11992M/PRO/DE/00

Verdrag betreffende de Europese Unie - Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0084


PROTOCOL betreffende de procedure bij buitensporige tekorten

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

GELEID DOOR DE WENS nadere bepalingen vast te stellen voor de in artikel 104 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde procedure bij buitensporige tekorten,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap worden gehecht: