11972B

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND - INHOUDSOPGAVE

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0000


DOCUMENTEN betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen (1) en het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland, Inhoud. (1) Het Koninkrijk Noorwegen heeft de toetredings- en bekrachtigingsinstrumenten bij deze documenten niet nedergelegd - Zie aanpassingsbesluit (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 2 van 1 januari 1973).

/*172B*/

Advies van de Commissie van 19 januari 1972 betreffende de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- Ierland

/*172B/AVI/COM*/

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

/*172B/DEC/KSG/

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 betreffende de toelating van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

/*172B/DEC/CEE/EUR*/

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen), het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

/*172B/TTE*/

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen der Verdragen

/*172B*/

Eerste deel: Beginselen

Tweede deel: Aanpassingen der Verdragen

Titel I: Institutionele bepalingen

Hoofdstuk 1: Het Europese Parlement

Hoofdstuk 2: De Raad

Hoofdstuk 3: De Commissie

Hoofdstuk 4: Het Hof van Justitie

Hoofdstuk 5: Het Economisch en Sociaal Comité

Hoofdstuk 6: Het Raadgevend Comité EGKS

Hoofdstuk 7: Het Wetenschappelijk en Technisch Comité

Titel II: Andere aanpassingen

Derde deel: Aanpassingen van de besluiten van de Instellingen

Vierde deel: Overgangsbepalingen

Titel I: Vrij verkeer van goederen

Hoofdstuk 1: Tariefbepalingen

Hoofdstuk 2: Afschaffing van kwantitatieve beperkingen

Hoofdstuk 3: Overige bepalingen

Titel II: Landbouw

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

hoofdstuk 2: Bepalingen betreffende bepaalde gemeenschappelijke marktordeningen

Afdeling 1: Groenten en fruit

Afdeling 2: Wijn

Afdeling 3: Oliehoudende zaden

Afdeling 4: Granen

Afdeling 5: Varkensvlees

Afdeling 6: Eieren

Afdeling 7: Slachtpluimvee

Afdeling 8: Rijst

Afdeling 9: Suiker

Afdeling 10: Levende planten en produkten van de bloementeelt

Afdeling 11: Melk en zuivelprodukten

Afdeling 12: Rundvlees

Afdeling 13: Op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

Afdeling 14: Vlas

Afdeling 15: Zaaigoed

Afdeling 16: Landbouwprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen welke niet onder bijlage II van het EEG-Verdrag vallen

Hoofdstuk 3: Bepalingen inzake de visserij

Afdeling 1: Gemeenschappelijke ordening der markten

Afdeling 2: Visserijregelingen

Hoofdstuk 4: Andere bepalingen

Afdeling 1: Veterinaire maatregelen

Afdeling 2: Diverse bepalingen

Titel III: Buitenlandse betrekkingen

Hoofdstuk 1: Overeenkomsten van de Gemeenschappen met bepaalde derde landen

Hoofdstuk 2: Betrekkingen met de geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar en met bepaalde ontwikkelingslanden van het Gemenebest

Hoofdstuk 3: Betrekkingen met Papoea-Nieuw- Guinea

Titel IV: Associatie van de Landen en Gebieden Overzee

Titel V: Kapitaalverkeer

Titel VI: Financiële bepalingen

Titel VII: Andere bepalingen

Vijfde deel: Bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van deze Akte

Titel I: Het in werking stellen van de Instellingen

Titel II: Toepassing van de besluiten van de Instellingen

Titel III: Slotbepalingen

Bijlagen

/*172BN*/

Bijlage I: Lijst bedoeld in artikel 29 van de Akte van toetreding

I. Douanewetgeving

II. Landbouw

III. Vestigingsrecht, vrij verrichten van diensten, cooerdinatie van de procedures op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en onderlinge aanpassing van de wetgevingen

IV. Vervoer

V. Mededinging

VI. Belastingen

VII. Economische politiek

VIII. Handelspolitiek

IX. Sociale politiek

X. Technische belemmeringen

XI. Levensmiddelen

XII. Energiebeleid

XIII. Statistieken

XIV. Diversen

Bijlage II: Lijst bedoeld in artikel 30 van de Akte van toetreding

I. Douanewetgeving

II. Landbouw

III. Vennootschapsrecht

IV. Vervoer

V. Mededinging

VI. Handelspolitiek

VII. Sociaal beleid

VIII. Technische belemmeringen

Bijlage III: Lijst van produkten bedoeld in de artikelen 32, 36 en 39 van de Akte van toetreding

Bijlage IV: Lijst van produkten bedoeld in artikel 32 van de Akte van toetreding

Bijlage V: lijst bedoeld in artikel 107 van de Akte van toetreding

Bijlage VI: Lijst van de in artikel 109 van de Akte van toetreding en in Protocol nr. 22 bedoelde landen

Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 133 van de Akte van toetreding

I. Douanewetgeving

II. Farmaceutische produkten

III. Vervoer

IV. Mededinging

V. Belastingen

VI. Handelspolitiek

VII. Sociaal beleid

VIII. Technische belemmeringen

IX. Levensmiddelen

Bijlage VIII: Lijst bedoeld in artikel 148, lid 1, van de Akte van toetreding

Bijlage IX: Lijst bedoeld in artikel 148, lid 2, van de Akte van toetreding

Bijlage X: Lijst bedoeld in artikel 150 van de Akte van toetreding

I. Vervoer

II. Handelspolitiek

III. Sociaal beleid

IV. Euratom

Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 152 van de Akte van toetreding

I. Douanewetgeving

II. Landbouw

III. Recht van vestiging, vrijheid van dienstverlening

IV. Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken

V. Vervoer

VI. Belastingen

VII. Handelspolitiek

VIII. Sociale politiek

IX. Technische belemmeringen

X. Levensmiddelen

XI. Energiebeleid

XII. Statistieken

XIII. Euratom

Protocollen

/*172B/PRO*/

Protocol nr. 1 betreffende de Statuten van de Europese Investeringsbank

Eerste deel: Aanpassing van de Statuten van de Europese Investeringsbank (artikelen 1 tot en met 9)

Tweede deel: Andere bepalingen (artikelen 10 tot en met 13)

Protocol nr. 2 betreffende de Faeroeer

Protocol nr. 3 betreffende de Kanaal-eilanden en het eiland Man

Protocol nr. 4 betreffende Groenland

Protocol nr. 5 betreffende Svalbard (Spitsbergen) (vervallen)

Protocol nr. 6 betreffende bepaalde kwantitatieve beperkingen die van belang zijn voor Ierland

Protocol nr. 7 betreffende de invoer van motorvoertuigen en de motorvoertuigenassemblage-industrie in Ierland

Protocol nr. 8 betreffende fosfor van onderverdeling C IV van post nr. 28.04 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 9 betreffende aluminiumoxyde en aluminiumhydroxyde van onderverdeling A van post nr. 28.20 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 10 betreffende looiextract van mimosabast van onderverdeling A van post nr. 32.01 van het gemeenschappelijk douanetarief en looiextract van de kastanje van onderverdeling ex C van post nr. 32.01 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 11 betreffende duplex, triplex- en multiplexhout van post nr. 44.15 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 12 betreffende papierstof van onderverdeling A II van post nr. 47.01 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 13 betreffende courantenpapier van onderverdeling A van post nr. 48.01 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 14 betreffende ruw lood van onderverdeling A van post nr. 78.01 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 15 betreffende ruw zink van onderverdeling A van post nr. 79.01 van het gemeenschappelijk douanetarief

Protocol nr. 16 inzake de markten van en de handel in landbouwprodukten

Protocol nr. 17 betreffende de invoer in het Verenigd Koninkrijk van suiker uit de exporterende landen en gebieden genoemd in de Suikerovereenkomst van het Gemenebest

Protocol nr.18 betreffende de invoer in het Verenigd Koninkrijk van boter en kaas uit Nieuw-Zeeland

Protocol nr. 19 betreffende alcoholhoudende dranken uit granen

Protocol nr. 20 betreffende de Noorse landbouw (vervallen)

Protocol nr. 21 betreffende de visserijregeling voor Noorwegen (vervallen)

Protocol nr. 22 inzake de betrekkingen tussen de Europese Economische Gemeenschap en de geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar alsmede de onafhankelijke ontwikkelingslanden van het Gemenebest in Afrika, in de Indische Oceaan, in de Stille Oceaan en in het Caribische gebied

Protocol nr. 23 betreffende de toepassing door de nieuwe Lid-Staten van het stelsel van algemene preferenties dat door de Europese Economische Gemeenschap wordt toegepast

Protocol nr. 24 betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor kolen en Staal

Protocol nr. 25 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Denemarken

Protocol nr. 26 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland

Protocol nr. 27 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Noorwegen (vervallen)

Protocol nr. 28 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het Verenigd Koninkrijk

Bijlage: Lijst van de sectoren bedoeld in artikel 1, lid 2

Protocol nr. 29 betreffende de Overeenkomst met het Internationale Agentschap voor Atoomenergie

Protocol nr. 30 betreffende Ierland

Briefwisseling betreffende de monetaire vraagstukken

Slotakte

/*172B/AFI*/

Verklaringen

/*172/AFI/DCL*/

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Hof van Justitie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de visserijsector

Gemeenschappelijke verklaring van intentie betreffende de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met Ceylon, India, Maleisië, Pakistan en Singapore

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het vrije verkeer van werknemers

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn van het besluit inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Verklaring van de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de definitie van het woord onderdanen"

Verklaringen betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Ierland

Verklaringen betreffende melk in vloeibare toestand, varkensvlees en eieren

Verklaring inzake het stelsel van vaststelling van de landbouwprijzen in de Gemeenschap

Verklaringen betreffende de landbouw in bergachtige gebieden

Procedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat