12002E308

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Zesde deel: Algemene en slotbepalingen - Artikel 308 - Artikel 235 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 235 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0153 - 0153
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0301 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0078 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Zesde deel: Algemene en slotbepalingen

Artikel 308

Artikel 235 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 235 - Verdrag EEG

Artikel 308

Indien een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om, in het kader van de gemeenschappelijke markt, een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken zonder dat dit Verdrag in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, neemt de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement de passende maatregelen.