12002E094

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel VI: Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen - Hoofdstuk 3: De aanpassing van de wetgevingen - Artikel 94 - Artikel 100 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 100 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0069 - 0069
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0213 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0032 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap

Titel VI: Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Hoofdstuk 3: De aanpassing van de wetgevingen

Artikel 94

Artikel 100 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 100 - Verdrag EEG

Artikel 94

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.