12002E049

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - Hoofdstuk 3: De diensten - Artikel 49 - Artikel 59 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 59 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0054 - 0054
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0197 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0023 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap

Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal

Hoofdstuk 3: De diensten

Artikel 49

Artikel 59 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 59 - Verdrag EEG

Artikel 49

In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing verklaren ten gunste van de onderdanen van een derde staat die diensten verrichten en binnen de Gemeenschap zijn gevestigd.