11965F/PRO/PRI/13

VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, PROTOCOL BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK V: AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ARTIKEL 13

Publicatieblad Nr. L 152 van 13/07/1967 blz. 0015


++++

ONDER DE VOORWAARDEN EN VOLGENS DE PROCEDURE WELKE DOOR DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE WORDEN VASTGESTELD , WORDEN DE AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN ONDERWORPEN AAN EEN BELASTING TEN BATE VAN DE GEMEENSCHAPPEN OP DE DOOR HUN BETAALDE SALARISSEN , LONEN EN EMOLUMENTEN .

ZIJ ZIJN VRIJGESTELD VAN NATIONALE BELASTINGEN OP DE DOOR DE GEMEENSCHAPPEN BETAALDE SALARISSEN , LONEN EN EMOLUMENTEN .