11992E148

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN - TWEEDE AFDELING: DE RAAD - ARTIKEL 148 /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0058


Artikel 148

1. Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.

2. Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

Belgiƫ 5

Denemarken 3

Duitsland 10

Griekenland 5

Spanje 8

Frankrijk 10

Ierland 3

Italiƫ 10

Luxemburg 2

Nederland 5

Portugal 5

Verenigd Koninkrijk 10

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste:

- vierenvijftig stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie;

- vierenvijftig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste acht leden voorstemmen, in de overige gevallen.

3. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.