11951K095

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 95


++++

Artikel 95

In de gevallen , niet in dit Verdrag voorzien , waarin een beschikking of aanbeveling van de Hoge Autoriteit noodzakelijk blijkt tot het verwerkelijken , in de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal en overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 , van een der doelstellingen van de Gemeenschap zoals deze zijn omschreven in de artikelen 2 , 3 en 4 , kan zij een dergelijke beschikking geven of aanbeveling doen met instemming van de Raad , bij eenstemmigheid bepaald en na raadpleging van het Raadgevend Comité .

Dezelfde beschikking of aanbeveling , gegeven of gedaan volgens het hierboven gestelde , bepaalt de eventueel op te leggen straffen .

Na afloop van de overgangsperiode , als voorzien in de overeenkomst met betrekking tot de overgangsbepalingen , kunnen , indien onvoorziene moeilijkheden in de wijze van toepassing van dit Verdrag , door de ervaring aan het licht gekomen , of een ingrijpende wijziging van de economische of technische omstandigheden welke rechtstreeks de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal beïnvloedt , een aanpassing noodzakelijk maken van de bepalingen met betrekking tot de uitoefening door de Hoge Autoriteit van de haar toegekende bevoegdheden , passende wijzigingen in deze bepalingen worden aangebracht ; deze wijzigingen kunnen noch de bepalingen van de artikelen 2 , 3 en 4 noch de verhouding tussen de bevoegdheden welke onderscheidenlijk zijn toegekend aan de Hoge Autoriteit en de andere Instellingen van de Gemeenschap aantasten .

Deze wijzigingen vormen het voorwerp van voorstellen vastgelegd in overeenstemming tussen de Hoge Autoriteit enerzijds en de Raad besluitende bij meerderheid van tien twaalfde van zijn leden anderzijds en worden onderworpen aan de beoordeling van het Hof . Bij zijn onderzoek is het Hof volledig bevoegd alle feitelijke en rechtsoverwegingen bij de beoordeling te betrekken . Indien het Hof op grond van dit onderzoek vaststelt dat de voorstellen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de voorafgaande alinea , worden deze voorstellen aan het Europese Parlement voorgelegd , en treden zij in werking indien zij aangenomen worden met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen en een meerderheid van twee derde van het aantal leden die zitting hebben in het Europese Parlement (*) .

(*) Vierde alinea zoals deze is gewijzigd door artikel 13 van de Toetredingsakte ESP/PORT .