummering gaat als volgt verder:

"238. LUXEMBURG — OOSTENRIJK"

.

lxvii) na de tekst onder "238. LUXEMBURG — OOSTENRIJK" invoegen:

"239. LUXEMBURG — POLEN

Geen."

;

lxviii) het nummer vóór "LUXEMBURG — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "87" in "240" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"241. LUXEMBURG — SLOVENIË

Geen.

242. LUXEMBURG — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxix) het nummer vóór "LUXEMBURG — FINLAND" wordt gewijzigd van "88" in "243" en de nummering gaat als volgt verder:

"244. LUXEMBURG — ZWEDEN"

"245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxx) na "Geen" onder "245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"246. HONGARIJE — MALTA

Niet van toepassing.

247. HONGARIJE — NEDERLAND

Geen.

248. HONGARIJE — OOSTENRIJK

Artikel 36, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 31 maart 1999.

249. HONGARIJE — POLEN

Geen.

250. HONGARIJE — PORTUGAL

Niet van toepassing.

251. HONGARIJE — SLOVENIË

Artikel 31 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 oktober 1957.

252. HONGARIJE — SLOWAKIJE

Geen.

253. HONGARIJE — FINLAND

Geen.

254. HONGARIJE — ZWEDEN

Geen.

255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxi) na "Geen" onder "255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"256. MALTA — NEDERLAND

Niet van toepassing.

257. MALTA — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

258. MALTA — POLEN

Niet van toepassing.

259. MALTA — PORTUGAL

Niet van toepassing.

260. MALTA — SLOVENIË

Niet van toepassing.

261. MALTA — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

262. MALTA — FINLAND

Niet van toepassing.

263. MALTA — ZWEDEN

Niet van toepassing.

264. MALTA — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxii) het nummer vóór "NEDERLAND — OOSTENRIJK" wordt gewijzigd van "91" in "265" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"266. NEDERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

lxxiii) het nummer vóór "NEDERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "92" in "267" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"268. NEDERLAND — SLOVENIË

Geen.

269. NEDERLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

lxxiv) het nummer vóór "NEDERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "93" in "270" en de nummering gaat als volgt verder:

"271. NEDERLAND — ZWEDEN"

"272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

.

lxxv) na "Geen" onder "272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"273. OOSTENRIJK — POLEN

Artikel 33, lid 3, van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 7 september 1998."

;

lxxvi) het nummer vóór "OOSTENRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "96" in "274" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"275. OOSTENRIJK — SLOVENIË

Artikel 37 van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 10 maart 1997.

276. OOSTENRIJK — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxvii) het nummer vóór "OOSTENRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "97" in "277" en de nummering gaat als volgt verder:

"278. OOSTENRIJK — ZWEDEN"

"279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxviii) na de tekst onder "279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"280. POLEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

281. POLEN — SLOVENIË

Geen.

282. POLEN — SLOWAKIJE

Geen.

283. POLEN — FINLAND

Niet van toepassing.

284. POLEN — ZWEDEN

Geen.

285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxix) na "Geen" onder "285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"286. PORTUGAL — SLOVENIË

Niet van toepassing.

287. PORTUGAL — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxx) het nummer vóór "PORTUGAL — FINLAND" wordt gewijzigd van "100" in "288" en de nummering gaat als volgt verder:

"289. PORTUGAL — ZWEDEN"

"290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxi) na de tekst onder "290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"291. SLOVENIË — SLOWAKIJE

Geen.

292. SLOVENIË — FINLAND

Niet van toepassing.

293. SLOVENIË — ZWEDEN

Geen.

294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxii) na "Geen" onder "294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"295. SLOWAKIJE — FINLAND

Niet van toepassing.

296. SLOWAKIJE — ZWEDEN

Niet van toepassing.

297. SLOWAKIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxiii) het nummer vóór "FINLAND — ZWEDEN" wordt gewijzigd van "103" in "298" en de nummering gaat als volgt verder:

"299. FINLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxiv) het nummer vóór "ZWEDEN — VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "105" in "300".

j) Bijlage IV, Deel A ("Wetgevingen als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de verordening volgens welke het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen onafhankelijk is van de duur der tijdvakken van verzekering"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

a) Vóór 1 april 2000 op grond van de Wet overheidsuitkeringen toegekende invaliditeitspensioenen, waarvan de uitkering is gehandhaafd op grond van de Wet betreffende de overheidspensioenverzekering.

b) Nationale pensioenen, toegekend wegens invaliditeit op grond van de Wet betreffende de overheidspensioenverzekering.

c) Invaliditeitspensioenen, toegekend op grond van de Wet betreffende de strijdkrachten, de Wet betreffende de politiedienst, de Wet betreffende het openbaar ministerie, de Wet betreffende het rechterlijk ambt, de Wet betreffende de salarissen, pensioenen en andere sociale waarborgen van de leden van de Riigikogu, en de Wet betreffende de ambtstoelagen voor de president van de Republiek."

;

iv) na "Geen" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Artikel 16, leden 1 en 2, van de Wet betreffende de overheidspensioenen van 1 januari 1996.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

vii) na "Geen" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

k) Bijlage IV, Deel B ("Bijzondere stelsels voor zelfstandigen in de zin van artikel 38, lid 3, en artikel 45, lid 3, van de verordening"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

vii) na "Geen" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

l) Bijlage IV, Deel C ("Gevallen als bedoeld in artikel 46, lid 1, onder b), van de verordening waarin van de berekening van de uitkering overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening kan worden afgezien"), wordt als volgt gewijzigd:

i) na "Geen" onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Invaliditeits- (volledig en gedeeltelijk) en nabestaanden- (weduwen-, weduwnaars- en wezen-) pensioenen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Alle aanvragen om ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen- en weduwnaarspensioenen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Aanvragen om ouderdoms- en invaliditeitspensioenen, voor zover de aanvrager gedurende ten minste 20 jaar verzekerd was in Hongarije. Aanvragen om nabestaandenprestaties, voorzover de overledene geheel onder Hongaars recht een volledig pensioen had opgebouwd.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Alle aanvragen om ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioenen."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

m) Bijlage IV, Deel D, wordt vervangen door:

"Uitkeringen en overeenkomsten als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, van de verordening

1. Uitkeringen als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder a) van de verordening waarvan het bedrag niet afhankelijk is van de duur van de vervulde tijdvakken van verzekering of van wonen.

a) Invaliditeitsuitkeringen, vastgesteld bij de in deel A van deze bijlage vermelde wetgevingen.

b) Het volledige Deense nationale ouderdomspensioen, verworven na tien jaar woonplaats door personen aan wie uiterlijk vanaf 1 oktober 1989 een pensioen wordt toegekend.

c) Het Estse nationale pensioen, toegekend op grond van de Wet betreffende de overheidspensioenverzekering, het ouderdomspensioen, toegekend op grond van de Wet betreffende de overheidsaccountants, de Wet betreffende de politiedienst en de Wet betreffende het openbaar ministerie, en het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, toegekend op grond van de Wet betreffende de kanselier van justitie, de Wet betreffende de strijdkrachten, de Wet betreffende het rechterlijk ambt, de Wet betreffende de salarissen, pensioenen en andere sociale waarborgen van de leden van de Riigikogu en de Wet betreffende de ambtstoelagen voor de president van de Republiek.

d) De Spaanse uitkeringen bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden, toegekend in het kader van de algemene en bijzondere stelsels.

e) De weduwe- en weduwnaarsuitkering van de weduwe- en weduwnaarsverzekering van de Franse algemene socialezekerheidsregeling of van de regeling voor werknemers in de landbouw.

f) Het invalide-weduwen of -weduwnaarspensioen van de Franse algemene socialezekerheidsregeling of van de regeling voor werknemers in de landbouw, wanneer dit wordt berekend op basis van een invaliditeitspensioen van de overleden echtgenoot, vastgesteld op grond van artikel 46, lid 1, onder a), i).

g) Het Nederlandse nabestaandenpensioen op grond van de algemene nabestaandenwet van 21 december 1995.

h) Het Finse nationale pensioen overeenkomstig de Nationale pensioenwet van 8 juni 1956, uitgekeerd krachtens de overgangsregeling van de Nationale pensioenwet (574/93) en het aanvullende bedrag van het pensioen voor kinderen, in overeenstemming met de Wet op het overlevingspensioen van 17 januari 1969.

i) Het volledige Zweedse basispensioen toegekend krachtens de voor 1 januari 1993 geldende wettelijke regeling inzake het basispensioen en het volledige basispensioen uitgekeerd krachtens de overgangsregeling van na die datum.

2. Uitkeringen als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder b), van de verordening, waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van een fictief tijdvak dat geacht wordt te zijn vervuld tussen de datum waarop de verzekerde gebeurtenis is ingetreden en een latere datum:

a) De Deense vervroegde ouderdomspensioenen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de vóór 1 oktober 1984 geldende wetgeving.

b) De Duitse invaliditeits- en overlevingspensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een aanvullend tijdvak ("Zurechnungszeit"), en de Duitse ouderdomspensioenen, waarvoor rekening is gehouden met een reeds verworven fictief tijdvak.

c) De Italiaanse pensioenen wegens algehele arbeidsongeschiktheid ("inabilità").

d) De Letse invaliditeits- en nabestaandenpensioenen waarvoor rekening is gehouden met een fictief tijdvak van verzekering.

e) De Litouwse invaliditeits- en nabestaandenpensioenen op grond van de sociale verzekering.

f) De Luxemburgse invaliditeits- en overlevingspensioenen.

g) De Slowaakse invaliditeitspensioenen en pensioenen bij gedeeltelijke invaliditeit, en de daarvan afgeleide nabestaandenpensioenen.

h) Het Finse werknemerspensioen waarvoor rekening wordt gehouden met toekomstige tijdvakken overeenkomstig de nationale wettelijke regeling.

i) Zweedse invaliditeits- en overlevingspensioenen waarvoor rekening wordt gehouden met een fictief tijdvak van verzekering en Zweedse ouderdomspensioenen waarvoor rekening wordt gehouden met een reeds verworven fictief tijdvak.

3. Overeenkomsten als bedoeld in artikel 46 ter, lid 2, onder b), i), van de verordening, teneinde te voorkomen dat hetzelfde fictieve tijdvak meermaals in aanmerking wordt genomen.

a) Het Noordse Verdrag van 15 juni 1992 betreffende de sociale zekerheid.

b) Het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 28 april 1997 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Finland."

n) Bijlage VI ("Bijzonderheden voor de toepassing van de wetgevingen van bepaalde lidstaten") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na "Geen" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Voor de toepassing van de artikelen 18, lid 1, 38, 45, leden 1 tot en met 3, 64, 67, leden 1 en 2, en 72, van de verordening wordt, voor elk tijdvak dat begint op of na 6 oktober 1980, een verzekeringsweek op grond van de Cyprische wetgeving bepaald door het totale verzekerbare inkomen over het betrokken tijdvak te delen door het weekbedrag van het totale verzekerbare basisinkomen dat van toepassing is in het betrokken jaar van bijdrage, mits het aldus bepaalde aantal weken het aantal kalenderweken in het betrokken tijdvak niet overschrijdt.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Voor de toepassing van artikel 88 van het Handvest voor het onderwijzend personeel van 26 januari 1982 worden, wat het recht van het onderwijzend personeel op vervroegde pensionering betreft, onder de wetgeving van een andere lidstaat vervulde tijdvakken van arbeid als onderwijzend personeel aangemerkt als op grond van de Poolse wetgeving vervulde tijdvakken van arbeid als onderwijzend personeel, en wordt de beëindiging van een arbeidsbetrekking door onderwijzend personeel op grond van de wetgeving van een andere lidstaat, aangemerkt als beëindiging van een arbeidsbetrekking als onderwijzend personeel op grond van de Poolse wetgeving."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

o) Bijlage VII wordt vervangen door:

"BIJLAGE VII

GEVALLEN WAARIN OP EEN PERSOON GELIJKTIJDIG DE WETGEVING VAN TWEE LIDSTATEN VAN TOEPASSING IS

(Artikel 14 quater, lid 1, onder b), van de verordening)

1. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in België en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

2. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Tsjechië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

3. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Denemarken en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Denemarken wonend persoon.

4. Voor de stelsels van de ongevallenverzekering voor landbouwers en de pensioenverzekering voor landbouwers; uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Duitsland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

5. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Estland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Estland wonend persoon.

6. Voor de stelsels van de pensioenverzekering voor zelfstandigen: uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Griekenland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

7. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Spanje en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Spanje wonend persoon.

8. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat, behalve Luxemburg.

9. Uitoefening van landbouwwerkzaamheden anders dan in loondienst in Frankrijk en van werkzaamheden in loondienst in Luxemburg.

10. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Italië en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

11. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Cyprus en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Cyprus wonend persoon.

12. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Malta en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

13. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Portugal en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

14. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Finland en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Finland wonend persoon.

15. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Slowakije en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat.

16. Uitoefening van werkzaamheden anders dan in loondienst in Zweden en van werkzaamheden in loondienst in een andere lidstaat door een in Zweden wonend persoon."

;

p) Bijlage VIII ("Regelingen die alleen voorzien in kinderbijslagen of aanvullende of bijzondere bijslagen voor wezen (Artikel 78 bis van de verordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen" onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na "Geen" onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen" onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen" onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

vii) na "Geen" onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

2. 31972 R 0574: Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1), als gewijzigd en laatstelijk bijgewerkt bij:

- 31997 R 0118: Verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2.12.1996 (PB L 28 van 30.1.1997, blz. 1),

en nadien gewijzigd bij:

- 31997 R 1290: Verordening (EG) nr. 1290/97 van de Raad van 27.6.1997 (PB L 176 van 4.7.1997, blz. 1),

- 31998 R 1223: Verordening (EG) nr. 1223/98 van de Raad van 4.6.1998 (PB L 168 van 13.6.1998, blz. 1),

- 31998 R 1606: Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29.6.1998 (PB L 209 van 25.7.1998, blz. 1),

- 31999 R 0307: Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van 8.2.1999 (PB L 38 van 12.2.1999, blz. 1),

- 31999 R 1399: Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van 29.4.1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 1),

- 32001 R 0089: Verordening (EG) nr. 89/2001 van de Commissie van 17.1.2001 (PB L 14 van 18.1.2001, blz. 16),

- 2001 R 1386: Verordening (EG) nr. 1386/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 5.6.2001 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 1),

- 32002 R 0410: Verordening (EG) nr. 410/2002 van de Commissie van 27.2.2002 (PB L 62 van 5.3.2002, blz. 17).

a) Bijlage 1 ("Bevoegde autoriteiten (Artikel 1, onder 1), van de verordening en artikel 4, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Ministerie van Volksgezondheid), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Ministerie van Defensie), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Ministerie van Justitie), Praha.

6. Ministerstvo financí (Ministerie van Financiën), Praha."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Sotsiaalministeerium (Ministerie van Sociale Zaken), Tallinn;"

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Minister van Arbeid en Sociale Verzekering), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Minister van Volksgezondheid), Λευκωσία.

L. LETLAND

Labklājības ministrija (Ministerie van Welzijn), Rīga.

M. LITOUWEN

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Minister van Sociale Zekerheid en Arbeid), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (Minister van Volksgezondheid), Vilnius;"

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en het Gezin), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerie van Werkgelegenheidsbeleid en Arbeid), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Ministerie van Financiën), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Minister van Sociaal Beleid), Valetta.

2. Ministru tas-Saħħa (Minister van Volksgezondheid), Valetta."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Minister van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (Minister van Volksgezondheid), Warszawa."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezins- en Sociale Zaken), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Ministerie van Volksgezondheid), Ljubljana.

V. SLOWAKIJE

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerie van Arbeid, Sociale en Gezinszaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministerie van Volksgezondheid van de Slowaakse Republiek), Bratislava."

;

b) Bijlage 2 ("Bevoegde organen (Artikel 1, onder o), van de verordening en artikel 4, lid 2, van de toepassingsverordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Ziekte en moederschap a) Verstrekkingen : de ziekteverzekeringsmaatschappij waarbij de betrokkene verzekerd is;

i)

in het algemeen: Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha en de regionale eenheden;ii)

voor leden van de strijdkrachten:

beroepssoldaten: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Defensie;

leden van de politiedienst: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

leden van het gevangenispersoneel: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Justitie;

leden van de douaneadministratie: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Financiën;

2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen) a) in het algemeen : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;

beroepssoldaten: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Defensie;

leden van de politiedienst: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

leden van het gevangenispersoneel: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Justitie;

leden van de douaneadministratie: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Financiën;

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) Verstrekkingen : de ziekteverzekeringsmaatschappij waarbij de betrokkene verzekerd is;

i)

in het algemeen:

vergoeding voor arbeidsongevallen en beroepsziekten:

de werkgever of de verzekeraar die in zijn plaats optreedt;

Česká pojišťovna a.s. (de Tsjechische Verzekeringsmaatschappij, Inc.);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (de Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij, Inc.);

pensioenen: Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;

kortlopende uitkeringen: Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha en de regionale eenheden.ii)

voor leden van de strijdkrachten:

beroepssoldaten: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Defensie, Praha;

leden van de politiedienst: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Praha;

leden van het gevangenispersoneel: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Justitie, Praha;

leden van de douaneadministratie: socialezekerheidsbureau van het ministerie van Financiën, Praha;

4. Uitkeringen bij overlijden de aangewezen gemeentelijke instanties van de plaats waar de betrokkene woont (verblijft).

5. Werkloosheidsuitkeringen Bureau voor arbeidsvoorziening van de plaats waar de betrokkene woont (verblijft).

6. Gezinsbijslagen de aangewezen gemeentelijke instanties van de plaats waar de betrokkene woont (verblijft)."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

1. Ziekte en moederschap : Eesti Haigekassa (Ests Ziekteverzekeringsfonds), Tallinn.

2. Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) op grond van het Burgerlijk wetboek uitgekeerde vergoeding : werkgevers;

b) pensioenen : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

4. Uitkeringen bij overlijden Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

5. Werkloosheid Tööturuamet (Bestuur arbeidsmarkt), Tallinn.

6. Gezinsbijslagen Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

7. Aangelegenheden in verband met de betaling van socialezekerheidsbijdragen (sociale belasting) Maksuamet (Belastingdienst), Tallinn."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Verstrekkingen : Υπουργείο Υγείας (Ministerie van Volksgezondheid), Λευκωσία.

2. Uitkeringen : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departement sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering), Λευκωσία.

L. LETLAND

Voor zover hieronder niet anders wordt bepaald, wordt de bevoegdheid van de Letse organen geregeld bij de Letse wetgeving.

1. In alle gevallen, behalve verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering), Rīga.

M. LITOUWEN

i)

verstrekkingen: Valstybinė ligonių kasa (Overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;ii)

uitkeringen: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering);

i)

verstrekkingen: Valstybinė ligonių kasa (Overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;ii)

uitkeringen: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

2. Invaliditeit Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) verstrekkingen : Valstybinė ligonių kasa (Overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;

b) uitkeringen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

5. Uitkeringen bij overlijden Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gemeentelijke afdelingen sociale bijstand).

6. Werkloosheid Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius.

7. Gezinsbijslagen Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gemeentelijke afdelingen sociale bijstand)."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

1. Ziekte en moederschap verstrekkingen en uitkeringen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

2. Invaliditeit a) verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest.

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) a) ouderdomspensioen — pijler sociale verzekering : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest;

b) ouderdomspensioen — pijler particuliere verzekering : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Nationale financiële toezichthoudende autoriteit), Budapest;

c) nabestaandenpensioenen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest;

d) niet op bijdragen berustende ouderdomsuitkering : Illetékes helyi önkormányzat (bevoegd plaatselijk zelfbestuur).

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) uitkeringen — arbeidsongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

c) andere uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest.

5. Werkloosheid uitkeringen : Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Betaalorgaan voor gezinsbijstand, voor zover dit bestaat bij de werkgever);

Államháztartási Hivatal (Bureau overheidsfinanciën);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds).

P. MALTA

1. Uitkeringen : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valetta.

2. Verstrekkingen : Diviżjoni tas-Saħħa (Dienst volksgezondheid), Valetta."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

1. Ziekte en moederschap a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd is;

i)

werkgevers die verantwoordelijk zijn voor de betaling van uitkeringen;ii)

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige) gedurende het tijdvak van verzekering, en plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de verzekerde, na afloop van de verzekering;iii)

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is.

2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen) a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

c) voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die op of na 1 januari 1999in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die op 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd is;

i)

in geval van ziekte:

werkgevers die verantwoordelijk zijn voor de betaling van uitkeringen;

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige) gedurende het tijdvak van verzekering, en plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de verzekerde, na afloop van de verzekering;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is;ii)

invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

voor werknemers en zelfstandigen (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) en voor werkloze afgestudeerden die zijn doorverwezen voor een opleiding of stage: organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

voor gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

voor rechters en officieren van justitie: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

4. Begrafenisuitkeringen a) voor werknemers en zelfstandigen (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) en voor werklozen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woonplaats;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is;

c) voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie (voormalige beroepssoldaten, met uitzondering van soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken (voormalige politiefunctionarissen, voormalige functionarissen van de nationale brandweer, voormalige functionarissen van de grenswacht, voormalige functionarissen van de staatsveiligheid, functionarissen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Buitenlandse Inlichtingendienst, en voormalige functionarissen van de veiligheidsdienst van de regering, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige rechters en officieren van justitie);

h) voor personen die vervroegde ouderdomspensioenverstrekkingen en -uitkeringen ontvangen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

5. Werkloosheid a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd is;

b) uitkeringen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

werkgevers die verantwoordelijk zijn voor de betaling van uitkeringen;

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige);

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is;

organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

regionale bureaus van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie (voormalige beroepssoldaten, met uitzondering van soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken (voormalige politiefunctionarissen, voormalige functionarissen van de nationale brandweer, voormalige functionarissen van de grenswacht, voormalige functionarissen van de staatsveiligheid, functionarissen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Buitenlandse Inlichtingendienst, en voormalige functionarissen van de veiligheidsdienst van de regering, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige rechters en officieren van justitie);

d) voor werklozen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

ośrodki pomocy społecznej (centra voor sociale bijstand) in de gemeente waar de betrokkenen hun woonplaats hebben;

powiatowe centra pomocy rodzinie (districtcentra voor gezinshulp) met territoriale bevoegdheid voor de woonplaats;"

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

1. Uitkeringen: a) Uitkeringen bij ziekte en overlijden : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië);

b) Ouderdom, invaliditeit en overlijden : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pensioen- en invaliditeitsverzekeringsinstelling van Slovenië);

c) Werkloosheid : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dienst voor arbeidsvoorziening van Slovenië);

d) Gezins- en moederschapsbijslagen : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centrum voor Sociaal Werk — Centrale Eenheid Bežigrad).

2. Verstrekkingen Ziekte en moederschap : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië).

V. SLOWAKIJE

1. Ziekte en moederschap: A. Uitkeringen a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de politiedienst : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

e) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

f) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

g) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

h) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

B. Verstrekkingen ziekteverzekeringsmaatschappijen.

2. Invaliditeit: a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiediensten en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava;

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditel'stvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

3. Ouderdomsuitkeringen: a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiediensten en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava;

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

4. Uitkeringen aan nabestaanden: a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

5. Arbeidsongevallen, beroepsziekten: A. Uitkeringen a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de politiedienst : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

e) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

f) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

g) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava.

B. Verstrekkingen ziekteverzekeringsmaatschappijen.

6. Uitkeringen bij overlijden a) Begrafenisuitkeringen in het algemeen : Districtbureaus;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiedienst en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

7. Werkloosheid: Národný úrad práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening), Bratislava.

8. Gezinsbijslagen: a) voor werknemers : werkgevers;

b) voor zelfstandigen en gepensioneerden : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

c) anderen : Districtbureaus."

;

c) Bijlage 3 ("Organen van de woonplaats en organen van de verblijfplaats (Artikel 1, onder p), van de verordening en artikel 4, lid 3, van de toepassingsverordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Verstrekkingen : de ziekteverzekeringsmaatschappij (naar keuze).

2. Uitkeringen a) voor ziekte en moederschap : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha en de regionale eenheden;

b) voor invaliditeit, ouderdom, overlijden (pensioenen) : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha en de regionale eenheden;

c) voor arbeidsongevallen en beroepsziekten : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha en de regionale eenheden;

d) voor werkloosheid : Bureau voor arbeidsvoorziening van de plaats waar de betrokkene woont (verblijft);

e) gezins- en overige bijslagen : de aangewezen instanties van de gemeente waar de betrokkene woont (verblijft)."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN", en "O. VERENIGD KONINKRIJK"worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN", "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

1. Ziekte en moederschap : Eesti Haigekassa (Ests Ziekteverzekeringsfonds);

2. Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen bij overlijden en gezinsbijslagen : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering);

3. Werkloosheid : het plaatselijke bureau voor arbeidsvoorziening."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Verstrekkingen : Υπουργείο Υγείας, (Ministerie van Voksgezondheid), Λευκωσία;

2. Uitkeringen : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Departement sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale Verzekering), Λευκωσία.

L. LETLAND

1. In alle gevallen, behalve verstekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering), Rīga.

M. LITOUWEN

i)

verstrekkingen: Teritorinės ligonių kasos (Territoriaal patiëntenfonds);ii)

uitkeringen: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering);

i)

verstrekkingen: Teritorinės ligonių kasos (Territoriaal patiëntenfonds);ii)

uitkeringen: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

2. Invaliditeit Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) verstrekkingen : Teritorinės ligonių kasos (Territoriaal patiëntenfonds);

b) uitkeringen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

5. Uitkering bij overlijden Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gemeentelijke afdelingen sociale bijstand).

6. Werkloosheid Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius.

7. Gezinsbijslagen Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gemeentelijke afdelingen sociale bijstand)."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

I. ORGANEN VAN DE WOONPLAATS

1. Ziekte en moederschap Verstrekkingen en uitkeringen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds).

2. Invaliditeit a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds);

b) Uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering).

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) a) ouderdomspensioen — pijler sociale verzekering : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering);

b) ouderdomspensioen — pijler particuliere verzekering : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Nationale financiële toezichthoudende autoriteit), Budapest;

c) nabestaandenpensioenen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering);

d) niet op bijdragen berustende ouderdomsuitkering : Illetékes helyi önkormányzat (bevoegd plaatselijk zelfbestuur).

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds);

b) Uitkeringen — arbeidsongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

c) Andere uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering).

5. Werkloosheid Uitkeringen : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Regionaal bureau van het bureau voor arbeidsvoorziening).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Betaalorgaan voor gezinsbijstand, voor zover dit bestaat bij de werkgever);

Területi Államháztartás — i Hivatal (Regionaal bureau overheidsfinanciën);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

II. ORGANEN VAN DE VERBLIJFPLAATS

1. Ziekte en moederschap Verstrekkingen en uitkeringen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds).

2. Invaliditeit a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds);

b) Uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering).

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) a) ouderdomspensioen — pijler sociale verzekering : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering);

b) ouderdomspensioen — pijler private verzekering : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Nationale financiële toezichthoudende autoriteit), Budapest;

c) nabestaandenpensioenen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering);

d) niet op bijdragen berustende ouderdomsuitkering : Illetékes helyi önkormányzat (bevoegd plaatselijk zelfbestuur).

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Regionaal bureau van het nationaal ziekteverzekeringsfonds);

b) Uitkeringen — doorbetaling van loon bij ongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

c) Andere uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie van de nationale pensioenverzekering).

5. Werkloosheid Uitkeringen : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Regionaal bureau van het bureau voor arbeidsvoorziening).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (Betaalorgaan voor gezinsbijstand, voor zover dit bestaat bij de werkgever);

Területi Államháztartási Hivatal (Regionaal bureau overheidsfinanciën);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

P. MALTA

1. Uitkeringen : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta.

2. Verstrekkingen : Diviżjoni tas-Saħħa (Afdeling volksgezondheid), Valletta."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

1. Ziekte en moederschap a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd of ingeschreven is;

i)

voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers: plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;ii)

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen) a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

c) voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor functionarissen van de gevangenisbewaking, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd of ingeschreven is;

i)

in geval van ziekte:

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;ii)

invaliditeit of overlijden van de voornaamste kostwinner:

voor werknemers en zelfstandigen (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) en voor werkloze afgestudeerden die zijn doorverwezen voor een opleiding of stage: organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

voor functionarissen van de gevangenisbewaking, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

voor rechters en officieren van justitie: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

4. Begrafenisuitkeringen a) voor werknemers en zelfstandigen (met uitzondering van zelfstandige landbouwers) en voor werklozen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woonplaats;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de betrokken landbouwer verzekerd is;

c) voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor functionarissen van de gevangenisbewaking, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie (voormalige beroepssoldaten, met uitzondering van soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken (voormalige politiefunctionarissen, voormalige functionarissen van de nationale brandweer, voormalige functionarissen van de grenswacht, voormalige functionarissen van de staatsveiligheid en de Binnenlandse Veiligheid en voormalige functionarissen van de veiligheidsdienst van de regering, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige rechters en officieren van justitie);

h) voor personen die vervroegde ouderdomspensioenverstrekkingen en -uitkeringen ontvangen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

5. Werkloosheid a) verstrekkingen : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd of ingeschreven is;

b) uitkeringen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

6. Gezinsbijslagen a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Nationale Defensie (voormalige beroepssoldaten, met uitzondering van soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken (voormalige politiefunctionarissen, voormalige functionarissen van de nationale brandweer, voormalige functionarissen van de grenswacht, voormalige functionarissen van de staatsveiligheid en voormalige functionarissen van de veiligheidsdienst van de regering, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige gevangenisbewakers, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden);

gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie (voormalige rechters en officieren van justitie);

d) voor werklozen : wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats;

ośrodki pomocy społecznej (centra voor sociale bijstand) in de gemeente waar de betrokkenen hun woonplaats hebben;

powiatowe centra pomocy rodzinie (districtcentra voor gezinshulp) met territoriale bevoegdheid voor de woonplaats;"

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

1. Uitkeringen a) Uitkeringen bij ziekte en overlijden : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regionaal bureau van de ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië);

b) Ouderdom, invaliditeit en overlijden : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pensioen- en invaliditeitsverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana;

c) Werkloosheid : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Regionaal bureau van de dienst voor arbeidsvoorziening van Slovenië);

d) Gezins- en moederschapsbijslagen : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Centrum voor Sociaal Werk — Centrale Eenheid Bežigrad).

2. Verstrekkingen Ziekte en moederschap : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Regionaal bureau van de ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië).

V. SLOWAKIJE

1. Ziekte en moederschap A. Uitkeringen a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de politiedienst : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

e) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

f) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

g) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

h) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

B. Verstrekkingen ziekteverzekeringsmaatschappijen.

2. Invaliditeit a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiedienst en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava;

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

3. Ouderdomsuitkeringen a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiediensten en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava;

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

4. Uitkeringen aan nabestaanden a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

e) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

f) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

g) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

5. Arbeidsongevallen, beroepsziekten A. Uitkeringen a) in het algemeen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire diensten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse zaken, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

d) voor leden van de politiedienst : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten van de politie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek);

e) voor leden van de spoorwegpolitie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Directoraat-generaal van de spoorwegpolitie), Bratislava;

f) voor leden van de Slowaakse inlichtingendienst : Slovenská informačná služba (Slowaakse inlichtingendienst), Bratislava;

g) voor leden van het korps cipiers en gevangenisbewakers : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Directoraat-generaal van het korps cipiers en gevangenisbewakers), Bratislava;

h) voor douanefunctionarissen : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Directoraat douane van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

6. Uitkeringen bij overlijden a) Begrafenisuitkeringen in het algemeen : Districtsbureaus;

b) voor beroepssoldaten van het leger van de Slowaakse Republiek en de spoorwegtroepen : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Socialezekerheidsbureau van de strijdkrachten), Bratislava;

c) voor leden van de politiedienst en voor beroepssoldaten van de troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budgettaire en voor de bijdragen bevoegde diensten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Slowaakse Republiek).

7. Werkloosheid Národný úrad práce - okresné úrady práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening - districtsbureaus voor arbeidsvoorziening).

8. Gezinsbijslagen a) voor werknemers : werkgevers;

b) voor zelfstandigen en gepensioneerden : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

c) anderen : Districtsbureaus."

;

d) Bijlage 4 ("Verbindingsorganen (Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 4, en artikel 122 van de toepassingsverordening)") wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Verstrekkingen :

Centrum mezistátních úhrad (Centrum voor internationale vergoedingen), Praha.

2. Uitkeringen a) voor ziekte en moederschap : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;

b) voor invaliditeit, ouderdom, overlijden (pensioenen) : Česká správa sociálního zabezpečení (de Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;

c) voor arbeidsongevallen en beroepsziekten die door de werkgever worden vergoed : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken), Praha;

d) voor werkloosheid : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken — Dienst werkgelegenheid), Praha;

e) gezins- en overige bijslagen : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken), Praha."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

1. Ziekte en moederschap : Eesti Haigekassa (Ests Ziekteverzekeringsfonds).

2. Invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaanden-pensioenen, uitkeringen bij overlijden en gezinsbijslagen : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering).

3. Werkloosheid : Tööturuamet (Bestuur arbeidsmarkt)."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Verstrekkingen : Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministerie van Volksgezondheid - Medische diensten), Λευκωσία.

2. Uitkeringen : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

L. LETLAND

1. In alle gevallen, behalve verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

2. Verstrekkingen in het kader van de gezondheidszorg : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering), Rīga.

M. LITOUWEN

1. Ziekte en moederschap a) verstrekkingen : Valstybinė ligonių kasa (Overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;

b) uitkeringen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

2. Invaliditeit, ouderdom, overlijden (pensioenen) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

3. Arbeidsongevallen, beroepsziekten Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

4. Uitkering bij overlijden Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid), Vilnius.

5. Werkloosheid Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius.

6. Gezinsbijslagen Socialinės apsaugos ir darbo ministerija(Ministerie van Sociale Zekerheid en Arbeid), Vilnius."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

1. Ziekte en moederschap Verstrekkingen en uitkeringen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

2. Invaliditeit a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) Uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

3. Ouderdom, overlijden (pensioenen) a) Ouderdomspensioen — pijler sociale verzekering : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest;

b) Ouderdomspensioen — pijler particuliere verzekering : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Nationale financiële toezichthoudende autoriteit), Budapest;

c) Nabestaandenpensioenen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

4. Arbeidsongevallen, beroepsziekten a) Verstrekkingen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) Uitkeringen — doorbetaling van loon bij ongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

c) Andere uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

5. Werkloosheid Uitkeringen : Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest.

6. Gezinsbijslagen Uitkeringen : Államháztartási Hivatal(Bureau overheidsfinanciën), Budapest;

— moederschapsuitkering en bijzondere moederschapsuitkering : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerie van Volksgezondheid — Bureau internationale vereffening), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS-hoofdbureau), Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (Socialeverzekeringsinstelling voor de landbouw - KRUS-hoofdbureau), Warszawa;

b) voor werkloosheid : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid — MGPiPS), Warszawa;

c) gezins- en overige, niet op bijdragen berustende bijslagen : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid - MGPiPS), Warszawa."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

1. Ziekte en moederschap : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana.

2. Ouderdom, invaliditeit en overlijden : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pensioen- en invaliditeitsverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana.

3. Werkloosheid : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dienst voor arbeidsvoorziening van Slovenië), Ljubljana.

4. Gezins- en moederschapsbijslagen : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezins- en Sociale Zaken), Ljubljana.

5. Uitkeringen bij overlijden : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana.

V. SLOWAKIJE

1. Uitkeringen a) Ziekte en moederschap : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) Invaliditeitsuitkeringen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

c) Ouderdomsuitkeringen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

d) Uitkeringen aan nabestaanden : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

e) Arbeidsongevallen, beroepsziekten : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

f) Uitkeringen bij overlijden : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerie van Arbeid, Sociale en Gezinszaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava;

g) Werkloosheid : Národný úrad práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening), Bratislava;

h) Gezinsbijslagen : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerie van Arbeid, Sociale en Gezinszaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

2. Verstrekkingen Všeobecná zdravotná poist'ovňa (Algemene ziekteverzekeringsmaatschappij), Bratislava."

;

e) Bijlage 5 "Van kracht gebleven toepassingsbepalingen van bilaterale overeenkomsten (Artikel 4, lid 5, artikel 5, artikel 53, lid 3, artikel 104, artikel 105, lid 2, artikel 116, artikel 121 en artikel 122 van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) voor "1. BELGIË — DENEMARKEN" invoegen:

"1. BELGIË — TSJECHIË

Niet van toepassing."

;

ii) het nummer vóór "BELGIË — DENEMARKEN" wordt gewijzigd van "1" in "2" en de nummering gaat als volgt verder:

"3. BELGIË — DUITSLAND"

;

iii) na de tekst onder "3. BELGIË — DUITSLAND" invoegen:

"4. BELGIË — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

iv) de nummers 3 tot en met 7 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"5. BELGIË — GRIEKENLAND"

"6. BELGIË — SPANJE"

"7. BELGIË — FRANKRIJK"

"8. BELGIË — IERLAND"

"9. BELGIË — ITALIË"

;

v) na de tekst onder "9. BELGIË — ITALIË" invoegen:

"10. BELGIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

11. BELGIË — LETLAND

Niet van toepassing.

12. BELGIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

vi) het nummer vóór "BELGIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "8" in "13" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"14. BELGIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

15. BELGIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

vii) het nummer vóór "BELGIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "9" in "16" en de nummering gaat als volgt verder:

"17. BELGIË — OOSTENRIJK"

;

viii) na "Geen" onder "17. BELGIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"18. BELGIË — POLEN

Geen."

;

ix) het nummer vóór "BELGIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "11" in "19" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"20. BELGIË — SLOVENIË

Geen.

21. BELGIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

x) het nummer vóór "BELGIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "12" in "22" en de nummering gaat als volgt verder:

"23. BELGIË — ZWEDEN"

"24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xi) na de tekst onder "24. BELGIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"25. TSJECHIË — DENEMARKEN

Niet van toepassing.

26. TSJECHIË — DUITSLAND

Niet van toepassing.

27. TSJECHIË — ESTLAND

Niet van toepassing.

28. TSJECHIË — GRIEKENLAND

Geen.

29. TSJECHIË — SPANJE

Geen.

30. TSJECHIË — FRANKRIJK

Geen.

31. TSJECHIË — IERLAND

Niet van toepassing.

32. TSJECHIË — ITALIË

Niet van toepassing.

33. TSJECHIË — CYPRUS

Geen.

34. TSJECHIË — LETLAND

Niet van toepassing.

35. TSJECHIË — LITOUWEN

Geen.

36. TSJECHIË — LUXEMBURG

Geen.

37. TSJECHIË — HONGARIJE

Geen.

38. TSJECHIË — MALTA

Niet van toepassing.

39. TSJECHIË — NEDERLAND

Niet van toepassing.

40. TSJECHIË — OOSTENRIJK

Geen.

41. TSJECHIË — POLEN

Geen.

42. TSJECHIË — PORTUGAL

Niet van toepassing.

43. TSJECHIË — SLOVENIË

Geen.

44. TSJECHIË — SLOWAKIJE

Geen.

45. TSJECHIË — FINLAND

Niet van toepassing.

46. TSJECHIË — ZWEDEN

Niet van toepassing.

47. TSJECHIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

xii) het nummer vóór "DENEMARKEN — DUITSLAND" wordt gewijzigd van "15" in "48" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"49. DENEMARKEN — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xiii) de nummers 16 tot en met 20 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"50. DENEMARKEN — GRIEKENLAND"

"51. DENEMARKEN — SPANJE"

"52. DENEMARKEN — FRANKRIJK"

"53. DENEMARKEN — IERLAND"

"54. DENEMARKEN — ITALIË"

;

xiv) na de tekst onder "54. DENEMARKEN — ITALIË" invoegen:

"55. DENEMARKEN — CYPRUS

Niet van toepassing.

56. DENEMARKEN — LETLAND

Niet van toepassing.

57. DENEMARKEN — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xv) het nummer vóór "DENEMARKEN — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "21" in "58" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"59. DENEMARKEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

60. DENEMARKEN — MALTA

Niet van toepassing."

;

xvi) het nummer vóór "DENEMARKEN — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "22" in "61" en de nummering gaat als volgt verder:

"62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK"

;

xvii) na de tekst onder "62. DENEMARKEN — OOSTENRIJK" invoegen:

"63. DENEMARKEN — POLEN

Niet van toepassing."

;

xviii) het nummer vóór "DENEMARKEN — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "24" in "64" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"65. DENEMARKEN — SLOVENIË

Geen.

66. DENEMARKEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xix) het nummer vóór "DENEMARKEN — FINLAND" wordt gewijzigd van "25" in "67" en de nummering gaat als volgt verder:

"68. DENEMARKEN — ZWEDEN"

"69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xx) na de tekst onder "69. DENEMARKEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"70. DUITSLAND — ESTLAND

Niet van toepassing."

;

xxi) de nummers 28 tot en met 32 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"71. DUITSLAND — GRIEKENLAND"

"72. DUITSLAND — SPANJE"

"73. DUITSLAND — FRANKRIJK"

"74. DUITSLAND — IERLAND"

"75. DUITSLAND — ITALIË"

;

xxii) na de tekst onder "75. DUITSLAND — ITALIË" invoegen:

"76. DUITSLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

77. DUITSLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

78. DUITSLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxiii) het nummer vóór "DUITSLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "33" in "79" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"80. DUITSLAND — HONGARIJE

Geen.

81. DUITSLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxiv) het nummer vóór "DUITSLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "34" in "82" en de nummering gaat als volgt verder:

"83. DUITSLAND — OOSTENRIJK"

;

xxv) na de tekst onder "83. DUITSLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"84. DUITSLAND — POLEN

a) Overeenkomst van 11 januari 1977 betreffende de toepassing van de Overeenkomst van 9 oktober 1975 inzake ouderdomspensioenen en prestaties bij arbeidsongevallen

b) Artikel 5 van de Overeenkomst van 19 december 1995 betreffende de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van 8 december 1990, wat betreft de betaling van pensioenen door verbindingsorganen.

c) Artikel 26 van de Overeenkomst van 24 oktober 1996 betreffende het afzien van vergoeding van de kosten van geneeskundig onderzoek, observaties en reizen van artsen en verzekerden ten behoeve van uitkeringen bij ziekte en moederschap."

;

xxvi) het nummer vóór "DUITSLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "36" in "85", en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"86. DUITSLAND — SLOVENIË

Geen.

87. DUITSLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xxvii) het nummer vóór "DUITSLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "37" in "88" en de nummering gaat als volgt verder:

"89. DUITSLAND — ZWEDEN"

"90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xxviii) na de tekst onder "90. DUITSLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"91. ESTLAND — GRIEKENLAND

Niet van toepassing.

92. ESTLAND — SPANJE

Niet van toepassing.

93. ESTLAND — FRANKRIJK

Niet van toepassing.

94. ESTLAND — IERLAND

Niet van toepassing.

95. ESTLAND — ITALIË

Niet van toepassing.

96. ESTLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

97. ESTLAND — LETLAND

Geen.

98. ESTLAND — LITOUWEN

Geen.

99. ESTLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

100. ESTLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

101. ESTLAND — MALTA

Niet van toepassing.

102. ESTLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

103. ESTLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

104. ESTLAND — POLEN

Niet van toepassing.

105. ESTLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

106. ESTLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

107. ESTLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

108. ESTLAND — FINLAND

Geen.

109. ESTLAND — ZWEDEN

Geen.

110. ESTLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

xxix) de nummers 49, 51, 59 en 60 worden omgenummerd en herschikt (met de bijbehorende tekst) als volgt:

"111. GRIEKENLAND — SPANJE"

;

"112. GRIEKENLAND — FRANKRIJK"

;

"113. GRIEKENLAND — IERLAND"

;

"114. GRIEKENLAND — ITALIË"

;

xxx) na "Niet van toepassing" onder "114. GRIEKENLAND — ITALIË" invoegen:

"115. GRIEKENLAND — CYPRUS

Geen.

116. GRIEKENLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

117. GRIEKENLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxi) het nummer vóór "GRIEKENLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "61" in "118" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"119. GRIEKENLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

120. GRIEKENLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxii) het nummer vóór "GRIEKENLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "62" in "121" en de nummering gaat als volgt verder:

"122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK"

;

xxxiii) na de tekst onder "122. GRIEKENLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"123. GRIEKENLAND — POLEN

Geen."

;

xxxiv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "64" in "124" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"125. GRIEKENLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

126. GRIEKENLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

xxxv) het nummer vóór "GRIEKENLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "65" in "127" en de nummering gaat als volgt verder:

"128. GRIEKENLAND — ZWEDEN"

"129. GRIEKENLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xxxvi) het nummer vóór "SPANJE — FRANKRIJK" wordt gewijzigd van "40" in "130" en de nummering gaat als volgt verder:

"131. SPANJE-IERLAND"

"132. SPANJE — ITALIË"

;

xxxvii) na de tekst onder "132. SPANJE — ITALIË" invoegen:

"133. SPANJE — CYPRUS

Niet van toepassing.

134. SPANJE — LETLAND

Niet van toepassing.

135. SPANJE — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xxxviii) het nummer vóór "SPANJE — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "44" in "136" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"137. SPANJE — HONGARIJE

Niet van toepassing.

138. SPANJE — MALTA

Niet van toepassing."

;

xxxix) het nummer vóór "SPANJE — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "45" in "139" en de nummering gaat als volgt verder:

"140. SPANJE — OOSTENRIJK"

;

xl) na "Geen" onder "140. SPANJE — OOSTENRIJK" invoegen:

"141. SPANJE — POLEN

Geen."

;

xli) het nummer vóór "SPANJE — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "47" in "142" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"143. SPANJE — SLOVENIË

Niet van toepassing.

144. SPANJE — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

xlii) het nummer vóór "SPANJE — FINLAND" wordt gewijzigd van "48" in "145" en de nummering gaat als volgt verder:

"146. SPANJE — ZWEDEN"

"147. SPANJE — VERENIGD KONINKRIJK"

;

xliii) het nummer vóór "FRANKRIJK — IERLAND" wordt gewijzigd van "52" in "148" en de nummering gaat als volgt verder:

"149. FRANKRIJK — ITALIË"

;

xliv) na de tekst onder "149. FRANKRIJK — ITALIË" invoegen:

"150. FRANKRIJK — CYPRUS

Niet van toepassing.

151. FRANKRIJK — LETLAND

Niet van toepassing.

152. FRANKRIJK — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

xlv) het nummer vóór "FRANKRIJK — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "54" in "153" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"154. FRANKRIJK — HONGARIJE

Niet van toepassing.

155. FRANKRIJK — MALTA

Niet van toepassing."

;

xlvi) het nummer vóór "FRANKRIJK — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "55" in "156" en de nummering gaat als volgt verder:

"157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK"

;

xlvii) na "Geen" onder "157. FRANKRIJK — OOSTENRIJK" invoegen:

"158. FRANKRIJK — POLEN

Geen."

;

xlviii) het nummer vóór "FRANKRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "57" in "159" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"160. FRANKRIJK — SLOVENIË

Geen.

161. FRANKRIJK — SLOWAKIJE

Geen."

;

xlix) het nummer vóór "FRANKRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "58 bis" in "162" en de nummering gaat als volgt verder:

"163. FRANKRIJK — ZWEDEN

Geen.

164. FRANKRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

l) het nummer vóór "IERLAND — ITALIË" wordt gewijzigd van "68" in "165" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"166. IERLAND — CYPRUS

Niet van toepassing.

167. IERLAND — LETLAND

Niet van toepassing.

168. IERLAND — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

li) het nummer vóór "IERLAND — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "69" in "169" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"170. IERLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

171. IERLAND — MALTA

Niet van toepassing."

;

lii) het nummer vóór "IERLAND — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "70" in "172" en de nummering gaat als volgt verder:

"173. IERLAND — OOSTENRIJK"

;

liii) na de tekst onder "173. IERLAND — OOSTENRIJK" invoegen:

"174. IERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

liv) het nummer vóór "IERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "72" in "175" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"176. IERLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

177. IERLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lv) het nummer vóór "IERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "73" in "178" en de nummering gaat als volgt verder:

"179. IERLAND — ZWEDEN"

"180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lvi) na de tekst onder "180. IERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"181. ITALIË — CYPRUS

Niet van toepassing.

182. ITALIË — LETLAND

Niet van toepassing.

183. ITALIË — LITOUWEN

Niet van toepassing."

;

lvii) het nummer vóór "ITALIË — LUXEMBURG" wordt gewijzigd van "76" in "184" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"185. ITALIË — HONGARIJE

Niet van toepassing.

186. ITALIË — MALTA

Niet van toepassing."

;

lviii) het nummer vóór "ITALIË — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "77" in "187" en de nummering gaat als volgt verder:

"188. ITALIË — OOSTENRIJK"

;

lix) na "Geen" onder "188. ITALIË — OOSTENRIJK" invoegen:

"189. ITALIË — POLEN

Niet van toepassing."

;

lx) het nummer vóór "ITALIË — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "79" in "190" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"191. ITALIË — SLOVENIË

Geen.

192. ITALIË — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxi) het nummer vóór "ITALIË — FINLAND" wordt gewijzigd van "80" in "193" en de nummering gaat als volgt verder:

"194. ITALIË — ZWEDEN"

"195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxii) na de tekst onder "195. ITALIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"196. CYPRUS — LETLAND

Niet van toepassing.

197. CYPRUS — LITOUWEN

Niet van toepassing.

198. CYPRUS — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

199. CYPRUS — HONGARIJE

Niet van toepassing.

200. CYPRUS — MALTA

Niet van toepassing.

201. CYPRUS — NEDERLAND

Niet van toepassing.

202. CYPRUS — OOSTENRIJK

Geen.

203. CYPRUS — POLEN

Niet van toepassing.

204. CYPRUS — PORTUGAL

Niet van toepassing.

205. CYPRUS — SLOVENIË

Niet van toepassing.

206. CYPRUS — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

207. CYPRUS — FINLAND

Niet van toepassing.

208. CYPRUS — ZWEDEN

Niet van toepassing.

209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxiii) na "Geen" onder "209. CYPRUS — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"210. LETLAND — LITOUWEN

Geen.

211. LETLAND — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

212. LETLAND — HONGARIJE

Niet van toepassing.

213. LETLAND — MALTA

Niet van toepassing.

214. LETLAND — NEDERLAND

Niet van toepassing.

215. LETLAND — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

216. LETLAND — POLEN

Niet van toepassing.

217. LETLAND — PORTUGAL

Niet van toepassing.

218. LETLAND — SLOVENIË

Niet van toepassing.

219. LETLAND — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

220. LETLAND — FINLAND

Geen.

221. LETLAND — ZWEDEN

Geen.

222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxiv) na "Niet van toepassing" onder "222. LETLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"223. LITOUWEN — LUXEMBURG

Niet van toepassing.

224. LITOUWEN — HONGARIJE

Niet van toepassing.

225. LITOUWEN — MALTA

Niet van toepassing.

226. LITOUWEN — NEDERLAND

Niet van toepassing.

227. LITOUWEN — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

228. LITOUWEN — POLEN

Niet van toepassing.

229. LITOUWEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

230. LITOUWEN — SLOVENIË

Niet van toepassing.

231. LITOUWEN — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

232. LITOUWEN — FINLAND

Geen.

233. LITOUWEN — ZWEDEN

Geen.

234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK

Niet van toepassing."

;

lxv) na "Niet van toepassing" onder "234. LITOUWEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"235. LUXEMBURG — HONGARIJE

Niet van toepassing.

236. LUXEMBURG — MALTA

Niet van toepassing."

;

lxvi) het nummer vóór "LUXEMBURG — NEDERLAND" wordt gewijzigd van "83" in "237" en de nummering gaat als volgt verder:

"238. LUXEMBURG — OOSTENRIJK"

;

lxvii) na de tekst onder 238. "LUXEMBURG — OOSTENRIJK" invoegen:

"239. LUXEMBURG — POLEN

Geen."

;

lxviii) het nummer vóór "LUXEMBURG — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "85" in "240" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"241. LUXEMBURG — SLOVENIË

Geen.

242. LUXEMBURG — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxix) het nummer vóór "LUXEMBURG — FINLAND" wordt gewijzigd van "86" in "243" en de nummering gaat als volgt verder:

"244. LUXEMBURG — ZWEDEN"

"245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxx) na de tekst onder "245. LUXEMBURG — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"246. HONGARIJE — MALTA

Niet van toepassing.

247. HONGARIJE — NEDERLAND

Geen.

248. HONGARIJE — OOSTENRIJK

Geen.

249. HONGARIJE — POLEN

Geen.

250. HONGARIJE — PORTUGAL

Niet van toepassing.

251. HONGARIJE — SLOVENIË

Geen.

252. HONGARIJE — SLOWAKIJE

Geen.

253. HONGARIJE — FINLAND

Geen.

254. HONGARIJE — ZWEDEN

Geen.

255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxi) na "Geen" onder "255. HONGARIJE — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"256. MALTA — NEDERLAND

Niet van toepassing.

257. MALTA — OOSTENRIJK

Niet van toepassing.

258. MALTA — POLEN

Niet van toepassing.

259. MALTA — PORTUGAL

Niet van toepassing.

260. MALTA — SLOVENIË

Niet van toepassing.

261. MALTA — SLOWAKIJE

Niet van toepassing.

262. MALTA — FINLAND

Niet van toepassing.

263. MALTA — ZWEDEN

Niet van toepassing.

264. MALTA — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxii) het nummer vóór "NEDERLAND — OOSTENRIJK" wordt gewijzigd van "89" in "265" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"266. NEDERLAND — POLEN

Niet van toepassing."

;

lxxiii) het nummer vóór "NEDERLAND — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "90" in "267" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"268. NEDERLAND — SLOVENIË

Geen.

269. NEDERLAND — SLOWAKIJE

Geen."

;

lxxiv) het nummer vóór "NEDERLAND — FINLAND" wordt gewijzigd van "91" in "270" en de nummering gaat als volgt verder:

"271. NEDERLAND — ZWEDEN"

"272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxv) na de tekst onder "272. NEDERLAND — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"273. OOSTENRIJK — POLEN

Geen."

;

lxxvi) het nummer vóór "OOSTENRIJK — PORTUGAL" wordt gewijzigd van "94" in "274" en de volgende tekst wordt ingevoegd:

"275. OOSTENRIJK — SLOVENIË

Geen.

276. OOSTENRIJK — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxvii) het nummer vóór "OOSTENRIJK — FINLAND" wordt gewijzigd van "95" in "277" en de nummering gaat als volgt verder:

"278. OOSTENRIJK — ZWEDEN"

"279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxviii) na de tekst onder "279. OOSTENRIJK — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"280. POLEN — PORTUGAL

Niet van toepassing.

281. POLEN — SLOVENIË

Geen.

282. POLEN — SLOWAKIJE

Geen.

283. POLEN — FINLAND

Niet van toepassing.

284. POLEN — ZWEDEN

Geen.

285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxix) na "Geen" onder "285. POLEN — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"286. PORTUGAL — SLOVENIË

Niet van toepassing.

287. PORTUGAL — SLOWAKIJE

Niet van toepassing."

;

lxxx) het nummer vóór "PORTUGAL — FINLAND" wordt gewijzigd van "98" in "288" en de nummering gaat als volgt verder:

"289. PORTUGAL — ZWEDEN"

"290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxi) na de tekst onder "290. PORTUGAL — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"291. SLOVENIË — SLOWAKIJE

Geen.

292. SLOVENIË — FINLAND

Niet van toepassing.

293. SLOVENIË — ZWEDEN

Geen.

294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxii) na "Geen" onder "294. SLOVENIË — VERENIGD KONINKRIJK" invoegen:

"295. SLOWAKIJE — FINLAND

Niet van toepassing.

296. SLOWAKIJE — ZWEDEN

Niet van toepassing.

297. SLOWAKIJE — VERENIGD KONINKRIJK

Geen."

;

lxxxiii) het nummer vóór "FINLAND — ZWEDEN" wordt gewijzigd van "101" in "298" en de nummering gaat als volgt verder:

"299. FINLAND — VERENIGD KONINKRIJK"

;

lxxxiv) het nummer vóór "ZWEDEN — VERENIGD KONINKRIJK" wordt gewijzigd van "103" in "300".

f) Bijlage 6 "Procedure voor de betaling van uitkeringen (Artikel 4, lid 6, artikel 53, lid 1, en artikel 122 van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Rechtstreekse betaling."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

1. In het algemeen: rechtstreekse betaling.

2. In de betrekkingen met Letland en Litouwen: betaling via de verbindingsorganen."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Rechtstreekse betaling.

L. LETLAND

1. Rechtstreekse betaling.

2. In de betrekkingen met Estland en Litouwen: betaling via de verbindingsorganen.

M. LITOUWEN

1. In de betrekkingen met België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk: rechtstreekse betaling;

2. In de betrekkingen met Estland en Letland: betaling via de verbindingsorganen (gecombineerde toepassing van de artikelen 53 tot en met 58 van de toepassingsverordening)."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Rechtstreekse betaling.

P. MALTA

Rechtstreekse betaling."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

1. In het algemeen: rechtstreekse betaling van uitkeringen;

2. In de betrekkingen met Duitsland, op grond van gesloten overeenkomsten: betaling door de organen van de verblijfplaats van de rechthebbende (toepassing van de artikelen 53 tot en met 58 en artikel 77 van de toepassingsverordening junctis de in bijlage 5 genoemde bepalingen)."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Rechtstreekse betaling.

V. SLOWAKIJE

Rechtstreekse betaling."

;

g) Bijlage 7 "Banken (Artikel 4, lid 7, artikel 55, lid 3, en artikel 122 van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na "A. BELGIË: Geen" invoegen:

"B. TSJECHIË:

Česká národní banka (Tsjechische Nationale Bank), Praha."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst bij "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND:

Hansapank (Hansabank), Tallinn."

;

iv) na de tekst bij "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS:

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (de Centrale Bank van Cyprus), Λευκωσία.

L. LETLAND:

Geen.

M. LITOUWEN:

Hansa - LTB (Hansa - LTB), Vilnius."

;

v) na de tekst bij "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE:

Geen.

P. MALTA:

Bank Ċentrali ta' Malta (de Centrale Bank van Malta), Valletta."

;

vi) na de tekst bij "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN:

Narodowy Bank Polski (Nationale Bank van Polen), Warszawa."

;

vii) na de tekst bij "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË:

Banka Slovenije (Bank van Slovenië), Ljubljana.

V. SLOWAKIJE:

Národná banka Slovenska (Nationale Bank Slowakije), Bratislava."

;

h) Bijlage 8 wordt vervangen door:

"BIJLAGE 8

TOEKENNING VAN GEZINSBIJSLAGEN

(Artikel 4, lid 8, artikel 10 bis, onder d), en artikel 122 van de toepassingsverordening)

Artikel 10 bis, onder d), van de toepassingsverordening is van toepassing op:

A. Werknemers en zelfstandigen

a) met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

- België en Tsjechië,

- België en Duitsland,

- België en Griekenland,

- België en Spanje,

- België en Frankrijk,

- België en Ierland,

- België en Litouwen,

- België en Luxemburg,

- België en Oostenrijk,

- België en Polen,

- België en Portugal,

- België en Slowakije,

- België en Finland,

- België en Zweden,

- België en het Verenigd Koninkrijk,

- Tsjechië en Denemarken,

- Tsjechië en Duitsland,

- Tsjechië en Griekenland,

- Tsjechië en Spanje,

- Tsjechië en Frankrijk,

- Tsjechië en Ierland,

- Tsjechië en Letland,

- Tsjechië en Litouwen,

- Tsjechië en Luxemburg,

- Tsjechië en Hongarije,

- Tsjechië en Malta,

- Tsjechië en Nederland,

- Tsjechië en Oostenrijk,

- Tsjechië en Polen,

- Tsjechië en Portugal,

- Tsjechië en Slovenië,

- Tsjechië en Slowakije,

- Tsjechië en Finland,

- Tsjechië en Zweden,

- Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk,

- Denemarken en Litouwen,

- Denemarken en Polen,

- Denemarken en Slowakije,

- Duitsland en Griekenland,

- Duitsland en Spanje,

- Duitsland en Frankrijk,

- Duitsland en Ierland,

- Duitsland en Litouwen,

- Duitsland en Luxemburg,

- Duitsland en Oostenrijk,

- Duitsland en Polen,

- Duitsland en Portugal,

- Duitsland en Slowakije,

- Duitsland en Finland,

- Duitsland en Zweden,

- Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,

- Griekenland en Litouwen,

- Griekenland en Polen,

- Griekenland en Slowakije,

- Spanje en Litouwen,

- Spanje en Oostenrijk,

- Spanje en Polen,

- Spanje en Slovenië,

- Spanje en Slowakije,

- Spanje en Finland,

- Spanje en Zweden,

- Frankrijk en Litouwen,

- Frankrijk en Luxemburg,

- Frankrijk en Oostenrijk,

- Frankrijk en Polen,

- Frankrijk en Portugal,

- Frankrijk en Slovenië,

- Frankrijk en Slowakije,

- Frankrijk en Finland,

- Frankrijk en Zweden,

- Ierland en Litouwen,

- Ierland en Oostenrijk,

- Ierland en Polen,

- Ierland en Portugal,

- Ierland en Slowakije,

- Ierland en Zweden

- Letland en Litouwen,

- Letland en Luxemburg,

- Letland en Hongarije,

- Letland en Polen,

- Letland en Slovenië,

- Letland en Slowakije,

- Letland en Finland,

- Litouwen en Luxemburg,

- Litouwen en Hongarije,

- Litouwen en Nederland,

- Litouwen en Oostenrijk,

- Litouwen en Portugal,

- Litouwen en Slovenië,

- Litouwen en Slowakije,

- Litouwen en Finland,

- Litouwen en Zweden,

- Litouwen en het Verenigd Koninkrijk,

- Luxemburg en Oostenrijk,

- Luxemburg en Polen,

- Luxemburg en Portugal,

- Luxemburg en Slovenië,

- Luxemburg en Slowakije,

- Luxemburg en Finland,

- Luxemburg en Zweden,

- Hongarije en Polen,

- Hongarije en Slovenië,

- Hongarije en Slowakije,

- Malta en Slowakije,

- Nederland en Oostenrijk,

- Nederland en Polen,

- Nederland en Slowakije,

- Nederland en Finland,

- Nederland en Zweden,

- Oostenrijk en Polen,

- Oostenrijk en Portugal,

- Oostenrijk en Slovenië,

- Oostenrijk en Slowakije,

- Oostenrijk en Finland,

- Oostenrijk en Zweden,

- Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk,

- Polen en Portugal,

- Polen en Slovenië,

- Polen en Slowakije,

- Polen en Finland,

- Polen en Zweden,

- Polen en het Verenigd Koninkrijk,

- Portugal en Slovenië,

- Portugal en Slowakije,

- Portugal en Finland,

- Portugal en Zweden,

- Portugal en het Verenigd Koninkrijk,

- Slovenië en Slowakije,

- Slovenië en Finland,

- Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.

- Slowakije en Finland,

- Slowakije en Zweden,

- Slowakije en het Verenigd Koninkrijk,

- Finland en Zweden,

- Finland en het Verenigd Koninkrijk,

- Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

b) met een referentieperiode van een kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

- Denemarken en Duitsland,

- Nederland en Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal.

B. Zelfstandigen

Met een referentieperiode van een kalenderkwartaal in de betrekkingen tussen:

- België en Nederland.

C. Werknemers

Met een referentieperiode van een kalendermaand in de betrekkingen tussen:

- België en Nederland."

.

i) Bijlage 9 "Berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen (Artikel 4, lid 9, artikel 94, lid 3, onder a), en artikel 95, lid 3, onder a), van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen wordt het algemene ziekteverzekeringsstelsel in aanmerking genomen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de medische diensten in aanmerking genomen die worden gefinancierd door het Estse Ziekteverzekeringsfonds."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de in Cyprus door de openbare gezondheidsdiensten toegekende verstrekkingen in aanmerking genomen.

L. LETLAND

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de verstrekkingen (gezondheidsdiensten) in aanmerking genomen die worden verstrekt door het Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering.

M. LITOUWEN

De berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen is gebaseerd op de bepalingen van de wet op de ziekteverzekering."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden het algemene ziekteverzekeringsstelsel en de gezondheidszorguitgaven voor de overeenkomstig de bepalingen van de Gezondheidswet toegekende verstrekkingen in aanmerking genomen.

P. MALTA

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de uit hoofde van het nationale gezondheidsstelsel toegekende verstrekkingen in aanmerking genomen."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de medische verstrekkingen worden de verstrekkingen in aanmerking genomen die krachtens het algemene ziekteverzekeringsstelsel worden toegekend."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen wordt het algemene gezondheidszorgprogramma in aanmerking genomen.

V. SLOWAKIJE

Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten van de verstrekkingen worden de kosten in aanmerking genomen die in het kader van het ziekteverzekeringsstelsel voor gezondheidszorg worden gemaakt."

;

j) Bijlage 10 "Door de bevoegde autoriteiten aangewezen organen en instellingen (Artikel 4, lid 10, van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening en van artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 85, lid 2, van de toepassingsverordening : Česká správa sociálního zabezpečení (Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;

2. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 82, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening : het gemeentebestuur (administratieve instantie) van de woonplaats van de gezinsleden;

3. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening (in verband met de vergoedingen voor verstrekkingen overeenkomstig de artikelen 36 en 63 van de verordening) : Centrum mezistátních úhrad (Centrum voor internationale vergoedingen), Praha;

4. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening (in verband met de vergoedingen voor werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig artikel 70 van de verordening) : Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti (Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken — Dienst werkgelegenheid), Praha."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

1. Voor de toepassing van artikel 14 quater en artikel 14 quinquies, lid 3, van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 82, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

2. Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening en artikel 8 en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening : Eesti Haigekassa (Ests Ziekteverzekeringsfonds), Tallinn.

3. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening a) Ziekte, moederschap, arbeidsongevallen en beroepsziekten : Eesti Haigekassa (Ests Ziekteverzekeringsfonds), Tallinn.

b) Werkloosheid : Eesti Töötukassa (Ests Werkloosheidsverzekeringsfonds), Tallinn.

4. Voor de toepassing van artikel 109 van de toepassingsverordening Maksuamet (Belastingdienst), Tallinn."

;

iv) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

1. Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, artikel 85, lid 2, artikel 86, lid 2, artikel 91, lid 2, en artikel 109 van de toepassingsverordening : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

2. Voor de toepassing van artikel 8, artikel 102, lid 2, en artikel 110 van de toepassingsverordening (voor uitkeringen) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

3. Voor de toepassing van artikel 8, artikel 102, lid 2, artikel 110 en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening (voor verstrekkingen) en de artikelen 36 en 63 van de verordening : Υπουργείο Υγείας (Ministerie van Volksgezondheid), Λευκωσία.

L. LETLAND

Voor de toepassing van:

a) Artikel 14, punt 1, artikel 14 bis, punten 1 en 4, artikel 14 ter, punt 1, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

b) artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 82, lid 2, en artikel 109 van de toepassingsverordening : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

c) Artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening (met betrekking tot de artikelen 36 en 63 van de verordening) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Bureau voor de openbare verplichte ziekteverzekering), Rīga.

d) artikel 70, lid 2, van de verordening : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

M. LITOUWEN

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder b), artikel 14 bis, punt 1, onder b), artikel 14 ter, punten 1 en 2, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1 en 2, artikel 85, lid 2, en artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

2. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (gemeentebestuur van de woonplaats van de betrokkene).

3. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening : Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius.

4. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening a) vergoedingen uit hoofde van de artikelen 36 en 63 van de verordening : Valstybinė ligonių kasa (overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;

b) vergoedingen uit hoofde van artikel 70, lid 2 : Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius.

5. Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening a) verstrekkingen uit hoofde van de hoofdstukken 1 en 4 van titel III van de verordening : Valstybinė ligonių kasa (overheidsfonds voor patiënten), Vilnius;

b) uitkeringen uit hoofde van de hoofdstukken 1 tot en met 4 en hoofdstuk 8 van titel III van de verordening : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius;

c) uitkeringen uit hoofde van hoofdstuk 6 van titel III van de verordening : Respublikinė darbo birža (Nationale arbeidsbemiddeling), Vilnius;

d) uitkeringen uit hoofde van de hoofdstukken 5 en 7 van titel III van de verordening : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Gemeentelijke afdelingen sociale bijstand).

6. Voor de toepassing van artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening Valstybinė ligonių kasa (overheidsfonds voor patiënten), Vilnius."

;

v) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

1. Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

2. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening a) ziekte, moederschap, arbeidsongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) ouderdom, invaliditeit : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest;

c) werkloosheid : Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest;

d) fonds particuliere pensioenverzekering, fonds vrijwillige pensioenverzekering : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hongaarse financiële toezichthoudende autoriteit), Budapest.

3. Voor de toepassing van: artikel 8, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 3 en 4, en artikel 14, leden 1, 2 en 3, van de toepassingsverordening Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

4. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

5. Voor de toepassing van: artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening a) doorbetaling van loon bij ongevallen en periodieke uitkeringen bij ongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) overige uitkeringen : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

6. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest.

7. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening a) prestaties bij moederschap en bijzondere moederschapsuitkering : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) overige gezinsbijslagen : Államháztartási Hivatal (Bureau overheidsfinanciën), Budapest.

8. Voor de toepassing van artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest.

9. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening a) ziekte, moederschap, arbeidsongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) werkloosheid : Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest.

10. Voor de toepassing van artikel 109 van de toepassingsverordening Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

11. Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening a) ziekte, moederschap, arbeidsongevallen : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest;

b) ouderdom, invaliditeit : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest;

c) werkloosheidsuitkeringen : Foglalkoztatási Hivatal (Bureau arbeidsvoorziening), Budapest;

Államháztartási Hivatal (Bureau overheidsfinanciën), Budapest.

prestaties bij moederschap en bijzondere moederschapsuitkering: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

12. Voor de toepassing van artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nationaal ziekteverzekeringsfonds), Budapest.

P. MALTA

Voor de toepassing van artikel 14 quater, artikel 14 quinquies, lid 3, en artikel 17 van de verordening en artikel 6, lid 1, artikel 8, leden 1 en 2, artikel 10 ter, artikel 11, lid 1, artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14, leden 1, 2 en 3, artikel 38, lid 1, artikel 70, lid 1, artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, artikel 85, lid 2, artikel 86, lid 2, artikel 89, lid 1, artikel 91, lid 2, artikel 102, lid 2, artikel 109 en artikel 110 van de toepassingsverordening : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta;

Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, en artikel 113, lid 2, van de toepassingsverordening : Diviżjoni tas-Saħħa (Dienst volksgezondheid), Valletta."

;

vi) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder a), en artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 van de toepassingsverordening, artikel 14, punten 2 en 3, van de verordening, juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening, artikel 14 bis, punt 1, onder a), en artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 bis van de toepassingsverordening, artikel 14 bis, punten 2, 3 en 4 van de verordening, juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening, artikel 14 ter, punten 1 en 2, juncto artikel 14, punt 1, onder a), van de verordening, artikel 14 quater van de verordening, juncto artikel 12 bis van de toepassingsverordening, en artikel 14 quinquies, lid 3, van de verordening : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige).

2. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 van de toepassingsverordening, artikel 14 bis, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening, juncto artikel 11 bis van de toepassingsverordening, artikel 14 ter, punten 1 en 2, junctis artikel 14, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening : Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Socialeverzekeringsinstelling — ZUS-Centraal Hoofdkantoor), Warszawa.

3. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, artikel 10 ter, artikel 13, leden 2 en 3, artikel 14 en artikel 109 van de toepassingsverordening a) prestaties in het kader van de gezondheidszorg : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene verzekerd is;

i)

voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers: plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige).ii)

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is.

4. Voor de toepassing van artikel 8 van de toepassingsverordening a) prestaties in het kader van de gezondheidszorg : kasa chorych (ziekteverzekeringsfonds) waarbij de betrokkene is verzekerd;

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde (of van de zelfstandige), gedurende het tijdvak van verzekering in het geval van werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers;

plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers, voor de periode na afloop van de dekking van de verzekering;

regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de zelfstandige landbouwer verzekerd is.

5. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

c) voor beroepssoldaten : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor functionarissen van de gevangenisbewaking : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

i)

voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers: organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;ii)

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van de Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;iii)

voor beroepssoldaten: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie;iv)

voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;v)

voor functionarissen van de gevangenisbewaking: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;vi)

voor rechters en officieren van justitie: gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

i)

voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers: plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de gezinsleden van de verzekerde;ii)

voor zelfstandige landbouwers: regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de gezinsleden van de landbouwer.

7. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81, artikel 82, lid 2, artikel 83, lid 1, en artikel 84, lid 2, van de toepassingsverordening Wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

8. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, van de toepassingsverordening a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de officiële zetel van de werkgever van de verzekerde.

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de plaats waar de landbouwer verzekerd is.

c) voor werklozen : Wojewódzkie urzędy pracy (provinciale arbeidsbureaus) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats.

9. Voor de toepassing van artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : plaatselijke bureaus van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de gezinsleden van de verzekerde;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) met territoriale bevoegdheid voor de woon- of verblijfplaats van de gezinsleden van de landbouwer.

c) voor beroepssoldaten : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor functionarissen van de gevangenisbewaking : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.

10. Voor de toepassing van artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening a) voor werknemers en zelfstandigen, met uitzondering van zelfstandige landbouwers : organisatorische eenheden van het Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling - ZUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

b) voor zelfstandige landbouwers : regionale bureaus van het Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Socialeverzekeringsfonds voor de landbouw - KRUS) die aangewezen zijn om samen te werken met de bevoegde instellingen van bepaalde lidstaten;

c) voor beroepssoldaten, met uitzondering van de soldaten die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Defensie;

d) voor politiefunctionarissen, functionarissen van de nationale brandweer, functionarissen van de grenswacht, functionarissen van het bureau voor staatsveiligheid en het bureau voor buitenlandse veiligheid, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken;

e) voor functionarissen van de gevangenisbewaking, met uitzondering van de functionarissen die na 1 januari 1999 in dienst zijn getreden : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie;

f) voor voormalige rechters en officieren van justitie : gespecialiseerde diensten van het ministerie van Justitie.

11. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening, junctis de artikelen 36 en 63 van de verordening Ministerstwo Zdrowia — Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerie van Volksgezondheid — Bureau internationale vereffening), Warszawa.

12. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening, juncto artikel 70 van de verordening Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid - MGPiPS), Warszawa."

;

vii) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

1. Voor de toepassing van artikel 14, punt 1, onder b), artikel 14 bis, punt 1, onder b), en artikel 17 van de verordening : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezins- en Sociale Zaken).

2. Voor de toepassing van artikel 10 ter van de toepassingsverordening : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië).

3. Voor de toepassing van de artikelen 11, 11 bis, 12 bis, 12 ter, 13 en 14 van de toepassingsverordening : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië).

4. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, van de toepassingsverordening : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken).

5. Voor de toepassing van artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken).

6. Voor de toepassing van artikel 80, lid 1, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dienst voor arbeidsvoorziening van Slovenië).

7. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, en artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken).

8. Voor de toepassing van artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezin- en Sociale Zaken).

9. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening, junctis de artikelen 36 en 63 van de verordening : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Ziekteverzekeringsinstelling van Slovenië).

10. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening, juncto artikel 70 van de verordening : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Dienst voor arbeidsvoorziening van Slovenië).

11. Voor de toepassing van artikel 110 van de toepassingsverordening : de bevoegde instellingen.

V. SLOWAKIJE

1. Voor de toepassing van artikel 17 van de verordening : Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerie van Arbeid, Sociale en Gezinszaken van de Slowaakse Republiek), Bratislava.

2. Voor de toepassing van artikel 6, lid 1, van de toepassingsverordening : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

3. Voor de toepassing van artikel 8 van de toepassingsverordening a) Uitkeringen : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) Verstrekkingen : de bevoegde ziekteverzekeringsmaatschappij.

4. Voor de toepassing van artikel 10 ter van de toepassingsverordening a) Prestaties bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) gezinsbijslagen : de voor de uitbetaling van de gezinsbijslagen bevoegde instelling;

c) werkloosheidsuitkeringen : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening — Districtsbureaus voor arbeidsvoorziening);

d) Verstrekkingen : de bevoegde ziekteverzekeringsmaatschappij.

5. Voor de toepassing van artikel 11, lid 1, van de toepassingsverordening Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

6. Voor de toepassing van artikel 11 bis, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, lid 3, en artikel 14, leden 1, 2 en 3, van de toepassingsverordening Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava; voor verstrekkingen: de bevoegde ziekteverzekeringsmaatschappij.

7. Voor de toepassing van artikel 38, lid 1, en artikel 70, lid 1, van de toepassingsverordening Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

8. Voor de toepassing van artikel 80, lid 2, artikel 81 en artikel 82, lid 2, van de toepassingsverordening Národný úrad práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening), Bratislava.

9. Voor de toepassing van artikel 85, lid 2, van de toepassingsverordening Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

10. Voor de toepassing van artikel 86, lid 2, van de toepassingsverordening Gemeentelijke dienst voor de burgerlijke stand van de woonplaats van de gezinsleden.

11. Voor de toepassing van artikel 91, lid 2, van de toepassingsverordening (voor de betaling van de krachtens de artikelen 77 en 78 van de verordening verschuldigde bijslagen) a) voor werknemers : werkgevers;

b) voor zelfstandigen en gepensioneerden : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

c) voor anderen : Districtsbureaus.

12. Voor de toepassing van artikel 102, lid 2, van de toepassingsverordening a) voor de vergoedingen uit hoofde van de artikelen 36 en 63 van de verordening : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Algemene ziekteverzekeringsmaatschappij), Bratislava;

b) voor de vergoedingen uit hoofde van artikel 70 van de verordening : Národný úrad práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening), Bratislava.

13. Voor de toepassing van de artikelen 109 en 110 van de toepassingsverordening a) Prestaties bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava;

b) verstrekkingen : de bevoegde ziekteverzekeringsmaatschappij;

c) werkloosheidsuitkeringen : Národný úrad práce - okresné úrady práce (Nationaal bureau voor arbeidsvoorziening — Districtsbureaus voor arbeidsvoorziening).

14. Voor de toepassing van artikel 113 van de toepassingsverordening de bevoegde ziekteverzekeringsmaatschappij."

;

k) Bijlage 11 "Stelsel als bedoeld in artikel 35, lid 2, van de verordening (Artikel 4, lid 11, van de toepassingsverordening)" wordt als volgt gewijzigd:

i) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

ii) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

iii) na "Geen." onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

iv) na "Geen." onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

v) na "Geen." onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

vi) na "Geen." onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

vii) na "Geen." onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

3. 31983 Y 0117: Besluit Nr. 117 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 7 juli 1982 betreffende de wijze van toepassing van artikel 50, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 (PB C 238 van 7.9.1983, blz. 3), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

Punt 2.2 wordt vervangen door:

"Onder "aangewezen instelling" in de zin van dit besluit wordt verstaan:

België : Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Office national des pensions (ONP), Brussel/Bruxelles.

Tsjechië : Česká správa sociálního zabezpečení (Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha.

Denemarken : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nationaal Directoraat voor de sociale zekerheid en de sociale bijstand), København.

Duitsland : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Verbond van Duitse pensioenverzekeringsorganen — Bureau voor de informatica), Würzburg.

Estland : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

Griekenland : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Instituut voor Sociale Verzekeringen), Αθήνα.

Spanje : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), Madrid.

Frankrijk : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Nationaal Fonds voor de ouderdomsverzekering - Nationaal Centrum voor informatica - Migrerende Werknemers SCOM), Tours.

Ierland : Department of Social Welfare (Ministerie van Sociale Voorzorg), Dublin.

Italië : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen), Roma.

Cyprus : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

Letland : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

Litouwen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Gemeenschappelijk Centrum voor informatica, registratie van verzekerden en premie-inning van de socialezekerheidsinstellingen), Luxembourg.

Hongarije : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta.

Nederland : Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.

Oostenrijk : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Federatie van Oostenrijkse socialeverzekeringsinstellingen), Wien.

Polen : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling), Warszawa.

Portugal : Centro Nacional de Pensões (Nationaal Centrum voor de pensioenen), Lisboa.

Slovenië : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pensioen- en invaliditeitsverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana.

Slowakije : Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

Finland : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

Zweden : Riksförsäkringsverket (Nationale Socialeverzekeringsraad), Stockholm.

Verenigd Koninkrijk : Department of Social Security, Records Branch (Ministerie van Sociale Zekerheid, Rekencentrum), Newcastle-upon-Tyne."

.

4. 31983 Y 1112(02): Besluit Nr. 118 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 20 april 1983 betreffende de wijze van toepassing van artikel 50, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 (PB C 306 van 12.11.1983, blz. 2), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

Punt 2.4 wordt vervangen door:

"Onder "aangewezen instelling" in de zin van dit besluit wordt verstaan:

België : Rijksdienst voor pensioenen (RVP), Office national des pensions (ONP) Brussel/Bruxelles.

Tsjechië : Česká správa sociálního zabezpečení (Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha.

Denemarken : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nationaal Directoraat voor de sociale zekerheid en de sociale bijstand), København.

Duitsland : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Verbond van Duitse pensioenverzekeringsorganen — Bureau voor de informatica), Würzburg.

Estland : Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn.

Griekenland : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Instituut voor sociale verzekeringen), Αθήνα.

Spanje : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid), Madrid.

Frankrijk : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Nationaal Fonds voor de ouderdomsverzekering - Nationaal Centrum voor informatica - Migrerende Werknemers SCOM), Tours.

Ierland : Department of Social Welfare (Ministerie van Sociale Voorzorg), Dublin.

Italië : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Nationaal Instituut voor sociale voorzieningen), Roma.

Cyprus : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

Letland : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

Litouwen : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Gemeenschappelijk Centrum voor informatica, registratie van verzekerden en premie-inning van de socialezekerheidsinstellingen), Luxembourg.

Hongarije : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta.

Nederland : Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.

Oostenrijk : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Federatie van Oostenrijkse socialeverzekeringsinstellingen), Wien.

Polen : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialeverzekeringsinstelling), Warszawa.

Portugal : Centro Nacional de Pensões (Nationaal Centrum voor de pensioenen), Lisboa.

Slovenië : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Pensioen- en invaliditeitsverzekeringsinstelling van Slovenië), Ljubljana.

Slowakije : Sociálna poisťovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava.

Finland : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centraal Pensioenvoorzieningsinstituut), Helsinki.

Zweden : Riksförsäkringsverket (Nationale Socialeverzekeringsraad), Stockholm.

Verenigd Koninkrijk : Department of Social Security, Records Branch (Ministerie van Sociale Zekerheid, Rekencentrum), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): Besluit nr. 136 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 1 juli 1987 inzake de interpretatie van artikel 45, leden 1 tot en met 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad met betrekking tot het in aanmerking nemen van tijdvakken van verzekering welke krachtens de wetgeving van andere lidstaten zijn vervuld met het oog op het verkrijgen, het behoud of het herstel van het recht op uitkeringen (PB C 64 van 9.3.1988, blz. 7), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a) na "Geen." onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

Geen."

;

b) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

c) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Geen."

;

d) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Geen.

L. LETLAND

Geen.

M. LITOUWEN

Geen."

;

e) na "Geen." onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

Geen.

P. MALTA

Geen."

;

f) na "Geen." onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Geen."

;

g) na "Geen." onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Geen.

V. SLOWAKIJE

Geen."

;

6. 31993 Y 0825(02): Besluit Nr. 150 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers van 26 juni 1992 betreffende de toepassing van de artikelen 77, 78 en 79, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1408/71 en van artikel 10, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EEG) nr. 574/72 (PB C 229 van 25.8.1993, blz. 5), als gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a) na de tekst onder "A. BELGIË" invoegen:

"B. TSJECHIË

1. Voor gezinsbijslagen/kinderbijslagen — de aangewezen gemeentelijke instanties.

2. Voor wezenpensioenen — Česká správa sociálního zabezpečení (Tsjechische socialezekerheidsadministratie), Praha;"

;

b) de kopjes "B. DENEMARKEN", "C. DUITSLAND", "D. SPANJE", "E. FRANKRIJK", "F. GRIEKENLAND", "G. IERLAND", "H. ITALIË", "I. LUXEMBURG", "J. NEDERLAND", "K. OOSTENRIJK", "L. PORTUGAL", "M. FINLAND", "N. ZWEDEN" en "O. VERENIGD KONINKRIJK" worden (met de bijbehorende tekst) als volgt herschikt: "C. DENEMARKEN", "D. DUITSLAND", "F. GRIEKENLAND", "G. SPANJE ", "H. FRANKRIJK", "I. IERLAND", "J. ITALIË", "N. LUXEMBURG", "Q. NEDERLAND", "R. OOSTENRIJK", "T. PORTUGAL", "W. FINLAND", "X. ZWEDEN" en "Y. VERENIGD KONINKRIJK";

c) na de tekst onder "D. DUITSLAND" invoegen:

"E. ESTLAND

Sotsiaalkindlustusamet (Bestuur sociale verzekering), Tallinn."

;

d) na de tekst onder "J. ITALIË" invoegen:

"K. CYPRUS

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dienst sociale verzekering, ministerie van Arbeid en Sociale verzekering), Λευκωσία.

L. LETLAND

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Overheidsbureau sociale verzekering), Rīga.

M. LITOUWEN

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Bestuur van het overheidsfonds sociale verzekering), Vilnius."

;

e) na de tekst onder "N. LUXEMBURG" invoegen:

"O. HONGARIJE

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centrale administratie nationale pensioenverzekering), Budapest

2. Államháztartási Hivatal (Bureau overheidsfinanciën), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Departement sociale zekerheid), Valletta."

;

f) na de tekst onder "R. OOSTENRIJK" invoegen:

"S. POLEN

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en Sociaal Beleid), Warszawa."

;

g) na de tekst onder "T. PORTUGAL" invoegen:

"U. SLOVENIË

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerie van Arbeid, Gezins- en Sociale Zaken), Ljubljana.

V. SLOWAKIJE

1. Indien het uitsluitend gaat om gezinsbijslagen: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerie van Arbeid, Sociale en Gezinszaken), Bratislava.

2. In alle overige gevallen: Sociálna poist'ovňa (Socialeverzekeringsbureau), Bratislava."

.

7. 32001 D 0548: Besluit 2001/548/EG van de Commissie van 9 juli 2001 tot oprichting van een Comité voor aanvullende pensioenen (PB L 196 van 20.7.2001, blz. 26).

In artikel 3, lid 1, wordt het cijfer "45" vervangen door "55".

B. VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS

31968 L 0360: Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsingen en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap (PB L 257 van 19.10.1968, blz. 13), als gewijzigd bij:

- 11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

Voetnoot 1 in de bijlage wordt vervangen door:

"Belgisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, Grieks, Spaans, Frans, Iers, Italiaans, Cypriotisch, Lets, Litouws, Luxemburgs, Hongaars, Maltees, Nederlands, Oostenrijks, Pools, Portugees, Sloveens, Slowaaks, Fins, Zweeds, Brits, overeenkomstig het land dat de vergunning afgeeft."

C. ONDERLINGE ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES

I. ALGEMEEN STELSEL

31992 L 0051: Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25), gewijzigd bij:

- 31994 L 0038: Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26.7.1994 (PB L 217 van 23.8.1994, blz. 8),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen -Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31995 L 0043: Richtlijn 95/43/EG van de Commissie van 20.7.1995 (PB L 184 van 3.8.1995, blz. 21),

- 31997 L 0038: Richtlijn 97/38/EG van de Commissie van 20.6.1997 (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 31),

- 32000 L 0005: Richtlijn 2000/5/EG van de Commissie van 25.2.2000 (PB L 54 van 26.2.2000, blz. 42),

- 32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1).

Het volgende wordt toegevoegd aan Bijlage C "LIJST VAN OPLEIDINGEN MET EEN BIJZONDERE STRUCTUUR, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER a), EERSTE ALINEA, TWEEDE STREEPJE, ONDER ii)":

a) In punt "1. Paramedisch en sociaal-pedagogisch gebied" wordt het volgende ingelast:

"In Tsjechië:

de opleidingen voor:

- assistent zorg ("Zdravotnický asistent"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen.

- voedingsassistent ("Nutriční asistent"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen."

;

en tussen de tekst voor Italië en Luxemburg:

"In Cyprus:

de opleidingen voor:

- tandtechnicus ("οδοντοτεχνίτης"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan gedurende ten minste 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair onderwijs en 2 jaar postsecundaire beroepsopleiding wordt gevolgd, gevolgd door één jaar beroepservaring.

- opticien ("τεχνικόςoπτικός"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan gedurende ten minste 6 jaar basisonderwijs, 6 jaar secundair onderwijs en 2 jaar een postsecundaire opleiding wordt gevolgd, gevolgd door één jaar beroepservaring.

In Letland:

de opleidingen voor:

- tandheelkundig verpleegkundige ("zobārstniecības māsa"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 3 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit specialisme te behalen.

- biomedisch laboratoriummedewerker ("biomedicīnas laborants"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit specialisme te behalen.

- tandtechnicus ("zobu tehniķis"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 2 jaar een beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit specialisme te behalen.

- assistent fysiotherapeut ("fizioterapeita asistents"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 13 jaar, waarvan gedurende ten minste 10 jaar algemeen onderwijs en gedurende 3 jaar een beroepsopleiding in een school voor medisch onderwijs wordt gevolgd, gevolgd door 2 jaar beroepservaring, waarna een examen wordt afgelegd om een certificaat in dit specialisme te behalen."

;

en na de tekst voor Oostenrijk:

"In Slowakije

de opleidingen voor:

- leraar afdeling dans in basisscholen voor kunstonderwijs ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 14,5 jaar, waarvan gedurende 8 jaar basisonderwijs, gedurende 4 jaar een opleiding in een gespecialiseerde secundaire school en een studiecyclus danspedagogie van 5 semesters wordt gevolgd.

- educatief medewerker in inducatieve en sociale centra ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 14 jaar, waarvan gedurende 8/9 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een opleiding in een secundaire school voor pedagogie of een andere secundaire school en 2 jaar aanvullend deeltijds pedagogisch onderwijs wordt gevolgd."

.

b) In punt "2. Sector meesters ("Mester"/"Meister"/"Maître") overeenkomende met opleidingen voor ambachtelijke activiteiten die niet onder de in bijlage A genoemde richtlijnen vallen" wordt het volgende toegevoegd:

"In Polen

de opleidingen voor:

- leraar praktische beroepsopleiding ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

met een opleidingscyclus van

- hetzij 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs of 5 jaar opleiding in het daarmee gelijkgesteld secundair onderwijs in een bepaald vakgebied, gevolgd door een cursus pedagogie met een totale duur van ten minste 150 uur, een cursus veiligheid en hygiëne op het werk en 2 jaar beroepservaring in het te onderwijzen beroep;

- hetzij 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs en een einddiploma van een postsecundaire school voor pedagogisch en technisch onderwijs;

- hetzij 8 jaar basisonderwijs en 2-3 jaar beroepsopleiding in het secundair onderwijs en ten minste 3 jaar beroepservaring, waarvoor een certificaat van de graad van meester in het bewuste beroep wordt afgegeven, gevolgd door een cursus pedagogie van ten minste 150 uur.

In Slowakije

de opleidingen voor:

- meester in het beroepsgericht onderwijs ("majster odbornej výchovy"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd (voltijds secundair beroepsonderwijs en/of leerlingwezen in de betrokken (soortgelijke) beroepsopleiding of een studiecyclus in het kader van het leerlingwezen), gevolgd door ten minste 3 jaar beroepservaring in het gebied waarin hij/zij de opleiding op school of in het leerlingwezen heeft voltooid en een aanvullende pedagogische studie aan de faculteit pedagogie of aan de technische universiteiten, of een opleidingscyclus bestaande uit een volledige secundaire studiecyclus en leerlingwezen in de betrokken (soortgelijke) beroepsopleiding of een studiecyclus in het kader van het leerlingwezen, gevolgd door ten minste 3 jaar beroepservaring in het gebied waarin hij/zij de opleiding op school of in het leerlingwezen heeft voltooid en een aanvullende studie pedagogie aan de faculteit pedagogie, of per 1 september 2005 een gespecialiseerde opleiding op het gebied van de speciale pedagogie in de methodologiecentra voor meesters in het beroepsgericht onderwijs in de speciale scholen, zonder aanvullende pedagogische studie."

.

c) In punt "3. Maritieme sector" wordt onder "a) Zeescheepvaart" vóór de tekst voor Denemarken het volgende toegevoegd:

"In Tsjechië

de opleidingen voor:

- dekassistent ("Palubní asistent")

- officier belast met de brugwacht ("Námořní poručík")

- eerste stuurman ("První palubní důstojník")

- kapitein ("Kapitán")

- assistent-werktuigkundige ("Strojní asistent")

- officier belast met de machinekamerwacht ("Strojní důstojník")

- tweede werktuigkundige ("Druhý strojní důstojník)"

- hoofdwerktuigkundige ("První strojní důstojník")

- electriciën ("Elektrotechnik")

- hoofdwerktuigkundige elektrische installaties ("Elektrodůstojník")."

d) In punt "3. Maritieme sector" wordt onder "a) Zeescheepvaart" tussen de tekst voor Italië en die voor Nederland het volgende toegevoegd:

"In Letland

de opleidingen voor:

- boordwerktuigkundige elektrotechniek ("Kuģu elektromehāniķis")

- verantwoordelijke voor de koelinstallaties ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")"

.

e) In punt "3. Maritieme sector" wordt onder "a) Scheepvaart" na "overeenkomende met de volgende opleidingen" en voor de tekst voor Denemarken het volgende toegevoegd:

"— In Tsjechië

- voor de dekassistent ("Palubní asistent"),

1. Een persoon van 20 jaar of ouder

2. a) Academie of hogeschool voor zeevaartkunde - afdeling navigatie, in beide gevallen afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, en niet minder dan zes maanden goedgekeurde diensttijd tijdens de studie, of

b) Niet minder dan twee jaar goedgekeurde diensttijd als gezel die op ondersteunend niveau deel uitmaakt van de brugwacht op schepen, het voltooien van een erkende opleiding die aan de bekwaamheidseisen van sectie A-II/1 van de STCW-Code voldoet, en die wordt verstrekt door een academie of hogeschool voor zeevaartkunde van de partij bij het STCW-Verdrag, en het met goed gevolg afleggen van het examen voor een door de MTC erkende examencommissie.

- voor de officier belast met de brugwacht ("Námořní poručík"),

1. Niet minder dan 6 maanden goedgekeurde diensttijd als dekassistent op schepen van 500 ton bruto of meer voor afgestudeerden van een academie of hogeschool voor zeevaartkunde, of een jaar voor wie met goed gevolg een erkende studiecyclus heeft voltooid, waaronder niet minder dan zes maanden diensttijd als gezel die deel uitmaakt van de brugwacht.

2. Naar behoren ingevuld en goedgekeurd boek voor de stage aan boord voor leerling-dekofficieren

- voor de eerste stuurman ("První palubní důstojník"),

Bekwaamheidsattest van officier belast met de brugwacht op schepen van 500 ton bruto of meer en niet minder dan twaalf maanden goedgekeurde diensttijd in die hoedanigheid.

- voor de kapitein ("Kapitán"),

Attest van dienst als kapitein op schepen tussen 500 en 3000 ton bruto.

Bekwaamheidsattest van eerste stuurman op schepen van 3000 ton bruto of meer, niet minder dan 6 maanden goedgekeurde diensttijd als eerste stuurman op schepen van 500 ton bruto of meer en niet minder dan 6 maanden goedgekeurde diensttijd als eerste stuurman op schepen van 3000 ton bruto of meer.

- voor de assistent-werktuigkundige ("Strojní asistent"),

1. Een persoon van 20 jaar of ouder

2. Academie of hogeschool voor zeevaartkunde - afdeling maritieme werktuigkunde en ten minste zes maanden goedgekeurde diensttijd tijdens de studie.

- voor de officier belast met de machinekamerwacht ("Strojní důstojník"),

Voor afgestudeerden van een academie of hogeschool voor zeevaartkunde: ten minste 6 maanden goedgekeurde diensttijd als assistent-werktuigkundige.

- voor de tweede werktuigkundige ("Druhý strojní důstojník"),

overeenkomende met ten minste 12 maanden goedgekeurde diensttijd als derde werktuigkundige op schepen met installaties voor de hoofdvoortstuwing met een voortstuwingsvermogen van 750 kW en meer.

- voor de hoofdwerktuigkundige ("První strojní důstojník"),

een passend getuigschrift van dienst als tweede werktuigkundige op schepen met installaties voor de hoofdvoortstuwing met een voortstuwingsvermogen van 3000 kW en meer, en ten minste 6 maanden goedgekeurde diensttijd in die hoedanigheid.

- voor de elektriciën ("Elektrotechnik"),

1. Een persoon van 18 jaar of ouder

2. Academie voor zeevaartkunde of een andere academie, faculteit elektrotechniek of technische school of hogeschool voor elektrotechniek, alle afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, en ten minste 12 maanden goedgekeurde praktijkervaring op het gebied van de elektrotechniek.

- voor de hoofdwerktuigkundige elektrische installaties ("Elektro důstojník"),

1. Academie of secundaire school voor zeevaartkunde, faculteit maritieme elektrotechniek, of een andere academie of hogeschool voor elektrotechniek, alle afgesloten met het "maturitní zkouška"- of het staatsexamen.

2. Goedgekeurde diensttijd als elektricien van ten minste 12 maanden voor afgestudeerden van een academie of hogeschool, of 24 maanden voor afgestudeerden van een secundaire school."

.

f) In punt "3. Maritieme sector" wordt onder "a) Zeescheepvaart" tussen de tekst voor Italië en die voor Nederland na de woorden "overeenkomende met de volgende opleidingen" het volgende toegevoegd:

"— In Letland

- voor de boordwerktuigkundige elektrotechniek ("kuģu elektromehāniķis")

1. Een persoon van 18 jaar of ouder.

2. Overeenkomende met onderwijs van in totaal ten minste 12 jaar en 6 maanden, waarvan ten minste 9 jaar basisonderwijs en 3 jaar beroepsonderwijs. Bovendien moet de betrokkene ten minste 6 maanden als elektrotechnicus of assistent van een elektrotechnisch ingenieur werken aan boord van een schip met een generatorvermogen van meer dan 750 kW. De beroepsopleiding wordt afgesloten met een bijzonder examen, afgenomen door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het door het Ministerie van Vervoer goedgekeurde opleidingsprogramma.

- voor de verantwoordelijke voor de koelinstallaties ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")

1. Een persoon van 18 jaar of ouder.

2. Overeenkomende met onderwijs van in totaal ten minste 13 jaar, waarvan ten minste 9 jaar basisonderwijs en 3 jaar beroepsonderwijs. Bovendien moet de betrokkene ten minste 12 maanden als assistent van een expert in koelingsaangelegenheden op zee hebben gewerkt. De beroepsopleiding wordt afgesloten met een bijzonder examen, afgenomen door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het door het Ministerie van Vervoer goedgekeurde opleidingsprogramma."

.

g) In punt "4. Technische sector" wordt het volgende ingelast:

"In Tsjechië:

opleiding voor:

- erkend technicus, erkend bouwer ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

overeenkomende met een beroepsopleiding van ten minste 9 jaar, bestaande uit 4 jaar secundair technisch onderwijs afgesloten met een "maturitní zkouška"-examen (secundaire technische school) en 5 jaar beroepservaring en een test inzake de beroepsbekwaamheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de gekozen beroepsactiviteiten in de bouwsector (overeenkomstig Wet nr. 50/1976 Sb. (de Wet op de bouwsector) en Wet nr. 360/1992 Sb.).

- bestuurder van een spoorvoertuig ("Fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen en gevolgd door een staatsexamen betreffende de werktuiglijke voortstuwingsmiddelen van de voertuigen.

- onderhoudsmonteur spoorwegen ("Drážní revizní technik"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school voor onderwijs op het gebied van werktuigen en elektronica wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen.

- rij-instructeur ("Učitel autoškoly"),

een persoon van 24 jaar of ouder, met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school voor onderwijs op het gebied van verkeer of werktuigen wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen.

- technisch ambtenaar belast met de autokeuring ("Kontrolní technik STK"),

een persoon van 21 jaar of ouder, met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen. Vervolgens ten minste 2 jaar technische praktijkervaring; een rijbewijs; een blanco strafblad; een speciale opleiding tot technisch ambtenaar van ten minste 120 uur, waarvoor met goed gevolg examen moet worden afgelegd.

- monteur belast met de controle van de uitlaatgassen van wagens ("Mechanik měření emisí"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen. Kandidaten moeten bovendien ten minste 3 jaar technische praktijkervaring hebben en een speciale opleiding van 8 uur volgen voor de functie van "monteur belast met de controle van de uitlaatgassen van wagens" en hierover met goed gevolg examen afleggen.

- kapitein Klasse I ("Kapitán I. třídy"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 15 jaar, waarvan gedurende 8 jaar basisonderwijs en gedurende 3 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen en met een staatsexamen waarvoor een bekwaamheidsattest wordt afgegeven. Na de beroepsopleiding volgt 4 jaar beroepservaring, afgesloten met een examen.

- restaurateur van monumenten die kunstambachtelijke werken zijn ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),

overeenkomende met een studiecyclus met een totale duur van 12 jaar, mits de opleiding restauratie een volledige opleiding in het secundair technisch onderwijs omvat; of een opleiding van 10 tot 12 jaar in een met restauratie verband houdende studiecyclus, plus 5 jaar beroepservaring indien een volledige opleiding in het secundair technisch onderwijs is gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen, of 8 jaar beroepservaring indien een opleiding in het secundair technisch onderwijs is gevolgd die wordt afgesloten met een eindexamen in het kader van het leerlingwezen.

- restaurateur van kunstwerken die geen monumenten zijn en die zich bevinden in de collecties van musea en galerieën, en van andere objecten van culturele waarde ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van 12 jaar, plus 5 jaar beroepservaring indien een volledige opleiding restauratie in het secundair technisch onderwijs is gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen.

- afvalbeheerder ("odpadový hospodář"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en gedurende ten minste 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen en minimum 5 jaar ervaring in de sector afvalbeheer gedurende de laatste 10 jaar.

- beheerder springstoftechnologie ("Technický vedoucí odstřelů"),

overeenkomende met een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten minste 4 jaar een beroepsopleiding in een secundaire school wordt gevolgd, afgesloten met het "maturitní zkouška"-examen,

en gevolgd door

- 2 jaar als ondergrondse schietmeester en 1 jaar als bovengrondse schietmeester, waarvan een half jaar als assistant-schietmeester;

- een studiecyclus van 100 uur theoretische en praktische opleiding, gevolgd door een examen voor de bevoegde Mijnendienst van het district;

- een half jaar of meer beroepservaring in het plannen en uitvoeren van grootschalige schietwerken;

- een studiecyclus van 32 uur theoretische en praktische opleiding, gevolgd door een examen voor de Mijnendienst van Tsjechië;"

;

en tussen de tekst voor Italië en Nederland:

"In Letland:

de opleidingen voor:

- assistent-treinbestuurder ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"),

- een persoon van 18 jaar of ouder

- een opleidingscyclus met een totale duur van ten minste 12 jaar, waarvan gedurende ten minste 8 jaar basisonderwijs en ten minste 4 jaar een beroepsopleiding wordt gevolgd. Beroepsopleiding afgesloten met een speciaal examen, afgenomen door een werkgever. Een bekwaamheidsattest voor 5 jaar afgegeven door een bevoegde instantie."

en na de tekst voor Oostenrijk:

"In Polen

de opleidingen voor:

- technisch ambtenaar belast met de autokeuring in een basiskeuringsstation ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding op het gebied van voertuigen in een secundaire school, een basisopleiding op het gebied van autokeuring - 51 uur en het afleggen van een bekwaamheidsproef en 3 jaar praktijkervaring in een keuringsstation of in een garage

- technisch ambtenaar belast met de autokeuring in het keuringsstation van het district ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding op het gebied van voertuigen in een secundaire school, een basisopleiding op het gebied van autokeuring - 51 uur en het afleggen van een bekwaamheidsproef en 4 jaar praktijkervaring in een keuringsstation of in een garage.

- technisch ambtenaar belast met de autokeuring in een autokeuringsstation ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),

overeenkomende met:

8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding op het gebied van voertuigen in een secundaire school en een met bewijzen gestaafde praktijkervaring van 4 jaar in een keuringsstation of in een garage dan wel

8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding op een ander gebied dan dat van voertuigen en een met bewijzen gestaafde praktijkervaring van 8 jaar in een keuringsstation of in een garage,

met in totaal 113 uur volledige opleiding met inbegrip van basis- en gespecialiseerde opleiding, met examens na elk opleidingsonderdeel.

Duur in uren en algemene strekking van de bijzondere opleidingen in het kader van de volledige opleidingen voor technisch ambtenaar zijn apart vermeld in de verordening van de Minister voor Infrastructuur van 28 november 2002 inzake gedetailleerde eisen voor technische ambtenaren (Staatsblad 2002, nr. 208, punt 1769).

- spoorwegverkeersleider ("Dyżurny ruchu"),

overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 4 jaar beroepsopleiding in een secundaire school, met vervoer per spoor als specialisatie, plus een studiecyclus ter voorbereiding op het werk van spoorwegverkeersleider van 45 dagen en het afleggen van een bekwaamheidsproef, of overeenkomende met 8 jaar basisonderwijs en 5 jaar beroepsopleiding met vervoer per spoor als specialisatie, plus een studiecyclus ter voorbereiding op het werk van spoorwegverkeersleider van 63 dagen en het afleggen van een bekwaamheidsproef."

.

II. JURIDISCHE BEROEPEN

1. 31977 L 0249: Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26. 3.1977, blz. 17), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

In artikel 1, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"Tsjechië | Advokát |

Estland | Vandeadvokaat |

Cyprus | Δικηγόρος |

Letland | Zverinats advokāts |

Litouwen | Advokatas |

Hongarije | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Polen | Adwokat/Radca prawny |

Slovenië | Odvetnik/Odvetnica |

Slowakije | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36).

In artikel 1, lid 2, onder a), wordt het volgende ingevoegd tussen de tekst voor België en die voor Denemarken:

"Tsjechië Advokát"

,

en tussen de tekst voor "Duitsland" en die voor "Griekenland":

"Estland Vandeadvokaat"

,

en tussen de tekst voor "Italië" en die voor "Luxemburg":

"Cyprus Δικηγόρος

Letland Zverinats advokāts

Litouwen Advokatas"

en tussen de tekst voor "Luxemburg" en die voor "Nederland":

"Hongarije Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

en tussen de tekst voor "Oostenrijk" en die voor "Portugal":

"Polen Adwokat/Radca prawny"

en tussen de tekst voor "Portugal" en die voor "Finland":

"Slovenië Odvetnik/Odvetnica

Slowakije Advokát/komerčný právnik"

.

III. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

1. Artsen

31993 L 0016: Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

- 31997 L 0050: Richtlijn 97/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6.10.1997 (PB L 291 van 24.10.1997, blz. 35),

- 31998 L 0021: Richtlijn 98/21/EG van de Commissie van 8.4.1998 (PB L 119 van 22.4.1998, blz. 15),

- 31998 L 0063: Richtlijn 98/63/EG van de Commissie van 3.9.1998 (PB L 253 van 15.9.1998, blz. 24),

- 31999 L 0046: Richtlijn 1999/46/EG van de Commissie van 21.5.1999 (PB L 139 van 2.6.1999, blz. 25),

- 32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

- 52002 XC 0316(02) Mededeling van de Commissie van 16.3.2002 (PB C 67 van 16.3.2002, blz. 26).

a) Aan artikel 9, lid 1, wordt na het vierde streepje het volgende streepje toegevoegd:

"— de datum van toetreding voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije."

;

b) In artikel 9, lid 2, eerste alinea, wordt na het vierde streepje het volgende streepje toegevoegd:

"— de datum van toetreding voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije."

.

c) Na artikel 9 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 9 bis

1. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialiteit vóór 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjechoslowakije, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Tsjechische autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts, op Tsjechisch grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Tsjechië hebben verricht.

2. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist vóór 20 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Estse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts, op Ests grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Estse titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Estland hebben verricht.

3. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist vóór 21 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Letse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts, op Lets grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Letse titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Letland hebben verricht.

4. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist vóór 11 maart 1990 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Litouwse autoriteiten verklaren dat die titels wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts op Litouws grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Litouwse titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Litouwen hebben verricht.

5. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist vóór 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjechoslowakije, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Slowaakse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts, op Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Slowaakse titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slowakije hebben verricht.

6. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist vóór 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Sloveense autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van arts, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van arts en specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht."

.

d) De volgende benamingen worden opgenomen in de overeenkomstig artikel 41 gepubliceerde lijst van benamingen van diploma's, certificaten en andere titels voor huisartsen:

(i) benamingen van diploma's, certificaten en andere titels:

Tussen de tekst voor België en die voor Denemarken wordt het volgende ingevoegd:

"Tsjechië: diplom o specializaci "všeobecné lékařství""

en tussen de tekst voor Duitsland en die voor Griekenland:

"Estland: diplom peremeditsiini erialal"

en tussen de tekst voor Italië en die voor Luxemburg:

"Cyprus: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Letland: "Ģimenes ārsta sertifikāts"

Litouwen: Šeimos gydytojas"

en tussen de tekst voor Luxemburg en die voor Nederland:

"Hongarije: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Tabib tal-familja"

en tussen de tekst voor Oostenrijk en die voor Portugal:

"Polen: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Finland:

"Slovenië: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slowakije diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

,

(ii) Benamingen van beroepstitels

Tussen de tekst voor België en die voor Denemarken wordt het volgende ingevoegd:

"Tsjechië: všeobecný lékař"

en tussen de tekst voor Duitsland en die voor Griekenland:

"Estland: Perearst"

en tussen de tekst voor Italië en die voor Luxemburg:

"Cyprus: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Letland: "ģimenes (vispārējās prakses) ārsts"

Litouwen: Šeimos medicinos gydytojas"

en tussen de tekst voor Luxemburg en die voor Nederland:

"Hongarije: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

en tussen de tekst voor Oostenrijk en die voor Portugal:

"Polen: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej [specialist in family medicine]"

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Finland:

"Slovenië: Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

Slowakije: Všeobecný lekár"

;

e) In Bijlage A wordt tussen de tekst voor België en die voor Denemarken het volgende ingevoegd:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

en tussen de tekst voor Duitsland en die voor Griekenland:

"Eesti | Diplom arstiteaduses õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

en tussen de tekst voor Italië en die voor Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού, | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją. | Universitetas | Internatūros pažymėjimas nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją." |

en tussen de tekst voor Luxemburg en die voor Nederland:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija | Universita' ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

en tussen de tekst voor Oostenrijk en die voor Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) In Bijlage B wordt tussen de tekst voor België en die voor Denemarken het volgende ingevoegd:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

en tussen de tekst voor Duitsland en die voor Griekenland:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

en tussen de tekst voor Italië en die voor Luxemburg:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

en tussen de tekst voor Luxemburg en die voor Nederland:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az egészségügyi minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

en tussen de tekst voor Oostenrijk en die voor Portugal:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Finland:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) Bijlage C wordt vervangen door:

"BIJLAGE C

Titels van opleidingen in de gespecialiseerde geneeskunde

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ANESTHESIOLOGIE/ANESTHESIE REANIMATIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

NEUROCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

INWENDIGE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

OOGHEELKUNDE/OFTALMOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE/OTORHINOLARYNGOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KINDERGENEESKUNDE/PEDIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE/PNEUMOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

UROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ORTHOPEDIE/ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Organisme |

PATHOLOGISCHE ANATOMIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

NEUROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

PSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

RADIODIAGNOSTIEK/RÖNTGENDIAGNOSE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

RADIOTHERAPIE/RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KLINISCHE BIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

BIOLOGISCHE HEMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

MEDISCHE MICROBIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KLINISCHE CHEMIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

IMMUNOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

PLASTISCHE CHIRURGIE/PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

CARDIO-THORACALE CHIRURGIE/HEELKUNDE OP DE THORAX

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KINDERCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

BLOEDVATENHEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

CARDIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

GASTRO-ENTEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

REUMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ALGEMENE HEMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ENDOCRINOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

REVALIDATIE/FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

STOMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ZENUW- EN ZIELSZIEKTEN/NEUROPSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

DERMATOLOGIE EN VENEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

DERMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

VENEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

RADIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

TROPISCHE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KINDERPSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

KLINISCHE GERIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

NEFROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

INFECTIEGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

FARMACOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ARBEID EN GEZONDHEID/ARBEIDSGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ALLERGOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

ON- EN NOODGEVALGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

NEUROFYSIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

MAXILLO-FACIALE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Land | Titel van de kwalificatie | Toekennende instantie |

STOMATOLOGIE EN MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Verpleegkundigen

31977 L 0452: Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31981 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14.12.1981 (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

- 31989 L 0595: Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 10.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 30),

- 31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

- 32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1).

a) Aan artikel 1, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

"in Tsjechië:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel;"

;

in Estland:

"õde"

;

in Cyprus:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

;

in Letland:

"māsa"

;

in Litouwen:

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

;

in Hongarije:

"ápoló"

;

in Malta:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

;

in Polen:

"pielęgniarka"

;

in Slovenië:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

;

in Slowakije:

"sestra""

.

b) Na artikel 4 bis worden de volgende artikelen toegevoegd:

"Artikel 4 ter

Voor Poolse opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger zijn uitsluitend de volgende bepalingen inzake verworven rechten van toepassing:

In het geval van onderdanen van lidstaten wier diploma's, certificaten en andere bewijsstukken van formele beroepsbekwaamheid als verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger werden afgegeven door, of wier opleiding begon in Polen vóór de datum van toetreding, en die niet voldoen aan de minimum opleidingsvereisten van artikel 1 van Richtlijn 77/453/EEG, erkennen de lidstaten de volgende diploma's, certificaten en andere bewijsstukken van formele beroepsbekwaamheid als verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger als voldoende bewijs, mits zij vergezeld gaan van een document waaruit blijkt dat de onderdanen van die lidstaten daadwerkelijk en wettelijk de betrokken werkzaamheid in Polen hebben uitgeoefend gedurende de onderstaande periode:

- diploma van bachelor in de verpleegkunde (dyplom licencjata pielęgniarstwa) — ten minste 3 opeenvolgende jaren gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de afgifte van bovenbedoeld document,

- diploma van verpleger met post-secundair onderwijs van een medische beroepsopleiding (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) — ten minste 5 opeenvolgende jaren gedurende de 7 jaar voorafgaand aan de afgifte van bovengenoemd document.

Genoemde activiteiten moeten het volgende omvatten: de volledige verantwoordelijkheid voor de planning, de organisatie en de daadwerkelijke verpleging van de patiënt.

Artikel 4 quater

1. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjechoslowakije, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Tsjechische autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Tsjechisch grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Tsjechië hebben verricht.

2. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 20 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Estse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Ests grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Estse titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Estland hebben verricht.

3. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 21 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Letse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Lets grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Letse titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Letland hebben verricht.

4. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 11 maart 1990 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Litouwse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Litouws grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Litouwse titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Litouwen hebben verricht.

5. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjechoslowakije, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Slowaakse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Slowaakse titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slowakije hebben verricht.

6. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van algemene verpleegkunde als genoegzaam bewijs, indien de Sloveense autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht."

c) In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Denemarken het volgende ingevoegd:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

en tussen de tekst voor Duitsland en die voor Griekenland:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

en tussen de tekst voor Italië en die voor Luxemburg:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

en tussen de tekst voor Luxemburg en die voor Nederland:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita 'ta' Malta" | |

en tussen de tekst voor Oostenrijk en die voor Portugal:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Finland:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Beoefenaars der tandheelkunde

a) 31978 L 0686: Richtlijn 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

- 11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 31981 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14.12.1981 (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25),

- 11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

- 31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21).

- 32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1).

i) Artikel 1 wordt als volgt aangevuld:

"— in Tsjechië:

Zubní lékař,

— in Estland:

Hambaarst,

— in Cyprus:

Οδοντίατρος,

— in Letland:

Zobārsts,

— in Litouwen:

Gydytojas odontologas,

— in Hongarije:

Fogorvos,

— in Malta:

Kirurgu Dentali,

— in Polen:

Lekarz dentysta,

— in Slovenië:

Doktor dentalne medicine /Doktorica dentalne medicine,

— in Slowakije:

Zubný lekár"

.

ii) Na artikel 7 bis wordt het volgende artikel toegevoegd:

"Artikel 7 ter

1. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van tandarts of tandarts-specialist vóór 20 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Estse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van tandarts, op Ests grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Estse titels van tandarts en tandarts-specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Estland hebben verricht.

2. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van tandarts of tandarts-specialist vóór 21 augustus 1991 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Letse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van tandarts, op Lets grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Letse titels van tandarts en tandarts-specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Letland hebben verricht.

3. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van tandarts of tandarts-specialist vóór 11 maart 1990 zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, of wier opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Litouwse autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van tandarts, op Litouws grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Litouwse titels van tandarts en tandarts-specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Litouwen hebben verricht.

4. Elke lidstaat erkent ten aanzien van onderdanen van de lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van tandarts of tandarts-specialist voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of wier opleiding voor die datum in dat land is begonnen, die diploma's, certificaten en andere titels van arts of specialist als genoegzaam bewijs, indien de Sloveense autoriteiten verklaren dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het beroep van tandarts, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van tandarts en tandarts-specialist. Diezelfde autoriteiten geven bovendien een verklaring af dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht."

iii) In artikel 8, lid 1, worden de woorden "artikelen 2, 4, 7 en 19" vervangen door de woorden "artikelen 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater en 19 quinquies".

iv) In artikel 17 worden de woorden "gesteld in artikel 2, artikel 7, lid 1, en artikel 19" vervangen door de woorden "gesteld in de artikelen 2, 7, lid 1, 19, 19 bis, 19 ter, 19 qua