11965F/PRO/PRI/18

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 18

Publicatieblad Nr. L 152 van 13/07/1967 blz. 0016


++++

DE VOORRECHTEN , IMMUNITEITEN EN FACILITEITEN WORDEN AAN DE AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN UITSLUITEND IN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAPPEN VERLEEND .

ELKE INSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPEN IS GEHOUDEN DE AAN EEN AMBTENAAR OF ANDER PERSONEELSLID VERLEENDE IMMUNITEIT OP TE HEFFEN IN ALLE GEVALLEN , WAARIN ZULKE NAAR HAAR MENING NIET STRIJDIG IS MET DE BELANGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN .